Reklama

neděle 18. října 2020

Když tvrdne měkká totalita a měknou naše hodnoty

Patrick Ungermann

18. 10. 2020
V předvečer možné ztráty západní civilizace se Benjamin Kuras snaží její příslušníky přesvědčit, že jejich hodnotový žebříček měl a stále má pro celý svět zásadní význam. V knize „Poslední naděje civilizace“ hodnoty západní kultury pojmenovává: „Svoboda víry, bádání, tvoření a projevu. Právo na beztrestný nesouhlas a ochrana menšinových názorů. Právo na vlastní majetek a jeho ochranu. Ohleduplnost k životu a vlastnictví druhých. Rovná práva a povinnosti pro každého jednotlivce.

Povinnost prokázat veškerá nařčení vůči komukoli mimo pochybnost. Povinnost chránit strádající, perzekvované a křivě nařčené. Návyk napravovat omyly, troufat si do dalšího zkoušení a dalších náprav, usilovat o zlepšování životních podmínek, zdokonalování nedokonalých věcí. Oddělení ideologie od světské moci. Vytřibování osobního charakteru a pěstování skupinové soudržnosti. Setrvačná pracovitost a podnikavost. Svědomí, soucit a napravování křivd. Touha po vědění a hledání smyslu existence. Neustálé hledání pravidel, jimiž by dobro mohlo vítězit nad zlem. Smysl pro rozličnost a ochota přijímat z jiných kultur užitečné, moudré či krásné prvky obohacující či zpestřující kulturu naši. Smysl pro racionálno, logiku a kritické myšlení. Smysl pro humor, drama a krásu a jejich umělecké vyjádření.“

Pisatel zmíněné knihy ovšem nachází i neduhy, které transatlantickou část západního civilizačního okruhu uvedly do stavu blouznění:

„Kult okamžitého konzumerismu a krátkodobých výhod. Iluze nacházení svobody v bezuzdném individualismu. Klesající porodnost a nedostatečná péče o budoucí generace. Zpohodlnělost a usínání na vavřínech. Neochota riskovat a překonávat překážky. Xenofilie čili preference cizího před vlastním. Ztráta mužnosti a následné odzbrojování a neúcta k vojenství. Oslabení pudu sebezáchovy. Přetržení etnické a kulturní kontinuity minulosti s přítomností a budoucností. Fragmentace společnosti do rozhádaných frakcí. Relativizace morálních kodexů a stírání rozdílu mezi dobrem a zlem. Vnímání světa a jeho událostí ideologickým filtrem zamlžujícím realitu. Ztráta smyslu pro krásu a posvátno.“

V našem prostředí se seznam rozkrytých neduhů a jejich růst kryje s třiceti jedna lety po sametových událostech z konce roku 1989. Volnost tvůrčího projevu ve filmu, v literatuře, v malířství a sochařství, samozřejmě včetně hudby, to byl tenkrát jeden z požadavků do té doby státních umělců. S touto revoluční výzvou podpořili umělci tehdy stávkující studenty v Praze i jinde po republice. Bylo řečeno, že požadavek umělců přináší možnosti, které nezaostalá západní civilizace bere jako samozřejmost. Rok 2020 tuto samozřejmost transatlantické větvi západní civilizace vzal. Ve zmíněném roce vyšlo prohlášení, které zavádí Oscarovou totalitu. Oscarová akademie totiž s platností od roku 2024 zavádí nová pravidla ohledně udílení cen za nejlepší filmový snímek:

Nový standardní film musí představit alespoň jednoho herce v hlavní úloze, nebo ve výrazné vedlejší roli, který pochází z rasových a národnostních menšin. V USA mají seznam doporučovaných menšin. 30% herců v menších úlohách musí být ženy, lesby, homosexuálové, bisexuálové, transsexuálové, nebo političtí aktivisté z jejich řad. K tomu připočtěme herce s vadami sluchu či neslyšící, herce s tělesným postižením a s poruchami vnímání. Nová opatření proniknou i do obsahu filmu. Snímek se musí točit kolem žen (patrně vykreslí jejich nesnadný způsob života), kolem leseb, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a jejich politických aktivistů. Musí mapovat životní osudy lidí s tělesným postižením i lidí s poruchami vnímání. Jak bude vyhlížet filmový štáb s nadějí na umístění v Oscarové soutěži? Alespoň dva vedoucí pracovníci (příkladně režisér a hlavní kameraman, střihač nebo producent) musí být ženy nebo budou pocházet z menšin s pohlavní odchylkou, nebo musí jít o lidi s postižením. Přitom aspoň jeden z nich musí mít vhodnou rasovou či národnostní totožnost: Asiat, černoch, Hispánec, indián, Arab, Havajec a kdokoli z Tichomoří. 30% znevýhodněných menšin musí obsahovat celý filmový štáb. Tady už je slovo „znevýhodněných“ zbytečné používat, poněvadž zmíněné menšiny se procesem řízeného upřednostnění stávají zvýhodněnými. Filmová studia musí zaplatit stážisty z řad žen, národnostních a rasových menšin, z řad nositelů pohlavní odchylky a z řad postižených lidí. Velká studia budou mít povinnost zavést pro tyto lidi trvalé stáže v oborech produkce, řízení, styků s veřejností, v oborech vizuálních efektů a v hudbě.

Všichni jsme lidé a je nesmírně lidské snižovat překážky schopným lidem s výrazným zájmem o filmovou tvorbu, o nichž zároveň hovoříme jako o hendikepovaných. Zároveň jsem toho názoru, že vnucená pravidla ve výsledku vykonají pro rozmanitost medvědí službu. Snímky dostanou nádech profláklé agitační častušky už po deseti-patnácti filmech nového střihu. Diktát totiž snímky opravdické rozmanitosti zbavuje. Dovedu domyslet, že protežovanou skupinu bude film nového podání vykreslovat jako strádající tvrdostí okolní společnosti. Kdo vůbec bude okolní společnost tvořit? Lidé, zajišťující přežití lidí, heterosexuálové. A jejich bělošští muži se, jako jediní z mužů, do vyhledávaných skupin herců s výhodami nevejdou. Obávám se, že kvůli novým filmovým tématům zůstanou heterosexuální muži z bělošských plemen těmi venku, těmi, které angličtina nazývá outsiders. Nově vyráběné zlato-oscarové snímky o lidech z prostředí LGBTQ se nebudou moci v mnoha zemích vysílat jako závadné. V jiných zemích budou budit nevoli, nebo alespoň povytažené obočí a snad i nenávist vůči silově upřednostněným tématům a lidem. A zaslouží si hendikepovaní lidé a další menšiny být terčem nevole až nenávisti? Přitom kulantní řešení se nabízí na každém kroku. Natočme o osudech lidí z menšin v hledáčku společnosti film! Dokument, hraný příběh, cyklus příběhů. Ne ale v rozměrech systémové totality jako něco, co musí být. Proveďme to ze skutečného zájmu, z humanitní pohnutky. Výsledek bude dozajista silnější a hodnotnější, než pitvorné učinění za dost.

O tom, co se děje se západní civilizací v poslední (u nás bychom řekli v polistopadové) době, výstižně vypráví filosof Jiří Fuchs: Dvě, dříve opoziční, soustavy – liberalismus a socialismus – se propojily, aby vznikl levicový liberalismus. Liberálové mají se socialisty totiž něco společného, mravní relativismus… Zpochybňují, že by na úrovni lidské přirozenosti existoval pevný mravní zákon. Práva i spravedlnost se prostě vyvíjejí a jejich tvůrcem je, koneckonců, proměnlivý člověk. Proto právo v jisté době spravují jisté mocenské struktury. Co je dobré a co zlé? O tom rozhodne moc v médiích, na universitách a v politice. Člověk se podřizuje společnosti a spravedlnost se podřizuje pojetí práva, které může být zdrojem totalitního ovládání. Půdou zrodu levicového liberalismu je transatlantický prostor.

Co zavinilo úspěch novodobé totality? Je skrytá, rafinovaná. Nelikviduje odpůrce brutálně a přes noc. Média o ní nepíší. I to je součást jejich služby. Jiří Fuchs zdůrazňuje, že za postupně nastolovanou totalitou stojí vliv takzvaných kulturních marxistů. I jim jde o radikální proměnu hodnot. Své tažení za úspěchem začínají obsazováním komunikačních institucí. Tam už se provozuje revoluce, která se ovšem jako revoluce netváří. Taková strategie vytváří iluzi vývoje k vyšší společnosti.

Programy novomarxistů odrážejí zálibu v materialismu a nelásku k náboženství. Skutečnost novodobé kulturní revoluce se podává jako čin humanity. Vývoj novověké filosofie je, pohledem Jiřího Fuchse, vývojem falešného myšlení. Kdy se hroutí tradiční evangelické myšlení? S nástupem Descarta a Hegela. Dvacáté století v hegeliánství pokračovalo směrem k marxismu. Soudobá západní ideologie je totalitní. Totalita vůbec netkví v míře hrubosti. Spočívá v tom, že společnosti vládne ideologie, která soustavou zákonů a norem tlačí lidem ideologii do nejniternějšího soukromí. Vyhazovy z práce a drakonické pokuty za názor, to je projev totality. Takzvaná politická korektnost (správnost) je příkladem masírování lidí ve smyslu: o vybraných skupinách vůbec nemluvte kriticky. Kdo mluví na západě otevřeně o islámu a homosexualitě, riskuje tvrdý postih. Měkká totalita tvrdne.

Soudobý poražený individualismus nadřazuje kolektiv jedinci, a aby se sám uplatnil, zvrhá se v mnohotvarou spotřební zábavu. Jak z toho ven? Novověká filosofie – zdroj vychýlení – je dobře zabydlená, má autoritu. Je hluboce dogmatická a rozporuje samu sebe, což je tragické zacházení se skutečností. Odpověď křesťana má jednoznačný význam. Člověk má život prožít i tady, ale těžiště života je v jeho posmrtné rovině. V okamžiku popírání rozdílů mezi muži a ženami a při popírání úlohy mužů a žen, kdy se rodičům loupí děti na vrub systémové ideologie smyšlených lidských práv, by měli křesťané zpozornět a bruselskou indoktrinaci nepodporovat. Křesťan ví, že lidský život vrcholí v hodině pravdy a lásky, což pokládá za trvalé hodnoty. Proč bych měl dobré skutky konat jen o Vánocích? Hodnoty pravdy a lásky celkovou tíži pozemského pobytu nadlehčují. Tolik filosof Jiří Fuchs. Ano, je to křesťanský myslitel a křesťanství, myslím, pokládáme za jeden ze tří pilířů evropských tradic. Ptám se: Kde nás levicový liberalismus a jiné omezující soustavy nedohoní? Přece ve světle, v pravdě. A jistě i proto bývají totality světloplaché…

Rád bych zájem čtenářů na chvilku obrátil k myšlenkám MVDr. Josefa Staňka. Vnímavý osmdesátník vypovídá, že za čarou (rozumí tím pověstnou řeku Léthé) dojdeme k jednomu užitečnému prožitku: V téže chvíli (pojem chvíle není přesný) se nám promítne předchozí život bez příkras. A nejen to. Nám se promítnou i myšlenky lidí, které jsme svou existencí zasáhli. Předchozí sdělení možná stačí k tomu, abychom se, jak říkají tatínci dětem, začali chovat…

Žádné násilí, včetně myšlenkového a systémového, nesplňuje v životech lidí úlohu pokroku. Hrozivý je už požadavek přestat diskriminovat, tedy rozlišovat. Hlavu a patu tohoto světa získáváme tak, že se učíme právě rozlišovat (bytosti, děje, okolnosti…). Druhou neplechu způsobuje požadavek neupřednostňovat. Už svým příchodem na svět jsme upřednostnili určitou skupinu úkolů, které budeme plnit. Zvolili jsme si takové rodinné prostředí, které nás k oněm úkolům (ať libě nebo nelibě) podnítí. Na základě svých osobnostních rysů a vnímavosti k něčemu tíhneme (něco upřednostňujeme) a jiného si téměř ani nevšimneme. Třetí hrozný požadavek žádá hlásat, že na Zemi je jedině stejnost – stejnorodost. Požadavek stejnorodosti vlastně vylučuje tvoření, jakékoli dělání. Známe zkušené úsloví: Když dva dělají totéž, není to totéž.

Vzpomínám si na plakát se sloganem: „Myslím to upřímně“. Vzpomenu i na protiplakát s podobiznou Usámy bin Ládina s podobným vyjádřením: „I já to myslím upřímně“. Může se stát, že nějakou ideologií žijeme a myslíme to s ní upřímně. To není na světě žádná vzácnost. Jakmile ovšem začneme svoji oblíbenou ideologickou střechu nutit druhým, počínáme si zle, i kdybychom byli stokrát přesvědčení, že nařizujeme dobro, jenom vy ostatní to dobro zatím nevidíte. Vysvětlovat, ukazovat, strhávat osobním příkladem, to ano. Ale vnucovat pod pohrůžkami?

Za řekou Léthé prý vnímáme dva druhy trapnosti: První počitek je ještě snesitelný. Lze ho vyjádřit povzdechem: „Já mamlas, tak, tohle jsem nedomyslel, tady jsem se pohyboval jako slon v porcelánu.“ To druhý způsob trapnosti už pálí jako horké peklo: „Nestačila mi kritika, plod kritického myšlení. Nestačilo mi se vymezit a varovat. Já se tady snažil někoho potřít, odstranit jeho přesvědčení na způsob likvidace jeho samotného.“ Co dodat? Uvězníme všechny, které potíráme, které silou mocí odstraňujeme z běžného místa pod sluncem. Naděláme z nich vězně svého zatíženého svědomí. Na druhou stranu našemu svědomí uleví, když rozlišujeme, argumentujeme, ale neusurpujeme. Žádáme si prostor a nejsme žrouti prostoru.

Citová a rozumová ohleduplnost (soucit) vůči lidem stiženým událostí, kterou prožívají jako neblahou, je přirozeně na místě. Přirozeně, to totiž znamená, že bychom se se schopností soucítit měli už rodit. A, nakonec, i soucit plyne ze schopnosti rozlišovat. Rozlišujeme duchy, lidské tvory i menšinové – většinové skupiny. Docela nedávno jsem zavzpomínal na obraz starý bezmála čtyřicet let: To bylo zkraje osmdesátých let v Istanbulu. Po Galatském mostě si rozšafně vykračoval Turek. Byl v dobrém rozmaru, a uviděl mé rodiče ustrojené na evropský způsob. Pomyslel si, že jsou to Němci a srdečně volal: „Ahoj, Německo, Německo je prima!“ „Proč je Německo prima?“ ptal se ho tatínek, který je opravdu Němec. „Moc dobré peníze!“ halekal Turek. „No jo, ale taky moc práce,“ namítl taťka. „Né,“ udivil se muž na Galatském mostě. „Žádná práce, nic jako práce. Německo je moc prima!“ Pracoval jsem v Německu v devadesátých letech a pracovat jsem musel. Tak, jako Turek, který se samozřejmě jmenoval Ahmed. Celá čtyři léta si nebral volno, aby pátého roku dva měsíce vozil širokou rodinu na jachtě po Zlatém rohu. Dlouho jsem nemohl pochopit, proč bezmála čtyřicet let dováží Německo jak pracanty, tak lenochy. Dnes už vím, čemu všemu se říká sociální systém, který nesmí rozlišovat.

Oba Turci se mi vybavili, když jsem psal a učil se přednášku o Čechoameričanech. Pozoruhodné mi přišlo, že rostoucí Spojené státy americké po naší menšině v 19. století toužily a také si s ní věděly rady. Naši sedláci dostávali v Texasu a na středozápadě půdu určitých vlastností. Nebyla moc úrodná, ovšem nebyla to přímo hladová země. Američtí pragmatici zkrátka poznali, že pilnému koumavému Čechovi se zadaří i tam. Uměli rozlišovat a na tom postavili výnosný odhad. Snažíme se být lidmi s postřehem, lidmi, kteří rozlišují správně.

Leckteré televizní a počítačové vtípky na účet severokorejského vůdce vyzařují dvojí bezstarostnost. Jednak tu, že Kim Čong un nemá tak dlouhé prsty, aby v Evropě trestal. A potom, jeho příkazy a zákazy nás přece musí minout. Já říkám, že když hoří stodola, hodně záleží na tom, jak blízko jsou další plné stodoly. Stodola hořící relativní volnosti chytla plamenem ve Spojených státech amerických. Zapínáme si televizi, pouštíme si rozhlas a nepřehlédneme, jak silný vliv na nás uplatňuje transatlantická větev jedné civilizace. Americkou stodolu proto vnímám jako tu za prvním rohem, a stodolami Evropské unie jsme natěsno obestavění. Mediálně, co do politického aktivismu i na podkladě takzvaného evropského práva mohou časem pohořet i naše stodoly se sklizní samostatného úsudku a projevu. Výrazný učitel filosofie mi před jednadvaceti lety svěřil, že v USA patrně vzniknou hospodářsky pokulhávající černošské země a Velká Británie, nebo přinejmenším Anglie dopadne jako muslimský stát. Neříkám, že obě země dospěly k bodu předpovězenému před dvěma dekádami. Mnoho zapeklitostí může být odňato zásahem shůry. Tentýž zásah může způsobit, že každý budeme vnímat jen ty lidi a souviset jen s těmi, kteří jsou podobného naladění jako my. Zatím ale pozoruji zřetelný náběh ke smutné proměně v obou zemích. Když zvážím socho-bijectví a pozdní přestavbu dějin v režii akce Black Lives Matter a počet 15 080 útoků nožem v Londýně za loňský rok, zatímco tamní muslimský starosta Sádik Chán ztenčil stavy policie v ulicích o 20% a omezil policejní právo prohledávat osoby a den po zvolení do funkce se vyjádřil, že londýnské metro zaměstnává až moc bělochů, když to v klidu uvážím, nemohu se ubránit obavám, že skutečné evropské hodnoty, třeba ty z pera Benjamina Kurase, se brzy nevejdou do zemí, jejichž státnost utvářely. Nám radím vystoupit z Evropské unie čestně, nebojácně a rychle. Myslím, že tady jde o otázku pohody a strachu, o otázku možností a nemožností. Kdo chce zachraňovat tonoucí, nemůže se topit. Budeme-li žít jako svéprávná totožnost, jistě u nás najdou zastání, práci a ubytování mnozí skuteční Evropané, nositelé evropských hodnot, kterým právě proto doma hrozí ostrakizace.

38 komentářů :

 1. Nesouhlasím s některými východisky a závěry autora, ale uznávám jejich užitečnost pro tříbení názorů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Východiska, nevýchodiska, vážený pane doktore, ale jen za tu poslední větu článku si autor zaslouží velkou pochvalu. Naprosto bez výhrad s tímto závěrem souhlasím. Dokonce jsem přesvědčen, že pokud by se česká politika k tomuto cíli přihlásila a důsledně jeho naplnění sledovala, tak se český stát stane zemí zaslíbenou pro spoustu opravdu špičkových "doktorů a inženýrů". Ovšem z našeho kulturního okruhu a s perspektivou, že s důchody v budoucnu problémy nenastanou... :-)

   Smazat
  2. od Davida je to příliš obecný odsudek. Chtělo by to jden dva konkrétní příklady

   Smazat
  3. "Právo na beztrestný nesouhlas a ochrana menšinových názorů...Ohleduplnost k životu a vlastnictví druhých...Rovná práva a povinnosti pro každého jednotlivce...Povinnost prokázat veškerá nařčení vůči komukoli mimo pochybnost...Povinnost chránit strádající, perzekvované a křivě nařčené...Oddělení ideologie od světské moci..Svědomí, soucit a napravování křivd...hledání pravidel, jimiž by dobro mohlo vítězit nad zlem“ - Kuras mi pripada jako mimozemstan, ktery priletl pred pul hodinou, a skoukl par reklam na CNN. Kde na zapade za poslednich 150 let (a zvlast poslednich 30) byly tyto hodnoty urcujicimi? Assange a ostatni by mu mohli vypravet...

   Smazat
  4. souhlasím s MUDr. Davidem - stejnou poznámku bych dal i já...

   Smazat
  5. Ja zase premyslim o tom ,ze termin Hodnoty je vlastne nesmysl a vhodny akorat k zneuzivani /tedy,ze kazdej muze mit nejaky hodnoty na ukor jinych a uz je Mela/,tedy nedostatek mysleni se zde tim opakovane nahrazuje ,ze musi existovat pouze Universalni Lidskost,ve vsech oblastech cele spolecnosti sveta.
   Tedy clovek jako esence, Podminka vyvoje a jediny universalni a bezpodminecny zaklad uplne vseho.
   Uplne,totalne vseho na duraz.
   Zakazat veskere /i ty hodnotne/ideologie ve jmenu cloveka.
   Jako vychodisko a orientaci z polarity naseho sveta , kdy a kde dobro pochazi ze zla, z dobrocinnosti a humanity,vlastne pseudohumanismu nasili, mir z valek, krasa z osklivosti,atd.
   A neznali a nerozeznali bychom jedno od druheho.Zalezitost poznani./Absolute Cognition/.
   /Bez zla,pak neni a nepozname ani dobro napr./....Tedy z nekonecne casto a umele vyostrene z dvousecne relativity i tech stale umelych pseudohodnot.
   A ze pouze z toho jedineho zdroje by melo pochazet vseobecne chovani,snasenlivost,netolerance skodlivych jevu a jejich odmtnuti, mirumilovnost jako zaklad /samozrejme bez nasili/ a jenom za pouziti slova valka bych trestal.
   Potiz je v tom , ze ta Lidskost se vyskytuje ve velmi malo pocetne mensine,vetsina se rozhodla pro sluzbu Nelidskosti ,dale se rozmohla zlocina cinnost trestat a cenzurovat uz jenom positivni projevy vetsiny a jeji usili v tom smeru. Ale !
   Kdo zcenzuruje cenzory,kdyz akteri,protagoniste nasili maji dokonce za ukol omezovat nasili, kdyz teroristi bojuji proti teroru,vlady a armady valci za mir, bohaci proti chudobe, a sluhove predstiraji vrchnost..
   Potisteny papir vydavaji nizci kseftari za jedinou pravou a skutecnou a vseobecnou k smichu hodnotu.
   Jestli ta zalezitost Lidskosti neni mozna a uskutecnitelna, potom je vse samo-zrejme ..

   Smazat
 2. parafrázujete Voltaira ? - alebo sa to stalo vaším krédom ?

  OdpovědětSmazat
 3. Nejlepší to tu bylo za Husáka , klid , pohoda ,život v dostatku bez nezaměstnaných , bezdomovců , exekucí ! Stát podporoval klasické rodiny s dětmi ! Dnes jsme jen rozkradená , zadlužená západní kolonie , poslední ranou budou muslimové a koranovir !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:30
   Jako tupá provokace dobrý.

   Smazat
  2. 23:33
   Co je na tom,co napsal(20;30) za provokaci???

   Smazat
  3. 20:30
   Vás bych chtěl poznat, proč?? Nemohu pochopit jak lidé s tímto negativem v sobě, mohou vubec žít,mít radost, mít přátele,z něčeho se radovat. Dnešní dobu srovnávat s dobou Husáka, kdy jste šel za hlasitý názor do vězení, kdy byly obchody prázdné, kdy byly zadrátované hranice, vaše obliba té doby je něco zvráceného!
   Nikdy se mě nemuže stát, že budu bezdomovec, v exekuci, bez dostatku, opakuji nikdy, v naprosté většině si za svuj osud mohou lidé sami. Nic nejsou schopni pro sebe udělat, jen čekají s nataženou rukou, zvyklí z doby kterou tak chválíte.
   Co se týče koronáče, no je tady, tak se podle toho chovám a muslima jsem u nás nepotkal, nestrašte!!Zadluženi jsme jako každý dnešní stát, ale NE kolonie!!

   Smazat
  4. A čím anonym 20.30 "tupě provokuje"? Rozveďte to trochu anonyme 23.33 - jinak je to jen sprostý a zbytečný verbální plivanec. Jako plivanec - dobrý.

   Smazat
  5. 23.33 - jako verbální plivanec bez argumentace - taky dobrý.

   Smazat
  6. 23:33
   Do tuhle se trefil na první dobrou!!!! 😂😂😂😂

   Smazat
  7. Oprava:tupce

   Smazat
  8. 10:19 asi za Husáka tahal kačera na špagátě nebo ho táta ještě nosil v pytlíku. O té době neví nic. Jen zkreslené ideologií zatížené kecy. A jako každý, kdo nemá protiargumenty podsouvá a haní autora textu.

   Bohužel dnešní společnost je velkým krokem zpúět - přesně proto, co popisuje anonym 20:30. Dokud naše dnešní společnost nebude poskytovat takové sociální jisoty a zázemí, jak socializmus té jinak přiblblé normalizační Husákovské doby, pak nebude kapitalizmus lepší než bývalý "reálný socializmus".

   To, co napsal 20:30

   Smazat
  9. Ještě na začátku Husákova panování, nebýt Rusáků a normalizace to šlo.
   Jo, v hospodě u Jakuba bylo pivko za 1.20kč, k tomu cigárko, Lipky za 2kč (10kusů) a k obědu smažené býčí koule s br.salátem za 5.90kč. Účet mám schován, protože je tam opravdu napsáno koule a jedna čárka. Ceny v Koruně na stojáka si už nepamatuju, jen vím, že humrový chlebíček stál 1,20kč. Jsem zlý ďědek a rád provokuju, mám svou Paměť národa a vrchnost rád nemám.

   Smazat
 4. Neuznávám tyto názory, ale to je jediné co mohu dělat.Socialismus má v sobě víc síly ,která bude postupně prostupovat obyvatelstvem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dávám Vám za pravdu,reálný socialismus měl řadu plusů,které jen mladí asi tak do třicítky a zatvrzelí ignoranti nevidí, protoze videt nechtějí.Kdyz mladí,po té třicítce založí rodiny,pomalu ale jistě začínají věci kolem sebe vidět reálněji.Jiz nejednou jsem od těch odrostlych mladych slyšel,že jistoty za socialismu měli něco dosebe;levné bydleni,jistota prace,zdravotni péče, bohuzel až na necestovani. Pozitivní zkušenosti se socialismem jsou neanulovatelne,anuluji pouze demagogove,nebo ti,co jim za socialismu bylo ukřivděno, ale ..ktery režim neublíží ?

   Smazat
 5. Cituji:
  Volnost tvůrčího projevu ve filmu, v literatuře, v malířství a sochařství, samozřejmě včetně hudby, to byl tenkrát jeden z požadavků do té doby státních umělců. S touto revoluční výzvou podpořili umělci tehdy stávkující studenty v Praze i jinde po republice. Bylo řečeno, že požadavek umělců přináší možnosti, které nezaostalá západní civilizace bere jako samozřejmost. Rok 2020 tuto samozřejmost transatlantické větvi západní civilizace vzal.

  To je do nebe volající lež, žádná tvůrčí svoboda od 1980 nebyla a není (předtím malinko byla, když se tvorba nenavážela do komunistické strany). Pouze parazitování a talentování herci i tvůrci se ponižují v reklamách a produkují pouze to co jim kurátoři schválí.

  Je mi opravdu jedno, že bezpáteřní umělci, morální spodina společnost, čest výjimkám,

  (když se dříve někdo na nic nehodil a uměl jenom prázdně kecat, tak se stal bavičem hercem a když si nějaký rozmazlený potomek vzal herečku cestu k významnějším funkcím měl zavřenou)

  okusí bídu, považuji to za zcela správné, jenom obluzují dav v zájmu mocných. Umělec může tvořit pouze ve strádání, jinak to jsou kýče z rozmařilého podlézavého života.

  Ovšem dav je obdivuje a nedá na ně dopustit, jako v každém fašismu, kdy dav podporuje a chrání své otrokáře.

  OdpovědětSmazat
 6. Jo souhlasím ať si ty jejich lži strčí za klobouk ta tzv transatlantická civilizace co popírá přirozené hodnoty. Vystoupit z eu bude to nejlepší pro Českou zem.

  OdpovědětSmazat
 7. Je zajímavé, že největší a nejkrásnější umělecká díla vznikly za časů, kdy se umělci musely obtížně prosazovat a živit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To není pravda, to je mýtus. Spíš opak je pravdou. Vznikla působením nejtalentovanějších z talentovaných za spolupřispění osvíceného a bohatého investora.
   Např. "česká filmová nová vlna" vznikla za bohaté podpory státu prostřednictvím osvícených dramaturgů a producentů a byla realizována lidmi, kteří prošli přísnými přijímacími talentovými zkouškami na pražskou FAMU. Některá umělecká díla by v podmínkách přízemního kapitalizmu vůbec vzniknout nemohla - např. Markéta Lazarová.

   Smazat
 8. Asi od roku 2000 už současnou kulturu nesleduji, protože to všechno je jen skrytá propaganda a dekadence. Jak slyším nebo čtu PRAVDA A LÁSKA, hned se pídím pro koho a hned se mi zjeví největší myslitel česka /úmyslně malé/ a co všechno natlachal. Souhlasím že z vězení národů je nutné ihned vystoupit, jinak nám hrozí nebytí. A CO DOTACE PARAZITŮM.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale ten funus, vzpomínáte? No nestálo to za to? Q.

   Smazat
  2. 2:51
   Funuse měl být už v roce 1991,to by tolika škody nestihl napáchat, vlatizrádná flaška!!!!! 🤮🤮🤮

   Smazat
 9. Adam18. října 2020 21:30
  Že bychom měli z EU vystoupit, hlásá již léta SPD. Od autora článku, vidím podporu této myšlenky poprvé, ale díky Bohu, že se lidé začínají probouzet.
  Ale osobně si myslím, že vystoupení z EU, bez odstranění vládnoucího liberalismu, ještě nepovede k nějakému rozkvětu. Volme SPD. P.K.

  OdpovědětSmazat
 10. Až dodneška jsem pana Ungermanna rád četl, ale tvrzením, že socialismus se vyznačoval mravním relativismem, se u mě zbytečně shodil.
  Stejně jako matoucím užíváním pojmu "levicový" nebo tvrzením o "poraženém individualismu" ( který dnes naopak panuje ) a děkolik dekád zpozdilou výzvou, že by křesťané "měli zpozornět" a cosi nepodporovat...
  Byť se údajně jedná o myšlenky pana Fuchse, jsou zde citovány, jakoby jim autor článku věřil a to je smutné.

  Jediné s čím lze souhlasit je akutní nutnost vystoupení z EU.

  OdpovědětSmazat
 11. ĽAVICA sa posledných 200 rokov snažila chrániť proletariát, odstrániť detskú prácu, zabezpečiť nezamestnaným živobytie, odstrániť chudobu, nezdravé životné podmienky, stavať byty, školy, nemocnice pre všetkých bez rozdielu..... Dnes je ĽAVICI pripisované všetko to, čo odmieta robiť pravica a liberáli. Dnes sa na ľavicu hádže všetka špina, ktorú spôsobili liberáli a konzervatívci. Ľavica nebola nikdy za bezbrehú slobodu jednotlivca. Naopak, podporovala kolektív, spoluprácu v kolektíve, podporovala spoločnú prácu ľudí na spoločnom blahobyte. Príkladom sú akcie " Z ", v ktorých ľudia bez finančnej odmeny dobrovoľne stavali pre lokálnu spoločnosť = dedinu, obec, sídlisko rôzne stavby, železnice - napríklad Bujanovský tunel ( môj otec tam pracoval )....Ďalším príkladom bolo dobrovoľné jarné upratovanie spoločenstva činžiakov, odpratávanie snehu .... dnes nikto nevezme lopatu, či hrable, dnes nikto nezdvihne zo zeme papier - lebo platia dane, tak nech mesto upratuje, čistí. Zodpovednosť voči spoločnému majetku bola obrovská, dnes tak cítia ešte starí ľudia, ktorí vyrástli za socializmu. Za socializmu si ľudia vedeli opraviť každý prístroj, auto, postaviť svojpomocne dom. Dnes čakajú na pomoc štátu.
  Boli to liberáli a konzervatívci, ktorí šírili pred rokom 89 nenávisť k štátu, k jeho plánovaniu výroby tak, aby každý dostal to, čo mu patrí. Liberáli sa chceli oslobodiť od úlohy štátu tak, aby každý bol zodpovedný za svoj život a nie štát. Konzervatívci chceli náboženskú slobodu, pritom kto chcel chodiť do kostola, chodil. Kto chcel krstiť, krstil, kto chcel birmovať, birmoval. Kto chcel veriť, veril. Lenže, mnohí kresťania túžili po kariére, tak zapierali vieru, proti štátu sa búrili, prevracali kabáty a vstupovali do KS. Práve títo prevracači kabátov spôsobili začiatok morálneho chaosu, ktorý vládne dnes.
  S príchodom kapitalizmu sa všetci, vrátane kapitalistov, obracajú o pomoc tak nenávideného štátu : majitelia firiem žiadajú finančné úľavy a podporu od vlády, aby postavili svoje firmy v priemyselných parkoch, obyvateľstvo zase rôzne sociálne dávky, podpory, prídavky....
  Liberáli i konzervatívci odmietajú výdavky zo štátneho rozpočtu na sociálne výdavky, najmä na dôchodky.
  Liberáli dohnali slobodu jednotlivca do krajnosti tak, že dnes sa každý hlási k rovnoprávnosti : LGBT, hendikepovaní, všetky rasy, každý migrant bez rozdielu.... To nie je dielom ľavice, to je dielom liberálov. Tak nevytvárajte nový politický konštrukt -ľavicový liberál neexistuje.
  V závere pán Ungermann navrhuje odchod z EÚ. Upozorňujem, že zakladajúcim hýbateľom EÚ je NATO. Len ten štát môže vstúpiť do EÚ, ktorý najprv vstúpi do NATO. Vystúpenie z EÚ je kontraproduktívne, ak zostane štát v NATO. Tak či tak bude štát riadiť NATO, ak nie EÚ, ak sa z EÚ vystúpi. Čiže prašť, ako uhoď. Najprv by sa malo vystúpiť z NATO a potom z EÚ.
  Na druhej strane, samotný zväzok EÚ by bol prospešný, keby politici neboli ovce, keby dôsledne hájili záujmy svojho štátu aj proti všetkým, keby neprijímali jednohlasne každú " kravinu ", ktorú im predloží Európska komisia. A keby neboli ľudia a politici predajné bábiky, ktoré chcú za každú ceny patriť na Západ. Za každú cenu, aj za cenu straty identity národa.

  OdpovědětSmazat
 12. Pro připomenutí pár věcí, které vyplývají jedna z druhé. Hromadná výroba je velice efektivní. Výrobky z ní vyšlé jsou mnohokrát levnější než řemeslné. Továrna na hromadnou výrobu, postavená na úvěr stojí hned, kdežto řemeslník, který by chtěl rozšiřovat podnik z toho, co vydělá by se na ní zmohl tak za sto let. Úvěr na úrok vede k tomu, že bankéř nestojí o to, abyste úvěr splatil, ale abyste platil úroky, nejraději pořád. Peníze, které dostane na úrocích investuje – půjčí zase někomu jinému. Tím se zvětšuje objem peněz v bankovnictví. Díky kvantitativnímu uvolňování a odstranění etických zábran to může růst do netušených rozměrů. Právě proto, aby byl kdokoli, jednotlivec, ale i stát nucen žádat další úvěry je podporována spotřeba, nesmyslné inovace a všelijaká práva.
  Člověk je v tomto systému podplácen, vyzýván k dalším a dalším nárokům, a zároveň ponižován na úroveň koše na odpadky. Jeho „životní úroveň“ je měřena tím, co spotřebuje. Výsledkem je naprostá zmatenost, podporovaná všudypřítomnou propagandou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. J.H ďakujem za doplnenie a súhlasím absolútne.
   Musí mať všetko človek hneď a rýchlo ? Za socializmu sa na všetko čakalo, boli poradovníky - no ľudia sa práve preto tešili a radovali z každej maličkosti. Mnoho vecí si vyrábali, opravovali, stavali. Dnes sú ľudia smutní, nervózni a prevláda nenávisť, hoci sa topia v " blahobyte ". Regály v obchodoch sú preplnené, háky plné mäsa, banánmi sa môžu ohadzovať. Dôsledok : nikto si nikoho a nič neváži. Česť výnimkám.

   Smazat
 13. https://dolansky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=746582 - mizerné spolky pokračují

  https://www.email.cz/download/k/shTEVWJnITLegPHd-YtC-qMIUJfyad0nICSxPVzILW5P9d7gFbKM1FbFmM9iUaRbX92w51I/Stredoevropan.cz.mp4

  https://pravdive.eu/news/241361/imigranti-uz-vyhaneji-francouze-z-marseille

  OdpovědětSmazat
 14. Ano pane Kuras. a děkuji. Musíme se co nejrychleji promořit evropskými hodnotami.

  OdpovědětSmazat
 15. Ha, ha, to jsou to ale novinky, že "V USA mají seznam doporučovaných menšin. 30% herců v menších úlohách musí být ženy, lesby, homosexuálové, bisexuálové, transsexuálové, nebo političtí aktivisté z jejich řad." Dále, "Přitom aspoň jeden z nich musí mít vhodnou rasovou či národnostní totožnost: Asiat, černoch, Hispánec, indián, Arab, Havajec a kdokoli z Tichomoří." Moc divné, že ti navrhovatelé zcela opoměli v USA nejvíce znevýhodňovanou a potlačovanou menšinu, tedy židy. Snad proto, že Hollywood je jimi již dostatečně promořen a nechtěli na tuto skutečnost dále upozorňovat.

  OdpovědětSmazat
 16. Oslava Vídeňského totáče.
  Už jste viděli tu novou sochu Marie Terezie ? To je tedy umělecký skvost ale zlí jazykové tvrdí, že v tom bude jakási malá česká pomsta. Někteří říkají, že je to jen šachová figurka, já jsem zase uchvácen její velkou zadelí. Prostě majestát. Holt, každý si najde v ní své zalíbení. Není lehká je snad z betonu. Váhu odhadují na několik tun i když skulptura stojí na desce s čůrátky. Mám strach, aby se nepropadla do hradních garáží pod ní. Škoda, že už nežije Hašek, ten mistrně perem vládnouti znal a oslavil by jí jinak, byla by aspoň sranda. Doporučuji navštívit a obdivovat. Kde ? V Praze 6, kde se magistrát věnuje hlavně sochám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No co. Symbol těch, kteří si to vymysleli - flaška.

   Smazat
 17. Jen škoda tenisových kurtů a v zimě kluziště, kde za babku sportovaly generace. Nyní tam trčí císařovna, "užitečná" všem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.