Reklama

pátek 24. července 2020

Náboženská výchova na začítku padesátých let

Jiří Jírovec
24. 7. 2020  (Výňatek z chystané knihy o Hodkovičkách) Z našeho domu do kostela na Lhotce jsou asi dva kilometry.
Moje maminka, katolička, tam chodila pravidelně. A mnoho místních i přespolních, třeba herec Josef Kemr. Jako děti jsme občas šli s maminkou. Nenutila nás, ale nabídla barvité vyprávění o zkáze Titaniku. Do chrámu jsme vstupovali, když se voda vlévala do plechů a hymna na palubě dobublávala. Maminka byla členkou chrámového sboru; měl slušnou úroveň, zpívali v něm i někteří sboristé z Národního divadla.


Domácí náboženská výchova byla nepatrná. Omezovala se na četbu Karafiátových Broučků a v době Vánoc na Ježíška. Zbytek byl svěřen základní škole, která v letech 1948–52 stále měla víru v osnovách. Byl to paradox, jehož vysvětlení spočívá ve střetu politiky s nejistotou ateisty. Vatikán komunistickým režimům nepřál a snažil se mít nohu ve dveřích. Šlo o majetky, protože noví vládcové mohli být ještě horší než Josef II. Režim tedy byl ve střetu s vysokým klérem a těžko kontrolovaným osazenstvem klášterů.

Úplně dole to zřejmě bylo jinak. Tehdejší komunističtí politici pocházeli z velmi chudých poměrů a měli náboženské vychování. Odklonili se od víry, ale patrně i pro ně platila poznámka v deníčku Járy Cimrmana: „Jsem zapřísáhlým ateistou, až se bojím, že mě pánbůh potrestá.“

Nábožka s katechetkou Vlastou Čisteckou

Maminka nejspíš věřila, že díky náboženské výchově na základní škole nezvlčíme. Já ale měl na tu katechetku pifku, protože mi zabavila a nikdy nevrátila vreckový nožík. Měla syna, myslím, že se jmenoval Pavel, který přivedl do jiného stavu jakousi dívku. Byli jsme tenkrát naivní a žasli, jak to je možné, když není ženatý. Podobnému omylu podlehl i vídeňský profesor Fiedler, pseudoznalec Cimrmanova života: „Jára prý nemohl zanechat potomka, protože nebyl nikdy ženat.“ Na současném stupni poznání již víme, že se příčina s následkem může prohodit, takže bez těhotenství by mnohé manželství nebylo nikdy uzavřeno.

Naše školní náboženství začalo starozákonními báchorkami. Oblíbený byl božsko-ďábelský scénář, jak vyhnat nemakačenky z Ráje. Na počátku bylo Adamovi vyjmuto žebro, k němuž byla připlácána Eva. S Adamem se poflakovala po Ráji, kde byla hojnost jídla, neboli many, rajské klima nevyžadovalo oblečení a sex byl dosud tabu. Celkem vzato nuda.

I stalo se, že se Eva bezmyšlenkovitě protáhla pod jabloní a dotkla jablka. Kde se vzal, tu se vzal, v koruně byl had. Moderní žena by nejspíš šíleně zaječela a zhroutila se hrůzou, kdežto u zatím nepoučené Evy převážila zvědavost a snad i potřeba trochu si pokecat. „Dopřej si vitamín, Evo, budeš valit oči, až ti řeknu, co ti vrchní tají,“ zavábil had. Vyjevil, že Archanděl Gabriel, příslušník rajské ochranky, má pod křídlem plamenný meč a na povel zamkne Ráj na všechny potřebné západy. Ráj není holubník, a pak: volný pohyb osob směrem do Ráje byl již předběžně nežádoucí.

Had navíc zmínil cosi o bolestivosti porodů i to, že Adam má utrum s poflakováním, protože se bude muset v potu tváře dřít na poli. „To je síla, pojď sem,“ zavolala Eva na Adama, který lelkoval opodál. Adam si taky kousl a možná pocítil mužnou sílu, protože mu docvaklo, proč má dole ten přívěsek. Omámen, neposlouchal dost pozorně výklad hada o polnostech a dřině.

Bůh a ďábel jedno jsou, takže je celkem jedno, co kdo řekl. Had odsyčel, Gabriel vytasil zpod perutě ohniváka, čímž celé báji zatrh‘ tipec. Od té doby se o Ráji nemluví a potomkům Adama a Evy se o něm může jen zdát.

Dobrá byla i bajka o Sodomě a Gomoře. Katechetka nám neprozradila, co se v Sodomě dělo, a tak se nám zdála přeměna staré Lotky v solný sloup krutá. Možná ji při úprku do hor rozbolely nohy, zastavila se, aby si odpočinula a přišlo jí, že leccos bylo lepší, když ještě byla mladá a s lítostí se ohlédla za minulostí. Přiznejme si, že to bůh tímto nehorázným trestem přeťápl.

Věci se totiž posléze vyvinuly tak, že dvě dcery, vymknuté z Lotčiny kontroly, svého papá opily, jednotlivě znásilnily, a každá s ním zplodila dítě. bChlast byl možná ještě ze Sodomy, přibyl incest a bůh to nechal být. V okamžiku, kdy vyprávění nabíralo grády, paní katechetka bajku rázně uťala. Podle osnov byl totiž čas na přípravu k první svaté zpovědi.

Hříchy se sepisovaly podle Desatera ochuzeného o požádání manželky bližního a statků jeho. Nesesmilnění zůstalo, avšak jeho obsah byl ponechán naší, teprve se rodící, fantazii. Náš třídní kolektiv se domníval, že smilstvem se rozumějí nemravné myšlenky, sprostá slova, čmárání kosočtverců a sebedotýkání. Se seznamem hříchů, které jsme jeden od druhého opisovali, jsme vyrazili na Lhotku se vyzpovídat.

Na svatou zpověď

Tenkrát jsem šel do Lhotky sám. Cestou mě tlačila mě obava, jestli mám hříchů dost a na co se mě pan farář asi tak bude ptát. Ve zpovědnici bylo tajemné šero. Když mě kněz vyzval, překoktal jsem obsah taháku. Kosočtverce, tedy „sprosté obrázky,“ jsem měl poznamenané, ne že bych je kreslil, ale měli je na seznamu pro jistotu všichni. Potíž byla s nemravnými myšlenkami a dotyky, protože hrozila otázka: Kdy, čeho a kolikrát? Šlo nejspíš o vlastní tělo, protože hry na doktora začínaly o rok či dva později. Farář se naštěstí na nic neptal a uložením několik zdrávasů ukončil slyšení. Poklekl jsem u oltáře, oddrmolil žádané a vyběhl z kostela do pozdního odpoledne.

Domů ze zpovědi

Vracel jsem se do záře zapadajícího slunce a připadal si čistý, skoro znovuzrozený. Věděl jsem, že tak musím vydržet až do nedělního svatého přijímání, jinak bych se přijetím svátosti dopustil hříchu. Krásný pocit očistění mi vydržel půl cesty domů. Zbývající kilometr jsem načal s obavou, že jen co přijdu domů, zase budu muset lhát. Rodiče budou nejspíš vyzvídat, jestli jsem náhodou nerozbil kamenem okno sousedovy chaty.

Tehdy, ještě dávno před Dr. Plzákem, mi pud sebezáchovy velel zatloukat, zatloukat a zatloukat. Dnes, kdy už jsou tehdejší dospělí na pravdě boží, kdy rozbité okno bylo dávno spraveno, aby spolu s chatkou ustoupilo domu, mohu konečně přiznat, co jsem tehdy nemohl: Ano, byl jsem to já, kdo hodil kamenem.

Náš dům byl skoro na dohled, když mi došlo, že to vše je podvod. Kněz předstírající zájem o polepšení hříšníka a možná čekající na chlapce s většími pindíky, falešný seznam hříchů i snadnost jejich odpouštění. Na zbytku té cesty jsem se rozešel s náboženstvím.

Pokud se tehdy rodiče na okno zeptali, určitě jsem, byv zbaven strachu, zalhal. Setrvačností jsem ještě završil náboženskou peripetii přijímáním, ale kouzlo vyprchalo. Později se moje poznání rozšiřovalo, ale neshledal jsem důvod, proč svůj světonázor měnit.

Věčný kolotoč hříchu, pokání a očistění, doprovázený pokrytectvím, s nímž sprostý člověk vymýšlí uniformy a jiné důvody, aby se mohlo znásilňovat, mučit a zabíjet, mě přivedly k pochybování o existenci boha i smyslu oběti za pravdu šizuňků.

V moderní době není snadné dovolávat se Pána, když pro jehož existenci neexistují jiné důkazy než ty, které si vymysleli lidé. Jistý britský spisovatel řekl, že bůh buď neexistuje, nebo je šílené hovado, když připouští, aby lidé jeho jménem páchali tak hrozné zločiny. Mezi tím nic jiného není.

Jan Hus o pravdě boží nejspíš zapochyboval, když kouř štípal do očí a plamen začal pálit. Mohl jen těžko přijmout, že ho ta parta církevních šejdířů vydala jménem božím světské moci.


A bůh Všemohoucí zase nic. Žádné zatmění slunce, zemětřesení nebo povodeň, Čecháček Hus mu za to nestál. Hus si dovolil zpochybnit pravdu šmejdů, kteří se dokázali zaštítit bohem lépe než on. Totéž lze říct o Giordanu Brunovi, kterého dala církev za jeho názory v roce 1600 upálit.

No aby ne, vždyť zpochybnil legendu, že Ježíš byl Syn boží.

Trik s ukřižováním byl výzvou k poslušnosti: I vy musíte, stejně jako bůh, zabít svoje syny (holky se začaly počítat, když došlo na čarodějnice), když bude zapotřebí.


Církevní šmejdi dokonce změnili i slovo boží, tedy Desatero. Nepochybně přišli na to, že sošky, kříž a obrázky jsou z píárového hlediska oukej. Původní druhé přikázání totiž znělo: „Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.“

Tím ovšem jedno přikázání chybělo a tak církevní podvodníci rozdělili desáté přikázání na dvě. Desatero zkompletnělo a bůh to zase nechal být. Přikázání podobného znění zůstalo v Koránu a zahrnovalo i zákaz zobrazování proroků. Kvůli tomu to přece schytal francouzský satirický týdeník Charlie Hebdo.

Katolická církev se dokázala vypořádat i s Galileem. V roce 1633 se dostal do křížku s pravdou, kterou církev vydávala za boží. Moc bezmocného tehdy spočívala jen v tom, že se navenek omluví a uvnitř si myslí svoje. Za upálení nestojí žádná pravda. Církevní šaškové mu dávali najevo svou moc ukazováním mučicích nástrojů a hrozbou smrtí. Galileo k pánu nespěchal a tak odvolal.

Možná z té doby pochází Cimrmanova myšlenka, že když je nejhůř, lze i podlézt, ale člověk se pak musí do další překážky napřímit. Polibte mi prdel, šeptnul si možná Galileo, ale jen tak, aby ho ti grázlové neslyšeli. Nechat se zabít pro nic za nic za to nestojí.

Středověk, jak kdysi vysvětloval Werich, není nic konstantního.

Kupčení s vírou se posouvá a jednou se naši potomci na nás budou dívat jako na středověké barbary.

Církev potřebuje mít nohu ve dveřích a tak jménem boha žehná zbraním a v Česku i tunelům na silnici nebo lékařským přístrojům.

Desatero je zapomenuto, a místo přikázání 5, 6 a 7 platí marnost vyjádřená lidovou moudrostí: „Lidi jsou kurvy, mrdaj a kradou.“ A hojně zabíjej, lze dodat.

Nejvyšší představitel katolické církve, papež, je považován za zástupce boha na zemi. Pokud tuto „pravdu“ přijmeme, musíme se ptát, proč ten současný neexkomunikuje z církve politiky, kteří se zasloužili o poslední války. Nebo mu to jeho bůh pro jistotu neradí?

34 komentářů :

 1. Dobrý večer, pane Jírovče. Máte to tedy dost zmatený, něco pravda je, něco ne, ale je dobře, že Vám to vrtá hlavou – nikdy není pozdě, dokud je člověk při rozumu. Tak jako v mnoha podobných případech by asi většinu spravil rozhovor, ale s kým? Mnoho je blbů v Církvi svaté, Vy jste inteligentní, tak zřejmě máte smůlu. Jak znám dnešní situaci, rád se Vás ujme mnohý, ale jakmile poznáte, že je to blb, stane se Vám to, co kritizoval soudruh Lenin: jeden krok vpřed, dva kroky vzad. To je bída dnešní církve. Nebo zkusíte naslouchat na Proglasu takovému soudruhu Halíkovi, kterého mnozí i on sám sebe považují za inteligenta a skončí to ještě hůř, než výše popsáno. Je to dnes bída. Jak to bylo dřív? Před 70 lety? Padnete na katechetku, zase konec. Tak si říkám, že to záleží na štěstí. Možné to je ale nepravděpodobné. Přesto Vám to přeji. Fakt. Ale modlit se za Vás nebudu, jednak je Vás hodně, jednak jsem plně vytížen jinými úmysly. (Třeba Lenka Procházková, taky je mně jí líto. Dokonce i MUDr. I. David. Ale fakt nemám čas. Museli byste mě nějak přesvědčit ...). Mějte se.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, vážený pane 20:46, jak tak čtu vaši repliku, zmatený jste tu jen vy.

   Smazat
 2. Není zapotřebí být vyznavačem různých náboženství a přesto může být člověkem. Ježíš byl šiřitelem humanismu, na což většina křesťanských kázání zapomněla. Jenže vest a vzdělávat lidi k humanismu je v rozporu s diktaturou kapitálu, který je založen na pravém protikladu, dehumanizované společnosti, ochotné vraždit jiné národy, okupovat cizí země, vyrábět Lidice, Osvětimi, holokausty... Tedy zapomeňme na Krista a holdujme hitlerismu, to je naše dnešní cesta a že Praha v tomto směru "vede" ji dodává v tzv. civilizované, ale nekulturní Evropě na vážnosti.

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Jirovec-moje maminka byla tak stara jako moje a uz vedela ze cirkev jsou zmrdi a tudis neverila v pana boha.
  Jeji tatinek muj deda vzal na farare sekyru ze ho majzne at neotravuje.
  Jo to mate tezky BUH JE MRTVEJ -ale oni stale ukazuji jeho stin- Je potreba bojovat i proti tomu stinu!!!
  Zarathustra

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Jírovče, já měl štěstí na náboženství k nám dojížděl báťuška na motorce, rozdal nám bombony a příběhy z BIBLE nám vyprávěl tak poutavě, že jsme celý čas ani nehlesly. Jsem pravoslavného vyznání a protože mám rád zpěv byly pro mě návštěvy kostela vlastně kulturní zážitek. Děti na zpověď nechodí a tak jsem nebyl nucen podvádět. V dospělosti jsem pochopil že všemohoucí je dobro a satan je zlo. Proto jsem v 89 návrat ke kapitalizmu ve vývoji pochopil jako špatný. Na základě povinných voleb a referend mělo být špatné opraveno a dobré se mělo zlepšovat. To je pro mě starého negramotného blbce pokrok.

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Zarathustra o historii příběhů v BIBLI Vám asi nemusím nic psát ale všemohoucí dobro, ani satanské zlo nevytváří stíny ale skutky. Takže podle skutků poznáte je. Je to patrné na jednom velmi významném prezidentu, o kterém říkají že je slabý, protože se nemstí. Starý negramotný blbec.

  OdpovědětSmazat
 6. Dekuji komunistum ze nam vzali moznost se ucit bludy a stavet doma oltariky dle pokynu pozdejsi udavacky ulicni a jejiho krejciho manzela ,vse je to stejne jen podvod pro proste duse, ale co se v detsvi naucis to ti zustane cely zivot .Proto jeste jednou Klemo ,diky
  V jues ej nazorne vidite co dela cirkev s lidmi a kam az to vedlo v urcitych sektach zneuzivani deti Vaico TX, Quana 950 otravenych na prikaz buzeranta ze San Franciska mnohozenstvi jeste dnes v Coloradu kde hlavni bohoslovec mel 72 manzelek nezli mu dali dozivoti za zneuzivani chlapecku a holcicek Proto smrt cernoprdelnikum
  PS a co dela dnesni Franta mexikan z Argentiny? Liba spinave nohy buzerantu a cerne boty negeu !!! to je pane vykvet cirkve katolicke

  OdpovědětSmazat
 7. Pane Jírovče, kde je ta perzekuce církve v 50. létech? Z vědeckého hlediska by mne zajímal Čihošťský zázrak. Ten jev nebo údajný zázrak se nazývá telekineze. Mohl by pro socialistické a kapitalistické hospodářství znamenat pohádkové příjmy a tak nahradit naftové a plynové vrty, o které byla naše republika ochuzena. Církev podporovaná lidovci o tom, jak telekinezi opakovat, mlčí. Tím se potvrzuje jen jejich lakota. Ve vědě by měl být každý pokus opakovatelný, jinak jde o podvod. Co vy na to?

  OdpovědětSmazat
 8. Každý má právo věřit tomu, co uznává za správné. Po přečtení článku vzniká otázka, je-li něco k věření vůbec potřeba a následně, čemupak věří autor. Přece každý člověk něčemu věřit musí. V mnoha případech jsou to naivní smyšlenky, a jejich autor je sám se sebou spokojen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vvenci 1:06 pokud mám na čemkoli trvat, měl bych být přesvědčen, nikoli věřit. Věřit jsem nucen tam, kde nevím a musím nějakým způsobem jednat. Potom věřím své zkušenosti, intuici, něčí radě, nebo si hodím mincí, abych měl alespoň nějaké alibi. Víru v cokoli nepovažuji za nutnou k životu. Jsem přesvědčen, že mravní kategorie jsou funkční pro udržení živočišného druhu člověk. Jsem přesvědčen, že jejich rámec je většině lidí geneticky dán. Vždyť pohřbíváme své mrtvé, vraždit se nám hnusí, utrpení vidíme neradi ...

   Smazat
 9. mnoho ľudí sa mýli v tom, že spojili cirkev a vieru, v skutočnosti to podvod je, a to odvtedy keď medzi vieru, jedno akú , vstupuje cirkev s tým, že ju možno preniesť len sprostredkovane a musí sa za to danej cirkvi platiť daň z viery

  OdpovědětSmazat
 10. Prakticky pak jediným současným náboženským směrem, který "nikdy" nelže a nic nepředstírá je Islám. A to proto, že je dualistický, kde zároveň platí vždy dvě pravdy. Neboť tady se ŽIJE a MÁ ŽÍT podle vzoru života prvního a jediného správného proroka Alláhova Muhammada. A Muhammad žil život prakticky rozdělený na dvě části. První, "mírnou" v Mekce a druhou v Medině plnou bojů, násilí, otroctví, vražd a podvodů na nevěřících - káfirech.
  Takže muslim může nevěřícího "nechat na pokoji", ale zároveň ho podle vůle Alláha může ihned na místě za pár sekund zabít nebo mu lhát, kdy se mu zachce. Muslim se bojí jedině fyzické síly a tím převahy "nevěřících psů".
  Katolická církev jedná dnes tak jak jedná, buď proto, že jsou tam samí idioti a tomu přes všechno nevěřím, a nebo jsou v podstatě již "dávno" nového náboženství, jen to "zapomněli" oznámit svým ovečkám, že oni sami již církev změnili na organizaci s.r.o. .
  Myslím, že kdyby dnes bylo období, kdy by byli dva tři papežové, by to zajímalo doopravdy tak oblast zasahující do sféry vlivu Blesku a jemu podobné svinstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Islám způsobil několikasetletý propad a civilizační zaostávání Arábie, Turecka a Střední Asie.

   Muhamed byl pederast a loupežník.

   Korán je návod obklíčené sekty, jak přežít a ovládnout svět. Nabádá k podvodům a vraždění jiných lidí.

   To vše vidí ON, spravedlivý a slitovný, jehož jméno budiž nastotisíckrát pochváleno.

   Smazat
  2. 7.11 A čím jiným jsou, podle vás TORAH, Talmudy... Pročtěte si alespoň vedle Koránu, Hadísů a života Prorokova (Kéž mu Alláh, budiž jeho jméno nastatisíckrát pochváleno, požehná a dá mu mír) Starý zákon v Bibli z devatenáctého století - ještě nevykastrované "ekumenisty"...

   Smazat
 11. Tak jsem si přečetl komentáře, je to zajímavá směska. Několikrát se tu mluví o víře v Boha. Věří se v různé záležitosti. Třeba někdo věří v panenské početí. Ale věřit v Boha je něco jiného. Hodně lidí věří v Boha na stejné rovině jako v to panenské početí. Dost se jim divím, ale v církvi svaté mlčím. Já totiž v Boha nevěřím. Já o Bohu vím, vím, že je. Je to pro mě záležitost rozumu. Asi tak, jak to říká žalmista: Blázen řekl, že Bůh není. Skutečně popírat existenci Boží považuji za bláznovství. Nevěřit v panenské početí je naproti tomu docela normální. Čili popírat Boží existenci se mi jeví jako psychická zmatenost (MUDr. Davide, Vy jste psychiatr, snad rozumíte). A ještě se v komentářích vyskytuje "Zarathustra". Zde bych si dovolil připomenout dost známý fakt, že propagátor Zarathustry (Also sprach Zarathustra) skončil jako blázen. Nehybně ležel léta na posteli a jeho sestra k němu vodila lidi, aby na vlastní oči spatřili kdysi tak slavného filosofa (doktore Davide, jistě tu story znáte). Sice se na fildě Nietzscheova nauka učí, ale studenti to vlastně jen memorují, aniž by s pokusili to v rozumu přijmout, sžít se s tím. Neboť pokud by to dokonale vstřebali, nutně by museli skončit stejně, jak tento filosof, Hitlerem tak verbálně obdivovaným. Pozoruhodné je ovšem to, že se pan Hitler zabil, když tato vůle k moci ztroskotala.

  OdpovědětSmazat
 12. Víra v křesťanského Boha je mnoha křesťanství neznalými lidmi posuzována podle Starozákonní židovské části Bible a Novozákonního příběhu o narození Božího Syna, neuvědomují si ale, že jsou to pouhé alegorie ..
  Lidmi oblíbené pohádky také neposuzujeme jako fakta, ale u biblických příběhů hledáme stále svým nechápajícím rozumem jejich reálnou podstatu místo té "filosoficko" náboženské ..
  Bible je kniha pro laiky neznalé "filosofie" a proto má takovou formu, podstata křesťanství je ale úplně jinde než v biblické "mytologii" ..

  Zkráceně ....
  Mojžíšův židovský Starý zákon se smlouvou s bohem Hospodinem, hospodářem, pánem je o vyvolenosti a podřízení židovského národa bohu, o sehnání národa do stáda plnícího příkazy boha ..
  Kristův Nový zákon s novou smlouvou s Bohem Otcem není s Bohem jako pánem, ale Bůh je otcem všech lidí a dává jim svobodnou vůli jako otec dává svým dětem, pouze lidem ukazuje cestu jeho náboženství a víry v něho, kterou když se vydají, tak budou odměněni ve spáse ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12.33 Hezká pohádka pane. Ta vaše spása po katolicku je nejspíš také alegorií... jako tzv "SVOBODNÁ VŮLE" - ZA CELÝ ŽIVOT DOBROVOLNĚ ANI SVOBODNĚ NEDÁVÁM NA CÍRKVE, "NÁBOŽENSKÉ" OBCE, Čs Televizi A PODOBNÉ KULIŠÁRNY A VYFIKUNDACE NIC! A přesto tam proti mé vůli mizí prostředky z mých daní, prostředky mého Národa, mé Otčiny... jako do "pánbíčkáren" mizely peníze mých předků o chvíle, kdy se sem Církev nabourala!
   Dežo také všem oloupeným a podvedeným sliboval, že jim to u Posledního soudu i s úroky vrátí... ale Soudní dvůr ho poslal na šibenici... a cestou se s katem stavili na poslední drink v tradiční nálevně a Dežo žebronil o další pálenku na dluh... že zaplatí až se bude z šibeňáku vracet...

   Smazat
  2. 13.41 Pane, tak to chodí, když lidé ani jejich církve nejdou tou cestou, kterou jim radí Bůh Otec a jeho Syn ..
   Stěžovat si mohou lidé jenom sami na sebe, vyřídit si to musí sami mezi sebou ..
   To že jsou lidé svobodně hloupí a místo spásy musí trpět, za to Bůh nemůže ..

   Smazat
  3. 14.48 Pane, Bůh, budiž jeho jména nastatisíckrát pochválena, nemá druha ani družky, neplodil a nebyl zplozen, není nikdo, kdo mu roven! Tedy jaký syn? Pouhé boží stvoření jako vy, nebo já... plnící z Božího pověření funkci jednoho z řady proroků, předchůdce Posla Božího, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír.
   Hloupost si člověk nevybírá, jako si nevybírá rodiče, jako si nevybírá svůj genotyp. Nechápu, kdo v tom může vidět svobodnou volbu. Snad šlemil... nebo farář.

   Smazat
 13. 18.30 Pane, Učit se, učit se, učit se (autor V.I.Lenin) rozumět životu (nejvyšší metou je získání tajného vědění, z kterého vychází esoterní i laické křesťanství s různě laiky chápanou trojicí - otec, duch, syn) nebo se neučit a zůstat hloupý .... to je svobodná volba ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19.38 Na ja. Myslet, nebo věřit farářům a esoterikům, učit se romistiku, genderstudia, křesťanskou theologii, chiromantii... a angličtinu.

   Já raději myslím a učím se celý život... ale NE výše uvedené. To je zase vaše volba, pane Trojiční. Máte na ni právo, které ctím...
   Pro mě je svatou trojicí ta kuchařská z Akadie a z kreolské Louisiany. Cibule, paprika a celer v poměru 1:2:3. Kubánci ji ale vidí jako směs česneku, papriky a španělské cibule... šalotka, zázvor a česnek je svatou trojicí čínské, nahradíte-li šalotku cibulí, jste u svaté trojice indické kuchyně. Směs dashi, šójú (=sójové omáčky) a mirinu 8:1:1 je zase základem japonské ... česnek, cibule a rajčata smažené na olivovém oleji je zase oblíbený základ Španělů...

   Máte pravdu v tom, že každý se může učit, nebo jíst pořád dokola "lahůdky" jako např. polévka MNV (maggi, nudle voda), omáčka AHB (armádní, hnědá, bezchutná), sójové párky z řeťezců... Nebo se katolicky postít a husičku odnést panu faráři k větší Slávě Boží... to je svobodná volba...

   Smazat
  2. 7.42 Pane, to ale potom se svým myšlením a učením nerozumíte životu, v kterém jste naprostý nýmand .., rozumíte žrádlu a obžerství, to se Vám musí přiznat.
   Je rozdíl mezi vědět jak se věci mají a něčemu věřit ..., když někdo neví, tak by mohl věřit starobylé moudrosti, vtělené do náboženství našimi předky ..

   Dnešní "myslící a rozumní lidé" si myslí, že vědí nejvíce v celých dějinách a ve skutečností vědí naprosté ho*vno ..
   Včetně novodobých esoteriků a farářů typu Halíka a dalších ..

   Smazat
  3. 8.46 Děkuji vám, výborně jste mě pobavil. Obávám se. že o mé osobě toho víte asi tolik co o Trojbohu.

   Žrádlu mě učili rozumět na vojně a v psinci... ve chlévech a v Mc Donaldu, v KFC, kam asi chodíte na sváteční hříšné obžerno.

   O obžerství (neplést si, prosím, s labužnictvím) se pobavte s "asketou", katolickým primasem (neplést s cikánským primášem) Dukou... zdaleka nejsem tak tlustý jako on.

   Víra našich předků? ano, jistě. Ale dáváte přednost Slovanskému, nebo Germánskému panteonu... nebo raději řeckořímskému? Jak tedy vrchního Boha nazýváte? Perun, Dažboh, Thor, Wotan, Zeus, Jupiter...? Doufám, že ne Sutech!

   Smazat
  4. 10.33 Celá diskuze je o křesťanství a křesťanském Bohu .. :-)

   Smazat
  5. No právě, 12.33... Nějaké křesTanství nám bylo násilím vnuceno, jako později například víra ve vítězství Třetí říše... a projevy nevíry byly trestány obdobně.

   Židovsko-křesťansko-islámský BŮH je import z LEVANTY:-) Kam bylo jeho vyznávání vnuceno, tam následovala zkáza, ztráty a středověk... zpátečnictví a zastavení vývoje vědy i společnosti na staletí... s výjikou Islámu, který zpočátku pokračoval ve vědách, kde skončila Antika.
   Zatímco v Říši římské byly lázně dostupné každému občanu, do devatenáctého století Evropští křesťané, panovníky nevyjímaje, honili blechy, vši, štěnice, nekoupali se (ledaže pořádně promokli z Milosti Boží) a smrděli i přes těžké látky oděvů a přes kamufláž těžkými parfémy. Ani ve Versailles či v Schönbrunu nebyby koupelny a splachovací WC - ani za císaře Franze Josefa I... koupal se už denně, ale v kádi do které služebnictvo nosilo horkou i studenou vodu v dížích; kadil na starobylé stolici do nočníku v komůrce vedle pracovny - KAM BYL ZAVEDEN I PRVNÍ CÍSAŘŮV TELEFON (svědectví komorníka Ketterleho). Nočník byl vynášen přes půl paláce lokajem... Ale prelátů a křížů tam bylo víc, než v paneláku za socíku koupelen a WC. Za všech válek císařem v 19. století prohraných i za První světové, bylo Evropě křesťanství úplně na dvě věci; zato k penězoměncům Bůh byl a je extrémně štědrý... Není proto extrémista BLMáci?

   Smazat
 14. Křesťanský Bůh je údajně nanejvýš spravedlivý. Pokud tedy svůj život prožiju zcela mravně, nutně budu spasen i bez toho, že bych musel v Boha (lidských představ) věřit a jemu se klanět. Natož lidským institucím, která se rozhodly onoho Boha na Zemi zastupovat. Není to dost logické?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane, dá se říci že následujete křesťanského Boha, ale on se o Vás nedozví a tak zůstanete osamocen mimo Boží království .. :-)

   Smazat
  2. Á, pán 9.25 zpochybňuje Vševědoucnost Boží... tak potřebuje faráře, který je s Ježíškem jedna ruka.

   Pro sichr mají faráři Ježíška přibitého v kostelech a na faRÁCH ke kříži, aby jim neutekl... ovečky a ovčané by potom nechtěli poslouchat a PLATIT!

   Smazat
  3. 11.22 Není zpochybňována Vševědoucnost Boží, týká se to spásy jenom věřících v křesťanského Boha .. :-)

   Smazat
  4. 12.37 Nechápete, že je-li POUZE JEDEN JEDINÝ BŮH, jediný Stvořitel všeho a všech, kterého vzývají všichni věřící jako svého jediného Boha, a Bůh stanovil SEDMÝ DEN dnem svého velebení, je veleben TROJJEDINĚ - v pátkem nastupují Muslimové střídaní za 24 hodin o Sabbatu Židy, aby v neděli nastoupili na svoji "čtyřiadvacítku" velebení a díkůvzdávání křesťané.
   Moudře Alláh, Milosrdný, Slitovný..., budiž jeho jména nastatisíckrát pochválena, řídí tento svět.

   Smazat
  5. 14;03
   Táhni s Allahem do prasečích 💩

   Smazat
 15. 9:25 co vím, tak křesťanský Bůh je také vševědoucí (všemocný, všeslitovný, nanejvýš milostivý ...), jakpak by se nedozvěděl, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. .... křesťanský Bůh je také vševědoucí (všemocný, všeslitovný, nanejvýš milostivý ...
   Ale jenom k těm, kteří v něho věří .. :-)

   Smazat
 16. Už toho nechte Vy znalci (znalče) "křesťanské teologie", něco si nastudujte (nastuduj) a potom můžeme vést učenou teologickou disputaci ..

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.