Reklama

úterý 22. září 2020

Různé tváře Pavla Zemana

Zdeněk Jemelík

22. 9. 2020  Chamurappi nebo VašeVěc
Mediální zprávy o činech nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nejsou příliš časté. Zřejmě o pozornost médií příliš nestojí. Jeho přímí podřízení Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan jej zastiňují. Opakovaně jsem se o něm v článcích zmiňoval jako o „brněnské sfinze“.

(Na snímku Ing. Zdeněk Jemelík)
Náhodný souběh dvou zpráv o něm v jednom dnu je výjimka, která přitahuje pozornost. Jedna se týká neúspěchu dovolání v neprospěch bývalého náměstka Vrchního státního zastupitelství v Praze Libora Grygárka. Další nás seznamuje s údajným zájmem Pavla Zemana o postavení soudce Evropského soudu pro lidská práva. Není sice úředně potvrzená, ale z profylaktických důvodů zasluhuje pozornost. Přičtěme k tomu skutečnost, že po zprošťujícím rozsudku ve věci bývalého předsedy vlády Petra Nečase & spol. se ozvaly hlasy, označující útok policie a olomouckých státních zástupců na Úřad vlády v noci z 13. na 14. června 2013 za puč a dožadující se jeho vyšetření a potrestání pachatelů. S těmito hlasy se ztotožňuji. I zde zní jméno Pavla Zemana, neboť olomoučtí státní zástupci by se bez jeho pokynu nebo aspoň souhlasu nemohli vydat do Prahy.

Zájem Pavla Zemana o postavení soudce Evropského soudu pro lidská práva lze vyložit jako pokus o ústup do předem připraveného únikového postavení přiměřeně vysoké úrovně. Obě jeho předchůdkyně odešly po odvolání do advokacie. Následování jejich příkladu jej zjevně neláká. Je ve funkci od 1.ledna 2011 a jeho odchod se neodvratně blíží. Elán, s kterým nastoupil do úřadu, dávno vyprchal. Může to být projev frustrace z vědomí, že se nechal zatáhnout do svržení vlády, která jej s nepřímým souhlasem „kmotra“ Romana Jurečka jmenovala. Smělé záměry na zásadní reorganizaci a změnu stylu činnosti soustavy státního zastupitelství upadly v zapomenutí. Již dávno pan nejvyšší státní zástupce nic nového nepřináší, udržuje svůj úřad v setrvačném chodu a pouze přežívá.

Osobně mi to je líto, protože jeho nástup do úřadu přinesl naději na podstatné zlepšení činnosti státního zastupitelství. Zúčastnil jsem se řady akcí na podporu jeho záměrů. Ale na skutečnosti nelze nic změnit, je taková, jaká je. Pavel Zeman narazil se svými záměry na nepřekonatelný odpor konzervativního prostředí jak uvnitř státního zastupitelství, tak zejména v určující politické sféře. První skutečně účinnou smrtelnou ránu jeho záměrům zasadila Marie Benešová jako ministryně spravedlnosti v Rusnokově vládě stažením návrhu nového zákona o státním zastupitelství, odeslaného do Poslanecké sněmovny ministrem Pavlem Blažkem. Dorazil to ministr Robert Pelikán ideologicky ovlivněným návrhem na zřízení bezdohledového speciálního „protikorupčního“ státního zastupitelsví a na vytlačení nejvyššího státního zastupitelství do postavení pouhého metodického orgánu a následně opětovně stažením ze Sněmovny. Není naděje, že by se v dohledné době změnily politické poměry tak, aby zásadní reforma státního zastupitelství ve směru původních Zemanových představ získala podporu politických pseudoelit. Ani dílčí novelu Marie Benešové nikdo nevítá s nadšením, bez ohledu na její nespornou potřebnost. Není divu: její přijetí by samočinně ukončilo poklidný život dlouhodobých držitelů funkcí vedoucích státních zástupců, kteří jsou zatím prakticky neodvolatelní.

Zemanův zájem o postavení soudce Evropského soudu pro lidská práva patrně vyvolá rozruch mezi soudci, neboť častým námětem jejich neoficiálních debat je propustnost právnických profesí, tedy otázka, zde je vhodné převést státního zástupce do postavení soudce nebo opačně. Hodně soudců si myslí, že to vhodné není, protože ze státního zástupce prý nikdy slušný soudce nebude, neboť způsoby myšlení příslušníků obou kast se zásadně liší.

V případě Evropského soudu pro lidská práva má ovšem výběr soudce speciální povahu. Tento soud vnímají nespravedlivě stíhaní jako místo poslední záchrany proti porušování jejich lidských práv. Představa, že strážcem lidských práv bude bývalý představitel mocného represivního úřadu, který si kvůli lidským právům vrásky nedělal, překonává svou fantastičností nápady Járy Cimrmana. Ale takové úvahy určitě neovlivní mínění výběrové komise. Ostatně odmítavý postoj k propustnosti právnických profesí není v Evropě běžný.

Výběrová komise by měla mimo jiné zkoumat odbornost a nestrannost uchazečů, projevenou v jejich osobních aktivních výkonech. V případě Pavla Zemana toho mnoho ke zkoumání nebude. Jistě jsou znepokojivé jeho neúspěchy jako předkladatele dovolání v neprospěch zproštěných odsouzených. Nemám možnost zkoumat jeho počínání v plném rozsahu, ale zaujala mě jména odsouzených, o nichž vím, že se pokusil jim škodit: bývalý ministr dopravy a předseda strany Věci veřejné Vít Bárta, soudkyně Lenka Zhoufová, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, bývalý náměstek Vrchního státního zastupitelství v Praze Libor Grygárek – s výjimkou soudkyně Zhoufové lidé, kteří se těší nevoli držitelů moci. V případě Aleny Vitáskové šel Pavel Zeman v úsilí o zrušení zprošťujícího rozsudku tak daleko, že převzal z obžaloby a prvostupňového rozsudku lživé nařčení z jednání ve prospěch podnikatelského klanu Zemků. Podání dovolání lze v těchto případech posoudit jako projev podjatosti vůči problematickým osobám a současně jako odborné selhání.

Nepříliš úspěšný byl Pavel Zeman také jako předkladatel správních žalob ve veřejném zájmu proti neoprávněnému vystavení licencí na provozování fotovoltaických elektráren. Ze 122 spisů, postoupených na Nejvyšší státní zastupitelství k přezkumu Energetickým regulačním úřadem bylo vybráno 22 případů k podání žaloby, ale úspěšná byla jen přibližně polovina z nich.

Výběrová komise určitě nebude zkoumat podíl odpovědnosti Pavla Zemana na zneužití orgánů činných v trestním řízení k provedení „realizace“ v noci z 13. na 14. června 2013, která svými následky vedla ke svržení vlády Petra Nečase a k vyvolání zásadních vnitropolitických změn. Je jasné, že svěření akce do rukou místně nepříslušných olomouckých žalobců nebylo možné bez jeho vědomí a souhlasu, ne-li bez jeho iniciativy. Taktéž je jasné, že poměry v kabinetě předsedy vlády byly jistě nedůstojné, vyžadovaly nápravu, ale tu bylo možné zjednat jinak a vláda nefungovala tak špatně, že bylo nutné svrhnout ji mimoparlamentní cestou. Pokud se ozývají hlasy, požadující vyšetření událostí a potrestání viníků, jsou sic oprávněné, ale nemají nárok na úspěch. Současní držitelé moci sice puč nevyvolali, ale jsou spokojení, že jim jeho následky spadly do klína, takže na objasnění pozadí akce a vyvození odpovědnosti pachatelů nemohou mít zájem. Je ostatně možné, že aspoň někteří vědí, kdo a proč akci objednal a právě proto mlčí. Čili účast na puči nepůjde Pavlu Zemanovi k tíži.

Podstatné by mělo být zkoumání vztahu uchazeče k ochraně lidských práv občanů v trestním řízení při praktickém výkonu jeho funkce. Předpokládám, že komise se buď nebude vůbec touto stránkou osobnosti Pavla Zemana zabývat, nebo k němu nebude mít výhrady, protože o jeho počínání v této oblasti nic neví a navíc ji s uchazečem spojuje profesní solidarita a necitelnost k lidským právům.

V tomto ohledu je můj pohled justičního kverulanta (občanského aktivisty) zásadně odlišný. Obracet se na nejvyššího státního zástupce s námitkami proti neetickému jednání státních zástupců či dokonce s trestním oznámením je zcela zbytečné. Věc předá podřízeným, kteří zcela samozřejmě závadové chování vysvětlí jako bezvadné a stížnost vyhodnotí jako bezpředmětnou. Pomáhají si všelijak, třeba i nepravdivým tvrzením. Pokud si vynutíte přezkoumání jejich rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem, k ničemu to nevede, protože v každém případě správnost napadeného rozhodnutí potvrdí. Vysvětlení je jednoduché: nejvyšší státní zástupce jako každý jiný vedoucí pracovník v resortu je posedlý představou, že soudci a státní zástupci zásadně v ničem nechybují, a i kdyby pochybili, cítí povinnost své podřízené chránit před útoky občanské chátry. Nebudu se pouštět do konkretizace, protože bych na ni spotřeboval několik stran.

Tvrzení o selhávání nejvyššího státního zástupce v ochraně lidských práv účastníků trestního řízení soudci, státní zástupci, úředníci ministerstva odmítnou s tím, že kverulant není odborník, věcem nerozumí a jeho námitky proti poškozování práv účastníků řízení jsou liché. Obrana proti jejich tvrzením není možná, protože není kam se obrátit.

Netroufám si odhadnout, jaký vliv na rozhodování výběrové komise bude mít zvláštní postavení Pavla Zemana v kauze Čapí hnízdo. Při přezkumu rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha o zastavení trestního stíhání potvrdil jeho platnost ve vztahu k členům Babišovy rodiny, bez ohledu na to, že byli statutárními zástupci společnosti Farma Čapí hnízdo, jež údajně podvodně vylákala dotaci, a měli by nést odpovědnost. Zato umožnil pokračování trestního stíhání Andreje Babiše a Jany Mayerové. Ovšem samo strpění nekonečného protahování vyšetřování a tedy destabilizace vnitropolitické scény by mohlo být důvodem k odvolání z funkce.

Předseda vlády nemá se společností Farma Čapí hnízdo z právního hlediska nic společného a neměl v ní rozhodovací právo. V každém případě jeho současné postavení v trestním řízení je zdánlivě nejisté a časem se může opakovat situace, v které bude Pavel Zeman rozhodovat o ukončení nebo pokračování trestního stíhání Andreje Babiše. Není proto radno jej rozhněvat. Je možné, že to má vliv na projednávání novely zákona o státním zastupitelství. Mezi Marií Benešovou jako gestorkou dlouho očekávané novely zákona o státním zastupitelství a vedením státního zastupitelství trvá spor o složení výběrových komisí, jež budou vybírat vedoucí státní zástupce. Státní zástupci by chtěli vytlačit Ministerstvo spravedlnosti z vlivu a Marie Benešová si v dané situaci nedovolí poslat novelu do Sněmovny, aby nepohněvala Pavla Zemana a Andreje Babiše současně.

O potřebě legislativní úpravy poměrů státního zastupitelství se ví nejpozději od r.2010. Pavel Zeman s komplexní novelizací zákona o státním zastupitelství neuspěl. Marie Benešová se pustila do díla „salámovou“ metodou. Její případný úspěch by měl zásadní význam. Mimo jiné by ve vymezeném čase skončilo funkční období všech vedoucích státních zástupců včetně Pavla Zemana. Řadu „starých ještěrů“ (terminus technicus Marie Benešové) by vystřídala nová krev a úřad by se asi začal chovat poněkud jinak než dosud. Průtahy v přípravě novely jsou proto jednoznačně škodlivé.

Díky tomu, že národ je otupený strachem z covidu19, není třeba se obávat, že by kvůli schválení nebo odmítnutí Zemanovy kandidatury vypukly pouliční nepokoje. Výběrová komise bude tedy naslouchat pouze našeptávání „vedoucí strany“. Pavel Zeman se nemusí obávat odmítnutí.

Přes výše uvedené výhrady je na místě vzít na vědomí, že Pavel Zeman rozhodně není člověk na zahození. Bude-li jednou odcházet z funkce, a nebude-li v té době v konfliktním poměru k vládě jako kdysi obě jeho předchůdkyně, stát by neměl připustit, aby skončil v advokacii. Sice by se mu jako vyhledávanému obhájci vedlo skvěle a získal by svobodu, kterou jako služebník státu nemá, ale jeho odborných znalostí, zkušeností a manažerské dovednosti by měl stát využít pro sebe. Je ale sporné, zda přemístění na Evropský soud pro lidská práva by bylo optimálním řešením.
Poznámka: Již vyšla „papírová“ verze knihy Zdeňka Jemelíka ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě na adrese http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz nebo info@iolympia.cz

16 komentářů :

 1. Jestli je podle pana Jemelíka JUDr Pavel Zeman ve svém snažení málo úspěšný, nabízejí se dvě otázky.
  1) Je to ve schopnostech, nebo ... ?
  2) Hodlá fanaticky bránit zájmy Čechů a ostatních "domorodých" bílých Evropanů, nebo je stoupencem "nadvyšování" zájmů nepřínosných menšim a krypto invazorů?

  Pan Jemelík se tomuto podstatnému zoufale vyhýbá, přitom některá rozhodnutí i "našich" soudců jsou poněkud jihoamerická, slušně řečeno.

  Korýtko v EU je obvykle za odměnu... ptám se, za co,a za ochranu čích zájmů má být pan Pavel Zeman tak nadstandardně zabezpečen? Chápu, že i když advokacie JE také zlatým dolem, je i o práci, a není bez rizika...

  OdpovědětVymazat
 2. Těm,kdo chtějí poznat knihu Aleny Vitáskové, kde píše o osobní zkušenosti s Pavlem Zemanem doporučuji tuto knihu k přečtení.

  OdpovědětVymazat
 3. Těm,kdo chtějí poznat knihu Aleny Vitáskové Krvavé slunce pod gilotinou, kde píše o osobní zkušenosti s Pavlem Zemanem a nejen s ním,doporučuji tuto knihu k přečtení.

  OdpovědětVymazat
 4. Celé právo je dnes o nacházení mezer a kliček v zákonech ve prospěch parazitů. Zákony které pracují v prospěch parazitů jsou ve své podstatě zvrhlé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasįm, dnes justice pracuje namnoze nemravné až zvrhle

   Vymazat
 5. Vládnou nám celých 30 let zločinci.
  https://www.arfa.cz/alena-vitaskova-vraci-uder-nejvyssi-statni-zastupce-pavel-zeman-predlozil-nepravdive-dukazy-statni-zastupitelstvi-a-ceska-televize-je-bazina-kterou-je-treba-vysusit-bud-neznaji-zakony-neb
  https://ac24.cz/en/-/statni-zastupci-a-ncoz-si-opet-ze-vsech-obeti-kauzy-okd-delaji-blazny-nyni-i-z-parlamentu-moc-vykonna-se-u-nas-vysmiva-predstavitelum-moci-zakonodarne?redirect=%2Fen%2Fzpravy-z-domova
  https://www.arfa.cz/pan-vakcina-vraci-uder-monstrozni-stret-zajmu-ve-stinu-romana-prymuly-generala-valky-proti-koronaviru-spoluprace-velkymi-farmaceutickymi-firmami-za-miliardy-sokujici-reportaz/#.XsainkQza70

  OdpovědětVymazat
 6. Rozhodl už vrchní co s Babišem ? Nebo mi něco uniklo ?

  OdpovědětVymazat
 7. Vzhledem k současné situaci, by se měly stanovit priority. Podle mne je na stole pandemie, ať si zdejší ochránci lidský práv, přírody, ekonomie, myslí opak. Každý má právo na svůj názor, podmínkou je jen jeho prostá existence jeho osoby. Proto řada problémů musí dočasně ustoupit do pozadí a počkat až na ně opět přijde řada. Proto i hodnotit náš soudní systém nepokládám za prioritní. Spíš se děsím tsunami různých žalob o kompetence, náhrady, postihu viníků a pod. Dnes by se měly řešit jen případy, které brzdí vyřešení krize. Nejhorší je sabotáž z vyšších míst. Příkladem je jakýsi snad Ústav pro kontrolu léčiv, který žaluje Poštu za nehygienickou distribuci roušek pro důchodce. Bylo sice možné posunout věk dál a rozdávat roušky v originálním balení, ale už se stalo. Je špatné napadat, záměr byl pozitivní, pracovalo na tom mnoho lidí včetně doručovatelek a pro řadu důchodců je to vhodné řešení, ušetří jim výdaj cca 300 Kč a riziko nákupu při návštěvě lékárny. To vše možná stačilo doplnit informací, že pro jistotu nechat darovanou sadu použít až po 48 hodinách, kdy se corvir eliminuje. Nastalé divadlo možná pro část vyděšených důchodců skončilo vyhozením roušek do popelnice. To není jen škoda finanční, je to znehodnocení práce a dobrého záměru, možná i zbytečné zdravotní expozici několika důchodců. Proto prosím, příště važte svá obvinění a nežalujte, možná by šlo i zažalovat vás.

  OdpovědětVymazat
 8. Pavlík má na vše hoooodně času,ten čeká na volby 2021 jak dopadnou.

  OdpovědětVymazat
 9. No vidíte - o současných zmetcích a zmrdech v politice a všude, odkud lze ovládat lidské životy a rozhodovat o lidech, se píšou knihy a natáčejí filmy - a změnilo se něco? Stydí se tahle havěť? Že by třeba zakazovali zveřejnění skutečností o jejich hanebnostech? NE - je jim to úplně fuk. Jednou je zmrd na určité výborně placené fuknci, a bude tam dál, nebo přeleze do jiné, i kdyby žral novorozeňata. Ten příběh s doktorem Bartákem nebo s doktorem Rathem už je poslední - nikdy už žádný sráč a šmejd z politiky a funkcí potrestán nebude, nikdo se tím ani zabývat nebude. Klidně se o nich může mluvit a psát, z ostudy mají šatník, ale bydlí si za třímetrovou zdí, kolem kamery a bodyguardi, jede svým bourákem se začerněnými okny až k úřední židli, kterou má pod prdelí, a miliony mu chodí na účty. Do hospod mezi lidi stejně nelezou, mají svoje privátní zábavy - tak o co jde? Něco takového by bývalo za socializmu celých 40 let nebylo možné. Co dál? Kdo to změní -jen krvavý převrat pobije tyhle šmejdy a jejich majetky rozdělí trýzněným občanům?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:43 Nechci sýčkovat, ale po Potomacu prý už připlouvá Aurora. Možná uvidíme End Belle Epoque drahých oligarchů.

   Vymazat
 10. Tady tenhlecten panáček -
  https://www.securitymagazin.cz/historie/chtel-studovat-teologii-misto-toho-tryznil-zidy-lyonskemu-reznikovi-po-valce-pomohla-americka-rozvedka-k-uteku-1404065740.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=427131&dop_req_id=UjGinY7Ejtg-202009231254&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

  prej nakopal prdel samotnýmu Moulenoj! Nepřežil to. Kdo asi tak jednou nakope prdel tobě Hofi?

  OdpovědětVymazat
 11. Pavlík má na vše hoooodně času,ten čeká na volby 2021 jak dopadnou.

  OdpovědětVymazat
 12. Před nedávnem jsem se soudil. Můj právník mi řekl, že podle práva je to jasná věc. Když jsem se zaradoval rychle mě vyvedl z omylu. Rozhodnutí je na soudci a vůbec nesouvisí s tím jestli je člověk v právu nebo ne. Byl připraven to vést až k ústavnimu soudu, ale naštěstí to skončilo v první instanci. Soudce byl zřejmě výjimkou.

  OdpovědětVymazat
 13. U nás žádné právo NEEXISTUJE. je to jen sbírka právních norem. FUJ

  OdpovědětVymazat
 14. Pan Z.Jemelik zraje jak vįno, již bez obalu napíše jak pracuje NSZ Zeman a jeho podřįzeni,...jak jsou pokřivení svými funkcemi a že by bylo nejlépe,kdyby konečně museli odejít,...a ukazuje nám to na příkladech jejich præce....Palec nahoru...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.