Reklama

pondělí 22. června 2020

Jan Campbell: Patrušev, Putin a Pandemie

Jan Campbell
22. 6. 2020 VašeVěc

Zatím co nám příroda posílá vodu, antibabišovci tvoří mediální vlny v naději, že smetou premiéra z rybářské pramice. Chtějí se jí zmocnit, aby mohli sami lovit v mělké, částečně zatopené kotlině, krmit se věčnými dluhy EU a ECB a odvlékat pozornost voličů od mnohem zásadnějších výzev, než je sám premiér. Ten, dokud se bude točit jako větrný kohout, přežije české a právně nezávazné euro-parlamentární vlnobití s pomocí svých loutkovodičů.


Zatím co lze najít v mediích něco o, a z příspěvku prezidenta Putina nazvaného 75 let velkého vítězství: společná odpovědnost za historii a budoucnost, nenašel jsem nic o důležitém interview v Argumenty i fakty z 10. června t.r. Nikolaje Platonoviče Patruševa (1951), generálního tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace. V interview, v době aktuálních sociálně - rasových nepokojů v USA se Patrušev mimo jiné věnuje vlnobití v RF. V ní se již celá desetiletí snaží ruské páté kolony a další vlno-tvůrci (mediální, umělecké průmyslově - finanční a úřednicko - ministerské) změnit režim s pomocí západních financí a instrumentů. Zmiňuji se o ruském vnitřním vlnobití, protože: 
1) Zesiluje v předdveří hlasování o změnách ústavy RF.
2) Vznikají další tzv. učební centra pro nezávislé novináře v bývalých republikách SSSR (částečně i s účastí českých vlno-tvůrců).
3) Někteří vůdci V4 a Pobaltí projevují symptomy různých patologií, včetně demence a krátkozrakosti.
4) Vnitropolitická situace v RF má a bude mít, nezávisle na tom, kdo bude na pramici v ČR přímý a nepřímý vliv na vnitřní a zahraniční politiku ČR. 
Proto z interview Nikolaje Patruševa připomínám několik subjektivně vybraných témat. Po té se vrátím k příspěvku prezidenta s náznakem toho, co nenapsal v článku, co má ale zahraničně – politický význam v době post-pandemické.

1) V období let 2015 - 2019 obdržely NGO působící v RF politicky (ne hospodářsky nebo tzv. projektově aktivní) oficiálně ze zahraničí nejméně 4 miliardy rublů, tj. cca 55 milionů Euro.
2) Roste snaha znehodnotit ruské duchovní a morální hodnoty.
3) Potvrzuje se, že přirozená záměna ve vedení státních, privátních a NGO organizací mladou generací (27–30 let) je ukončena. Záměna vedení na střední úrovni (30–40 let) bude ukončena k roku 2026 a záměna vyššího a vysokého vedení (40–50 let) do roku 2036. Uvedené připomíná, že se nesmí ignorovat skutečnost umožňující uměle urychlit proces záměn na vysoké politické úrovni. Dokazují to nepodařené revoluce v Uzbekistánu (2005) a Bělorusku (2006), podařené v Gruzii a na Ukrajině a zatím nepodařená revoluce v předvolebním Bělorusku.

Ve všech případech intervence do vnitřních záležitostí státu se aplikuje dvojí tlak: na informačně – propagandistické a politicko – diplomatické úrovni. Když tlak nestačí ke změně režimu bez krveprolití, aplikuje se scénář, který používá národní, etnické a rasové rozdíly a nespokojenost. 

Vše je doprovázeno tvorbou nepřítele v oficiálních dokumentech USA, NATO v poslední době i EU. Akcentuje se nedodržování mezinárodního práva, lidských práv, morálních norem státy (RF, ČLR) a diskreditací jejich politického vedení, včetně prezidentů Putina a Si. Oba, z převážně objektivních důvodů, o kterých se dnes nebudu rozepisovat, zvládli pouze částečně zkrotit korupci (materiální a nemateriální) na míru dovolující ji kontrolovat tak, aby nepředstavovala ohrožení bezpečnosti státu. Nezvládli ale vybudovat vlastní silnou mediální strukturu schopnou oponovat pěti hlavním informačním pramenům Západu a praktikovat národní diplomacii, která by umožnila přesvědčivě prezentovat srovnání hodnotových, kulturních a jiných civilizačních rozdílů. Příspěvek prezidenta Putina zveřejněný v NI kompenzuje nezvládnuté. Reakce MZV Velké Británie a Polska a ticho, například MZV ČR potvrzují aktualitu a pravdivost hlavních tézí příspěvku.

Jestliže Putin píše, že Je důležité sdělit potomkům připomínku, že vítězství nad nacismem získal především sovětský lid, že v tomto hrdinském boji zástupci všech republik Sovětského svazu stáli bok po boku, to Britové uvádějí jako první sebe, na druhém místě spojence USA a Francii a po té až SSSR. Vědomě manipulují a nepřiznávají, že Základní příčiny druhé světové války do značné míry pramení z rozhodnutí přijatých po první světové válce. Němci byli přímo tlačeni do nové války západními zeměmi - především Spojenými státy a Velkou Británií. 

Poláci neradi čtou, že Na rozdělení Československa se podílelo Polsko společně s Německem. Británie a Francie „odhodily na milost či nemilost“ tuto zemi, že Mnichovská dohoda sloužila jako spouštěč, po níž se velká válka v Evropě stala nevyhnutelnou, a že Hlavní věc, která předurčila druhou světovou válku, byl státní egoismus, zbabělost, shovívavost vůči agresorovi, který získával sílu, nepřipravenost politických elit na hledání kompromisu. Všechny přední země v té či oné míře nesou svůj podíl viny za její začátek.

Jestliže, cituji - Usnesení o důležitosti zachování historické paměti pro budoucnost Evropy, schválené Evropským parlamentem dne 19. září 2019, přímo obvinilo SSSR spolu s Německem z rozpoutání druhé světové války. To ukazuje na vědomou politiku destrukce poválečného světového řádu, tak včerejší usnesení EP týkající se střetu zájmů premiéra Babiše představuje vědomé vměšování se do vnitřních záležitostí ČR, do probíhajícího trestního šetření a ignoruje princip presumpce neviny. Tu by měl požívat premiér Babiš, nehledě na skutečnost, že není anděl a dobře ví, kdo mu stojí za zády a kde je anakonda.

Pro představitelnou budoucnost s hybridní válkou tvořenou prvky smart, soft a hard, zcela určitě platí Putinova slova: ---------.....,Zapomenout na poučení z historie se nevyhnutelně změní v těžkou odplatu. Rusko bude hájit pravdu na základě zdokumentovaných historických skutečností, bude i nadále čestně a nestranně hovořit o událostech druhé světové války. Projevy historického revizionismu na Západě týkající se tématu druhé světové války a jeho výsledku jsou nebezpečné, protože cynicky narušují chápání zásad mírového rozvoje stanovených v roce 1945 na konferencích v Jaltě a San Franciscu. Z uvedeného vyplývá, že nás čeká těžká odplata, a je zcela jedno, zda jak ji budeme hodnotit.

Putinem navrhnutý Summit pěti zemí – stálých členů Rady bezpečnosti OSN (Rusko, Čína, USA, Francie, Velká Británie) bude hrát důležitou roli při hledání společných odpovědí na moderní výzvy a hrozby a prokáže společný závazek duchu aliance, patří do kategorie odplaty, představuje výzvu a tudíž příležitost vzít do ruky rozum. V každém případě přijetí návrhu na summit nebo jeho odmítnutí bude mít následky, které jsem indikativně popsal v posledních příspěvcích a nedávném interview pro Parlamentní listy.

Titulek příspěvku - 75 let velkého vítězství: společná odpovědnost za historii a budoucnost představuje podle mé interpretace ohlášení ideového a politického vůdcovství RF na již probíhající post - Jaltské uspořádání světa. To přesto, že v textu o něm není přímo ani slova, že se válčí na různých frontách bez konce na horizontu v různých částech světa a častěji se objevují zmínky o nástupci Putina a o době post-Putinové. V této souvislosti neuškodí proto si připomenout, že každá válka končí dočasným mírem se změněnými pravidly hry, vztahy na globální, regionální a lokální úrovni a kardinálními nebo i kosmetickými politicko – hospodářskými změnami.

Z historického hlediska platí i dnes, že vítěz na bitevním poli není vždy vítězem ve válce, a že politickým vítězem je obyčejně ten, kdo nebojoval, kdo organizuje mírový kongres a kdo formuluje jeho program a obsah. Stačí si připomenout Berlínský kongres (od 13.6 – 13.7.1878), podívat se na alegorickou mozaiku v Britském MZV věnovanou výsledkům 1. světové války nebo tři konference s účastí Stalina: 1943 v Teheránu, 1945 v únoru v Jaltě a červenci téhož roku v Postupimi. Ale i skutečnost, že Západ nemohl vojensky porazit SSSR a proto začal okamžitě vést studenou válku. Po jejím ukončení začal s informačně – propagandistickou a finanční, doprovázených vojenskými konflikty na periferii SSSR a RF. Někteří stratégové si i dnes myslí, že když nedošlo k vojenské porážce v první a druhé a došlo k Pyrrhovu vítězství ve studené válce, že dojde k porážce RF s pomocí hybridních forem války. Zapomínají přitom, že globální řád západního typu je možné implantovat pouze v poražených a Západem ovládaných nebo od něho jinak závislých státech a regionech.

Pandemie (strachu z koronaviru a metastází) dokazuje, že RF má rozvojeschopnou hospodářskou soběstačnost, plnou vojenskou obranyschopnost a omezená finanční suverenita RF je na cestě ke svému konci z objektivních důvodů, především kvůli změně paradigmatu. Ten umožňuje současná čtvrtá válka Západu proti Ruské federaci. Prvky této války obsahují kromě jiných snahu o přepis historie ze strany Západu. Tím i snahu o změnu post Jaltského uspořádání světa. Putinův příspěvek je jedním z kvalitních instrumentů RF ve válce o budoucí uspořádání světa. Proč?

1) Putin ví, podobně jako mnozí z nás, že zkušenost je učitelkou všech věcí. Zmínka o dopisu Winstona Churchilla z 27.9.1944 Stalinovi, o projevu Franklin Delano Roosevelta, 32. presidenta USA k národu z 28.4.1942 a v neposlední řadě nesouhlas Stalina s nabídkou Hitlera z listopadu 1940 přičlenit SSSR ke Třetí říši, fašistické Itálii a militaristickému Japonsku v příspěvku jsou jasnou výzvou moderním historikům a politikům. Výzvu představuje i faktologická zmínka o bitvě o Ržev. Ta probíhala od října 1941 (podle české Wikipedie od 8. ledna 1942) do 31. března 1943 s frontovou linii mezi 200 – 250 km a společně s druhou rževskou bitvou, zvanou operace Mars, se často označuje jako Rževský mlýnek na maso. Padlo v nich 1.154.698 lidí, z nich bylo 392 tisíc bojovníků a vojenských velitelů. Zmínka o bitvě o Ržev je výsostně symbolická. Má totiž přímé spojení s bitvou o Moskvu, Stalingrad a Kursk. V kontextu zmíněné bitvy, jejího spojení s dalšími a reakcí MZV Velké Británie a Polska na příspěvek je nezbytné si uvědomit, že během druhé světové války SSSR ztratil každého 7 občana, Velká Británie každého 127 a USA každého 320!  
2) Levicové a neoliberální globalistické myšlenky ztrácejí přitažlivost na samotném Západě. Vedle možnosti občanské války v USA nevylučuji podobnou, včetně vnitroevropských konfliktů v některých členských státech EU. Proč? Protože vykoupit si blahobyt nevídaným zadlužováním států s pomocí EU nemající vlastní zdroje a s občany na cestě do bezpráví, jak se o to snaží EK se nepodaří.  
3) Skutečnosti, že carské Rusko, SSSR a RF nikdy nevedly války s cílem rozšíření teritoria, nikdy se nesnažily o úplné zničení protivníka a v podstatě se chovaly korektně ve vztahu k uzavřeným smlouvám, že OSN má funkční problémy, Rada bezpečnosti není jednotná a pandemie vyžaduje spolupráci a jednotu, využil prezident Putin k návrhu nového uspořádání světa bez nespravedlivostí obsažených ve Versailleské smlouvě: Summit pěti zemí – stálých členů Rady bezpečnosti OSN (Rusko, Čína, USA, Francie, Velká Británie) - bude hrát důležitou roli při hledání společných odpovědí na moderní výzvy a hrozby a prokáže společný závazek duchu aliance.

Kromě toho v příspěvku existuje nevyslovené, nacházející se mezi řádky a slovy, které má často mnohem větší význam. To proto, že velcí politici nedělají nic náhodou, a jenom aby něco udělali. V daném případě je proto nutné se ptát, proč prezident napsal příspěvek, komu je určen, zveřejňující médium a doba zveřejnění. Pokusím se dát na otázky krátkou odpověď.

Zcela určitě to není proto, že by se u prezidenta Putina probudila láska k historii válek. Není to ani láska k pravdě, ke které se hlásí česká kotlina od 30. března 1920 heslem Pravda vítězí na vlajce prezidenta i současné České republiky. Nebo láska mstít se oponentům, kterých se nahromadilo doma i v zahraničí více než dost za léta u moci a v Kremlu. Ve hře není ani zájem o propagandu vlastní osobnosti a politiky, kterou západní elity oficiálně nenávidí, neoficiálně zcela určitě respektují nebo dokonce mu závidí. Není to ani snaha dohnat kulaté 70. výročí ukončení Velké vlastenecké války, k jehož oslavám nic podobného prezident neudělal. Co bije do očí je skutečnost, že prezident se neobrátil k široké, ale ke specifické veřejnosti analytiků, intelektuálů a elit, to vše v jejich hnízdě. Odpověď tiskového mluvčí Peskova je jasná: Orientovali jsme se na solidní vydání, které čtou solidní a vzdělaní lidé.

Na druhé straně zvolená elektronická verze, ne papírová, dokazuje, že se jedná o příspěvek s perspektivní s výchovně - vzdělávací hodnotou určený mladší a mladé generaci. Nic nezmizí z elektronických medií, což nelze tvrdit o papírovém dokumentu. Přestože se jedná o příspěvek s výchovně – vzdělávací hodnotou, nelze hovořit o tom, že je určený pouze zmíněným generacím, které vyrostly a vyrůstají tak, jak vyrůstají: vně historických kontextů, faktů a realit. Příspěvek je nepřímo určen i vládnoucím elitám Evropy, slouhům USA a korumpujícím strukturám. To potvrzuje mlčení evropských elit (ke dni práce na příspěvku 19. června). Americkým, francouzským, britským, polským a německým elitám Putin pročistil uši, aby lépe slyšeli to, co nechtějí slyšet: 

1) Pravdu o roli Západu v přípravě války s největším počtem obětí, holokaustem a pokrytectvím.  
 2) Potvrzení pravdy vyslovené na bezpečnostní konferenci v Mnichově 2007 a během 13 let.  
3) Pravdu o tom, kdo a s jakým cílem financoval německý meziválečný průmysl a kdo se choval a chová i dnes pokrytecky. Jinými slovy a krátce: V řeči bojových umění příspěvek nepředstavuje jeden úder, ale celou sérii. Z ní se západní elity, včetně polských a pobaltských hned tak nezotaví. Ani v karanténě.

Protože každé napsané obsahuje také důležité nenapsané, nacházející se mezi řádky a slovy, krátce připomínám: 

1) Byla to Velká Británie, kdo vedl polské elity proti SSSR kvůli rozšíření svého impéria o Bělorusko, Československo, Západní Ukrajinu, Pobaltí. Polsko muselo být oslabeno, vráceno do svých etnických hranic, aby nevzniklo pro Velkou Británii silné Německo – Polské společenství.  
2) Putin zrušil spojení k naději, že se RF vrátí do role slouhy západních ideologických a duchovních hodnot 90. let minulého století.  
3) V Ruské federaci se realizuje, nehledě na pandemii, sankce a Západem posílenou pátou kolnu a vlno – tvůrce projekt státní suverenity a nacionalizace elit. 
4) Putinův příspěvek představuje výzvu RF ve formě veřejného vyhlášení jejího odporu stávajícímu světovému řádu. Takovou veřejnou výzvu si doposud nedovolila ani hospodářsky silnější ČLR. Putin indikuje, že při lámání chleba dojde na vojenskou sílu, motivaci vojáků a jednotu lidu. K němu se mohou přiřadit i nacionalizované hospodářské elity, budou-li chtít přežít a žít. Ty budou muset pochopit i roli Stalina, oddělení represí od pozice SSSR a války na život a na smrt, a naučit se nazpaměť svědectví premiérů Winstona Churchilla (1874 - 1965) a David Lloyd George (1863 – 1945). 
5) Doba zveřejnění příspěvku se mi jeví ideální: Západ oslabuje, systémová krize nabírá na síle, státnost a suverenita států EU ztrácejí na síle.

Nehledě na uvedené, Putin jako sportovec nezabíjí protivníka. V příspěvku nabízí možnost vzdát se a žít. Platí to pro Západ, včetně EU. Ve spojení v úvodu zmíněném interview Nikolaje Patruševa, v tomto příspěvku nepopsaném, rozlučkovém interview Dmitrije Medveděva s neoliberalismem v RF, Západ včetně EU a pátých kolon, všichni mají příležitost neztratit tvář, zůstat ve hře a chovat se korektně v rámci dohod. Tentokrát ale tvrdých a ne pod kontrolou Západu. 

Dojde-li však, jak jsem psal v jednom z posledních příspěvků k odchodu (do 2030) USA a UK z OSN, vznikne nová instituce, v níž budou členy RF a ČLR a další státy spoluurčující budoucnost 21. století. Vlády členských států EU nesou velkou odpovědnost a mají povinnost před svými občany a měly by konat v jejich zájmu. To i proto, že Západ a EU již dnes neurčují pravidla hry a EU hrozí nebezpečí stát se plnohodnotnou kolonií páru Anglosasů: USA – UK. Kromě toho platí: po staru se žít nedá.

V novém uspořádání světa bude muset být více sociální, právní a rasové spravedlivosti, a moc kapitálu nad člověkem a jeho důstojností bude muset být poražena, jestliže má dojít k delší mírové pauze. Protože v přírodním archetypu člověka je obsažen prvek konfliktu, bez nového uspořádání mezinárodních vztahů se neobejdeme. 

RF s prezidentem Putinem i bez něho si s pravděpodobností hraničící s jistotou nenechá ujít příležitost vyhrát bez krveprolití válku po prohrané studené válce a neúspěchu tzv. demokratů - neoliberálů. Tomu nasvědčuje trend k radikální změně fungování soudů, protiextremistických zákonů, podpory ruských nevládních, sociálně orientovaných organizací a výběru elit po pandemii měnící typy hospodářství, řízení státu, úřednický aparát a také mezinárodní vztahy. 

Jak toho dosáhnout, když labuť se snaží letět vysoko, rak používá zpátečku a štiku to táhne do hloubky, nevím. Vím ale, že kapka proráží kámen nikoli silou, ale opakovaným kapáním. Abych věděl více ke dni vyúčtování a začátku nového, přečtu si mezitím v ruštině knihu na nereálné téma autora Alexeje Chaprova (1971) - Smyčka anakondy. Souhlasu netřeba.40 komentářů :

 1. Rusko uz melo davno zatocit s NGOs a 5. kolonou zapadu. V McDonaldu nuti personal Rusy mluvit anglicky? To je jakoby smazky vyzadovali, aby bili mluvili arabsky! Zapad tyto absurdity posiluje financovanim spodiny v protestech k rozlozeni spolecnosti. Bili se musi teto manipulaci vzeprit, jinak jim mensina bude diktovat otrokarsky rad, tentokrat cernych nad bilymi.
  Vyber si rasu, vyber si společenskou třídu. O pravici a levici v současné politice. Dochází k totálnímu zmatení pojmů. Současní černoši bojují za právo stát se novými plantážníky, fanoušci Třetí říše vyjadřují solidaritu v boji za světlou budoucnost naší planety. Současný levicový liberál nebo sociální demokrat nemá absolutně nic společného s myšlenkami socialismu nebo komunismu. Kdyby dnes žil Lenin, vystřílel by do těchto pokrytců celý zásobník a Marx by mu nosil další zásobníky s patronami. Anarchisté, narkomani a devianti z LGBT nemají absolutně nic společného s dělnickou třídou. To je přímo antidělnická třída. To nejsou socialisté, nýbrž zcela zbyteční a neužiteční lidé neschopní se integrovat do zdravé normální společnosti, kterou se tudíž snaží vysát a zničit.

  OdpovědětVymazat
 2. Rusko uz melo davno zatocit s NGOs a 5. kolonou zapadu. V McDonaldu nuti personal Rusy mluvit anglicky? To je jakoby smazky vyzadovali, aby bili mluvili arabsky! Zapad tyto absurdity posiluje financovanim spodiny v protestech k rozlozeni spolecnosti. Bili se musi teto manipulaci vzeprit, jinak jim mensina bude diktovat otrokarsky rad, tentokrat cernych nad bilymi.
  Vyber si rasu, vyber si společenskou třídu. O pravici a levici v současné politice. Dochází k totálnímu zmatení pojmů. Současní černoši bojují za právo stát se novými plantážníky, fanoušci Třetí říše vyjadřují solidaritu v boji za světlou budoucnost naší planety. Současný levicový liberál nebo sociální demokrat nemá absolutně nic společného s myšlenkami socialismu nebo komunismu. Kdyby dnes žil Lenin, vystřílel by do těchto pokrytců celý zásobník a Marx by mu nosil další zásobníky s patronami. Anarchisté, narkomani a devianti z LGBT nemají absolutně nic společného s dělnickou třídou. To je přímo antidělnická třída. To nejsou socialisté, nýbrž zcela zbyteční a neužiteční lidé neschopní se integrovat do zdravé normální společnosti, kterou se tudíž snaží vysát a zničit.

  OdpovědětVymazat
 3. Výborný a podnětný článek! Ale jenom pro ty, co mají dispozici správně rozumět.

  OdpovědětVymazat
 4. Nechtějme noc ve dne…

  Začalo léto, červen dvaadvacet
  Hitler si půjčil jméno Barbarossy
  v Sovětském svazu musel vykrvácet
  „Vše bude rychlé“, řvala agitace
  na ruské zimě milost nevyprosí

  Marně se válka nezve vlasteneckou
  Wehrmacht se zprvu dočká vnitrozemí
  Co mladých kluků padlo za Německo?
  Zbytečně, pro nic, nechali tam všecko
  Krvavá půda je pak svědek němý

  Dvacátý čtvrtý červen připomíná
  jak Napoleon v Rusku nevyhraje
  Potoky krve tekly z Borodina
  sedmého září – jak z ženina klína
  V prosinci Francouz opustil ty kraje

  Dvacátý červen vtrhl do údolí
  Ležácké domy, vypleněny, hoří
  Ženy a muže, děti, kohokoli
  nacisté vraždí – dodnes rána bolí
  Ležáky přitom byly kapkou v moři

  Hitlery jisté kruhy pěstují si
  s tím, že tak zničí „rudé nebezpečí“
  Kapitál se dnes chová jako kdysi
  v těchto dnech hnědou opět mocně křísí
  Pliveme na ty, jimž svět za mír vděčí

  Ferrari, Fanta, oděv Hugo Bosse
  Schneider a Creusot, Adidas a Puma
  Naz(i)í jsou všichni, nohy mají bosé
  s černou či hnědou tohle spojilo se:
  Ať o tom trochu dnešní mládež dumá

  Západ si zkrátka dělal velké oči
  Ať Hitler vezme, co jen hrdlo ráčí
  jenom když na Svaz brzy zaútočí
  nějaké Čechy spláchne klidně s močí
  Zradou byl Mnichov – ke vzteku a k pláči

  Uctěme, prosím, ty, kdo vytrvali
  odmítli svinstvo, které rozbujelo
  Zaslouží více, nežli slova chvály
  neznámí lidé hrdiny se stali
  Jejich duch přežil pomíjivé tělo

  Na Rusko křičí samí darebáci
  ti, kteří Židy za kus hadru měli
  Jedwabne v nočních můrách se nám vrací
  Teď chtějí kázat vodu ubožáci?
  Vatikán rovněž nebyl jaksi smělý

  Je konec června, léto vedro věstí
  sirkami škrtat není zodpovědné
  Nacismus je vždy systémové scestí
  zabíjí rozum, posiluje pěsti
  Tak, prosím pěkně, nechtějme noc ve dne…

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Marku - nemám slov! Ani to nejde - napsat tak úžasné verše ve vázaném rýmu - dnes už nikdo neumí. A na tak zásadní politické tema - fakt byste se měl více zviditelnit. Vydat něco - přihlásili by vás do Magnesia Litera -a vydával byste dál. Byl byste slavnější autor, než Michal Viewegh - kromě toho v poezii, co dnes nikdo neumí, a možná by byl i žánr - politická poezie - nebo vás časem někdo zakáže. I to by byla popularita. Když zakázali K.Kryla, nebylo jediného mládežnického srazu ( čundry, zpívaná v hospodách atd.) kde by se při kytaře nehulákali písně K.Kryla - říkalo se tomu " krylovky"... policajty jsme měli totálně na háku, fakt nám bylo jedno, jestli nás zabásnou. Při zpívání krylovek se nás vždycky zmocnila nějaká touha postavit se proti tomu degenerujícímu pokrytectví (dnes je mnohem horší) Navíc to bylo KRÁSNĚ - cituji třeba..."pod tmavočervenými jeřabinami, zahynul motýl, mezi karabinami, zástupce pro týl, šlápl na běláska, zahynul motýl, jako naše láska"... nebo "seržante písek je bílý, jak paže Daniely, počkejte chvíli, mé oči uviděli, tu strašně dávnou vteřinu zapomnění, seržante mávnou, a budem zasvěceni -morituri te salutant, morituri te salutant..." Strašný! Dnes jsme zase jen "morituri te salutant" a ti chcípáci s mocí si s námi dělají doslova co chtějí. Nasazujou nám roušky, abychom prokristapána neumřeli, -a více než milion nás nechávají prznit, trýznit, a ničit exekutorským svinstvem a fiktivními takzvanými "dluhy" Všichni to vědí, a nikoho to nepálí. Tucty sebevražd - fuk. Jo takhle do nekonečna žvanit o sochách, nebo o cestě na Taj wan - člověk by blil a blil - ale co je to platný? A konečně cituji.... "Kolik vám platěji za tenhle nápad, táhněte raději s děvkama chrápat, teď právě říkáte, že bych šel zas - rád...? Nasrat! Jo -nasrat!"... JO NASRAT šmejdi politický, udělali jste si z nás a z naší země trhací kalendář, ale furt budete mlátit pyskem o totalitě! Pokrytecké vši. No - ještě že máme lidi jako jste vy Marku - víc takových by to chtělo, a taky sudlice a halapartny.....!

   Vymazat
  2. Výstižné, skvělé.

   Vymazat
  3. Taky tleskám Markovi..."Kapitál se dnes chová jako kdysi, v těch dnech hnědou mocně křísí
   pliveme na ty jimž svět za mír vděčí..."..nemám už co dodat!..jenom díky !

   Vymazat
  4. Děkuji. Jak již jsem psal v dřívějších reakcích, něco jsem vydal. Většinou v elektronické podobě na bezvydavatele.cz ale i knížně - třeba Procházky po Jelení (Monument). Tuto sbírku jsem i na Magnesii Literu poslal. Samozřejmě nic. A se svými politicky a historicky motivovanými básněmi bych vůbec neměl šanci. Vždyť tam jsou v kursu autoři jako Denemarková. Já jsem trochu někde jinde. Hezký den všem tu.

   Vymazat
 5. Jen si přát výhru Trumpa a pak se budou moci domluvit. Velká válka být nemůže to je jasné a domluva je jediná možnost. A antibabišovci naštěstí nemají šanci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:06
   Ale může, nezodpovědných pitomců je stále dost.

   Vymazat
  2. Pro 11:40, chápu to tak, že již to nebude jenom válka, ale přímo konec lidstva, proto již válka nemůže být ve smyslu vyřešení problému pro část trvale zvrhlých mentálně postižených elit, protože zemřou všichni. Je ovšem pravda, že je zde dost namyšlených hlupáků, kteří řežou pod lidstvem větev (Soroš, Gates, Clintoni ... čím více peněz tím větší dement, spíš imbecil).

   Vymazat
 6. „Urážlivé“ náhrobky na britském hřbitově musí být zakryty dřevěnými paletami

  http://svobodnenoviny.eu/urazlive-nahrobky-na-britskem-hrbitove-musi-byt-zakryty-drevenymi-paletami/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To už je skutečný blázinec.

   Vymazat
  2. Svět se zbláznil, zakrabicujeme všechny sochy, co kdyby je NĚKDO neprokádroval. Současná vlna v USA, překonává i naši "normalizaci". Nestačím se divit, jsem velmi překvapen, díky am.filmům, kde vždy kladnou osobou byl černoch, jsem byl přesvědčen, že brzdou USA jsou jen běloši a "černý" problém neexistuje.

   Vymazat
  3. 10:54 Je to velice nebezpečné aby jme nedopadli jak v Číně při kulturní revoluci nebo v Kambodži kde též masakrovali lidi s jiným názorem. Nesmíme šílenství pustit k nám.

   Vymazat
  4. Nebojte se, už za totality, já tedy pamatují jen část zvanou normalizace, bylo možná 1/2 Prahy v ilegalitě. Fungovalo to i bez internetu. Jak jinak by jsme se sešli vždy v čas pod Ocasem? Zas na ně něco vymyslíme.

   Vymazat
 7. Jenom jednomu nerozumím - co je to ta "rasová spravedlivost?" Fakt jsem to nepochopil. "Rasa" není jen o barvě pleti, ale i o zvyklostech, tradicích, náboženství, způsobu chování a obživy - a tak dále. Žádná"rasa" od svého způsobu života ustoupit nechce a neustoupí. Je zbytečné počítat, kdo je většina a kdo menšina. Prostě nikdy se nestane, aby určitá část obyvatel kdekoliv ustoupila požadavkům jiné části obyvatel, zejména pak rasově a zvykově odlišných, a tím více, když tam "nejsou doma" - odněkud přitáhli - a vyžadují přizpůsobení se? Jinak se budou neustále střetávat v různých poťouchlostech ( nemusí to být velké věci) například jenom ty hadry na hlavě - jsou to blbosti, přesto jedni trvají na jejich nošení a druzí na tom, že se nosit nesmí - už to stačí na neustálé šarvátky - až přerostou v nenávist. Jedni si to na druhých prostě vynutí. Vítěz si to vynutí - a to by měl být základ míru a sounáležitosti? To nebude nikdy! Proto taky je Zem tak široká. S množstvím světadílů, zemí, ostrovů, poloostrovů a pevnin - každý se kdysi někde narodil, někde má domov. Proč tam nezůstat? Proč nerozvíjet svůj vlastní domov ke svým potřebám? Ctít své předky a tradice - proč mocí mermo lézt do zemí jiným lidem, s jinými předky a tradicemi a neustále se haštěřit a rvát? Jak my bychom například my "Čeští běloši" měli být "rasově spravedliví" k dnes už "Českým cikánům"? Ne pro jejich barvu kůže, ale pro jejich způsob života, který oni nikdy nezmění! Vždycky budou parazitovat na bílých občanech, a teď - díky úřednímu pokrytectví - mají jasno v tom, že se jim všechno MUSÍ dát!? Když vtrhnou hlučně kamkoliv na úřad - houf těchto lidí s klubkem fakanů - a to chování úředníků k nim - a k nám - je strašně ponižující! V MHD řvou jak krávy na plné pecky, úplně bez ohledů na ostatní, ničí strašným způsobem byty ( které jsme jim postavili a svěřili) Jak může takto mezi námi navzájem být rovnost? Rasová spravedlivost je naprostý a absolutní nesmysl a vždycky to nesmysl bude. Snad "snášenlivost? - ale to neuspořádají žádné úřady násilím - opět je to ponižující, zejména když vidíme, jak nás ti"hnědí lidé" strašně nenávidí. Pozabíjeli by nás, kdyby mohli - a proč? To bude pořád otázka. A všude a vždycky.

  OdpovědětVymazat
 8. Pan doktor Campbell je skutečný myslitel, který v u nás nemá obdoby. To by si měli přečíst všechny naše politické loutky a strůjci současné české tragédie po reinkarnaci kapitalismu ! Zejména se týká tři protagonistů této tragédie, z nichž ten největší darebák infantil Havel je již naštěstí v pekle. Zůstávají dva senilní starci - Klaus a Zeman ! Bylo by dobré, aby si před smrtí uvědomili, co způsobili a prosili Boha či Prozřetelnost o shovívavost !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No nevím, Klaus se svými nadpozemskými ambicemi, asi má nějakej ten vroubek na budování republiky, jeho porfolio však určila krádež pěkného pera, kdy potvrdil svůj charakter a nesmyslně, nemožně a navěky se znemožnil. Zeman i když asi nebude plně košér, ale to hlavně pro blby kteří mu nesahají ani po kotníky, kteří se řídí heslem "idioti všech zemí spojte se, proti Zemanovi", je pro tyto idioty naprosto neprůstřelný. Ti co by měli prosit Boha, či prozřetelnost o shovívavost tady bude daleko více, nejsou tolik na očích, ale to neznamená, že bychom na ně měli zapomínat. Dobré heslo současnosti je"když řekneš A musíš říci i B.
   Hej hou, rudý dědeček

   Vymazat
  2. 11:51 pokud vím, a celé jsem to prožil, tak Klaus i Zeman, přišli k hotovému. To si laskavě uvědomte a vypozorujte ten zásadní rozdíl. Platí, že nebýt hlupáků, zlí nic nepořídí.

   Vymazat
 9. Pane Campbell.
  I Vám je jasné,že příchodem Putina,se všechno mocipánům světa zhroutilo,vytahují všechny možné triky,podrazy,lhaní,zbraně,jen poškodit Rusko.Můžeme k tomu dodat,že to pomohlo i Čáně a to Čína ví,tak nic dobrího od USA nečekám,budou ještě přitvrzovat.

  OdpovědětVymazat
 10. Před 30 léty bylo vše špatné na Západě a dobré bylo jen na Východě. A nyní je vše dobré na Západě a vše špatné na Východě. Tudíž z toho plyne, že jsme z bláta spadly do "stejné sračky" jako před tím. Jen je zarážející, že nyní to vedou lidé, kteří to před 30 léty řídili "totalitně" a nyní si "vedou" dobře demokraticky. Ž pane-soudruhu Vladimíre Dlouhý. To jsou lidi, kteří se budou tlačit do funkcí pořád. Až tu budou Číňani, budou mít "přeoperované" oči.

  OdpovědětVymazat
 11. Putinův článek v angličtině uveřejněný v Nationalinterest.org byl ochuzen o pár odstavců, které byly v ruském originále Ruské Gazety (rg.ru). (Nevím, jak komplletní je český překlad.)

  Na př. zde (přeloženo automatem z ruského článku):
  The partition of Czechoslovakia was cruel and cynical. Munich even brought down the formal, fragile guarantees that remained on the continent. He showed that mutual agreements are worthless. It was the Munich conspiracy that served as the “trigger” after which a great war in Europe became inevitable.

  Today, European politicians, and above all Polish leaders, would like to "shut up" Munich. Why? Not only because their countries then betrayed their obligations, supported the Munich agreement, and some even took part in the sharing of production. But also because it is somehow inconvenient to recall that in those dramatic days of 1938 only the USSR stood up for Czechoslovakia.

  The Soviet Union, based on its international obligations, including agreements with France and Czechoslovakia, tried to prevent the tragedy. Poland, pursuing its interests, did its best to prevent the creation of a collective security system in Europe. On September 19, 1938, the Polish Foreign Minister, J. Beck, wrote directly to the already mentioned Ambassador J. Lipsky before his meeting with Hitler: "... during the past year, the Polish government rejected the proposal four times to join the international intervention in defense of Czechoslovakia."

  Britain, as well as France, which was then the main ally of the Czechs and Slovaks, chose to give up their guarantees and throw this Eastern European country at the mercy. Not just to quit, but to direct the aspirations of the Nazis to the east, with the aim that Germany and the Soviet Union would inevitably clash and bleed each other.

  OdpovědětVymazat
 12. Další část vynechaná v anglickém vydání:

  Requesting from the archives the entire array of materials related to contacts between the USSR and Germany on the dramatic days of August and September 1939. As the documents testify: paragraph 2 of the Secret Protocol to the Non-aggression Treaty between Germany and the USSR of August 23, 1939 established that in the case of a territorial and political reorganization of the areas belonging to the Polish state, the border of the spheres of interests of the two countries should "approximately pass along the rivers Narew, Vistula and San. " In other words, the Soviet sphere of influence included not only the territories on which the Ukrainian and Belorussian populations lived, but also the historical Polish lands between the Bug and Vistula rivers. Not everyone now knows about this fact.

  As well as the fact that immediately after the attack on Poland in the first September days of 1939, Berlin persistently and repeatedly called on Moscow to join the military operations. However, the Soviet leadership ignored such calls. And to get involved in dramatically developing events was not going to the last opportunity.

  Only when it became finally clear that Britain and France did not seek to help their ally, and the Wehrmacht was able to quickly occupy all of Poland and actually reach the approaches to Minsk, it was decided to enter the Red Army in the so-called eastern armor on the morning of September 17. Nowadays, these are parts of the territory of Belarus, Ukraine and Lithuania.

  OdpovědětVymazat
 13. Další:
  Therefore, it is unfair to say that the two-day visit to Moscow of the Nazi Foreign Minister Ribbentrop is the main reason that gave rise to the Second World War. All leading countries to one degree or another bear their share of blame for its beginning. Each made irreparable mistakes, presumptuously believing that it is possible to outwit others, to secure one-sided advantages, or to stay away from the impending world disaster. And for such shortsightedness, for refusing to create a collective security system, they had to pay millions of lives, huge losses.

  However, many of our partners are not yet ready to work together. On the contrary, in pursuit of their goals, they are increasing the number and scale of information attacks against our country, they want to force them to justify themselves, to feel guilty. Accept through and through the hypocritical politicized declarations. For example, the resolution on the importance of preserving historical memory for the future of Europe, approved by the European Parliament on September 19, 2019, directly accused the USSR, along with Nazi Germany, of unleashing the Second World War. Naturally, there is no mention of Munich there.

  Churchill in a message to Stalin on September 27, 1944 wrote that "it was the Russian army that released the guts from the German military machine ..."

  I believe that such “papers” - I can’t call this resolution a document - with all the obvious reckoning on the scandal are dangerous, real threats. After all, it was accepted by a very respected body. And what did he demonstrate? However sad it may be, a deliberate policy to destroy the post-war world order, the creation of which was a matter of honor and responsibility of countries, a number of representatives of which voted today for this false declaration. And thus, they raised their hand to the conclusions of the Nuremberg Tribunal, to the efforts of the world community, which created universal international institutions after the victory of 1945. I recall in this connection that the process of European integration itself, during which the corresponding structures were created, including the European Parliament, became possible only thanks to the lessons learned from the past, its clear legal and political assessments. And those who consciously call into question this consensus are destroying the foundations of post-war Europe.

  OdpovědětVymazat
 14. Další:
  The Soviet Union, the Red Army, made the main, decisive contribution to the rout of Nazism — no matter what they try to prove. Heroes who fought to the end surrounded by Bialystok and Mogilev, Uman and Kiev, Vyazma and Kharkov. They went on the attack near Moscow and Stalingrad, Sevastopol and Odessa, Kursk and Smolensk. They liberated Warsaw, Belgrade, Vienna and Prague. They stormed Koenigsberg and Berlin.

  We uphold the true, un-smooth or lacquered truth about the war. This folk, human truth - harsh, bitter and merciless - was largely conveyed to us by writers and poets who went through the fire and hell of front-line trials. For mine, as for other generations - their honest, deep stories, novels, piercing "lieutenant prose" and poems left an imprint on my soul forever. They became a testament - to honor veterans who did everything they could to win. Remember those who stayed on the battlefield.

  And today, the simple and great in essence lines of Alexander Twardowski’s poem “I Am Killed Near Rzhev ...”, dedicated to the participants in the bloody, brutal battle of the Great Patriotic War on the central section of the Soviet-German front, are shocking. Only during the battles for the city of Rzhev and the Rzhevsky ledge from October 1941 to March 1943 the Red Army lost, including wounded and missing, 1 million 342 thousand 888 people. I call these scary, tragic, still far from complete figures, collected from archival sources, for the first time, paying tribute to the feat of famous and nameless heroes, whom in the post-war years, for various reasons, they spoke undeservedly, were unjustly little or completely silent.

  I will cite another document. This is the report of the International Commission on Reparations from Germany, headed by I. Maysky, prepared in February 1945. The task of the commission was to determine the formula according to which defeated Germany was to compensate for the damage suffered by the victorious powers. The commission came to the following conclusion: "the number of sold-out days Germany spent on the Soviet front exceeds that number on all other allied fronts by at least 10 times. The Soviet front also delayed four fifths of German tanks and about two-thirds of German planes." On the whole, the USSR accounted for about 75 percent of all the military efforts of the anti-Hitler coalition. Over the years of the war, the Red Army "ground" 626 divisions of the "axis" countries, of which 508 were German.

  OdpovědětVymazat
 15. Další:

  The victorious powers have left us a system that has become the quintessential intellectual and political quest of several centuries. A series of conferences - Tehran, Yalta, San Francisco, Potsdam - laid the foundation for the fact that the world has been living without a global war for 75 years now, despite the most acute contradictions.

  Historical revisionism, the manifestations of which we are now observing in the West, especially with regard to the theme of the Second World War and its outcome, is dangerous because it grossly, cynically distorts the understanding of the principles of peaceful development laid down in 1945 by the Yalta and San Francisco conferences. The main historical achievement of Yalta and other decisions of that time was the agreement to create a mechanism that would allow the leading powers to remain within the framework of diplomacy while resolving differences arising between them.

  The twentieth century brought total and comprehensive world conflicts, and in 1945 nuclear weapons also entered the arena, capable of physically destroying the Earth. In other words, the settlement of disputes by force has become extremely dangerous. And the winners in World War II understood this. We understood and realized our own responsibility to humanity.

  The sad experience of the League of Nations was taken into account in 1945. The structure of the UN Security Council was designed in such a way as to make peace guarantees as concrete and effective as possible. Thus came the institution of permanent members of the Security Council and the right of veto as their privilege and responsibility..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co kdybyste raději, místo překladu z ruštiny do angličtiny pro českojazyčný blog, přetiskl ORIGINÁL V RUŠTINĚ? Děkuji.

   Vymazat
  2. Nešlo by to vysvětlit? Odkud je to převzato, kdo překládal a proč něco zcenzurovali?

   Vymazat
 16. https://pravdive.eu/page/541/b-jsou-policiste-v-usa-rasiste-tohle-by-mel-videt-kazdy-b
  https://aeronet.cz/news/video-ve-zlate-rakvi-nelezel-george-floyd-ale-jakasi-svetla-postava-policista-natoceny-pri-kleceni-na-krku-george-floyda-je-ve-skutecnosti-krizovy-herec-ben-bailey-z-hollywoodu/

  OdpovědětVymazat
 17. Může někdo vysvětlit ten fakt, že de facto PRVNÍMI otroky v Americe byli běloši? Může mi někdo vysvětlit, proč nikdo v Americe nekleká na protest proti otroctví až neuvěřitelného množství Irů? Budou v Americe klekat také před těmi, kteří šli do Ameriky "dobrovolně", protože doma v Evropě (tady drtivě z Anglie) ztratili všechny prostředky a možnosti k obživě (upisovali se do otroctví (jakoby na práci "čeledínů") na pět sedm let, ale po "případném" útěku už to právo ztratili)? Budou v Americe klekat policisté před zločinci, kteří také byli odsuzováni na práci a vysídlení (podobně jako známější příklady v Austrálii)? Budou tedy i v tomto případě černoši, Afroameričani, negři sami klekat na znamení "podpory"?¨
  Klekne si německý národ na naší hranici v čele s Merkelovou, aby se nám omluvil za spáchané zločiny, stejně jako mnoha dalším národům?
  Klekne si Vatikán před námi, aby se omluvil za upálení mistra Jana Husa?
  Kleknou si Angličané nejen před námi, že nás zradili a sprostě prodali Hitlerovi?
  Kleknou si naši "privatizační mistři" před námi, aby se alespoň omluvili?
  Odpovězte si sami.
  Celé je to divadlo o to smutnější, že stejně jako přepisování historie to prochází díky lidem, kteří se starají jen o sebe, ale nikdy nepochopí, že tímhle - svou mlčenlivou podporou, neznalostí a nepochopením - se zasloužili o přesně pravý opak. Nepostarali se o sebe a budoucnost svých potomků. Majetky lze ztratit velice rychle a nemusí vůbec přijít nic jiného, než to, proti čemu se takto "mlčí" ...

  OdpovědětVymazat
 18. Na východě svítá. Petrohrad, kromě osvíceného cara, který otevřel Rusku okno do Evropy, zrodil dalšího - Člověka, naději pro všechny lidi dobré vůle, na této stále ještě bezostyšně a neúkojně drancované, nádherné planetě. Přejme si, aby zvítězilo dobro a rozum, které nám matka příroda během nekonečně dlouhé prehistorie darovala,nad zvrhlostí, chamtivostí a násilím, které zničily a ničí dosud původní národy Severní i Jižní Ameriky, Austrálie, Afriky, ale i další důvěřivé národy, pod heslem demokracie, svobody a království nebeského. Naučme konečně všechny konquistadory a loupežníky, od 15. století až po současnost, aby si uvědomili, že tudy už to nepůjde. Církev svatá po několika staletích své působnosti v těchto panenských oblastech osvědčeným, neselhávajícím a nemravným způsobem opět brilantně svého boha zradila.
  Podaří se lidem, kteří milují život, Zemi, přírodu, ostatní lidi a mír víc než daňové ráje, bouráky, soukromé ostrovy, 64 pohlaví a všechno to ostatní, pomíjivé, zbytné a člověka nedůstojné, nastolit konečně rozum, moudrost a přátelství? A.Š.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 23:24 AŠ
   Naprosto souhlasím.
   Jak se objevil Putin a staví Rusko na vlastní nohy a navíc pomáhá některým státům,možná od toho vstupu do Sýrie,USA tlačí na své spojence,své slouhy,útočit na Rusko všemi prostředky,ale ke škodě těchto slouhů

   Vymazat
 19. A.Š. napsal jste to nádherně. Normální člověk vede své děti k poznání moudrosti přírody, úctě k lidem co něco tvoří pro ostatní lidi jakoukoliv prací, k střídmosti ve všem. Parazité se přemnožily a zvrhly se. CO S TÍM. Starý negramotný blbec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přemnožení úředníků, kdysi vyřešili v akci 60 000 do výroby. Ovšem dnes nemáme kam. Výroba se stěhuje do Rumunska a na Ukrajinu. Nezaměstnanost netřeba zvyšovat, zejména před volbami.

   Vymazat
 20. Harabin: Dnes si připomínáme mezinárodní památný Den genocidy – holocaustu Slovanů

  https://cz.sputniknews.com/slovensko/2020062212123849-harabin-dnes-si-pripominame-mezinarodni-pamatny-den-genocidy--holocaustu-slovanu/

  OdpovědětVymazat
 21. Dobra analyza. Vlada moci penez je stabilnejsi jak jsme predpokladali. Zloduch s plnou prkenici si kupuje vsechno, kazdeho. Zbyvaji zebraci, kteri nemaji jinou volbu nez povstat a smest vsude ve svete zradce, kteri jim vladnou! Bude stacit smest USA na zacatek.

  OdpovědětVymazat
 22. Zapad je vseho schopny zloduch a desperado, zrazujici sve spojence, delajici ucelove z Ruska nepritele, ktere bylo uz nekolikrat spasitelem zapadu ve valkach a diktaturach, ktere zloduch vyvolal. Mysli si zapad opravdu, ze premuze narod, ktery miluje svou zemi a je za ni pripraven zemrit? Rusove udelali po dvou valkach chybu. Meli sve vitezstvi zabezpecit, jako to udelaly USA v Nemecku po 2. svetove valce! Po treti uz tu chybu Rusove neudelaji, alespon doufam!
  Nasim spojencem je zadluzeny, zdegenrovany LGBT zapad, bez surovin a kupujici 90 % zbozi v Cine. Do Ciny Cesko pritom neustale kope! To ma byt budoucnost Ceska?????? Lidi, dost bylo zidovske nadvlady USA!!!!

  OdpovědětVymazat
 23. dneska je podnětná a zajímavá diskuze

  OdpovědětVymazat
 24. Možná se rozbíječi odstěhovali do Humpolce, nebo je neziskovky přestaly platit.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.