Reklama

neděle 16. srpna 2020

ANS na Vlasteneckém setkání, Příčovy 2020

Vladimíra Vítová
16. 8. 2020  ANS
První výstup ze 2. setkání vlasteneckých sil v Příčovech u Sedlčan, nepočítám-li živé vysílání TV Reptor, uveřejnila paní Vladimíra Vítová za Asociaci národních sil. Autorka vystoupila v druhém panelu věnovaném Civilizačním perspektivám. 

Téma druhého panelu: CIVILIZAČNÍ PERSPEKTIVY

Existují dva hlavní směry dalšího civilizačního vývoje na planetě zemi, které se bytostně týkají České republiky i života každého z nás. Momentálně jsme na rozcestí a musíme se rozhodnout, který směrem se vydáme.

První směr symbolizuje globální politika euroamerických mocností (USA, Velká Británie EU a v rámci EU Německo a Francie) a je postavena na těchto principech:

Konec národních států

Volný globální pohyb kapitálu.

Volný globální pohyb osob.

Volný globální pohyb zboží.


Jinými slovy jde o permanentní prosazování koloniální a neokoloniální politiky západních mocností – tentokrát směrem na východ – a tedy v prvním plánu do střední a východní Evropy což se bytostně týká i nás.

Druhý směr politického vývoje reprezentuje pronárodní vize zemí BRICS a zcela konkrétně Ruska. Tato vize naopak spočívá na následujících principech:

Zachování národních států.

Podpora národního lokálního kapitálu.

Podpora národní lokální produkce.

Konec aktivní podpory strategicky řízené migrace.


První - globální - linie civilizačního vývoje si pro svoji realizaci připravovala půdu desítky let především v rámci OSN a to v podobě stovek a tisíců nejrůznějších agend a projektů, které také silně finančně podporovala. Zmíním jen několik zcela zásadních dokumentů OSN, které do své legislativy implementovala EU a tedy i my.

Agenda 21. Je definována jako komplexní plán akcí, který bude probíhat globálně. Jde o snahu vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Stojí na filosofii tzv. udržitelného rozvoje. Je to dokument o 40 kapitolách, který má za úkol kontrolovat svět a je založen na sociálních kontrolních mechanismech. Největším problémem pro zlomení národní suverenity států je smysl pro národní cítění, a proto – v souvislosti s řízenou migrací – dělají globální a mainstreamová média na celém světě ze všech vlastenců bránících svoji zem fašisty.

Podstatou má být převýchova dětí k tzv. udržitelnosti a ekonomické spotřebě. Například v dokumentech Agendy 21 (Viz. Příručka: Znalost matematiky propojení, str. 84) je uvedeno, že děti se mají záměrně stávat de facto matematickými (i jinými) analfabety – cituji: „více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním, proto je nutné snižovat hladinu vzdělání“.

Vláda ČR Agendu 21 rozpracovala v prosinci 2004 do podoby Strategie udržitelného rozvoje. Tedy dvanáct let po Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992, kdy byla přijata. Tehdy se jednání zúčastnilo 172 vlád světa se 116 osobně přítomnými hlavami států anebo jejich zástupců. Avšak 2400 nevládních organizací s 17 000 lidmi tvořili paralelní nevládní "Globální fórum", které mělo na konferenci poradní status. Při implementaci Agendy 21 je od jejího přijetí po státech vyžadována stálá a aktivní spoluúčast nevládních neziskových organizací. K samotnému závaznému přijetí Agendy 21 se vláda ČR zavázala v roce 1997 na Mimořádném zasedání VS OSN.

Kdo v ČR stál za přijetím Agendy 21 v naší zemi. V roce 1992 zastupoval tehdejší Československo v Riu federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek. Vedl československou delegaci. Předsedou české vlády byl tehdy Petr Pithart. V roce 1997, kdy se ČR k přijetí Agendy 21 závazně zavázala, byl premiérem Václav Klaus, ministrem zahraničích věcí Josef Zieleniec a ministrem životního prostředí František Benda. Definitivně rozpracovala a schválila tento – v podstatě vražedný - materiál vláda Stanislava Grosse v roce 2004.

Agenda 2030 navazuje na Agendu 21 a byla přijata v roce 2015 na summitu OSN pod názvem: "Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030"

• Strategický plán OSN z roku 2000 pod názvem: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace.“ OSN propaguje a podporuje migraci do Evropy, kterou by země měly vyrovnat úbytek populace a stárnutí populace v důsledku nízké míry plodnosti a úmrtnosti. Například Scénář V. pro Evropu říká: …. bylo by potřeba 153,6 milionů přistěhovalců mezi rokem 2015 a 2040, průměrně 6,1 milionu ročně během tohoto období.“

Originál dokumentu je zde: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacement-migration.asp

Dohoda s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a dále konvence OSN o snižování případů osob bez státní příslušnosti a mnoho další mezinárodních dohod, ke kterým naši představitelé přistoupili – v podstatě za zády obyvatel této země a ani nás o tom neinformovali.

Je nezbytné od těchto smluv odstoupit.

A nyní k dokumentům pronárodní vize civilizačního rozvoje – zde uvedu jen jeden, zato zcela zásadní dokument. Jedná se o 43. zprávu Římského klubu, nejuznávanějšího západního „think tank“ z roku 2018, která má název (Come On!) Pojďme na to!” a podtitulek: Kapitalismus je mrtvola!

Cituji: “Globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Nezbytný scénář pro svět je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního a ekonomického parazitismu.“

Dále cituji: „Ekonomický systém, který byl vytvořen pro účely a potřeby globálního spekulativního finančního kapitálu, se ukázal být čistě virtuálním světem. Byl prakticky rozdělen na fiktivní, ale formálně vysoce výnosné sféry a stagnující a kolabující reálnou ekonomiku, která stále více upadá v závislosti na konečnosti a nedostupnosti přírodních a lidských zdrojů.“

Stále cituji: „Nezbytný scénář pro to, aby svět přežil, je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu globálního kapitalismu a zničení systému ekonomického a finančního parazitismu. Nutný je přechod na lokální národní ekonomiky.“

Dále je zprávě ŘK kladen důraz na systém dobrého vzdělávání a na dlouhodobé plánování, namísto zaměření se na bezprostřední zisk. ŘK také uvádí, že je nutné spoléhání se na tradiční kulturní a sociální hodnoty a ne na zotročení lidí, ekonomik a jiných kultur a na zavádění nových sociálních experimentů – jako je například masívní podpora agendy LGBT.

ANS se hlásí zcela jednoznačně k pronárodní civilizační vizi, a proto je nezbytné okamžitě:

1. VYSTOUPENÍ Z EU. 
Jedině tehdy zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude zastavena islamizace ČR, která je skrze migraci organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU, přestat být kolonií a získat opět samostatnost. Viz. Lisabonská smlouva čl. 50 – jak vystoupit z EU. Avšak teze o odstoupení jen před LS smlouvu nic neřeší – viz. Maastrichtská smlouva atd. – ostatně počátky EU jsou postaveny na těchto pilířích: volný pohyb osob, zboží a kapitálu – a právě to je pro pronárodně orientované ekonomiky přímo vražedné.

2. VYSTOUPENÍ Z NATO. 
Jedině tehdy bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími důsledky. Je nezbytné vystoupit z NATO a být neutrálním státem s bezpečnostními zárukami velmocí. Zakládající smlouva NATO, čl. 13: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických.“

Je naprosto nezbytné vystoupit z obou mezinárodních organizací. EU a NATO podepsaly mnoho dohod o strategickém partnerství a spolupráci. Vždy je v nich řečeno, že EU a NATO se budou vzájemně posilovat a zajišťovat bezpečnost v Evropě i mimo ni. EU a NATO jsou vzájemně pevně propojeny personálně, organizačně a finančně.

3. ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ. 
Jedině tehdy dojde k opětnému ekonomickému postavení ČR na nohy. Jinak ne! Je nezbytné realizovat program ekonomické obnovy a zásadně upřednostňovat české národní zájmy, obnovit trvalou státní kontrolu klíčového průmyslu a přírodních zdrojů, podporovat potravinovou soběstačnost, vznik družstev a podniků se zaměstnaneckými akciemi, budovat sociální stát a mezigenerační solidaritu.

Tyto 3 kroky musíme podniknout, jinak nebudeme jako stát a národ existovat - a stát je systém pro přežití národa. Nic menšího prostě není možné. Bez těchto třech základních kroků se nezmění nic. Nemůže se nic změnit, protože se nezmění systém!

Od roku 1989 jsou pro celé spektrum společenských nálad do slova a do písmene mediálně pěstováni politici dle požadovaných vlastností a schopností, aby se s nimi lidé seznámili a zvykli si na ně. Když nevyhovuje jeden, nahradí ho někým jiným. To je základ.

Všechny politické strany a politici, kteří dostanou prostor v médiích, patří do tohoto mechanismus. A ten je řízen z jedné „peněženky“, avšak přes různé „pokladníky“.

Přes stávající politické strany byl posledních 30 let realizován globální nadnárodní systém řízení skrze tři větve moci – zákonodárnou, výkonnou a soudní. Veškerý společenský vývoj se pohybuje pouze v koridoru, který určuje tzv. nadnárodní globální konceptuální moc. Kdokoliv se snaží z tohoto koridoru uhnout, je mediálně ignorován nebo osočován anebo dostane přes prsty skrze moc soudní. Skutečné řízení společnosti tedy doposud probíhá o úroveň výše, než jsou národní moc zákonodárná, výkonná a soudní. Ale to je nutné změnit.

Stávající systém řízení nemá absolutně žádný vztah k blahu národa. Vše probíhá pouze v zájmu nadnárodní globální moci. Je to vyšší, ale skrytá, hierarchická úroveň společenského řízení, která se zakládá na určitém chápání světa. V panující konceptuální moci, které je od roku 1989 podřízena Česká republika, se jedná o zničení národních států, bezbřehý liberalismus a de facto o legalizaci a „dobrovolné“ přijetí otroctví (minimálně ekonomického a sociálního) a o snahy zničit lidskou společnost a její přirozenou jednotku rodinu, kde je otec muž a matka žena.

Konceptuální řízení se posledních 30 let neuskutečňuje pomocí jednotlivých vlád, ale nadnárodním tzv. bezstrukturním řízením, které nepodléhá žádným volbám. Například skrze neziskovky, banky, mainstreamová média, reklamy, filmy, očkování, inkluzivní vzdělávání atd. atd. atd.

Tato pravidla lze změnit, ovšem má to jednu podmínku: lidé musejí změnu chtít. Lidé se sami musí snažit dobrat pravdy, protože v mainstreamových médiích ani od mediálně známých politiků se jim pravdy nikdy nedostane.

Děkuji za pozornost.

65 komentářů :

 1. Paní Vitáskova zapomněla na pozemkovou reformu. Takže bod 4. zestátnění pozemků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... paní Vítová.
   A pokud se týče onoho zestátnění, pak by snad postačoval zákaz vlastnění tuzemských pozemků (lépe nemovitostí) pro občany cizích zemí a občany s dvojím či trojím občanstvím. Zejména ty, co k nim přišli podvodně.

   Vymazat
  2. Paní Vitásková ,nemá co s tím ,děla do Energetiky.

   Vymazat
  3. Dobrý den.
   Dovolila bych si Vás opravit. Nejednalo se o paní Ing. Alenu Vitáskovou, (kterou znám osobně ze Sm Plynáren Ostrava, kde jsme pracovaly).
   Jednalo se o paní PhDr. Vladimíru Vítovou Ph.D.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADra_V%C3%ADtov%C3%A1
   Paní Vítová byla rovněž, kromě jiných aktivit, snad i organizátorkou prvního pochodu Nesmrtelného pluku v Praze, kde na zahájení přečetla osud mojí křesničky, který jsem jí poslala emailem. Tato moje tetička byla zavražděna v roce 1945 v Kounicových kolejích v Brně Němci. Teď jsou již tyto pochody Nesmrtelného pluku i v Ostravě. Letos zase ten nešťastný COVID-19.
   Mějte hezký den.

   Vymazat
  4. Drobná oprava. Tohle není paní Vitásková, ale paní V. Vítová, předsedkyně ANS. Alena Vitásková je ta, co jistíhali kvůi těm solárům.

   Vymazat
 2. "První směr symbolizuje globální politika euroamerických mocností (USA, .......") ..... volný pohyb, volný obchod,...."

  - však toto je LOŽ. Však dnešné USA aj EU podporujú iba sankcie, zákaz pohybu, zákaz obchodu,... ŽIADNU SLOBODU.
  Azda nehorázne sankcie proti stavbe Severní proud 2 sú podporou obchodu ??????? Čo to žvaníte ???!!!

  OdpovědětVymazat
 3. Ak sa ANS hlási k tomuto, ku komunizmu, tak podporujú bruselský komunizmus :
  "3. ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každý stát si silou své reálné moci chrání své bohatství.

   "Ako si Kefalín, predstavuje svoj komunismus? Ako národní alebo medzinarodní"?

   Hodně demokratických států má zákaz prodeje nemovitostí(půdy) cizím státním příslušníkům.

   Vymazat
  2. 8:18 To není komunismus ale suverenita státu. Ten odporný bruselský komunismus zlikviduje stát a národ určitě.

   Vymazat
  3. Ano, tohle je podle mě chybně formulováno - podle mě jde spíš o to, aby stát měl kontrolu nad těmito zdroji (nikoliv nad podnikáním s nimi). Například jsou země, kde hlavní politické postavy musí být místního původu (např. US prezident), některé země zakazují i politikům a regulátorům vlastnit konta v zahraničí (to zavádí Ruská Federace) - jde o snahu potlačit korupci a vliv zahraničí na rozhodování o zdrojích a jejich využívání, tedy nezákonnému odlivu zisků z využívání těchto zdrojů, což je problém nyní například Ukrajiny, kde je MMF tlačí (jinak nedá půjčku) do zákonných úprav o prodeji půdy a dalších aktiv i zahraničním vlastníkům. O toto jde.

   Vymazat
  4. To je divná logika toho "bratra" 8:18.
   Brusel někdy chtěl zestátnit vůbec nějaké podniky?
   EU má v plánu nějakou samostatnost států?
   EU chtěli někdy doopravdy svěřit politiku a hospodářství do rukou lidu nebo národa?
   EU chrání strategické suroviny jednotlivých zemí?
   A při čem je tu vůbec komunismus potom?

   Pak se ani nedivím, že tak snadno na Slovensku zvítězila "zaručeně správná" vláda věcí veřejných v podobě Čaputové a Matoviče. Ani oni si nevážili dostatečně stability a postupného rozvoje za Fica, tak tam budou mít ještě hodně veselo.

   Vymazat
 4. Jo, to se dá číst. Ani nevím proč ... vzpomněl jsem si na Komunistický manifest. To není myšleno ve zlém. To byl vcelku krátký text, a docela výstižný. Kdyby se jmenoval třeba Manifest sebezáchovy , tak by možná tolik nedráždil.
  Zaplatpámbu, že nezůstavá jen u webového plkání.

  OdpovědětVymazat
 5. Nauč se číst v českém jazyce ty kritikou všeho!!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Pokud naše názory nepředáme dětem, bude to opravdu konec. Děti nejsou v bezpečí. Nepřítel na ně útočí ve dne, v noci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslím si že konce lidí vašeho ražení nikdo litovat nebude. Dokonce bych řekl, že je v zájmu všech svobodně a demokraticky smýšlejících civilizovaných lidí

   Vymazat
  2. Už jsem to tu několikrát nakousl. Já si myslím, že ta skutečná mládež, která pak v životě byť nevědomky určuje charakter národa, je ještě v pořádku. Potkal jsem se s mnoha mladými, kteří mají přehled a jsou schopni i přes veškerou snahu škol všeho druhu, uvažovat, přemýšlet samostatně. Jenom nejsou tak vidět jako ti, co na různých "in" akcích jako sluníčkáři neskáčí a ani tam nechodí. Ty je třeba ne ani tak ochraňovat, musí se prostě otrkat, ale pomáhat jim ukázat směr.

   Vymazat
 7. Souhlas se všemi návrhy ANS. Jediná záchrana světa je eliminovat vliv USA a jejich lokajů všude na světě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:53
   Tatrane od tebe jsem nikdy nečetl rozumnou myšlenku, ani dnes tě nepotěším. Co tak eliminovat tabe, jako škudce národa, který podněcuje k násilí proti jinému státu, jak by se ti to líbilo??

   Vymazat
  2. 14:33
   Vražda na tyranů, okupantu, zloději a lháři (amiokupantech ) NENÍ ZLOČINEM!!!!!

   Vymazat
  3. S partou co chce vraždit nehraju.

   Vymazat
 8. Děkuji, nechci. VIDEO z celé akce je ZDE:
  https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v= ... Používáte youtube, které když spustím, vykoukne oznámení: Než budete pokračovat ... Souhlasím. Děkuji nechci. To opravdu ne. Žádným youtube se nenechám vydírat. Poku Vy ano, pak jste pod kontrolou. Já opravdu ne. Je to něco podobného, jako zde "Účet Google. To tedy opravdu ne.

  OdpovědětVymazat
 9. Poslanec Kobza vysvětlil, proč Bělorusko nepotřebuje opakovaní voleb. „Tím bychom otevřeli Pandořinu skříňku…“

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020081512371524-poslanec-kobza-vysvetlil-proc-belorusko-nepotrebuje-opakovani-voleb-tim-bychom-otevreli-pandorinu/

  OdpovědětVymazat
 10. Na Římský klub je potřeba si dát velký pozor ..
  V minulosti vlivem svých členů stál za všemi globálními změnami, které dovedly Svět do dnešního chaosu.

  Římský klub ty nedávné zprávy a doporučení nemyslí upřímně, určitě už za tím přitakáváním současným národně emancipačním snahám už vytváří tento elitní think tank novou globalistickou protinárodní a protilidovou agendu .., ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Římský klub jako uskupení původně bývalých politiků předního významu snad jako první, tuším už v sedmdesátých letech, formuloval myšlenku udržitelného rozvoje, tedy korigování "růstu růstu" jako vlastnosti (a podmínky) kapitalistického systému ... Střílíte od boku do křoví, jen když tam zašustí, že?

   Vymazat
  2. 0;37
   Máš recht, takovej Bush ml. jen šustil.... samou debilitou, drogami a chlastem. Výsledkem byla okupace Iráku, kradení zlata v jeho muzeích a vraždy vlastních občanů po řízeném sesunu Dvojčat!!!!! 🤓

   Vymazat
  3. 9:18 pláčete oprávněně, jenže na jiném hrobě. Na seznamu členů Římského klubu jsem jednoho ani druhého Bushe nenašel. Našeho stahovače králíků Drahoše ale ano, že ovšem už není aktivní. To nic nemění na mottu Římského klubu, které je ze své podstaty pozitivní ...

   Vymazat
  4. 11:17
   Byla to narážka na ŠUSTÍCÍ KŘOVÍ nemá Římský klub, ale nevadí....

   Vymazat
 11. Vy 8:18 zřejmě máte onen komunismus náhradou za Satanáše, Lucifera, Belzebuba, Mefistofela a ty další padlé anděly, že? Nebojte se, ten komunismus je ve stejném nedohlednu jako tisícileté království Boží na Zemi po Armagedonu. Tak se uklidněte.

  OdpovědětVymazat
 12. Hezké, kéž by to dopadlo. Nechtěl jsem jít k volbám, ale teď půjdu. Máte můj hlas.

  OdpovědětVymazat
 13. Přesně tak jak jak jsem psal včera, partička horších jak staří komunisti.Tady by měla konat optavdu policie, pokud někdo vyzívá k sebrání majetku podnikatelum dneška!! Vystoupit z NATO, EU a co tak z vystoupit z AUTOBUSU to máte taky v programu??. Ta vaše vize BRICZ, kterou tak vehementně podporoval Rus, jako hospodářský opak k Západu, je dnes díky hospo. oslabení celého světa na 100% mrtvý.

  Zestátňovat by se vám zachtělo, nějak mě tohle celé připomíná rok 1948, tak vás předem upozorňuji, že vlastním legálně drženou zbraň a v případě nějakého pokusu z vaší strany něco znárodnit, tak ji neváhám použít, ve svejch 65 letech určitě ano.
  Jste jen škudci v naší krásné bohate zemi. Doufám, že tohle svinstvo, veřejná podpora k násilnému sebrání majetku, nebude bez odezvy státních institucí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:25 co bylo ukradeno, musí být vráceno! Privatizací mi byl ukraden podíl na fabrice, která měla v roce 1948 460 zaměstnanců a polovinu akcií od První republiky držel stát. V roce 1989 měla 4600 zaměstnanců, výzkumný ústav, výstavností a výrobními plochami se rozrostla 18 krát. Měla 4 ordinace praktických lékařů, jednu ženského, tři zubní, výstavný Pionýrský tábor, odborářskou chatu ***na horách se 120 lůžky, dva autobusy a živila tělovýchovnou jednotu s jedenácti sportovními oddíly, jedním v nejvyšší republikové soutěží. Dnes je z té fabriky montovna zahraniční firmy. Odborová organizace není dovolena a místním konkurují agenturní Mongolci ... Zestátnit! Na straně zákona akci podpořím s přáteli, když polovinou jsme legálními držiteli zbraní vesměs s loveckým lístkem a všichni absolventy vojenské základní služby ...

   Vymazat
  2. 11:25 říkáte v bohaté to zemi, kde nám většina hospodářských subjektů a žádná banka nepatří, krásně zabetonované konsignačními sklady cizích společností a brownfieldy? A vy, brzy, jazyk, nazývati! Upozorňuji dodatečně, pětašedesátiletý střelče!

   Vymazat
  3. 11:25 Ale jdi ty hrdino. Než by jsi třesoucí se rukou nabil, tak to máš za sebou. A navíc ten zrak, zamlžené brýle a je to v kopru. :-)

   Vymazat
  4. 11:25 a kromě garáže se starými krámy a nepřihlášeným Makarovem z 2.sv.války vlastníte ještě co konkrétně? Protože ohledně vlastnictví a majetku je tady řeč o strukturách, které sice vaší personou disponují, ale vy o nich nemáte ani ponětí.

   Vymazat
  5. Je vidět, že autor prvního příspěvku nežije v České republice. To mluví za vše. Jen tady má "svoje" zájmy. Chtěl bych jej a takové posadit do stroje, který by jim umožnil prožít alternativní minulost od roku 1945. A pak by nám mohli vyprávět, kolik toho z Československa zůstalo ...

   Vymazat
  6. 23:05
   No, pokud vám bylo něco ukradeno v 48 roce, tak si stěžujte u těch vašich ludér, komunistu, jistě vám vše vrátí ki vaší spokojenosti!!

   Vymazat
  7. 16:59 zjevně ani neumíte číst a podle toho i reagujete. Chápu, není každému dáno. Ten, ať se snaží, jak se snaží, poznat je to hned.

   Vymazat
 14. noviczech
  ...vynikající článek, vynikající myšlenky!!!
  Bůh řekl Adamovi v ráji, když je vyháněl: "..v potu tváře budeš jíst svůj chléb"! Tedy prací myšleno! Dnes stojíme před rozhodnutím. Budeš dřít jako mezek, za mzdu na přežití, nebo budeš bez práce! Žijeme jako společnost ne jako jednotlivci, ale to co jsme měli vybudováno za komunistické vlády bylo vynikající, družstva, podniky, žili jsme jako společnost! A práce šlechtí, rozvíjí myšlení, mozek! Nic nedělání zabíjí společnost i jednotlivce! Nenechávejme si dovážet potraviny a naše zem zarůstá křovím, protože "židovská" politika má peníze na rozkradení a ne na údržbu naší země! Jsem PRO!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak nevím 11:37, nebyl to archanděl Gabriel co s plamenným mečem Adama a Evu z Ráje vyháněl řka "... jděte a množte se..." a "... v potu tváře vzdělávati svůj chléb budeš ..."? Zas máme Genezis vylepšenou? Jak ten Mariánský sloup na Staromáku? No nic " ... prach jseš a v prach se obrátíš..." při té příležitosti snad taky zaznělo, že?

   Vymazat
 15. Když bylo referendum o vstupu do EU, hlasoval jsem pro vstup. Dnes mi to připadá úplně neuvěřitelné, na stranu druhou se od té doby EU dost změnila. Jednoznačně k horšímu. Stalo se z ní panoptikální monstrum, úplný žalář národů, založené na výhrůžkách a vydírání. Díky ní jsme přišli o samostatnost a státní suverenitu. Chci věřit, že se ta nadnárodní bolševická obluda ještě za našeho života zhroutí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Domnívám se, že o samostatnost a suverenitu jsme přišli ještě před vstupem do EU. Předáním hospodářství do laskavé péče Západu. O jaké suverenitě a samostatnosti můžeme hovořit, když výplatu nám posílá zahraniční majitel firmy na účet zahraniční banky a peníze pak utrácíme v zahraničním řetězci.
   Tupý národ jen pokyvoval svou blbou hlavou když mu do ní tlačili moudra, že je jedno kdo vlastní firmy, hlavně když nám dá práci. Tak to tady máme, pracujeme za zlomek západních mezd a ještě od nás odtékají stovky miliard dividend do zahraničí. S EU jako bez ní. Viníkem není EU, ale naše blbé hlavy a zdejší vlastizrádci.

   Vymazat
 16. Lidi, učte se, vychovávejte děti, pracujte a bavte se. Tím si zajistíte krásný a bohatý život i v členské zemi NATO a EU. Je zbytečné plácat nervy na něco, co je v životě podružné. Hezkou neděli všem (já tedy bohužel na zahradě u notebooku pracuju) :))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:43
   Úžeh, úpal a navrch Covid-19😀😀😀

   Vymazat
  2. 21:41
   A zase se ozval blb se smajlíkama AMIKOHAVELFAŠOUN.

   Vymazat
 17. Naši politici slouží liberalismu. To je ten systém, který velí národním vládám vše uvolnit a nikoho (rozuměj nadnárodní korporace) neomezovat. Tedy slouží korporacím, které si svojí finanční silou podřídí hospodářské a obchodní prostředí, nikým nechráněné. Toto logicky vede k likvidaci států a národů, neboť ty stojí v cestě neomezené moci korporací.
  Je třeba nastavit pravidla tak, aby se moc stala demokratickou, tedy aby občané měli konečné slovo v politických rozhodnutím volených politiků/ úředníků. Ale jak uvádí paní Vítová: „Tato pravidla lze změnit, ovšem má to jednu podmínku: lidé musejí změnu chtít.“
  Nikdo to lidem nebude nabízet na stříbrném podnose. P.K.

  OdpovědětVymazat
 18. Asi nepůjde vše najednou, chtělo by to nalézt shodné oblasti a přiřadit jim priority. Školství, obrana včetně domobrany, strategické suroviny zpět do rukou státu, u státních úředníků spolu s kompetencí stanovit i osobní odpovědnost a případný postih... Jestli by mi mohli splnit přání, tak by se vlastenci mohli konečně spojit. Teoreticky by to šlo, uvidíme, jak to dopadne v praxi. Držím palce republice.

  OdpovědětVymazat
 19. výborný projev paní Vitásková! Mluvíte i za mě a doufám za více z nás.

  OdpovědětVymazat
 20. Po dlouhé době čtu inteligentní text, který dává argumenty a podklady k diskuzi. Diky za něj.

  OdpovědětVymazat
 21. Když jdu po ulic, tak si někdy myslím, že jsem v cizině, v v USA či kde. Samé anglické názvy.
  Jednoho dne se Palacký probudí a bude žasnout.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V naší firmě jsou jen anglické názvy a veškerá komunikace probíhá v angličtině. Máme tady bufet a menší kantýnu, všichni jejich pracovníci musí být english speaking.

   Vymazat
 22. "První směr symbolizuje globální politika euroamerických mocností (USA, Velká Británie EU a v rámci EU Německo a Francie) a je postavena na těchto principech: ..." ----- Pozor, svět se mění stále rychlej, USA je nyní rozštěpeno na 2 subjekty opačně zaměřené (Evropa má zpoždění). Děda.

  OdpovědětVymazat
 23. V záznamu Raptor TV v čase 1h 39min - 1h 40min střih uprostřed odpovědi :(

  https://www.youtube.com/watch?v=u3iYXMf94oo

  OdpovědětVymazat
 24. Co když to bude 50 na 50??? Co když polovina obyvatel ČR si bude přát zachování vlivu tzv. západních hodnot na vývoj v naší společnosti (tj. městské obyvatelstvo, kterého kvapem přibývá) a zbytek si bude přát zachování národních států, soběstačnost apod.(tj. mizející venkovské obyvatelstvo)? To nutně povede ke střetu ve společnosti nebo městské obyvatelstvo nakonec to venkovské obrazně převálcuje tak, jak se to děje v přímém přenosu v Bělorusku. Pak nezbude nic jiného, než si sbalit svých pět švestek a odstěhovat se směr VÝCHOD. Ostatně, ač bych si přál zachování národního státu, nějak se mi v poslední době příčí hlásit se k témuž národu, ke kterému se hlásí např. pražský primátor p. Hřib nebo starosta Řeporyjí p. Novotný nebo i různé fetky, smažky, opilci, prostitutky, různí násilníci, mafiáni apod. Já k nim nepatřím a nechci patřit! To nejsou příslušníci mého národa. To jsou prostě jen cizáci mluvící česky. Za těchto okolností je vlastně zachování našeho národa zhola nemožné a v podstatě zbytečné.
  Honza, Havířov

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní16. srpna 2020 19:27
   Řekl bych, že se nerýsuje rozdělení město, versus venkov. Spíš to vidím na sorošovy neziskovkáře (to jsou tisíce neziskovek), versus zbytek země.
   Novotný se hlásí ke svému židovství, ne k našemu národu. P.K.

   Vymazat
  2. 23:00 ale tzv. židé jsou součástí našeho národa.

   Vymazat
  3. 12:52-Snad státu a to není totéž!

   Vymazat
  4. Probůh netrhejte tu naši malou republičku, už jsme bez Zakarpaťajdy, bez Slovenska trhnou se Moraváci, potom Chodí a vy vyháníte Židy (jako Hitler), jděte do ..., nebo k šípku. Nechtěl by jste emigrovat sám.

   Vymazat
 25. Ano je to východisko. Jenže máme holé ruce a tento systém nejde s holýma rukama změnit pro dobro většiny. Je tady hezky popsáno jakém dlouhém cyklu pracují. Problémem velkých myšlenek je to, že se jich časem zmocní chameleoni a překroutí v prospěch parazitů a parazit nezná slitování. I ten socializmus byl pro ně experiment a pochopily že komunizmus je možný ale ne pro všechny lidi.

  OdpovědětVymazat
 26. Před dlouhou dobou jsem se začal divit, proč a kde se bere rétorika, kterou dosud zamítali, u vládnoucích špiček "západní" Evropy a vůbec v anglosaském světě. Dnes je krásně vidět, že všelijaké motanice pravo-levé-středové a bůh ví jaké ještě, nejsou žádnou náhodou. Je to stejné, jako když potřebují prostřednictvím školství začít včas "pracovat" s mládeží, aby ji nemuseli poté tak masivně dlouho bombardovat a zpracovávat nejen pro reklamní obchodní účely, ale především z politických důvodů. Mozaikové vzdělání v podstatě znamená, že člověk není schopen včas, ano to slovo je správné - včas, analyzovat, co se na něj hrne a reaguje jak je mu vštěpováno. To samé nastává, když člověk po škole se dál nerozvíjí a nevzdělává. U některých mně známých lidí to nabralo až úděsný charakter, kdy se z nich staly jen poslušní "psíci a papoušci".
  Zmatení pojmů je záměrné a pro "elity" svrchovaně důležité, bez ohledu na to, kdo vyhraje rvačku o přežití pro další fázi současnosti anglosaského "světa". Ono se to dělo i dříve, ale bylo to v mnohem menší míře a částečně se dalo tomu odolávat už jen správným pochopením právě pojmů.
  Jakmile dnes jdete postupně po stopě nějakého jevu ve společnosti, události, dostáváte také postupně většinou zcela jiný obrázek toho, co se děje. Pro ně - "elity" - je skvělé, že značná část případných odpůrců se nechala zatáhnout do této "babylonské" hry na zmatení jazyků. Já si dokonce myslím, že příběh o Babylonské věži má kořeny právě někde v podobné události, která znemožnila nakonec i případnou dohodu na vyřešení.
  Jen si připomeňme v čem je levicovost třeba Demokratické strany v USA, když se metody jejího vládnutí prakticky neliší od období kdy vládne Republikánská strana. Jedni i druzí toho mají na triku tolik, že mezi nimi není v podastatě žádný rozdíl, kromě volebních keců.
  Proto je nutné k lidem mluvit takovým způsobem, aby jim bylo jasné o co skutečně jde. Případné "nesrovnalosti" pak mohou zbortit všechno.

  OdpovědětVymazat
 27. Jediný aktivní vlastenec pan Černohorský se vyjádřil naprosto přesně!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7.16
   Myslíte toho idiota, který má exekuce na vše.Psychopat a totální blb!!

   Vymazat
  2. 16:53- O kolika revolučně naladěných lidech, nepohodlných režimu jsem Vaše dehonestující slova jen slyšel, aby se jim později přiznalo uznání?

   Vymazat
  3. Trol (16:53) trolí, do gatí si smolí. Vychovaný není, je to smutné čtení.

   Vymazat
 28. My se tady doma snad nikdy nedohodneme, jsme rozhádání, rozložení teď jsme se scvrkli na 10 milionů a už podezřelé často slyším pojem Sudety. Tak všimněte, jak je roztrhaná Jugoška, jak se brzy možná trhne sever Itálie, Katalánsko, možná i Skotsko jenom Německo se spojilo. Trochu přemýšlejte, zda vlastně neplníte něčí přání. Já o tom přemýšlím.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.