Reklama

sobota 5. září 2020

Nutnost systémové změny v širších souvislostech

Jaroslav Tichý
5. 9. 2020  Outsidermedia

Systémová změna je nutná“. Toto heslo jsme spolu se skupinou dalších osob uvedli na politickou scénu již před celostátními volbami v roce 2017. Již tehdy bylo nutné začít přemýšlet „ponovu“. V masovém měřítku se tak zatím v ČR nestalo, důsledek toho v podobě vývoje po roce 2017, tak jak ho známe, se musel dostavit. Již tehdy bylo ale třeba předpokládat, že toto heslo osloví v ČR spíše okraj politické scény, neboť naprostá většina politických subjektů nechápala, oč jde, či to z vlastních osobních důvodů ani chápat nechtěla. Šlo totiž o systémové strany. Jak o parlamentní, tak i o neparlamentní snažící se vesměs kopírovat postup parlamentních stran.


Později na toto heslo zapomněly i některé z osob, kterého ho tehdy rovněž propagovaly, ačkoliv se stávalo ve skutečnosti stále aktuálnějším. Nešlo přitom nikdy o žádný extrémismus, o jakousi reminiscenci na „střelbu z Aurory“ apod., jak by se dnes mnozí neinformovaní či politicko-ekonomicky nevzdělaní lidé mohli domnívat. Aniž to chápou a subjekty naší politické scény s nimi, čas naplnění tohoto hesla se blíží. Pojďme si proto v tomto dodatku k mému článku z 6. července 2020 na Outsidermedia ještě něco říci o nutnosti systémové změny v širších souvislostech.


Nejprve teoretické minimum


Politika je nadstavbou ekonomiky. Politický systém v dané zemi je určován vlastnictvím výrobních prostředků.

Je tedy nemyslitelné, aby občané mohli očekávat, že se v ČR udrží po roce 1989 socialismus, který tady údajně chtěli zachovat, a přitom mlčky přihlížet privatizaci výrobních prostředků. Tedy k vytvoření vrstvy kapitalistů a později velkokapitalistů, dnes označovaných jako oligarchie. To je logický protimluv.

Uvádím to jen jako příklad lidské neznalosti a nepochopení, nehodlám se nyní vracet do roku 1989 a k naprosté neznalosti či nepřemýšlení tehdejší většiny lidí. Jen nelze souhlasit s tím, že jim „někdo ukradl jejich revoluci“. Šlo o předem dohodnuté předání moci za převzetí majetku ze strany některých z tehdejších funkcionářů, o změnu sféry vlivu a o cílenou změnu politického systému, k čemuž tehdy přispěla zásadní nevědomost většiny našich občanů, kteří fakticky žádný skutečný systémový cíl, natož nový ekonomický program vlastně neměli (zrušení vedoucí úlohy strany bylo tehdy stejně již v přípravě, svoboda slova též rostla. Krom toho nelze stavět na pouhém rušení čehokoliv, nýbrž na tom, čím lepším to rušené nahradit. Mám přitom na mysli reálné kroky a cíle, nikoliv ideologická hesla o svobodě atd. Nakonec, kolik z ní dnes máme, již víme). Občané tak tehdy jen vytvořili křoví pro další vývoj událostí, který měl a musel předběhnout připravované uvolnění, aby se občané mohli tohoto zvenčí plánovaného vývoje masově zúčastnit a bylo ještě proč demonstrovat. Další přičinliví lidé se s tímto majetkovým převratem svezli. Prostě „nebyli líní“, jak říká jeden náš stále ještě „politik“.

Stačí se dnes podívat do Běloruska, probíhá to tam pod záminkou neregulérních voleb jako přes kopírák. Mám přitom na mysli pokus o převrat, nikoliv výsledek voleb.

Výrobní síly tvoří vlastnící výrobních prostředků (továren, polí a statků atd. + vlastníci kapitálu + majitelé pracovní síly (/tj. občané).

Výrobní vztahy jsou vzájemným uspořádáním vztahů mezi aktéry výrobních sil. Podoba jejich uspořádání pak odpovídá vlastnictví výrobních prostředků a politicko-společenskému uspořádání v dané zemi. Tomu nakonec odpovídá i příslušný zákoník práce atd. Stačí srovnat ten současný s tím „předlistopadovým“ a je zřejmé, pro koho je dnes výhodnější. Zda pro zaměstnance či pro zaměstnavatele.

Pokud kdokoliv cokoliv proti uvedeným definicím dřívější politické ekonomie namítá, nelze než vyslovit politování nad tím, že kapitalistický systém nemaje argumenty raději politickou ekonomii jako studijní předmět či dokonce vědní disciplínu o podstatě ekonomických jevů zrušil.

Technický pokrok ve světě při zásadních změnách přispívá i k vytvoření změn ve výrobních vztazích a vyžaduje si tudíž i změn v politicko-ekonomických vztazích, tj. systémových změn. Jde tedy do značné míry o proces objektivní, který popsal sovětský ekonom Nikolaj Dmitrijevič Kondratěv (popravený v roce 1938, neboť prosazoval ekonomiku malých tržně řízených podniků v tehdejším Sovětském svazu). Ten navrhl model cyklů kapitalistické ekonomiky, teorii ekonomických vln, která byla později pojmenována po jejich tvůrci jako tzv. Kondratěvovy vlny (K-vlny). Ty popisují jevy v kapitalistické ekonomice s víceméně pravidelnou periodou okolo 50 let, které odrážejí procesy nejen ekonomické, ale jsou spojené s celospolečenským pohybem, přičemž jádrem K-vln jsou technologie.

Nikolaj Dimitrijevič Kondratěv se nevěnoval tedy jen krátkodobému čtyřfázovému hospodářskému cyklu (expanze, konjunktura, recese a deprese), ale zabýval se též dlouhodobými cykly v délce zhruba padesáti let, o nichž hovoříme. Aplikoval je na průmyslově se rozvíjející země, kdy jednotlivé etapy vymezuje pomocí zásadních průmyslových vynálezů, k nimž pak přiřazuje i zásadní politické události a systémové změny ve světě:


1. vlna – parní kotel a bavlna (r. 1800) – fakticky ale období 1789-1799 – věk revoluce s událostmi jako byla Velká francouzská revoluce, Napoleonské války 1786-1815 a Rok revolucí 1848;

2. vlna – rozvoj metalurgie, železnic a strojírenství (r. 1850) – parní lokomotiva, železnice, umělá hnojiva, ropa, rozvoj strojírenství. (první technická revoluce). K politicko-společenským událostem a následným změnám té doby patří: válka Severu proti Jihu v USA (1861-1865), porážka Pařížské komuny (1871), porážka dělnického hnutí v USA (Chicago 1886), zápas koloniálních mocností o rozdělení Afriky, Asie a Oceánie (r. 1877-1914);

3. vlna – elektroinženýrství a chemie (r. 1900) – fakticky ale v období 1880/96 -1939/45 charakterizovaná jako „druhá technologická revoluce“ – telefon, gramofon, kinematograf, parní turbína, elektromotor na stejnosměrný proud, generátor střídavého proudu, automobil, bezdrátový telegraf, letadlo, svařování, elektrolýza, rtg přístroj, spalovací naftový motor, metoda intenzifikace práce, první linka na sériovou výrobu automobilů (Ford) a další.
Související ekonomický systém přitom nedokáže likvidovat klasické cyklické průmyslové krize. Vyostřuje se boj o nové rozdělení světa, o zdroje surovin a současně i o odbytiště. Vše vrcholí 1. světovou válkou. Ta však nepřinesla adekvátní formy organizace moderního velkoprůmyslu, ekonomiky a společnosti vůbec, odpovídající převratným změnám technologií, vyvolaných druhou technologickou revolucí. Vznikající masová výroba si vyžadovala i masovou spotřebu, nutností se stává odbourávání bariér tzv. efektivní koupěschopné poptávky cestou zajištění trvalého růstu mezd, a to kvůli stimulaci odbytu (řeší se tím tzv. problém realizace). Nezbytností se tudíž stávají státní zásahy do ekonomiky, kdy vládní výdaje (nákupy) musí doplňovat nedostatečné soukromé výdaje (investice) za účelem udržení koupěschopné poptávky na potřebné výši. Vznikly tak tři možné reakce na potřeby tehdejší doby:

 • Státní monopolní kapitalismus (např. New Deal v USA, státní záruky na záchranu úvěrové soustavy, státní subvence za nucené snížení zemědělské produkce, zkrácení pracovního týdne, stanovení minimální mzdy, veřejné práce ke snížení nezaměstnanosti apod.) jako moderní forma kapitalismu
 • Socialismus (stalinismus) v Rusku: Centrální plánování, zavedení státního monopolu, kolektivizace a zespolečenštění výrobních prostředků – jako nová nekapitalistická forma řízení ekonomiky a uspořádání společnosti jako takové;
 • Fašismus a nacismus (Itálie a Německo): Nucené úspory, zbrojení, válečné přípravy – státní kapitalismus.


Z hlediska politického vývoje následovala po 1. světové válce revoluce v Rusku, pak občanská válka s intervencemi cizích armád tamtéž, světová ekonomická krize a nakonec 2. sv. válka.

Další vlny Kondratěv již pouze správně předvídá, aniž by se jich sám dožil:

4. vlna – Petrochemie a automobilismus (r. 1950) – prakticky ale vychází z období 2. světové války a je charakterizována jako třetí technologická revoluce či jako vědecko-technická revoluce – teorie relativity, kvantová teorie, molekulární biologie, rozvoj syntetické chemie, komunikační techniky, jaderné energie, kosmonautiky atd.
5. vlna – Informační technologie (r. 1990) – tato vlna se předpokládá v délce trvání do poloviny 21. stol. Je charakterizována trendy jako high-tech, robotizace atd. V jejím průběhu by mělo dojít k přechodu od industriálního typu technologií k postindustriálním. Od 70. let 20. stol. dochází ke změně, kdy růstové technologie jsou postupně vytlačovány, resp. nahrazovány technologiemi úspornými, s nižšími nároky na lidskou práci. Současně s tím zesilovaly i trendy v oblasti globalizace. Následně dochází k jevu označovanému jako „zaseknutí světa na konci Kondratěvovy 4. vlny“.

 

Důvody ve zpoždění náběhu 5. K-vlny


Důvody k zaseknutí na konci 4. K-vlny a tudíž ke zpoždění náběhu 5. K-vlny mohou být v zásadě pouze dvojího druhu, a to neexistence potřebných nových technologií, nebo nové technologie již existují, nejsou však vytvořeny institucionální podmínky pro jejich aplikaci.

Z dosud uveřejněných informací (např. od prezidenta Trumpa) víme, že existuje asi 6 tisíc vesměs převratných vynálezů (resp. technologií) z různých oblastní lidské činnosti, které jsou vládnoucími establishmenty dosud lidem utajovány a které tudíž nebyly uvolněny k užívání.

Důvody zpoždění náběhu 5. K-vlny tedy spočívají v obavách vládnoucích establishmentů z následků uvolnění nových technologií, které jsou přitom jádrem K-vln. Vyžádají si totiž nový typ spolupráce lidí na Zemi a tedy i nový systém organizace lidské společnosti a uspořádání politického systému. To by znamenalo pád současného kapitalistického systému a současně i pád dosavadních establishmentů, jež se tomu brání a náběh páté K-vlny tudíž brzdí či torpédují. Je třeba si přitom uvědomit, že současný kapitalistický systém je postaven na ovládání lidí i států na bázi dluhů a udržování většiny nových technologií výlučně pro potřebu globální elity tak, aby s jejich pomocí mohla ovládat zbytek lidstva.

Jde o to, že technologie, které jsou (byť zatím v utajení) již k dispozici lidské společnosti, by vedly k tak zásadní změně, že současný politicko-společenský systém by byl už neudržitelný. Potřebují totiž pro svůj rozvoj jiné podmínky (například větší spolupráci) a současný pokročilý kapitalismus by zničily, neboť by jim stál v cestě.

 

Současná fáze vývoje


Současná fáze vývoje je ovlivněna především těmito okolnostmi:
 • Závislostí kapitalismu na expanzi – přičemž není již kam expandovat, kapitalismus je prakticky na celém světě;
 • postupným vyčerpáním surovinových a energetických zdrojů ve většině zemí;
 • dlouhodobým finančním systémem založeným na dluhu a úroku a tím i na ovládání stále většího počtu zemí (a lidí) pomocí dluhu;
 • nemožností neustále zvyšovat výrobu a tím i HDP kvůli splácení úroků, navíc při ničení životního prostředí;
 • stále rostoucí zadlužeností států, která je často již nesplatitelná;
 • majetkem, který se hromadí v rukou stále menší skupiny lidí, ostatní vesměs chudnou, propadá se a postupně mizí střední třída, systémově vytvářená majetková nerovnost tento stav ještě umocňuje;
 • průběžným poklesem koupěschopné poptávky lidí po zbytném zboží (lidé nakupují na úvěr, který pak nejsou často schopni splácet);
 • z toho plynoucím přesouváním hospodářských aktivit do finanční sféry a k vytváření umělých výnosů v této sféře;
 • postupným stahováním reálných peněz z oběhu a jejich nahrazováním v rozšířené míře penězi „počítačovými“, které nejsou nijak kryté a zvyšují průběžně inflaci.

Nikoliv náhodou se proto hovoří o velké bublině v ekonomice, kterou bude třeba upustit. Dle odhadů odborníků zreálnění ekonomiky bude znamenat ve světovém měřítku redukci jejího objemu až o 50 %.

V důsledku toho je zhruba od 90. let minulého století uměle prodlužována fáze 4. K-vlny, a to růstem zadlužení, financializací ekonomiky a dále její militarizací a vojenskými expanzemi do různých zemí za účelem získání kořisti. Zvyšuje se i tlak na pracovní sílu (na její zlevnění – nahrazováním odborníků s praxí lidmi bez odbornosti a praxe, případně lidmi bez praxe „z dovozu“ či na absolutní úsporu pracovní síly).

Dochází tak především k vytváření umělých výnosů, a to ve finanční sféře. Důvodem je ta skutečnost, že reálná ekonomika již není schopna přinášet dřívější výnosy, ačkoliv byly vyzkoušeny různé cesty.

Je zřejmé, že západní země se takto snažily „získat dodatečný čas“, nicméně uspokojivé řešení při současném zachování kapitalismu ani po 30 letech nenalezly. Brání tomu výše uvedené příčiny, které ale protagonisté stávajícího systému nejsou ochotni vyřešit, neboť by s tím padl i celý stávající systém a tím i jejich pozice, moc a v mnohých případech i neoprávněně nabytý majetek.

Svět se tak dostal do stádia vývoje, kdy došlo k faktickému vyčerpání kapitalismu, zejména pak v jeho neoliberální podobě. Tento fakt konstatovali mimo jiné nezávisle na sobě i americký prezident Trump, ruský prezident Putin a čínský prezident Si na závěr summitu zemí G-20 v japonské Ósace před více než rokem.

Globální elity a jim přisluhující stát ve státě v mnohých zemích světa stojí proto před otázkou, jak se vypořádat s přicházejícími zásadními technologickými změnami, které si vyžádají značné změny ve výrobních, jakož i v politicko-společenských vztazích, aniž by přitom tyto elity ztratily svá privilegovaná mocenská a majetková postavení Tyto změny si totiž vyžádají změnu systému, kterou lidstvo z převážné části zažilo jen v souvislosti s nástupem 1. K-vlny a některé země pak v souvislosti s 3. K-vlnou. Nejde přitom o typ systému, nýbrž o hloubku a komplexnost změny.

 

Další očekávaný vývoj


Další vývoj se bude vyznačovat především níže uvedenými opatřeními, která jsou ale uskutečnitelná pouze mimo rámec NWO:
 • postupný odchod mnohých zemí od modelu globalizace (tak, jak je nastaven světovými globalisty) přechodem na spolupráci národních států;
 • lokalizace výroby, snahy o zajišťování vlastní soběstačnosti ve výrobě potravin a zboží denního užití;
 • šetrnost k životnímu prostředí, omezování mezinárodní dopravy pouze na přepravu nutných položek;
 • znárodňování surovinových a energetických zdrojů, jakož i klíčových podniků, na kterých budou příslušné státy mít svůj zájem;
 • posilování národních států po stránce zdrojové;
 • vytváření větší hmotné zainteresovanosti pracovníků na výsledcích jejich práce;
 • obnova rovnocenného postavení všech 4 forem vlastnictví (státní, soukromé, družstevní a veřejno-právní);
 • určitá forma globalizace (ve smyslu organizovaného a úsporného nakládání se zdroji na Zemi) jako objektivní proces zůstane, avšak způsob provádění globalizace a účel využití robotizace je procesem subjektivním, kde dochází k zásadním rozdílům mezi projektem světových globalistů na straně jedné a projektem GESARA prezidenta Trumpa či do jisté míry obdobným projektem prezidenta Putina na straně druhé.

Je-li kapitalismus vyčerpán, je otázkou, jaký politicko-společenský systém přicházející technický pokrok si vynutí. V zásadě jsou možnosti pouze dvě:
 1. Model nového uspořádání života na Zemi formou návratu k feudalismu s prvky fašismu – viz Nový světový řád (NWO) zaváděný Kabalou (světovými globalisty) s redukcí obyvatel Země přes „zlatou miliardu“ až na cílových 500 mil., s rozdělením na dědičnou elitu, (panovník a šlechta) dále na armádu vojáků, policistů a úředníků, zbytek připadá na otroky při náhradě dalších otroků roboty, dědičné pozice ve špičce státu formou kastovního systému, s prvky fašismu – jedna říše na celém světě, jeden vládce, jedna armáda, jedno náboženství jedna měna atd.) 
 1. Osvobození obyvatel planety od Kabaly usilující o zavedení NWO, uvolnění nových technologií k užívání lidmi, jednorázové oddlužení všech lidí a poskytnutí jednorázové finanční částky umožňující jejich restart, využití robotů k úspoře lidské práce, mírová spolupráce na bázi národních států atd.

Některé prvky Trumpova a Putinova modelu se zde liší, otázkou bude i nastolení společenského řádu v jejich podání. Je přitom zřejmé, že Putin bude inklinovat spíše ke staroslovanskému védickému modelu, zatímco Trump tuto otázku zatím zřejmě neřeší. Jde tedy v těchto případech o zásadní krok vpřed do nové éry lidstva. Každopádně platí, že současná éra končí a je otázkou, čím a jak bude nahrazena.

Jsme v současnosti členy EU, která je nástrojem globalistů (Kabaly) k realizaci plánu NWO. Máme-li se vyhnout osudu, který světoví globalisté nám a našim rodinám připravili, je třeba EU opustit a dostat se do jiného modelu budoucího uspořádání života lidské společnosti či její části na světě. To je úkol na nejvyšším stupni žebříčku priorit.

Pod ním jsou na nižších stupních žebříčku další priority související s naší volbou na nejvyšším stupni jejich žebříčku – zachování národního státu a jeho příslušnost k určitému blokovému uspořádání a nový politicko-společenský systém (bude-li s ohledem na výběr nejvyššího stupně žebříčku vůbec nějaká možnost volby).

 

Shrnutí


Zůstat na místě a tedy v současném systému beze změny nemůžeme, nejsou k tomu dále podmínky.

Globalisté ve snaze udržet si své mocenské posty a majetek usilují o to vrátit se alespoň do jiného systému, který by to umožňoval, tj. do feudalismu při současné likvidaci až 8 mld. lidí na planetě a o jejich nahrazení v potřebném rozsahu roboty.

Existuje pro lidstvo možnost jít naopak vpřed a vstoupit do nové éry Zlatého věku charakterizované zachováním udržitelného rozvoje, mírovou spoluprací národních států, existencí přirozené rodiny, využíváním nových technologií dosud utajovaných, s využitím robotů pouze pro úsporu lidské práce.

Systémová změna je tedy každopádně nutná a přijde nakonec i bez našeho rozhodnutí. Jde přitom o to, v jakém stavu nás zastihne. Půjdeme-li jí ale vstříc, máme možnost volby. Výběr pro lidstvo by přitom neměl být až tak těžký. Lidé ale musí pochopit, že ho nelze uskutečnit v podmínkách, které svobodný výběr lidem neumožňují, tedy v podmínkách vytvářených Evropskou unií. Obyvatelé Evropy, zejména pak zemí V4+ musí též pochopit, že o možnost vymknout se ze stávajícího systému a podmínek s ním souvisejících se budou muset sami přičinit. Nikdo jiný to za ně neudělá a není na to nekonečně času. Ten již svojí většinovou nečinností promrhali. Nastanou ale i změny další, především změna přístupu jednotlivých osob k realitě.

Slibovaný ráj na Zemi přitom nastane, až zjistíme, že si realitu vytváříme sami. To bude hrát nepochybně roli i při vytváření nového systému organizace života lidí. To jsou ale již záležitosti z oblasti kvantové fyziky, kde je zapotřebí čerpat bližší informace u odborníků (viz rozhovor s prof. Janem Rakem v iQport z 6. června 2020 pod výše uvedeným zvýrazněným názvem). Žijeme opravdu v převratné době, tak si to nepokazme, aby té zásadní změny k lepšímu se dočkal i český národ a my s ním!


 

32 komentářů :

 1. Správně pane Tichý vše bude lepší než vyděračský globalizmus. Ono by se dalo žít lépe spokojení lidé nenadávají jen těm rádoby lepšolidem to nedochází.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Tichý, při vašem vzdělání by jste měl vědět, že rozvoj výrobních sil vlivem technického pokroku si vynutí systémovou změnu, kterou dokumentoval už Karel Marx ve svém Historickém materializmu a tak jedinou systémovou změnou tohoto zlodějského, zkorumpovaného kapitalizmu bude přechod k socialistické společnosti, zbavené nánosu hloupostí bývalého režimu !!

   Smazat
  2. Souhlas!Je třeba zlikvidovat kapitalismus a vrátit se k socialismu nesovětského typu.A hlavně zapomenout na bláboly z roku 68 o "socialismu s lidskou tváří".

   Smazat
  3. Panové to není možné co čtu komentáře mladých tak to ani náhodou nenávidí komunisty a Rusko. Tak si je fašisti vychovali.

   Smazat
  4. Pro Tondu:
   Slibovaný ráj na Zemi přitom nastane, až zjistíme, že si ho musíme vybudovat sami!
   Chápeš tu větu? Tak přestaň (stejně jako všichni ostatní) diskutovat na netu, vyhrnout rukávy a makat.
   NIKDO TO ZA NÁS NEUDĚLÁ - a politici, straníci, chvilkaři a neziskovkáři už vůbec ne...

   Smazat
 2. Článek má dvě části. Tu první, ekonomickou, jsem přečetl jedním dechem. Ovšem zhruba od bodu, že Trump informoval o 6000 utajovaných vynálezech (to fakt pobavilo), tak se to zvrhlo v národovecký brekot, který už nemělo smysl číst.

  OdpovědětSmazat
 3. Je nejvyšší čas znárodnit a navázat na rok 89 !

  OdpovědětSmazat
 4. Tento článok ma dostal, autor udrel klinec po hlavičke. Za celých postsocialistických 30 rokov som nič podobné nečítala. Politickú ekonómiu radšej zrušili a naši politici a novinári o nej nič nevedia. My sme ju ešte v osnovách mali a pamätám si jeden z bodov vývoja kapitalizmu: "4. Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu." Prax to potvrdzuje a my sme na zlej strane. (Pivonka)

  OdpovědětSmazat
 5. Jak porazit a zbavit moci globalisty? Maji vic penez a jasny cil. Vetsina nas ma holou rit, zmatek v hlave skrze 31 let medializace liberalismem indoktrinovanou medialni zumpou. Lide jsou rozestvani a rozhadani, na tom pracuji globaliste.
  Tak a ted pane Tichy, co vsecno vite. Jak na to? Doposavad analytici memoruji zname veci z minulosti.

  OdpovědětSmazat
 6. Už to jede! Účet za havloidního debila Vystrčila se otevřel:

  https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/cinsky-partner-neodebral-zakazku-za-pet-milionu-korun-od-petrofu.907f08bd/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na co havloid sáhne, jakoby na to sáhla smrt!

   Smazat
  2. Já si myslím, že tu částku pan Vystrčil milerád čínskému partnerovi uhradí ze svého!
   Jirka

   Smazat
  3. 1:48 Jak čínskému? Ztráta vznikla českému výrobci pián Petrof.

   https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cinane-neprevzali-piana-od-ceskeho-vyrobce-petrof-pry-kvuli-vystrcilovi-40335397

   Smazat
  4. 1:48, 5:43 Pardon, upsal jsem se, chtěl jsem napsat "za čínského partnera".
   Jirka

   Smazat
 7. " ....o možnost vymknout se ze stávajícího systému a podmínek s ním souvisejících se budou muset sami přičinit. Nikdo jiný to za ně neudělá a není na to nekonečně času..."
  Jádro pudla, a zárovň důvod proč k jakékoli změně k lepšímu uspořádání společnosti nemůže v dohledné době dojít : lid obecný, tedy ona potřebná většina v této tzv. demokracii, si myslí že kapitalismus je vrcholným uspořádáním a zapomíná že na to aby ukázal své přednosati měl už staletí, a ukázal jen války a sociální problémy, zatímco socilaismus měl na to jken pouhých 40 let a okázal že to jde, ale chce to čas, "pouze" mnohé udělal a připravil - aby bylo možno to po 1989 rozkrást a co zbylo předložit lidu jako výdobytek novodobého kapitalismu á la feudalismus.

  OdpovědětSmazat
 8. A jsme u jádra pudla. V4 a v něm Polska = velký problém. Přiklonit se k anglosaskému světu = vždy nás okrádaly a námi opovrhovaly. Přiklonit se k Slovanskému světu a co s 60% parazitů. Moc lidí se naučilo tak trochu podvádět a brát to za normální. Tohle neproběhne bez utrpení všech a velkých objetí na lidských životech. Ovšem jiná cesta není, protože NWO by byl zase jen odklad řešení problému.

  OdpovědětSmazat
 9. Jo , chvályhodny pokus o to , by mělo byt. A zaroven téměř dokonalý popis toho, co nenastane. My oblude nejsme stroje , ale jen zlazy.
  Raději to nebudu rozvadet. Vracím se z jednoho kempu , který uzavírá sezonu. Debilita oblude má namířeno vyse.
  A na chytrost má svoje vlastní západní udelatka.
  Nekonecny kruh intosu, že lze něco delat.
  Lze! Ale až poté , co opravdu vychcipa půlka lidstva na nemoc zvanou Zapad.
  Ale to jen tak jakoby mimochodem.

  Orinoko

  OdpovědětSmazat
 10. Za svůj život jsem zažil tolik pokusů o nový styl života, že tomu ani nevěřím, že to jde.
  Pořád neplatí, kdo pracuje, musí se mít dobře.

  OdpovědětSmazat
 11. noviczech
  ...pane Tichý, hezký článek na přemýšlení, ale, co vymyslíme?
  Člověk - muž a žena = rodina! + ekonomika!
  Jde toto dohromady? Člověk je člověk, každý (bezúhonný) má právo na život, dnes v technické době na slušný život! A přesto, ekonomika nás lidi tlačí do kolen! Již v roce 1985 prohlásil na sjezdu KSČ pan prezident Husák, že by se měla zkrátit pracovní doba! Chtěl by jste žít v době, kdy roboti vykonávají práci a vy ...???nemáte co dělat?
  Myslíte si, že miliardáři se zbaví svého majetku a předají ho dalším lidem? Vyzvedl jsem jen tři problémy!
  A co zločinnost, malá (začněme nekvalitnimi potravinami) až po milionové podvody (což se děje, ale banky o tom raději mlčí)! Nežijeme v ráji, žijeme v hloupým, demagogickým světě, ale jak z toho ven? Došli jsme jako svět do bodu, kdy jsme postavili věž do nebe, ale nemá ani schody, ani výtah. Zapomněli jsme totiž, že je tu člověk, muž a žena, že mají vztah, ten se jmenuje LÁSKA a tam peníze a ekonomika (kterou stejně určují lakomci po majetku),nehrají roli. A špatné lidské vlastnosti potlačují dobré lidské vlastnosti, tedy rozum a moudrost!
  A jestli chcete více vědět o tom, jak to snad v budoucnu bude vypadat, sežeňte si knihu "Ztracená Bible", už i v Bibli je psáno, že "člověk nad člověkem panuje jen k jeho škodě", takže toto by snad mělo být i motem do budoucna, pokud samozřejmě nejedná proti lidskosti! Ale změna přijde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bible je v některých částech idelál jako komunizmus, který je ovšem reálnější a racionálnější než Bible.

   Smazat
 12. Skvěle, pane Tichý. Pokud tohle lidé nepochopí, není ji pomoci a vyžerou si přechod z věku Ryb do věku Vodnáře do dna. Právě totiž začíná... a bude trvat 100 - 150 let. V té době dojde:
  - k pádu USA a jejich rozpadu;
  - k vzestupu Číny, jejím u kralování světu a následnému úopadku;
  - k rozvoji Ruska, které se díky zdrojům a pokračování vývoje zbraní a kosmických technologii udrží ve středu dění a pomalu bude získávat další a další příznivce a spojence;
  - k rozpadu a zániku EU a přeformátování politické a ekonomické mapy Evropy;
  - k vzestupu novývc mocností z lůna rozvojového světa (Brazílie, Indie, Indonésie, Írán, pákistán, Indonésie, Mexiko, Austrálie, atd);
  - vzniku bloků zemí, které spolu budou soupeřit o vliv ve světové ekonomice a politice, přičemž navarch bude získávat Rusko a jeho spojenci (politika win-win);
  - k přírodním a kosmicým katastrofám, které sníží počet obyvatel planety a přinutí obyvatelstvo a jejich vlády k široké mezinárodní spolupráci ( Campi Flegrei, Yellowstone, Apohphis a další);
  - k vzniku dalších epidemií vypouštěním biodiverzních zbraní ze strany odcházející moci;
  - k lokálním válkám o větší ekonomický a politický vliv+
  - ke globálnímu ochlazení od poloviny příštího století, zejména v mírném pásu severní polokoule, což opět donutí obyvatelstvo a vlády k užší spolupráci;
  - ke vzniku občanských hnutí, které pod dojmem všech výše popsaných událostí nakonec získají tolik vlivu, že změní politické uspořádání jednotlivých státech, potlačí odpor odcházejících elit a nastolí nové poměry, takové, jské jste popsal. Bude to trvat dlouho, bude bolet, bude to stát nezměrné úsilí, spoustu krve, potu a slz, ale nakoneck tomu dojde. Vítejte na prahu 23. století ve světě Nového lidstva!

  OdpovědětSmazat
 13. Jeden pokus o systémovou změnu právě prožíváme a vidíme výsledky. U nás například mnoha lidem hodně zakrývá oči fakt, že máme relativně nízkou nezaměstnanost, ale málokdo už si uvědomí, jak je i on sám de facto zadlužen státem, nemluvě o osobních dluzích. Ty poslední jsou totiž povětšinou lidé nuceni splácet na rozdíl od státu, kdy se prostě vezme nový dluh pro "uhašení" jen úroků. Prostě žijeme na úkor budoucnosti a vytváříme i nefinanční dluhy, dluhy proti přírodě. Nemluvě o tom, že zhruba deset procent našich spoluobčanů žije pod hranicí chudoby a mnohem víc jich k tomu nemá daleko.
  Prostě je to další pokus finančníků získat ještě více za méně námahy. Kapitál se koncentruje. Také tu máme možnost vidět, jak by se to nemělo dělat. Všechno, co ničí a přetváří, je ve skutečnosti pro nás důležité jak pro jednotlivce, tak i pro společnost.
  Jedinou cestou je změnit podstatu fungování společnosti, znemožnit finančníkům rozhodovat o osudech podniků a států (jako třeba u nás v ˇ38 roce československé banky odmítly poskytnout peníze na obranu státu a to byl i jeden z důvodů, proč tehdy vláda rozhodla tak, jak rozhodla. Znemožnit hodnocení všeho podle peněz, které by měli mít maximálně roli skutečného výměnného prostředku. Jinak se bankéři vrátí k moci.
  Druhou podmínkou je stanovení cíle systému, který bude moci probudit iniciativu lidí ku prospěchu všech. Třeba i ta robotizace. V podstatě je to unikátní okamžik, kdy by se lidstvo mohlo osvobodit od tvrdé vyčerpávající práce a proměnit ji v tvůrčí proces a zamířit k nejvyšším cílům. Prvními kroky by se stalo zkracování pracovní doby, ale s tou vizí, že minimálně část volna využít pro vyšší vzdělání by se mělo stát normou.
  Prostě když se moci ujali díky lichvářským půjčkám bankéři a dovedli svět tam, kde je, v žumpě, pak prvním krokem by mělo být odstranit je od moci. Druhým, že práce skutečně šlechtí člověka mnohem více než bezduché trávení času.
  Pak by už také nikdo nemohl tvrdit, že nejde vytvořit společnost s trvale udržitelným životem, na rozdíl od společnosti s trvalým růstem, to skutečně nejde. Teda finančním. Růst kvality života je i tak možný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:13
   Než si stanovíme cíle, musíme reálně analyzovat současný stav a příčiny které nás do současného stavu dovedly,navíc v návaznosti na naše okolí. Jinak je stanovování cílů na vodě a není k ničemu. Budeme třeba za každou cenu podporovat zahraniční turistyku i když je jasné, že na dalších pět let je nereálná.

   Smazat
  2. 10:22 Budeme vyrábět 1200 000 aut, která neprodáme a zaparkujeme je na polích od M.Boleslavi po Zdiby. Je to umění pro umění.

   Smazat
 14. Kdo není líný číst...
  http://www.disident.cz/uvod/samizdat_1990-2010/
  Nebo také - Havlův a Klausův komunismus pro VIP.

  OdpovědětSmazat
 15. Bohužel, naše budoucnost nezáleží jenom na nás, ale zejména na našem okolí, které by muselo postupovat obdobně. Navíc globalisté jsou u nás už tak dobře usazení, zejména v oblasti vzdělání a v médiích, že je těžko národ nad čímkoliv vůbec sjednotit. Navíc výrobní prostředky už nevlastníme z většiny ani jako stát, natož jednotlivci. Ani vy nenaznačujete konkrétní postup jak z toho ven. Ale možná by opravdu zatím stačilo uskutečnit ten první krok, a to odchod globalizované EU, ale to nemůžeme sami a už vůbec ne, pokud o tom není přesvědčena většina občanů našeho státu.

  OdpovědětSmazat
 16. Jeden z mála rozborů,který ukazuje situaci v širších souvislostech.Tím je článek potřebný a iniciativní. Bohužel, Kersi má pravdu, otázka je, jak této analýzy využít dále. Úspěšná změna politického systému vyžaduje, kromě stanovení cílů a programů, i vnější podmínky, které změny umožní. Poučením budiž VŘSR. Tam se změna povedla (o dalším vývoji nemluvě), ale ke změně měl Vladimír Iljič "ideální" podmínky. Lidé byli tak zbídačeni útrapami války a protistrana natolik oslabena válčením, že převrat povedl. Myšlenka, že ke změně dojde v důsledku podobných podmínek, mne ovšem děsí. Peter.

  OdpovědětSmazat
 17. Autor vychádza z modifikovaného marxizmu, mierne obohateného dnešným poznaním. No súčasné východiská pre poznanie ekonomicko-sociálnych systémových zmien sú už predsa len inde. V 90. rokoch bol prezentovaný pomerne komplexný pohľad na fungovanie ekonomicko-sociálnych vzťahov označovaný ako koncepcia sociálnej bezpečnosti (KSB). Samozrejme nie je dokonalý, ale zatiaľ je najlepší teoreticko-praktický základ pre prípravu systémových zmien. Limitujúcim faktorom sú však zdroje (v najširšom slova zmysle).
  Do ďalšieho budovania koncepcie prajem veľa síl, odvahy a šťastia.

  OdpovědětSmazat
 18. Levičáci zblblí propagandou, možná i nenávistí vůči všem, které kdo označil za komunisty neřeknou, jak by udrželi velké majetky v rukou státu bez jistého násilí. Neřeknou, jak by udrželi režim společenského vlastnictví bez velmocenské opory.
  Oni ti komunisté koncem osmdesátých let minulého století měli dost informací k tomu, aby jim bylo jasné, že vývoj v tehdejším SSSR znamená postupnou ztrátu supermocenské opory, nutnou k udržení režimu se zespolečenštěnými výrobními prostředky. Tedy nešli do konfliktu, který by znamenal pouze dočasné vítězství a následující dramatický vývoj, dost možná i podobný vývoji v bývalé Jugoslávii.
  Kašpariády pana Havla a podobných, celé to zvonění klíči, trapný to kolorit ke změnám, kdy skutečné příčiny málokdo pochopil. Krom právě těch komunistů na tehdejším mocenském vrcholu, krom vedení vojenské kontrarozvědky a vrcholných funkcionářů StB. Že byli to blbci?

  OdpovědětSmazat
 19. Jako totáčový vysokoškolák jsem byl obdařen několika zkouškami z marxáku. Něco z této teorie si pamatuji dodnes. Mrzí mne, že ti co se marxismem ohánějí skoro nic nečetli. Už i to rozdělení na pravici a levici kulhá. Život mne naučil rozdělovat lidi na rozumné a hloupé. Nepleťte si to s vychytralým i a jejich naivními protějšky. Zatím to vypadá,že za systémy jsou nahoře ne zrovna ti moudří. Dnes pro upevnění pozic mají chytrulíni celý aparát na výrobu svých "pravd" (PR, masmédia,reklama..). Je úplně lhostejné zda se prohlásí za pravici či levici. Vždy jen upřednosťňují vlastní prospěch. Důležité je zblbnout masy, tak aby si mysleli, že pracují pro všeobecný prospěch. Proto není důležité co nám nabízejí a slibují, ale co skutečně dělají. Moudří bývají i odpovědní za své činy a proto se do politiky zrovna nehrnou. Je to škoda, protože právě s nimi v čele by šla zvládnout i ne zrovna jasná budoucnost.

  OdpovědětSmazat
 20. Jsem příjemně překvapen obsahem a myšlenkami tohoto článku. Až doteď jsem si myslel že podobných "fantaskních pošuků" myšleno v dobrém slova smyslu, kterým nevyhovuje současný mrzácký světový paskvil, je se mnou v tomto státě možná deset. Ale je to dobré, JE NÁS UŽ VÍC, já tyhle myšlenky razím už přes patnáct let ale teprve teď vidím, že se o nich pomalu na veřejnosti začíná mluvit. Chválabohu.....

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.