Reklama

pátek 26. června 2020

Evropská komise chystá na zemědělce dotační podvod

Ivan David
26. 6. 2020
Ve čtvrtek 25. 6. 2020 jsme ve skupině pro nařízení EU o financování, řízení a kontrole Společné zemědělské politiky projednávali jeden z návrhů, jak reformu zemědělské politiky EU ještě více „ozelenit“. Poslanci z frakce Zelených s podporou zpravodajky návrhu nařízení poslankyně Ulrike Müllerové předložili návrh, který by Evropské komisi umožnil neproplatit členským státům dotace, které národní platební agentury již vyplatily zemědělcům. Předloženou konstrukci jsem při jednání označil za nástroj, jimž by Komise mohla na členské státy páchat dotační podvody.


Jde o složitou a rafinovanou formu, jak členské státy odebíráním dotací zdánlivě legálně trestat za neplnění politických cílů, které si stanovila Komise. Ty cíle přitom vůbec nemusí mít nic společného se zemědělstvím. Tedy s pěstováním rostlin a chovem zvířat pro výrobu potravin.

Dnes jsou dotace v oblasti Společné zemědělské politiky konstruovány jako finanční podpora, která má zemědělcům umožňovat plnění dlouhé řady právních požadavků a zákazů, jež jim ukládá legislativa EU. Systém funguje tak, že zemědělec dostává dotaci za to, že hospodaří podle pravidel stanovených právem EU. Řada požadavků a omezení z práva EU činí výrobu potravin bezpečnější, ale také dražší. Bez dotací by plnění všech požadavků práva EU vyvolalo velké zdražení potravin.
Plnění všech fytosanitárních, veterinárních a hygienických předpisů pravidelně kontrolují národní orgány jako je Státní veterinární správa (SVS), Státní rostlinolékařská správa (SRS) nebo hygienické stanice. Na ad hoc kontroly mohou přijet na statek provést i kontrolní orgány z EU.

Pokud je při kontrolách zjištěno, že zemědělec nebo firma nedodržují předpisy, může jim být nejen uložena jednorázová pokuta. V případě závažných porušení práva mohou být zemědělci částečně nebo úplně odebrány dotace. Třeba v případě, pokud deklaruje, že provozuje biochov – a pobírá na to zvláštní podpory na pro biozemědělství - a při kontrole se zjistí, že k ošetřování zvířat používá zakázané chemické látky. V takovém případě může být navíc i trestně stíhán.

Reformou společné zemědělské politiky, kterou právě projednáváme v Evropském parlamentu, má být tento systém „z gruntu překopán“. Návrh reformy se skládá ze změn tří nařízení. Největší změny jsou předloženy v rámci nařízení o strategických plánech. Kdysi v dobách, kdy ČR ještě nebyla členem EU, a kdy se i Unie ještě jmenovala Evropské hospodářské společenství (EHS), bylo ve strategických plánech stanoveno, kolik milionů tun rostlinných komodit jako pšenice nebo brambory má být vypěstováno a kolik kusů hospodářských zvířat má být chováno a ročně poraženo na jatkách, aby bylo zajištěno dost potravin pro občany. Plán byl na úrovni Společenství a na úrovni jednotlivých států byl rozpracován podle místních podmínek. Někde se dobře daří ovoci jinde skotu.

Na tyto plány byly navázány dotace, které byly v dobách EHS vypláceny podle počtu chovaného dobytka a podle hektarů osázených jednotlivými druhy hospodářských rostlin. S jejich pomocí se Společenství podařilo dosáhnout potravinové soběstačnosti a později i vývozních úspěchů. V době, kdy ČR vstupovala do EU, už tento systém fungoval jen částečně a jen pro západní země. Pro nás a další východní státy byly dotace nastaveny tak, aby někteří zemědělci jakžtakž přežili. Systém podpory vyplácené na hektar bez dotací na dobytek je v podstatě „držhubné“. Dotace vyplácené českým zemědělcům jsou čtvrtinové ve srovnání s tím, co dostávají Francouzi, Němci nebo Holanďané.

Dotace pro naše zemědělce v podstatě jen kompenzují vícenáklady, které jim vznikají tím, že při obhospodařování půdy musí dodržovat všechny nařízení a zákazy stanovené Bruselem. Oproti tomu co Brusel chystá, je ale systém aspoň jednoduchý. Nyní chce EU do nařízení o strategických plánech přidat nové cíle. Většinou nemají mít nic společného s výrobou potravin ani jejich kvalitou, ale s politickými záměry Komise. Tedy se Zeleným údělem.

Podle návrhu, o němž jednají kolegové ve skupině pro nařízení o strategickém plánu, by Komise měla dostat pravomoc stanovit cíle společné zemědělské politiky, jichž má být pomocí dotací dosaženo. Včera návrh dorazil i do naší skupiny, v níž jako stínový zpravodaj zastupuji frakci Identita a demokracie (ID), v jejímž rámci pracují europoslanci zvolení v ČR za SPD. Nám byla předložena část o dotacích, která je provázána se strategickým plánem. Po přečtení návrhu řada z nás nevěřila vlastním očím. Komisi by mělo být dáno zmocnění stanovit cíle formou prováděcího nařízení Komise – tedy unijní obdobou vyhlášky, o níž nehlasuje ani Rada ani europarlament. Něco takového by u nás zrušil Ústavní soud jako odporující Ústavě.

Nejen podle naší Ústavy, ale i podle ústav řady dalších členských států, lze povinnosti ukládat pouze zákonem. Sankce lze ukládat také výhradně za porušení zákona. Nikoli jakéhosi prováděcího předpisu. Komise si podle mého soudu záměrně napsala návrh takového ustanovení, protože jí je jasné, že některé cíle, jejíchž plnění chce po zemědělcích a členských státech požadovat, by ji Rada ministrů zemědělství ani europarlament nikdy neschválili. Například různé nyní módní „klimatické cíle“, které se zemědělstvím nemají nic společného. A jejichž plnění zemědělec svojí činností prakticky nemůže nijak ovlivnit.

Např. „snížení klimatických dopadů pěstování pšenice o 30%“. Takové „ptákoviny“ místopředseda Evropské komise Frans Timmermans navrhuje každou chvíli. Nikdo neví, jaké jsou klimatické dopady pěstování pšenice. Ani jak to měřit. Komise je však chce plošně snižovat o procento, které si někdo „vycucal z prstu“. Šlo by o legraci, pokud by Komise podle návrhu, který nám byl předložen, neměla dostat pravomoc seškrtat členskému státu dotace pro zemědělce za to, že země stanoveným způsobem neplní klimatické cíle. Jde o extrémně gumové zmocnění Komisi odebírat členským státům peníze za cokoliv.

Členský stát může pomocí svých dozorových orgánů kontrolovat jestli zemědělec dodržuje všechny povinnosti a omezení, které mu ukládá právo EU a vnitrostátní právo. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) může kontrolovat jestli zemědělec skutečně hospodaří na hektarech, na něž dostává dotace. Tedy zda je vlastní nebo je má v nájmu. Může též kontrolovat, zda zemědělec řádně provádí to, na co dostal dotace na tzv. citlivé komodity – tedy jestli má příslušný počet krav či ovcí, zda má na poli brambory nebo ovocné stromy apod. Tím však možnosti kontroly státu nad činností zemědělce končí.

Kontrola dodržování neměřitelných klimatických cílů je prakticky nemožná. Komise chce tento nástroj mít a používat jej k šikaně členských států, které její politice nevyhovují. Asi není náhodou, že nám byl tento návrh předložen k projednání necelý měsíc poté, kdy Komise v rámci návrhu nového Víceletého fiskálního rámce pro léta 2021 až 2027 navrhuje snížit výdaje na zemědělství o 34 miliard eur. Pomocí sankcí za neplnění klimatických cílů by škrty dopadly jen na členské státy, které Komisi dělají potíže. Třeba odmítáním přerozdělování migrantů.

Jak by realizace tohoto návrhu vypadala v praxi? Dovolím si uvést příklad na jednom roce např. 2024: V květnu 2023 by si zemědělci podali žádost o dotace a uvedli by počet hektarů, na nichž hospodaří, počty dobytka a počet hektarů na nichž hodlají pěstovat citlivé komodity. V říjnu 2023 by SZIF vyplatil zálohy na dotace na rok 2024 – tj. 50% dotačního nároku. Během zimy a jara by SZIF provedl kontroly, zda zemědělec dělá vše na co čerpal dotace. Zda řádně obhospodařuje všechny pozemky, jestli má příslušné zvířectvo, či má-li zaseto nebo zasazeno vše na co dostal dotace na citlivé komodity. Pokud vše souhlasí, dostal by zemědělec v květnu 2024 doplatek dotací (zbývajících 50%). Pokud jsou nalezeny chyby – SZIF uplatní srážku a může odebrat i celou dotaci. V takovém případně musí zemědělec vrátit i to, co dostal na záloze.

V lednu 2025 by ČR žádala Brusel s veškerou dokumentací o proplacení dotací, které SZIF vyplatil zemědělcům. Podle současných pravidel má EU ještě celý rok na kontrolu správnosti. Pokud kontroloři nenajdou v účtech chyby na konci roku, pošlou do SZIF doplatek. U chyb uplatní srážku. Nyní Komise navrhuje, aby její úředníci mohli po třech letech navíc kontrolovat, jestli vyplacení dotací vedlo nejen k patřičné zemědělské výrobě dle předpisů, ale i k plnění jakýchsi politických cílů. Tím by se vyplacení doplatku členskému státu posunulo o 2 roky na rok 2028.

Jenže co se stane, když nedojde k plnění politických cílů Komise i když zemědělci řádně hospodaří podle všech pravidel? Pokud by Komise došla k závěru, že všichni dotovaní zemědělci sice řádně hospodaří, plní všechny předpisy, ale přesto nedošlo ke snížení „klimatického dopadu“ o 30% jak napsala do prováděcího nařízení, ale jen o 20%, mohla by vůči ČR uplatnit srážku ve výši 1/3 dotací, které SZIF vyplatil zemědělcům. Třetinu dotací, na níž má nárok ČR pro své zemědělce, by naší zemi EU zpětně odebrala.

15 komentářů :

 1. Všechno nasvědčuje tomu, že odchod Británie z EU bude neskutečně tvrdý a že Brusel zřejmě přijde ze dne na den o jakýkoliv britský příspěvek. Proto se snaží prachy schrastit všude, kde se dá, zemědělce nevyjímaje. ECB si proto dokonce vzala velkou půjčku i od komunistické Číny!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdůraznil bych NAŠE zemědělce. A mám podezření, že Ši si koupí EU a docela levně. Kluci v Senátu by si své trucovaní mohli rozmyslet.

   Vymazat
 2. Občané bydlící v příhraničí jezdí nakupovat potraviny do Německa, Polska, Rakouska a Maďarska. Všude mají potraviny na přibližně stejné cenové úrovni jako u nás, jenom jsou kvalitnější. Jak může potom někdo říkat, že pokud by jsme zpátky jako za komoušů byly skoro soběstační ve výrobě potravin byly by mnohem dražší. Starý negramotný blbec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (14:08):
   Podle čeho, prosím vás, posuzujete kvalitu potravin? A v čem jsou polské potraviny kvalitnější než ty, které jsou produkovány v ČR?
   Dík za odpověď ...
   ---
   Potravinová soběstačnost podle mého názoru dává smysl, pokud se mezinár. obchod stane nestabilním, nespolehlivým a nepředvídatelným.
   To může i nastat. Vyloučit se to nedá.
   A pokud to spadne, bude dost obtížné onu soběstačnost zjednat "ze dne na den".
   Je to otázka strategie zabezpečení základu pro přežití i v turbulentních dobách. A to i něco stojí. Podobně jako není zadarmo vojenská výzbroj, která je nakupována s dobrým přesvědčením, že nikdy nebude použita v (obranném) boji.
   O agresích vyvolávaných záměrně, aby obchod s voj. materiálem kvetl, raději nehovořit ...

   Vymazat
 3. Velké poděkování panu poslanci za přesné a srozumitelné informace; nepamatuji se, že by kterýkoliv náš zastupitel v Bruselu něco podobného publikoval. Ten systém je obludný a od stolu byrokraty vymyšlený. Jsem zvědav, zda se Itálie zvedne z kolen a půjde cestou VB. Snad bychom to zvládli také. Takhle s prackou v lahvi jsme v koutě. A.Š.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím. Velký dík panu poslanci Davidovi,že nás informuje o tom, jak to chodí v EU. Naše republika tam vždy bude jen druhořadým členem,která je dobrá akorát tak na to,abychom v montovnách dělali zisk pro Německo a Francii. Daně jdou tam a pro jejich potřebu na krásné penze jejich seniorům, dávky pro migranty....
   Pryč z tohoto"žaláře národů"

   Vymazat
 4. Tak jako dost dobře nechápu proč se €araboafrice výměny a nahrazení obyvatel kalergi dle promuslimské osn stále říká eu?

  ___________________________


  dnes 2020-06-26 15:39:42
  Mimo pořadí. Byl bych rád tam za reakci na kterou bych se popukal smíchy.

  kal.el :-) 2001:67c:289c:4::77.?.?.?

  Nemají problém ani exhibicionisté. To máte za píseček v kterém se hrabete na obdiv.

  Pro pravdu se nejvíc zlobí nekritičtí samolibí sebeadoranté cenzůr spolčení akismet.
  Tak ať mají důvod se sebeadorovat bez nemístných poznámek, klubáci.
  Hledejte azoři.comment image

  VK je strojníkem industrializace z pozice toho uvedeného na konci co vytváří encyklopedii pro užívané na základně z projektoru a singularity nesmyslných jím přáných předpokladů co se rád poslouchá. Ale je možné že gramatici slabikáře brutopýra bez pojmových rejstříků i bez rozumových a rozlišovacích schopností budou posedlí tím co jde chápat jako beletrii karatele a nic víc. Teď skončil nekonečný žvanil se sugestibilními žvásty na SV 14:56. Dá se říci že kecá jako palacký, nazdar bazar. Chápete, tím to dané a podobných výrazových obratů tam je na přitakání hned po tom co jsem se 3x vzdálil. Uspavač hadů, hadr. Kromě samonaplňujících proroctví který to sype jak zchudlý klaun z roztrženého pytle jako rekvalifikovaný ras z chudobince. Kdo napíše lepší recenzi na VK může se vyfotit a při troše štěstí na tyči mobilem a s mnohými darwinovou cenou vylepšit vyhlídky lidstva. 😆

  0 OdpovězUpravČvn 26, 2020 15:09

  99999

  OdpovědětVymazat
 5. Evropská komise = samozvané vedení EU = nikým nevolené panoptikum duševně postižených spasitelů (ničitelů) světa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto nesouhlasím. EK i EP jsou vcelku psychicky zdraví lidé, kteří se živí prostitucí: za peníze odhlasují cokoliv. Ale pořád se neví, za peníze koho a pokyny koho plní. Je to prostě normální bo.del, jenom bor.el mamá, bord.l fotr pořád nevylízají ven. Těm jde jednak o prachy, jednak o ideje. Kdo jsou nejbohatší rodiny? Tam bych hledal. A kdo jsou ti, co jim ty ideje dávají? Jejich jména jsou známá, ale nevím, že jsou to oni. EK a EP, to jsou fakt jen obyčejní prostituti. Škodí podle not. Vezměte si tam jednoho podruhém, na to aby vedli, nemají IQ, jen plní, papouškují příkazy. Samosebou,i prostituka v bor.elu věří dobru, které koná. Pro sebe i pro zákazníky, i rpo vedení bor.elu. Ideální je, když chytne sifla. Škodí dál, ale časem zkape. V EK a EP to dělají tak, že je obměňují, přijde nová krev, stejně odhodlabná, stejně proradná a stejně zkur.ená. Netřeba jmenovat, jsou tam i Češi a Češky. Pan doktor by zřejmě mohl vyprávět.
   A ohledně zemědělství? To samé. Dat těm sv.ním plejt řepu, když je pole rozbahněné a poprchává. Aby vůbec věděli, co je to zemědělství.

   Vymazat
 6. Tak tato informace nemá už nic společného s demokracií. Je to sprostá diktatura úředníků EU a ohrožení lidských práv lidí podmíněných politickou manipulací s cílem terorizovat občany EU. To ovšem není v souladu s Chartou OSN, kterou byrokratické chobotnice EU bude zasahovat do naších životů. To je v podstatě praxe tajemníků KSČ v předchozím režimu, prostě terorizmus UV EU.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tatrane,
   informace není demokracie!! Demokracie je vláda všech - nejvyšší stupeň kolektivismu. Samozřejmě toho přirozeného, nikoliv komunisty vynucovaného. Není příliš složité se v tom orientovat. Jen se musí přemýšlet vlastní hlavou.

   Vymazat
 7. Současný vývoj společnosti by nás měl vést ke vzpouře. Naši předkové jí byli schopni. Mám pocit, že my jí schopni nejsme. Příčinou bude asi ztráta pudu sebezáchovy. No a to je naše koncovka. Bohužel.

  OdpovědětVymazat
 8. Jo přesně tak jen šikanovat ty „méněcenné Slovany". Žádné výhody z členství v tom diktátorském spolku nemáme a je třeba odejít.

  OdpovědětVymazat
 9. http://www.novarepublika.cz/2020/04/chces-porazit-protivnika-vychovej-jeho.html?m=1 ),
  https://ac24.cz/en/-/jak-jsme-znicili-republiku-cr-neni-pravnim-statem

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.