Reklama

středa 23. září 2020

Rozpad

Leo K.

23. 9. 2020 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Z facebooku:
…už asi nemůžu číst noviny a časopisy. Dnes ráno jsem otevřel tisk a dozvěděl jsem se, že Novotný, který veřejně přeje lidem smrt, je vlastně frajer a má smysl pro humor, v jiném médiu zase v rozhovoru, že režisérka Agnieszka Holland je zklamaná z Čechů, protože mají hystericky negativní postoj k uprchlíkům a je otrávená z Poláků, protože přijímají příliš prorodinné zákony, v dalším článku zase psali, že David Černý je velevážený a hyperkvalitní umělec a dále, že pan Havel bude mít plovoucí lavičku na Vltavě… Co zpráva, to můj pocit, že jsem asi úplně mimo…

Zřejmě autor těch slov není první, kdo tak uvažuje a také není sám. V minulých letech jsme žasli nad kampaněmi typu #metoo, opravou gramatiky podle genderových požadavků, klimatickým inženýrstvím podle Gréty, rozkladem rodiny, dnes ale došlo k tomu, že se tyto excesy považují za hotovou věc, za začátek úplné přeměny světa, jak jej známe.

Snad proto se IVK (Institut Václava Klause - pozn.red.NR) rozhodl prezentovat svůj přístup ke společenské krizi Západu v celé jeho šíři, hloubce a celistvosti, ve sborníku textů Sebedestrukce západu (Václav Klaus a kol, IVK, Praha, 2020), který s obrovskou reklamou vyšel v právě minulých dnech. Součástí té reklamní smrště byli před vydáním a při vydání rozhovory s redaktory mainstreamu, kde každý spoluautor vypustil něco mouder z obsahu sborníku, takže je skoro zbytečné si ho kupovat. Václav Klaus, Ladislav Jakl, Milan Knížák, Petr Hájek, Tomáš Břicháček, Jiří Weigl, Ivo Strejček, Aleš Valenta a Michal Semín se pustili do západní civilizace, do společnosti ve Spojených státech, ale také do Evropské společnosti 21. století, do politických teorií, multikulturalismu a globálního vládnutí.

Doposud jsme byli svědky nových tendencí vývoje v parciálních, dílčích výsečích veřejného života. Například klimatické šílenství – snažili jsme se říkat, že je to nesmysl, a zmiňovali jeho náklady. Identifikovali jsme škodlivost takzvané liberální demokracie. Diskutovali jsme o feminismu, humanrightismu, multikulturalismu a dalším…

Ale současná etapa ukazuje, že jsme vstoupili do úplně nové fáze destrukce Západu. Kdy se všechny zmiňované fenomény slily v již zmíněný jeden široký proud militantní ideologie, která vyvrcholila bouráním soch. Neboť sochy jsou symboly naší minulosti. A toho, na čem stojíme, na čem se vůbec definujeme…

Samozřejmě, že může být ještě hůř. Nicméně, když vidíme, co se dnes děje v USA, tak si nejsem úplně jistý, kam dál to ještě může vést. Život na amerických univerzitách se v podstatě – aspoň v té společenskovědní oblasti – absolutně zastavil. Tam se prostě nedá nic říci, tam si lidé dávají pozor na to, co řeknou, s kým jsou viděni, s kým se stýkají…

Na nás má všechno americké dopad. Jen blázni říkají, že nás ovlivňuje Rusko a Čína. Všechno naše myšlení a uvažování přece ovlivňují Spojené státy americké. Ty nám přinesly kokakolu, džíny, KFC. Z Ruska nic podobného nepřišlo. Což naši rusobijci a čínobijci vůbec nechápou. Všechny módy, všechny tendence, civilizační prvky chování přebíráme z USA. Takže bohužel, tohle přebereme taky…


Co to podle vás udělá s ekonomikou?

To chcete odpověď na moc konkrétní otázku. Povede to k tomu, že bude dále a dále znevažováno učení se, výkon a tak dále. Jestli se ptáte na zítřek nebo další týden, tak se nic nestane, ale ten dlouhodobý dopad bude obrovský.

Václav Klaus se vyjadřuje přesně – zde cituji některé jeho myšlenky v heslech:

Čte-li člověk desítky článků tohoto typu, začíná dospívat k závěru, že dnešní nepokoje v USA nejsou náhodné, že určitě nejsou autentickou reakcí na policejní brutalitu, která zavinila smrt jednoho černocha, ale že jsou dlouhodobě připravovány a organizovány…

Nevadí nám globalizace ve smyslu narůstající internacionalizace lidských aktivit, vadí nám transformace občanských práv v univerzální lidská práva. Vadí nám přeměna globalizace v globalismus. Sám koncept lidských práv, tak samozřejmě přijímaný, v sobě skrývá zásadní útok na politický národ a národní stát, a tím i na svobodu a demokracii, které jsou s nimi nerozlučně spojeny…

Možnost uskutečnění „ideálu“ liberální demokracie vidíme jako „nerevoluční“ cestu k potlačení a omezení občanských svobod a k prosazení se nové, evidentně nedemokratické pokrokářské ideologie, která v posledních desetiletích stále více ovládá západní civilizaci, její mocenská centra a na ně napojený mediální a intelektuální svět. Budeme se muset obejít bez slova liberální, protože dnešní liberálové dělají pravý opak – deliberalizují relativně stále ještě do značné míry liberální společnost Západu. Slovo liberální bylo zneužito…

Rezolutně odmítáme nadvládu příslušníků „human-rights industry.“ Pořád ještě se hlásíme k právům občanským, k právům, které jsou spojeny s občanstvím. A občanství je definičně spojeno s národním státem. Občanství není produktem universalistické ideologie…

V základu destrukce dnešní, stále ještě si rozumějící společnosti a v její přeměně v izolované, oddělené, fragmentované, vzájemně se nerespektující skupiny lidí je přechod od národního k nadnárodnímu. Jsem zděšen, že to lidé nevědí, že nechápou, že právě o tom je celá Evropská unie…

Právě na likvidaci národního státu je založena veškerá „identity policy,“ politika identit, jinak řečeno politika menšin, a z ní vyrůstající konflikty dnešní západní, zejména americké společnosti. Spojené státy jsou v současnosti předvojem, průkopníkem těchto hrozivých změn…

Jde nikoliv o to, aby byla plně respektována a pro diverzitu lidstva za dostačující považována multikulturalita ve světě jako celku. Zdálo by se logické, že ji není třeba chtít všude, v každém sebemenším celku. Ale to je právě to, co noví „identitáři“ chtějí docílit. Pochopili, že touto cestou mohou tyto celky snadno rozbít a že už nic nebude stát v cestě jejich „novému“ planetárnímu lidství…

Nastává zpochybňování konstant našich životů, tradic, zvyklostí i toho, co se skrývá pod slovem hodnoty. Je to náhražka analytického uvažování. Je to „úžasná formulka pro politiky, kteří nemají co podstatného říci.“ Teď už je cílem odmítat jakékoli společenské normy, teď je cílem stavět civilizaci nově, od nuly.


Snad každá myšlenka ukazuje jak skrývajíce své úmysly za hesly o svobodě a lidských právech, usilují tito přívrženci univerzálnosti, politické korektnosti, cenzury internetu atd o pravý opak, tj. o odstranění skutečné demokracie a její nahrazení demokracií liberální, která má ovšem všechny atributy totalitarismu. Vyrůstá nová generace, jež snadno sedá na vějičku nevolených aktivistů kteří v přestrojení za odborníky přetvářejí školní osnovy na indoktrinaci mladé generace multikulturalismem, genderismem, homosexualismem a mnoha jinými -ismy, takže školy produkují zapálené analogy svazáků padesátých let, připravené budovat liberálně demokratický ráj tím horlivěji, čím víc si neuvědomují svou roli užitečných idiotů ve službách…a tady se musím zarazit.

Cui bono? Václav Klaus hovoří o levičácích.

Ve sborníku se dokonce nachází souvětí:

Již citovaný Jan Kohout uvedl v našem červnovém Newsletteru, že je cílem „vytvoření chaosu jako předstupně finální osvícené totality řešící vše.“ Ano, právě o chaos Gramscimu, Cohn-Benditovi, Dutschkemu, Marcusemu, Habermasovi a mnoha dalším vždy šlo. A novým Marcuseům stále jde. Mlčící většina musí říci své rezolutní NE. 

To snad musí zarazit každého. Ostře analyticky vidoucí Václav Klaus najednou vypustí souvětí, ve kterém smíchá Antonia Gramsciho (1891 – 1937) s Rudi Dutschkem (1940 – 1979) a současným filosofem Jürgenem Habermasem, tvůrcem teorie komunikativního jednání (smyslem je jazykové dorozumění se jako základ pro racionalitu a funkční sociální vztahy). To už opravdu nemá daleko k varovným větám bývalé komunistické strany:

Vysoká stranická škola, Ústav politických věd, už dávno před rokem 1968 byly aktivními nositeli mnohých revizionistických koncepcí. Na tomto stavu mají svůj podíl J. Hendrych a V. Koucký, kteří v uplynulém období za tento úsek stranické práce odpovídali. Nejvíc škod tu způsobil V. Slavík a Č. Císař, kteří pravicovému oportunismu otevřeli dokořán dveře. Výrazným otevřeným pokusem k nastolení revizionistické protistranické a protisocialistické platformy byla vystoupení zorganizovaná pravicovou skupinou spisovatelů kolem A. J. Liehma, P. Kohouta, M. Kundery, K. Kosíka, L. Vaculíka a J. Procházky na IV. sjezdu spisovatelů s cílem získat pro ni podporu veřejnosti.

(Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ)


Že směšuje ideologii s filosofií (to by se měl urazit Václav Bělohradský), tomu bych rozuměl, byl totiž také produktem řádu s „vědeckým světovým názorem,“ ale že vypustí souvětí

…Západ svou zkušenost z nacismu (a fašismu) nebyl schopen dostatečně zobecnit. Měl tendenci považovat je za singulární, neopakovatelné jevy. Tak je ostatně dnes a denně v médiích zobrazován Hitler, čímž podstata hitlerismu – jako agresivní levicové ideologie – mizí. Jen za komunismu a komunistickými ideology mohl být hitlerismus vydáván za pravicovost…

To už je příliš. Mám se smát nebo plakat? Ještě jednou:

Agresivní levicová ideologie podporovaná státní, průmyslovou a finanční elitou, (dr. Hjalmar Schacht, Fritz Thyssen, Gustav Krupp, celé vedení IG Farben a další vesměs souzení v Norimberském procesu) – to nejsou ideologické brýle, to jsou klapky na očích!

Občas se mezi lidmi vyskytne názor, že Hitler byl demokraticky zvolen.

Nebyl.

Jednak už nejméně tři, čtyři roky nebyla ve Výmarské republice demokracie a za druhé Hitler byl jmenován na základě politických hrátek tak zvané kamarilly kolem von Hindenburga. Rozhodujícími hráči kamarilly byli: Otto Meissner, Hindenburgův syn Oskar von Hindenburg, Kurt von Schleicher, Franz von Papen a Elard von Oldenburg-Januschau. I tak byl říšským kancléřem koaliční vlády národního sjednocení, ve které nacisté tvořili menšinu. V opakovaných volbách, v listopadu 1932 ztratili nacisté 4,3 % co představovalo ztrátu 34 mandátů.

Ale Hitler chtěl absolutní moc.

Proto musel shořet Říšský sněm, aby se nacisté zmocnili moci. Trvání na názoru, že Výmarská republika byla formálně demokracií je směšné. Parlament se nemohl na ničem dohodnout a vládl president prostřednictvím dekretů. V ulicích se rvaly ozbrojené složky nacistů, komunistů a sociálních demokratů. Ano, i sociálních demokratů jejichž poznávacím znakem byla podle svědectví pamětníka modrá košile, rudá kravata a kožená dohoda.

Největším rivalem nacistů byli komunisté a také proto byli hlasy dělníků pro nacisty ztracené. Hitler a vedoucí SA Ernst Röhm proto vsadili na střední třídu a lumpenproletariát. Už za první republiky Karel Čapek nebo i Ferdinand Peroutka věděli, že NSDAP je krajně pravicová a má jenom sociální nátěr. Kvůli tomu, aby se moc SA nezvrhla moc do sociálna vlastně proběhla stranická čistka „noc dlouhých nožů.“ Že by tohle Václav Klaus nevěděl?

Ale k dnešku a k tvrzení, že za všechno může levice. Umíte si představit Charlese Kocha a jeho Tea Party, George Sorose (kterého V. Klaus přímo jmenuje) a jeho OSF či Billa Gatese a jeho nadace jako zastánce myšlenky, že za každým velkým majetkem se skrývá zločin, zastánce myšlenky rovnosti a spravedlnosti pro všechny, jako zastánce levice, která se bije za práva páriů globální společnosti?

Ne, tito a nejen tito jmenovaní pánové mají vlastní představy o světě, ve kterém žijí, mají vlastní fóra, kde své představy publikují a mají miliony lokajů, kteří jejich představy realizují. Ale ani oni, ani jejich realizátoři nejsou představiteli změny ve prospěch rovnosti a spravedlnosti pro všechny. Pro ty, pro které se na základě staré tradice uchytil název levice. Jestliže těm jmenovaným Václav Klaus připisuje tendence a změny popsané ve sborníku, pak má jistě pravdu.

Ale jestli jim připisuje motivaci levým pohledem na svět, tak bezostyšně lže.

Přál bych si napsat, že se mýlí, ale to bych podceňoval jeho ideologickou zvůli. Výrok o hitlerismu jako o extrémním levičáctví byl chybou. Zahodil příslovečnou opatrnost a vyložil svoji ideologii jako full house v pokeru na stůl.

Vždy se najde někdo, kdo je ochoten obviňovat „socky“ (v jejichž prospěch levice existuje) z veškerého neštěstí světa. Zažili jsme to s vládou Mirka Topolánka, který nás přesvědčoval – abych citoval jeho slova – že má „větší gule.“ Možná, že měl pravdu, ale v praxi nám předvedl co dokážou pravicoví svazáci. Škody na mzdách, na důchodech a na sociálním systému vůbec, se napravují dodnes.

Pravice u nás proslula snahou zúžit základní interakci občana a státu na ochranu svých práv, které se týkají majetku a bezpečnosti a jakž takž zdravotnictví. Zuřivě se ale brání jakémukoliv očekávání v sociální oblasti, v bydlení a ve školství. Věc vypadá zdánlivě jednoduše, měla by se vyřešit volbami. Jenže tam je stejná praxe jako u nepoctivého faráře. Káže vodu a sám pije víno. Pravice slibuje trh a svobodu a bohužel jen menšina nahlédne, že tržní ceny místo veřejných služeb a svobodu odepřít pracovní poměr si může dovolit jen ten, kdo na to má.

K důležitým lidským reakcím patří výsměch. Nikoliv ze zlomyslnosti ani bolestný úsměv. Smích, kterým reagujeme na komično; pobavený údiv nad tím, že skutečnost překvapivě neodpovídá očekávané, kvalitě.

Rozum, zákon a smích.

Je to třetí statek, který jsme zdědili po starých Římanech. Smích, bez něhož by se rozum a zákon staly ničivou silou. Příležitostí jak uplatnit výsměch byl v Evropě tradičně karneval, který se vysmíval, vznešenému a klaněl se nízkému. Dnes se mění ve show, protože v původní podobě podvracel vládnoucí řád.

Díky tradici se alespoň jednou v roce vysmát (těm posvátným) došlo v Evropě k ustavení kritického pochybování jako jádra modernosti. Apologetické vědomí (tady je důležité vysvětlit, co je apologetika) redukuje ideje a hodnoty na instituce; socialismus je nástroj socialistů, demokracie je nástroj USA, svoboda je trh, atd. Podle slovníku je apologetika ospravedlnění – já bych se v tomto článku přikláněl spíše k významu slova legalita. A opak, antiapologetika je pak zkoumání dění podle kriterií, že co je legitimní, nebývá zcela legální, a co je legální, nebývá zcela legitimní. Lépe to vysvětlí příklad: Apologetické vědomí EU charakterizují čtyři svobody: svoboda volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Antiapologetické vědomí zápasí s tím, že kvalita volně se pohybujícího zboží a služeb je dána nejnižšími legálními požadavky, přestože legitimní je požadovat co nejvyšší kvalitu. U osob je to obdobné. Výsměch – je asi nejdůležitější z toho trojlístku, co jsme po Římanech zdědili, protože je nejlepším lékem proti dogmatu správnosti, v době, která proslula relativizací všeho druhu. Zklamal nás rozum? – ptá se Karel Čapek.

„Být zklamán rozumem znamená být zklamán tím, co víme o skutečnosti.“

Ano, rozum někdy zklame a zákony nás často nechrání. Smích ale nezklamal. Pomáhal v každé těžké době, pomáhal v Protektorátu a pomáhá k obnově rozumu i dnes v době virtuálních skutečností šířených médiemi, v době financializace ekonomiky, v níž

„užitná hodnota všeho tenduje k nule a směnná k nekonečnu,“

jak jednou napsal Václav Bělohradský.

Bez ní by veřejný prostor byl jen místem konfliktů mezi ideologiemi, identitami a civilizacemi. Každá forma vlády má svůj literární žánr – totalitarismus miluje hrdinské eposy, absolutismus obrazy okázalé vznešenosti; žánrem demokracie je fraška, míchání chvály s výsměchem, sakrálního s vulgárním, nízkého se vznešeným.

Odvaha hájit tuto fraškovitost demokracie, její neuctivé a podvratné způsoby komunikace však často chybí. Bez neuctivých způsobů komunikace by se rozum a zákon rychle vyvinuly v totalitní moc. Ale to, co udělal Václav Klaus „and his Orchestra,“ frašku lidumilných miliardářů hodit na hrb levici, to už je opravdu „majstrštyk.“

Václav Klaus založil anebo byl alespoň duchovním otcem řady think tanků například CEP, CEVRO, eStat, Liberální institut, Občanský institut, IVK atd, protože věděl, že se budou hodit k propagaci. Na rozdíl od proslulého VÚML ještě např. CEVRO neuděluje samostatné doktorské tituly a já se ptám co dělá jediný sociálně demokratický think tank Masarykova demokratická akademie, z. s.? Proč se nevysměje křečovité snaze pravičáků zachránit svět, v němž místo aby se rozvíjel, každý okrádá každého, proč obrazně řečeno „nevyfackuje“ ty jež posluhují těm (o nichž se nemluví) a které reprezentuje George Soros?

Doba se změnila, ale metody nikoliv. Opět platí známé „Já ne, to ty, to ty…“ Když shrneme všechny trendy a sundáme už konečně ideologické brýle můžeme těžko dojít k jinému závěru než, že doba vykazuje všechny znaky

dekadence.

Ale znáte to: vypadá to jako kachna, kolébá se jako kachna, má to peří jako kachna, je to tedy…extrémní levice? K takovému závěru může dojít opravdu jenom Václav Klaus. Ale je možné že má strach ze slova dekadence. Ví totiž, že dekadence ohlašuje změnu.

„Ale nač mám mluvit o věcech, jež neuvěří, kdo je neviděl — o horách, jež mnozí soukromníci dali srovnat se zemí, a o mořích, která dali zasypat? Těm bylo myslím pro smích jejich bohatství, když to, co mohli v slušnosti mít, spěchali hanebně utratit. Ale i sklon ke smilstvu, labužnictví a ostatním neřestem se náramně rozrostl. Mužové se dali zneužívat po způsobu žen, ženy prodávaly svůj stud na ulicích; za lahůdkami proslídili všechno na zemi i v moři. Spát chodili, než cítili potřebu spánku, nevyčkávali hladu ani žízně neb chladu nebo únavy, všechno to zhýčkaně předstihovali. To dohánělo mladé lidi, když se rodinné jmění rozplynulo, k zločinům. Mysl, nasáklá zlými sklony, se nesnadno odříkala rozkoší a tím zuřivěji se oddávala všem způsobům výdělku a utrácení.“
(Sallustius)

Ohlašovala úpadek Říma, ohlašovala definitivní konec aristokratických řádů, ohlašuje konec…čeho? Nejspíše kapitalismu a ten je Klausovou srdeční záležitostí. Představa společenského a mravního úpadku je od nepaměti přítomna v mnoha významných světových kulturách, mýtech a náboženských systémech například v řeckých mýtech a myšlení je to pokles od Zlatého věku, v křesťanství zase svět upadlý do hříchu a neštěstí.

Dekadence se doslovně překládá jako úpadek, je to ale také označení vlny umělců, kteří jsou znechucení stereotypní společnosti a hledají svůj vlastní svět. Projevuje se pesimistickými náladami, mysticismem až morbiditou, sklonem k okultismu, extrémním podobám náboženství, užívání drog a nevázanému sexuálnímu životu. Ještě jednu ukázku ilustrující dekadentní Řím:

A co jsem včera dělala?
Tamto
co děláš i když nejsi ožralá
Obsloužila jsi chlapy
pomocí svých sanic
Skutečně
při včerejším flámu nestalo se pranic 
(M.V. Martialis)

Dekadence se projevovala také smyslem pro detail, zjemněním řady požadavků. To platí i dnes. Soustředěním na detail nám uniká celek, Velmi zdařilou ilustrací dekadence je poslední film Stanleye Kubricka Široce zavřené oči u nás uvedené pod názvem Spalující touha. Je sice natočen podle Snových novel z roku 1926 a místo secesní Vídně je současný New York, ale obrovský a nehasnoucí úspěch, který snímek stále sklízí je dokladem, že dekadence opět vítězně táhne světem.

Co mohu dodat? Oslavme elfy, oslavme cenzuru a cenzory. Ať žijí!

Upozorňují nás na to co je důležité.46 komentářů :

 1. Za socialismu, to byl božský klid a bezstarostný život!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu. Ale lidi zdegenerovali, ztratili vůči agresivitě kapitalismu imunitu a proto jsme dopadli jako indiáni při conquistě. Komunisti se spoléhali na SSSR, ale ten je hodil přes palubu. To je realita. Musíme navázat na zdravé národní jádro Masarykovo, dezorientovaní občané musí v sobě opět probudit svoji českou identitu.

   Vymazat
 2. NGOiste z Hanspaulky svuj kredit uz davno prosustrovali a tezko je brat vazne, a to i kdyz maji pravdu.

  OdpovědětVymazat
 3. Proč se to, co je popisováno v úvodu, neděje v Číně?

  OdpovědětVymazat
 4. V podstatě úpadek "naší" společnosti začal, aniž jsme si to uvědomovali, postupným narůstáním počtu změn významů slov. Dnes je v prohlášeních i "oficiálních" politiků občas takový galimatyáš, že se snad musí vytvořit nějaký převodový slovník. Ale samozřejmě že ne, záměnou slov, jako příklad uvedu slova máma a táta, byť zatím "jen" v právním smyslu ve Francii a USA (jestli to platí ještě někde jinde nevím) se posunula další hranice směrem k likvidaci rodiny. Co něžného či osobního by jakémukoliv dítěti navozovalo třeba - mám tě rád, rodiči jedna! Jasně, že je to úmysl. Samozřejmě, že dalším krokem nebude v "běžné" řeči zrovna toto spojení, ale určitě vymyslí, či snad už mají připraveno něco neutrálního, vysoce "módního", nového "objektivního".
  Ostatně když si vezmete do ruky skutečně staré vydání Bible a porovnáváte je s novými vydáními, můžete být šokováni. Přeložením biblického jazyka "do dneštiny" se záměrně ztrácí mnoho významů a spojení, které dřívější texty navozovaly. V Británii takto prý vydali "nově" přeloženou Bibli nákladem deseti miliónů. A nestává se to poprvé.
  Záměnou jednoznačného politického výkladu např. pojmů levice a pravice se umožnilo především a vlastně jen pravici, tedy té části, která to "pochopila", že teď může operovat čímkoliv a vypadat "nádherně lidsky", ale přitom je to pořád to samé. Tak nějak temné.
  Komunisté, když v jejich čele byl Klement Gottwald, měli nepsanou preambuli, že nerozhodují slova, ale činy a skutečnost. Podle toho nejen hodnotili události, ale také jednali.
  A tak by to mělo být.
  Ale na první pohled vypadá dnes všechno tak všedně normálně. Lidé chodí do práce, na pivo, do cukrárny, děti do školy, hrají si, vznikají, kypí i končí velké lásky. V krámech je nějaké zboží neznámého původu, ale za skvělou slevu! Auta jezdí čím dál tím víc. Ale málokdo vidí tu propast, která nám, či spíše především našim potomkům hrozí.
  I pak bude ráno Slunce stoupat, občas zaprší, tráva i stromy porostou, ale jaký to bude svět na který bude svítit Slunce ve dne a v noci Měsíc?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, úpadek anonyme 21.46 a pád do sraček, ale nikoliv, "aniž jsme si to uvědomovali",ale naopak, protože jsme to tak chtěli!!! Jenomže jsme si nedovedli ve své socialistické pohodové naivitě představit, co to bude obnášet. Považovali jsme to za "západ"a ten jsme přece měli za skvělý, cool a in. Konečně "svoboda a demokracie" myslel si možná každý, kromě těch, kteří vyletěli z práce, protože bylo třeba nějak s tou demokracií začít. Rozkradením a výprodejem státních podniků, půdy, lesů, aby se mohlo najet na velkovýrobu zbohatlíků, které jsme asi nutně potřebovali -stálá voličská základna? Na genocidu občanů, kteří do roku 1993, než vznikly Úřady práce a jakás takás sociální síť "státu", byli zcela bez pomoci na ulici, a ti, kterým bylo nad pětatřicet, už byli nezaměstnatelní ( tak to řídila vláda, která věděla, že znají své komouše -pardon, po roce 1989 zločince - vedoucí, náměstky a ředitele, a potkávali by je zase na vedoucích funkcích v nových firmách apod.)takže co? Mašli na krk a konečná? Na ně každý sral, stejně jako na umrzající přibývající bezdomovce a pozabíjené bílé koně.Dnes se o tom píšou i knihy, ale těm odporným lotrům, co mají na pazourech krev, už to nevadí. Svoje majetky a pozice už si nakradli - no a co? A upadající školství, zdravotnictví, takzvaná spravedlnost produkovaná přeplácenou justiční mafií a vůbec- přeplácení šmejdů a lotrů, zlaté padáky - co to bylo? Jenom jsme čuměli a nevěřili svým očím, ale neudělali jsme zase nic, a ve správný čas na nás nastoupila americká televize NOVA a americký internetový bulvár - Seznam.cz se svými štvavými Novinkami.cz -a výplach mozků! Strach! Beznaděj! Každej šťastnej, že má alespoň pár babek na žrádlo uprostřed stále klesající nicoty a zvrácených hodnot. Naučili jsme se číst ty idiotské škváry. V mezidobí spousta lidí nastoupila důchod, ale dřepí u PC a rozklad společnosti pokračuje. Dnes nastupuje celá generace napůl zdegenerovaných, a další generace potetovaných, totálně zdegenerovaných strašidel - blbci jako v USA, zcela závislí na drátech v uších a na placičce v pazourech.Facebook -co to je? Skrytý nástroj k rozeštvávání lidí. Degenerace pokračuje s covidem, kdy bez příkazu vlády už se ani neposerem. Vláda poručí a my skáčem -jak zpíval Kryl -... "zas budem jen skákat, jak jsme skákali kdysi, hopsat tak dlouho, až zlámem si vaz!!!" ... už to nastalo, a v čele tupých hlav dlí veličenstvo kat. A my posloucháme, a strachy děláme loužičku. Takový to je svět -a jaký bude? .."Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá pláň"....

   Vymazat
 5. No a co s tím u nás jsou lidé naštěstí normální a těch pár liberálů netřeba poslouchat. Ať si ty své „vymoženosti" nechá západ doma.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jakých pár liberálů? Vy vůbec nemáte představu, jak početná a bohatá je 5. kolona a kdo za ní stojí...
   Malá ukázka:
   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petr-Mrazek-Kdosi-napsal-Manifest-dekolonizace-638198

   Vymazat
 6. Taky si navzájem nerozumíme současné století a já. Nejsem vegan, just jím vepřoknedlozelo a piju pivo. Kašlu na životsprávu a mám jen jedno přání, aby jsme mezi naše národní speciality přihlásili normálního chlapa a k němu šumnou babu. Protože za pár let zaniknou, budou totiž převálcováni LGBTem.

  OdpovědětVymazat
 7. Co ja si myslim o Cechach z hlediska pozorovatele zijiciho dlouhou dobu mimo.

  Ze vlivy "velikanu" (cimz myslim poctem obyvatelstva ci kapitalove ) za poslednich 1000 let znacne zranovali a poskozovali a nicili. A tim myslim na kazde urovni : jako narod a jako lidi.

  A tak misto rovnych characteru jsme dostali narod ne uplne Svejku ale s jistymi jejich vlastnostmi.

  A tak jestli nekdo demonstruje : Black Life Matter , Cesi maji pravo demonstrovat a kricet CESKY LIFE MATTER!! a k tomu bych pridal Recke : Spravedlnost pro sirotky, spravedlnost pro vdovy a hlavne spravedlnost pro mrtve!!! a pozadoval nahradu od Nemecka za poskozeni v druhe svetove. Rovnez poskozeni od Rakouska a Sovetskeho Svazu kulturni a socialni je tezko odhadnutelny.

  Poskozeni (umele vyvolane ) drogami je taky znacne!!

  A tedy Cesky Zivot Matter !!! i kdyz Nemecku ci komukoliv se nelibi.

  Brouk Pytlik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pytlíku, ty jsi schopen na čínský web psát čínštinu latínkou. Prosím nenič náš rodný jazyk. My používáme čárky a háčky.

   Vymazat
  2. 7:45 co vy jste za člověka že v této těžké době vyčítáte jinému, který žije již mnoho let mimo rodnou vlast diakritiku? Co vůbec očekáváte tady na stránkách většiny pologramotných ale pracovitých lidí.

   Vymazat
  3. Brouku!
   Pokud chceš kopat za Čechy, tak respektuj nabodeníčka, která do jazyka českého zavedl Mistr Jan Hus, rektor Karlovy university, reformátor jazyka, kazatel kaple betlémské a bojovník za pravdu (bílá je Bílá).

   Vymazat
 8. Vyhrožovat věšením a smrtí nevadí, to je demokratické, ale ukrást pečivo, nebo namalovat tykadla na plakát, to je nedemokratické a dotyčného je potřeba zavřít.
  Jsem rád, že se naše republika zbavila totality.

  OdpovědětVymazat
 9. Padají veliká jména. Ale jsou to jen prudké pohledy nás starců. PubesCENTI zvici dvou pytlů cementu dávají přednost čitelným Red Bullům a nečitelným celebritám.
  Vůbec nezávidím de generaci nacházející se v šedé zóně starého poznání a nového prozření.
  Někde v dálce zvoní vtipu Hemingwayova hrana.
  Už za 10 let budou dnešní bílé šunky ze stránek pavlače muset dávat na potkání. I umělé enteligenci.
  A jejich sestromuži to budou komentovat.

  orinoko

  OdpovědětVymazat
 10. Nacismus byl zaměřený na všechny vrstvy národa. měl prvky pravicové i levicové. Cílil na dělníky i na důstojníky i na továrníky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každá verze korporátního fašismu má nějakou svoji speciální sadu vějiček pro lapání sprostného lidu.
   Stejně tehdejší nacismus, jako ten dnešní dobroserský globalismus.

   Vymazat
 11. Chtělo by se říci, že autor oné seberecyklující se politické vykopávce věnuje až příliš pozornosti. Kdyby ovšem nebylo všeobecně známo, že to bylo právě Jeho Neomylně Naduté Veličenstvo Já opravdu, ale opravdu První, které odstavilo právníky a namísto budování právních mantinelů hbitě otevřelo bránu tunelům dokořán.
  A kdyby konečně bylo možné uspokojivě zodpovědět otázku, zda jeho motivace spočívala/spočívá v pouhém fanaticky pravicově pojatém ideologickém dogmatismu či naopak ve zcela vědomém společensky likvidačním počínání, majícím podobu vlastizrady, za účelem osobního selektivního prospěchu.
  Jedno však považuji za jisté - i kdyby tato osoba dnes tisíckrát prohlašovala, že dvě a dvě jsou čtyři, neměli bychom dopustit, aby znovu získala byť jen špetku naší důvěry. Obzvlášť, pokud součástí jejích prohlášení jsou takové perly, jako je pokus spojovat levici s viníky současného globálního dění.

  Jaromír Habr

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Napsal jste to skvěle Jaromíre - motivace k celému úpadku naší země a naší společnosti spočívá ve zcela vědomém,společensky likvidačním počínání, majícím podobu vlastizrady, za účelem selektivního prospěchu. "Selektivní prospěch" - o nic víc nešlo, a vystřídalo se na tom spousta hlav pomazaných, proto taky je ČR už jen státem na mapě - jinak totálně rozkradeným. To přece nemohla zprostředkovat jen "jakási osoba" - a přesto pořád mají "důvěru občanů" - zprostředkovávanou mediálním kompostem. Nic jiného totiž už lidé jako "věrohodné" informace nemají -jen mediální kompost.

   Vymazat
 12. Pojem levice a pravice se rozplynul v mlžném oparu tržního rozkrádání. Ve skutečnosti se mají hodnotit pouze činy, ne vykonstruovaná zaškatulkování.
  Pokud má pan Klaus pocit, že se buduje něco nového, možná by mohl zabrouzdat do historie, odmyslet si moderní technologie a zjistí, že se buduje něco "již dříve použitého", s rozdíly v šíři ovládaného prostoru, s využitím technologií pro řízení společnosti v reálném čase, s přístupem k myšlenkám širokých vrstev populace, které se nechají dobrovolně a stále detailněji monitorovat.
  Propagovaná dekadence není náhodná, ale naopak cílená a v našem prostoru se začala objevovat pomyslným převratem v roce 1989.
  Možná si naši "bývalí" vojevůdci uvědomují, že jejich role v mezinárodním měřítku je stále menší a menší, klesající úměrně s reputací našeho státu. S reputací, kterou prodali za svoje benefity a majetky.
  Politik má na mezinárodní scéně moc odpovídající síle jeho státu. Koloniální úředník je politik "okresního formátu" s omezenými možnostmi rozhodování.
  A nyní nám budou tito pánové předkládat rady a teorie vystavěné na polovičatém popisu skutečnosti. Přeci sami sebe neprásknou ...
  ABC

  OdpovědětVymazat
 13. Nikdo nepíše, že za nastávající malér s covidem do značné míry mohou media a to prakticky bez vyjímky. V představě o svobodě informací publikovala naprosté nesmysly, často od lidí s význačnou pozicí. No a samozřejmě politici v čele s Babišem se řídili představou, že správná propaganda je to nejpodstatnější. Výsledkem bylo potlačení názorů skutečných odborníků ve prospěch kejvalů. Jednoduchý návod- když jde o vědy o životě aneb chemii, biologii a medicinu, stačí si vygooglovat Pubmed a do hledáčku vložit jméno autora. Jsou tam skoro všechny publikace v mezinárodních vědeckých časopisech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano - anonyme 0.13 - nový protektorát. Opatření pod záminkou "covid" už kopírují drzost protektorátních vládců, kteří si pod hrozbou trestu smrti mohli k občanům dovolit cokoliv. Zavření divadel, zákaz společenských akcí a aktivit, zavření vysokých škol, zákaz vycházení, zavření hospod, barů a restaurací -jen s výjimkou těch "roušek" které mají tomuto dehonestujícímu, diskriminačnímu divadlu dodávat věrohodnosti. Starší občané jsou na totalitu zvyklí, navíc se povedlo je vystrašit, a tento fakt už sám o sobě dělá své. Jsou agresivní, a protektorátní poměry zas a znovu pod hrozbou smrti, se jim dokonce zamlouvají.Opět je tady hrozba smrtí - nikoliv zastřelením, ale covidem, a strach je strach ať takový, nebo makový. Je to obecný hnus, s původem z kapitalistických stok, které melou z posledního, proto jejich elity vymysleli covid -jako jedinou možnost, jak ještě na chvíli ovládnout masy, než vymyslí něco jiného. Jinak by se jim to už nepodařilo.

   Vymazat
  2. Kromě aplikace pro covid E-ROUŠKA, bude i pro AIDS E-ŠPRCKA...

   Vymazat
  3. S některými spoluobčany, se opravdu diskutovat nedá. Po obhajobě zahraničního turismu a jeho prázdninové realizaci dnes sklízíme úrodu. Už nás nechtějí vidět nikde v Evropě. Marně to svádíme na Babiše, bylo to svobodné rozhodnutí dospělých svéprávných osob, které byly varovány. Ve hře na "osobní svobodu" budeme pokračovat a už dopředu víme na koho to svedeme. Soutěž o nehygienický stát jsme vyhráli a místo dobrovolné několika týdenní karantény nás čekají dlouhodobá represivní omezení. To bude teprve jekot Hujerů, kdyby nešlo o životy, tak je to groteska O hloupém Honzovi. Navíc naše trucování bude stát zbytečně hodně miliard. Jo, zapomněl jsem, na politiku kašlu, nemám rád vykecávání.

   Vymazat
 14. Výborně! Je to úvaha, ať jakkoli obsáhlá, kterou lze číst s potěšení z myšlenek, které prezentuje.
  Snad lze přiopravit autorovo „vysoká škola stranická“ když „Vokovická Sorbonna“ byla Vysokou školou politickou ÚV KSČ, která mohla udělovat dodnes uznávaný vš. titul RSDr., posměšně překládaný jako Rozhodnutím Strany Doktor. Dál, že VUML (Večerní univerzita Marxismu-Leninismu) tituly neudělovala, úspěšní se zápočty, ročníkovými i závěrečnou zkouškou získali pouze nijak ceněný „diplom“, výteční „červený“. Pro méně vzdělané běžela VUML dělnická.
  Lze dodat, že VUMLem Sociálních demokratů byla historicky a původně Masarykova dělnická akademie, která se stala demokratickou, když už se ona dělnickost natolik nenosí a zkratka tím neutrpěla. Prázdnota této instituce je dobře reprezentována jejím představitelem, publikujícím občanem, snad sociologem Lukášem Jelínkem.
  K brilantně a prozíravě formulujícímu Václavu Klausovi st. stručně. On nemůže být nezklamán až zahanben výsledky světové „pravicovosti“ do té míry, aby nenašel východisko v tom, že celou tu její krizi neoznačí za levicovost či levičáctví. Jinak by musel vzpomenout tvrzení, blahé či jaké paměti „Světových schůzek dělnických a Komunistických stran“, že kapitalizmus je v hluboké krizi. Já, blbec, jsem se tomu posmíval nevěda, že tu krizi pouze odsune rozpad onoho „Tábora míru a socializmu“, tedy politické zhroucení Sovětského svazu, kde jak hustota intelektu tak morálky, poklesla pod míru nezbytnou k udržení a rozvoji skutečně reálného socialismu.

  OdpovědětVymazat
 15. Volby v Německu v březnu 1939, které vyhrála NSDAP s výsledkem 43,9% (pokud si dobře pamatuji) proběhly fakticky řádně. Frustrace obyvatelstva dosáhla takové intenzity, že se mohutnou kampaní nikoli mohlo, ale muselo k takovým výsledkům dospět. Opět jsme na rozcestí: z jedné strany objektivní fakta, z druhé pouhé intepretace dějin, které se nám v určité chvíli 'nelíbí'...

  OdpovědětVymazat
 16. Je lepší sametovým liberálům nechat možnost ústupu, když svojí původní liberální ideologii odsoudili a vinu za současný stav Světa spatřují v liberální levicovosti ..
  Do kajících se protivníků se nekope, jsou serioznější opozicí levicově zaměřených lidí ve společnosti než jejich fanatičtí apologeti, z kterých se stali nepříčetní blázni, a ze strany ods se stala strana hlupáků ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:36!
   Do kajících protivníků se nekope, ale kde vidíte kajícího protivníka? Klausové to rozhodně nejsou, ti jsou demagogové mající dnes za úkol zamaskovat liberální fašismus a korporátem koupená media. O tom v klausiádě nepadlo ani slovo, takže článek i příspěvky nenacházejí podstatu a jsou pouze mlácením prázdné slámy. Až klausové a santové (satanové) začnou faktickou kritiku chemotraizlů, koviďáků, jeurohujerů a vítačů (a ukazovat na skutečné příčiny a viníky), pak to budu chápat jako pokus o jejich nápravu. Zatím jim není co věřit a ani důvod je volit.

   Vymazat
 17. Sebedestrukce západu? To nic, Islám to jednou dá dopořádku. Na co se dneska díváme s hrůzou, to jednou - půjde-li to takhle dál - budeme vidět jako naději.

  OdpovědětVymazat
 18. Pane Leo popsal jste to přesně jak to cítím i já starý negramotný blbec před hrobem. Jenže proti časům starého Římského impéria technologie pokročily a v rukách zdegenerovaných zvrhlých parazitů mohou zničit svět.

  OdpovědětVymazat
 19. Že za destruktivními revolucemi a uchvácením moci téméř vždy stály levicové ideály a strany (vždyť NSDAP byla "národně-socialistická"), v tom má Klaus pravdu. Nicméně se snaží tuto skutečnost patřičně využít pro propagaci svého "pravicového" hlásání a zamlčuje co jisté ví, že "levicovost" či "levicové názory" byly a jsou zneužívány spíše proto, že lépe oslovují chudé masy, které pak revoluce provádějí. Není to o ideologii, ale o technologii moci.

  OdpovědětVymazat
 20. Každé uskupení usilující o převahu po dosažení svého cíle zákonitě degeneruje. Všechno prochází tímto cyklem.

  OdpovědětVymazat
 21. Lidská práva jsou nesmysl. Existují jen práva občanska.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každé právo je pouhým atributem předtím splněné POVINNOSTI!

   Kromě práva venku dýchat vzduch... jako kterékoliv jiné zvíře. To jediné je (zatím) zdarma.

   Vymazat
 22. Místním ochráncům svobody a lidských práv, kteří si zvolili za třídního nepřítele roušku, doporučuji aby si přečetli nové restrikce v Británii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A nezapomeňte na IZRAEL. Tam se s ortodoxními neposluchy Bibi nedohaduje... A neuvědoměli Židé navzdory rozumným omezením demonstrují bez roušek a namačkaní na sebe jako na covid-party... aby už brzy mohli kafrat v RaJi s JHVH.

   Vymazat
 23. Lidské právo je nesmysl! To, že jsem člověkem znamená pouze to, že jsem člověkem. Nic více, nic méně. Teprve jako člen územního celku mám práva a povinnosti. Pryč s lidským právem a s lidskoprávními organizacemi! Jsou cestou do pekel.

  OdpovědětVymazat
 24. Rozpad? Kdepa, nově lejno prohlásila že bude povinné dárcovství krve, nebo povinná solidarita? Povinně bude ještě co? Totalita jako vyšitá.

  OdpovědětVymazat
 25. I minimum štěkajících šakalů nadělá velký karavál. Je třeba je nenechat štěkáním nás zastrašit.

  OdpovědětVymazat
 26. Ďakujem, a ešte raz ďakujem autorovi tohto článku. Vynikajúce pojednávanie o zámernom manipulovaní s myslením mysliacich i nemysliacich. Mnoho kvalitných analytikov súčasnosti majú blok v mozgu, prekážkovú dráhu, ktorú nedokážu navzdory vysokej inteligencii, prekročiť. Vrátane Václava Klausa. A práve toto autor postrehol a perfektne popísal.
  Václav Klaus, ako čistokrvný pravičiar (a jemu podobní), všetko " zlo " posledných 30 rokov pripisuje ľavici. Pritom nerozlišuje anarchistu od ľavičiara, liberála od ľavičiara. Čistokrvná ľavica nemá nič spoločné s tým, čo sa deje v spoločnosti. Pretože originálnu ľavicu zastupuje v politike sociálna demokracia, ktorá v snahe prežiť, preberá úlohu
  " zombie "a asistuje falošnej pravici. Pred rokom 1989 vládli vo svete originálni pravičiari a originálni ľavičiari. Keďže pravičiari stratili svojho prirodzeného nepriateľa, všetci sa posunuli do stredu politického spektra a začali mixovať z politiky nestráviteľný kokteil bludov. Chaos ídeí, ktorý zavládol po roku 1989 urýchlil degeneráciu a spustil dekadenciu v kultúre, v médiách, v sociálnych vzťahoch, v štúdijných odboroch na univerzitách...
  Autori NWO sú už v cieľovej rovinke.

  OdpovědětVymazat
 27. Václav Klaus..., dvojka hned po Havlovi, tu ten veškerý úpadek rozpoutal. Útěk před právníky, na chvíli zhasneme, a rozsvítíme až po privatizaci. Vědcům například řekl, že si mají na vědu vydělat. Oni už vydělali, bohužel ale ne "si", bez nich by miliardáři dodnes kšeftovali maximálně tak se stády koz, ovcí a velbloudů. Klaus je amorální cynik, arcikmotr všech tzv. pravicových stran, jichž poctivý člověk nemůže být členem už jen kvůli jejich historii. (Ovšem s tzv. levicovými stranami to není lepší, o nějaké pracující jim vůbec nejde.)

  Národ chronicky obdivuje různé "tatíčky", ve skutečnosti ale gaunery, na jejichž vychcanosti touží mít podíl, pročež je volí. Ale začali s tím právě ti dva jmenovaní velikáni lotrovství... Předchůdce jistě měli, ale jejich kvalit žádný zdaleka nedosáhl.

  Takže zmiňovaný institut...teoreticky může mít v něčem pravdu, například čirou náhodou. Nebo když z té pravdy (náhodou, výjimečně) kouká zisk. Zajímavé by bylo vědět, kdo tento "think-tank" vlastně financuje a proč, když normálnímu, vlastní prací živícímu se člověku k ničemu není.

  OdpovědětVymazat
 28. Dnes mě rozesmál předvolební plakát ODS:
  "Konec lžím a zadlužování. Odstartujeme změnu."
  No řekněte - slyšeli jste od ODS někdy něco legračnějšího?
  Oni si fakt myslí, že si vůbec nic nepamatujeme...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U nás je celé město oblepeno plakáty kolaborantů z ODS, starostů a spol.
   Všechny plakáty se vyznačují naprosto bezduchými hesly, že si člověk říká, jestli v tom není nějaký účel? Pokud není, tak oni skutečně nemají co nabídnout a čím lidi oslovit.
   Přátelé, běžte k volbám, protože tito impotenti spoléhají pouze na hrubou sílu.
   Přidám několik sloganů z bilboardů:

   "Bez planých slibů, kompletně, dle priorit a skutečných možností"

   "Budeme řídit kraj ne jako firmu, ale jako hospodáři" WTF?

   "Pojďme spolu prosadit Váš názor"
   Vymazat
  2. U nás je celé město oblepeno plakáty kolaborantů z ODS, starostů a spol.
   Všechny plakáty se vyznačují naprosto bezduchými hesly, že si člověk říká, jestli v tom není nějaký účel? Pokud není, tak oni skutečně nemají co nabídnout a čím lidi oslovit.
   Přátelé, běžte k volbám, protože tito impotenti spoléhají pouze na hrubou sílu.
   Přidám několik sloganů z bilboardů:

   "Bez planých slibů, kompletně, dle priorit a skutečných možností"

   "Budeme řídit kraj ne jako firmu, ale jako hospodáři" WTF?

   "Pojďme spolu prosadit Váš názor"

   Vymazat
 29. S tímto ansámblem to s pandemii prohrajeme. Nestačí, že v žabomyším předvolebním boji se budou házet vládě klacky pod nohy, občanstvo začalo najednou bojovat o svobodu, když mu už léta tady skoro nic nepatří a moc už vůbec ne. Tak po "nehygienické" distribucí roušek pro 3miliony důchodců, máme asi další veleproblém - na základě jakého zákona byla pošta vybavena adresami starších občanů. Zajímala by mne pravda, co vlastně na té akci opravdu vadí. Roušky, nebo obdarovaní důchodci, nebo těch 15milionů co ta akce stála? Částka je směšná proti výplatě náhrad, kterými stát sanuje ztráty ve všech hospodářských odvětvích. Ten stát, který se měl minimalizovat, protože byl jen brzdou podnikání, se dnes docela hodí, jako společná pojišťovna. Na jedné straně je státu vyčítána přemíra aktuárů a na druhé straně, v době krize a potřeby rychlého rozhodování, jsou důleżité a vyžadované komise a razítka. Nevím, zda to je jen akutní předvolební záchvat, nebo chronická nemoc. Brzy uvidíme.

  OdpovědětVymazat
 30. Ta BRÉCA holandová říká, že venca flaška by měl mít plovoucí (po vltavě)- lavičku, asi jsem trochu zaujatý, nicměně plovoucí LAHVIČKU by jistě z pekla uvítal.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.