Reklama

neděle 2. srpna 2020

Evropskou unii v její současné podobě nelze reformovat

Jiří Kobza

2. 8. 2020   ČeskáPozice

Dlouho se kritikům evropské integrace zdálo, že reformy jsou možné. Každodenně se však lze přesvědčit, že šlo o omyl. Časem totiž mocné ekonomické a politické skupiny i nátlakem a manipulací vytvořily „nesestřelitelný“ moloch. Mimo jiné proto, že na něm závisí mnoho subjektů, které do něj investovali příliš kapitálu. Píše Jiří Kobza.


V uplynulých letech, měsících, a nejvíce v týdnech a dnech rostl pod pláštíkem koronavirové krize tlak institucí Evropské unie na větší unifikaci, federalizaci a finanční provázanost a závislost členských států kvůli fiskální, rozpočtové a dluhové unii. A také na přijetí eura Českem jeho účastí na dohodách, závazcích a zárukách, jako je jednotný stabilizační mechanismus, sociální pilíř, fiskální kompakt a nově fond obnovy, jež tlačí členské státy do bodu, odkud není návratu.

Současně se zvyšují finanční prostředky, které si EU vynucuje na členských státech, čímž zvětšuje jejich závislost jak vzájemnou, tak na centru, a ničí ekonomiky zejména středně velkých a malých průmyslových zemí – nedávno například migrační fond nebo zejména New Green Deal či zelený fond, který útočí na životní styl a úroveň desítek milionů Evropanů ve jménu ekologické ideologie a v zájmu některých finančních a lobbisticko-politických skupin.

Vrcholem na zkaženém dortu je projekt eurobondu, evropského dluhopisu, kterým má být financováno další zadlužení členských států EU, navíc v rozporu s unijním právem, pod záminkou pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovou pandemií. Podoba a detaily tohoto dluhopisu nejsou známé, případně záměrně utajované, je však jisté, že je bude spravovat Evropská komise (EK) a všechny dopady budou hradit členské státy včetně České republiky.


Silně centralizovaný politický subjekt


Stále více ekonomů a politiků tvrdí, že jedním z hlavních rysů členství ČR v EU je odsávání a vyvádění přidané hodnoty vytvořené v Česku českými pracovníky a za české peníze do unijního zahraničí. Jde o ekonomický kolonialismus, který by bez našeho členství v EU nebyl možný. Největší prospěch z něj má Německo, respektive německé firmy a jejich majitelé. Především však EU již dávno není zónou volného obchodu přinášející svým členům ekonomické výhody a sociální jistoty.

Stal se z ní silně centralizovaný politický subjekt, který si přímo, či nepřímo nárokuje stále více kompetencí členských států. Společně s tím jde cenzura, sankce za názory, protlačování multikulturní liberální ideologie neziskovými organizacemi do škol, potlačování a trestání patriotismu, expanze LGBT či útok na tradiční rodinu a konzervativní názory. Roste moc Soudního dvora EU, který je v podstatě dalším politickým nástrojem k prosazování záměrů unijních institucí na úkor národních států.

Vnitřní politika členských zemí je ovlivňovaná nedemokraticky – nevolení političtí aktivisté a jejich organizace financovaní z peněz evropských daňových poplatníků, které jsou vydávané za „prostředky EU“, zpochybňují výsledky demokratických voleb, v poslední době i nátlakem. Samostatnou kapitolou pak představuje nelegální migrace, především muslimů, vyvolaná a spoluorganizována institucemi a nejsilnějšími západoevropskými státy EU v čele s Německem, Francií, Itálií a Španělskem.

Cílem je přerozdělit tyto migranty do všech členských států i proti jejich vůli připravovaným evropským azylovým systémem a finančním vydíráním „neposlušných“ maskovaným frází o solidaritě. Tato islamizace Evropy je nevratná a nese s sebou násilí a rozvrat právního řádu i hodnot evropské křesťanské společnosti. Podřízení se islámu má v EU i zahraničněpolitickou dimenzi, která se projevuje poklonkováním Turecku, tolerancí jeho válečných a lidsko-právních zločinů a výpalným.


Ekologický fanatismus


Společná zemědělská politika EU pak ničí zemědělství, potravinářství a potravinovou soběstačnost České republiky a zemí střední a východní Evropy ve prospěch nadnárodních, zejména západních a mimoevropských koncernů. Jedinou její „přidanou hodnotou“ je dvojí kvalita potravin. Jedním z ideologických nástrojů nové EU je ekologický fanatismus, od nějž hrozí, že rozvrátí veřejné finance členských zemí a zničí jejich ještě jakžtakž fungující ekonomiky za mlčení či souhlasu evropských lídrů.

Ani nad ekonomikou EU nelze jásat. I ta nás ničí, například společná obchodní politika, která omezuje suverenitu členských států, protože nemohou vést vlastní ekonomickou diplomacii a uzavírat bilaterální obchodní dohody. Také volný pohyb osob a kapitálu zhoršuje vyhlídku budoucí prosperity, neboť vytváří podhoubí pro dovoz levných zahraničních pracovních sil, snižuje domácí mzdy a jde na ruku nadnárodnímu kapitálu přelévajícímu své investice a zisky, jak je pro něj výhodné.

Politicky začíná v EU dominovat nedemokratická nárokovost, vynucování si práv pro privilegované menšiny bez občanských povinností, což poškozuje svobodnou a demokratickou společnost založenou na občanských právech a povinnostech a na jednotném právním řádu a respektu k němu a demokratickým institucím.

Tato opatření a trendy stále víc vyprazdňují podstatu a základní atributy suverenity členských států i tím, že vnucováním nesplatitelného zadlužení, nebo záruk za zadlužení ostatních členských států likvidují jejich ekonomickou soběstačnost a stabilitu finančních systémů, aniž by se na to někdo ptal občanů či národních parlamentů. Základ tohoto systému tvoří likvidace průmyslových, surovinových a energetických základen členských zemí a export likvidity a přidané hodnoty do zahraničí.


Neodůvodněné navýšení rozpočtu


Dlouhou dobu se kritikům evropské integrace zdálo, že nejde o proces nevratný, že reformy jsou možné. Každodenně se však lze přesvědčit, že šlo o omyl. Časem totiž mocné ekonomické i politické skupiny i nátlakem a manipulací vytvořily „nesestřelitelný“ moloch. Mimo jiné proto, že na něm závisí mnoho subjektů, které do něj investovali příliš kapitálu.

Důsledkem je zjištění, že EU v její současné podobě nelze reformovat a že „otázka“ již nezní, co se stane, když z unie odejdeme, ale co z nás zbude, když v ní zůstaneme. Jediná záchrana suverenity a soběstačnosti ČR spočívá v co nejrychlejším odchodu z EU, tedy Czexit. Jeho hlavním předpokladem je nejen zákon o referendu včetně hlasování o mezinárodních smlouvách a závazcích, ale i silná politická vůle, národní vláda, jejíž členové i premiér nemají k EU žádné osobní, a především obchodní vazby, a které nelze vydírat.

Nedávno jednala Evropská rada o budoucnosti EU – o rozpočtu na šestileté období 2021 až 2027 ve spojení s fondem obnovy, mimořádnou finanční pomocí ve výši 750 miliard eur (zhruba 20 bilionů korun) členským státům jako reakcí na dopady koronavirové pandemie na ekonomiky. A Poslanecká sněmovna hlasy ANO, ČSSD, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby na unijním summitu toto navýšení výdajů včetně českých záruk za dluhy jižních evropských států podpořil.

Podpora fondu obnovy mimo jiné znamená neodůvodněné navýšení rozpočtu EU o dvě třetiny. Jde o směs grantů a úvěrů – po nizozemsko-skandinávském nátlaku v podstatě „půl napůl“ –, s ručením neomezeným i na úkor českých daňových poplatníků, jejich dětí a nenarozených vnuků, protože splátky jsou naplánované na období 2028 až 2058.

Tato podpora také poškozuje české národní zájmy a navíc fond obnovy nebude jen prostým účtem, ale i novou a mocnou unijní instituci. Především však je pomoc ekonomikám zasaženým koroanvirem jen zástěrkou, respektive menší částí 20bilionové částky, protože tří čtvrtiny fondu mají jít na financování plánované zelené ekonomiky a uhlíkové neutrality.


Proti českým zájmům


V kontextu vyjednávání o rozpočtu EU je klíčové, že od července se předsednictví EU (Evropské rady) ujalo Německo a jeho kancléřka Angela Merkelová, jež chce na konci své, pro Evropu zničující politické kariéry předvést sílu, akceschopnost a moc. Kromě dluhové unie je na stole i ta daňová v podobě čtyř nových společných unijních daní, v EUspeaku nazývaných „nové vlastní zdroje“ (poplatky za nerecyklovatelné plasty a přístup na vnitřní unijní trh, digitální daň či uhlíkové clo).

Jejich zavedení zdůvodňované „nutností splácet dluhy“, které EK ve spolupráci s Německem a Francií vytváří, přinese větší evropskou integraci srovnatelnou s Maastrichtskou či Lisabonskou smlouvou. Navíc jde o „trest“ pro rozpočtově odpovědné státy včetně ČR. Současná podoba rozpočtu EU jde proti českým zájmům. Poškodí nás nejen ekonomicky, ale do budoucna i politicky, protože ukáže, že jsme slabým hráčem a vyjednavačem, který v EU nedokáže hájit své zájmy, a ještě horší je, že ani nechce.

Dnes je evidentní, že unijní politiky a trendy jsou pro ČR nepřijatelné. Ještě horší však je forma jejich přijímání, respektive to, že se proti nim nelze nijak, natož efektivně a smysluplně, bránit. V dneších unijních institucích platí princip „rovnějších“, přičemž „nerovnými (bezprávnými)“ jsou zejména kritici současné evropské integrace, neposlušné konzervativní demokratické státy střední Evropy se zkušeností s totalitou a se smyslem pro její rozpoznání dlouho dopředu.

Navíc připravovaná Konference o budoucnosti Evropy, která byla kvůli koronavirové pandemii zatím odložena, ale jejíž scénář a cíl je jasný, má tento stav posunout k evropskému superstátu. Jak prohlásil belgický eurooptimista Guy Verhofstadt, který má této konferenci předsedat: „Brexit se uskutečnil ne proto, že by v EU bylo málo demokracie, ale proto, že jí bylo mnoho, a příště státy nesmějí takové možnosti mít.“


Demokracie na unijní způsob


V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že EU nespadla z nebe, ale že se konstituovala a začala fungovat až v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy a že nahradila do té doby existující Evropská společenství, jež fungovala převážně na mezivládním principu, kdy ve všech podstatných záležitostech, o kterých se rozhodovalo, platilo právo veta každého členského státu.

EU je založena na nadnárodním principu, kdy má právní subjektivitu (což platí od účinnosti Lisabonské smlouvy), a její klíčové exekutivní a legislativní orgány (Evropská rada a EK) rozhodují na základě většinového hlasování – skupina států (zvýhodněné jsou lidnatější) může vnutit svou vůli státům s opačným názorem, i když je rozhodnutí v rozporu s jejich národními zájmy a obyvatel, například azylová a migrační politika, energetika, životní prostředí či nejnověji fiskální a rozpočtová politika.

Povahu hlasování v klíčovém orgánu EU – Evropské radě, která schvaluje všechny unijní právní a legislativní akty závazné pro členské země a pro koho jsou výhodné a pro koho nikoli –, ukazuje většina požadovaná pro schválení návrhu. Jde o pravidlo dvojí (kvalifikované) většiny, které je dosaženo, jsou-li splněny dvě podmínky. Pro návrh hlasuje 15 států, které reprezentují nejméně 65 procent celkového počtu obyvatel EU.

Blokační menšinu návrhu v Evropské radě pak musí tvořit nejméně čtyři členské státy, které zastupují více než 35 procent obyvatel EU. Zatímco na zablokování návrhu nestačí síla všech států středovýchodní Evropy (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko – ani posílených například o Rakousko), mohou jej zablokovat Německo, Francie, Španělsko plus jakýkoli další stát. Pro většinu platí v podstatě totéž – jde o typ většin (i menšin) „rovný, rovnější a méně rovný“.

To je realita demokracie na evropský, či spíše unijní způsob. Co nenavrhnou a nepřipraví ke schválení Německo a Francie podle svých zájmů, nemá šanci projít. A pokud si tyto dva státy předem cokoli dohodnou, později to i uskuteční, a ostatní členské státy EU tomu mohou jen přihlížet. A jak řekl Jára Cimrman, mohou proti tomu i protestovat.
62 komentářů :

 1. Vyreseni ceske zavislosti na EU v teto dobe, uz nebude mozne odchodem / vyclenenim z Unie, (Czech-exit) !

  Presto vsak neutesena situace jde vyresit, rozehranim rivality nekterych skupin a mocnosti proti sobe.

  Napr. Rusko a EU se nemaji radi !
  Daleko dulezitejsi vsak je, ze Trumpova republikanska agenda je v rozporu s prosazovanim integrace s barbary, kterou chce Berlin a Brusel.
  Vy ale nepoznate, kdo je ve Washingtonu vas kamos a kdo je Globalista. Na ktere dvere zaklepat ! A kde zalovat a hledat pomoc.
  Vy hazete vsechny do jednoho pytle.
  Takze dokud to nepoznate, tak budete platit a platit socialni experimenty, ktere si vyfantaziruje EU.
  h.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. souhlasím s panem Kobzou, jen měl jasně napsat, že je třeba EU opustit! Vím, že by to znamenalo velké utažení opasků - ale mysleme na budoucnost!

   Smazat
  2. Pamatuji si na Václava Klause, jak říkával, do EU musíme a nyní zase povídá pravý opak. Je to člověk, který neustále stojí v opozici a nikdy nic lidem nepřinese. A jeho syn začíná už podobně jednat.

   Smazat
  3. 8:55
   Ale vždyť on to jasně napsal. O tom je celý ten článek, že EU je nereformovatelná a jediné řešení je z ní vystoupit.

   Smazat
 2. Štáty nemajú priateľov - len svoje záujmy - Machiavelli

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kdo jsou to ty státy? Snad nějaké korporace? Těm je u prdele, jaké zájmy má jaký stát, klidně použijí jeho syny jako maso pro děla, dcery jako rodidla pro nové občany. Korporace nemluví česky.

   Smazat
 3. Bohužel všechno je v článku pravda a syrová realita. Jestli nám seberou stát tak bude s Čechy ámen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Realita je krutá. Škoda, že to Čechům došlo až po 20 letech.

   Smazat
 4. Výborný a ucelený Kobzův rozbor a teď co? Tohle rozumní a středně inteligentní občané ví. Stále čekám na skutečného lídra, který nás svolá na Václavák a pak každý týden zas a znova. Jako Žluté vesty v Paříži. Tlačit na Babiše! Naši
  miliardáři nejsou vlastenci, asi je to v jejich genech, že serou na národ. Kellner by tu měl třeba vydávt noviny, které
  by za chvíli převálcovaly ostatní prodejné tiskoviny v cizím
  žoldu. Jmenovaly by se Vlastenecké noviny.
  Česko již umírá, čím déle budeme ještě v tom zločineckém spolku, už budeme v kómatu. Kdo se bude ještě chtít zachránit, bude utíkat do slovanského Ruska, které jim otevře svou náruč. Kromě nejednotné fronty vlasteneckých uskupení, které by se měly přimknout k SPD, tu máme houfec zaprodaných stran, kterým šéfují zrádci a jejich voliči jim to tolerují, nevím proč. Měli by odejít. Pokud ovšem chtějí
  žít ve svobodném národním státu a nechtějí být otroky.
  Jak končila Tereza - tož tak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čeští oligarchové jsou připosraní přizdisráči! Když už otevřeně nekolaborují s nepřítelem (Bakala a spol.), tak se bojí vystrčit hlavu, aby náhodou nepřišli k úhoně. Jsou to obyčejní šmeliníři a vexláci danící na Kypru. Prostě hnus!
   Kde jsou dnešní Baťové, Křižíkové, Laurinové a Klementové? Český národ by jich v současnosti potřeboval nejméně dvě stě.
   Když už se tedy bojí, proč to nedělají oklikou, podobně jako Soroš financuje padouchy? To znamená nefinancují vlasteneckou činnost přes řetězec neziskovek?

   Smazat
  2. Slovanské Rusko... kdykoliv slyším pojem "Slovan", chce se mi buď zvracet nebo mám chuť někoho shodit ze schodů. Přestaňte to prosím vás používat, jste k smíchu. A to i těm lidem, co se plaví na vratkých loďkách vstříc nové budoucnosti jako uprchlíci. I oni něčím podobným pohrdají, pohrdají tím i lidé v Bangladéši, Kongu, Peru... Už to nepoužívejte.

   Smazat
  3. Asi máte schizofrenii anonyme 14.14 - zamyslete se nad sebou. Ten sprostý blábol, urážející Slovany, není výrazem normálního duševního stavu -spíš jakéhosi zmrzačení. Ze schodů můžete skočit sám, a vyberte si hodně vysoké. Ukončíte to alespoň důstojně.

   Smazat
  4. Anonymní2. srpna 2020 14:14
   My jsme Slované, proč bychom to měli přestat používat? Je to naše identita a jsou si toho vědomí i Germáni, či Galové. Jak se na to dívají neziskovkami přivážení, zakladatelé auroasijského negroidního plemene, pro nás nemůže být směrodatné. My máme úkol tato etnika sem nepustit a zachovat svou identitu. K tomu je třeba, být si jí vědom. P.K.

   Smazat
  5. 14:14 vy jste natolik neznalý, že popíráte určité, kulturně i historicky dané členění lidstva? Neexistují tedy Germáni, Románi, Ugrofinové, Mongolové ..., třeba co do základní jazykové rozlišnosti, mnohdy i podoby? Neexistují rozdíly v reakcích na léčiva, alkohol, potraviny? Neexistují rozdíly v dispozici pro různé sporty? Patrné rozdíly v temperamentu a mentálním základu? Pro sám praktický život to není bez významu i kdyby to nemělo nic znamenat historicky a málo geneticky. Jsou to fakta žité současnosti. Pokud ji chcete znásilňovat, sama lidská přirozenost se vám vzepře. Sociální inženýre amatére. Cítím se být Slovanem, je to moje věc a do toho mi nekecejte, superčlověče, nade všemi.

   Smazat
 5. Definuji skutkově cíleněji, €araboafrika.
  https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-07-30-studio-morava-ans-phdr-vladimira-vitova-judr-karel-hais/

  OdpovědětSmazat
 6. Hampl o Istanbulské úmluvě: Dříve či později bude přijata, a tím budou zlikvidovány poslední zbytky občanských svobod

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020080112293963-hampl-o-istanbulske-umluve-drive-ci-pozdeji-bude-prijata-a-tim-budou-zlikvidovany-posledni-zbytky/

  Novinář kritizoval Sorose a skončil. „Nová totalita dál vystrkuje své dračí drápy,“ reaguje Ovčáček

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020080112295294-novinar-kritizoval-sorose-a-skoncil-nova-totalita-dal-vystrkuje-sve-draci-drapy-reaguje-ovcacek/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč na takové věci není referendum?
   Protože by neprošlo a nynější "smetánka" by přišla o "koryta".
   Co si myslí paní Jourová? Měla by so zavzpomínat na Budíškovice.

   Smazat
 7. EU lze reformovat tak, že se stane buď federálním nebo ještě lépe unitárním státem. Tím by se vyřešily všechny problémy, které dnes EU má. Viděl jsem pár návrhů a vizí a musím říci, že mě zaujaly. Rád bych na toto téma vedl diskusi se svými studenty. Vím, že zde nejsou lidé tomuto modelu příliš nakloněni, ale kdybyste se o věci alespoň trochu zajímali, pochopili byste výhody.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tě bůh, ty učíš?! To to musí ale vypadat.

   TY jsi pro rozpuštění národních států a tím i národů. Hlupáku, to byla a je jedna z mála evropských předností: prostředí vysoké konkurence vytvářející nejlepší nápady a produkty. Uvědom si to dřív, než zprzníš svou momentální debilitou část nastupující generace.

   Smazat
  2. Nemyslím si, že je tady něco k diskuzi. Unitární stát, neboli superstát znamená Islámský německý chalifát. Federální stát, kde bude mnoho islamistických států s pár křesťanskými státy? To by jako mělo nějak fungovat? Nejste idealista, ale blázen.

   Smazat
  3. EU nelze reformovat. Neexistuje nic jako EU s lidskou tváří! Jiří Kobza to dobře vysvětlil v článku, jak to má tandem Německo-Francie zařízené. Všechno ostatní je jen snění hlupáků.

   Smazat
  4. No lidi příliš nakloněni nejsou, a to nejen tady. Máme za sebou 30 let "úspěchů" díky našim západním partnerům. Jaký div, že jim stále více lidí nedůvěřuje. A federace? Jedna se právě hroutí za oceánem!
   A navíc ta myšlenka unitárního velkostátu jde momentálně proti agendě Koronavirus. A na to bude (doufám) krátký i Berlín s Bruselí dohromady ...

   Smazat
  5. Na invektiva a tykání neodpovídám -

   10:56 nevím, o jakém chálífátu mluvíte? Islám považuji za velice inspirativní náboženství a ačkoliv jsem nikdy nebyl příslušníkem nějaké konfese, tou svojí sílou a spiritualitou mě mnohokrát přinutili muslimští věřící se zamyslet nad smyslem života s života po životě. Ano, považuji Islám, zvlášť v dnešní době, za přínos.
   Také nepopírám, že bych uvítal, kdyby ve vedení Nové EU byly Německo a Francie, které se nejvíce zasloužily o bohatství Evropy. Mimořádně mi imponuje, když se EU snaží pomoci potřebnějším a měli bychom si z nich vzít příklad.
   To je ta Nová Evropa, pro kterou jsem hlasoval. Svobodná, humanistická, různorodá, demokratická, prostě nová. Na to staré, co způsobilo dvě světové války, kolonialismus a rozvrat bychom měli definitivně zapomenout a otevřít se světu. Svět není jen pivo a buřty, ale také kaše z prosa a tichá modlitba. Proč by měli ostatní trpět, abychom my měli to své pivo a buřty?
   Vím, že tady se pozornosti doberu pouze negativní, ale chtěl jsem, abyste věděli o čem sní dnešní česká mladá generace. Možná i vaše děti, jen vám to neřeknou.

   Smazat
  6. Tvoje prohlášení - nezlob se anonyme 14:00 ale duševnímu nezletilci nejsem zvyklý vykat - ukazuje na záklandí neznalosti. Jak vidno, Korán jsi nečetl, ale "věříš" , byť ateista, v jeho prospěšnost. To mi hlava nebere.TAk nesnášenlivé nepřátelské šovinistické náboženství snad na světě nemá obdoby. Korán je návod členům sekty, jak vychcat s těmi ostatními vně sekty, jak je mučit a trestat, jak jim škodit a jak je podvádět. Co je na tom "spirituálního" a !přínosného" ty hlupáku.

   Německo a Francie se zasloužili o největší pustošení v Evropě (viz např. Karel Veliký, Napoleon, Hitler) a ty je tu vyzdvihuješ. To´s asi ještě nenavštívil ani jednu hodinu dějepisu pro střední školy, že?! Nebo jsi jen provokující ignorant?

   Novou Evropu budoval Hilter za pomoci gestapa,. Goebbelsovy propagandy a waffen SS. Ne děkui, tan projekt je zvrácený a lidi, kterým ještě zcela nevypláchli hlavu to jistojistě odmítnou. Na EU nic demokratického není. Od svého počátku je to silně znečistěný pramen. TY víš úplné nici o fungování EU. To se tu někteří europoslanci mohou přetrhnout s odhalováním nedemokratických postupů v EU, v její Komisi, v jejím Parlamentu, ale ignorant jako ty je inertní jako hélium, nepoučitelný.

   Ostatní budou trpět proto, že se nechávají ovládat tu muláhy islámu, tu svými zkorumpovanými spoluobčany, kteří myslí jen na sebe, ale už ne na národ a na potřeby státu. V Evropě to byl mnohagenerační boj a ještě není u konce. A ty bys klidně celou evropskou civilizaci zahodil a vydal Evropu naprosto neúspěšné, škodlivé a zaostalé "civilizaci" jen proto, že nic o světě a jeho protivách nevíš. NAštěstí máme armádu, polici, volby a doufám že prosadíme i institut závazného lidového hlasování a tací nezodpovědní hlupáci jako ty se u nás neprosadí.

   Smazat
  7. Na zaklade zkusenosti ve svete, zde prohlasuji, ze souhlasim s prispevkem 15:11 !

   A silne NESOUHLASIM s prispevkem 14:09 !

   Spiritualita je osobni vec a my Krestane k ni nepotrebujeme diktat Islamu.
   nick h.

   Smazat
  8. Anonymní 2. srpna 2020 9:49:
   jedinými, kterým vaše snění vyhovuje jsou korporace a banky. Ti ale nepíší do diskuzí na alternativní weby. Takže vy jste maximálně jejich kašpárek. A jak se zdá z Anonymní 2. srpna 2020 14:09, nejen jejich.

   Smazat
  9. 14:09 Nepapouškujte chiméry a přání kohokoliv a věnujte se faktům 1400 let neměnného systému prakticky aplikace 6. století před dobu ještě klerikálního absolutistického feudalismu se všemi "benefity které to nese.
   https://www.youtube.com/watch?v=SO5_QQVYlpA

   Smazat
  10. Mělo by vám 14:09 dojít, že o "přínos" Evropě se západní přímořské státy zasloužily tou náhodou, že byly přivedeny až přinuceny k oceánské mořeplavbě, což jim přineslo hospodářskou výhodu dostupných, na práci a čas méně náročných a rozmanitějších zdrojů. Takže zbyl čas, síly i prostředky ke zrychlenému hospodářskému, znalostnímu i kulturnímu rozvoji. Jakápak "zásluha"? Obyčejný, historicky zcela samozřejmý, zákonitý vývoj. Vy poklonkáři. Na těch místech a v těch časech neměli by jiné výsledky ani Zulukafři. Ovšem, dávno už by asi nebyli černí, když tolik slunce jak kolem rovníku tam není.

   Smazat
 8. Co se nepodařilo Hitlerovi..tak se podařilo po majdanu v r.89

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nebyl majdan, to byla "Velká Sametová Revoluce".

   Smazat
  2. 11;20
   Zinscenovaný hadrák...

   Smazat
 9. Budeme čím dál více finančně vydíratelní !

  OdpovědětSmazat
 10. Nevěřím. že máme sílu opustit EU ale měli by jsme se snažit o rozpad a přereformování .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já naopak věřím, že ještě máme sílu opustit EU! Protože každým dalším dnem v EU budeme jen slabší a slabší. V eurotunelu žádné světlo na konci není. Pochopte to!

   Smazat
 11. Tyhle úvahy, pane Kobzo, lze vést do nekonečna. Každému normálnímu člověku je přede jasné, že konečným cílem EU je likvidace samostatných národních států a vytvoření nějaké formy jednoho regionálního státu s centrální vládou, v níž (podle současných představ) bude mít po Brexitu rozhodující slovo Německo a Francie. Vedení EU se s tímto záměrem přece vůbec netají. Kolem celého toho integračního procesu bude jistě u nás proneseno ještě mnoho slov, ale fakticky bude naše úloha zcela pasivní. Prostě nakonec, jako vždy, akceptujeme výsledek jednání jiných. Stejně jako v roce 1938, 1939, 1945,1989 i po celou dobu naší účasti v EU a NATO. Je pravděpodobné, že jednoho dne se ten evropský stát zase rozpadne, stejně jako jiné slepence tohoto druhu, možná hlučně jako třeba Jugoslávie nebo SSSR, či tiše jako Československo. A my se zase přidáme. Ne proto, že jsme malý stát, leckteré menší státy se chovají jinak, ale protože jsme prostě takoví - přizpůsobiví. Ale to je všechno ještě daleká budoucnost, o níž nemá nikdo zatím ani šajna. Zatím zůstaneme nepochybně brblajícími, leč přizpůsobivými členy EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:35
   To co tady předvádíte je politický nihilismus. Já naopak věřím ve smysl aktivní politické činnosti. Kdyby v roce 1918 nebyl Masaryk s plejádou vlasteneckých politiků, žádné Československo by nevzniklo.
   Euromoloch sice v současnosti zažívá hvězdné chvíle, Germanie (Nemecko) je podle průzkumů nejobdivovanější země na světě a propaganda líčí EU "navždy a nikdy jinak", ale za pár let může být všechno úplně jinak.
   Právní řád EU umožňuje vystoupení z EU, proč toho nevyužít? Británii se to povedlo. A krachují, hroutí se? Nemůžou snad bez EU žít? Ne vůbec nic se pro Brity nezměnilo mimo to, že jsou zase suverénní stát.
   Myslím, že jste podobně jako miliony dalších lidí příliš vystrašen europropagandou.

   Smazat
 12. Ať už si o EU myslíme cokoli, EU tady prostě je, my jsme její součástí. A volby jasně ukázaly, že drtivá většina českých voličů si odchod z EU nepřeje.
  Taková je prostě realita. A pan Kobza to dobře ví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10;53
   Was is das drtivá většina?!!!! Ta zaplacená a s Mozkomorem v palici?!!!! 😆

   Smazat
  2. 10:53-drtivé většině je to jedno, zajímavější by byl poměr zastánců a odpůrců EU. Proč myslíte, že o tom nechtějí hlasovat, byť zastánci mají na své straně masmédia?

   Smazat
  3. 11:01 Drtivou většinou je myšleno více jak 80% voličů. Stačí?

   Smazat
  4. O odchodu z Unie se u nás nehlasovalo, vy drtivé většiny.

   Smazat
  5. 10:53 To si pletete pojmy proč lidé zvolili bakšiše protože slíbil že sem nepustí migranty. Z Čechů nikdy liberálové nebudou. Ty vaše euhujerské strany mají 5% a největší šmejdi stop09 končí. Ještě máte eusvazáky pyjáty ale ti už více nedostanou. U REFERENDA BY SE VIDĚLO.

   Smazat
  6. 11:53
   Tak proč se ty odpadi fašoEU BOJÍ REFERENDA JAK ČERT KŘÍŽE?!!!!

   Smazat
  7. 10:53
   A které volby máte na mysli? V roce 2017 byla podpora členství v EU 41%. To je ta drtivá většina?

   Smazat
  8. Drtivá většina to není, ale pokud by se někdo odhodlal referendum o vystoupení z EDU udělat, asi bychom se divili. Moje prognóza: účast 70%,
   pro vystoupení 45% z účastníků. proti 55% účastníků. Výsledek - lidé si přejí zůstat v EDU. Proč? Protože mohou cestovat bez cel, nakupovat za EURA i Kč bez cel, pracovat bez omezení, kde je napadne, usadit se kde chtějí, jezdit na dovolenou, kam chtějí, prostě EDU je takový malý ráj na zemi, ze kterého se nikomu nechce. A budoucnost těch hlasujících pro setrvání, jejich dětí a vnuků? Nezájem...však ono to nějak dopadne, nakonec bude líp, protože my do té EDvropy přece patříme pod ochranou silného Německa proti barbarům z východu, co nás okupovali v 68. a za kterými vykukuje rudá totalitní Čína ...... říkal to Havel a říkají to v české televizi i na Nově...

   Smazat
  9. 16:11 -EDU je Evropská demokratická unie nebo Evropská Německá unie?

   Smazat
 13. Z Evropské unie se stala totalitně bolševická obluda založená na vydírání a permanentní buzeraci. A pokud se jí podaří sem k nám nacpat tisíce migrujících muslimů, tak si za bordel, který následně nastane, můžeme sami. Ale ze střednědobého hlediska jsem optimista. To bolševické obludárium, Evropská unie, se dříve či později rozpadne. Tenhle projekt budoucnost nemá.

  OdpovědětSmazat
 14. Z Evropské unie se stala totalitně bolševická obluda založená na vydírání a permanentní buzeraci. A pokud se jí podaří sem k nám nacpat tisíce migrujících muslimů, tak si za bordel, který následně nastane, můžeme sami. Ale ze střednědobého hlediska jsem optimista. To bolševické obludárium, Evropská unie, se dříve či později rozpadne. Tenhle projekt budoucnost nemá.

  OdpovědětSmazat
 15. noviczech
  ...můj názor. EU není problém, problém je nárokování. Proč nevystoupí Maďarsko? Proč se Maďarsko a Polsko spojilo a kde zůstal náš stát a Slovensko a PROČ! Nic nevyřešíme, ruce máme svázané, v jednotě je síla a jednotu drží Německo, Francie, Španělsko a Itálie. To vidíme na politice migrantů. My, východní Evropa se budeme hádat protože a dopadneme jako Řecko. I oni si vybrali "politiku prohry", z jakého důvodu, moudří vědí, u nás se nenašel člověk, který podal demisi jako v Řecku, kde u vlády zůstaly prodejné "děvky" !

  OdpovědětSmazat
 16. Velice dobře formulovaný článek! Články pana Kobzy čtu rád, měl by je číst každý Čech.

  OdpovědětSmazat
 17. Až to tady vojáci islámu v civilu spustí, nemáme šanci. Je to jejich plán. Napadnou ná zevnitř, nemáme armádu a vojna byla zrušena za tímto účelem. Turci je budou zásobovat municí a zbraněmi, pak sem vlítne i vojsko Turků. Erdogan řekl, že obnoví osmanskou říši. Islámců je plná Evropa a my se neubráníme, nemáme chlapy, jen šamponky, čumící do mobilů! Snad Rusko pomůže, jestli nám odpustí naši zradu.

  OdpovědětSmazat
 18. Kravaťáci probuďte se, nemarněte čas a prostředky pro cizáky. Začněte konečně něco dělat pro nás a naší zemi. Jestli teď díky krizi začne výprodej (za babku) posledních našich podniků do ciziny, tak bože chraň. Už je slyšet, jak se tímto stylem "zachraňují" pracovní místa. Prodává se do ciziny i úrodná zem. Poslední prosba, neztrácejte čas s EU.
  Držím nám všem palce, dosud zaměstnaný Čech.

  OdpovědětSmazat
 19. Je bych rád věděl kolik zaplatili Saúdové hajzlům v EK a EP za likvidaci evropské civilizace. Ví někdo něco bližšího ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby Saudi zlobili, tak jim bloknou konta a jsou v řiti, ale stejně je po použití znehodnotí.

   Smazat
 20. Německo a Němci nikdy nezapomněli, že jsou panskou rasou. EU je víceméně jejich projekt, takže jak by ta reforma měla asi tak vypadat ?, že se německá kancléřka přestane chovat jako evropská führerin a přestane používat výrazy jako EU MUSÍ udělat, to, či, ono. Z jaké pozice tak činí ? Je kancléřkou JEDNOHO státu EU, které jsou údajně v rovnocenném postavení. Přesto tato baba rozvrátila Schengenskou smlouvu, tím i celou EU a výsledek, nic se neděje. Tedy děje, byli odstaveni ti, kteří s tím chtěli něco dělat. Jak v Itálii a Řecku, tak i jinde. Zatím ještě nikdo nesedí, na Salviniho má políčeno jistě "nezávislá" italská justice. Zatímco babě nehrozí nic, holt árijská rasa. Takže o jaké reformě je řeč, on někdo hodlá zatnout Němcům tipec ??? Kdo ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zem, kde čtvrté období vládne Merkelová a kulturně Němce obohacuje, není panská rasa, ale pouze nemyslící chazarský nástroj.

   Smazat
 21. https://www.pokec24.cz/nezarazene/tak-uz-to-zacalo-fed-pujci-usa-rovne-2-biliony-dolaru-na-oziveni-americke-ekonomiky-kvuli-virove-krizi/
  Krizové řízení v Německu jako vzor pro celou Evropu! Německý průmysl dostane nasypáno z veřejných peněz 750 miliard EUR.
  Dnešní pravidla WTO (Světová obchodní organizace) zakazují subvencování ekonomik jako nedovolený model subsidiarity, totéž zakazují evropské směrnice na zákaz subsidiarity, tedy vynakládání veřejných rozpočtů na pomoc a podporu soukromých podniků, projektů, továren a fyzických osob. Nebylo prostě možné začít pumpovat veřejné peníze naproti deficitům do soukromých podniků a firem. Bylo potřeba vytvořit krizi, výjimečný stav, nouzový stav, stav ohrožení, který umožní subsidiaritu, tedy sypání veřejných peněz do soukromých firem, zamaskovat to za kompenzace poskytované v důsledku nějaké katastrofy. A tou katastrofou je epidemie viru.
  A stejně jako v Evropě, jako v Německu, jako v Česku a stejně jako v dalších zemích, tak stejně tak i v USA je všude zdůrazňováno, že toto pumpování veřejných peněz do soukromých subjektů je pouze kompenzací kvůli “virové krizi”. Doslova i blbému, který propadal z počtů ve škole, musí být jasné, že tyto mamutí deficity a pumpy veřejných peněz do soukromých firem, fabrik, továren a soukromých osob nemají nic společného s kompenzacemi, ale jedná se o masivní program subvencování celého globálního trhu s cílem zabránit celosvětové krizi a globální recesi, ke které se schylovalo již od druhé poloviny loňského roku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:05
   Vás je tady s vašima "vědomostma" škoda, jistě byste zastal post ministra prumyslu, Havlíček to nějak nestíhá. Jen trochu upravit ty bláboly, tomu by moc lidí nevěřilo.

   Smazat
 22. Tenhle moloch se zachránit nedá. Nejvíc mě pobavilo, jak někdo píše o rozvoji západních států a zapomíná na staletý kolonializmus. Je to bohatství z umučení miliardy lidí. Zrůdné je v tomto smyslu se hlásit ke křesťanství. Karma není zdarma.

  OdpovědětSmazat
 23. Nejde, samozrejme, stejne jako KAPITALISMUS. Oboji celosvetove zakazat.

  OdpovědětSmazat
 24. Kdyby aspoň držela partu V4, ale nefunguje to. Zatím je nadějí rozkol mezi bohatým "Severem" a chudým "Jihem". I když V4 je ještě chudší. Katalyzátorem konce EU bude asi pandemie, tuto krizi neustojí. Je to historická škoda, místo zlatého vejce což mohla EU být, snesli záprtek.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.