Reklama

čtvrtek 17. září 2020

Liberalismus je opakem neo-liberalismu, aneb Trikolóra je zkratkou někam...


Josef Ludvík
14. 9. 2020

Představ si, že jsi na nepříliš známém nádraží a chceš jet do Brna. Uvidíš vlak, na kterém je cedule „Brno“, zaraduješ se a nasedneš. A potom se podivíš, když přijde průvodčí a řekne ti, že jedeš do Prahy a na vlaku je cedule se stanicí odjezdu. Tak přesně takto to je se vztahem mezi liberalismem a neo-liberalismem.
Pokusím se proto srozumitelně popsat, co to ten slavný liberalismus (kam většina z nás touží jet) je a že náš současný moderní neo-liberalismus (kam ve skutečnosti jedeme) je něco zcela jiného. Tyto pojmy nelze zaměňovat a kdo to provádí, ten vůbec neví, o čem mluví, nebo klame.

1) Liberalismus v ekonomicky nejrozvinutějších středověkých sídlech navázal na evropské osvícenectví a jeho čelným myslitelem byl Voltaire. Z hlediska filozofického prosazuje právní rovnost občanů i organizací, osobní odpovědnost a občanskou i podnikatelskou svobodu.

Původním reálným cílem liberálů bylo zvýšení vlivu a moci podnikatelů a osvobození pracujících z poddanství, protože rozmáhající se výroba a obchod vyžadovaly volné pracovní síly. Posloužit k tomu mělo zvýšení pravomocí soudů, oslabení dominantní moci panovníků, šlechty a církví a zavedení parlamentní formy vlády (pomocí přiměřeně svobodných a rovných voleb). Politicky byl liberalismus probojováván během demokratických revolucí a prvními úspěšnými libertariánskými revolucemi byly ta slavná Velká francouzská (1792) a americká po vzniku USA.

Na zmíněných principech byl vybudován kapitalismus jako tržní ekonomický systém, ve kterém jsou si všichni před zákonem rovni (samozřejmě jen teoreticky) a kde je nejúspěšnějším ten nejšikovnější, nejrafinovanější a nejbezohlednjěší. Tedy ten, kdo díky svým schopnostem dosáhne největší zisk a s jeho pomocí i moc. Skutečným cílem liberalismu je proto hromadějí majetku. Svoboda a demokracie, které jsou skloňovány horem dolem, jsou pouhými prostředky prosazování moci podnikatelů a masového oblbování ovčanů.

Podnikatelům, kapitalistům a bankéřům se postupně podařilo pomocí dobročinnosti, protislužeb, lobingu, korupce a vydírání ovládnout politiky ve své lokalitě a potom i ve svém státě.

V Rakousku-Uhersku a meziválečném Československu si čeští národně uvědomělí podnikatelé vedli velmi úspěšně a podařilo se jim vybudovat silný průmyslový stát (Škoda, Kolben, Baťa, Křižík a spousta dalších).

Nejmocnější kapitalisté a bankéři ovládli nejsilnější ekonomiky a státy si to mezi sebou rozdaly v první polovině 20. století v boji o suroviny, trhy i moc a 1. světová válka jim posloužila k omezení vlivu modré krve i církví a k prosazení parlamentntarismu. Ve 2. světové válce si potom Spojené státy vybojovaly status supervelmoci, staly se neoficiálním vůdcem „demokratického“ světa a fakticky se zmocnili vlády i v NATO, MMF, SB i dalších nadnárodních organizacích.

Po 2. světové válce zatlačil v bohatších státech hněv krizí a válkami souženého lidu mocné na taktický ústup a ti zavedli sociálně-tržní ekonomiku – znárodnili klíčový velko-průmysl a svým občanům zpřístupnili zdravotnictví, školství a sociální péči.

2) Oligarchům světa se obrat doleva nelíbil a intenzivně pracovali na „nápravě“. V roce 1947 byla Hayekem, Popprem, Friedmannem a dalšími nájemnými „ekonomy“ zformulována ve Švýcarsku ideologie neo-liberalismu a založena organizace Mont Pelerin Society ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Montpelerinsk%C3%A1_spole%C4%8Dnost ).

Neo-liberálové řeší jakékoli problémy ve společnosti prioritně privatizací, snižováním daní, odbouráním sociálního státu a otevřením národní ekonomiky globálním firmám i bankám.

V roce 1973 svůj recept Friedmanovi chicagští hoši otestovali v Chile (tisíce lidí zabitých Pinochetovou fašistickou juntou ignorovali) a výsledek byl prohlášen za velký úspěch. Poté svou ideologii dál šířili pomocí různých vojenských, teroristických, mediálních, kulturních, výukových a propagandistických akcí po celém světě.

Celý tento systém byl v roce 1989 kodifikován jako Washingtonský konsenzus ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Washingtonsk%C3%BD_konsenzus ).

Všude na světě jed neo-liberalismu nakazil nejprve univerzitní ekonomy, jejich studenty, „demokratickou“ pravici, potom demokratické konzervativce i demokratické zelené, následně demokratické socialisty i demokratické anarchisty a teď už leptá i demokratické komunisty ( https://www.youtube.com/watch?v=K1GzeB_VIjg ).

Neo-liberalismus si pěstuje globalizaci a využívá neo-marxismus a multikulturalismus, které nejmocnější kartely světa potřebují k hladkému rozbití, porobení a ovládání občanů, komunit, firem, bank i států.

Původní heslo Velké francouzské revoluce „volnost, rovnost, bratrství“ neo-liberálové obrátili zcela naruby. Liberalismus je tedy pravým opakem neo-liberalismu.

- Místo volnosti a svobod se začíná stále více uplatňovat cenzura, černé listiny nepohodlných a mediální i jiné korporace, a politici, které ovládají, zavádějí totalitární techno-diktaturu.

- Liberálové po rovnosti toužili, když se chtěli vymanit z područí modré krve a církví, ale potom si bohatí svými penězi ochočili soudnictví i politiky a zůstala zde už jen ta veřejně prezentovaná idea rovnosti. Neo-liberalismus však postupně odkládá i tu, a globální elity se zcela odtrhly od lidu. Postavily a obehnaly si vlastní města hlídaná vlastními nájemnými armádami, léčí se nejlepšími specialisty, zásobovány jsou bio-potravinami atd. Je to kasta nad-lidí využívající všech zdrojů Země a žijící mimo zákony, národy i státy.

- Bratrství bylo i pro liberály pouhým propagandistickým heslem, kterým mobilizovali davy a obyčejné občany zneužívali jako revolucionáře, vojáky, pracovní síly a kupce při svých hrátkách. Dnes už neo-liberalové odložili masku zcela, zavrhli demokracii a občas už dokonce zcela otevřeně mluví i o tom, že je třeba snížit počet obyvatel Země na zlomek apod. Metody k tomu mají.

3) Pro plné pochopení rozdílu mezi liberalismem a neo-liberalismen je nutné plně docenit roli globalizace, kterou nejmocnější kartely světa potřebují k hladkému rozbití, porobení a ovládání všech ekonomik a států. Globalizace je totiž základem aktivit neo-liberálů a to se ve společnosti projevuje mnoha různými způsoby:

- Liberální státy sloužily a zodpovídali se svým občanům a podnikatelům, kdežto absolutně globalizovaný stát slouží už jen k ovládání občanů nalézajících se na jeho území a k zajištění „pořádku“, který potřebují kartely. Nic nevlastní (neboť je vytunelován), nic neřídí (protože všechny své pravomoci předal globálním subjektům), tudíž je rozložen.

- Liberální státy podporovaly vlastní firmy a vývoz proto, aby jim jejich podnikatelé odváděli daně do domácího státního rozpočtu, kdežto neo-liberální globalistické státy jsou protektoráty bank, korporací a nadnárodních organizací (OSN, EU, MMF, SB, ECB, NATO, NGO,...) a ty hledají cesty pouze k tomu, aby žádné daně neplatily.

- Liberální státy jsou suverénní a hájí zájmy své země a jeho lidu, kdežto neo-liberální globalisté vnucují ochočeným státům (a jinde raději nepodnikají) zákony a principy (nadřazenost deklarace lidských práv, soudních dvorů, atd), které je rozkládají, zadlužují, svazují a nakonec zcela ničí a vytvářejí bezvládný chaos (Ukrajina, Sýrie, Lybie,...).

- V globalizovaných státech je likvidován tradiční a lokální průmysl, zemědělství a vlastně i jakákoli forma soběstačnosti v čemkoli. Následkem jakékoli krize jsou potom stát i jeho občané odkázáni na pomoc zvenčí a ještě rádi prodají zbytky své suverenity a svobodu za kus chleba.

- Globalizované zdravotnictví, výroba léčiv i očkovací průmysl jsou na vysoké technologické úrovni a neskutečně drahé. Neslouží už prvořadě k léčení, ale je to především rýžoviště na zisky. Zdraví obyčejných občanů je neo-liberálům lhostejné. Důležitý je pouze byznys a zisk, který přináší.

- Neo-liberálové usilují o likvidaci národních měn a „národní“ banky „suverénních“ států privatizují. Státy jsou nuceny obchodovat mezi sebou v dolarech a pokud odmítnou a zlobí, tak je čeká osud Libye, Iráku, Sýrie či Venezuely.

- Globalizátoři prosazují zrušení ochrany hranic a volný pohyb osob. Je to přirozené, protože nebudou-li pohraničníci hlídat hranice, tak nikdo nebude překážet v pohybu pracovních sil (legálů i ještě levnějších nelegálů), migrantů ani cizích osvobozovačů.

- Neoliberální globální volný pohyb zboží zase umožňuje efektivně likvidovat národní ekonomiky. Vždy se najde někdo, kdo dodá zboží levněji, než je jeho přirozená cena, a kdyby to nešlo jinak, tak využijí dotací a své zboží prodají za dumpingové ceny. Viz likvidace našeho zemědělství po vstupu do EU (a vlastně už od sametového převratu).

- Neo-liberálové ruší státní masové armády, které by byly schopny bránit vlast. Když potom dojde ke ohrožení státu, tak nikdo efektivně nebrání dělení poklidnému, jaké bylo to československé, ani krvavému, jako to kyperské, barevné či jiné revoluci ani majdanu.

- Globální elity usilují o zadlužování lidí, firem, obcí, regionů i celých států, protože dlužník přichází o svobodu a stává se otrokem svého věřitele. Druhou finanční pákou na ovládání subjektů je omezování hotovostních plateb a bankami vnucované kontrolované placení bezhotovostní.

- Neo-liberalisty realizovaný rozklad rodin je podporován relativizací genderových rozdílů, ekvilibristikou se sexuální orientací, důrazem na individualismus, ekonomickými stimuly podporujícími stěhování, výchovou k neodpovědnosti vůči společnosti i zásahy státu a neziskovek do fungování rodin. Rozbité rodiny jsou zárukou rozbité komunity i státu.

- Nadnárodní kulturní korporace pomocí TV, netu, výuky i reklam mládeži už od narození vštěpují svoji hudbu, filmy, módu i životní styl. Nejspíše proto je tato převážně americká „kultura“ dotovaná, máme ji v médiích neustále a chybí tam potom kultura tuzemská a evropská. Kdy jsi viděl naposled film z Maďarska, Polska, Bulharska, Číny, Indie, či Ruska? Vzácností je už i kultura z Francie a Británie...

- Školství naše děti a mládež zpracovává od školek až po univerzity. Nenápadně, ale o to intenzivněji jim vštěpuje multi-kulti ideologii a neomarxismus (individualismus, sexuální neurčitost a nevázanost, poživačnost, neodpovědnost, neúctu k rodině, rodnému jazyku, tradicím i domovině, euro-filii, apod.).

- Na první pohled je překvapivé, že ideologie neo-liberalismu je hlavním podporovatelem neo-marxismu, což je zastřešující název pro několik zcela různorodých hnutí, která nemají podstatnou souvislost s marxismem. Důvodem podpory globalistů je to, že neo-marxismus pomáhá rozkládat osobnost, rodinu, komunitu, národ i stát a to je to, co globalisté potřebují. Za správnější název proto považuji označení „kulturní neo-liberalismus“.

Největšími protivníky neo-liberalnistické globalizace jsou zastánci jakékoli tradiční kultury, národa i státu. Je proto přirozené, že každý takový konzervativec je očerňován a pronásledován a že každý vlastenec a politický národovec je diskreditován jako nacista a fašista a mediálně linčován.

4) V Československu nám byl neo-liberalismus naservírován v roce 1990 po kolapsu reálného socialismu. Kormidelníky změny byli tehdy pánové Václav Klaus a Vladimír Dlouhý, kteří prosazovali neo-liberalistický globalizační atak a rozkupónovanou tuzemskou ekonomiku předali do rukou nadnárodních kartelů. A ty ji vzápětí zlikvidovali, aby jim naše výrobky nekonkurovaly. Místo zboží zde teď vyrábíme polotovary a peníze z montoven putují zahraničním majitelům. Místo strojů, továren a elektráren vyvážíme šroubky...

Dnes kráčí syn pana Klause a jeho národně uvědomělá Trikolóra v tatínkových šlépějích a mluví o liberální reformě, privatizaci a likvidaci sociálního státu (rušení minimální mzdy). I dnes mluví o liberalismu, ale prosazují politiku neo-liberalismu. I dnes mluví o národním zájmu, ale realizací svých ideálů by opět ještě více ničili náš současný euro-Protektorát Čechy a Morava. Hlásají cestu do Brna a směřují do Prahy (viz úvod). Tak jako pan Klaus senior, když rozprivatizovával Československo a potom i ČR.

Nechápu, že tak inteligentní lidé, jako otec a syn Klausové, si myslí, že po třiceti letech by jejich neo-liberální reforma dopadla lépe, než její prvé kolo v 90. letech. Nebo si to nemyslí a jen oblbují důvěřivé voliče omámené líbivými hesly o národních hodnotách, vlastenectví, demokracii a svobodě. Jen to „rodinné stříbro“ už dnes nehlásají, protože to je pryč.

Perlička na konec. Za naprosto černo-černý humor považuji, když je neo-liberální Trikolora podporována Soukromníky – drobnými českými podnikateli. To je totiž společenská skupina, kterou její vykutálený politický „spojenec“ se svou globalistickou neo-liberální agendou musí zcela zdecimovat. Předhodí je zahraničním korporacím jako malinovou žvýkačku a po vycucání budou vyplivnuti a rozšlápnuti v prachu.


84 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Dost bych se nasmál,kdyby z ničeho nic napsal do sveho Programu

   ten Klaus mladši slova SVOBODA A PŘIMA DEMOKRACIIE

   To by ho a jeho TRIKKOLONU fotr pak teprve přehnul přes koleno a nasekal mu na holou rakoskou.
   Ten Klaus mladši nevi nic, měl zůstat u učitelováni,neuvědomuje si,že už v ČR neni co vykrádat,tak co tady ještě chce vylupovat,akorát drobné a středni podnikatele a živnostniky co,ti jsou tak oblbeni,že snesou všecko i plané sliby,že se pod řvounem Klausem budou snižovat daně v čase kurvaviru C19.
   To je totiž lež jako věž!
   KLaus by mel členům jeho Trikkolony nařidit hromadný vstup do SPD na ne se nam občanům voličům mrcasit pod nohami jako ožralá okurka!

   Vymazat
  2. Věděli jste že - https://www.denik.cz/veda-a-technika/vikongove-vyzkum-dna.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=AZuKOmBrRJI-202009180504&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

   a byli to vlastně černoši!

   Vymazat
  3. Ptala jsem se našeho narodniho hrdiny pana Krtečka,zda by nas občany voliče nevedl do boje za SVOBODU A PŘIMOU DEMOKRACII

   nyni už tu,která lze uskutečnit téměř ihned u každého politickeho subjektu.
   Jeho odpověď zněla:

   Vdce tu už byl a nadělal hory mrtvol.Jsem pro lepši řešeni!
   Našim občanským vůdcem se stane každy,kdo přijde i tady na webu Přimé demokracie s napadem,nejlépe dobrým, jak si můžeme my občane sami pomoci.
   Chybi na přiklad permanentni kontrola nami zvolených "zastupců" a to dnem i noci atd!

   ANTINEOMARXISTKA ANNA


   Vymazat
  4. Dekuji pani ANNO,za zverejneni me odpovedi na nabizeneho VUDCE.

   Ted pry probiha vymena vudcu SPD za uprchliky a nespokojence treba z jiných polit.subjektu.
   No my volici,zde na jedinem webu REALNE OKAMZITE PRIME DEMOKRACIE ,se z toho nezblaznime.
   Pro nas bude muset byt dulezite a hlavni plneni Programu SPD,zejmena bodu 10 ,kde se pozaduje neco epochalniho a duleziteho ,odvazneho a to

   RADIKALNI ZMENA DOSLUHUJICIHO CHCIPACKA,dnesniho neomarxistickeho a neoliberalniho systemu,ktery popisuje clanek.

   Navrhuji tedy ,aby ti,kteri v SPD snad pilne pracovali a nyni by se mohli citit poskozeni se objevili tady mezi nami a vysvetlili jsme si navzajem jak hodlame spolecne obohatit Program SPD na uroven,kdy by SPD s nim mohla dosahnout vetsiny v nynejsim nijak nas volice zastupujiciho parlamentu a mohli tak ve sve praci pro jejich volice hezky pokracovat.

   Doufejme,ze vzkaz nekteri z nich uvidi a to,ze je mezi sebou radi prijmeme je domnivam se samozrejmosti,nebo si nekdo z vas mysli opak tak to tady muze dat do diskuse proc!?

   Vymazat
 2. Milý v°le, středověk skončil roku 1492, když Kolumbus doplul ke břehům Ameriky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A pak zacalo co? Post stredovek, neostredovek, moderni doba?

   Vymazat
  2. Novověk. Chodil´s do školy?

   Vymazat
  3. Tak tohle (vlákno od 14:14) ve mně evokuje velmi starý vtip. Epstein jde po Piccadilly v Londýně a vidí nápis "Khon´s Kosher restaurant". Že by náš starý Khon, říká si. Vejde dovnitř, kouká, personál samý Číňan. Nechá si zavolat pana vedoucího a hele, opravdu Khon. Chvíli tak klábosí jako zamlada v Ješivě, načeš se Epstein zeptá Khona. "Poslechnou Khon, a že ten čínskej personál mluví docela dobře jidiš?" "Raději jsou zticha Epstein, povídá Khon, nebo to všecko zkazej. Voni si myslí, že se učí anglicky". Tak před asi 50 roky se tu a tam stalo, že tomu někdo nerozuměl. Dnes se nad tím někteří docela pohoršují. To svědčí o tom, že ten vtip nestárne.

   Vymazat
  4. 14;57
   Začalo vyvražďování Indiánů ty šMOULO!

   Vymazat
  5. Je dobré, že Kolumbus objevil Ameriku. Ale bylo by mnohem lepší, kdyby jen proplul kolem... (Benjamin Franklin)

   Vymazat
  6. 19:12
   👍👍👍👍

   Vymazat
 3. Všechno je to jenom zrůdný kapitalizmus , války , dluhy , nezaměstnaní , bezdomovci ,atd. !

  OdpovědětVymazat
 4. Trikolora si na rozdíl od SPD na nic nehraje. Je to klasická pravicová konzervativní strana, které na našem politickém spektru po odklonu ODS k liberalismu části voličů jednoznačně chyběla. Jejím vzorem je starý dobrý Západ, než se po roce 2001 zbláznil z blahobytu. Zatím se Trikolora jeví slušně, mladý Klaus na rozdíl od tohoto pisálka nikoho nepomlouvá, její členové jsou inteligentní lidé a ne konspirační pošuci a obdivovatelé předlistopadové totality, na kterou se slzou v oku vzpomínají jako sympatizanti SPD. Hlavně že mají plnou hubu svobody a demokracie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co je to "konspirační pošuk" anonyme 14.16 - a jak se liší od "inteligentního člověka"? Asi to bude tak, že "inteligentní člověk" smýšlí jako ty, a konspirační pošuk" je ten s jiným názorem? Co je to "starý dobrý západ?" přibliž nám to. To je doba, kdy se tam lidi zabíjeli v hernách a po barech, nebo venku pro každý metr pozemku jak komáři, a nikdo to neřešil? Před pár dny byl opět v TV ukázkový film o báječném západu "Tenkrát na západě" - americká klasika. Jak tam šmejdi, kteří chtěli prachy od šmejdů, kteří chtěli mocí mermo vést koleje pro vlak přes soukromý pozemek farmáře, protože na "dráze" chtěli vydělat další jiní šmejdi, a když farmář svůj pozemek odmítl prodat, vystříleli celou rodinu - rodiče a sedm dětí, nejmenší ještě malinké. A Sousedé chodí kolem mrtvolek, žmoulají v ruce kapesníčky nad tou hrůzou ale každý udělá lautr hovno - jednak se sprostých, špinavých lotrů báli, jednak na to byli zvyklí. Tam se totiž získával pozemek (majetek) na který měl nějaký ten šmejd zálusk, přesně takhle. Prodej mi to, - nebo budeš zabit a pozemek si stejně vezmu. Je to jejich osvědčená taktika - zacházejí s celým světem pořád stejně. Takže - prozápadní pošuku a obdivovateli západu i s jeho zabíjením, sbal se, a táhni tam. Budeš chrápat na ulici mezi stovkami stejných vagabundů, kterým smrděl domov.Předlistopadová totalita u nás prakticky neexistovala - to až teď čumíme, jak vypadá pohrdání lidmi a sprostá totalita přežraných elit - božstva - nadlidí. Za celých čtyřicet let si nikdo nedovolil zakázat v hospodách kouření ( které byly provozovány už od středověku právě, aby se tam kouřilo a pilo) a nikdo si nedovolil zabalit lidem huby,vymýšlet naprosto přiblblá a nelogická "opatření" - omezovací, stupidní, blbá a směšná - a v konečné fázi zničující. Nějaké blbce holt už sere život, proto ho musí zhnusit i ostatním - sprostá totalita, která bezdůvodně ničí celý svět, pod záminkou, že pečují o lidi, které na straně druhé systematicky ničí a vybíjí. Správně - hlavně že mají plné držky svobody a demokracie - jako ty. Z čeho ses zbláznil ty - taky z blahobytu? Západ - je žumpa plná sraček odjakživa.

   Vymazat
  2. No tak tys tomu dal, Einsteine. Kde jsi přišel na to, že sympatizanti SPD vzpomínají se slzou v oku na předlistopadovou totalitu, vygume?

   Vymazat
  3. Ve způsobu vyjadřování nevidím mezi těmito dvěma gentlemany 14:16 a 16:17 hrubě rozdílu.

   Vymazat
  4. Jenže si neuvědomujete děsně slušnej a jemnej a útlocitnej čtenáři 23.01 - že na diskuzích jde o názor - ne o způsob vyjadřování. Já na svém "způsobu" vyjádření jsem nenašel nic závadného (16.17) - že byste to upřesnil?Kdyby byl prvořadý "způsob vyjádření" - tak diskuzní smečka slézající se na americkém serveru novinky.cz by neměla vůbec šanci. Vy si to holt zjednodušujete - zaměřujete se na peskování ostatních, a vystačíte si s jednou větou - kde je nějaký názor? Vy hrubej rozdíle.

   Vymazat
  5. Anonym17. září 2020 23:01

   Logicky. Na hrubý pytel hrubá záplata. Chceš li někomu argumentovat, musíš použít jeho řeč. Jinak to nepochopí...
   Jinak s Anonymní 17. září 2020 16:17 plně souhlasím.
   J.C.

   Vymazat
  6. Trikolorovy fanda, zastance Klausu tady skoli.

   Vymazat
  7. 14:16 Co to melete program Trikolory je to samé co chce SPD. Ty vaše politické hrátky mám dávno prokouknuté. Vybuchla zkorumpovaná ods tak honem vzniklo ANO a hned je ve sněmovně. Pravdoláskaři jdou do háje tak honem vznikli pyjáti a hned jsou ve sněmovně. A Trikolora mám pocit že má zlikvidovat SPD. SPD je pravicová strana kdyby jste si přečetl její program. Vzpomínám na soběstačné Československo kdy byl pořádek.

   Vymazat
 5. Pan Josef Ludvík výstižně.
  A tatíček&syn si nemyslí, že by to dopadlo lépe, ale oba oblbují po celou dobu jejich působnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Že byste napsal konkretně, čím vás oblbuje mladý Klaus? Žvatlat a žvanit nenávistně by zvládl každý anonyme 14.28.

   Vymazat
  2. Ty snaživé plky stran Běloruska si opravdu mohl odpustit. Nedělají z něj politika s nadhledem. Vypadalo to, jako když honem běží na Václavák aktuálně hajlovat.

   orinoko

   Vymazat
  3. Mladej chce sloužit nadnárodním korporacím jako jeho tatík. Nechce odejít z EU ani z NATO. Prostě český nevlastenecký pravičák kolaborující se všenmi zlořády světa. Neomluví ho přitom žádný, byť sebelepší postoj k inkluzi.

   Vymazat
  4. Predstavte si Klause mladsiho jako prezidenta na postovni znamce a bez retuse. On ty ambice ma.

   Vymazat
 6. Při minulých volbách jsem volil SPD, ale dnes toho hluboce lituji. Otočili velmi brzy po volbách o 180°.
  Hlavně ve věci výstupu z NATO a EU. Okamuru nadšeně si notujícího s členy DemoŽumpy u jednoho pultíku při pokusu o puč dodnes nezapomenu. Navíc ty čistky v krajích, kde se vyhazují dříči a nasazují za úplatky kádry, kteří tam vstoupili účelově a jsou to zednáři, rotariání a přeběhlíci z jiných zkrachovalých stran.
  Proto na protest, jako bývalý volič SPD, hodím tentokrát hlas Trikolóře, poněvadž ti, ačkoliv nemají úplně ideální program, si před volbami alespoň na vlastence nehrají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu anonyme 14.37 - oni si na vlastence nehrají, protože už se jim zhnusila všechna účelová divadla. Oni vlastenci skutečně jsou, a kdo vlastencem je, a má vlastenecké smýšlení, necítí potřebu to mediálně vytrubovat nějakými slogany a hesly. Takový člověk vlastenecky koná - co smí a může. Stejně jako čeští vlastenci devatenáctého století.

   Vymazat
  2. Tak přesně a že stejného důvodu to udělám já.

   Vymazat
  3. 14:37 Koho jste volil a komu to tentokráte "hodíte" je vaše soukromá věc. Myslím, že je to každému naprosto jedno.

   Vymazat
  4. SPD je jedina strana, ktera haji zajmy lidi a ne globalistu.

   Vymazat
  5. Já vám do vašich preferencí pofiderních stran hodím vidle. Já postrádám Agrárníky, stranu, která by se postarala o potraviny naší země, šetřila by zemědělskou půdu, jako zlato a hlídala si své členství před všeho schopnými politiky. Uvidíte brzy, že voda a potraviny budou na planetě strategickou komoditou. Předpokládám, že zajistit potraviny znamená zajistit základní lidské právo. Právo na existenci je nadřazeno všem ostatním blekotům, které nám politici vnucují. Snad to někoho napadne a ostatnímu lidu dojde.

   Vymazat
 7. Ano, "letem světem" v pořádku. Však zbytečně složité, protože "Spojením moci korporátní a finanční s mocí politickou vznikne fašismus". Jeho symboly např. zdobí řečniště Capitolu ve Washingtonu D.C. K tomu bylo zapotřebí nejprve zprivatizovat moc nad penězi, tedy prvořadého "politika" (od slova politikum). Tím se otevřel prostor pro vznik nadnárodních korporací všeho druhu a to vše za historicky neustálého korumpování a tím ovládnutí moci politické. Dokonce ti nejposlušnější z politiků, např. senátor Nelson W. Aldrige, který se nejvíc zasloužil o privatizaci dolaru se za odměnu přiženil k Rockefelerům. Tak je to jednoduché.

  OdpovědětVymazat
 8. Piráti,Trikolóra jsou strany podobného ražení v jedné jsou zhuleni drogama a druzí škytající inteligencí . Nic dobrého pro naši republiku .Občané jsou stále více myšlenkami na lepší socialismus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenom jestli nejsi zhulenej ty - 14.57! Proč tolik sprosté nenávisti? Takže - kdo se z nějakého důvodu stal členem Pirátské strany, protože ho třeba něčím zaujala, automaticky musí být "zhulený", protože o tom neustále čvaňhá mediální kompost? Zejména pak Novinky, jejichž cílem je totálně rozesrat českou společnost (taky je provozuje americký Seznam.cz). Podsouvat něco takového, by bylo i na trestní oznámení (trestný čin pomluvy) a pokud jde o Trikoloru? Ty někoho z členů osobně znáš a víš bezpečně, že bere drogy? Jsou tam podle všeho spíš zástupci střední a starší generace, vyznačující se dobrým a kvalitním vzděláním ( získaným v nezmrzačené době) a konkretně, pokud jde o mladého Klause, ten je známý právě především čtenářům Novinek, kde měl pravidelné komentáře v oblasti školství,a vždycky byly skvělé! Pravdivé a reálné - žádné podbízení a fantasmagorie, taky měl vždycky na diskuzích dobrý ohlas ( takové to přiblblé "smekám, klekám, klaním se apod.) Ale jakmile založil stranu - už na něho ti samí jako blbí pokrytci nadávají - proč? Čeho se chceme v ČR domoci s tak podlými, a hloupými lidmi?

   Vymazat
  2. Pirát je automaticky debil. Je to úchylka stejná jako českej "zelenej". Jsou to jen hlasy pro dobytek do modra. Zahul, vyhul, hlasuj.
   Všechny ty dobroseři typu STAN, Nezávislí, Nesehnuti, Hnutí, Ohnutí, Hnití jsou jen filiálky dobytka, který už neví, kudy tlačit.

   orinoko

   Vymazat
  3. 18:29
   Aneb, všichni jsou debilové jen mudrc Orinoko, který je přesvědčen, že Amíci nepřistáli na Měsíci, je letadlo.

   Vymazat
  4. Moon landing je něco jako pámbůůůů. Nelze ho dokázat, ale ani vyvrátit. A nejlepší je, když emík z Moonu přiveze zmagnetizované vzorky. Celé je to takové mimikry.
   Pirát nic neskrývá. Je to desperát. Hovado. Už ten název mluví sám za sebe.
   Jak vypadá klasický pirát? Jedno voko, a ještě k tomu volské. Protéza , na rameni nápověda, a přepadávání.
   Civilizace a la vyhulovači.
   Marjánka, čmrdlíky, dredy, židle do ulice, digitální antifa, análnici ve stylu kozomrdů - to je existence bukanýrů, flibustýrů a přesunovačů ukořistěné mety.
   Pirát na Moonu, to je můj sen.
   O tom se nezdálo ani Hollywoodu.

   orinoko

   Vymazat
  5. 19;19
   Jestli jsou ateliéry z Holého údu na Měsíci, tak tam emerikáni opravdu byli...!!!! 😂😂😂😂😂😂

   Vymazat
  6. Vlastně, sr@t se s tim nebudu. Vice jak 10 let jsem nebyl u voleb. To se teď prudce změnilo a proč? Pirátská prasata na orbitu.
   Mladý tunel udělal velkou chybu - běžel hajlovat na Václavák , aniž by to po něm někdo chtěl.
   Občan Babák se taky tumloval. Ale projevil schopnost tancovat mezi záprdky. Má v sobě Švejka. Prokazuje to i na Covidu. U mě má naději. On ví, že to celé je šaráda.
   Okamura. Snad bych ani neváhal , když budu mít relativní jistotu, že se do Sněmovny dostane.
   Komunisti. Jsou tu pořád a možná poprvé v životě je budu volit, protože budu chtít.
   Socani. Dacani. Už nikdy.
   Modrej sajrajt všech pirátů spojte, nikdy.
   Českej Pirát je mohutný hulibrk emerických potažmo eurokolchozních souřadnic. Absolutně nejvyhozenější hlas. Káča jauajau , silaž v bedně. To je český Pirát.

   orinoko

   Vymazat
 9. Miluju liberalismus. Ten český
  ! celý svět obohatil výrazem TUNEL ve smyslu corky. A na vytuneny TUNEL jsou Češi kadeti. Proto také přišli dále s výrazem TUNELDEDEK.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Karel Čapek dal světu roboty, my jsme dodali podtřídu bioroboty, aby mohli stavět dálnice pro majitele tunelů.

   Vymazat
 10. Média LŽOU a LŽOU !
  Jde babička po návsi, ve vozíku televizi. Potká ji starosta: "Vezete ji do servisu matko?"
  "Ne, do kostela ke zpovědi, svini ulhanou!" Zda se jedná o veřejnoprávní televizi už příběh nevypráví...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a nebo tenhle: komančové nás 40 let vedli do p--ele ale tihle "soudruzi" našli zkratku

   Vymazat
 11. Mně se moc líbí, že jak si mladí dnes ustelou, tak si ve stáří lehnou, to je spravedlivé. Taky jsme si v mládí mysleli, že nezestárnem, je to tak rychlé, že to člověk nechápe. Nedávno mi holky říkaly ahoj, najednou začaly pak říkat dobrý den a je to tady.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:08
   Tak to máte dobrý, že vás ještě zdraví. Jednou vás přestanou zdravit úplně a budou o vás mluvit jen jako o "zasr@ném důchodci".😄

   Vymazat
  2. No - na druhou stranu kubrte 22.39, přečtěte si, co tito lidé neúnavně denně na diskuzích amerického serveru novinky.cz melou a melou ke žvástům o koronaviru, a pochopíte, proč se mladší generace o důchodcích vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje.

   Vymazat
 12. Tento příspěvek p.Ludvíka bych zařadil do učebnic už na základních školách. Stále jde jen o peníze a majetek, ať si liberálové či neoliberálové říkají co chtějí. Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku. Žádný liberál či neoliberál nedá nikomu nic zadarmo. Cílem je naopak každého, tedy i kamaráda a souseda obrat pro své obohacení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aneb, Podle sebe soudím tebe, že ano.

   Vymazat
  2. Tatran
   Vidím to stejně.

   Vymazat
 13. Mrzí mne, když se kdejaký neumětel schovává za výroky umětelů. Dokonce i nevhodně použité v naprosto neodpovídající situaci. Jeden výrok od J.F.K by se dnes hodilo našim občanům připomenout - Neptej se, co má pro tebe uďělat vlast, zeptej se co pro ni můžeš udělat ty - . Omlouvám se za nedokonalý překlad.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20;06
   Pro tenhle Protektorát nemůže slušný člověk, krom defenestrace všech vlastizrádců z havlolejnolahvárenský žumpy, udělat nic, bohužel 😡

   Vymazat
 14. Píše se "Popperem", to jen tak na okraj. Jinak liberálové se můžou tvářit, jak chtějí, že nemají s neoliberalismem údajně nic společného, ale dokud nepochopí, že je to jejich zákonité dítko, budou se problémy jimi generované dokolečka zmnožovat a zhoršovat.

  Liberalismus v jakékoli podobě je jen další zhoubná ideologie, kterými se od druhé poloviny devatenáctého století snaží někteří zahltit veřejný prostor poté, co se uvolnilo místo po univerzalistickém náboženství. Mytologická terminologie a představy byly nahrazeny něčím, co se tváří hrozně "nově" a "pokrokově", nicméně ideologie těží ze stejných mechanismů jako náboženství, jen nám konečně slibuje onen kýžený ráj tady na zemi, dokonce v horizontech jednotlivých lidských životů. Dokud budeme kolektivně věřit těmto naivním pohádkám, a dokonce jimi indoktrinovat od nejútlejšího věku nově nastupující generace, budeme se plácat stále dokola ve stejných problémech.

  Žádná ideologie není odpovědí, je to je zvulgarizovaná a zdogmatizovaná filozofie, která se kasá, že hlásá jakési všeplatné pravdy, které si dovoluje objektivizovat, či dokonce absolutizovat. Prostě nic víc než náboženství člověka moderní a postmoderní doby.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty ideologie jsou jen ohradou pro ovce. Ve skutečnosti jde vždy jen o privilegia některých společenských vrstev, o získání výsadních postavení, bohatství a moci.

   Vymazat
  2. Tak to je boží! anonyme 21.56 - že ty ideologie jsou jen ohradou pro ovce, ve skutečnosti jde jen o privilegia, postavení a moc nově vytvořené šlechty - je to středověk, jen s tím rozdílem, že tehdy nebyla media, TV ani internet - tak se o tom nežvanilo. Fakt suoer - to se ti povedlo. Jenom - jestli to ty ovce konečně pochopí? Silně pochybuji.

   Vymazat
 15. Na to nelze říci nic jiného, než že je to naprosto debilní nápad. Celý ten eu nesmysl je potřebné ihned zrušit , rozpustit a ty neskutečně přeplácené a zbytečné nefachčenka poslat šupem domů aby něco pořádného dělali.

  OdpovědětVymazat
 16. Nejsem volič Trikolóry, ale tohle je neuvěřitelný politický blábol. Friedman byl ekonom, monetarista, na rozdíl od Keynese, příznivce státních zásahů (keynesiánec je třeba Zeman a skončilo to proměnou republiky v montovnu). Friedmanovec je naopak Klaus. Mám proti Klausovi mnohé, zejména v posledních deseti letech, ale jako s ekonomem se s ním naprosto ztotožňuji. Škoda že se nedrží ekonomie a trousí moudra někde po Německu
  Buď pište o ekonomické teorii, nebo o politice. Ale nemíchejte oboje dohromady jako ty paskvily z předminulého století, díky kterým pak mělo půl světa polízanici na desítky let.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velice spravna posice!!! Co ja jsem nepochopil jest:

   Jakym politickym tlakum musel celit Klaus, neb co delal obcas se neda nijak vysvetlit!!

   Jestli AMerika je Keynesianska?

   Pod jakymi tlaky je Amerika ( viditelnymi i neviditelnymi).

   Vrele doporucuji sledovat komentare Paula Krugera na YouTube.
   Sledovat Michala Stopor a uvedomovat si kdo dela dnes velke $$$$ na Youtube je neziskovka, Stejne i Xaver.

   Zeman je pouze loutka, ktera cte z knihy, kterou psal nekdo jiny.

   Ovsem Milto Friedman a jeho Chicago skola mnela velky dopad na prevraceni politickych sil po svete v prospech Ultra Bohatych.
   Viz CHile, i Rusko, Ukrajina i Rusko i v budoucnu to bude ci uz je USA.

   Brouk Pytlik

   Vymazat
  2. Pamatujte si Svejk byl podnikatel, kradl psy a prodaval je nadrizenym dustojnikum v Rakouske Armade!! Byl monaterista ne Keynesian. Musite pochopit jak pouzivat Svejka jako Bibly pro 21 stoleti electronicky vek.

   Vymazat
  3. V obou případech to byly paraziticky myslící lidé a proto nemohly vymyslet něco pro pokrok lidstva. Podívejte se na Varování Pyramid a pochopíte co ti kteří vládnou světem mají za lubem. V podstatě jde o čas.

   Vymazat
  4. 21:37
   Velmi zajímavé, jen přemýšlím, že montovny nás neuživí a ruka trhu končí na rameni Německa. Co naplat s teoriemi, když lid chudne a zdejší cizí banky zatím stále generují zisk. Tak teorii nechme akademikům a raději hledejme třeba nového Baťu.

   Vymazat
  5. tak to bohužel na světě chodí. Ekonomicky silné státy chtějí být ještě silnější a pro ty břídily, kterým je lhostejná jejich budoucnost, ti ať se nakrmí co těm silnějším od huby odpadne...
   A dobře nám tak.

   Vymazat
 17. Vše po 89. přišlo z USA! Krachující paraziti se chtějí opět zachránit na zničené Evropě. Východ už vycucali, Rusko se nedá, tak zkouší podlosti, které jsou jim 200 let vlastní! Kdo kámoší s Amerikou, skončí jako žebrák!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. USA, to už je turkotatarský chanát a stejní lidé ovládli bruselský Euromordor, jsme v pr....i

   Vymazat
 18. Pochopil jsem to tak, že pokud se Klaus junior dostane do parlamentu, bude mít Fiala, KDU, Pyjráti a Kalousek, nedostatek hlasů pro ovládnutí ČR. Liberalismu, neoliberalismus, pravda a láska, demokracie a podobné kraviny, slouží jenom k oblbování voličů.
  Nadávají na Klause Sorošovy sračkomety pravdy a lásky? Potom je to dobrá volba!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:11
   To je zvláštní, jak se někteří lidé nedokážou ani za desítky let poučit a prohlédnout systém vlády. Tak volte Klause, pokud se prosouká do parlamentu, zařadí se do řady malých ad-hoc stran a začne jako všechny předešlé vyjednávat o podpoře vítěze, případně o spojenectví proti vítězovi. Ovšem vše v mantinelech zachování koloniální pozice "naší" země a jejích nevolníků. Pořád dokola, ale aspoň se něco děje a je na co nadávat. U Klausů si možná zase po delší době zamlaskají, aspoň někdo bude mít radost.
   No, já jako tradičně budu volit komunisty. Ať už s Filipem, nebo Skálou. Je to jedno, beztak vzhledem ke geopolitické situaci se žádná obnova socialismu a svrchovanosti konat nebude, ale aspoň nevolím své řezníky.

   Vymazat
  2. Nepředjímejte co "bude" anonyme 8.46 - a jak se kdo zachová. Mladý Klaus má velice rozumné názory, které ve svých komentářích natvrdo sděloval, a má jednu výhodu - nikomu není zavázán, s nikým netvoří smečku, nikomu nemusí lézt do zadku a nikoho se nebojí. Je stejně dobrý jako ti komunisti, kteří setrvali přes veškerou sprostou masáž a útoky, na svých zásadách a názorech už třicet let, a ti, kteří to považují za správné, se k nim přidávají - ne z touhy nahrabat si na politikaření.

   Vymazat
  3. Pochopil jste to úplně blbě Anonyme 0:11.

   "Dnes kráčí syn pana Klause a jeho národně uvědomělá Trikolóra v tatínkových šlépějích a mluví o liberální reformě, privatizaci a likvidaci sociálního státu (rušení minimální mzdy). I dnes mluví o liberalismu, ale prosazují politiku neo-liberalismu. I dnes mluví o národním zájmu, ale realizací svých ideálů by opět ještě více ničili náš současný euro-Protektorát Čechy a Morava. Hlásají cestu do Brna a směřují do Prahy (viz úvod). Tak jako pan Klaus senior, když rozprivatizovával Československo a potom i ČR."

   Trochu budu smysl článku parafrázovat: některým neo-liberálům (jako Václavům Klausům) nostalgicky vadí následky, ale skálopevně stojí na pozicích příčin.

   Je až směšné, že právě Václav Klaus starší dnes prosazuje svoji třetí cestu.
   Jenomže ten jeho neo-liberalismus, na povrchu ohlazený, trochu (zatím) nedůsledný a rádoby změkčený, je méně brutální jen dočasně, a ať už chtěně nebo nechtěně, jenom brání pochopení podstaty. Takže tahle mírně "pomalejší" neo-liberální totalita se prosazuje salámovou metodou. Pomalu, ale jistě.

   Neo-liberalismus je skutečnou další a dnes nejnebezpečnější přímou "Cestou do otroctví", jakkoliv Hayek to ještě nechápal a zblblí nešťastní přívrženci Václavů Klausů to nechápou dnes.

   Vymazat
  4. 0:11
   Kdyby tak platilo, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. V životě je to složitější. Proto varuji před jásáním s mávátky v ruce.

   Vymazat
  5. 10:26

   tady nejde o kalkul, tady jde o přesvědčení...

   Vymazat
  6. Otazkou pro mne je : je to dobre pro Ceskou ekonomiji ci ne?? O to Klausum jde, o celkovy pohled Macro hledisko ne Micro hledisko na ekonomii!!

   Je to ekonomicka valka!! jako vzdy v kapitalismu ...mozna nutna!
   !
   Brouk Pytlik

   Vymazat
  7. Brouku, kde ti dají talíř s jídlem v makro či mikro ekonomii ?

   Vymazat
 19. Perfektní článek. Je to základní poučení ke správnému chápání historie a klíč k orientaci ve zmatku a lhaní kolem všech "revolucí", "krizí", převratů a válek.
  Otázkou zůstává: Jak z toho ven? Existuje vůbec síla, která je schopna zbavit nabubřelé a úchylné parazitní zločince nakradeného majetku a uzurpované moci? Existuje síla schopná tyhle šmejdy odzbrojit a účinně eliminovat? Domnívám se, že jediným způsobem, jak planetu zbavit okovů nadvlády těchto zrůd, je vzestup silných a schopných státních útvarů, jejichž zřízení není založeno na zločinem udržované neomezené vůli a moci úchylů, ale na síle schopné prosadit a následně i uhájit takové zásady fungování společnosti, které umožní její mírový, zdravý a udržitelný rozvoj a existenci vůbec.
  A pokud jde o rodinu Klausů, tam těžko hodnotit jejich úlohu i činy, protože se domnívám, že není objasněno z čí vůle jejich činy a postoje ve skutečnosti vycházejí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na "rodinu Klausů" můžeme zapomenout.9.05 - jde jen o Klause juniora, a přenášet nechuť na děti za viny otců, je jen důkazem lidské potměšilosti a malosti. A taky vydírání. Jsi špatnej proto, že fotr... to a to .... takže jsi bez šance? Špatný postoj. Naopak - ti, kteří odváděli pro společnost dobrý kus práce, vycházeli z chyb svých otců, jimiž se poučili a nikdy se s nimi neztotožnili. Samozřejmě že většina těch, kteří se rodí se zlatou lžicí v zadku, neumí bez zlaté lžíce žít, ale ti, kteří se tomu dokázali vzepřít, si zaslouží ocenění. Klaus junior má velice aktuální a správné názory na současné dění v ČR a nikdy neváhal je prezentovat. Těžko by se stal jedním ze servilní politické smečky.

   Vymazat
  2. To co se tady deje a pise je pouhe bezcenne vzruso nemajici zadny dopad krome ulevy.
   Nase nadnarodni rizeni urcuje smerovani nasi zeme! Ne to, co se melo a co vy si tady myslite. Uvnitr u nas ke vsemu blokuji vsechny strany SPD, proto se nic nezmeni.
   Dokud to nepochopite budete se tady jenom zbytecne onanovat.

   Vymazat
  3. Pro 10:00
   V žádném případě nemluvím o vinách dětí za činy rodičů. Nevím, co nakonec vypadne z Klause jr., fandím mu, ale v intencích článku, vlastní zkušenosti a nakonec i rodinných vazeb Klausů, mě cosi nutí k opatrnosti v soudech a nadšení. Nicméně, významné (čímkoliv) rodiny v drtivé většině případů nepadají z nebe a nevyskytují se náhodně. Většinou se angažovanost, orientace a nezrušitelné vazby na něco a na někoho v těchto rodinách táhnou po celé generace. Domnívám se, že toto se odehrává i v rodině Klausů. O jejich vazbách se dá někde dočíst, ale jak to je, to nevím.

   Vymazat
  4. Dnes není na programu V.K. I. ani V.K. II. Dnes je na programu linch premiera. Tak milá opozice, jestli mne neklame paměť, tak od vás byl tlak na odbrzdění karantén a povolení couraček o prázdninávch. Vždyť i výlet na Taiwan do toho zapadal. Dnes chytrulíte, hrozíte a chcete jen sesadit premiéra, jehož vina je právě a jen v tom, že vám vyhověl. Stejně nemáte jiný program, než vaši "antibabiš" politiku.Pěkně děkuji i když jsem neměl v plánu ANO volit, tak kvůli vám změním plán.

   Vymazat
 20. Francie v posledních měsících zmařila nejméně šest teroristických útoků

  http://svobodnenoviny.eu/francie-v-poslednich-mesicich-zmarila-nejmene-sest-teroristickych-utoku/

  Švédsko: 11letý chlapec zmlácen gangem za to, že měl na krku krucifix

  http://svobodnenoviny.eu/svedsko-11lety-chlapec-zmlacen-gangem-za-to-ze-mel-na-krku-krucifix/

  Gangy migrantů přebírají roli policie ve švédském Göteborgu

  http://svobodnenoviny.eu/gangy-migrantu-prebiraji-roli-policie-ve-svedskem-goteborgu/

  Italský kněz, který pracoval s migranty, byl ubodán k smrti tuniským nelegálem

  http://svobodnenoviny.eu/italsky-knez-ktery-pracoval-s-migranty-byl-ubodan-k-smrti-tuniskym-nelegalem/

  EU poruší jakoukoli smlouvu, aby potrestala Polsko za otázky LGBT

  http://svobodnenoviny.eu/eu-porusi-jakoukoli-smlouvu-aby-potrestala-polsko-za-otazky-lgbt/

  Americká „biologická bomba“ v Gruzii

  http://svobodnenoviny.eu/americka-biologicka-bomba-v-gruzii/

  OdpovědětVymazat
 21. Dovolím si to říci takto. Nikdy nerozhodují pouhá slova, ale uskutečněné činy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:32 A ty činy si představujete jak? A kdo je má uskutečnit?
   Ale prosím pěkně něco reálného. Ne pohádku vyrůstající ze zbožných přání. Jako že se na požádání zjeví silná státnická osobnost a lid i bez bombastických reklam pochopí a bude ji spontánně volit. Tento neúplatný člověk si vybere další pevné osobnosti, aby společně obsadili z vůle lidu nejvyšší státní funkce a lid svůj pak vyvedli z bídy ekonomické, mravní, morální a kulturní. A to vše za užaslých pohledů a naprosté nečinnosti mocných tohoto světa.
   A co ta druhá polovina obyvatel, která o takovou cestu skutečně a opravdově nestojí? Která je ideologicky přesvědčená, že to, co právě prožíváme, je to, to správné. Ta asi všechno pochopí a svůj názor o 180 stupňů obrátí, že?
   A nebo by mohl taky pomoci Bůh. A nebo mimozemšťani.

   Dobře už bylo. Bude už jen hůř.

   Vymazat
 22. Má pravdu, předseda. Ehm, tedy, měl by, kdyby znal KSB. Liberalismus je bez neo i s ním jen tatáž varianta davoelitářekého uspořádání. O mravnost tu nejde ani v nejmenším. Váš národní sociál.

  OdpovědětVymazat
 23. Buffere,je mi zahadou proč se nepridate k antineomarxistce ANNE

  a nechcete spolu s ni opravit nejen Program SPD,ale i vas Program.
  Snazte se vubec nebo vase heslo

  K LIDU NIZ s LIDEM VYS (je to ono?),

  jste uz davno zapomneli a ted po vas neni ani stopy,co?

  OdpovědětVymazat
 24. Přijde čas, kdy zapomenete na všechny ismy.
  Vzkaz od Baby Vengy.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.