Reklama

pondělí 14. září 2020

Jaký osud si chystáme?

Jaroslav Tichý

14. 9. 2020   Outsidermedia

Stále více našich občanů začíná chápat, že naše setrvání v EU znamená naši islamizaci, ztrátu zbytku suverenity ve prospěch EU, ztrátu našeho státu a území, likvidaci našeho národa jeho rozpuštěním do připravované „světle hnědé rasy“ a začlenění do Evropského islámského chálifátu. Znamená to naši politickou a ekonomickou porobu, ztrátu naší kultury, historie, způsobu života, povinnost setrvale pracovat na jiné. A naše následné zařazení do projektu NWO plánujícího fyzickou likvidaci více než 6,5 mld. lidí na celé planetě, nás nevyjímaje.


Řešením této situace může být jedině náš odchod z EU. Otázkou ale je, jak dál postupovat.


Jaké bylo původně řešení


V úvahu přicházel především náš vstup do projektu seskupení zemí V4+ jako Konfederace nezávislých středoevropských zemí majících společnou zahraniční a obrannou politiku, jakož i společnou obchodní politiku navenek a společný vnitřní trh. S obranou proti záměrům globalistů realizovaných prostřednictvím vedení EU, s možností obrany proti islamismu, proti korupci našich představitelů atd. Se zamýšlenou vzájemně výhodnou spoluprací mezi členskými zeměmi V4+ , jakož i s dalšími zeměmi ve všech azimutech.

V tomto původním projektu šlo o hru „na dvě nahrávky“. Nejdříve společné vystoupení zemí V4+ z EU (třeba i za pomoci USA), avšak další krok by se odehrál již bez účasti USA s cílem obnovy naší suverenity a možnosti postavit tak naši republiku zpět na nohy po stránce politické i ekonomické. Do jisté míry bylo totiž možné počítat s očekávanou přestavbou samotných USA a s částečným stažením amerických vojáků z některých zemí, především pak z Evropy, zejména pak v případě volebního vítězství D. Trumpa v blížících se prezidentských volbách v USA. S ohledem na rostoucí vnitřní problémy USA lze počítat i s implozí USA.

Takový záměr vyžadoval naši značnou politickou aktivitu, která se však (v potřebné míře) neuskutečnila. Naši představitelé tak přenechali iniciativu Maďarsku a zejména Polsku, které využilo situace, oprášilo starý projekt Piłsudského „Mezimoří“ a obnovilo zájem zejména státní administrativy USA o jeho realizaci s cílem stát se s americkou pomocí regionální mocností. Výsledkem je proto narůstající prosazování zájmů Polska a jeho snahy o obnovení Velkopolska (min. ve formátu „Rzeczpospolita“).

Projekt Mezimoří spočívá ve vytvoření pásu zemí spojujících 3 evropská moře (Baltské, Černé a Jaderské), avšak především oddělující západní Evropu (tedy zbytkovou EU) od Ruské federace, a to s předpokládaným vybudováním amerických základen u nás i v dalších zemích V4+ a s jejich budoucí přeměnou v bojiště v případě napadení Ruské federace vojsky NATO. Stejně tak lze registrovat i snahu Maďarska o částečné obnovení jeho někdejší velikosti o min. jižní část Slovenska), Bukovinu na Ukrajině, Sedmihradsko v Rumunsku atd.

Obě jmenované země jsou dnes navázány na USA, přičemž Polsko zcela nepokrytě, a to zejména na americkou státní administrativu, Maďarsko pak více předstírá nezávislou politiku. To bylo jako spoluhráč pro původní projekt V4+ tudíž vhodnější. Dlužno zmínit, že proces oddělování zemí V4+ za účelem realizace projektu Mezimoří odstartoval při své nedávné návštěvě v Evropě a ČR ministr zahraničí USA M. Pompeo.


Jaká je skutečnost


Na rozdíl od Polska a Maďarska, které si hájí své vlastní zájmy, byť nikoliv neomylně, a snaží se využít této situace pro sebe, což platí především pro Polsko, naši politici se snaží pouze nadbíhat politikům cizím a sloužit cizím zájmům, aniž by přitom byli schopni sjednotit se alespoň na tom, čím zájmům budou nadbíhat společně. (Jsou tu ve hře přinejmenším zájmy globalistů zastoupené EU, zájmy americké státní administrativy, zájmy rovněž globální Číny a zájmy sil spojených s prezidentem Trumpem). Podobná mizérie z hlediska (ne)hájení národních zájmů je i na Slovensku, byť tam je po provedených změnách vlády a prezidenta aktuální orientace slovenských představitelů na USA a tamní deep-state zcela zřetelná a vcelku jednotná. Výsledkem je pak postupný rozval řízení našeho státu na národní úrovni, což vytváří prostor pro převzetí jeho řízení cizími subjekty na úrovni nadnárodní s negativními důsledky pro nás a narušení emancipačního úsilí Slovenska podle původního projektu V4+ a přechod na podporu zájmů amerického Deep state v Evropě.

Z uvedeného je zřejmá nejednotnost zájmů členských zemí V4+ a snížení možnosti realizovat projekt V4+ podle původních záměrů (s potřebnou úpravou oproti americkým či polským představám v podobě oné „druhé nahrávky“).


Neexistence naší a slovenské zahraniční politiky a její důsledky


Zatímco Polsko a Maďarsko mají své zájmy a snaží se je realizovat v rámci modifikovaného projektu V4+, jak výše uvedeno, čeští a slovenští představitelé mají jen snahu sloužit cizím mocipánům mylně označovaným za „naše spojence“ a prosazovat jejich zájmy na úkor našich českých národních zájmů. Podstata „spojenectví“ těchto cizích mocipánů přitom tkví pouze ve sledování jejich vlastních zájmů na našem území a na možnosti našeho setrvalého vysávání. Původní projekt V4+ se tak dostal do nerovnovážného stavu, z něhož se snaží profitovat zejména Polsko a Maďarsko.

Situace se dostala již tak daleko, že při naší pasivitě Polsko obnovilo polsko-litevské společenství (jež existovalo v období 1569-1769), coby jádro „varšavské iniciativy“, a to pod názvem „Lublinský trojúhelník“ se zahrnutím Ukrajiny jako třetího účastníka do tohoto regionálního seskupení. Záměrem bylo (a stále ještě je) rozšířit toto seskupení, jež má být základem seskupení zemí v projektu Mezimoří podle představ Polska a USA, též o Bělorusko. Na tento blok by se pak měly nabalovat další státy z původní V4+ (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a příp. Rumunsko a Slovinsko). V této podobě by takto rozšířené seskupení V4+ bylo protirusky zaměřeno, a to se silně fašizujícími či přímo fašistickými prvky a tvořilo by budoucí bojiště v případě napadení Ruské federace z území V4+ vojsky NATO. Americké rakety a základny by se tak posunuly z Německa na východ, blíže k ruským hranicím, tedy i do ČR, válčištěm by se tak místo Německa staly ČR a Slovenko, o Polsku usilujícím o vlastní zkázu ani nemluvě. (Přesun příp. bojiště z Německa k nám spolu s americkými raketami Němci jedině uvítají). V mírové době bychom se ocitli v podobné izolaci jako Ukrajina.


Další nepřijatelná alternativa řešení


Seskupení zemí V4+ se mělo nacházet vesměs na území bývalého Rakousko-Uherska. Pokud dojde k tomu, že záměr Polska ohledně nabalování dalších zemí V4+ na již zmíněný „lublinský trojúhelník“ se nezdaří, a již nyní je zřejmé, že k této situaci dojde, rýsuje se další alternativa v podobě nebezpečí obnovy Rakousko-Uherska jako monarchie. Přišli bychom o republiku a stali se opět součástí Rakousko-uherského impéria. Zapadalo by to nakonec do záměrů NWO na návrat do feudalismu tak, aby globalisté neztratili své majetky a moc poté, kdy další pokračování kapitalistického systému je již neudržitelné. Je skutečností, že rod Habsburků patří k tzv. Černé šlechtě, která patří mezi hlavní protagonisty NWO. V praxi by to znamenalo, že náš odchod z EU by nám nic nevyřešil a nikterak nepomohl. Bylo by to totiž „z bláta do louže“. Nebezpečím a problémům vyplývajícím z projektu NWO, které nás čekají při setrvání v EU, bychom se účastí v obnoveném impériu tedy nevyhnuli. Naopak.

Těmto tendencím přicházejí přitom naproti nejen snahy o opětovný zábor našeho pohraničí, ale též obnova Mariánského sloupu v Praze, záměr na vybudování pomníku Marii Terezii, změny názvů ulic či náměstí podle rakouských vzorů. Snaživí idioti a vlastizrádci se ale jistě najdou v krátké době i v dalších větších městech v ČR. Někteří naši občané tak sami provádějí rozvratnou činnost proti našemu národu a státu, za jehož vznik bojovali a umírali naši předci. Dochází tak k akutnímu ohrožení další existence našeho státu a národa, aniž si to většina našich občanů vůbec uvědomuje. Nicméně tam, kde nefunguje národní řízení země, vstupuje do hry nadnárodní řízení a konkrétní náznaky toho již vidíme.


Jaká další možnost ještě existuje


Uvedenému nebezpečí je nutné z naší a slovenské strany začít ve zvýšené míře čelit. Je tedy nutné odmítnout polskou iniciativu a za dané situace přijít rovnou s náhradním řešením jako novou alternativou nejbližší k řešení podle dnes již nerealizovatelné „druhé nahrávky“ v původním projektu V4+. Tedy přijít s návrhem na vytvoření konfederace nezávislých středoevropských států na půdorysu Velkomoravské říše označované jako Slovanská konfederace. A nešlo by přitom o malé území, neboť v době svého největšího rozmachu Velkomoravská říše zahrnovala následující území:

 • dnešní Morava a Slovensko (s mocenským jádrem při středním a dolním toku řeky Moravy)
 • dnešní Čechy (se závislým knížectvím Přemyslovců)
 • části dnešních Horních a Dolních Rakous – severně od Dunaje až k Melku (vč. Vídně)
 • Prusko
 • oblasti při horní Visle (dnešní Malopolsko) a Odře (dnešní Horní Slezsko) – zde ovšem víme jenom o poraženém knížeti na Visle a dá se předpokládat, že Svatopluk zde – podobně jako v Čechách – nikdy přímo nevládl, avšak pouze vybíral daň (Wikipedie).

Dále oblasti, které byly (rovněž dle Wikipedie) zpochybněny moderními historiky, čemuž ale nelze přikládat při současné praxi rozhodující význam:
 • Velká dunajská kotlina, dnešní jihovýchodní Maďarsko, západní Ukrajina a Rumunsko
 • tehdejší Panonie, až po soutok Tisy s Dunajem, případně Velké Moravy s Dunajem
 • dnešní Lužice neboli Lužické Srbsko, dnešní Německo až po Sálu
 • Slezsko, dnešní jihovýchodní Polsko
 • Červená Rus, dnes součást Ukrajiny.

Z uvedených údajů je zřejmé, že taková konfederace (zčásti sestavená i z nově vytvořených států) je možná jen na základě překreslení mapy Evropy, které je (v dosud neznámé podobě) avizováno v souvislosti s dohodou mocností v rámci Jalty II.


Uměle vytvořená překážka možného řešení


Garantem našich poválečných hranic v rámci ujednání Jalty I. byl SSSR. Jako jediný. Později pak jeho právní nástupce, Ruská federace. Lhůta pro platnost této dohody končí, sjednávat se má smlouva nová (tzv. „Jalta II.). Proto nyní udělali někteří „političtí amatéři“, jak nazývá různé „Pepky Vystrče“ blahosklonně premiér Babiš, vše pro to, abychom Ruskou federaci svým jednáním natolik odradili, aby tímto garantem podle Jalty II. již nebyla a nikdo za naše národní zájmy na nejvyšším mezinárodním fóru již nelobboval. Hodnocení situace ze strany premiéra na názorném příkladu ukazuje, že jedno pozvání do Oválné pracovny z nikoho ještě skutečného politika v mezinárodním měřítku neudělá. Necháváme si tak „kálet do vlastního hnízda“ a nevidíme to. Nebo to snad nechceme vidět? Někteří naši spoluobčané, kteří naprosto nechápou, jaké procesy kolem nich probíhají, jsou z toho ještě nadšeni. Možná, že se již těší, až zase budou hajlovat na Václaváku.

Jde tedy ze strany různých pražských a jiných „Pepků Vystrčů“ o cílenou sabotáž se záměrem podvracení a likvidace našeho státu, nikoliv o jakousi pouhou „nemotornost či amaterismus“ ve věcech, které jsou jim dokonce podle přísl. ustan. § 315 trestního zákoníku pod sankcemi zapovězeny. A zavírat před tím oči je minimálně trestuhodné, ne-li přímo též trestné. Jsme tak na „nejlepší cestě“ o náš stát zase přijít, aniž by naše vláda a prezident včas účinně zasáhli. O soudech a PČR v daném případě ani nemluvě.


Co a jak tedy dále?


Pokud se nestaneme aktivními v prosazování našich národních zájmů, ani tato alternativa ke hře „na druhou nahrávku“ z původního projektu V4+ nás sama o sobě nezachrání. Otázkou zásadní důležitosti přitom je, zda naši představitelé vůbec mají zájem takovou hru zahajovat. Odpověď na tuto otázku je bohužel záporná, mnohým z našich politiků stávající stav totiž vyhovuje. Obávají se, že jeho změnou by přišli o moc a své prebendy. Raději budou hrát roli správců a drábů v cizím státu na našem bývalém území, a to až do doby naší fyzické likvidace, o níž se mylně domnívají, že jich se týkat nebude

Kromě toho je zde ještě otázka potřebné mezinárodní podpory takového našeho záměru. Každopádně by vyžadovala předchozí urovnání našich vztahů s Ruskou federací a potvrzení našeho zájmu o takové nové uspořádání zemí v Evropě v souvislosti s avizovaným překreslováním jejich mapy. (Západ to neudělá, tomu vyhovujeme v pozici jejich kolonie, v níž jsme, a s osudem, který připravuje obyvatelům Evropské unie Nový světový řád /NWO/, zatímco Ruskou federaci svým jednáním v poslední době od takového kroku záměrně odrazujeme). Uvědomme si, že kvůli přístupu našich politiků jsme se sami vmanévrovali do situace, kdy jako pouzí lokajové nebudeme mít žádné spojence, pouze pány. A ti mají své zájmy, naše zájmy je nezajímají.

Položme si proto v této souvislosti kardinální otázku, zda můžeme vůbec rozumně čekat od stávajících představitelů a vlády nějaký pokus o nápravu. Rozumně vzato nikoliv. Podobně si nelze zhola nic slibovat ani od případné vlády dem(ag)obloku či Pirátů. Řešení tedy lze hledat pouze u alternativy, a to u alternativy přicházející již s novým způsobem řešení na bázi systémové změny. Jinak je totiž úplně jedno, kdo bude stejné postupy a přisluhování provádět v blízké budoucnosti. Vymění se pouze lidé ve funkcích a vše poběží „postaru“. Jinými slovy se musíme přednostně se soustředit na cíle, kterých chceme dosáhnout a teprve potom na subjekty, pomocí kterých jich chceme a reálně můžeme dosáhnout.

Zatím to voliči u nás dělají ve volbách obráceně. Nejprve si vyberou politické subjekty, a to chybně, a pak se diví, že nenaplňují jejich představy z hlediska dosahovaných cílů či jednání obecně. Setrvale přitom své jednání u voleb ale opakují. Prvotní je tedy výběr cíle, kterého většina našich občanů chce dosáhnout. A pak teprve prostředek, který k jeho realizaci bude nejvhodnější. A pokud takový subjekt zatím třeba neexistuje, je třeba jeho vznik a činnost podpořit či dokonce iniciovat. Dosud to naši občané (coby voliči) bohužel často nechápou. K politice se vesměs staví pouze jako pasivní konzument toho, co je jim naservírováno. Podobně nechápou, když pouze přihlížejí předkládaným návrhům řešení (ať již mainstreamem či vládou), kdy dostávají setrvale na výběr mezi řešením špatným a řešením ještě horším, přesně podle metod uplatňování konceptuální moci. Volí pak vesměs „menší zlo“ místo toho, aby aktivně přišli s vlastním dobrým řešením či kandidáty a mohli si ho/je následně i zvolit. Přitom právě aktivní přístup lidí je nutnou součástí tolik potřebné systémové změny.

V rámci této změny musí mít občané ale nejen svobodné volby, nýbrž též svobodu volby. A ta zde především chybí a občané nedělají nic pro její získání. To vše za situace, kdy se poslanci nemusí řídit potřebami a zájmy svých voličů, jež zastupují (řídit se totiž mají svým „svědomím“ a podle toho to často taky v praxi vypadá), respektování zájmu voličů v praxi není vymahatelné a jejich nerespektování není trestné a český parlament se dosud neodhodlal k tomu, aby formuloval české národní zájmy (jejich záměna za likvidaci českého státu, jeho výprodej, jakož i postupná likvidace našeho národa jimi být pochopitelně nemůže).

Je jasné, že musíme formulovat skutečné české národní zájmy, které musí naši představitelé konečně začít prosazovat a zahájit aktivní zahraniční politiku, a to alespoň v rámci zemí V4+ a české národní zájmy prosazovat. (O tu velkou zahraniční politiku se pokouší bruselské vedení EU, a to i za ČR, a vesměs velmi neúspěšně). Otázkou je, zda naše stávající vláda, premiér a ministr zahraničí jsou nějaké aktivní politiky v rámci EU schopni či nikoliv. Podle všech příznaků se jeví, že toho nejen nejsou schopni, nýbrž že k tomu nejsou ani ochotni. Položme si tedy otázku, proč takové Maďarsko (též s 10 mil. obyvatel jako ČR) může provádět aktivní zahraniční politiku v rámci EU a V4+, a my ne. Proč jeho představitelé nemají podobné lokajské sklony jako ti naši.

Z toho si musí vyvodit naši občané vlastní závěry. Jsou v tomto sami na vině. Oni si je totiž sami volí a dokonce nadpoloviční většina našich občanů (59 %) je s činností současné vlády dle nedávného průzkumu údajně spokojena. Co tedy dodat? Vnímají tito lidé vůbec, co se kolem nich děje?

Z důvodu objektivity je ale třeba říci, že značnou komplikaci našim občanům v tom způsobuje neschopnost alternativní politické scény dostatečně se programově vyprofilovat a hrát důstojnou roli nejen na naší politické scéně, nýbrž (a to především) ve volbách, např. na společné kandidátce alternativní strany s největšími předpoklady ve volbách uspět. Alternativní subjekty na naší politické scéně ve své činnosti napodobují parlamentní strany, avšak na rozdíl od nich s tím, že se mezi sebou přetahují o několik desetin procenta voličských hlasů, zatímco nechávají bez povšimnutí 35 % voličů, kteří k celostátním volbám do sněmovny nechodí. Nikdo z alternativních subjektů je totiž dosud neuměl svým programem a jednáním oslovit.


Shrnutí


Stále více našich občanů již chápe, že EU neplní to, co před naším vstupem slibovala (s cílem nás a další evropské země nalákat k členství). Jde totiž o nástroj světových globalistů určený k likvidaci evropských zemí a jejich národů, nikoliv k jejich rozkvětu a prosperitě. A je nejvyšší čas, aby to mnozí občané ve svém vlastním zájmu již konečně pochopili.

Nelze čekat na to, zda a kdy se EU sama rozpadne, abychom mohli jako poslední v Bruselu zhasínat a spokojeně odejít domů. Hrajeme totiž o čas a o možnost zamezit ještě na poslední chvíli nevratným změnám, které by se staly naší národní katastrofou. Ztrátou našeho státu a území, rozplynutím a následnou likvidací našeho národa pomocí islamizace. Krom toho ekonomická situace všude ve světě ale i u nás se zhoršuje a nemáme ani důvod ani peníze na to, abychom setrvale pracovali na jiné. Ať již v našem sousedství či z dovozu.

Ideální možností bylo využít americké podpory a vystoupit organizovaně spolu s dalšími zeměmi V4+ z EU.

Cílem mělo být ale vytvoření Konfederace nezávislých středoevropských států, nikoliv realizace projektu Mezimoří podle amerických (a polských) představ a přeměny našeho území v budoucí válčiště konfliktu s Ruskou federací vyprovokovaného ze strany NATO.

Vzhledem k pasivitě našich představitelů, kteří namísto hájení českých národních zájmů pouze přisluhují cizím subjektům a prosazují jejich zájmy na úkor českých národních zájmů, jsme (podobně jako Slováci) přispěli k situaci, kdy sílí polský záměr s americkou podporou na přeměnu původního projektu zemí V4+ na projekt Mezimoří se zapojením Ukrajiny, Litvy a příp. i Běloruska. Původní projekt by tedy doznal značných změn, a to jak z hlediska svého účelu a cílů, tak i složení jeho účastnických zemí, a to v náš neprospěch. Nyní je původní záměr již překonaný, projekt Mezimoří však nikoliv.

Snahy Polska stát se regionální velmocí se v historii již několikrát opakovaly, nikdy se však nezdařily. Přispěly však opakovaně ke vzniku válek. A zdá se, že tomu tak bude i tentokrát. Za takových okolností hrozí obnova impéria Rakousko-Uherska, na jehož půdorysu se původní projekt V4+ měl realizovat. O tom svědčí i některé vstřícné kroky určitých „snaživců“ tímto směrem v Praze, stejně jako aktivizace snah Lichtenštejnů o navrácení části Moravy. Řízení českého státu na národní úrovni se rozpadá, což povede k našemu převzetí nadnárodním řízením vč. negativních důsledků z toho pro nás vyplývajících.
Existuje však pro nás daleko příznivější řešení, a to realizací původního záměru avšak na půdorysu historické Velkomoravské říše z doby jejího největšího rozkvětu, a to pod názvem Slovanská konfederace.

Pro přípravu a realizaci takového projektu ale potřebujeme (kromě řádné předchozí osvěty našich občanů) mít představitele hájící české národní zájmy, schopné a ochotné potřebné diplomatické aktivity realizovat. Musíme též uvést do pořádku naše vztahy s Ruskou federací podle smlouvy o spolupráci a přátelství z počátku 90. let 20. století a zajistit si v souvislosti s připravovanými změnami států na mapě Evropy při jednání Jalta II. pokračování podpory Ruské federace (jako právního nástupce SSSR z doby 2. světové války) coby garanta našich hranic (v daném případě pak nového seskupení Slovanské konfederace na půdorysu původní Velké Moravy). Jinou možnost na výběr totiž ani nemáme.

Je přitom jasné, že bez zásadních změn na naší tuzemské politické scéně to možné nebude. To platí zejména v případě, že vedení našeho státu nadále dovolí, aby v rozporu s platnými zákony mu zasahovali do zahraniční politiky beztrestně různí „Pepkové Vystrčové“. Ať již původem z Prahy či odjinud.

Jsme na osudové křižovatce. Máme na výběr mezi naší vlastní likvidací (k čemuž stačí být nadále pasivními a vyčkávat na vlastní porážku), nebo zásadní změnou života k lepšímu (o což se ale musíme sami přičinit). To, kam budeme směřovat, je na nás. Je ale třeba vědět, že k opravě dalších našich omylů již nebude příležitost. Tento případný omyl bude posledním. Rozhodněme se proto správně, jinak ztratíme nejprve zbytek naší suverenity, pak stát jako ochránce národa, pak národ a nakonec i životy naše a našich rodin. A není to plané strašení, nýbrž výstraha za minutu dvanáct.


54 komentářů :

 1. Vzhledem k ambicím Polska a to zejména si myslím, že se autor mýlí, že takto nelze uvažovat.
  Je nutné vytvořit takové podmínky pro život obyčejných lidí , nechci psát v blahobytu a prosperitě, ale tak aby se lidem žilo dobře. Začít by se mělo obecním životem, odzdola, dům se taky staví nejprve od základů, spojovat by měla měna zákony snad i řeč.
  To co autor popisuje může skončit jako události ve Volyni

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na rozdíl od autora vůbec nerozumíte situaci. A než si zajistíte materiál /podmínky/ na postavení základů, už nebudete mít ani místo, kde začít stavět.

   Vymazat
 2. Jaká je skutečnost! Je skutečně islamizace Evropy a Světa na pořadu dne a nebo jsou to jen hrátky diktatury kapitálu touto hrozbou ukázňovat občany k jejich sluhovství "pánům"? Nebyli jsme to my - "nejvyspělejší sivilizace Světa", co jsme po ztrátě kulturnosti chtěli pro sebe okupovat islámský Svět, tedy náš kapitál chtěl. A z obav před socialismem naše diktatura kapitálu dala přednost islamizaci. Vy starší vzpomínáte, jak jsme si žili za socíku v poklidu, o nějaké islamizaci jsme neměli tuchy , o třžetí světové válce jsme neuvažovali, ač jsme si zkoušeli plynové masky. Kolika lidem chybělo, že mohli jezdit volně jen do státu lido demo , jet do USA či na Nový Zéland bylo složité, ale s Čedokem (dnes patří Polsku) bylo možné myslím na všechny kontinenty i k pyramidám, do Karibiku či Austrálie. Takže koho budeme volit? Ty co nás 30 roků ženou do chřtánu islámu pro potřeby západního kapitálu, nebo ty, co dělají a už udělali něco pro lidi. Vyloučené jsou smozřejmě předem všechny strany, které se tak "poctivě" podíleli na rozkradení 11 bilionů Kč majetku státu a občanů po dobu 25 roků. Takovou volbu lze očekávat ovšem jen od těch, co nemají totálně vymytý mozek kapitálem a jeho žvásty na čété a v jiných mediích!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čili z toho vyplývá jediné a to volit SPD a snažit se zachránit.

   Vymazat
  2. Já nemám osobně nic proti SPD a panu Okamurovi, referenda jsou mně sympatická, ale kolik se jich podařilom uskutečnit, kde je tedy jaká lidovláda? Problém je v tom, že SPD a ANO si konkurují a přebírají voliče a pokud se chceme posunout jako stát a jeho občané vpřed, je nutné přetáhnout voliče z dnes opozičních stran, které nadělali z našeho státu domeček-dvoreček z karet a zkšeftovali 11 biálionů Kč peněz ČSR/ČR diktatuře kapitálu.

   Vymazat
 3. Tak mě napadlo -když se teď tak často mluví o té "islamizaci" světa, jestli oni ty roušky na čenich neordinujou už na více než polovině světa proto, abychom byli na islamizaci připraveni? Tedy - ne že by se nám s tím otevřeně pochlubili - politici občanům odjakživa jenom lžou a mlží, a nemohli by veřejně doporučit..." koukejte si zvykat na islám, to jest především zabalené huby".... tak vymysleli zlého ducha "covid" a ten to všechno zprostředkoval. Islám nekouří, nepije, šoustá jen s manželkama, neprovozuje pajzly, bordely ani herny, má zabalený čumák ... tak první dva body už máme v cajku. Nesmí se kouřit, máme zabalené huby, ještě zákaz chlastu (chystá se) - to ostatní přijde potom, a konečně zákaz "shlukování" - to už si budou političtí a elitní šmejdi žít jako v ráji. Budou podporovat nové náboženství o sto péro, postaví mešity, budou tam sypat dotace. A my budeme padat na huby ( pomyslně už padáme) a modlit se. Zač? To mně zatím nenapadlo. Ale asi budeme spokojeni. Konečně. Ještě kdyby se zavedlo veřejné bičování provinilců (hlavně provinilkyň) to by byl rajc pro zlomyslné pouliční "lidstvo" a potěšení pro perverzi úchyláků. Ten "covid" vlastně vymysleli správní borci, ti na to kápli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nic z toho nemusí bojem s kafíry lží. A budete v jejich fema lágru a oni dozorovat.

   Vymazat
 4. „Řešení tedy lze hledat pouze u alternativy, a to u alternativy přicházející již s novým způsobem řešení na bázi systémové změny.“
  Autor stále nevidí, že zde již máme parlamentní vlasteneckou stranu, SPD. Dříve jí vytýkal, že nechce okamžitě z EU, že chce o tom nějaké zbytečné referendum a nyní již také dochází k tomu, že sám okamžitý výstup, ještě není tím cílem. Je pouze jednou, i když nutnou etapou. na cestě k cíli, k suverénnímu, neliberálnímu státu. A ty etapy nemají předepsaný sled, takže již v současnosti, ač v EU, bychom mohli pracovat na zvyšování své suverenity. Viz Maďarsko. Avšak nic nelze dělat pod liberální babišovou vládou. Ačkoliv se sám tváří umírněně, jeho tým pracuje tvrdě na zachování našeho postavení, ve kterém nejsou ohroženy jeho majetky.

  Kromě přezírání SPD (nevolá alternativa stále po nějakém sjednocení?), je nutné s autorem v mnohém souhlasit. Také se mi nelíbí uskupení V4+, pod vedením Polska. Polsko tenduje k pobaltským státům, které řeší jiné problémy, než ostatní středoevropské státy. Takže nějaké Trojmoří by nebylo bez silného patrona stabilní. USA by tu funkci jistě rády zastávaly, za cenu naší nesuverenity. Z našeho pohledu mi přijde vhodnější, když si Poláci vytvoří své severské uskupení a zbytek střední a východní Evropy zase své.
  Ale blechy ve psím kožichu, nemůžou rozhodovat, kam pes půjde. Takže naším cílem musí být ekonomicky silný a obranyschopný stát. Jinak se s námi nikdo nebude bavit. Bohužel, obávám se, že babišovo, hamáčkovo a filipovo gigantické zadlužení naší země, právě tuto možnost hodně, hodně znesnadnilo. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsme suverenni stat! Patrime pod nadnarodni rizeni z USA a EU. Pochopte to tady konecne!!!!

   Vymazat
  2. SPD je řízená opozice = jakoby opozice pro ovčany. Kdyby byli skutečnou opozicí, Okamura, Fiala, Kobza a všichni jejich poslanci by dávno seděli vevvězení...

   Vymazat
  3. Anonymní14. září 2020 18:27
   Nikoho nemusí dávat do vězení, zatím na ovčany zabírá dehonestace SPD, ve všech (liberálních) sdělovadlech. Kdyby náhodou ovčané prozřeli a začali je volit, tak již jistě mají uvnitř připraveného dalšího Černocha, s nějakou aférou.
   Tyto postupy jsou už tak předvídatelné, že už by na ně neměl skočit ani ovčan, ale pouze úplný idiot. P.K.

   Vymazat
  4. Anonymní14. září 2020 16:19
   Jistě máte pravdu, ale to není nic, co by mělo trvat do skonání věků. Svět byl rozdělen do sfér vlivu jistě i dříve a přesto si dokázala první republika nalézt mezi národy relativně svrchované postavení.
   Že bylo trochu na vodě, jak ukázal Mnichov, je další kapitola. P.K.

   Vymazat
  5. Celkove zivot cloveka je dost kratkej a jeste se zkracuje, aby nekteri cloveku podobni, meli svoji demokratickou ,antirasistickou "zabavu"...
   Tak napr. na zaklade zakladani pozaru vsude v USA, davove nepricetnosti, paleni aut, kostelu, majetku bez rozdilu jestli je majitel pro nebo proti,vykradani hlavne televizi /kecky sou druhy nejdulezitejsi koristi/,z obchodu, tez vyhrozovani a hojne vzajemne strileni a vsemozne rozsirene zlocinosti a teroru , dospely nektere staty v USA k rozhodnuti/to se brzy objevi a potvrdi jako zakony/, ze je nejvice ze vseho treba ,zrusit policii !!
   Jako treba nutnost zrusit chleba v dobe hladomoru.
   A kdyz nebude policie, nebudou ani soudy a zakony, hasici, a potom se zrusi i urady zbytecne vlady...A cely svet ?
   Je videt ,ze se to muze odehrat velmi rychle..
   Jako valka proti islamskemu teroru poridila teror vsude..Teror je trendy, v mode. Kdo neterorizuje /aspon nevyhrozuje tim/,neni /nemuze byt ani/poradnej demokrat. A je navic rasista..
   Volby,jsou na to, kdyz ty nezvoleny , zvoli sami sebe. Treba nasilim..
   Slovane ,nektere narody jsou stale neco jako "kotva" pro svet, rozboureny vyse uvedenymi zabavami.
   A byli predtim. Rusove ve svych vyzkumech "lidskosti" uz davno dospeli k nazoru /okolo 1860-80/,ze se musi velmi obetovat pro dobro sveta. Udalosti potom tyhle nazory jen potvrzuji. Tak ruske armady byly uz nekolikrat a navstevach v Berline a v Parizi..
   Ani jednou si rusove nezacali.
   Ve velkym se to projevuje kdyz...
   Velici general US letectva brown Brown,jiz vyhlasil,ze musi bejt velka valka aniz by se obtezoval aspon najit nejakyho nepritele..Ale zhusta i pritel prijde vhod. Co vsechno provedl se najde az potom az kdyz se vyvrazdi velka cast populace./Vietnam,Korea,Irak, Syrie atd...
   Pivni rozum nas Cechu veli se nevzrusovat , kdyz prijde do hospody nejakej zivel. S umyslem.
   At sem bit jen dyz se peru. Takove udalosti se u nas nesiri mimo hospodu, nebo vesnici..
   Tak treba v zajmu miru takovej Daladier zbavil Francii posledniho spojence Czechoslovaky,kteryho kdy Francie mela. Smlouva o spojenectvi tez s Polskem /ale silne touzicim napadnout SSSR/, mela za nasledek zkonceni Poska. Britove utekli z Francie a rus zase prijel do Berlina. Vsechno je jinak ,ani ty lzi uz nejsou jako bejvaly.

   Vymazat
  6. Také si myslím, že vystoupení z EU ani nemůže být cílem nějaké partaje, za to by nás utloukli "čepicemi", vidíte, jaké dohadování je s V. Británií, která je přitom v pozici silnějšího. Já bych spíše jako první volil vojenskou neutralitu státu a přidal se tak k Rakousku, Finsku, Švýcarsku, Irsku a Švédsku, o kterém se ale v poslední době dočítáme, že je to neutralita fiktivní. Možná by se přidalo Maďarsko, Slovensko, Srbsko, jsou nám zapotřebí války, jsou nám zapotřebí okupace cizích zemí - nebo jste hrdi na to, že jste v některých zemích vnímáni jako kdysi u nás nacističtí Němci?

   Vymazat
 5. Já v žádné slovanské bratrství nevěřím. Slovani se navzájem udávají, napadají, mlátí, vyhlazují v lágrech, berou si území... až se to jednou třeba po dobu 20 let nestane, změním třeba svůj názor.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud tohle tvrdíte, musíte dodat, že se to děje všude po světě a ne jen mezi Slovany. Naopak je třeba posilovat vztahy mezi těmi Slovany (i jinými "rasami") na základě vzájemného pochopení a spolupráce. Jinak se můžeme rovnou vzdát a nezdržovat to. A nemusí jít ani tak o oficiální vztahy, protože osobní bývají nakonec stejně důležitějšími.
   Protože osobní informace a spolupráce vydá za hodně "vládních" keců.
   Když budeme hodnotit kdo, co a jak a kdy, pak je vidět, že v každém národě jsou dobří, hloupí, debilní i militantní lidé. Je to jako boj s blbostí, je skoro neporazitelná, ale bojovat se musí jakýmikoliv prostředky, jinak zblbneme také.

   Vymazat
 6. Protoze Navalny je dulezity a nejdulezitejsi musi se zakazat z Ruska plyn. At cela EU vymrzne kvuli Navalnymu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemecko vypina elektrarny na atom a uhli. I s NS-2 bude mit malo energie. Kdyz nebude vitr a bude zatazeno bude kupovat energii v zahranici. Dostavme proto rychle elektrarny, budeme mit dobry kseft! Stopka NS-2 znici nejen nemecke hospodarstvi!

   Vymazat
  2. 16:14 Kde bude a za kolik elekrika v evropě určuje distributor a ten se se /samo)schválil v německu. Když nebudou mít ani jednu elektrárnu tak němci mít elektriku budou i kdyby měla být evropa potmě. To by nesměli kecat do národních rozvodných sítí a zdrojů zemí.

   Vymazat
 7. Copak lze s Polskem mít společnou zahraniční politiku? S Rakouskem, Slovenskem, Maďarskem či Srbskem klidně, ale Polsko svou zahraniční politikou má blíže k fašizujícím režimům na Ukrajině a v Pobaltí. S tím nechci mít nic společného.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Polsko je devkou Evropy. Nebylo nacas zadnym statem, z mapy dokonce zmizelo. Nejsou to ani Slovane svou neustalou rusofobii odjakziva. Dnes jsou to proamericti hlupaci, zadluzujici Polsko americkymi vojaky a zbranemi, drahym LNG . Polsko stale hleda spojence proti Rusku. Nestaci jim, ze je Nemci prepadli a zradili, ze jim zapad zabil Sikorskeho, ze je museli Rusove osvobodit od nacismu. Ted se kamaradi s fasisty z USA. Polak je stale stejny vul s mocenskymi ambicemi.

   Vymazat
 8. Tak já si myslím že projekt Mezimoří je daleko přijatelnější než islamizace a zelený úděl. I kdyby tu měli být vojáci usa ti jednou odejdou ale slimáci zůstanou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. US Army dobrovolně neodejde.

   Vymazat
  2. Vůbec jste nepochopil oc jde. Autor to říká jasně: máte nabídku ze dvou špatných projektů - islamizae nebo mezimoří. Ale My chceme cobrý projekt - samostanost, suvetenitu, nzávislost a soběstačnost - a o ten se musíme postarat my všichni - 1dolních 10 milionů - sami. S ruským krytím, dodávám já neboť jedině Rusko je schopné tři z těch čtyř faktorů garantovat. jak nám naši spojenci gharantovali hranice, jsme poznali v r. 1938 vMNichově...

   Vymazat
  3. 18:30 Ale pochopil a opět nám zbude menší zlo jako vždy s eu je cesta bez návratu.

   Vymazat
 9. ISLÁMSKÝ CHALIFÁT - Křesťanství vám nevonělo, užijete si Islám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. J. H. Co to melete Křesťanství sem patří a islám určitě ne je mě jedno čemu lidé věří ale nikdo mě nic nesmí cpát.

   Vymazat
  2. Ironii byste mohl pochopit, 15:10.

   Vymazat
  3. 17:29 Tak to se omlouvám ale leze sem moc provokatérů tak asi tak.

   Vymazat
 10. Perfektní rozbor situace !

  OdpovědětVymazat
 11. Nakonec bude možná nejpřijatelnější obnova Rakouska - Uherska na principu federace. Nazval bych to Středoevropská federace. A s hlavním městem Vídní, ne Varšavou!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bez Polska. To si vystačí s Amerikou.

   Vymazat
  2. No Rakúsko - Uhorsko bez maďarov... By vyzeralo čudne a s nimi... Málo trvácne. Lebo ich to neprešlo, len to v nich drieme. Nebola by rozumnejšia reštaurácia Česko - Slovenska s tým, že raušáci a poliaci by sa hádam raz možno niekedy v budúcnosti snáď mohli pridať, keby sme práve fakt chceli.

   RChPz

   Vymazat
  3. Anonymní14. září 2020 16:26
   Jsem potěšen, že to už i Slovákům dochází. Při rozdělování nám tvrdili, že o nic nejde, že se opět sejdeme v EU. Ale snad už vidíme, že o něco jde, že jde o hodně. Cesta k Československu je přes vlastenecké vlády, jak v Čechách, tak na Slovensku. Vypadá to nemožně, ale je to dobrý cíl. P.K.

   Vymazat
 12. Na každé iné riešenie, než plánované NWO - je neskoro. NWO sa už nedá zastaviť. Posledných 75 rokov majorita obyvateľstva prispela k vytvoreniu plánu na NWO. K obratu by mohlo dôjsť len pomocou uvedomelého obyvateľstva, ktoré by muselo vyprodukovať stovky kvalitných politikov. S tými čo tu máme posledných 30 rokov sa plán len zrýchlil.
  Akýkoľvek plán na nové usporiadanie Európy je v rukách USA + USD. Navyše, každý plán zlyhá, ak bude namierený proti RF. Ak sa Medzimorie upevní a cieľom zväzku bude nepriateľstvo voči RF - súčasné i budúce problémy štátov sa nevyriešia. Naopak, štáty Medzimoria budú ohniskom budúcej horúcej vojny. Preto starý Západ neprotestuje proti tomuto zoskupeniu, lebo vie, že bude v závetrí vojny.
  Európa má jedinú šancu zastaviť sebadeštrukciu : prestať byť lokajom USA a spojiť sa s RF po každej stránke. Tým by USA zostali za Atlantikom , ale už ako rovnocenný partner, nie hegemón. Podobne by bola šanca aj na rovnocenné partnerstvo s Čínou a spol. A keďže toto riešenie nemá podporu obyvateľstva, 5. kolóny elít,.... osobitne Pentagonu, môžeme len diskutovať o tom, čo by bolo potom.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní14. září 2020 14:33
   Žijete v iluzi, že politicky existuje nějaká Evropa. Není to tak, existuje koloniální západní Evropa a kolonizovaná střední a východní Evropa. RF je smrtelným nebezpečím, pro západní kolonizátory, nikoliv pro střední Evropu. Právě kvůli možné alternativě, pro jejich kolonie.
   Dokud si střední Evropa nevydobyde politickou subjektivitu, bude stále trhaná z východu i ze západu. Tu subjektivitu by musel stvrdit východ, západ i USA. Ale obávám se, že zde je podobný problém, jako u Kurdů. Všechny velmoci by uznaly nezávislý Kurdistán, pokud by byl v jejich područí. O svrchovaný subjekt, který by neměli pod kontrolou, žádná mocnost nemá zájem.
   Ale problémy jsou od toho, aby se řešily. P.K.

   Vymazat
 13. Na Poláky pozor! Nelézt s ními do žádných spolků, protože Poláci by zotročili ostatní Slovany dříve, než Germáni. Už první premiér ČSR Karel Kramář před Poláky varoval: Polsko je nejnebezpečnější entita pro evropský mír. Historie mu dala zapravdu a jeho varování je stále aktuální.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Kramar mel pravdu. Mohl potvrdit. Hledaji stale spojence, kteri jim pomohou sve uzemni sny uskutecnit. Kazdy spojenec ovsem sleduje jenom sve vlastni zajmy. Proto Rise Polsko po vzajemnem miliskovani prevalcovalo. Prehnane Sikorskeho pozadavky vedly k jeho zabiti spojenci pri letecke katastrofe.
   USA udelaji s Polskem totez. Zatim z neho tahaji jenom penize a pouzivaji ho k rusofobnim provokacim. Polak nikdy nezmoudri. Ve sve podstate je fasista a antisemit jako Nemec.

   Vymazat
  2. Proto ma taky Lukasenko zakladni antidemokratisticky problem , kdyz nebyl zvolen v Polsku , nemuze byt ani demokratickym presidentem v Belorusku.
   To da rozum.
   Proto se mnozi protesty pod prapory hitlerovskeho fasismu ukrajincu dovezenych do Beloruska ..
   To je samozrejme.
   Do poctu demonstrujicich se zahrnou na fotografiich i demonstranti za Lukasenka.
   Vypada to moc lip , protoze je je jich hodne.Slava.
   Stejny problem maji Putin a cinsky president a kazdej.
   Jedine Navalny muze navalit demokracii.
   Navalny ,protoze i s tymem pecovatelu, prezil velke davky Novicoku..I vzdalene staty jiz zjistily remote control /dalkove ovladani/Novicok,a Putina ani Polsko ani EU,USA ani Nemecko nezvolilo.
   Rusky volby automaticky zadna demokracie,kazdej rus by dneska chtel volit. Antirasismus se s tim vyporada co nevidet..Taky rusky jazyk se musi zakazat.
   Takova drzost.
   Protoze !
   1/Demokracie ma vzdycky pravdu.
   2/ Kdyz nema plati bod c.1 !!!
   Ten plati porad a na vsechno. Bez vyjimky.
   Proto musime mit EU. Ta spolehlive rozhodne ,kdo je demokrat a kdo ne.
   Polska vetsinou Medii uznana demokracie jeci a povykuje o jinych vladach /v Polsku beda nezvolenych/ nejvic a proto ma nejvic pravdu.
   V demokracii kdo to nedela /protoze nesmi a nebo ma jiny nazor/ pravdu nema ani nesmi mit..
   Ani nejaky nazor, protoze kazdy je uz predem spatny.
   Proto Soros ma vzdycky penezo-pravdu a Gates rozhoduje, vlastne miliar-daruje o coronaviru..!!!

   Vymazat
 14. No potěš pán Bůh. O čem to tady sníte??? To je z deště pod vokap. To opravdu chcete obnovovat Rakousko? Tech 300 let útlaku a skoro vyvraždění ve 30 leté válce a po ní Vám nestačilo? O čem to fantazírujete? A jako druhou verzi budoucnosti fašistické Velkopolsko? Pán Bůh nás chraň před takovými blázny. Kdyby jste prosazovali útěk z EU a samostatnou Českou republiku nebo obnovu Československa na principech státu jako Švýcarsko, tak nic nenamítám, ale chtít obnovovat Rakousko nebo Velkopolsko??? Tak s tím jděte do prdele. To se chcete nechat vyvraždit v nesmyslné válce proti Rusku? Proč a z jakého důvodu? Proč máme nenávidět Rusy a chtít být bojištěm proti nim? To se Evropa nikdy nepoučí a zase znovu si poleze do Ruska pro výprask pro ukřivděnost z dřívějších porážek? Teď už to nebude na 50 let lízání si ran a kňučení, ale finální vymazání z tváře planety. Proč by s těmito bláznovstvími měli občané souhlasit, proč by měli chtít znovu Habsburky nebo jít chcípat do válka? Proč a za koho??? Lidi co to hulíte za svinstvo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jste to vystihl, o co jde! Take s Tichym nesouhlasim. Nase sance vidim ve spojenectvi s Ruskem, se Slovany. Davaji vsem etnikum stejnou sanci. Na zapade jsme lide 2. kategorie. Muzeme tam pracovat jen proto, ze nas potrebuji. Kdyz dojde s nimi ke konfliktu u emigrantu vidite to naprosto jasne. V Anglii ubil Anglican Cecha retezem a byl osvoboze. V Belgii zase Slovaka zabil policista jako Floyda, rozsudek jeste neni.

   Vymazat
 15. Konglomerat statu se nepodari vytvorit na zaklade dohody techto statu, protoze to ztroskota na jejich sobeckych zajmech pro sebe si co nejvice urvat. Uskupeni statu jako Rakousko-Uhersko mohlo vzniknout jedine pod patronatem mocnosti, majici vahu v geopolitice. Nekdo musi tento konglomerat reprezentovat a vytvaret zahr. politiku. Kdo to bude? Polsko? Rusofobni a naivni proamericti ritolezci, kteri dnes vyzyvaji Nemecko ?
  Vidite, jak je ten vas plan slaby.
  Ja vidim jedinou protivahu priklonem a federaci s Ruskem. Nemecko je okupovane USA a neziska proto zadnou potrebnou suverenitu v jednani.
  Je pouze hospodarsky silne, ale bezzube, jeho armada je zamerne v troskach. Jenom Rusko nam muze zarucit nezavislost az se USA stahnou, protoze budou muset na zaklade vlastni krize. A pak je nutne celit Nemecku, ktere zustalo stale stejne a bude se snazit ovladnout stredni a vychodni Evropu. Merkelova a jeji lokajove bude muset odejit, nebo bude svrzena.

  OdpovědětVymazat
 16. Konglomerat statu se nepodari vytvorit na zaklade dohody techto statu, protoze to ztroskota na jejich sobeckych zajmech pro sebe si co nejvice urvat. Uskupeni statu jako Rakousko-Uhersko mohlo vzniknout jedine pod patronatem mocnosti, majici vahu v geopolitice. Nekdo musi tento konglomerat reprezentovat a vytvaret zahr. politiku. Kdo to bude? Polsko? Rusofobni a naivni proamericti ritolezci, kteri dnes vyzyvaji Nemecko ?
  Vidite, jak je ten vas plan slaby.
  Ja vidim jedinou protivahu priklonem a federaci s Ruskem. Nemecko je okupovane USA a neziska proto zadnou potrebnou suverenitu v jednani.
  Je pouze hospodarsky silne, ale bezzube, jeho armada je zamerne v troskach. Jenom Rusko nam muze zarucit nezavislost az se USA stahnou, protoze budou muset na zaklade vlastni krize. A pak je nutne celit Nemecku, ktere zustalo stale stejne a bude se snazit ovladnout stredni a vychodni Evropu. Merkelova a jeji lokajove bude muset odejit, nebo bude svrzena.

  OdpovědětVymazat
 17. Každopádně s největší pravděpodobností ke změnám dojde. Mezi VŠEMI státy Evropy jsou vzájemné "klíčové" spory, které časem pouze bobtnají, protože současná EU je není schopna a ani ochotna řešit.
  Jestliže se EU jako jeden entit (neznámé pohlaví) nedokázalo postavit za svého člena Řecko, které je navíc nuceně díky jemu (entitě) v hlubokém bahně, pak jaký má smysl si myslet, že se postaví za někoho dalšího, pokud to nebude Německo a nebo nanejvýše Francie. Slabost Evropy, postupně navazovaná politickým tlakem USA v průběhu doby po Druhé světové válce je dnes již očividná. Evropa je ve vleku USA a nedělá vlastní politiku, přes velké řeči představitelů evropských zemí. Jedině zbavení se přímého vlivu USA, odstranění jejich základen z celého území Evropy (jak asi pak budou šílet v Polsku?!), může přinést možnost vyřešení směru evropské politiky. To neznamená třeba padnout zase pro změnu před Ruskem, ale přestat se jím strašit a skutečně navzájem spolupracovat. To samé s Amerikou, která kdyby nechtěla, tak co? Půjdeme jinam.
  Navrhovaná vize autora není až tak reálná. Protože tomu chybí vize, směr vývoje. Spojovat se jen proto, abychom byli jen tak spolu, bez programového vybavení je na nic. A to právě chybí.
  Odchod z EU je potřeba, ale bez obsahové náhrady to nemá smysl. Rovněž by silně překážel vývoz kapitálu a zisku, tak jak se to děje dnes u nás (a prakticky ve všech navrhovaných autorem zemích to je podobné) v řádech odchodu přes tři sta miliard Kč ročně bez zdanění, bez jakéhokoliv užitku. Tohle by muselo být vyřešeno, protože pak "zbytek" Evropy či světa bude mít obrovskou páku, jak nám zatnout tipec. Ani si neutřeme nos.
  Rovněž by to znamenalo zajišťování soběstačnosti, rozvoj zemědělství v jeho nejekonomičtější podobě, jinak nepřežijeme, protože se do tohoto oboru musí investovat ohromné prostředky na velké zvýšení efektivity, a soukromník, až na výjimky, si to nebude moci prostě dovolit. Podobná situace je v průmyslu, který se pak musí soustředit nejen na šířku nabídky a efektivitu, ale na přednostní využití toho, co lze u nás vyrábět především z domácích surovin.
  Nastínil jsem tu jen část problémů, které by se pak musely vyřešit, jinak můžeme dopadnout bledě. No, o školství a jeho zlepšení a zbavení se od liberálního plevele netřeba snad ani moc mluvit.
  Ano, ale ke změnám dojde. Bohužel to dopadne podle přání USA a bude to s vysokou pravděpodobností horká válka. Lhostejno kdo s kým. A nad Bruselem zavlaje vlajka ...

  OdpovědětVymazat
 18. Mně by tak mezimoří ani nevadilo, kdyby jeho cílem bylo vytvoření neutrrálního pásma, do kterého by se přidalo ještě na severu Finsko, na jihu Rakousko. Jenže toto by byl pro zločinecký kapitalismus nepřijatelný projekt a ani nacistické Polsko samozřejmě nic takového neplánuje: Někdejší spojene nacistického hitlerovského Německa by se chtěl sám pořádně obohatit vykradením Ruska a jeho kolonizací.

  OdpovědětVymazat
 19. Ono se tady kecá o islamizaci našeho státu a zeptal se vůbec někdo těch Mohamedánů, zda k nám vůbec chtějí? Vždyť všichni míří do Německa, Anglie max. do Francie, ale k nám? Dokonce i syrští křesťané, kolem kterých se tady poskakovalo a snášelo se jim modré z nebe nakonec prchli do Německa. No a jestli by tady byli za podmínek jako v Německu tak rovnám kosu!

  OdpovědětVymazat
 20. všechny tyto nadnárodní úvahy jsou pouhými chimérami.
  Je nutné začít upevňovat národní jednotu, sociální smír a delkarovat všemi kroky českou státní suverenitu.
  Z cizími státy nemáme nic společného a přátelského, vyjma strachu z mocností. víme, ze kterých.

  OdpovědětVymazat
 21. Evropa včetně jejího středu nemá žádnou budoucnost, spěje to jenom do krachu ..
  Je na čase připravovat se jako to dělali komunisté v průběhu 2.sv.války (v Moskevském exilu) k obnovení Československa s programem Národní fronty ..

  Jenom ti co založí Obnovenou Národní fřontu a začnou pracovat ve stejném duchu jako naši předkové budou mít budoucnost, a Rusko bude opět v Jaltě II s námi počítat ...., jinak se Západem skončíme v propadlišti dějin na věčné časy ..

  OdpovědětVymazat
 22. Rozhodně nepatřím k lidem co se lehko vzdávají. Do partají jsem nelezl a snažil jsem se prosadit poctivou prací a to se mi dařilo. Ovšem to co si navařily paraziti všech kalibrů v 89 se jen tak lehko nepodaří napravit. Vůbec ne s Polákem nebo Germánem a tím je řečeno vše. Dokud nebudete na kolenou rýt držkou v zemi a nezaměňujte ve smyslu KK protože to jste se měly jak už nebudete, nepochopíte co je smyslem života. Správně píši te, protože mě se to už asi netýká. Běží to dost rychle, ale mě to nezastihne.

  OdpovědětVymazat
 23. Dobrá úvaha, ale zapomíná na nečekané změny. První z nich bude rozmach covidu a Babišova diskreditace. Další v čase jsou následky ekonomického krachu, který zasáhne celou "atlantickou civilizaci", Určitě také dojde k expanzi islámu, nejspíš se staneme útočištěm uprchlíků z dříve křesťanských zemí.Pravděpodobně včetně válečných konfliktů. A nakonec jde o nejméně poloviční pravděpodobnost klimatické změny, jenže přesně druhým směrem, než současná pseudovědecká propaganda.

  OdpovědětVymazat
 24. Vzhůru do větví.

  OdpovědětVymazat
 25. 23:26 Budou-li jestě někde nějaké větve.

  OdpovědětVymazat
 26. Beze srandy je to postupná likvidace jednoho státu ve střední Evropě v přímém přenosu. Nejdříve se dobrovolně odmontovalo Slovensko, potom došlo k postupnému dobrovolnému odvlastnění hospodařství, zkreslení historie, školství a kultury a je skoro hotovo. Národ ztratil poslední zbytky sebevědomí a přijal současnou situaci jako osudovou nehnutelnost a teď už jen salámovou metodou budou ukrajovány poslední zbytky půdy, třeba Lichtenštejny. Sice v rozporu s Benešovými dekrety, ale jistě dnes už vyhaslými a kdyby naše soudy úlohu nezvládly, tak rozhodnou ty Evropské. My se tu můžeme mezi sebou osočovat na téma, kterak naší důchodci projídají budoucnost našich dětí. Dokonáno jest, pogratulujme si.

  OdpovědětVymazat
 27. 21:42 Bohu žel máte plnou pravdu. Vše začalo trpěnou a tajně podporovanou činností vlastizrádců nazývaných disidenti a jejich adorací v roce 1989 s megalhářem Heivlem. Bohužel část našich spoluobčanů ani po 30 letech neprohlédla nebo účelově a prospěchářsky (v Čechách se podvraťákům vždy dařilo) podporuje devastaci státu a národa. Obávám se jakých konců to celé nabere nejen u nás, ale v celém tzv. Euro-Atlantické civilizaci, protže v popředí jsou čím dál větší šílenci, gauneři a naprostí amatéři nebo otevření zrádci.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.