Reklama

středa 30. září 2020

Je spravedlivá společnost levicovou utopií?

Leo K.

30. 9. 2020   KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Všichni víme, že se nad poměry věčně žít nedá, jenomže naše nad poměry znamenají také umělou zaměstnanost a zbytečnou sociální závislost. Víme tedy jen, že o něco zchudneme. Příčiny krize bychom ale znát měli...


... Na vině je především sociální stát a jeho ideologie, která všem slibuje trvale neudržitelný růst životní úrovně a čím dál vyšší sociální podporu pokud možno co největšímu počtu lidí – rozuměj voličů. Státní deficit u nás začala budovat sociálně demokratická vláda Miloše Zemana a její další premiéři Špidla, Gross i Paroubek v této líbivé politice zdárně pokračovali. Politika rozdávání je totiž raison d´etat jejich volební strategie a starost, kde na to vezmou do ní nepatří. Ta tam je doba, kdy se stát staral jen o vnitřní a vnější bezpečnost, minimální efektivní státní správu, spravedlivé soudy, makroekonomickou rovnováhu a nějaký ten tuzér nejpotřebnějším. Kdy ještě nesliboval a nepřerozděloval. Špidlovo okřídlené „peníze budou“ (a my nebudeme) teď platí obráceně.
Tragédie sociálního státu nespočívá jen v tom, že téměř přímo úměrně s dávkami přibývá potřebných, a k tomu z jiných důvodů i důchodců a postižených, že stát korumpuje sociální soudržnost a platí lidem, aby se příliš nenamáhali, pořídili si luxus mít dítě i bez manžela a podobně, ale že současně s rostoucími výdaji a dluhy roste byrokracie i armáda úředníků, která nejen že hodně stojí, ale hlavně také překáží hospodářskému rozvoji… píše Alexandr Tomský v článku Astronomický dluh a utopie fungujícího státu.

Profesorka Stanislava Kučerová uveřejnila článek „Víme ještě co je a co není levice?“ a v něm se mimo jiné děsí citátů ikony liberalismu rakouské školy Friedricha Augusta von Hayek:
„Heslo sociální spravedlnosti nemá nic společného se společností svobodných lidí… Patří do kategorie nesmyslů, je to iluze, která pobláznila socialisty… Společnost nemůže nést odpovědnost za hmotné postavení svých členů a za to, že každý dostane, co mu patří… Víra v sociální spravedlnost je největší hrozbou pro většinu hodnot civilizace svobody, totiž soukromého vlastnictví, nerušeného sledování osobních cílů a tím i vytváření spontánního řádu tržního hospodářství.“

Poznámka: ty tři tečky označují větší blok indiferentního textu.

A proč se paní profesorka děsí citátů filosofujícího ekonoma, který v knize Osudná domýšlivost rozvíjí Platonovu myšlenku, že slibování nové a lepší společnosti vede k totalitarismu. Friedrich von Hayek je – respektive byl (zemřel 23. března 1992) – nesmiřitelným nepřítelem socialismu. Jeho myšlenky snaživě opakuje nejen Alexandr Tomský, ale i Václav Klaus byť je Hayek takřka 30 let po smrti.

Co to říkal Hayek o hitlerismu?

V článku nazvaném výmluvně „Znovuobjevení liberalismu“ píše profesor Eduard Heimann, jedna z vůdčích osobností německého křesťanského socialismu: „Hitlerismus se prohlašuje jak za pravou demokracii, tak za pravý socialismus, a hroznou pravdou je, že v obou tvrzeních je zrnko pravdy – jistě zcela nepatrné zrnko, které však stačí k tomu, aby sloužilo jako základ pro fantastické překrucování skutečnosti. Hitlerismus zachází dokonce tak daleko, že si nárokuje úlohu ochránce křesťanství, a je hroznou pravdou, že dokonce i tak hrubě zavádějící výklad může vyvolat určitou odezvu. Z celé té mlhy polopravd ale jasně vysvítá jeden fakt: totiž že Hitler si nikdy nenárokoval, že představuje pravý liberalismus. Liberalismus má proto čest nazývat se doktrínou, kterou Hitler nejvíc nenávidí.“ Je třeba ještě dodat, že tato nenávist neměla dosud mnoho příležitostí ukázat se v praxi pouze proto, že když se Hitler dostal k moci, byl liberalismus v Německu již po všech stránkách mrtvý. A smrtelnou ránu mu zasadil právě socialismus. Zatímco mnohým z těch, kdo sledovali zblízka přechod od socialismu k fašismu, je spojitost mezi oběma systémy stále více zřejmá…

A jak to říká Václav Klaus?

…Západ svou zkušenost z nacismu (a fašismu) nebyl schopen dostatečně zobecnit. Měl tendenci považovat je za singulární, neopakovatelné jevy. Tak je ostatně dnes a denně v médiích zobrazován Hitler, čímž podstata hitlerismu – jako agresivní levicové ideologie – mizí. Jen za komunismu a komunistickými ideology mohl být hitlerismus vydáván za pravicovost…

Hayek o sociální spravedlnosti:

Rostoucí víra v sociální spravedlnost je v současné době pravděpodobně tou nejzávažnější hrozbou pro většinu hodnot, jež v minulosti inspirovaly rozvoj civilizace. Hrozí, že čím víc se lidé budou domnívat, že postavení jednotlivců či skupin záleží na jednání vlády, která uznává určité schéma spravedlnosti v rozdělování a podle něj rozdělování uskutečňuje, tím více bude muset vláda rozhodovat o postavení jednotlivců. V takovém řízeném „přikazovacím“ systému, v němž se jednotlivci nařizuje, co má dělat, může pojem „sociální spravedlnost“ dostat smysl. Snaha o sociální spravedlnost přinutí vládu, aby zacházela s občany a jejich majetky jako s předměty administrativy se záměrem zabezpečit konkrétní výsledek konkrétním skupinám. Ve svobodné společnosti, kde každý smí využívat svých znalostí a dovedností pro své vlastní účely, kde nikdo neurčuje a nerozděluje relativní příjmy různých lidí podle nějakého uznaného principu spravedlnosti, musí být tento výraz nutně prázdný a nesmyslný.

A Václav Klaus na stejné téma na žofínském fóru:
Osvoboďme se od doktríny sociálně-tržní a ekologicky orientované ekonomiky a nechme trhy přirozeně pracovat. Jen tak zachráníme demokracii.

Hayekův prístup je odlišný od všeho, co bylo před tím. Na společnost se díval především očima liberálního ekonoma, tedy jako na soubor neznámého počtu rozdílných, vzájemně interagujících subjektů sledujících neznámý počet neznámých individuálních cílů. Do společenských vztahu tyto subjekty vstupují s určitými očekáváními. Veškerá jejich činnost také směřuje k dosažení určitých individuálních, jimi očekávaných, cílů.
Společnost prý neexistuje, vždy jde údajně jen o množství individualit, každá s vlastními cíli.

Jestliže ale přijmeme princip dokonale nepoznatelného systému, dynamického řádu s nepoznatelným množstvím měnících se proměnných, jak se s tímto pohledem slučuje přísně fyzikální popis tekutého tělesa?

Voda v konvi je tvořena nesmírně velkým počtem (který přesahuje počet lidí na celé zeměkouli) molekul vody, molekul různých příměsí a molekul plynů. Každá z jednotlivých molekul má vlastní rychlost a směr, který jenom náhodou souhlasí s rychlostí a směrem jiné molekuly. Mezi molekulami dochází k nepředvídatelným interakcím. Přesto existuje fyzikální popis stavu tohoto tekutého tělesa, kterému se říká termodynamika. Ač jde o systém s dynamickým řádem a s obrovským množstvím měnících se proměnných,
nikdo si nedovolí tvrdit, že toto tekuté těleso neexistuje, že jde jen o množinu molekul.

Ekonomicky liberalismus se tváří jako apolitický, jako přirozený řád věcí, ale jeho politická tvář se ukáže v momentě, kdy Hayek zdůvodňuje jeho existenci

…je podmínkou…civilizací svobody, totiž soukromého vlastnictví, nerušeného sledování osobních cílů a tím i vytváření spontánního řádu tržního hospodářství…

To snad není politický popis? V Hayekově díle „Cesta do otroctví", v kapitole Individualismu a kolektivismus je jako motto citát francouzského filosofa Élie Halévy

Socialisté věří ve dvě věci, které se od sebe absolutně liší, a snad i vylučují: svobodu a organizaci.

Co tím mottem chce Hayek říct? Řád? Že by liberalismus, který vyznává primogenitu svobody vylučoval řád? Jde snad o pokus adorovat anarchii? Ne.

Jde přece jenom o drobnost. Dehonestovat socialisty.

Roku 1944, kdy dopsal Cestu do otroctví je doslova vidět jak depresivně na autora v Británii doléhal sovětský systém v letech Stalinovi hrůzovlády. Hayekovy významy slov o sociální spravedlnosti splývají s odsouzením stalinské praxe stejně jako v díle Právo, zákonodárství a svoboda významy slov zase adorují britský právní systém. Tedy právo země, kde žil takřka dvacet let (1931–1950).

Fridrich August von Hayek byl determinován dobovou zkušeností, zcela ve vleku politických událostí. Zásadně hájil soukromé vlastnictví, které považoval za klíčový faktor fungující ekonomiky. Až natolik, že protestoval proti státní účasti a státnímu intervencionismu. Odmítal centrální plánování. Považoval jej za rys totalitarismu, jelikož tím stát potlačuje svobodu jednotlivců, a vysledoval ho u socialismu, fašismu i nacismu.

Byl velkým obhájcem liberalismu, a tím tedy individualismu a svobody. Věřil v nutnost svobodné volby a vůle. V ekonomickém smyslu věřil ve volný trh, svobodnou konkurenci, liberální kapitalismus a tržní hospodářství.

Věřil, ale víra se skutečnou vědou nemá nic společného

přesto, že byl jmenován doktorem ekonomických věd na na London School of Economics. Poctivě zváženo, Hayek nebyl žádný obří duch jež by rozerval hranice vědění. Přelomový spisek Cesta do otroctví, nemá ambice být vědeckým dílem, ač se na něj zastánci liberalismu odvolávají. Jenže ani při nejlepší vůli nesplňuje nejzákladnější požadavky na vědeckou práci. Je to pouhá beletrie s ideologickým podtextem, byť vydávána za přelomové dílo liberalismu. Léčba vírou je všelidský fenomén. Věř – a víra tvá tě uzdraví.

Hayek je tak pouze jedním z mnoha, kteří podali důkaz, že název předmětu politická ekonomie za časů totality, měl své oprávnění.

Pokud „kapitalismus“ znamená systém konkurence založený na svobodném nakládání se soukromým majetkem, měli bychom si spíše uvědomit, že jedině v takovém systému může demokracie fungovat.

Jakmile ji ovládne kolektivistické krédo, nutně nakonec samu sebe zahubí.

Nemáme zde nicméně v žádném případě v úmyslu dělat z demokracie nedotknutelnou svátost. Možná je pravda, že naše generace příliš hovoří a uvažuje o demokracii a málo o hodnotách, kterým slouží. O demokracii se nedá prohlásit, jak to lord Acton správně řekl o svobodě, že 

„není prostředkem sloužícím vyšším politickým cílům. Je totiž nejvyšším politickým cílem sama o sobě. Nepotřebujeme ji pro dobrou správu státu, ale jako ochranu při sledování nejvyšších cílů občanské společnosti a soukromého života?!?“

Demokracie je ve své podstatě prostředek, praktický nástroj pro zajištění vnitřního míru a svobody jednotlivců. Jako taková není v žádném případě neomylná či bezchybná. Stejně tak nesmíme zapomínat, že často panovala větší kulturní a duchovní svoboda pod autokratickou vládou než v některých demokraciích. Je přinejmenším představitelné, že v rukou velmi homogenní a doktrinářské většiny může demokratická vláda provádět stejný útlak jako ta nejhorší diktatura. Nám zde však nejde o to, že diktatura znamená za každých okolností konec svobody, ale spíše že plánování nutně vede k diktatuře, protože ta je nejúčinnější metodou nátlaku a vnucování určitých ideálů, a jako taková je nezbytná pro fungování plánování ve velkém měřítku.

Střet mezi plánováním a demokracií vzniká z prostého faktu, že demokracie brzdí potlačování svobody, a to je při řízení ekonomických aktivit nezbytné. Ale i když demokracie přestane být zárukou individuální svobody, může přece jen v určité formě přežívat i v totalitním režimu. Skutečná „diktatura proletariátu“, byť formálně demokratická, by pravděpodobně zničila osobní svobodu stejně dokonale jako kterákoli autokracie…

Ta svobodná vůle má leckdy odvrácenou tvář. Výroba zboží, která není určována požadavky spotřeby, ale především požadavkem ziskového umístění kapitálu vede k tomu, že

domácnosti nakupují čím dál zbytečnější produkty

pod tlakem výrobců, kteří musí investovat do reklamy

za cílem vytvoření nových potřeb spotřebitele

a tedy zájmu o své výrobky. Na druhé straně společnost trpí podfinancovanými veřejnými službami a infrastruktury. Ekonom John Kenneth Galbraith (ekonomický poradce J.F. Kennedyho) se všemožně snažil poměr mezi soukromou hojností a veřejnou chudobou narovnat a když se nedařilo řekl: 

„Ekonomie je nesmírně užitečná, jako způsob zaměstnávání ekonomů“

a šel velvyslancovat do Indie.

Většina lidí by souhlasila s tvrzením, že si všichni zasloužíme žít ve společnosti, kde bychom dostali to, co si zasloužíme, byli bychom svobodní a měli příležitost k seberealizaci a naplnění svého potenciálu. Jakkoli se to může zdát nezdvořilé, redistribuční zdanění je krokem, který se ubírá tímto směrem.

Bohatí si své bohatství sami nevytvořili – jen si ho užívají místo nás.

Stačí připomenout, že u kolébky evropského sociálního státu stála tzv. Beveridgeova zpráva z roku 1942. V době války, za vlády konzervativce Winstona Churchilla vypracoval ekonom a reformátor William Beveridge zprávu o tom, jak bojovat s „pěti nepřátelskými obry,“ ke kterým patří chudoba, nemoci, nezaměstnanost, špína a nevzdělanost. Zrodila se vize státu, který by i v kapitalistických podmínkách v případě potřeby dokázal pomoci člověku po celý jeho život – od kolébky do hrobu.

(Když bylo ve válce dost peněz na zabíjení Němců, tak proč by se nenašly když jde o štěstí vlastních občanů)

Takto se formoval sociální stát, který v podstatě v Evropě stále ještě funguje. Byť se jej někteří ideologové snaží rozpustit například „outsourcováním“ povinností sociálního státu na podnikavé neziskovky.

Další z ekonomů, tentokrát Chicagské ekonomické školy, Milton Friedmann, který byl poradcem republikánského prezidenta Ronalda Reagana a konzervativní britské premiérky Margaret Thatcherové, vyzdvihoval výhody ekonomického systému volného trhu s minimálními zásahy. Friedman jednou prohlásil, že jeho účast v procesu odstraňování odvodů ve Spojených státech je úspěch, na který je nejvíce pyšný. Ve své knize „Kapitalismus a svoboda“ z roku 1962 obhajoval politiku dobrovolnické práce v armádě, volně se pohybujících směnných kurzů, zrušení lékařských licencí, negativní daně z příjmu a školních poukazů. Jeho proslaveným výrokem je:

„Jediným cílem byznysu je zisk. Dobročinnost je možná, ale kdokoli si chce hrát na dobrodince, ať tak činí za vlastní peníze.“

Uvažování, že takové postupy se příčí morálce utnul u nás Václav Klaus výrokem, že

morálka není ekonomickou kategorií.

To je vlastně jenom poznámka pro ty, kteří poukazují na naše privatizační „tunely“ devadesátých let. Dokonce se rozšířila domněnka, že něco podobného je pouze českou specialitou. Ale to jsou opravdu jenom zeměstředné „bájky a pověsti.“ Známým příkladem z loňského roku byl pokus Fuji o akvizici společnosti Xerox. Pokud by to proběhlo podle plánu Fuji, společný podnik Xerox Fuji by si půjčil 6,1 miliardy dolarů. Za tyto peníze by společný podnik koupil podíl, který ve společném podniku držel Fuji. S 6,1 miliardami USD v hotovosti by pak Fuji koupila Xerox a její dceřinou společnost Xerox Fuji.

Převzetí, aniž byste za něj museli platit cent, což samo o sobě zní šíleně.

Záležitost by pak měla pokračovat. Xerox by si pak měl chopit dalších dvou miliard dluhů, aby vyplatil svým akcionářům zvláštní dividendu. Tyto dvě miliardy se manažerům Xeroxu nezdály dost, chtěli vyplatit 2,5 miliardy. Cokoli, co přiměje akcionáře ke schválení „fúze.“ Jeden z větších akcionářů si nakonec na tyto plány stěžoval, takže se dostaly na veřejnost, a k převzetí alespoň prozatím nedošlo.

Blíží se závěr a pořád nepadlo slovo, které by naznačovalo zda vůbec spravedlivá společnost může existovat, nebo je to bláhový sen, utopie levice. Máme-li nějaký problém, tak prvním krokem k jeho řešení je jeho co nejdokonalejší popis a každý, kdo chce řešení bránit dělá zase vše možné, aby takovému popisu zabránil.

To je také základní důvod proč všechna komerční media, mezi která řadím i media veřejné služby, neinformují, ale vytvářejí virtuální zdání světa.

Není to jenom formou komentářů zainteresovanými komentátory, ale také dehonestací alternativních zdrojů a také tím, že o „nepohodlných“ skutečnostech neinformují vůbec. V antice Sirény, kouzelné pěvkyně, lákaly svým neodolatelným zpěvem námořníky ke svému ostrovu, aby jejich loď ztroskotala na útesech.

Dokud budou lidé naslouchat jejich dědicům v podobě komerčních médií, ztroskotají jejich představy světa na totálním chaosu, který tato média cíleně vytvářejí. A do té doby jsou veškerá kladná očekávání utopií.


Stokrát si můžete říkat, že svoje „Lidovky,“ „frontu,“ „Právo,“ rozhlas, televizi znáte, a že poznáte, kdy s vámi „mlátí“ o zem. Nepoznáte. Jsou to profesionálové a od toho abyste to nepoznali jsou placeni. Za to jste přesvědčováni, že vše, co se dozvídáte mimo ně je dezinformace, fake news, neověřené a Bůh ví z jakých podvratných zdrojů.

A protože to nestačí, tak nám bylo dohodnuto, že provozovatelé sociálních sítí, na kterých dnes probíhá neoficiální diskuse, budou povinni mazat veškerý obsah označený za fake news. Když matematik a publicista Marian Kechlibar proti tomu vystoupil s peticí Stop cenzuře, tak se strhla bouře lokajů, ke kterým se přidal i naivní humanista Jan Čulík zakladatel Britských listů:

Prý se v rozhlase hovořilo o petici ultrapravicových českých signatářů, mezi nimž vévodí Ondřej Neff (ten člověk se k stáru snad zbláznil?) požadující „absolutní svobodu slova na sociálních sítích.“ K tomuto nesmyslu si notoval i tzv. komentátor Českého rozhlasu Ivan Hoffman. Ten taky, věkem, zdá se, ztratil soudnost.

Signatáři petice by mohli vědět, že demokracie, to znamená odpovědnost. Vždycky byla a musí být v demokracii svoboda projevu omezována zákonem. […] Jak to už kdysi dávno, někdy ve dvacátých letech dvacátého století, definoval slavný americký soudce Brandeis: Je vážným trestným činem vykřiknout v přeplněném divadle „Hoří!“ – když se nic neděje a vy tím způsobíte hysterickou tlačenici, při níž se lidi ušlapou.

Je komické, že nálepkuje jmenované „staříci jako Ondřej Neff či Ivan Hoffmann […] už nezvládají dnešní moderní svět,“ ač je sám stejně stár jako Ivan Hoffmann, ale to je mimovolná komika špatně zvládnuté emoce. Kdyby použil rozum, tak musí přiznat, že svobodu slova mají jedinci, kteří jsou k oficiálnímu publikování (tedy přes síto cenzury) připuštěni a že jeho „apel“ se protiví české ústavně zakotvené Listině lidských práv a svobod, kde se praví, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny, že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. A také, že cenzura je nepřípustná.

Přesto, že je svoboda slova ústavně chráněna, tak se pravicová elita snaží najít obezličku, aby nás mohla dále mystifikovat. Stupeň mystifikace překvapivě odhalil sám Friedman když řekl, že z teorie, která

vychází ze zřejmě mylných předpokladů, mohou plynout překvapivě přesné předpovědi!?!

U nás stačí sledovat příkladmo dvojici ekonomů Šichtářová, Kovanda, aby si soudný člověk hledal dostatečně pevnou větev, která unese jeho tíhu až na ní spočine s konopnou smyčkou kolem šije.

Hlavním hříchem kritizovaného zpravodajství je ovšem ta část, která se mainstreamovým mediím „vypařila,“ která je politicky chytlavá,


nejedná se jenom o nepokojích v Bulharsku, ale i o neokolonialistických obchodních dohodách EU, kdy dotované a tudíž levné potraviny z EU pod zástěrkou humanitární pomoci ničí místní africkou produkci a africké zemědělství vůbec a jsou také jedním z mnoha důvodů migrace. Nebo kdo má prospěch z dovozu agenturních pracovníků z Polska, Ukrajiny a Rumunska a kdo na něj naopak doplácí.

U většiny migrantů se jejich sen o prosperujícím životě nesplní, ale stále více lidí pociťuje tlak konkurence na trhu práce a bydlení. Díky politické pravici jsou nakonec prvními oběťmi migrace – stejně samotní migranti.

Že morálka je pro „svobodný byznys“ jenom zbytečně zdviženým prstem, dokazují i příběhy ze současné koronavirové krize. Američané opakovaně přepláceli zboží, které už odkoupily jiné země. Signifikantní je, že to Američané neprovedli svým ideologickým protivníkům, ale svým spojencům. To je naprosté fiasko jak v oblasti mezinárodní spolupráce, tak i kolaps všech představ o tom, že cesta k modernitě je cestou deindustrializace.

Pravice, ať politická nebo ekonomická myslí jenom na uspokojení vlastního ega, ctí zisk okamžiku a výčitky ostatních bagatelizuje obviněním ze závisti. A ke všemu to vydává za přirozený běh věcí… Wow!

Zajímalo by mě, jak jsou na tom pravičáci při sexu.


46 komentářů :

 1. Naprosto,ba ještě hůře, jako totální nesmysl.
  Kdo mohl,ten se s levici rozloučil.
  Viz.Vychodni Evropa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14,32
   Kdyby Čechoslováci v listopadu 1989 věděli,jaké"""kulturní,politické a hospodářské změny""""nastanou,tak si ty vohráblo pamatuj,že Letná by dodnes zela prázdnotou!!!!

   Vymazat
  2. Anonymní 14:32
   Kapitalisté se potřebovali rozloučit s levicí,sociálními vymoženostmi a ti naši nastupující kapitalisté,co chtěli zbohatnout přes noc,tak na to šli přes mrtvoly.Také jsem nikdy neslyšel,nečetl,že by kapitalista byl solidární.

   Vymazat
  3. 14.32 Život za Husáka byl nějaký nesmysl ? Nesmysl je kapitalizmus , nezaměstnaní , bezdomovci , exekuce , války , sankce , obrovské dluhy , neustálá inflace ! Kapitalisti za 30 let fungující soběstačný stát zničili , rozkradli , zadlužili , český průmysl , zemědělství , školství zničili , dnes jsme jen nesoběstačná , zadlužená bruselská , německá a americká kolonie , dokonce nám nařizují , jak se má co jmenovat a cpou nám sem muslimy !

   Vymazat
  4. Re (14:32):
   Haf!, no to je komentář!!
   Dávejte raději kursy rychločtení! Třeba budete i v balíku ...

   Vymazat
  5. 14:48
   Tupounku, co je na dnešním kulturním, politickém a hospodářském dění špatného,o stovky procent lepší jak za vás rudejch. Díky pane Havle.

   Vymazat
  6. 17:11

   Tady nejsem Opluštile na vašem vojenském buzerplace.
   V balíku jsem dávno, balíku.Dik za "" radu ""

   Vymazat
  7. 20;06
   Proč vůl bučí, když nemá k čemu?!!!

   Vymazat
  8. 20.06 Dnes je stát zničený , rozkradený , zadlužený ! Jsou tu nezaměstnaní , bezdomovci , exekuce ! Český průmysl , zemědělství , školství zničené , většina velkých podniků patří cizincům , do ciziny ročně odchází několik set miliard korun ! Neustále rostou ceny potravin , nájemného , energií , chybí lékaři, řemeslníci , technici ! Jsme jen nesoběstačná zadlužená bruselská , německá a americká kolonie , dokonce nám nařizují , jak se má co jmenovat a cpou nám sem muslimy !Naše kabaretní armáda okupuje cizí země v zájmu západních kapitalistů !

   Vymazat
  9. 22:06
   Naše krásná, svobodná, bohatá zem vzkvétá. Nebýt covidu, tak se lidé se tady dnes mají nejlíp v historii. A i sním se mají dobře.
   To jen ty jsi zapšklý loser. A místo abys přispěl naší zemi čímkoli pozitivním tak jen šíříš smrad, negativismus, špiníš, očerňuješ, pomlouváš.

   Vymazat
  10. Takle hloupě bez jedineho argumentu něco tvrdit,to jsi pochytil kde?? Pokud jsi někomu nadřízený,tak oni pod Tebou musí mít totalni "depky",

   Vymazat
  11. Pokrokový system byl v 89 zničen a s ním Československo levici u nás zlikvidoval kraďousek. Nebo je nechal dělat jeho politiku.

   Vymazat
  12. 23:19 Skutečně naše zem,to není zem to je zahrádka. Ale lepšolidi zadupali její pracující občany do hypoték, půjček s nemravnými úroky dříve zvaných lichva, které často končí exekucí. Systém tak vytváří bezdomovce a podařilo se mu předhodit všem občanům jako viníky důchodce, kteří údajně projídají budoucnost dětí. Co naplat, když se najdou dušičky, které tomu uvěří.

   Vymazat
  13. Jednoduše a srozumitelně lze definovat rozdíl levice-socialismus versus pravice-kapitalismus dle toho v čí prospěch jsou vydávány zákony v prospěch práce či kapitálu. U nás byl jednoznačně po roce 1989 upřednostněn kapitál a to až za hranu kriminálnosti. U nás není žádná strana, která by tuto disproporci napravila. V žádném případě nejde o sociální dávky, ale o rovnost odměny za práci a za vlastnictví kapitálu. Stanovení minimální mzdy a maximálního zisku by měla být samozřejmostí, stejně jako progresivní zdanění. Práce je všude dost, jen odměna za ní musí zajišťovat důstojný život. bv

   Vymazat
 2. Pravdu měl Pepa Nos,když zpíval, že Země je kulatá.

  OdpovědětVymazat
 3. Ono je jedno, jak se co nazývá - jestli budu říkat cikánovi rom a teploušovi gay - aby to vypadalo vznešeněji. Faktem zůstává, že rozmařilý život šlechty, která dřela lidi z kůže, nutila je robotovat,a jejich život neměl pro ty zdegenerované zrůdy žádnou cenu. Tahle chamraď musela padnout, jenomže ji vždycky nahradí jiná - stejná chamraď, jen pod jiným názvem. Je přece úplně jedno, co je "pravice" a co je "levice" -to je jen směšný důvod k hádání. Žádný občan na světě nepotřebuje, aby o jeho životě rozhodoval nějaký žok peněz s vyžraným pupkem. Zákony by měli tvořit "zástupci lidu" vybraní a volení lidmi, kterým mohou důvěřovat, a to bez nároku na "plat" - jako čestnou funkci. To znamená být placen jako obyčejný státní úředník - ne aby se nechávali vyživovat a brali nemravné platy, nahrabali si majetky, vedle politikaření jsou členy tady a tamhle, zase jen protekce, špinavá korupce, a zase za prachy a tak pořád dál. Nikdo nepotřebuje k životu tyhle nemravné, bezostyšné nenažrance - vytvořila se z nich nová šlechta, a už o životě lidí, kterým "vládnou" a tvoří zákony, nevědí vůbec nic. K tomu, aby tvořili zákony a politiku, přestali být způsobilí - taky už se bojí řešit účelné a nutné věci, pořád to odkládají, a zatím řeší jenom pitomé, bezduché, a zbytečné sračky, které nemají na život lidí žádný vliv - Politici a všichni na ně navázaní zbohatlí šaškové už jsou jen samoúčelné těleso, v podstatě paraziti a vyhryzové. Je jedno, kdo stojí za přesvědčením, že je třeba vytvořit svět, kde nebude pánů, ani žebráků, ale jedině tak by to byl svět spravedlivý. Dnes jsem viděl dokument o "Gulagu" - myšlenka skvělá! Zhoubná jen a pouze tím, že tam donutili pracovat šmejdy, kteří celé desítky let nevěděli co je práce a žili z práce druhých - úmorné práce a dřiny. Až pak byla ta smečka vyhnána ze svých paláců, a odsouzena k životu v chatrčích - tak, jak žili obyčejní, udření, pracující lidé - ano, uznávám, to musel být pro tuhle chamraď strašný trest! Jako by byl trest pro ty naše zbohatlíky a politické šmejdy,bydlet v jedna plus jedna a jako mzdu brát dvacítku hrubýho měsíčně. Kdo z nich by to přežil? Ale my musíme. Takže co -pravice, nebo levice?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:00 takže co? Skutečná a nefalšovaná levice, řekl bych. Za cenu jisté nesvobody pro všechny ty, co stavějí životní úroveň nad úroveň života. Zejména úroveň života všech ostatních.

   Vymazat
 4. Zajímalo by mě, jak jsou na tom pravičáci při sexu.

  Na to mne napadá vtip, kdy starý Kohn přijde domů a mne si ruce. Při jídle si mne ruce, jde si lehnout a pořád si mne ruce. Nakonec to Sára nevydrží a zeptá se, co se děje. Kohn odpoví, že vláda zvýšila daně z alkoholu, budeme mít vetší zisk Sára, koukej, jak se mi z toho postavil! Po dvou letech! Sára jdem na to, jako za mlada.

  OdpovědětVymazat
 5. Pani profesorko Kučerová,

  je známo,že v ČR nikdy sociálni stát nebyl.Neni totiž ani v prvnim článku ÚSTAVY.
  Zajimal by mě váš nazor na tento úspěšný exportni pravicový artikl Německa a také to proč chybi jakýkoli návrh nápravy,stále se zhoršujiciho stavu exekucemi a zadlužovánim trpicich domorodců ČR.
  Kdo má nějaké návrhy SVOBODY a PŘIMÉ DEMOKRACIE konkretně,prakticky a dnes zkuste je prosim dát než se staneme otroky ve státě,který existovat přestane!

  podpis ANNA

  OdpovědětVymazat
 6. Když to není podle "bohatých majitelů" je to špatně, hlavně že jim tečou peníze.

  Do Česka se dostaly tisíce kusů španělského salámu se salmonelou

  To je ukázka, jak se bohatne, a když má za to někdo nést zodpovědnost, tak to není "svoboda" podnikání.
  Jen to sledujte a nestačíte se divit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To už tu ani nevyrábíme salám ?

   Vymazat
  2. Ale vyrábíme. Třeba Burešovy Kostelecké uzeniny.

   Vymazat
  3. Já jsem rád, že se tu vyrábějí Kostelecké uzeniny i když jsou spolu s koblihami zdrojem obveselení. Stěračů a pneumatik se nenajíme. Plán výroby aut sice snížili, ale stejně je neprodají a budou je párkovat na polích, kde se mohlo pěstovat obilí.Místo zachrañovàní turistiky, hotelů a aerolinek by měli vážně uvažovat o samostatnosti v potravinách.

   Vymazat
 7. Základem je nenažranost jedněch, lhostejnost druhých a naprostá nepřispůsobyvost třetích (kteří se naprosto nesnaží o žádné přispůsobení - jenom páchají trestné činy. A to že jsou trestáni odůvodňují tím, že jsou porušována jejich práva(na to je pro ně uzpůsoben trestní řád a pomoc advokátů(samozřejmně bezplatna)
  .

  OdpovědětVymazat
 8. Východní evropa se maximálně rozloučila se svobodou projevu a svými ozbrojenými složkami(mimo těch, které slouží EU a NATO)
  Malinko vzdorují Maďaři a Poláci.
  FUJ, FUJ!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 9. Tak to se moc nepovedlo...

  - Tomský blábolí nesmysly nebo cíleně lže, že zadlužovat se začalo "jen tak" za Zemana. Ve skutečnosti se za vlády ODS masivně tunelovalo a pak se musely sanovat banky, rozkrádaly se kampeličky (známé kauzy) atd. Toto je dědictví zlodějské DNA v ODS.
  - Hayek blábolí nesmysly, že sociální spravedlnost je vlastně skoro totéž co jakási příkazový systém, kdy někdo nahoře přikazuje, co kdo má dělat, což je naprostý nesmysl vycucaný z prstu. Něco takového existovalo snad jen v otroctví, jinak v žádném systému, ať vládli komunisti nebo fašisti nebo někdo jiný.
  - A do třetice Klaus blábolí typické odeesácké nesmysly, že "nechme trhy přirozeně pracovat". Nyní můžeme vidět realitu volného trhu v oboru lékařstvé, kde epidemie budou dobrá příležitost k výdělku a protlačení různých léků a vakcín, kde ani není jisté, jaké budou mít vedlejší účinky a jestli to nepovede k dalším lékům, což je samozřejmě pro farmac. koncerny vítaný masivní zisk. Na žvásty, kterými Klaus a jeho parta (včetně Kalouskovy odnože "továrny na tunely") zakrýval dlouholeté zlodějiny ODS opravdu nejsem zvědavý.

  OdpovědětVymazat
 10. Společnost se rozdělila na elitu a lůzu. Elita je proto, že si přivlastňuje nadhodnotu neboli zisky, a to lůza nemá. A s nadhodnotou umně zachází politicky i ekonomicky. V čem se to projebuje ? Třeba v tom, že po žádné válce ani krizi elita nikdy nezchudla. V prvních liniích je vždycky lůza, umírá lůza, elita je za bukem. A jde to rychle. Před několika málo lety vlastnilo přes 1 % členů elity víc než poloviny majetku celého světa. Prý je to již dnes jen 0,8 %. Už krachují i ti, co nemají mnoho, co to je nějaké desítky zaměstnanců a přesto stále volí elitu. Nutně se i z dnešních maloelit také stane lůza. A ještě něco k Číně ? Protože nenechala elitě klíčovou tvorbu zdrojů z nerostných bohatství, ani neprivatizuje strategické oblasti, a tím si tvoří jen jeden zisk do státní pokladny, jak to měli komunisti. A tak kdykoliv mohou postavit nemocnici za týden a dálnici tisíc km dlouhou ve 30 m výšce z Číny do Kazachstánu za tři roky. My, právě proto, že jsme vytvořili nestíhatelné miliardové oligarchy, můžeme ze státního postavit tak 10 km dálnice a ještě ji předělávat. Ach jo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prosimtě, nemel propagandistické blbosti a podívej se raději na sáhodlouhý seznam stovek dolarových miliardářů v Číně. Najdeš ho na forbes.com

   A nemocnice postavená za týden? Tak do takové bych nevkročil ani v akutním stavu. Je vidět, že jsi rukama nedělal nikdy nic a netušíš která bije (nutné technologické přestávky atd.)

   Vymazat
  2. 20:34 čtěte pozorně. 19:19 naznačuje, že Čínský stát drží ty své miliardáře na oprati tím, že mohou a jsou nuceni pracovat a bohatnout jen tam a tak, jak připustí stát, tedy mimo klíčové aktivity, které zajišťuje svými prostředky sám, aniž by jim umožnil cokoli víc a tak jim popouštěl politickou moc. Otázkou je, co je víc nebo méně demokratické. Zda to, co víc slouží většině, nebo to, co slouží bohatnoucí menšině. To mi povězte.

   Vymazat
 11. Veľmi oceňujem tento článok, ale aj ostatné od Leo K. Tento článok je špecifický tým, že vybral ideálneho ochrancu a populizátora liberalizmu. Na Slovensku tiež funguje Hayekova nadácia , založená ihneď po 89.
  Osobitne oceňujem autorov postreh, že Hayek je produktom doby v ktorej žil a tvoril svoje diela. Okrem toho, Hayek podľahol vlastnej deprivácii neschopný objektívneho videnia aktuálnej situácii vo svete. Jeho politická ekonómia je krajne liberálna, hraničiaca s anarchiou a nemorálnosťou. Potvrdil to aj V. Klaus : Morálka nie je ekonomickou kategóriou.
  Kvalitný a zmysluplne napísaný text. Vďaka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 19:40 - věcný, podnětný koment, naprostý souhlas!

   Vymazat
 12. Pokud takhle jedná "levice", pak už není čemu rozumět. Je to prostě "pouhé" matení pojmů.

  Šéf amerických zpravodajských služeb zveřejnil špínu na Clintonovou před americkými volbami

  30. září 2020
  Centrála kampaně kandidátky na prezidenta USA z roku 2016, Hillary Clintonová, plánovala obvinit Donalda Trumpa ze spiknutí s Moskvou, aby odvrátila pozornost od skandálu spojeného se samotnou Clintonovou.

  Šéf amerických zpravodajských služeb zveřejnil špínu na Clintonovou před americkými volbami
  Takové závěry ruské rozvědky přijaly v roce 2016 americké speciální služby, uvádí se v dopise ředitele Národní zpravodajské služby Spojených států Johna Ratcliffe zaslaném předsedovi senátního justičního výboru Kongresu Lindsay Graham (republikán v Jižní Karolíně), uvádí TASS .

  "Na konci července 2016 se americké zpravodajské služby mohly seznámit s analytickými informacemi ruských zpravodajských služeb, které tvrdily, že americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová schválila jako plán své kampaně skandál s americkým prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem ," že je napojen na [ruského prezidenta Vladimira] Putina a Rusy hackující [servery] Demokratického národního výboru. Zpravodajská komunita neví, jak přesná jsou tato tvrzení, ani do jaké míry může být analytický dokument ruské rozvědky přeháněním nebo podvrhem, “uvádí se v dopise. Rovněž uvádí, že informace byly odtajněny na žádost Grahama.

  Podle těchto údajů tehdejší šéf CIA John Brenna (od roku 2013 do roku 2017) informoval tehdejšího prezidenta Spojených států Baracka Obamu o obdržených informacích. Informace byly poté předány řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesovi Comeymu a jeho podřízenému Peteru Strzhokovi. Trump je později vyhodil.

  Podle Ratcliffe šlo o to, že se Clintonová chtěla pokusit zatáhnout Trumpa do skandálu, aby „odvrátila pozornost veřejnosti od jejího používání osobních poštovních serverů“.

  Graham ve svém zveřejněném prohlášení zpochybnil objektivitu FBI . Poukázal na skutečnost, že mohli zavírat oči před obviněním proti Clintonové, ale zároveň nadšeně vyšetřovat případ údajné Trumpovy tajné dohody.

  "Nejnovější údaje poskytnuté ředitelem National Intelligence Ratcliffe ukazují, že FBI mohla uplatnit dvojí standardy, pokud jde o tvrzení o kampaních Clinton a Rusko." Otázkou nyní není, zda jsou tato tvrzení věrohodná. Otázkou je, vyšetřovala FBI obvinění proti Clintonovi tak, jako vyšetřovala Trumpa? A pokud ne, proč ne? “ - napsal.

  Podle členů Kongresu může být tato informace namířená proti Clintonovi „ruskou dezinformací“, není ověřeno. Několik zákonodárců v USA je pobouřeno rozhodnutím Ratcliffeho odtajnit jej před listopadovými volbami.

  Ratcliffe v reakci uvedl, že americké zpravodajské služby to nepovažují za dezinformaci.

  "Je nutné objasnit, že se nejedná o ruskou dezinformaci, a zpravodajská komunita takové hodnocení [tyto údaje] neposkytla." V nadcházejících dnech přednesu briefing Kongresu, na kterém budu hovořit o utajených zdrojích a metodách, kterými jsme tyto informace získali, “uvedl.

  Připomeňme si, že právě skandál s používáním osobních poštovních adres Clintonovou přispěl k vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016.

  http://новости-сша.ru-an.info/новости/глава-американской-разведки-опубликовал-компромат-на-клинтон-в-преддверии-выборов-в-сша/

  OdpovědětVymazat
 13. Ve Velké Británii zakázali učebnice s kritikou kapitalismu. A to dělá vláda Borise Johnsona.
  Mimochodem, slyšeli jste někdy něco od někoho o ÚSTAVĚ Velké Británie?

  Je potřeba komentář?
  Velmi poučný článek na:
  https://aftershock.news/?q=node/908439

  OdpovědětVymazat
 14. Znova se ukazuje, že někteří diskutujici nerozumí " PSANEMU PROJEVU". Text je "o voze a oni hloupě o koze".A to mají možnost,pokud něčemu nerozumí,si některý odstavec nebo celý článek přečíst znova. To musí byt "radost" s takovými diskutovat naostro,ať řekněte co řekněte nic jim není recht,jen jsou vždy v opozici.S takovymi se fakt raději nebavit,protože oni argumenty a fakta nedají ale druhého bez faktů uráží a dehonestuji,protože některé téma,nebo někdy jen některá slova jsou pro ně jako červený hadr pro býk..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ani vy jste nespecifikoval názor tak, aby odpovídal článku unknowne co vůbec nepotřebujete k životu spánek (4.22 ???) Ten váš červený hadr na býka by měl být z levice, nebo z pravice? Jako červený - tj. rudá -tj. levice, které se odjakživa připisuje rudá, ale kdyby byl například zelený, jako -dejme tomu- znamení pravice (nebo žlutý - to je jedno) býk by na něj nezabral, tedy námaha zbytečná - pravicový emblém by ho nerozdráždil. Jen levicový - takže -jak?

   Vymazat
 15. Václav Klaus se ukázal jako naprosto mimořádný demagog, když hitlerismus - nacionální socialismus - zařadil (ryze účelově) na levici. Nacionální socialismus je totiž národní pospolitost, kult krve a půdy. Nemá to absolutně nic společného s ekonomickým systémem. Nezapomínejme, že v Hitlerově Německu fungoval kapitalismus. Že Hitlera podporovali pravičáci napříč společenským spektrem: počínaje sedláky a katolíky (katolická strana Centrum umožnila Hitlerovi absolutní převzetí moci) a konče generalitou, bankéři, aristokracií a velkokapitálem. Hyperdemagogický Klaus se nám snaží namluvit, že německá elita už se nemohla dočkat, až je nacionální socialisté konečně etatizují? Znárodní jejich majetky, sídla, zámky a hrady, firmy, banky, živnosti atd., zavedou obdobu kolchoznictví a vše věnují lidu?.... Takže se raději držme Stalinova výroku po přečtení Mein Kampf: "Nenašel jsem tam ani atom socialismu."

  OdpovědětVymazat
 16. Hospodářství a jeho ekonomický systém je čistý materialismus a proto k jeho správnému a pravdivému popisu a zkoumání je potřeba použít materialistické hledisko bez jakýchkoli idealistických ideologických pomatení ..

  Ve skutečnosti je nad hospodářstvím a jeho ekonomickým systémem ideologická nadstavba (Marx) různých ismů, která formuje právní systém státu i nadnárodní a globální systém soužití států a lidí.

  Je proto namístě místo pavědecké liberální ekonomie založené na idealistických bludech, zabývat se systémem našeho současného západního liberálního práva, které formuje život v našich státech a jejich hospodářské systémy podle bludu o regulující nevidelné ruce svobodného trhu a o neomezené svobodě otroků svobodného trhu.
  Liberální stát a společnost i hospodářství nemá žádný funkční regulující řád a v současnosti je zmatený liberální stát a liberální společnost otroků trhu podřízena pouze právu silnějších ..

  Největším úkolem pro lepší budoucnost Světa je vytvoření nové právní vědy odpovídajíci požadavkům současného života ..
  To ale nedokáží idioti pohybující se stále v bludišti římského a judaistického práva, nové podněty mohou najít pouze v bývalém marxistickém socialistickém právu, kde byla naše země na vysoké úrovni ..

  Správná témata pro nové právo jsou např., rozdělení vlastnictví na osobní, soukromé (spekulativní mající menší ochranu než osobní), kolektivní (hlavně družstevní), společenské a státní ..., dále rozdělení všeobecného občanského práva fyzických a právnických osob na občanské právo fyz.osob (týkající se jenom občanů a osobního vlastnictvi s maximální ochranou) a právo hospodářské s regulačním !!! dominantním postavením kolektivní společnosti a státu (pro ostatní osobní organizační formy a formy vlastnictví), a tak dále, dále ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:54 způsob jakým zacházíte s kategoriemi "materialismus" a "idealismus" při odkazování na Marxe je značně matoucí. V marxismu sběhlejší jste asi zaskočil.

   Vymazat
  2. 18.01. Marxismus jako je tomu u všeho, by se měl také posouvat vpřed, proto ta změna oproti materialistovi Marxovi v původu, popisu a hierarchickém postavení "idealistické nadstavby" odpovídající postmoderní všeobecně zmatené situaci ..

   Vymazat
  3. Jsem nevzdělán v Marxově materializmu, ale právě dnes jsme konečně tento materializmus uvedli z knih do života. Vždyť nám nevládnou ideje, ale matérie.

   Vymazat
  4. 19:16 obávám se, že v tom máte bramboračku. Marx sám, jako z podstaty filosof, nepovažoval svoje dílo za nic konečného, ale za otevřený, nikoli dost dopracovaný systém, když nakonec nejen že řekl "o všem je nutné pochybovat", ale na sklonku života předal do té doby nepublikovanou část své práce příteli Engelsovi s přáním "udělej s tím něco Bedřichu"... Ten udělal to, že materiál uspořádal a doplnil, tedy i svým přístupem poznamenal.
   Pokud se kdo odvoláváte Marxe, nemůže se odvolávat na díla jeho následníků, byť by se označovali za Marxisty. U Marxe samotného o "idealistické" nadstavbě nic nenajdete, něco takového mám za nesmysl. Pokud chcete soudobý pohled na dílo Karla Marxe, nějaký jeho modernější výklad, je tu Miloslava Ransdorfa první a druhý díl práce "Nové čtení Marxe", snad kdesi ještě v prodeji.

   Vymazat
  5. 21.05 Idealistickou nadstavbu (je v uvozovkach) jsem k Marxovi přidal, abych jeho učení přiblížil k dnešní zmatené postmoderní situaci, kdy téměř všechno se ve svůj opak obrací..
   Není to bramboračka, uvařil jsem jednoduše stravitelnou chutnou materialisticko -idealistickou instantní polévku ..

   Vymazat
  6. 20.38 Máte pravdu, proces poopičení člověka se blíží k svému zdárnému završení ..
   Lidské opice bez idejí otročící svobodnému trhu mají dostatek banánů a papíru na utření zadku. Muslimům k utření zadku stačí holá ruka s vodou nebo pískem, k tomu se musí ještě lidské opice na Západě dopracovat, protože papír je čínský vynález ..

   Vymazat
 17. 11:44, že vás zajímá čísi spánek nebo nespánek docela zaráží. Může být psáno z jiného časového pásma, může to být dáno zaměstnáním, může to být zdravotní problém, může to být biologickým typem, nakonec i časovou tísní..., ale s vyjádřeným názorem, s tím to společného nemá nic a vám po tom také vůbec nic není. Chtělo by se říct, trhněte si ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy říkáte 17.47 "chtělo by se říci" - já říkám rovnou - trhněte si! Tak vám, vy intelektuále, stojí za to,abyste ještě na konci diskuzí vykydal zde blábol o tom, jak je divné, že někoho zajímá "spánek"? I lékaře zajímá spánek-protože lidi, kteří ještě - nebo už - dřepí ve čtyři hodiny ráno u PC a třískají do kláves, jsou zcela určitě nemocní - psychicky! Trpí na nedostatek spánku, tím začíná mozková devastace každého,kdo už nedovede žít bez PC. Dřepí u toho celé dny, a celé dny čte ty duševně devastující sračky, co všude hází zkorumpovaný, prolhaný, účelový, novinářský kompost. Vylézt ve čtyři ráno z postele a dřepnout k PC není normální jev, a nekecejte kokotiny o jiném zeměpisném pásmu, nebo o tom, že může jít o příchod z noční. Kdyby přišel z noční, chrápal by naopak celou noc a pěkně dlouho, a úplně ve všech případech by se ozval sám v diskuzi, a hned - vysvětlil by, proč nespí a píše. Nikdo tady nepotřebuje diskuzní zastoupení nějakým cvokem, který se dobrovolně ujímá jeho "práv" tím, že napadá jiné lidi. Noční ptáci jsou v každém případě lidi, kteří nepracují, tedy se nudí - jiné aktivity nevyhledávají, proto dřepí u PC jako hromada dalších zoufalců nutně musí dřepět u hracích automatů (to je údajně nemoc - říká se tomu "pleyerství") Rozdíl v těchto závislostech je jen v tom, že pleyer pitomě rozhází peníze, PC závislák ne, ale závislost je to také. Jestli mně nic není do toho, že jsem zmínil podiv nad příspěvkem ve čtyři ráno, tak vám je dvojnásobně prd do toho, co jsem napsal já. Asi tak. Takže -opakuji - trhněte si, a starejte se o sebe.

   Vymazat
  2. Tak co tady děláš ty reklamo na svatozář?!!!!

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.