Reklama

úterý 7. července 2020

Systémová změna je nutná. Víme ale již, v čem má spočívat?

Jaroslav Tichý
7. 7. 2020   Outsidermedia

Ti pokročilejší z našich spoluobčanů hovoří o potřebě systémové změny v ČR. Zastávám též tento názor, dokonce jsem jeho průkopníkem. Víme ale, v čem by tyto změny měly spočívat? O tom zatím nepadlo nikde ani slovo. Pojďme se tedy podívat na celou věc blíže.

Zatím jen formou naznačených okruhů témat k diskusi. Podívejme se ale současně na to, kam směřuje praxe v EU, jakož i v ČR.


Proč je nezbytná systémová změna


Důvodů k nutné systémové změně je více, pro tento účel se soustředím jen na několik z nich:

 • Kapitalismus jako ekonomický systém je založen na expanzi. Bez možnosti dále expandovat (není již kam) nutně skončí, podobně jako hra letadlo, pokud se jí neúčastní další hráči.
 • Na planetě Země se ztenčují surovinové a energetické zdroje. Nelze proto dále možné produkovat nadvýrobu pouze v honbě za neustálým (a často neužitečným zvyšováním HDP) bez ohledu na poškozování přírody a životního prostředí, jen s cílem zachovat si schopnost splácet úroky spolu s úvěry. Veškerá ekonomika prakticky všech zemí byla převedena na dluhové financování (úvěry, půjčky), kdy úzká skupina (pracovně je nazvěme "1 %") lidí zcela nepoměrným způsobem bohatne, zatímco ostatních 99 % lidí stále více a rychleji chudne. Omezuje to spotřebu a vytváří rostoucí nerovnováhu v ekonomice.
 • Náhradní produkty, do nichž se zatím investuje namísto do výroby, jsou vesměs fiktivního charakteru (různé pojistky, uměle vytvořené cenné papíry apod.). Přitom v rámci kvantitativního uvolňování byly na trh postupně vrženy miliardy ničím nekrytých dolarů a eur (tzv. fiat peníze). Ty jsou poskytovány i v rámci bankovních úvěrů, zatímco z trhu jsou postupně stahovány reálné peníze v souvislosti se splácením úvěrů a úroků. Dochází tak ke znehodnocování měn a tedy i kupní síly a úspor obyvatelstva, které v rostoucí míře nestačí splácet své závazky. Popsaná situace vyvolává potřebu změny světového finančního systému, který již neumožní recidivu současného stavu.
 • Ukazuje se, že se neosvědčil tzv. neoliberální kapitalismus, který byl modlou většiny západních (ale i našich polistopadových) ekonomů. Potvrdili to nezávisle na sobě i prezidenti USA, Ruska a Číny ve svých projevech na závěr summitu zemí G20 v Ósace v polovině r. 2019. Z něj vycházel i tzv. washingtonský konsenzus, podle něhož jsme začali od počátku 90. let minulého století přetvářet (k horšímu) naši ekonomiku a společnost.
 • Na světové scéně není dále přijatelná ani zahraniční politika americké státní elity Pax Americana, jejímž principem je dlouhodobé parazitování na ekonomikách a hospodářské činnosti jiných států.
 • Zcela extenzivní způsob hospodaření USA s takto nabytými zdroji (50 % celkové spotřeby energií na světě při pětiprocentním podílu USA na světové populaci, produkce 40 % z celkového množství světových odpadů atd.), obrovské výdaje na armádu a zbrojení, jakož i dřívější vymísťování výroby z USA do lacinějších zemí v rámci globalizace si vynutilo postupné stahování USA ze světové scény, jejich „přestavbu“ a postupné přeorientování na vlastní soběstačnost. Tento proces již probíhá. USA se tak budou snažit do jisté míry izolovat v rámci národního státu a postavit se na vlastní nohy.

V čem by měla systémová změna spočívat


Pro stručnost se budu zabývat pouze situací v ČR a nastíním pro tuto chvíli alespoň 10 okruhů témat, přičemž témata a související otázky č. 1 a 2 jsou pro celou naši společnost, zatímco tématy a otázkami č. 3 – 10 by se měla již dávno intenzivně zabývat jak naše vláda či jí jmenovaná komise, tak i naše alternativní scéna (v rozsahu jí dostupných informací).

 1/  Neoliberální kapitalismus se překonal a kapitalismus jako ekonomický systém narazil na své limity, bez možnosti dále expandovat. Jakým ekonomickým (a politickým) systémem ho chceme nahradit? (tato otázka je především pro alternativní politické subjekty). 
 2/  Jednání vlády a většiny parlamentních stran naprosto nereflektuje názory a zájmy většiny našich občanů. Vláda a většina parlamentních stran zpravidla prosazují cizí zájmy na úkor českých národních zájmů. V době orientace jednotlivých zemí na návrat k národnímu státu a k posílení vlastní suverenity je takový stav neudržitelný. Jak ho budeme v ČR řešit? (opět otázka především pro alternativní politické subjekty) 
 3/  Zdroje surovin a zejména energií na Zemi jsou omezené, což znamená, že bude nutné ukončit další honbu za zvyšováním HDP majícím za cíl především vytváření možnosti splácet úroky. To bude mít nutně dopady jak do smysluplného způsobu výroby pouze ve skutečně potřebném objemu a struktuře, tak především do světového finančního systému, který je ve stadiu změny (GESARA). Jak na to budeme reagovat v ČR? 
 4/  Je třeba orientovat se na obnovení naší soběstačnosti ve výrobě potravin, energií, jakož i spotřebního zboží. Převzít opět přírodní a surovinové zdroje. Co pro to udělá náš stát? 
 5/  Je nezbytné vyjít ze skutečnosti, že podobně budou postupovat i další země. V praxi to znamená orientovat naši výrobu určenou pro export především na perspektivní obory a položky, po nichž bude v zahraničí i nadále poptávka. V této souvislosti bude nezbytné orientovat se na produkci modernizovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou a vydobýt si lepší pozici v mezinárodní dělbě práce. Jak bude tento trend podporovat náš stát? 
 6/  Stejně jako v zahraničí lze i u nás předpokládat zestátnění některých podniků, které bude stát považovat k uvedenému účelu za potřebné. Krom toho stát potřebuje zvětšit i příjmy do státního rozpočtu, k čemuž mohou vést zisky z činnosti zestátněných podniků. (A nejde přitom vůbec o to, k čemu tady náš stát není, například k vaření piva, nýbrž o to, aby stát mohl vůbec plnit své základní funkce a byl k tomu řádně vybaven). Chystá se naše vláda vůbec k takovému kroku? 
 7/  Nezbytností je i udržet zisky vytvářené z práce našich občanů v ČR. Začít tedy hromadit bohatství z práce našich lidí doma, nikoliv ho vyvážet do zahraničí ku prospěchu jiných. K tomu slouží nejen omezení každoročního odlivu zisku a úroků do zahraničí a zákaz optimalizace zisků vytvářených činností firem u nás v daňových rájích; ale především státní podpora regionální ekonomiky a družstevnictví, které nejlépe tuto potřebu zajišťují. Jaké kroky je vláda připravena učinit na podporu potřebných opatření a kdy? 
 8/  Přechod na model vyšší participace zaměstnanců na hodnotě vytvářené jejich prací. Jak vláda konkrétně podpoří tento nový trend ve výrobních a společenských vztazích? 
 9/  Postupná obnova sociálního státu. Jaké změny připravuje vláda v oblasti mzdové, odvodové, daňové, jakož i v oblasti podpory natality, mladých rodin a seniorů v ČR?
10/  Nezbytnost zásadních změn ve školství s cílem zvýšit opět znalostní úroveň žáků a studentů, vést je ke znalosti naší skutečné historie a světových dějin, vychovávat k vlastenectví a ke schopnosti prosadit se v sílící mezinárodní konkurenci, a to znalostmi a odborností, nikoliv dumpingovými cenami výrobků, mezd a platů. Chápe vláda vůbec důležitost těchto změn? Kdy a konkrétně jaké kroky k nápravě provede?

Tyto a další otázky je nutné nejen si položit, nýbrž hledat a projednat jejich optimální řešení, a to s přihlédnutím k času. 
Tyto a další otázky s pohledem do naší budoucnosti by měly obsahovat i programy alternativních politických subjektů v ČR.


Jdeme ale v praxi vůbec správným směrem?


Situace v EU

Je zřejmé, že jde o politický a nikoliv ekonomický projekt, jehož cílem je podrobení Evropy, likvidace členských států a rozmělnění jejich národů promícháním s dovezenými migranty s cílem přeměnit EU v evropský islámský chálifát. O slibované prosperitě nemůže být řeči, nikdy o ní v praxi totiž ani nešlo.

Vedení EU bylo v průběhu koronavirové krize jednotlivým členským státům jen na obtíž, nikoliv ku prospěchu. Tím vedení EU paradoxně přispělo ke zdůraznění významu národních států a nepotřebnosti Evropské unie. Veškeré problémy se bruselské vedení EU snaží řešit jedině přes peníze, které navíc ani nemá.

Z „moci úřední“ nadiktované z Bruselu, které se členské státy začaly nesmyslně podrobovat, dostaly se tyto státy do situace, kdy si tyto často nesmyslné „bruselské nápady“ platí ze svých peněz. Ať již přímo ze svých příspěvků či splácením dluhů, které jim spolehlivě vyrobí vedení EU, aby si je ještě lépe k sobě připoutalo. Nejinak tomu má být i v případě „zajištění financování na odstranění následků koronavirové krize“ ze strany EU na bázi vydaných euro dluhopisů.

K dovršení všeho vedení EU žádnou skutečnou kalkulaci potřebné částky na odstranění následků koronavirové krize nemá. A pokud ano, je otázkou, proč ji neprezentuje na veřejnosti občanům, kteří ji mají následně splácet, a proč hovoří rovnou o částce 750 mld. EUR. (Podle předběžné kalkulace a nedávného vyjádření A. Babiše by tato částka měla činit cca 110 mld. EUR pro celou EU). Bruselské vedení EU ale takovou kalkulaci prezentovat nebude. Ani ji nepotřebuje, neboť pravým účelem tohoto opatření není odstraňovat dopady koronavirové krize na ekonomiku členských zemí EU, nýbrž odstraňovat následky zhoubné hospodářské politiky EU na ekonomiky členských zemí, převážně pak v jižní a západní Evropě. V důsledku toho zadlužené státy, které již dnes nejsou schopny řádně splácet své závazky, se zadluží ještě více, ostatní členské státy vč. ČR budou za jejich závazky ručit. Mají tak perspektivu rychle klesnout na jejich úroveň.

S cílem udržet členské země ještě chvíli pohromadě v neudržitelném hospodářském systému, stáhne vedení EU tímto způsobem raději pod vodu i další členské země vč. ČR, pokud se naše vláda proti tomuto nesmyslnému zadlužování státu ze strany vedení EU nepostaví. Své by k tomu měla říci i sněmovna, pokud bude schopna oprostit se od projednávání častých nicotností, zaměřit se skutečně na věci zásadního významu a plnit svoji kontrolní funkci činnosti vlády. Je toho v dnešní sestavě vůbec schopna?

Jak z uvedeného vyplývá a jak je již dávno zřejmé, naším členstvím v EU nejdeme po cestě sledující naše národní zájmy a směřující k prospěchu naší země a jejích občanů. Právě naopak. Události související s koronavirovou krizí to zcela jasně odhalují i těm, kteří to dříve neviděli či vidět nechtěli. Skutečné cíle EU jako nástroje světových globalistů jsou totiž zcela odlišné od našich národních zájmů, o čemž svědčí i jejich dlouhodobě plánovaný projekt nejen na islamizaci evropských zemí vč. ČR, nýbrž i na následnou depopulaci Země a na ponechání pouze „zlaté miliardy“ jejich obyvatel. My ani naše děti v ní zahrnuti totiž nebudeme. Odejdeme z EU ještě včas, nebo tam vyčkáme na vlastní sebevraždu?


Situace v ČR

Dosavadní vývoj pokoronavirové situace působí dojmem, že řešení hledá jak vláda, tak i mnozí naši podnikatelé v tom, že „teď se trochu přikrčí a počkají, až následky přejdou“, hlavně když budou moci participovat na zcela neužitečném rozdělení peněz, které si půjčíme u EU. Zinkasované peníze honem uklidí do daňových rájů, splácet je přece budou především naši občané, a to bez rozdílu a bez ohledu na to, že běžní občané z těchto peněz neuvidí ani korunu. Ani při jejich rozdělování ani později, neboť takto rozdělované peníze žádný pozdější efekt naší zemi a jejím občanům nepřinesou. Budou totiž rozkradeny, nikoliv investovány. Toto by mělo být hlavní starostí a zodpovědností těch, kteří o navýšení našeho zadlužení v současnosti rozhodují.

Čas kvapí, chceme si půjčovat peníze, které nutně nepotřebujeme, pokud bychom použili část bez užitku ležících volnoměnových prostředků u ČNB, nemáme přitom dosud žádnou vizi či dokonce plán, jak zvládnout ekonomické následky koronavirové krize a jakou restrukturalizaci naší ekonomiky chceme vůbec provádět.

I z toho je patrné, že někteří z nás mají opět starost pouze o dobývání renty. Tedy o rozebrání peněz, které si půjčíme za účelem překonání krize a investování do naší budoucnosti. Drtivá většina zbývajících občanů v ČR by si již nyní měla začít dělat starosti, jak a z čeho ty půjčené peníze budou splácet. Vypůjčené peníze nebudeme totiž investovat do restrukturalizace průmyslu, do vytváření soběstačnosti v potravinách, energiích a v dalších položkách potřebných pro náš život. Ani do oborů a výrobků perspektivních pro náš další export. Žádný další profit nám tedy nepřinesou. Pouze je necháme převádět na konta vyvolených či do jejich neproduktivní spotřeby. Ostatní občané vč. jejich dětí to zaplatí.

Z hlediska mezinárodní soutěže přijdeme tak, jak je v posledním období naším zvykem, pozdě, při novém uspořádání mezinárodní dělby práce budeme zase jen paběrkovat. To povede k dalšímu zhoršování efektivnosti naší ekonomiky a životní úrovně našich občanů.

Koronavirové krize (a s ní související zásadní ekonomické a společenské změny) bylo možné využít ke značnému skoku vpřed v mezinárodním měřítku, pokud bychom měli zájem a schopnost ho realizovat. A pokud bychom k tomu měli v čele vhodné lidi s potřebným zájmem.

Touto cestou, resp. tímto směrem ale vůbec nejdeme. Ani v EU, které má zcela jiné cíle, ani v ČR, kde dosavadní členové vlády a parlamentu se až na výjimky přizpůsobili cílům a požadavkům EU s cílem zachovat si své posty, přičemž změnu správným směrem nelze naprosto očekávat ani od tzv. dem(ag)obloku či Pirátů, kteří pošilhávají po vládních funkcích. Nemají k tomu potřebné předpoklady, tj. ani potřebný zájem, ani vizi či schopnosti, znalosti a praxi něco podobného realizovat. Stačí se podívat na to, s čím přicházejí do sněmovny či senátu, příp. si připomenout důsledky jejich předchozího vládnutí. Za těchto okolností ještě stále věřit, že „bude líp“, může opravdu jen nenapravitelný optimista či spíše neinformovaný naiva.

Otázkou je, co všechno musí ještě nastat, abychom konečně pochopili, že takto již nelze dále postupovat a že nám nevratně ujíždí vlak. Bude k tomu stačit nově plánovaná celoevropská daň, kterou začneme zanedlouho platit, nebo ani tato daň za neinformovanost, či netečnost části našich spoluobčanů nebude stále ještě postačovat k tomu, aby naši občané v rozhodující míře konečně procitli?


Jak tedy dále?


Budeme-li dále opakovat stejný model jednání při volbách, nečekejme změnu k lepšímu. Není to možné, hlavními viníky jsou totiž sami voliči, resp. většina z nich. Ať již chodí k volbám či nikoliv.

Chybná je představa těch voličů, kteří k volbám nechodí, že tím něčemu zabrání či že tím vyjádří svůj nesouhlas se současným děním. To by platilo pouze v případě, že by byl předepsáno minimální procento voličů k tomu, aby volby byly platné. Není tomu tak, takže v dnešní době stačí, když naše představitele budou volit pouze jejich příbuzní a kamarádi. Pro „naše“ stávající představitele je tedy žádoucí co nejnižší účast voličů. Důkazem toho je voličská účast při volbách do senátu či do europarlamentu, jejichž výsledkům se pak nestačíme divit.

Jedinou, dosud nevyzkoušenou možností volby, je tedy naše politická alternativa, kterou je třeba volit podle programu a nikoliv podle počtu známých tváří ukazovaných průběžně na obrazovkách ČT, jak mnozí naši spoluobčané byli a jsou navyknuti. Tváře těchto „osobností“ či jejich občasné klauniády k pozitivnímu řešení našich problémů přispět nemohou. Přitom tváře, které nám mainstream stále dokola předvádí, nepatří k těm, které by měly zájem a schopnost pozitivní změny přinést. Právě naopak. Jde vesměs o lidi, kteří své lokajství vydávají za světovost. Proto také dostávají prostor v mainstreamu, který je součástí mocenské pyramidy Nového světového řádu.

Skutečně alternativním je tedy subjekt, který usiluje o systémovou změnu, nikoliv o pouhou kosmetickou úpravu systému stávajícího. Pro občany to v praxi znamená začít zvýšenou měrou se zajímat o politiku, v opačném případě se politika postará o naše občany, a to způsobem pro ně negativním. A to se již děje, aniž to mnozí našich občané chápou. Frustrovaní z tohoto vývoje pak nadávají na vše kolem sebe, hledají chybu všude možně, jen ne u sebe.

Základní otázkou tedy je, zda jsou naši občané konečně schopni odložit výmluvy na to či ono, postavit se myšlenkově na vlastní nohy a ve vlastním zájmu přispět k potřebné systémové změně. Bez ní to opravdu nepůjde a je až krajní možností čekat na to, až nás okolnosti přinutí teprve se zpožděním to pochopit. Neobešlo by se to totiž bez negativních důsledků pro náš stát a pro nás jako jeho občany.47 komentářů :

 1. Áno, systémové zmeny sú nutné, ale musia v prvom rade vychádzať z podrobnej analýzy terajšieho systému, ktorý síce nazývame "demokratickým", ale v skutočnosti je len ilúziou demokracie...
  Viac na http://www.demokracianahlas.sk/dokument/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Demokracie je bohužel jenom slovo bez obsahu, je to maskování nelidského systému, který umožňuje vše dovolování menšiny na úkor většiny. Je zde kapitalismus, kde rozhoduje ten kdo má více peněz, je to systém kdy myšlení je nastaveno na první bere vše (v článku uvedené letadlo). Těsně než letadlo spadne a vše bude zničeno a všichni zahynou, si vítěz může říci a věřit iluzi vše mi patří a umřít s úsměvem na rtech.

   Vymazat
 2. Moc bych si přál aby se to povedlo a uzákonil, bych povinnost chodit k volbám. Až to jednou projedeme tak budeme tam kam slunce nesvítí. Ti co nechodí k volbám pak budou doma brečet ale to už bude pozdě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikdy, ani za cenu ozbrojeného odporu mě nikdo nedonutí účastnit se podvodu (trestný čin).

   Vymazat
 3. Ne, naši občané bohužel dosud nejsou a možná ještě dlouho nebudou schopni akceptovat, nebo dokonce aktivně se podílet na žádné systémové změně. Pořád je ještě relativně dobře a lidé necítí potřebu aktivně se zajímat o svoji budoucnost. Musí přijít skutečné vážné problémy, musí dojít ke skutečně vážnému problému (reálná, nikoliv smyšlená pandemie, dlouhodobý celoplošný blackout, velká finančně-ekonomická krize, přírodní katastrofa,...), aby náš národ padl na hubu, pořádně si rozbil držku a konečně se v těch hlavách zase rozsvítilo! Pokud stále bude na "chléb a hry", zlenivělí a zpitomělí občané (čest výjimkám) nebudou mít chuť do žádné velké změny...

  OdpovědětVymazat
 4. Obávám se že bez návratu k alespoň nekterým stěžejním přístupům odstraněného socialismu to nepůjde. Zejména velké podniky znárodnit, sjednotit zdravotní pojištění jako státní, které má jediný cíl zdraví občanů nikoliv zisk a školství co funguje. Zamozřejmně vystoupit z EU a NATO je podmínkou číslo jedna. Good luck with that.

  OdpovědětVymazat
 5. PAN TICHÝ SE STAL MISTREM V POPISU SITUACE,ALE ŘEŠENI NEDAL

  Prý tim celým marasem jsou vinni sami voliči!
  Tak nejen,že voličům jsou falešnými informacemi ohlupovadel ukradeny hlasy,ale oni tim,že jim byl nasazen nahubek cenzury jsou i sam vinni!
  To je to chucpe a nemožnost NIKDY udělat navrhy na nápravu.
  To by utrpěla naivita autora fakt infatkt, nebo snad ne?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto naivni pan Tichý nechápe,

   že hledat nápravu u nynějši vlády "ideologie neomarxismu" je nesmysl.
   Ta přeci má v plánu rozval státu a pokud to půjde, co největši anarchii povalečů z "kavárny".
   To už asi nejde zastavit,nebot tito zločinci si mysli,že poté když rozval státu bude naprosto katastrofálni ,přijmou domorodci znovu strejdu MARXE a majitelům velkých peněz bude jejich jměni " znárodněno" nebot ho stejně ukradli.

   TEN PAN BY SE MĚL ZEPTAT NEOMARXISTŮ TJ VŠECH POLIT SUBJEKTŮ, ZDA SE VE SVÝCH PROGRAMECH DISTANCUJI OD NEOMARXISMU NEBO NE!

   Je však otázkou zda pan Tichý vi co to ten neomarxismus je.
   Kdyby to věděl jednal by jinak než sice peknými,ale naivnimi články,které u majitelů nam voličům ohlupovadly, (viz GŘ TV),ukradené moci,vzbuzuji spokojené chrochtáni!

   Vymazat
  2. Vy dva z tohoto vlákna, namotejte si ten svůj SvS na hlavu a zalezte někam, kde vás nebude vidět a nebude o vás slyšet. Přestaňte už těmi svými žvásty unavovat lidi, kteří něco pro tu změnu dělají ( na rozdíl od vás...).

   Vymazat
  3. Plně souhlasí v anonymem 16:12. Vaše tlachání je směšně únavné. Dejte už pokoj. A prosím editora, aby do diskuze nepouštěl psychouše, kteří píší verzálkami.

   A pro ty dva trouby nápověda:
   https://www.jak-se-pise.cz/

   Vymazat
  4. Ja zas plně souhlasim,že takové,kteři požaduji cenzuru a nevadi jim nic z nynějši stále zhoršujici se situace a ta bude brzy gradovat je třeba z webu odstranit vas a zcenzurovat ne proto,že pišou,ale proto,že jsou to diversanti,kteři budou vždy pro dalši vykrádáni republiky!
   Z čeho budou krást to nenapišou a ohlupuji ostatni,asi maji už dost nakradeno!
   To je jediné vysvětleni!

   Vymazat
  5. Anonyme 18:43 - varoval jsem vás a vy reagujete jako zlobivé děcko. Vím, že psychopatům není pomoci. Takže se na nějakou dobu rozloučíme.

   Vymazat
 6. Skvělý článek, logické otázky. Poslední tři věty vystihují podstatu v kostce. Osobně bych začal tím, tedy mít tu moc, že bych zakázal lichvu na níž to celé stojí a zakázal bankám půjčovat virtuální peníze, když si pak vynucují vrácení peněz reálných. Bohužel většina lidí s penězi neumí zacházet a patřičné vědomosti o jejich vlivu a ekonomice nemají. Raději jdou a platí kartou, která jim při každém výběru z bankomatu sdělí kolik jim ještě zbývá. Oni to nemusí ani počítat a tak ztrácí přehled o hodnotě peněz. Začalo to všechno u peněz, musí se tedy zase končit u peněz.

  OdpovědětVymazat
 7. Zaslouží Dvořák z ČT místo odměny spíše šibenici? http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=254138

  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=254149
  Klaus si podal Babiše.
  MaP 462 Václav Klaus ml v hledáčku BIS a NCOZ!Hnutí Trikolóra se začalo paktovat s rasisty a nacisty.
  https://www.youtube.com/watch?v=Q11wCwQuc7k&feature=youtu.be

  OdpovědětVymazat
 8. A kdo je tedy ta neprovařená alternativa, kterou neznáme z obrazovek? Jak o sobě tedy dá vědět a co bude zárukou, že to není další obchodní projekt jednotlivce?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ta alternativa jsme my všichni, kdo používají selský rozum, své znalosti a zkušenosti k pomoci sobě, své rodině, svému regionu a své vlasti.

   Vymazat
  2. Ta správná alternativa a jeji Program voličů neni vidět

   Obsahuje totiž správná řešeni a proto ji cenzuruji!
   Je s podivem,že se tam piše nejen o změně systèmuu,navrhu jak instalovat PŘIMOU DEMOKRACII a to teměř ihned,jak obejit 30 let trvajici embargo na Zakon o referendu,učinit ho nepotřebným,nebot by ho stejně naši zastupci zmršili k nepotřebě,dale tento program obsahuje info,kde mizi dvě třetiny našich platů a jakým mechanizmem jsme o ně okrádáni,aby jsme tomu ještě tleskali a proč nemůže u nas vzniknout tzv Středni třida,jejiž zbytky budou brzy zpokutovány na prášek.
   Proč nikdy nesmi a nemůe být v současném systému být opraven vadný zakon o exekucich atd atd.
   Dost pochybuji,že vyjde i tato informace,nebot program a jeho starši verse visi i na tomto webu a nesmi být žadná diskuse o jeho jednotlivých bodech nebot se zdaji být NEUVĚŘITELNÉ i pro autora tohoto hezkého,ale páře nad hrncem se podobajiciho članku!

   Vymazat
  3. Pro 13:14 : Ano nejste vidět, jen trochu slyšet jsou vaše bláboly. Po smrti vašeho guru jste se tou párou stali sami...

   Vymazat
  4. 8.7. v čase 16.14

   Váš koment je prázdný.
   Nemáte argumenty a naš guru je a bude nesmrtelný.
   Je nam jedno,že chcete být otrokem a být dále okrádán o dvě třetiny platu.MY NE!
   Zřejmě vám podobni budou jásat nad dalšim vylupovánim republiky až do posice Banánové republiky,to je i cilem vašeho blábolu a jiný nemáte!

   Vymazat
 9. Pouze Neosocialismus je budoucnost lidstva ! Souhlasu netřeba ! On přijde....

  OdpovědětVymazat
 10. Nevím kdo to byl, ale jeden člověk, jehož knihu jsem četl už dosti dávno, napsal, že se na konci éry kapitalismu začnou jednotlivé kapitalistické státy požírat navzájem, sice dnes se to dá přenést na nadnárodní podniky, jako skutečné spoluvládce v pozadí, ale tento boj stále probíhá. Osobně si myslím, že i to je jednou z "tajných" příčin dnešního "boje" v Americe. Peníze a moc nesmrdí.
  I tak se tento boj vyčerpává a jedinou spásou aspoň na chvíli je opětný pád Ruska a nejlépe doprovázený pádem Číny a Indie do neokoloniálního propadu s nesvéprávnými vládami. Po vyčerpání těchto zdrojů se však boj rozhoří znova.
  Když koukám na stav EU, Ameriky, Asie, a vůbec po světě, tak nevěřím, že to bude jednoduché. Lidé jsou zblbnutí, zpohodlnění, zmanipulovaní v takových zemích jako je ta naše, tam kde by změny měly i přímý sociální podklad se drží většinou proamerická pakáž celkem tvrdou rukou, bohatí si stále mohou za své "poctivě krvavé" peníze koupit ke všemu ochotný "obslužný a ochranný" "lidský" materiál (jak je jinak nazvat?). Ne nebude to ani jednoduché a ani bezbolestné, ba se bojím, že to bude po světě dost podobné masakrům.
  Někdo hledá alternativu. V podstatě ji máme na očích. Jen si přestat lhát a vykládat pojmy po "současnu" zmanipulovaně, ale místo toho vrátit jim původní smysl. Pak se všechno postaví na svoje místa samo. Tím nemyslím, že se to hned vyřeší, ale bude to skutečný počátek. Je však nutno počítat s tím, že mnoha lidem se to prostě nebude líbit.
  Tím odpovídám i na to, jestli naši lidé budou ochotni se angažovat ve velké změně. Mnozí si vytvořili i dnes "svůj vlastní svět" a myslí si, že když nebudou podporovat změny, a to i v jejich zájmu, tak se až tak moc nestane. Samozřejmě se pletou, ale to zjistí pozdě. Někde jsem četl, že stačí tak dvacet procent obyvatel, aby se dala prosadit změna, to nevím, ale víte kolik bylo členů v Leninově straně, když se v dubnu 1917 vracel z emigrace do Ruska a vystupoval na Petrohradském nádraží? Na tak ohromnou zemi s více jak sto čtyřiceti milióny obyvatel to bylo sotva více než třicet dva tisíc!! Měli však jednu výhodu, měli velké zkušenosti z ilegální práce, uměli získávat přívržence a hlavně na rozdíl od ostatních, kterých bylo tehdy vždy podstatně víc, jednali.
  Jedno ale vím určitě, pokud se necháme "zdigitalizovat" na každém kroku, např. "slavný" virus dneska výrazně zvýšil v zájmu "zdraví" platby kartou i ochotu nechat se prozkoumat v případě "podezření" na nakažení, pak bude na dlouho konec a budou si s námi dělat co budou chtít. Tady je ta skutečná hrozba.
  Něco nového dříve nebo později přijde. Je jen otázkou, jestli to bude něco na způsob "evoluce" nebo jestli lidstvo bude začínat zase někde u klacku a pazourku ...

  OdpovědětVymazat
 11. noviczech
  ...proč je nutná systémová změna? Zakázat lhát lidem pod trestem odebrání majetku! Je to sice převzato z diktatury, ale....podle toho, jak umírali lidé na covid v Itálii, tak dnes máme asi už jen polovičku obyvatel Ostravy a Karviné! Ta první polovička umřela asi na covid? A nebo se nám někde lže? V Záhřebu už bylo více jak 1000 otřesů půdy! Ve zprávách ani ťuk!
  Přemlouvejte vraha aby nezabijel, dokud on nezabije vás! S timto prohnilým systémem volič nic nezmůže! Mažeme si med kolem huby, ale seberte např. panu Babišovi miliardy! To je nezákonné! Nebo uděláme rok 1953?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A kdo bude rozhodovat o tom kdo lže a co je lež ?
   To by to dopadlo.
   Slušní lidé by přišli o všechno a ti co lžou by vesele lhali dál a svoji pravdomluvnost by si kdykoliv koupili.
   Pane 17:34 vy jste snad spad z višně.

   Vymazat
 12. noviczech
  ...ještě jeden bod k článku. Co je to ekonomie!
  Sedněte si a spočítejte si, kolik je v ČR domácností, kolik vydají denně na nákup potravin, léků a paliv a energií! A z toho všeho teče denně DPH do státní kasy! Dále jsou měsíční příjmy z daní a další...! Když je totiž, použiji slovo, naštelovaná, na pomoc a rozvoj BOHATÝCH, tedy majitelů firem a národ zadlužen, tak se velké kroky nikde dělat nemusí. K ničemu dobrému to nepovede! Rozvoj se uměle brzdí!!

  OdpovědětVymazat
 13. Ano,systémové změny jsou nutné.Ale co je nutné v prvé řadě...OBNOVIT ŠKOLSTVÍ A VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE -Vymést neziskovky.Jinak s tím co ze škol vychází jsou ty změny neproveditelné a i když by náhodou byly provedeny,tak neudržitelné.

  OdpovědětVymazat
 14. Co změnit?
  V první řadě pořádně prozkoumat ústavu a poučit se, kde nám brání v suverenitě.
  Přestat si nalhávat, co je to svoboda, ujasnit si, že ve skutečnosti to znamená odpovědnost a že tato odpovědnost v jakékoli lidské společnosti vede k nutnosti vytvoření spolupráce. Že žádná osobní svoboda není, pokud kdokoliv kolem nás ji nemá, ale že nesmí také nikdo svým chováním tuto svobodu ohrožovat, ať už z jakýchkoli důvodů. Národ se může pozvednout jedině, pokud bude spolu ve všech situacích a nekompromisně se vypořádá se zradou jeho zájmů.
  Nikdo si nesmí přisvojovat svobodu pro jednotlivce, aniž ji nemá národ! Svoboda jednotlivce je svobodou jedině za podmínky rozvoje národa a jeho zachování, jinak si tu "svobodu" prostě kupuje v současném kapitalistickém pojetí a je to pak přes jakékoli názory pouze maloměšťáček. Svobodu pro každého člena národa, kromě zrádců.
  Muselo by se změnit právo vlastnictví, kdy půdu by směl vlastnit jen ten, kdo na ni pracuje a není cizincem. Muselo by se změnit školství a vůbec výchova mládeže k hrdosti na svou zem a minulost a aby vzdělání bylo ucelené, systematické a kvalitní. K tomu by se musela zavést výuka logiky, něco na podobí psychologie (pro větší odolnost manipulaci) a samozřejmě právní základy, tj. ústava, a zákony této země již od střední školy povinně. Muselo by se přestat pouštět "zahraniční agenty" (podle ruského vzoru) kamkoli do blízkosti nejen politiky, umění, médií (poslední dvě oblasti by se měly pořádně provětrat!), ale především k dětem.
  Muselo by se přestat s maloměšťáctvím, přehnaným konzumem, prostě by se muselo začít skutečně pracovat. A také doopravdy žít jako lidi a ne jako "stroje" na spotřebu čehokoliv.
  Je toho víc, co by se mělo, ale ptám se, dokáže někdo přesvědčit české maloměšťáčky, co si myslí, že na to zase jednou vyzráli, dokáže je někdo přesvědčit, aby změnili svůj zatím přece tak pohodlný život? A je lidí pro změny dostatek? Možná klíčovým bude vyjasnění pojmu co je to skutečná svoboda pro většinu občanů.

  OdpovědětVymazat
 15. Myslím, že změna nastane celkem brzo. A to když každému ne bílému muži konečně dojde trpělivost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, už jen zřídka potkáte bílého MUŽE. Tady u nás v Praze došli. Sice se tu potulují jakési atrapy, vypadají skoro jako chlapi, ale nejsou to opravdoví MUŽI. S těmito navoněnými panáky nelze počítat, že uhájí samostatnost našeho státu.

   Vymazat
 16. Pan Tichý uvažuje správným směrem. Ovšem až takovým průkopníkem není. Tu systémovou změnu mají ve volebním programu pozůstalí čeští komunisté už od dob KSČS a tuším, že dodnes pod značkou KSČM.
  Jen nevím, jestli to "jedno procento" superbohatých, po vzoru Ježíše Krista rozdá svoje majetky chudým. A hned na to nastane Království Boží na Zemi. Nebo ještě předtím bude nutná Apokalypsa? Nebo pouhá Sodoma Gomora? Co na to pánové Duka či Halík? Nebo světící biskup Malý, když má ten smysl pro husto?

  OdpovědětVymazat
 17. Pan Tichý má dobré názory, tak jako i mnozí jiní, trochu známí odbojníci. Jako např. pan Matějka, Čerhohorský a další. Už mohli poznat, že sice dostanou nějaké lidi na demonstraci, i když s Milionem chvilek se to nedá srovnávat, ale dostat se na Olymp, do sněmovny, to je jiný level. Ale pouze tam, můžou něco měnit. Už by to měli konečně pochopit a přidat se k SPD, která tento krok zvládnula. A věnovat se té masarykovské drobné práci pro demokracii, které se tam věnuje SPD, kolik jí jejích 10% dovoluje. P.K.

  OdpovědětVymazat
 18. Jedinými alternativním politickými subjektem, který by byl schopen zásadní společenské změny je lid. Potíž je v tom, že se za tím účelem ne organizuje. Proto nelze očekávat žádnou systémovou změnu. Bohužel.

  OdpovědětVymazat
 19. Daleko jednodussim zpusobem jsem dosel k zaveru, ze LIDSTVO MUZE ZIT STASTNE jen kdyz bude socialismus. Ten nedela zadne svinstvo jak kapitalismus a hlavne nezabiji, nevykoristuje chude zeme, ale pomaha.
  K socialismu se muze kazda zeme, zvlast ty z Varasavkse smlouvy, dopracovat jen pres VLADU LIDU. A vubec nezalezi na tom, ktera strana zemi k socialismu dovede, protoze v demokracii kazda strana musi poslouchat LID. A to v soucastnosti zadna strana na svete (mozna jen v Sev. Korei )nechce a nedela. Takze na Zemi uz nikdy nebude dobre vsem lidem ve sve vlasti

  OdpovědětVymazat
 20. Tak nevím P.K. 21:44. Pan Okamura a systémová změna? Ale jděte, jděte, jděte ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní7. července 2020 23:33
   „Systémová změna“, je slovní hříčka. Každý si za ni může dosadit cokoliv. Dále je tu další relativizace v tom, zda nějaké změny lze nazvat systémovými, nebo k nim směřující, anebo naopak je prohlásit nesystémovými. Každý si je opět může zaškatulkovat dle vlastní letory. Takže nepokládejme toho, kdo to sousloví používá, za nějakého vyvoleného guru a toho kdo je nepoužívá, že je naopak nepřítel změn.
   SPD je naše jediná relevantní neliberální, pronárodně zaměřená strana. Pokud jde o omezování liberalismu a posilování demokracie, žádná jiná k tomu nemá blíže. Některé strany sice můžou hlásat revoluci, ale k uskutečnění hlásaného, mají hodně daleko. Buďto proto, že se u nich slova rozcházejí s činy, nebo proto, že nedokáží získat dostatečnou občanskou podporu. Važme si a volme SPD. P.K.

   Vymazat
  2. Milý P.K. 12:59, v té filipice k pojmu "systémová změna" byste pravdu měl, pokud by ti "komunisté" z KSČM pořád ještě ve svém programu mluvícím o systémové změně, neměli onen socialismus. Zmiňuji to nerad, pouze pro pořádek v úvahách. Pan Okamura tam má jen ta referenda. Pamatuji ono všelidové, nesené heslem "Nejsme jako oni". Problém vyřešilo?

   Vymazat
  3. Anonymní8. července 2020 23:33
   Domnívám se, že komunisté nemají patent na výraz „systémová změna“. Ne každý, si pod tím musí představovat totéž, co komunisté. Mě zajímá vývoj směrem k demokracii, nikoliv program komunistů, kteří jsou součástí eurofrakce GUE-NGL, která vyžaduje od evropských států podřízení se likvidačním migračním dávkám. Viz vyjádření jejich předsedkyně: „Potřebujeme bezpečné a legální trasy pro uprchlíky a migranty, kteří směřují do Evropské unie. Třídění podle etnické příslušnosti i uzavírání hranic musí okamžitě skončit. Nemáme právo zastavovat lidi, kteří utíkají z válečných zón a před extrémní chudobou. EU musí vzít vážně naše závazky dodržování lidských práv a nalézt celoevropské řešení, založené na solidaritě a sdílené odpovědnosti.“
   Myslím, že komunistům nemá smysl věnovat pozornost. Logicky ta Vaše poznámka ohledně komunistů, směřuje jako výtka k autorovi článku a podporuje moje tvrzení v prvním odstavci 12:59.

   „Pan Okamura tam má jen ta referenda.“
   Referenda nejsou „jen“. Může to být zásadní nástroj na konečné slovo občanů, při rozhodování o politických otázkách a mezinárodních závazcích země. Samozřejmě může a nemusí, pan Dientsbier nám již předvedl, jak to lze znehodnotit. Proto volme SPD, ať může prosadit vlastní funkční verzi.
   Navíc, SPD tam nemá jen ta referenda. Odmítá současné nesmyslné zadlužování, navrhuje zákon na likvidaci exekuční mafie, požaduje trestní odpovědnost a odvolatelnost politiků, požaduje zkvalitnění školství, v první řadě zrušení inkluze, kterou zavedla Valachová (ČSSD), atd., atd. Viz https://spd.cz/program-vypis/

   "Nejsme jako oni" nebylo všelidové, ale havlovské. Vyřešilo hladké předání moci havlově skupině. P.K.

   Vymazat
 21. Pan PK je na webu znám jako nekritický obdivovatel SPD,

  ktery nechce vědět,že byla občany vynalezena možnost jak instalovat téměř OKAMŽITĚ Přimou demokracii podle občanů voličů a nejen to, rad by asi,kdyby měl možnost i odhajlovat v Parlamentu instalaci dalši komise Politické policie jako doplněk k zakonu o policejnim státu.
  To je celý on a bude jim dále,on chudák se dělá,že o tom nevi!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní8. července 2020 12:52
   Jsem kritický příznivec SPD. Snahu SPD, prosadit zákon o referendu, lze označit i za tu „systémovou změnu“, ale je to pouze jeden prvek demokratizace společnosti. Další jsou odvolatelnost politiků a soudců občany, zrušení doživotního soudcovského mandátu atd. to vše jsou požadavky SPD.
   Máte-li schopnost prosazovat demokratizaci země lépěji a rychleji, jsem si jistý, že Okamura Vás brzdit nebude. Tak ho nechte dělat jeho práci, podpořte ho ve volbách a ve svém volném čase si klidně dál blouzněte. P.K.

   Vymazat
  2. PANE PK VY TU NEJSTE SCHOPEN POCHOPIT PRAKTICKY NIC

   1.

   Pan Okamura žadnou přimou demokracii nikdy nechtěl!
   Kdyby ji chtěl musel by u sebe instalovat dávno navrh

   OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACIE,KTEROU LZE USKUTEČNIT IHNED a pozor bez peripetii Parlamentu.

   2.

   Odvolatelnost politiků je nesmyslem!

   a) odvolate li jednoho musi na jeho misto nastoupit stejně ohebný "zastupitel",kterému poruči pro co má zvednout ruku sám předseda a bude to!

   b)neexistuje a nikdy existovat nebude zakon o referendu a když tak to bude nesmysl naprosto pro občana nepoužitelný!Je to chiméra a chucpe!

   Kdyby to tak šlo,jak se domniváte, odvolat politiky, museli bychom jako voliči odvolat VŠECHNY ty poslance SPD,kteři hlasovali "jednomyslně" za KPP tj komisi Politické Policie v parlamentu na doplněni zákona o policejnim státu odsouhlaseném dávno předtim Parlamentem!
   Kde by jste za ně vzal náhradu,když všichni vime,že když někdo bude hlasovat proti "přecedovi",vyhodi ho "přeceda" na dlažbu a zruši mu celou organizaci,což se děje jako na běžicim pásu u VŠECH stran.!!

   Nové formace voličů,které právě vznikaji, jsou zvědavé zda toto bude publikováno a když ne tak si tu dále pane PK pište svoje chiméry,kterých maji voliči už stejně plné zuby!
   Vymazat
  3. Anonyme 17:14 - již několikrát jsem vás varoval, abyste nepsal verzálkami a by vaše pomluvy i návrhy měly konkrétní podobu. To, co předvádíte je čisté trolení. Budete-li i nadále pokračovat, nebudete puštěn do diskuze. Neumíte se chovat a po napomenutí nevidím na vaší straně nápravu.

   Vymazat
  4. 18;30
   A co kdybyste nás ochudil i o pindy Honolulana?

   Vymazat
  5. Anonymní8. července 2020 17:14
   1. Jak to je s tou přímou demokracií, jsme si už řekli (viz 14:46), nebudu se opakovat. Přeji hodně zdaru.
   2a. Odvolatelnost politiků má tu funkčnost, že na zvoleného politika působí jako protitlak, proti tlaku lobbistů, aby hlasoval pro nějaká jejich zvěrstva, vůči národu. Jistě jim docvakne, že když skončí funkce, tak nejenže skončí příjmy, ale také stoupne riziko, či nastane realita, trestního stíhání.
   Neboť ani politická funkce neudělá z člověka svatého, spíše naopak, musí mít občané po celé volební období možnost kontroly zvolených osob.
   2b. Nikdy neříkej nikdy. Když T.O. nastoupil do sněmovny, tak jenom zmínka o nějakém zákonu o referendu vyvolávala u přítomných „demokratů“ úšklebky a objasňování, že to v naší zastupitelské demokracii je nesmysl, ať se prý T.O. dovzdělá. Postupně, s růstem popularity T.O., jim úšklebky zamrzaly na rtech a dokonce přicházeli s vlastními paskvily, s tímto názvem. Vydržme a volme SPD.

   „Kdyby to tak šlo …“
   Kdyby tu ten zákon byl, tak by se zvolení zastupitelé chovali zcela jinak a jistě by nenastala potřeba je všechny odvolávat.
   Jestli máte na mysli nějakou konkrétní záležitost, tak bych řekl, že parlamentní komise nikdy nic nevyřeší, ale její členové se dostanou k informacím, ke kterým by jinak neměli přístup. To je možná ten důvod. P.K.

   Vymazat
 22. Asi nebudu zdaleka sám, kdo by rád viděl p. Jaroslava Tichého ve vládní funkci ...

  OdpovědětVymazat
 23. Lituji, ale přispěvatel/ka P.K. si to dělá jednoduchým. Chytrému napověz, hloupého trkni, zní staré přísloví. Nebýt hlupáků, zlí nic nepořídí. Tvrdím.
  Přispěvatel/ka P.K. se ani nepokouší nějak se vypořádat s námitkami ke své filipice o systémové změně. Možná, že zkoumá co je rozuměno systémem. Pak snad, k otázce cosi dodá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. července 2020 4:41
   Nezkoumám, co je rozuměno systémem. To je třeba definovat, což bych očekával od autora článku. P.K.

   Vymazat

 24.    Změna lidského systému a životního stylu.

     Tato věc je reálně proveditelná, pokud se učiní určité ( radikální ) změny jak ve státním systému, tak i v lidském životě. Počítám že největší problémy budou dělat politici a majetní lidé, neboť se budou muset uzkromnit i vzdát některých pravomocí a výhod. Prostý lid se bude muset zbavit některých návyků a přijmout nové které pomůžou především té přírodě.
    Konkrétní změny zde nebudu popisovat, protože nejsem spisovatel a trvalo by to dlouho. Také proto, že by zazněly příliš šíleně. Přitom jsou to smysluplné moudré změny, které vše vyřeší.
  Osobně klidně všechno řeknu a vysvětlím jak jsem k tomu došel.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.