Reklama

pátek 9. října 2020

Ještě k českým národním zájmům

Jaroslav Tichý

9. 10. 2020   Outsidermedia

V březnu t.r. vyšel na Outsidermedia můj dvoudílný článek na téma českých národních zájmů, v dubnu pak tamtéž další můj článek na téma čí zájmy hájí naše vláda a parlament.
(o stejné tématice zde, zde, zmiňované články zde, zde a zde).

Tyto články zůstaly bez větší odezvy, na rozdíl od voleb 2017, kdy v reakci na podobné výzvy před tehdejšími volbami do poslanecké sněmovny měli nově zvolení poslanci na prvním povolebním zasedání sněmovny českých národních zájmů vesměs plná ústa. Škoda, že jen ta ústa a že pouze jednou. A jak známo, jedna vlaštovka jaro nedělá, což se projevuje i v naší současné politice. Navazuji proto tímto článkem na mé shora uvedené články se záměrem posunout celou problematiku českých národních zájmů do realizační fáze. Pokusme si v něm proto odpovědět na několik otázek.

Má mít náš stát a jeho občané vůbec nějaké národní zájmy?


Odpověď zní, že nepochybně ano. Stačí se podívat na probíhající koronavirovou krizi a na to, kdo se dnes stará o související problémy a občany v nouzi. (Pomiňme nyní, zda dobře či hůře atd.). Ale stará se stát na rozdíl např. od EU, jež má pouze starost nás zadlužit, abychom ručili i za závazky dalších členů EU. A jestliže tato krize ukázala důležitost národních států, přičemž ve světě je již jasný trend k návratu k nim, musí mít národní státy i své zájmy. Vnitřní i vnější tak, aby mohly své funkce plnit. (bližší zdůvodnění – viz mé články z dubna t.r.).


Smí národní stát při členství v EU mít v současnosti své národní zájmy?


Odpověď zní, že je mít musí. Bez ohledu na to, že je (jako např. ČR) členem organizace (EU), která usiluje o rozpuštění svých členských států, o převzetí jejich obyvatel a území, aby nabyla zbytek jejich suverenity, kterou od samého počátku postrádá a o níž by členské státy tak současně definitivně připravila. EU tak pracuje proti zájmům národních států, tedy i ČR a našich občanů, ať si to uvědomují či nikoliv.

Kdyby národní stát své národní zájmy neměl a nehájil, nebyl by schopen plnit své základní úkoly a přestal by nakonec existovat. O to přesně usiluje EU, neboť za tímto účelem byla založena jako součást globalistického projektu. Mnohé problémy v životě obyvatel členských států jsou sice v dnešní době obdobné (důsledky koronavirové, či spíše systémové krize), další však odlišné či z hlediska míry výskytu rozdílné. Nelze je řešit z Bruselu, a to jak z důvodu velkého počtu členských zemí, tak i odlehlosti Bruselu, o personální úrovni vedení EU a jeho neznalosti podmínek v jednotlivých členských zemích ani nemluvě. To platí i p dalších otázkách, jako je vnucovaná migrace členským státům ze strany Bruselu a Berlína.


Mají ČR a její občané své národní zájmy?


Odpověď zní – jistěže mají, avšak na rozdíl od dalších srovnatelných států je neuplatňují a dokonce je většinou nejsou ani schopni identifikovat či si je dostatečně uvědomit.

Pro srovnání stačí se podívat na Maďarsko či Polsko a na jejich počínání na mezinárodní politické scéně, z něhož je zřejmé, že tyto státy své národní zájmy znají, prosazují je a v rámci možností se jim to i daří, ačkoliv i ony jsou do značné míry limitovány svým členstvím v EU, stejně jako je tomu v případě ČR.

Pokud však náš stát a naši občané nemají vyjasněné své národní zájmy, znamená to, že nemají ani žádné ambice je prosazovat. Jsou pak jako fotbalový tým, který jede na zápas s cílem ho odkopat, nikoliv ale s ambicí ho vyhrát. Pokud se takový tým střetne se soupeřem, který takové ambice naopak má, je o výsledku předem rozhodnuto, a to bez ohledu na to, že hráčská kvalita našeho mužstva může být v průměru vyšší. Dlužno dodat, že podobně jako my jsou na tom i Slováci. Uklidnit nás to ale nemůže, právě naopak.


Proč nesledujeme a nehájíme české národní zájmy?


Na tuto otázku bude složitější odpověď, neboť těch důvodů je hned několik, jak následuje:
 
Volíme si takové představitele, kteří se chovají spíše jako úředníci koloniální správy cizího státu v ČR než jako představitelé našeho státu. S cílem udržet si své posty prosazují vesměs cizí zájmy na úkor těch našich národních. Je to pro ně pohodlnější, nemusí nic vymýšlet, za nic bojovat, nic riskovat, plní pouze pokyny z metropole. Někteří ani boje za naše národní zájmy nejsou schopni. Tito představitelé nám české národní zájmy formulovat nebudou, pokud za ně přímo či nepřímo nevydávají likvidaci českého státu a národa jeho rozmělněním v EU, naši islamizaci či bezhlavé přebírání LGBT ideologie a tzv. evropských hodnot namísto respektování mezinárodního práva. Argumentaci, že u nás nemáme žádného Orbána, lze odmítnout dotazem, zda ho vůbec hledáme.
 
Značná část našich občanů stále nevidí příčinnou souvislost mezi způsobem své volby zejména na celostátní úrovni (do poslanecké sněmovny, senátu a prezidenta republiky) a následky této volby. Tato skupina občanů tedy volí buď zvykově (či podle instrukcí masmédií), po volbách nadává, že to špatně dopadlo, model svého jednání při dalších volbách však setrvale opakuje, případně k volbám nechodí, čímž za daných okolností při přerozdělování hlasů neodevzdaných hlasů fakticky podporuje ty, s jejichž výsledky je nespokojena. Chce tedy změnu, avšak nechce změnit svůj model jednání, což k výsledku nikdy nepovede a ani vést nemůže.
Mladá generace (zejména studenti vysokých škol) je do značné míry indoktrinována nesmyslnými informacemi o tom, jak rozpuštěním našeho státu a jejich přeměnou v euroobčany (a za krátko pak příslušníky evropského islámského chálifátu, o čemž se již hovoří méně) vstoupí automaticky do ráje. Žádné národní zájmy tedy nehledají a tudíž ani nehájí. Právě naopak. To, že občané na Západě mají často raději migranty ze 3. zemí než Slovany, jim ve škole zapomněli říci.
Mladší generace nezažila dobu, kdy jsme vyráběli výrobky z téměř 1/2 existujících průmyslových oborů na světě (3.600), čímž jsme byli při našem počtu obyvatel do značné míry ve světě výjimeční, a kdy jsme si tyto výrobky vyváželi sami do více než 120 zemí světa, a to až k odběratelům na tamních trzích. Dnes proto ti mladší spoluobčané často propadají nejistotě, „co bychom dělali, kdybychom si měli zase sami vyrábět a exportovat naše výrobky (s vyšší přidanou hodnotou) do zahraničí“. Odpověď zní – dělali bychom to, co jsme úspěšně dělali až do r. 1990, kdy jsme si dopustili zničení naší ekonomiky. Pokud nechceme, aby zisk z práce našich lidí zůstával nadále v Německu či v jiných reexportních teritoriích našich výrobků, nic jiného nám ani nezbyde. Jedině tak docílíme srovnatelných výplat našich lidí s průměrem zemí EU. Mladší by proto měli usilovat o to, aby k potřebným změnám tímto směrem došlo co nejdříve, dokud je ti starší mohou ještě něco naučit z toho, co sami ovládali. To se týká zejména zahraničního obchodu, který je jednak „oborem“ jako každý jiný, jednak je ale velmi důležitý z hlediska konečné rentability exportu našich výrobků. Exportované výrobky se dají totiž prodat dobře nebo špatně, se ziskem či se ztrátou. Nikoliv náhodou se protagonisté polistopadových poměrů u nás snažili, aby sektor zahraničního obchodu byl co nejdříve zlikvidován, aby tato oborová specializace u nás co nejdříve zmizela. Lépe se v takových podmínkách pak totiž krade, což nám předvedli novodobí podnikatelé hned počátkem 90. let po cíleném rozbití monopolu zahraničního obchodu. Lze proto očekávat, že tato mladší generace bude mít dosti zkreslené představy o českých národních zájmech a o jejich potřebě obecně. S českými národními zájmy a jejich přínosem se musí proto nejprve seznamovat.

Záměrně v tuto chvíli vypouštím z výčtu ideologicky předpojatou část občanů, kteří se nechali dem(ag)oblokem, jemuž absentuje již roky rozumný program rozvoje tohoto státu, ideologicky vrátit a zmrazit v roce 1968, aniž dosud pochopili veškeré mezinárodní souvislosti a dopady tehdejších událostí.

V případě této skupiny našich spoluobčanů lze sice předpokládat potřebu národních zájmů, horší to již patrně bude s dohodou na jejich výběru, konkrétním obsahu a prioritách.

Každopádně platí, že máme-li sledovat a hájit české národní zájmy, je nutné je nejprve formulovat a docílit na nich obecné, či alespoň většinové shody. Tyto kroky nám chybějí a bohužel je nikdo v naší sněmovně nepostrádá, ačkoliv právě to by mělo být jednou z jejích priorit.

Tento krok by bylo vhodné po projednání ve sněmovně na základě návrhu některého z politických subjektů realizovat např. formou deklarace Parlamentu ČR. 

S touto deklaraci formulující naše národní zájmy by se měli seznámit naši občané, stejně tak jako s případným zamítnutím jejího projednání, a to s uvedením konkrétních výsledků takového hlasování (od senátu si toho nelze příliš slibovat a je proto od počátku třeba počítat s jeho následným přehlasováním sněmovnou). Pro zlepšení situace v senátu toho naši voliči v právě skončených doplňovacích senátních volbách příliš neučinili. Právě naopak.

Formulace českých národních zájmů by velice napomohla při:
 • vytyčování směrů naší zahraniční politiky a její celkové resuscitaci;
 • výběru kandidátů na europoslance, jakož i při kontrole jejich činnosti v europarlamentu;
 • posuzování výběru a činnosti zvolených zástupců do obou komor Parlamentu ČR;
 • opětovném ukáznění některých našich spoluobčanů, kteří mají velmi zkreslené představy o našich národních zájmech a spatřují je například v porušování mezinárodního práva považovaném za jakési hrdinství, což na mezinárodní scéně vesměs nikdo akceptovat nebude. A na příště s námi ani žádné smlouvy uzavírat nebude, pokud je nejsme schopni či ochotni dodržovat. Bylo by to samoúčelné a tudíž zbytečné.
 • výběru politických subjektů voliči před volbami s přihlédnutím k jejich programům a předchozí praxi při jejich konfrontaci s českými národními zájmy.

Dlužno říci, že takový „metr“, kterým bychom mohli prosazování a hájení našich národních zájmů poměřovat a podle něj se řídit, dosud chybí, a to více než citelně.

Odpadly by tak mimo jiné eskapády prvního českého „tchajwance“, ačkoliv ke správnému posouzení jeho nedávných aktivit stačí znalost naší ústavy, konkrétně čl. 1 odst. 2, který zní následovně:

„Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“

To je přesně to, co dotyčný porušil, když postupoval v rozporu s uzavřenou smlouvou o spolupráci a přátelství mezi ČR a Čínskou lidovou republikou, stejně tak porušil i slib, který skládal při jmenování do funkce jak senátora, tak zejména předsedy senátu.

Při existenci zformulovaných českých národních zájmů by svoji sabotáž české zahraniční politiky nemohl vydávat za hrdinství ani za náš národní zájem, který takto přitom hrubě poškodil. I ti intelektuálně nemajetní spoluobčané by se pak nemohli radovat z klukoviny „tchajwance“ pobírajícího plat v ČR z našich daní a škodícího národním zájmům ČR.

Za situace těchto hrubých porušení jak ústavy, tak i přísahy by se měl vracet do ČR již pouze jako turista, a to na své náklady a celá delegace rovněž. A pokud někdo neuznává naše závazky vůči dalším subjektům mezinárodního práva, nemůže takovou funkci zastávat. Jeho soukromý názor mu pak jistě nikdo upírat nebude.

Jak z konkrétních příkladů vyplývá, formulace českých národních zájmů, jejich projednání a potvrzení ve sněmovně formou rezoluce či jiného vhodného dokumentu není věcí zbytečnou. Právě naopak. 

Již samotné hlasování o zařazení této záležitosti na program jednání Poslanecké sněmovny oddělí zrno od plev a ukáže, kdo z poslanců a politických subjektů ve sněmovně chce hájit české národní zájmy a kdo je proti nim (a tedy prosazuje cizí zájmy na úkor těch našich národních). To vše může být dobrým vodítkem pro voliče při dalších volbách, zejména pak chtějí-li změnu k lepšímu.


- - -


Z diskuze pod článkem uveřejněném na webu Outsidermedia:

zart
Ten volební systém je přece evidentním podvodem. Šaškárna na oblbování, jen trochu složitější, než před 1989, pouze tenkrát měl obyčejný občan klid. Šmejdi nalezli do jedné strany a rozdali si karty mezi sebou. Teď je jedna strana rozporcovaná a vyjde to nastejno, jen lidi z toho bolí hlava.
8. 10. 2020 17:34

idiotronic
Samozřejmě, že na formulaci českých národních zájmů se pracuje, i když v Parlamentu to asi není. Zmíněné výstřelky proti kontaktům s Čínou nebo RF (kdysi zásadními obchodními partnery) jsou protinárodní akty, cílené na zaujetí provinční pozice ČR. Distancování se od účasti na Hedvábné stezce i odběr východního zemního plynu ze západu je úspěšný pokus o sebepoškození. Dáte-li si práci, najdete na internetu čínská kolejová vozidla, dodávaná pro RF. To je jeden ze segmentů, které jsme vyklidili. Tak by šlo pokračovat.
Státy se udržují ideály, na nichž vznikly, pravil kdosi, na koho už je zase lépe moc neupozorňovat. Tedy: v uplynulých 30 létech najdeme politické subjekty a děje, z nichž se naše dějiny skládají. Najdeme tam demokratickou ministryni národní obrany za stranu LIDEM, kterou nikdo nikdy nevolil. Před ní tam byl ministr, který měl v kanceláři střelnici a kancelář si nechal vysvětit. Střelec to byl dobrý, podařilo se mu trefit i letadlo, kterým jej armáda dřívějšího nepřítele – nyní přítele (asi se mu to nějak spletlo) přepravovala na oficiální návštěvu.
Představuji si, kterak mne tito lidé vedou do války (…a nasadit i svůj život k dosažení vítězství ! Tak přísahám!).
Zažil jsem jen asi dvě hodiny nejistoty, zda poplach je cvičný, či se jedná o počátek reálného konfliktu. Konal se ráno a nikdo o něm předem nevěděl, vrátili jsme se do kasáren a tam ani noha…a vidíte, tahle věta mi probleskla hlavou…
Na poslance nemůže kandidovat každý . Stálo by za podrobnou úvahu, které vlastnosti jej k úspěchu ve volbách předurčují. Hlavním zájmem zákonodárců byly majetkové přesuny (to jsou ty ideály, na nichž ČR vznikla?). Vypadá to, jako by docházel majetek.
Do Sněmovny se dostal poslanec, který údajně na ulici zfackoval studenta a který se tím ještě chlubil (pomohly hlasy ze zahraničí). Takové manýry neměli ani představitelé III. říše.
Vzpomeňme, kterak probíhá hlasování v Parlamentu. Když šlo o církevní restituce, hlasoval i člověk, který měl být kdesi v chládku. Naopak, když šlo o volbu Vaňka, musel do chládku Sládek… To jsou paradoxy!
9. 10. 2020 1:05

Lena
Ne, bez legrace. Není, vůbec co nadávat na elitní předvoj, který nás vede do pekel. Lze jej jenom chválit. Nikdo jiný, než šmejdi tu špinavou práci s lidskými a přírodními zdroji nechce dělat. Je to dobře, když se snaží vládnout (pro sebe a svoji vrchnost). Maloměšťácká společnost přece může vytvářet protiváhu (případně převahu) lepšími a vyššími aktivitami, ale má pouze ubohé přízemní zájmy. Pokud si maloměšťák stěžuje, nelze jej vůbec brát vážně. Je to třeba podporovat, neboť svojí nespokojeností podporuje ekonomický růst, například zvyšuje objem nakupování, televizní i mediální sledovanost aj.
9. 10. 2020 6:29

37 komentářů :

 1. České národní zájmy vždy po krizi pomalu přebírají do své moci paraziti ze stále stejných rodů od vzniku feudalizmu. Stále ve službách vrchnosti jako drábové, donašeči a zrádci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane ing.Tichý.Narodni zájem se postupně redukuje na jeden!

   Prosadit SVOBODU a PŘIMOU DEMOKRACII,kterou má zdá se pouze SPD!.
   Vam nepomůže psát KUPY článků na ty už občane budou zvysoka jen dále kašlat.
   Naučte se přidat k opravdové špicce občanstva a voličů,která už pochopila,že sama SPD nebo koalice s ni bude muset chtě nechtě usilovat o VĚTŠINU ve Sněmovné,aby tito rozzuřeni opavdovi borci, ženy a muži "zastupci"voličů dosahli toho co má v Programu SPD tj

   RASANTNI ZMĚNY REŽIMU viz bod 10 programu SPD.

   Byl jste několikrát vyzván,aby jste nešel do tohoto boje sám,ale objevil se tady mezi námi lidovými komentátory a my vám a vaši tvrdé hlavě,kterou tu máme radi,pokusime dát vysvětleni

   KDE HRAJE MUZIKA!

   ANNA zcela určitě jedna z vašich obdivovatelek a prvni antineomarxistka v té načisto prosrané republice,anebo taky ne!

   Smazat
  2. Pravda. A ještě bych dodal.
   ..."a taky jako tschechische schweine lopotíc se na pánském a brblajíc do motyky".

   Zle matičko zle...

   Smazat
  3. BEZ SVOBODY A PRIME DEMOKRACIE bude cenzurou CSSD

   a jejich vnitraku brzy zniceno nejen SPD,ale i pan ing.Tichy včetne pana Okamury.
   To totiz chteji neomarxisti,kteri tuto ideologii neomarxistu,majitelu velkych penez vymysleli.
   Ti chudaci z KSCM byli uz ji popraveni a rozmaraseni na sracku,aniz poznali co to za spina vlastne je a ze je to jejich uhlavni nepritel!

   Pokud se dale budou tristit sily a obcane nepoznaji,ze je treba rasantni zmena systemu z dnesniho kapitalismu bez privlastku ,vychazejiciho z gangsterismu,pak si vsicni pockejte na svoje dalsi totalni vykradani kapes,zabaveni vasich aktiv a domu ,vadnym exekucnim zakonem, ukradeni VSECH vasich penez jednoduse tim,ze dostanete prikaz platit plastikovymi kartami a budete tomu jeste tleskat a jasat jako kdysi na prvniho maje vami zvolene verchusce !
   Rozbita na sracku pokutami a zakony spiny bude i tzv Stredni donucena pozadat o almuznu na pracaku!

   NIC SE "JAKOBY" NEZMENI, PODRAZY DALE JEN BUDOU PRSET!

   Podvody a lzi podplaceneho GR TV(znnasich penez) ,vykradeneho kramu CR budou pokracovat a je sporne zda takové informacemi zla zmanipulovane volby vubec plati!?

   Dal jsem k diskusi co za zmenu systemu budou volici muset pozadavat ve vztahu k bodu c. 10 programu SPD
   zmena rezimu ,at chceme nebo ne a klidne to zopakuji znova,pokud jste si to nezapamatovali.
   Bude vyhra,kdyz diskuse se i zde zameri na to,jak SPD ma ziskat vetsinu v Parlamentu,ostatni"strany"se totiz delaji naprosto pro obcany nepotrebne a to snad uz 31 let!

   Smazat
  4. Jo jo vážení tady jsem dal odkaz co pomohlo pyjátům ve volbách. A měl by si to přečíst Okamura a spol. S pasivitou se vítězit nedá příští rok na podzim budu muset spoléhat na Bakšiše že se nenechá vyšachovat. Pokud ano tak jsme v 89 prohráli naprosto všechno.

   Smazat
  5. Ad Krtecek:
   Ale, ale, vy už nejste na NWOO a nekopete za pohrobky Společnosti voličů? Vy jste převlékač kabátů jako Bursík a Pithart?
   Ing. Mrázek se musí v hrobě obracet, jak jste naložili s jeho odkazem...

   Smazat
  6. Vlasto,vam nepomuze hrat tu neomarxistickou spinu

   napiste jestli to dvedete neco k veci.Ceska Spolecnost Volicu CSV je vecna,nyni ma dokonce 8 395 132 obcanu volicu.
   Pokud z ni chcete hrat VYVRHELA klidne tu poslapejte odkaz naseh mentora pana Mrazka.
   On se stal "nesmrtelným" na rozdil od diversantu vaseho typu,kteri umi jen utocit proti obcanum a jsou odhaleni prave tim,jako spinavi neomarxisti,skodici pomluvami cele spolecnosti a tim i sobe!
   Vase CHUCPE smolit si d vlastniho hnizda,specialne me VELICE BAVI!
   Jen pokracujte dal,cekam!

   Smazat
 2. No konkrétně Polsko je magor všech magorů. Jsou na pokraji zdravotnického kolapsu a zbrojí jako šílení. Ty základny co chtějí byly a jsou po celém světě a všude z toho mají jenom bordel a rozklad. K čemu byly základny ve Vietnamu, Pákistánu, Afganistánu a mnoha dalších státech. Poláci vždy měly úspěch v podvádění, přikrádání, jsou nepoučitelní ale tentokrát je o mnohem víc. Ješče Polska nezgynela.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak - nepřehánějte 15.32. na světě je magorů!! Jedna jediná velká magoriáda, i my jsme se stali členy tohoto cirkusu. Na pokraj vlastního "zdravotnického¨" kolapsu se řítíme dobrovolně a horempádem, ještě za ryku vítězné trubky! To už bylo vítězného ryčení v ČR - v různých etapách polistopadového vývoje - a pak se vždycky jen čumí. A kecá - co by jak by kdyby... a tak pořád

   Smazat
 3. Vystrčil porušil Ústavu ČR ve dvou článcích, porušil slib senátora a slib předsedy senátu a pokud tady není nikdo kdo by z toho vyvodil důsledky a trest, je pro ostatní občany příkladem pro koho platí Ústava a zákony. Fraška celá státní a soudní moc. Je to zhoubná nemoc snad horší než Corona.

  OdpovědětSmazat
 4. Soběstačný ekonomický systém představuje komplexní řešení. Těším se na ně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak Bufere,pišete,že se jen těšite,neni to maálo brouku?

   Už vaše oblibená strana i s heslem
   K LIDU NIŽ S LIDEM VÝŠ se slożila a je nebožtik,CO?
   podpis ANNA

   Smazat
 5. Jde do tuhého! Jakýsi Pavlík Morozov ze Slovenska pořádně tvrdí Bruselský diktát! To jsou bez jakýchkoli pochyb totalitní zákony!

  https://cz.sputniknews.com/politika/2020100812631998-to-se-opravdu-naslo-tolik-hlupaku-ze-toto-protislovenske-hovado-sedi-v-ep-lide-smetli-poslancuv/


  A teď si vemte, že u Pirátů je takovýhle Morozovů celá armáda!
  Jestli se ti Piráti dostanou k moci, tak to skončí naprostou katastrofou. Můžeme se s jistotou připravit na dvě věci. Zrušení Benešových dekretů a hordy migrantů. Jakmile odstaví Babiše, tak je s Českou republikou ámen.

  OdpovědětSmazat
 6. Nevím, možná vidím naše národní zájmy v mlze. Kolega předemnou (10:30) si vzal na paškál Polsko, já ale dodám " Ješčon Polska žicje". Tak aby bylo jasno, naši sousedi, ať jsou počmáráni jakkoliv, ctí svůj národ. Na rozdíl od našeho, vždy nadřazeného nadhledu okořeněného švejkovstvím. Oni si postavili Varšavu z trosek a to co vypadalo dříve, jako nedostatek, myslím akcent v zemědělství a potravinářství, se brzy ukáže být výhodou. Co se týče našich národních zájmů, bych odpověděl co náš politik, to jiný zájem a důsledkem je nezájem plebejců. Svoje plody sklízí výchova, která záměrně nevychovavá k úctě generací před námi, k historii národa. Bez tohoto gruntu nelze příkazem stvořit národní zájmy, lze jen udělat konferenci na toto téma. Debata na téma EU, je pro mne ztráta času, její přínos pro náš stát nevidím. Naopak odvody do EU střádají občané, ale na zpětných dotacích, někdy i nelogicky orientovaných, se přiživují různí šikulové. Stát je skutečně jediné co si musíme chránit, je vidět i dnes v krizi, jak se snaží udržet nad vodou i neudržitelné podniky. Přesto jeho občanstvo popichováno nízkymi cíly politických dobrodruhů, podléhá chaosu a nedůvěře. Nejhorší je závist okolo státem vyplácených reparací za ušlé zisky. Tudy cesta k celonárodní jednotě nepovede a přitom zrovna ta je dnes nejvíc potřebná. Poslední a možná nejhorší ohrožení státu je a bude 5.kolona pracující proti našim zájmům. Omlouvám se za délku zdržení s mým názorem. Tomáš.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano pane Tomáši "Ješčon Polska žicje" ale vždy parazitovala kam se dostala. Přišla na Okrajinu a ihned všude byla Polština povinná. Jako za fašistů. Takovou pomoc jako dostávaly od CCCP už jim nikdo neposkytne. My jsme vybudovaly podniky, které exportovaly snad do všech zemí světa. Dodávaly kompletní technologické linky a byly až na banány a toaleťák soběstační. Tak jak napsal 19:11 zveřejnit kdo byl u StB jako agent cizí rozvědky a bude vymalováno. Rodem lokajové, drábi, udavači, komunisté a dnes paraziti světového kalibru.

   Smazat
 7. Odevzdanim nasi suverenity do USA (medialne, politicky) a do EU (hospodarsky, politicky i medialne) nemame prakticky moznost tyto narodni zajmy formulovat na parlamentni platforme, natoz prosazovat.
  Proto je ten clanek zbytecny, protoze jen neco predstira, ze nejake moznosti mame. Jo, treba noseni rousek a kdy a kde.
  Priklad - Babis za ANO neco tvrdi a jeho poslanci za ANO v EU tam hlasuji pro opak!
  Dale mame u nas vladu oligarchu a jejich pomocniku v politice vsude kam se podivate. Nic uz statu nepatri, vse je rozkradeno a zeme je korupci a odlivem zisku do zahranici neustale vykradana.
  Cesko nema nikdy na to, aby samo hajilo vlastni zajmy. Nikdy to nebylo, nebyli jsme suverenni. Jako maly stat jsme casti nadnarodniho rizeni, ted z USA. Amerika first a my nakupujeme zbrane z USA, ktere nepotrebujeme a nase armada bojuje za cizi zajmy a nase penize vsude po svete. Kdyz nekde otevrou tabory ekonomickych vyzirku a nebudou jim branit zaplavit Evropu, kdo nas pred tou povodni ochrani?
  Jsme ve slepe ulicce. Vymenili jsme jeden diktat z CCCP za diktaty dva z USA a EU. Ted jsme jeste o stupen klesli v hierarchii USA -> EU -> Cesko.
  Mne se zda, ze se tady mlati prazdna slama a diskutuji se veci, kde nemame sanci neco zmenit, ci ovlivnit.

  OdpovědětSmazat
 8. České národní zájmy rozhodně nehájí teď ani Babiš s Projímadlem (Prymula) a rozhodně ne "sluníčkáři", natož aby je hájil takový jako Minář "samostatně" v politice.
  Ale co kdo chce, když ten útok je záměrný, dlouhodobý a velmi profesionálně vedený (to je třeba uznat). Od roku 1990 se reklamy zaměřovaly vždy především na tu generaci, která již nezažila období před rokem 1989. Bylo "fascinující" sledovat, jak se převaha cílené reklamy postupně posouvá s probíhajícími roky. Každý se na mne díval vždy jako na vola, když jsem o tom mluvil a psal. Rozhodně nepodceňovali nikdy ani tu část společnosti, která nemá a nebude mít nikdy pevné názory a dá se snadno ovlivnit. Třeba jen tím, že on přece nemá knírek!
  Dejte to dohromady a dostanete, že pro snadnější ovládání je třeba v každém státě uchovávat jen ty tradice a zájmy, které jsou výhodné pro manipulátory, na kterých lze působit na emoce manipulovaných.
  Z toho pak dostáváme, že ačkoliv si nepamatuji u nás volby po roce 1989, které by neměli svůj aspoň malej skándálek s podvody, přesto se rázem ocitáme mezi mravokárci a neuznáváme "najednou" volby v zemích, do kterých nám nic není.
  Naše zájmy nebude hájit nikdo, kdo se ke korytu dostal podvodem, korupcí, úplatky, vydíráním a v cizích zájmech.

  Proto jsem také velmi opatrný, když "politici" provádějí takové zdánlivé hovadiny, jako bourání pomníků, provokace, nebo "šílené hopsání jen ve slipech po ulici". Vždycky se snažím dívat "za tuto" zcela záměrnou drzost.
  Problém je ale především v tom, co je třeba vidět na Běloruských událostech velmi dobře, že parchanti, zrádci, provokatéři a zloději se jsou schopni shromáždit prakticky ihned a jdou za svým. Ti, kteří podporovali Lukašenka, naopak nebyli dost dlouho (tady rozhodují někdy hodiny při takových událostech) se schopni shromáždit, či dostatečně nahlas vyjádřit podporu. A kdyby ji Lukašenko neměl, tak už by u "vesla" rozhodně nebyl.

  OdpovědětSmazat
 9. Copak může mít německá kolonie nějaké zájmy ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě. Jedinými oprávněnými zájmy otroka, slouhy, utermänsche, góje či gádže JE NAPROSTÁ SPOKOJENOST A ŠTĚSTÍ JEHO PÁNA A JEHO PANÍ. Na tom se přeci Němci i všechny přísavné menšiny dojemně shodují. I dětičky přeci radostně posluhují americkému hrochovi, aby jim nezašlapal rodiče a živobytí.

   Smazat
 10. Národní zájmy byly zničeny Havlem a Klausem po roce 1989. Není diskuse o minulém režimu,pouze se vedou oplzlé až fašistické křiky. Stále žijeme v začarovaném kruhu zlodějů. Vytvořila se silná vrstva luxusních darmožroutů, kteří prodají náš národ komukoliv.Spartak....

  OdpovědětSmazat
 11. EU je potížistou a to nejen pro státy V4. Její takzvané hodnoty jsou, minimálně z velké části, velká perverzárna. Do takové unie jsme nevstupovali. Nastává čas pro opravdu odvážné politiky. Máme takové, nebo jak je naším zvykem, opět ,,podepíšeme" !

  OdpovědětSmazat
 12. Pane Tichý, píšete to moc pěkně. Problém je, že ty, co jsou u moci, české národní zájmy nezajímají a ti, co by u moci být měli, české národní zájmy neznají a nechápou...

  OdpovědětSmazat
 13. No ono je to těžké s těmi národními zájmy. Podle některých našich politiků je v národním zájmu naše obohacení přijetím muslimských doktorů a inženýrů. Jiní zase považují za národní zájem lézt do pr..le sudetským revanšistům. V národním zájmu je i na..at si Čínu a Rusko, tedy opět podle některých. Dokonce podle předsedy senátu je v národním zájmu upředňostňovat Thajwan před Čínou. V národním zájmu je i naše účast na agresivních akcích USA, vis. Irák, Afghanistan. A nejvíce je v národním zájmu dělat deBilla a poskoka v EU...M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. a doma křičíme že jsme suverenní stát , že nám Rusko a Čína nebudou diktovat...... Víme vůbec ještě co je skutečná státní suverenita ?

   Smazat
 14. Národní zájmy byly zaměněny za zájmy těch, jež si zde platili tzv. disidenty. Pochopitelně ne všechny, ale vybrané kusy, kterým rovněž dodali návod jak postupovat v demolici do té doby vcelku suverénního státu. Pravda, byli jsme okupování SSSR a pod jeho vlivem, ovšem EU a NATO dosáhly daleko lepších výsledků i bez okupace a to za vydatného přispění shora uvedených. Proto tady také nikdy, nikdo, nezveřejní, kdo byl tehdejšími bezpečnostními složkami veden jako agent cizí rozvědky. Myslím, že bychom se pak už ničemu nedivili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všecny vlády světa jsou ovládány depstate..ŠPRÝ MULLA jako MINI S TÉR Nutné aby lidé pochopili. A proč to jmenovaný v nadpise dělá? Je to ještě jeden z posledních příkazů
   DEEPSTATU - zničit ekonomiky států dle jejich plánů a vlády POSLOUCHAJÍ jako hodinky.
   Bylo by dobré si uvědomit, kdo koupil v roce 2017 či 2018 testovací špejle či tyhle sajrajty a bude se snažit je všechny udat. V Německu se za týden
   testování zaplatilo FARMAMAFII 500 000 000,- EURO. Je jasné že se budou snažit prosadit jeho nesmyslná nařízení.
   Tomio Okamura na živo na ČT24 na téma nových vládních koronavirových opatření. https://www.youtube.com/watch?v=FFDkLdR_zzg&feature=youtu.be

   Smazat
 15. „Již samotné hlasování o zařazení této záležitosti na program jednání Poslanecké sněmovny oddělí zrno od plev a ukáže, kdo z poslanců a politických subjektů ve sněmovně chce hájit české národní zájmy a kdo je proti nim“

  Pane Tichý, Vy jste sem přeci nespadnul z Marsu. To ještě nevíte, kdo v poslanecké sněmovně hájí národní zájmy? Jedině SPD. Tak se s ní dejte dohromady a pracujte společně. Všichni to uvítají. P.K.

  OdpovědětSmazat
 16. Národní zájmy byly vyměněny privatizátory moci za zájmy osobní.Máme náhradní "zájmy" a to USA a EU.

  OdpovědětSmazat
 17. Zrovna nastala doba, kdy může každá strana, každý politik a samozřejmě každý občan dokázat, jak to myslí se státem a národem doopravdy. Vzpomínám si na JFK, který v minulém století pronesl " Neptej se co stát pro tebe udělá, zeptej se co máš udělat ty pro něj. ". Asi to v Česku nemá význam připomínat, zde se jen nastavují dlaně na reparace od státu a hledají se viníci, na které se všechno svede. Nevím, ale nikdo nás nenutil toulat se po světě a přivézt si suvenir corvid domů. Jsme dospělí a plnoprávní občané a dříve mi bylo sympatické, že nepotřebujeme žádné direktivní vedení za ručičku. A bác, teď jako děti brečíme, že nás stát špatně řídil, že nám moc brzy uvolnil karanténu, ale vždyť jsme to tak chtěli. Vždyť i kdyby nebylo dost varování a doporučení (tedy zákazy a příkazy to vskutku od vlády nebyly), tak stačily zkušenosti z jara a trochu sledovat na Netu vývoj pandemie a každý mohl mít jasno. Nechápu proč, to co jsme uvítali, chceme svádět na vládu. Navíc tu máme část nevěřících Tomášů, kteří pandemii z různých důvodů pokládají jen za fikcí a těm už opravdu nelze nic vysvětlit. Já nebudu soudit vládu, za nedostatek informací ty dostupné mi stačili, taky nemám problém s její komunikací, nebudu ji vyčítat neexistující plán a postupová schémata. Každý den se situace mění, neexistuje osvědčené řešení, každá vláda se snaží. Je to dynamický proces a vir je velmi pracovitý. Zatím, dokud nebude vakcína, je nejužitečnější metoda 3R. Státy s méně trucujícími občany uplatnili toto provizorní řešení s karanténou a mají pandemii pod kontrolou. Není tomu tak u nás, nedovedu si představit naši perspektivu, budeme-li blbnout dál. Nechci tu dělat obhajobu naší vládě, ale i jinde mají problémy. Pro mne udělala dvě chyby, promrhala asi týden času a úplná pitomost byla, že neodložila volby na jaro. Vždyť už druhé kolo, bude podle účasti určitě "rekordní". Je mi moc líto našich doktorů a sestřiček, kteří napravují naší hloupost a je mi líto tragédie předčasně ukončených životů. Moc prosím táhněme konečně za jeden provaz a dokažme, že ještě jsme národ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0123 hezky prispevek,na konci je prosba se "Sjednotit"coz je sen vsech obcanu volicu

   To tu prave zaciname delat ted a tady a dokonce je jasne patrne NA CEM je treba se sjednotit.
   Je to pozadavek SVOBODY a PRIME DEMOKRACIE,ktery plati nejen jako strana SPD,ale i obecne!
   Ovsem zda se,ze jen pan Okamura si to dokazal dat do Programu (viz bod 10),kde se deklaruje pozadavek zmeny systemu nynejsiho kapitalismu bez privlastku,ktery vychazi z gangsterismu a zpusobuje tim stale vetsi zhorsovani podminek ve kterych zijeme a vykradani nasich kapes,aby jsme nemeli nejen na ty jejich viry,ale nesmime si nasetrit na penze,nic totiz nezbude!.
   K teto zmene je vsak treba Ustavni vetsinu v Parlamentu,aby se pozadavek mohl dostat do prvniho clanku Ustavy kde byl UMYSLNE nasimi tzv zastupci "OPOMENUT".
   Sjednoceni bude tedy mozne zamerit prave asi jen pod SPD a to na vsechny strany,ktere by chtely byt zvoleny,ale nemaji to bohuzel v Programech!Je treba se ptat v diskusi,ktera je okamzita PRIMA demokracie co jim stoji v ceste,aby si to tam doplnily.

   DOKAZUJI,ale DOPOSUD,ZE NEMAJI O NECO TAKOVEHO ZAJEM!

   Blokuji vse neomarxismem a spustili embargo (31 let) na zakon o referendu ve snaze si udrzet nam obcanum moc ukradenou ohlupovadly informacemi pole zla a bezohledne prosazovanou ideologii policejniho statu (viz zakon inicializovany CSSD)a nyni nam chteji nasadit tim zakonem nahubek cenzury!
   Ani na Ustavu nebylo zadne referendum a nyni zacinaji i proto pochybnosti zda si ji pro sebe neodsouhlasilo jen tech 172 poslancu a tedy pro ostatni obcany platit vubec podle nich asi nemusi!

   Smazat
 18. Národním zájmem každého národa je mít svůj silný národní stát, bez rozvracení zevnitř protinárodní činností menšin a pátých kolon ..
  Když Češi jako původní vedoucí národ na našem historickém území Českého království -státu budou chtít silný Český stát, musí si uspořádat vztahy s dalšími historickými kmeny na svém historickém území, to znamená uspokojit Moravany a Slezany částěčnou autonomní správou místo pitomých krajů..
  Neslovanským kmenům např. romům a židům v rámci jimi podporovaného multikulturalismu poskytnout oddělení do samostatného multinárodního národnostního okruhu (národnostní okruhy viz.Rusko), debily hlavních slovanských kmenů tvořící páté kolony cizích zájmů převychovat, jako to dělali komunisté ..

  Český stát stabilizovaný uvedeným způsobem potom bude mít jedinou možnost vstoupit do Ruskem vytvářeného Euro Asijského svazu, kde ho jeho členství ochrání před Evropou zdegenerovanou multikulturaslismem a blbostí .. ..

  OdpovědětSmazat
 19. Vážený pane Tichý, Vaše snaha o formulaci českých národních zájmů je bez ohledu na její dosavadní výsledky velice aktuální. Zdejší současnost totiž charakterizuje mimo jiné i nerovnováha mezi univerzalismem a partikularismem, vyúsťující v konflikt mezi pojetím světa jakožto soustavou rozlišitelných částí a pojetím světa jakožto soustavou nerozlišitelných prvků. To či ono pojetí světa je přirozeně věcí volby a tím i věcí svobody. Řešení otázky národních zájmů je věcí partikularismu v uvedeném smyslu, nyní je tedy i otázkou zachování svobody. Odpovědné formulaci národních zájmů musí předcházet pozitivní, jasná a nestranná odpověď na dějinnou otázku, kým je náš národ vzhledem ke svým příslušníkům i vzhledem k ostatním národům.

  OdpovědětSmazat
 20. Nojo, jak to tady čtu, tak jsou to jen osobní představy. Totiž pod pojmem svoboda si každý představuje něco jiného. Pod pojem jednotný národ si taky nacpe každý co ho napadne. Zajímavá je i představa budoucnosti jedni se orientují na západ, ti druzí na vÿchod, tak jak to prosím chcete sjednotit ?
  Já například, mám představu o neutralitě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neutralitu musí respektovat okolní státy a garantovat velmoci, a to je neřešitelný problém ..

   Smazat
  2. 23.50
   Sjednotit znamená se dohodnout nejprve na systému ve kterém chceme žit.
   To poznala i SPD a tak nejprve navrhnete

   CO ZA SYSTÉM CHCETE NA PŘ.VY a neekejte až ostatnim budou DORADENY všechny kapsy presidentem ODS,který tu implantoval zlodějský kapitalismus BEZ privlastků vycházejici z gangsterismu a nikdo z občanů se ho neodvážil zeptat co mysli pod BEZ!

   jeho zubožený syn se svou Trikkolonou v nasem rabováni prý mæ pokračovaT.
   Jen se ho zeptejte zda hodlá i on krást dvě třetiny našich platů jak to zidealizoval prý jeho fotr!

   Smazat
 21. 8:53 Souhlasím, ale sen je to krásný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaký sen, to je budoucnost, kterou je třeba začít okamžitě realizovat. Jinak skončíme v chalifátu nebo na válečném poli velmocí. Takže vypnout počítač, vyhrnout rukávy a začít makat (ale ne jako babiš). V rodině, na obci, ve státě...

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.