Reklama

čtvrtek 6. srpna 2020

K životnímu výročí jednoho “poměrně bezvýznamného filosofa”


Petr Kužvart

6. 8. 2020  e-Republika


5. srpna 1895, tedy právě před 125 lety, zemřel v Londýně Friedrich Engels.

Dne 29. dubna 1990 byl jmenovaný označen za “poměrně bezvýznamného filosofa 19. století”. Učinil tak poměrně bezvýznamný kulisák a posléze i dramatik, který byl tehdy dobově naopak poměrně významným politikem, totiž prezidentem Československa. 

Stalo se to na tehdejším nábřeží Bedřicha Engelse v centru Prahy, při příležitosti jeho přejmenování po advokátovi a poměrně kontroverzním ministrovi financí z počátku 20. let, JUDr. Aloisi Rašínovi, který by býval podle všeho dávno skončil v zapomnění, Nicméně se tak nestalo, protože byl v době svého ministrování, počátkem ledna 1923 smrtelně zraněn střelou ze zbraně devatenáctiletého anarchokomunisty. Po šesti týdnech částečného ochrnuté a za velkého utrpení pak tento pán v Podolském sanatoriu v Praze zemřel.

Proč to připomínám? Ta událost s prezidentským projevem na nábřeží se mi natrvalo vryla do paměti. Byl to totiž první impuls, abych jako dosavadní nadšený havlovec začal přehodnocovat svůj názor na nového pana prezidenta. Poté přišly postupně další příležitosti ke kritické reflexi tak, jak postupoval vývoj této osobnosti od prvotního tribuna všeobecných převratových nadějí až k ubohému nohsledovi cizích velmocenských zájmů a válečnému štváči, příteli a spojenci válečných zločinců a propagátorovi amerického radaru v Brdech, který si tento svůj trapný sestup musel bohužel vychutnat opravdu až k hořkému konci – a my všichni naneštěstí s ním.

Ale pojďme k Engelsovi, připomeňme jeho život i dílo, jakkoli je obojí, jak již z povolaných úst uvedeno, poměrně bezvýznamné.

Mladý Engels studoval gymnázium, ale k maturitě se nikdy nedostal. Jeho otec, drsný podnikatel, ho před maturitou ze školy stáhl a přikázal mu práci v obchodě, které se pak musel věnovat prakticky celý aktivní život, jakkoli projevoval nadání i inklinaci k úplně jiným aktivitám. Zde bych rád zdůraznil prvou významnou markantu jeho života: Byl to celoživotní samouk, který se soustavně vzdělával a psal svá díla po nedělích a po nocích. Přes den pracoval jako manažer a ekonom ve firmě svého otce, naštěstí po dlouhou dobu působil mimo rodné Německo, v přádelně Ermen & Engels v Manchesteru. Byl to svým způsobem geniální samouk, který svého impozantního všeobecného vzdělání dosáhl soustavným a letitým samostudiem pouze ve chvílích volna.

Když jsem byl ještě studentík, tak jsem si z nyní již dávno zrušené místní lidové knihovny postupně půjčoval ničím nenucen, jen tak z pouhé rozvernosti a zvědavostí sebrané spisy Marxe a Engelse a velice brzy zjistil, že je to náramně zábavná a poučná četba. Jejich politická publicistika totiž zvláště ve 40. letech 19. století hodně připomínala nehynoucí články Karla Havlíčka Borovského. Nicméně oba vousatí němečtí intelektuálové byli angažování na jiné straně revolučního konfliktu z let 1848-1849 a třeba o Palackém píše Marx v té době pohrdlivě jako o potrhlém německém profesorovi, který se dosud ani nenaučil pořádně česky. Byli velkými odpůrci panslavismu, děsili se strašné síly reakčního Ruska a podporovali německé sjednocení na liberálně-demokratických principech, od kterých chovali naději přejít časem k proletářské revoluci. Dobový kontext samozřejmě zastaral, ale jinak to bylo nesmírně zajímavé počtení a oba impozantní představitelé revoluční strany měli opravdu evropský, ba světový rozhled a jejich články a analýzy jsou dodnes v mnohém zajímavé a poučné.

Málo se ví, že na rozdíl od Marxe neměl Engels "modrou knížku" a vojenskou prezenční službu v pruském dělostřelectvu si odsloužil v berlínských kasárnách (zároveň docházel na univerzitní přednášky). Celý následný život se velmi zajímal o vojenství, zejména o dělostřelectvo, o kterém napsal objemný spis. Neví se o něm většinou, že nebyl pouhým amatérem, teoretikem a vojenským publicistou. V revoluci 1848-1849 se osobně angažoval, sloužil jako pobočník velitele bádenského dobrovolnického sboru, který bojoval v Porýní proti pruskému vojsku, jež postupně pacifikovalo ohniska revoluce v Německu. Velitelem revolučního dobrovolnického sboru byl Marxův i Engelsův pozdější dlouholetý přítel, Joseph Weydemeyer (vzpomeňme významného a mnohokrát publikovaného Marxova dopisu Weydemeyerovi z roku 1852, ve kterém Marx definuje svůj vlastní přínos k rozvoji revoluční teorie). Dobrovolnický sbor před pruskou přesilou nakonec ustoupil do Švýcarska, kde byl demobilizován a rozpuštěn. Weydemeyer se domů do Německa vrátit nemohl a po jistých peripetiích si za zemi svého exilu zvolil USA. Málo se ví, že to tu následně za války Severu proti Jihu dotáhl na generála Unie.

Od konce 40. let, kdy Karel Marx skončil po odlivu revoluční vlny v londýnském exilu, Engels jeho samotného i celou jeho rodinu všestranně podporoval. Zprvu dokonce do angličtiny překládal Marxovy články, které pak vycházely v americkém levicovém tisku. Marx tehdy ještě anglicky dost dobře neuměl. Byl to Engels, který se nakonec po letech londýnského živoření Marxovy rodiny v dost drsné bídě ujal řešení a svého přítele až do jeho smrti rozhodujícím způsobem hmotně podporoval. Mohl si to dovolit, po smrti svého otce se stal sám společníkem firmy, stal se továrníkem. Jeho obětavost šla dokonce tak daleko, že jako svobodný muž a celoživotní starý mládenec na sebe vzal otcovstí nemanželského Marxova syna, který se narodil dlouholeté rodinné služce Marxových, Heleně Demuthové.

A pak přišel rok 1881, kdy umírá Marxova milovaná žena Jenny, rozená von Westphalen. Stárnoucí Marx sám již také postonává a nyní upadá do hluboké deprese. Už není schopen vrátit se k rozdělané práci. Ze svého stěžejního díla, “Kapitálu – kritiky politické ekonomie”, vydal v roce 1867 prvý díl, a to německy v Hamburku. V následujících desetiletích po jeho vydání zpracovává velké množství dílčích rukopisů a náčrtů k následujícím dílům. Práci po smrti manželky už nikdy nedokončí. Traduje se, že podal mohutný štos rozpracovaných rukopisů Engelsovi se slovy: "Udělej s tím něco, Frede!" A o dva roky později sám v 65 letech umírá. Engels tehdy - poté, co se již stal autorem nebo spoluautorem řady knih a nespočetných článků (z knih připomeňme zejména “Postavení dělnické třídy v Anglii”, “Německou selskou válku”, “O původu rodiny, soukromého vlastnictví a státu” a “Dialektiku přírody”, což ve své době rozhodně nebyly bezvýznamné publikace) - přistupuje ke svému asi nejvýznamnějšímu počinu, kterým pro řadu dalších let je uspořádání a redakce Marxových rukopisů tak, aby mohly vyjít druhý a třetí díl “Kapitálu”. Musela to být hodně náročná práce. Změť obtížně čitelných rukopisů, někdy jen pracovních náčrtů, ze které bylo nutno udělat logicky a obsahově sourodý soubor zahrnující asi 1300 tiskových stran textu, který bude možno vydat. Na řadě míst musel Engels do textu výrazně zasahovat, doformulovávat, co nebylo dopovězeno, ale i opravovat autorovy početní chyby. Všechny vlastní přímé zásahy Engels v textu poctivě označil. Opravdu veliká práce obětovaná dovršení Marxova stěžejního díla.

V posledních letech svého života je obecně uctívaným nestorem světového dělnického hnutí a zejména německá sociální demokracie si jej velmi považuje. V té době v této masově straně sílí reformistický proud, se kterým Engels celkem souhlasí, chápe reálnost možné perspektivy parlamentní, nekrvavé cesty k převzetí moci v Německu a jako celoživotní zájemce o vojenskou problematiku zdůrazňuje mimořádné pokroky vojenské techniky za dobu od revolucí let 1848-1849 (vynález Maximovy strojní pušky v 80. letech 19. století, všeobecné rozšíření opakovacích zadovek, běžné rozšíření moderní munice - kompaktních nábojů), kterými odůvodňuje problematickou proveditelnost násilné, ozbrojené revoluce.

Ani na sklonku života nepřestává pracovat. Má nesporný politický přehled. Bedřich Engels v závěru svého života, v prvé půli 90. let 19. století třeba obdivuhodně předpověděl s dvacetiletým předstihem, co bude koncem dosavadních společenských pořádků: "Neslýchaně krutá světová válka s absolutně nevypočitatelným koncem...” (1). Dál ale nedohlédl a dohlédnout ani při vší své bystrosti a úctyhodné erudici nemohl.

Už víme, co o Engelsovi prohlásil svého času pan prezident Havel. Závěrem se podívejme, co o něm napsal prezident Masaryk: “Pětasedmdesátiletý stařec ukončil svou velikou a požehnanou práci životní. Práce velká a požehnaná – mladý komptoarista v Manchestru z roku 1842 po smrti Marxově stal se vůdcem mezinárodní sociální demokracie, a to znamená mnohem více než dědičné funkce starého režimu. (...) Jako Marx i Engels byl filosof. Pochopili, že utlačeným a vyděděným stane se po právu, jestliže nynější společenská organisace ve svých osnovných ideách se přemění. (...) I v tom, v čem Engels se mýlil, mýlil se člověk poctivý a neobyčejný; pro lidstvo nemají význam pouze názory naprosto správné, nýbrž i částečně správné, a dokonce i pochybené mu prospívají, jestliže vytryskly z hloubi duše bažící po pravdě a usilující o pokrok člověčenstva. A právě tu Engels je vzorem pracovníka, ano dělníka–myslitele”(2). Inu, jeden prezident míní tak, jiný onak. Tak to v dějinách chodí. Moc by mě ale zajímalo, které Engelsovy knihy nebo články pan Václav Havel kdy četl a co o Engelsově životě věděl. Mám zlé tušení, že kdysi v mládí četl tento milionářský synek tak maximálně ze zvědavosti Komunistický manifest a jinak nic. To se to pak posuzuje, odsuzuje a znevažuje…

Vzpomeňme tedy letos ve středu 5. srpna výročí jednoho zajímavého a - navzdory různým dobovým znevažujícím kritikám - dodnes významného a vzpomínaného autora.


(1) Citováno podle: Engels, B., Úvod k Marxově knize Třídní boje ve Francii 1848 - 1850. Úvod datován v Londýně dne 6. března 1895. Citováno z vydání Marx K., Třídní boje ve Francii 1848 - 1850, Svoboda, Praha 1950, str. 15.

(2) Masaryk, Tomáš Garrigue, “Velcí mužové”, Státní nakladatelství, Praha 1926, str. 157–158; jde o výňatky z nekrologu, poprvé otištěno v roce 1895, citováno podle:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels

41 komentářů :

 1. Já si zase vzpomínám na "super" hry jednoho bezvýznamného rádoby "dramatika"- kulisáka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Havel byl opilec a lhář a západní poskok !

   Smazat
  2. 11;01
   To jste hrdina....já jsem zbabělec, který viděl jen pět minut z těch všech 💩, který vlastizrádce a udavač sesmolil 😁

   Smazat
  3. Já si pamatuji na jeden Havlův škvár, jehož jméno nestálo za to si pamatovat, ve kterém se Havel posmívá nadšení rodičů z narození dítěte. Bylo mi z toho trapně. V tomto veledíle odhalili prsa jedné známé české herečky, která byla Čechům tajena. Promiňte!

   Smazat
  4. VŠICHNI informovaní vědí...
   https://ceskoaktualne.cz/2020/01/zpravy-z-domova/11-nejvetsich-lzi-vaclava-havla-na-ktere-jste-mozna-zapomneli/
   https://www.email.cz/download/k/3aNpzK0nxA961BSpsvBZ80xB66cGHN_wFT_OzrKVZtqFEMnwljWwSl8M0a1iL9ScJRLXvw/V%C3%A1clav%20Havel-%20vy%C5%A1la%20dlouho%20o%C4%8Dek%C3%A1van%C3%A1%20kniha.pdf vyšla kniha o Havlovi

   Smazat
  5. 11;58
   Není divu,že tím kriplem opovrhovala VLASTNÍ MATKA!!!!!

   Smazat
  6. Včera jsem byl v Praze v muzeu policie České republiky tak je celá oblemcaná plakáty na film havel.

   Smazat
  7. Copak pan nebožtik HAVEL,ten mi byl klasa(jsem volička ODS)

   ale objevil se pan Krtecek s navrhem ANTINEOMARXISMU a toto slovo jsem použila prvni já na jednom vlasteneckem webu,ktery se stal pod tlakem policie ČSSD neomarxistickym a je na umřeti tedy je zpola po něm,teměř nikdo tam nediskutuje a všichni ostatni jsou tam hned vymazani a vytrhani jak ředkvičky cenzurou.
   No považte napsala jsem mu toto:

   "Pane Krtečku,v politice vas čekaji galeje.moje kamaradka si udělala znamost taky s takovym.když to prasklo jeho manželka udělala oslavu v hospodě u Tonička.
   Tři dny letly špunty a ulevilo se ji!"

   No politika asi vynaši,ale je v ni malo žen.
   Některe však už i opouštěji porno prumysl,aby se pry uživily u Piratů.
   No mě tam na tom vlasteneckem webu taky smazali a to mě tak namichlo,že se nyni asi stanu političkou s tim Antineomarxismem,nebot tady už je o něm živa diskuse pod članky pana kužvarta a pana Robejška a to jsou kapacity nyni už přiklady pro moji budouci polit. činnost,třeba v ilegalitě,kde by se možna hodili i tajne jméno!!

   ANNA (Proletářka)

   Smazat
  8. Patřil k menšině Nadprůměrných. Ovšem k té části z nich, kteří mají svými kvalitami blíže k průměrným a proto se raději přidají k nim, neboť mezi nimi mohou tací vyniknout, zatímco mezi nadprůměrnými by byl spíše spodinou. Když se tihle nadprůměrní vetřou mezi průměrné, budou blekotat o rovnosti o sto šest a zároveň přitom těžit ze svých nadprůměrných schopností. Mistrovstvím v této disciplíně ovšem vynikají jinak elitářští Židé, jejichž tři veledíla, kterými obohatili evropskou kulturu – křesťanství,
   marxismus a neomarxismus, jsou na deklarovaném rovnostářství do značné míry postavena. V tomto případě se však nejedná o pouhý projev individuální vypočítavosti, ale o osvědčenou skupinovou strategii.

   Smazat
 2. Vynikající srovnání názorů dvou prezidentů. Kulisák, který si myslel, že ve světě to bude jak na divadle nás zatáhl do zatím nekončícího marasmu. Bohužel pro nás žádná Deus ex machina nezasáhla. LaS

  OdpovědětSmazat
 3. Zejména Dopisy Olze. To je světové dramatické dílo. Hodně lidí ovšem dostal na projev z Melantrichu. Vrchol státnické řeči k lidu. SNB.

  OdpovědětSmazat
 4. Kdybych se měl rozhodovat, které "sebrané spisy" prostudovat, jestli raději Engelse nebo Havla, je výsledek jasný a Havel to není.

  OdpovědětSmazat
 5. Je s podivem,že pan autor si nevšima,že došlo mezitim ke zmizeni dělniků a rolniku

  Vzniku zničujici ideologie bohačů NEOMARXISMU,kteři si vzali za úkol rozbit stat ČR a a dnešni systém demokracie na sračku a namisto zmizele cele třidy delniků a rolniků sehnat davy špiny přitakavačů,aby to lidem v ČR "osladili"tak,že budou prosit,aby se jimi vycinkany Marxismus vratil!

  Škoda,že se mezitim KSČM stala "nepotřebna"a to jejim vadnym Programem "managerů typu Lumik",kteři nechapou,že jejich socialismus potřebuje znarodněni a nic pro to viditelně v Programu,kde chybi "změna" nedělaji,žadnou propagaci na př. otevřenim diskuznich rubrik na "jejich" webu,který působi jako prazdna sirota a tim,že se tu mezi nami neobjevi, chtěji ještě vice poškodit sve voliče a spadnout očividne pod zchudlých 4,9%,aby ukončili svůj pád navěky!
  Ještě,že je tu "prolog" pana Robejška,který jim otevirá
  novou ideologii

  ANTINEOMARXISMU a to naprosto nečekaně!

  OdpovědětSmazat
 6. Článek jsem nedočetl. Ne proto, že bych chtěl snižovat význam Engelse nebo s jeho vyzněním nesouhlasil. Ale když autor nazvat Rašína člověkem, který by skončil v zapomnění, je to dle mého soudu v ČR historické faux-pas, které spíše svědčí o faktu, že autor o tomto pánovi nic neví a ani se neobtěžoval si to zjistit. Prostě vyřkl přísný soud.
  Rašín byl mezi jiným odsouzen v procesu s Omladinou, za ww1 byl odsouzen k smrti za velezradu, napsal zákon o zřízení ČSR, bránil rozvratu státních financí po založení ČSR,.... Kéž by ČR měla více takovýchto vlastenců jako byl JUDr Rašín. Zvláště pak v dnešní době.....
  8:00

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:13 takže nedočetl. Tím se stalo, že k článku ani autorovi se víc vyjádřit už nemůžete.
   Já si dovolím Petru Kužvartovi poděkovat, že se přiměřeně obsáhle dílu a životu F. Engelse, k výročí jeho úmrtí, věnoval. Zvlášť v konfrontaci s výkony tak nesmyslně opěvovaného Václava Havla.

   Smazat
  2. 14:38 Ano nedočetl. Životopis Engelse trošku znám a jek jsem řekl - nechci snižovat význam Engelse. Ale tady nejde o Engelse, Havla nebo Masaryka. Tady jde o skutečnost, že český autor nazvat Rašína člověkem, který by skončil v zapomnění nebýt atentátu.
   Takže, koukněte se na Rašínův životopis. Třeba i pak budete stejně jako autor tvrdit, že by skončil v zapomnění, což jsem fakticky rozporoval,...
   To, že byl Rašín pravičák (na rozdíl třeba od Masaryka a Beneše) a těžký pragmatik nám nedává právo ho vymazat z české historie. Byl to významný Čech, který se zasloužil o naši republiku. Jinak to tady bude jako na té slavné fotca Stalina, ze které postupně retuší mizeli jeho spolustraníci, ze kterých se stali "Vragi naroda".

   Smazat
  3. 18.03
   Rašín dělal tu Revoluci v r.1918 v největší spolupráci s Bienertem, který se v Protektorátu stal ministrem vnitra protektorátní vlády sloužící do konce války. Rašín tu možnost podobně se projevit nedostal ..
   Rašín a další "revolucionáři" nedostali tu amnestii od nastupujího císaře Karla zadarmo ..

   Smazat
  4. Tak tohle už ovšem připomíná putimského četnického strážmistra ze Švejka:„Umíte fotografovat?“
   „Umím,“odvětil Švejk.
   „A proč nenosíte s sebou aparát?“
   „Poněvadž žádnej nemám,“ zněla upřímná a jasná odpověď.

   „A kdybyste ho měl, tak byste fotografoval?“ otázal se strážmistr.

   „Kdyby, to jsou chyby,“ prostodušně odvětil Švejk a klidně snesl tázavý výraz v obličeji strážmistrově, kterému tak právě zas rozbolela hlava, že si nemohl vymyslit žádnou jinou otázku než tuto: „Je to těžké, fotografovat nádraží?“
   „Lehčí než něco jinýho,“ odpověděl Švejk, „poněvadž se to nehejbá a pořád to nádraží stojí na jednom místě a člověk mu nemusí říkat, aby se tvářilo příjemně.“
   Strážmistr mohl tedy svůj raport doplnit: „Zu dem Bericht No 2172, melde ich…“ A strážmistr se rozepsal: „Mezi jiným při mém křížovém výslechu udal, že umí fotografovat, a to nejraději nádraží. Aparát fotografický sice u něho nalezen nebyl, ale jest domněnka, že ho někde skrývá, a proto s sebou nenosí, aby odvrátil od sebe pozornost, čemuž nasvědčuje i jeho vlastní doznání, že by fotografoval, kdyby měl aparát u sebe.“

   Strážmistr, maje těžkou hlavu po včerejšku, se stále více a více zaplétal do své zprávy o fotografování a psal dál: „Jisto je, že dle jeho vlastního doznání jedině to, že nemá aparát fotografický s sebou, zabránilo tomu, aby nefotografoval nádrážní budovy a vůbec místa strategické důležitosti, a jest nesporné, že by byl tak učinil, kdyby byl měl dotyčný fotografický přístroj, který ukryl, při sobě. Jedině té okolnosti, že nebyl fotografický aparát při ruce, lze děkovati tomu, že u něho nebyly nalezeny žádné fotografie.

   Takže když to shrnu - Rašín se nechal zastřelit, aby zakryl fakt, že hodlá o nějakých 15 let později spolupracovat s nacisty. Jako důkaz může posloužit fakt, že NSDAP v době smrti Rašína už existovala 4 roky......

   Smazat
  5. 9.57 Pane Flanderko,
   zjištěte si něco o R.Bienertovi, c.k. vysokém policejním úředníkovi, který sloužil bez úhony třem pochybným režimům, řídícím amnestovaného A.Rašína v "Řínové revoluci 1918" ..
   A také si něco nastudujte z nezávislých zdrojů o tom, kým byl řízen ten náš slavný zahraniční tajný spolek "Mafie", jejíž byl R.Bienert A.Rašín horlivými členy ..
   Potom nám tady o tom podejte raport ..

   Smazat
  6. 1. S Binderem problém nemám. Ušpinil se s nacisty. Ale že by jen tři pochybné režimy byly v jeho životopise? Nezapomněl jste na druhou republiku?
   2. Probůh, kde jste došel k závěru, že Binder řídil Rašína? Nebylo to náhodou naopak? Z vašich vyjádření tak trochu vyplývá, že vyhlášení republiky zorganizovala rakouská tajná policie.....
   3. Maffie nebyl jen zahraniční spolek, domácí odboj existoval. Jinak by třeba nemělo význam internovat božskou Emu, zavírat Kramáře, Rašína atd.
   4. Můžete mi poradit "nějaké nezávislé zdroje" ohledně řízení toho našeho "slavného zahraničního spolku"? Přečetl jsem toho už v životě dost, ale o tomhle historie nějak taktně mlčí. Kdyby tohle bylo na Idnesu - tak bych řekl, že se objeví stopa vedoucí do Ruska. Ale tady to snad nehrozí.....
   5. Ta naše Maffie se píše s dvojitým f. Jinak by to byla ta italská

   Smazat
  7. 13.52 Vznik Československa, České legie i ta Česká mafie byly Dohodovou záležitostí ...
   Ve Východoevropském regionu (ČR, Polsko a další) se mimo Dohodového USA nejvíce angažovala Dohodová Francie.
   Trochu srozumitelnější pohled lze nalézt až pod prvorepublikovou propagandou ..
   Jako zajímavost k uvedenému je třeba fakt, že naší prvorepublikové armádě a jejímu gen. štábu veleli francouští generálové ještě dlouho po válce ..

   Smazat
  8. 21.13
   1. Bylo by skutečně divné, kdyby celý cs odboj během ww1 byl záležitostí Trojspolku. To snad uznáte. A někdo ty činnosti musel taky financovat. Na začátku to byly jen sbírky od emigrantů. Pozdější vyzbrojení legií, to už byla drahá záležitost. Ovšem tak jak to podáváte - no nevím. Koukněte se třeba na Itálii a Výbor pro čs samostatnost.....
   2. USA vstoupily do války až v roce 1917, angažmá v Evropě do té doby 0.
   3. Francie byla proti rozpadu RU - změna až kolem roku 16-17. Chtěla původně udržet protiváhu k Německu. Stejně ta VB - ti byli proti snad až do konce.
   4. CS legie - prvý vznik oddílů už v roce 1914 (to byl Masaryk ještě v RU) nemají s Maffií nic společného - rota Nazdar a Kyjevská družina. Ovšem větší ozbrojené oddíly až v roce 17. Nikdo nechtěl mít na svém území větší ozbrojené oddíly z občanů nepřátelské mocnosti. A je skutečně zásluhou Masaryka, že to zlomil. A počty legionářů ve Francii taky nic moc. Cca 10 tis. Pro srovnání Itálie 20 tis., Rusko 60 tis.
   5. Naopak Polské legie vznikly na RU a bojovaly na strane Trojspolku (to angažma US a Fr nějak nevidím).
   6. Francouzská vojenská mise u nás skutečně působila. Není na tom nic zvláštního. Benešovská vojenská doktrína byla svázaná s Francií a naše armáda byla budována po vzoru francouzské. Proto vláda požádala Francii o pomoc. Ovšem bylo to na začátku roku 19 a blížila se válka s Maďarskou republikou RAD. A ruské legie se svou jakouž-takouž strukturou velení byly ještě daleko.
   7. Myslím si, že vše výše uvedené určitě najdete i někde na internetu a nemusíte ani hledat v publikacích o historii.

   Smazat
 7. A vy se divíte úsudku nýmanda na prezidentské stolici - /průjmovité)? Co ten bezvýznamný president věděl a ví dodnes o filosofii a filosofech. Možná Áda by mu svým Mein Kampf připadal jako světoborec. Takový už je Svět diktatury kapitálu. Může být rád, že v tom jeho tehdejším zvolení nejede Putin.

  OdpovědětSmazat
 8. F. Engels byl mimořádný ČLOVĚK. Od jeho úmrtí se zatím takový neobjevil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že se od jeho úmrtí objevilo spoustu mimořádných lidí.

   Smazat
 9. V Čechách prvním kdo pochopil význam K.Marxe jako F.Engels a přeložil části Marxových prací byl Ladislav Zápotocký (1852 -1916). Zakládal s B.Peckou sociální demokracii a byl jako F.Engels samouk novinář -spisovatel, ale z prostých poměrů.
  Publikoval mimo jiné velice zajímavé Vzpomínky z prvních dob dělnického hnutí v Čechách ..

  Dnešní školní dějepis upřednostňuje z té doby jenom Palackého pokračovatele z řad intelektuálů, kteří se moc pokrokově nevyznamenali ..
  Velice diskutabilní je vztah tehdejších intelektuálů ke K.Sabinovi, který byl také z prostých poměrů, aktivně se účastnil se svými komunistickými ideály Revoluce r.1848, byl odsouzen k těžkému žaláři a po návratu z žaláře v roce 1861 publikoval knihu Duchovní komunismus ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A později byl usvědčen jako konfident ck rakouské policie.

   Smazat
  2. 22.29 A právě to je na vztahu tehdejších intelektuálů ke K.Sabinovi diskutabilní. Odseděl si za Revoluci r.1848 těžký trest, přičemž intelektuálové z kaváren dál mohli po té revoluci šířit svoje rozumy. Na K.Sabinu po návratu na amnestii, kdy zlomený byl pod neustálou kontrolou policie, se vysr*li a nechali ho bez jakékoliv pomoci a nakonec z něj udělali zrádce národa ..
   Je to stejné, jako když dnešní "intelektuálové" odsuzují J.Nohavicu, M.Kunderu a další ..

   Smazat
  3. Jen pro upřesnění - placený policejní konfident.

   Jinak - cenzura platila pro všechny, i pro ty kavárenské intelektuály.
   PS - Sabinův duchovní komunismus nemá nic společného s komunistickým hnutím, politikou, Marxem atd. Jedná se o sdílení ducha mezi lidmi, o vzdělávání,....
   Jinak by to asi přes ck cenzuru neprošlo a to i po zrušení Bachova absolutismu.

   Smazat
 10. Zatímco jiní dělali čest své vlasti v zahraničí...

  https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jiri-pozar-bejrut-libanon-silo-stavba-vybuch-exploze-prumstav.A200806_113511_domaci_aug

  ...Havel fetoval, bral prachy od Soroše a CIA, kupoval si mercedesy v Tuzexu a podvracel republiku.

  https://www.youtube.com/watch?v=Q9BhtEniYM4
  Natočeno ve stodole Václava Havla na Hrádečeku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22,36
   A proč se tohle nepouští na Letný,kde má sraz Milion havlochc@nek???!!!!!

   Smazat
 11. Amatérsky bych Marxe hodnotil jako filozofa-ekonoma a Englse jako člověka sociologa a mecenáše. Ke čtení Marxe je dobré číst Englse, k pochopení jak žili obyčejní lidé v 19století a bohužel někde žijí dodnes. Pak můžeme lépe pochopit, co nám chtěl Marx říct a proč lidé po 2.svět. válce chtěli socialismus.

  OdpovědětSmazat
 12. Jo, dramatik jak z hovna kula

  OdpovědětSmazat
 13. Odmitam se zde zabyvat lidmi jako Engels a Marx, kteri nemeli ani na holice. Bohuzel, jejich theze prevzali rafinovani smejdi a pozvedli je ve znamost. Posleze na jejich zaklade organizovali revolucni a fasisticke diktaty, vedouci k uchopeni moci a rozpoutani valek. Revoluce pokazde prinaseji lidem jenom utrpeni a zlo. Jsou ale nutne ke svrzeni otroctvi jako Velka francouzska revoluce. Ted je nutne vratit svet k pravde a vyhnat vsechny ridice superbohace a jejich poskoky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Antikomunistické pohádky liberastů ..

   Smazat
 14. jak videt, marxisticti fantastove kterym po rozpadu SSSR spadly hracky do kanalu opet vylezaji z der. Rasin byl jednim z hlavnich strujcu stabilni ceske meny ktera nesla pod nos pejzate bankovni mafii a musel byt proto odrovnan, vyznamem daleko prevysoval vetsinu tehdejsich politiku. O nejakeho Engelse by si ani neotrel boty.A

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:49
   Český jazyk a vyjadřovací schopnosti zůstaly v pravěku!!!!!

   Smazat
  2. 13:07-To ovšem neznamená, že 12:49 nemůže mít pravdu.

   Smazat
  3. Pohádka prvorepublikové propagandy ..

   Smazat
  4. 15:45
   A v čem má pravdu, povavte mně.

   Smazat
  5. 17:14-Pokud jste si nevšiml, psal jsem podmíněně. Že ji nemá, je důkazní břemeno pro Vás, tak pobavte Vy mně.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.