Reklama

pondělí 19. října 2020

Nekorektní politologický slovník – Levice není Pravice

Josef Ludvík
19. 10. 2020
17. září mi web Nová republika uveřejnil povídání o tom, proč je liberalismus opakem neo-liberalismu. Druhá část série pojednává o tom, jaký je rozdíl mezi „levicí“ a „pravicí“. O zmatečném používání pojmů svědčí i Wikipedie, základní informační zdroj mládeže. V ní je například uvedeno, že DSSS je „krajně pravicová“ strana, která klade „důraz na sociální hledisko“? To k sobě tedy moc nepasuje. Jak se tedy v té bájné pravo-levosti zorientovat? Nápovědou může být exkurze do historie.

Označení se používá už od Velké francouzské revoluce, kdy sedávali na levé straně v tehdejším parlamentu (v Generálních stavech) přívrženci liberálů a radikálů prosazující svobodu, rovnost a bratrství a napravo zástupci reakce a monarchistických aristokratů.

Společnost se ale vyvíjela dál a od 40. let 19. století byli za levici považováni revolucionáři, anarchisté a marxističtí socialisté. Pravicí potom byli přívrženci šlechty, liberálů, lokálních podnikatelů a sil vládnoucích ve státě – prostě „lepší lidé“.

Od konce 19. století jsou za levici považováni socialisté, kteří se postupně rozštěpili na kompromisní sociální demokraty a na radikální komunisty. Pravice zůstala pravicí, ale vliv jejích elit se rozšířil z oblastí lokálních na úroveň státní a ovládla představitele moci zákonodárné, výkonné i soudní.

Po 2. světové válce byli za levici považováni především komunisté, protože anarchisté téměř vymizeli a sociální demokracie pokračuje ve svém kmitání kolem politického středu. Pravice se přizpůsobila ekonomické globalizaci a postupně se stále více neo-liberalizovala.

Od 90. let 20. století politické levicové postoje slábnou a za levici s reálným vlivem už je v našem prostředí považována jen sociální demokracie kolaborující s pravicí. A aby byl chaos dokonalý, tak globalistická neo-liberální pravice svou propagandou podporuje i zdánlivě levicovou multi-kulti ideologii a tzv. neo-marxismus.

Levice

Základním kritériem levicovosti je stavění se na stranu pracujících a sociálně slabých.

Cílem levicových řešení je zvýšení životní úrovně prostých občanů, což se dá provádět i na dluh. Skutečná levice však musí být rozpočtově odpovědná, a proto musí zamezit zadlužení a o nezbytné finance připravit bohaté a mocné elity.

Levicová řešení ekonomických, společenských a politických problémů mají většinou formu přerozdělování, zestátnění a třeba i zvyšování daní, které mají zajistit prostředky pro sociálně slabší. Vzhledem k tomu, že mocní udělají cokoli, aby své výsadní postavení uhájili, tak levicovou revoluční odpovědí na teror pravice bývá teror levice.

Levicová politika posiluje ve společnosti rovnostářství, což je možné jen při oslabení vlivu elit. Podle Thomase Pikettyho totiž jinak neustále bohatnou bohatí, chudne a zmenšuje se střední třída a rozšiřuje se počet chudých.

Teoretické základy levicovosti se během doby mění v závislosti na historickém vývoji. Začalo to liberalistickým bojem za svobodu podnikání, které omezovalo finanční moc šlechty. Pokračovalo to marxismem, leninismem, stalinismem, trockismem, maoismem, reálným socialismem a Rudými Khméry. V současnosti je za levici považován i tzv. neomarxismus, což však je kukačí vejce neoliberalismu.

Obecně se předpokládá, že podle hlásání levicových hesel a prosazování levicových témat se pozná levice. Tak jednoduché to však, bohužel, není. Často se levicově vyjadřují i politici stran pravicových, protože usilují o podporu a hlasy obyčejných lidí. To, že na své sliby po volbách zapomenou, je smutná pravda, ale s tím nic nenaděláme. Taková je reálná populistická politika pravice.

Levicové politické strany mívaly v názvu, že jsou socialistické, anarchisté, později i sociálně demokratické či komunistické. Dnes však některé strany, které jsou podle názvu levicové, provádějí politiku vyloženě pravicovou. Výjimečně se ale může stát i to, že strana, která podle názvu nemá s levicí nic společného, k levicové politice inklinuje – příkladem může být nejen program, ale i většina zákonodárných návrhů a hlasování poslanců SPD v parlamentě.

Levicovost je oprávněně kombinována i s jinými politickými idejemi – například s vlastenectvím, pacifismem, humanismem a ochranou lidských práv či životního prostředí. Jinak to ani nejde. Věrohodná levice nesmí ve svém státě zatracovat žádnou společenskou skupinu, národnost či víru. Vůči cizině nesmí být agresivní, avšak své občany musí vést k ochraně státu a k hrdosti na něj, protože ve světě probíhá mezi státy boj o přežití. Životní prostředí musí být chráněno pro občany, neboť jinak budou mít otrávené potraviny a vodu, přijdou o genofond, uškodí jim sucho, povodně, klima...

Extrémismus lze nalézt všude. Ten levicový se projevil například ve stalinistických procesech, totálním znárodňováním, nuceným združstevňováním, ničením kulturního dědictví, falšováním historie nebo v Kambodži.

Příčinou kolapsu levicových společností ve východní Evropě i jinde bylo souběžné působení vnějších a vnitřních faktorů. Mezi ty vnější patřily především studené i horké vojenské agrese, finanční, ekonomické i kulturní tlaky. Za vnitropolitické faktory považuji pomýlenou ideologii a lidský faktor (lidé často podléhají nutkání dělat i to, co považují za špatné – zvláště když věří, že se jim to vyplatí). K rozkladu států reálného socialismu napomohlo též to, že politický systém řízení společnosti paralyzoval síly ekonomické (které proto přestaly být schopné konkurence), síly duchovní (vědu, školství a kulturu) a deformoval právo.

Většina pokusů o vytvoření levicové komunity či státu skončila neúspěšně, či dokonce tragicky. Ale byly a jsou zde i úspěchy. Uvedu jen některé. V Izraeli desítky let skvěle fungovaly kibuce, což byly komunistické obce se společným majetkem. O SSSR se vykládají hororové příběhy, ale žádná jiná země (snad mimo současné Číny) nedokázala během 70 let pozvednout ekonomickou, sociální a kulturní úroveň ve své společnosti tak radikálně, a přitom ještě odolávat neustálým agresivním útokům mocností celého světa. Izolovaná a opovrhovaná Kuba svými zdravotníky léčí obyvatele Jižní Ameriky i Afriky a podle statistik je zdravotní péče Kubánců srovnatelná se zdravotní péčí Američanů v USA.

Současné evropské politické levici nevěří ani její členové, natož voliči. Bezcílně tápe, dělá podivné kompromisy, nemá ideologii a proto slábne a slábne. Jedinou její šancí je návrat ke kořenům, ale někteří levicoví politici to nechápou a jiní se bojí, že za to budou muset draze zaplatit, a toho se bojí...

Pravice

Pravicoví politici a strany prosazují zájmy elit všeho druhu (šlechtických, podnikatelských, finančních, mediálních, politických i církevních).

Cílem pravicových osobností, sdružení, politiků i stran je zvětšování zisku, majetku i moci elit a dosažení oligarchického postavení v globálním měřítku. Proto musí o peníze i podíl na moci připravit lidi závislé na výdělku a sociálních dávkách. Paradoxní přitom je, že leckdo si ani nemusí uvědomovat, že pro oligarchy pracuje, když jde za svými ideály.

Pravicová řešení ekonomických, společenských i politických problémů jsou založena na privatizaci, parazitování na investicích i dotacích obcí, státu i EU, omezování sociálních jistot pracujících i jiných lidí a snižování daní majetných. K dosažení těchto cílů neváhá pravice využívat lži, polopravdy, vraždy, převraty, fašistické diktatury...

Teoretické základy pravicovosti se během doby mění v závislosti na historickém vývoji. Začalo to bojem šlechty i církví proti liberalismu a pokračovalo to bojem podnikatelů i mocných proti marxistům, komunistům a jiným rozvratníkům. Dnes je ideovým kompasem pravice neo-liberalismus a vědomě i nevědomky pracuje na vytvoření fašistické světovlády elit.

Pravice se ve své propagandě ohání mimo jiné i svobodou, demokracií, humanismem, lidskými právy, ekologií i potřebami nejrůznějších společenských skupin a menšin a obelhává voliče v honbě za hlasy. Své sliby a proklamace však považuje jen za pouhou předvolební taktiku.

Pravicové politické strany se označují jako strany konzervativní, lidové (většinou katolické), křesťanské, liberální, svobody, ekologické, vlastenecké, demokratické, atd. Dokonce i sociální. Názvy mají krásné. Vyjadřují tužby obyčejných lidí, ale prospěch mají zajistit přednostně elitám. Proč je tolik (otevřeně i skrytě) pravicových stran? Protože mocní se shodují na tom, že musí připravit o peníze občany, obce i státy, ale mezi sebou se o prachy a posty rvou jak psiska a každá taková smečka má své politiky a propagandu.

Pravicový extrémismus je násilný a podlý. Mocní posílají na válečná jatka občany, odírají zaměstnance, korumpují státy, vydírají a uplácejí zákonodárce i soudce, finančně „motivují“ média, vědce i školy. Vše pro zisk a moc oligarchů. Pravicovost je tedy vlastně jen více či méně naředěný fašismus cukrovaný líbivými hesly.

Každá společnost má zapsán svůj zánik v genech – z čeho bohatne, to ji nakonec zahubí. Pravicoví politici jsou pouhé nájemné síly bohatých a mocných, a těm jde jen o moc a prachy. A čím je kdo bohatší a mocnější, tím více si platí politiků. Avšak každou moc nakonec poráží někdo či něco mocnější – může to být konkurence, válka, revoluce zbídačených, vyčerpání zdrojů, zničení přírody...

Z hlediska historického je normální, že mocní a bohatí už po tisíciletí ve svých státech vládnou a bojují mezi sebou o moc. V novověku na Západě nastrčené politické strany zajišťují, aby lid poslušně pracoval, nebouřil se a nechal se ovládat elitami. A přitom mezi sebou ve volbách o hlasy voličů „demokraticky“ soupeří.

V současnosti je pravice v globálním útoku. Spojené síly světových elit ukrývající se především za armádami USA a globálními korporacemi rozvracejí a vysávají jeden stát za druhým a stejně to nestačí. V současnosti je proces kumulace kapitálu tak daleko, že už se nedostává dostatek prostředků ani na občany států Západu. Například v USA je kolem 40 milionů bezdomovců a každý druhý občan pobírá sociální dávky.

Pro úplnost zmíním i strany středu

Připusťme, že strany a politici levicoví mají jako prioritu prospěch občanů a strany a politici pravicoví mají jako prioritu službu svému dobrému bydlu, popřípadě i těm, kteří to bydlo pozlatí.

Lze namítnout, že některé strany mají jako prioritu ekologii, národní zájem, mír, lidská práva, morálku, víru či něco jiného a s námitkou musím souhlasit. Za těmito „vyššími“ morálními ideály je však vždy buď levicový altruismus, nebo pravicový egoimus podle toho, zda jsou příslušní politici skutečně levicoví, nebo zda jsou jen zneužiti pravicí.

Teoreticky tedy strany středu vlastně neexistují.

V reálném politickém životě však je mezi levicovým altruismem a pravicovým egoismem velmi široký prostor, ve kterém se levicovost a pravicovost překrývají a stranami středu jsou naopak politické strany naprosto všechny. Dokonce i tam, kde by bylo možné určitou stranu ideově a programově zařadit jako ryze levicovou či pravicovou, lidský faktor jasnost postojů v reálném životě rozostřuje a zamlžuje.

Příkladem zmatku může být například neoliberální politika pana Ing. V. Klause v 90. letech 20. století a obou pánů Klausů v současnosti. Na jednu stranu se hlásí k národním zájmům a zajišťování potřeb a prospěchu českých občanů, ale na druhou stranu jsou to čelní bojovníci za rozklad české ekonomiky a ničení soběstačnosti.

Klausové se slovy i činy hlásí k principům Washingtongského konsensu a neoliberalismu a prosazují otevřenost ekonomiky ČR a její naprostou podřízenost globalizaci, EU, MMF, ECB atd. Způsobili tedy, že stát je v ekonomické pasti.

Ročně z ČR odchází kolem půl bilionu korun – jsme krmelcem Evropy. Stát je smluvně naprosto paralyzován. Nemůže dávat zemědělcům dotace podobné jako privilegované státy EU. Nemůže chránit své producenty před dumpingem. Dokonce ani neřídí Českou národní banku a nemůže efektivně chránit svou měnu. Vlastně jsme protektorátem evropských a globálních elit.

Závěrem příklady levicových a pravicových postojů

Je třeba chápat, co je to levicový a co pravicový postoj a mít jasné ideologické stanovisko. A co jiného by mělo být tím kompasem, než proslulé Klausovo „o peníze jde až na prvním místě“. Vždy jde především o to, zda peníze směřují k občanům, nebo k elitám. Pro názornost uvedu příklady z velké i z komunální politiky:

- Budují se volně přístupná sportoviště a podporuje se sport dětí a mládeže, nebo se staví katedrály sportu s tribunami pro čumily?

- Podporuje se amatérský masový sport, nebo profi-sportovci a soukromé sportovní kluby?

- Podporuje se hromadná doprava a cyklodoprava, nebo se staví dálnice?

- Vyčleňují se jízdní pruhy pro hromadnou dopravu a jízdní kola, nebo se ve městech zvyšuje počet jízdních pruhů pro automobily?

- Rozšiřují se ve městech zelené a rekreační plochy, nebo se rozšiřují parkoviště?

- Podporuje se aktivní muzicírování a ochotničení, nebo se staví koncertní sály a platí profesionální divadla?

- Je příroda prostorem pro vnímání krásy, procházky a sport, nebo je pouhým zdrojem surovin?

- Zemědělství je určeno pro pěstování zdravých potravin, nebo je jeho smyslem zisk?

- Zemědělskou půdu je správné uchovávat a zkvalitňovat, nebo je lhostejné, že schne, eroduje a je otravována?

- Lesy jsou určeny pro vsakování deště, zdravý pohyb, krásu a živé ekosystémy, nebo je to jen prostor na pěstování dřeva?

- Na venkově je dobrá doprava, zaměstnání a příjemný život, nebo je venkov jen pro důchodce a rekreanty?

- Zahrádkářské kolonie jsou podporovány a chráněny, nebo je to prostor pro developery?

- Veřejný prostor je chráněn a rozšiřován pro občany, nebo je určen k privatizaci a zastavění?

- Organizuje se masová branná připravenost zahrnující první pomoc, otužování, branné sporty a civilní obranu, nebo je budována profesionální expanzionistická agresivní armáda?

- Pořizují se zbraně obranné, nebo útočné (stíhačky, bombardéry, tanky)?

- Je správné zajistit produkční soběstačnost v důležitých ekonomických sektorech, nebo je lhostejné, když je stát výrobně zcela závislý na dovozu základního spotřebního sortimentu ze zahraničí?

- Podporuje se ochrana domácího čistého průmyslu a služeb, nebo se budují skladové haly a montovny v majetku cizinců?

- Prosazuje se vyrovnaný rozpočet a finanční nezávislost, nebo se přistupuje ve finanční tísni, který je vlastně trvalá, k zadlužování a prohlubování závislosti na bankách?

- Směřuje výchova ve školách k pěstování hrdosti na svou zemi, k odpovědnosti a odhodlání, nebo se podporuje národní odcizenost, parazitování, povrchnost a požitkářství?

- Je podporována výchova k empatii, vzájemná pomoc a obětavost, nebo soupeřivost, bezcitnost a lhostejnost?

Co z toho vyplývá? Levicová politika je zaměřena k tomu, aby finance směřovaly k obyčejným občanům a zajišťovala se osobní, obecní i státní suverenita. Pravicová politika naopak podporuje investice do velkých projektů, ze kterých mohou příslušní politici získávat soukromé a stranické desátky.

71 komentářů :

 1. Západní kapitalizmus je zrůdný systém , války , krize , neustálá inflace , bohatí bohatnou , chudí chudnou !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Znáte nějaký lepší systém? Sem s ním.

   Vymazat
  2. 19;29
   Demokracii,ale ne Made in amiokupant?!!!!

   Vymazat
  3. 19:29 Socialismus který byl zrazen gorbačovem a jeho poskoky. Dnes se na levici a pravici nejede jen na slouhy korporací a vlastenců ve svých zemích.

   Vymazat
  4. Bych si dovolil a mel dotaz a mimo tema.?
   Jestli autor Ivan David ,je totozny s dr.Ivanem Davidem Csc,a s poslancem Ceska v EU.
   /Dvoji vyskyt. Vidim tady.Poznamka,nejsem speh/.
   Jestlize ano, mam dilema,vzhledem k jeho cinosti i te minule a konzistenti. Tedy jeho soustavne cinnosti,ve stale stejnem duchu,neuhybajici pred nicim,bez bazne, "pronasledujicim" pravdu a osvetlujicim prometheovsky skutecnost atd. /Tady vidite,jak ta english je mocne vystizna jednim slovem a jeste vypadam jako yntelygent/.
   Tedy ,bychom zrejme potrebovali I.Davidy,rovnou aspon dva /ani tisic Davidu by ted a prave ted neprislo nazmar/,taky pocitam aby se s nim rychle pocitalo i do vlady, kde je treba vice nez prislovecna sul nad zlato..
   Vsude je slyset jen plac a narek a tak zrejme nezbytna a intenzivne a zazracne leciva
   "Ziva Voda"/dovoluji si pana I.D. nazvat/, ale hlavne jeji, /jeho/ pusobeni a uzdravovani se jiste neminou ucinkem na nemocne pacienty vseho druhu...

   Vymazat
  5. 19:29

   Socialismus. Ovšem v poněkud jiné podobě než ten, s kterým máme mnozí zkušenost. I když i ten byl pro pracující mnohem lepší než toto. Takže stabilní socialismus by vyžadoval velice přísné až drakonické postihování korupce, klientelismu a majetkových trestných činů. Vysoké zdanění majetku nad určitý rámec osobních potřeb, v maximální možné míře družstevní forma vlastnictví výrobních prostředků, změna vztahu k odpůrcům systému z nesmyslného omezování na vyhoštění. S tím že napřed uhradí náklady investované do nich společností, nebo jim propadne majetek.

   Vymazat
  6. 1929 by chtel vedet zda je znam jiny system a 0549

   odpovida,ze socialismus ,ovsem k nemu by bylo treba znovu znarodneni,coz asi nepujde nebo je nekdo jineho nazoru.
   V programu SPD se mluvi o zmene systemu,ale smi se o tom tady vubec diskutovat na pr. jake jsou moznosti a alternativy nebo ne?
   Nestacilo,ze v Ustave neco takoveho od zacatku zda se umyslne chybi?
   Ma byt o tomto bodu a zmenach otevrena diskuse, nebo to bude snad i tady zakazano a proc?

   Nebo to je vsechno jinak a jak?
   Pak by bod 10 programu SPD nesmel byt asi nikdy realizovan a diskuze o nem by nemusela byt vubec pripustena tj byla by zcenzurovana a podporovat SPD k dosazeni vetsiny ve Snemovne,aby se vydiskutovana zmena dostala do Ustavy by mohla prijit vnivec?
   Kdovi proc tak tomu je a to ma snad byt tak dalsich 30 let,kdyz sousedni staty maji ty platy beztoho,aby jim byly dve tretiny mezd kradeny a my se ty potrebne zmeny a alternativy nesmime tady dozvedet?

   Vymazat
  7. Krtecek20. října 2020 6:43
   Znárodnění není žádný strašák. Jak jinak chcete napravit poměry, když deset, nebo kolik rodin vlastní veškerý majetek na Zemi? P.K.

   Vymazat
  8. není třeba ostrakizovat nebo se bát výrazu znárodnění, zestátnění... toho se bojí jen egoističtí pravičáci. Po druhé světové válce se zestátňovalo prakticky v celé kontinentální Evropě, všechny vlády... Důvodem bylo všeobecné poznání, že bezbřehý kapitalismus a koncentrace majetku a moci v soukromých rukách jsou ničivé pro společnost, a byly důvodem vzniku této války a všeho utrpení a škod, které přinesla... Proto ve velkém měřítku znárodňovaly vlády všude, nejrůzsnějších stran... i u nás k největším znárodněním došlo za vlád pravicových. O tom se u nás buď mlčí, nebo vysloveně lže... Na podstatě kapitalismu to nic nemění... ani na problémech, které nutně způsobuje... Rozpor mezi soukromým vlastnictvím a společenským charakterem práce na kterém soukromé vlastnictví výrobních prostředků parazituje, byl dostatečně srozumetelně popsán a vysvětlen... a ty problémy jsou stále větší a palčivější...

   Vymazat
  9. Tak vida pan PK se pta k veci.mozna bychom nemuseli resit cely svet,

   ale zkusit nejprve resit nasi republiku.
   Vsimnete si,ze jsme nyni jen republika montoven,co by jste chtel znarodnovat i Babis si pujcil miliardy a ostatni darebaci zabunkrovali to co nam ukradli do danovych raju,kde jim to bude brzy ukradeno a zdecimovano a oni totiz nevi,ze danove raje kupuji za jejich penize dluhy SS.
   Domnivam se,ze se musime rozhlednout a zjistit co si udelali za system sousede a proc maji tak vysoke platy(pan NOVICOK zdejsi diskutujici pise,ze je to asi 212 kc na hodinu a system se nezhroutil naopak drzi se i v krisi nebot 212 babek ma v zakone) v jakem systemu ziji teda sousede,vite to pane PK a jake jsou tam asi zakony,kterymi si vybalancovavaji nenazrane pravicaky a levicaky slouzici kapitalu.
   Mame jedinecnou moznost zkusit postavit u nas neco co tu jeste nebylo a pouzit k tomu ty zkusenosti a zakony s nimiz tamni tzv Stredni trida a tzv "delnici a rolnici"drzi balanc o kterem pise autor clanku.
   Zdaneni nenazrancu,kteri nam kradou z republiky rocne pul bilionu u nas nikdo opravdu nepozaduje!
   O tom by ta zmena mohla byt a clanek diskusi otevira,jen si ho znovu a znovu prectete.
   Mame volit zase polit.subjekty ,ktere slibuji,ze snizi dane a je jim jedno,ze republika padne hlavne jachty a domy v zahranici!?
   Oni nechteji snizit dane nam,kteri sotva dychaji a budou nyni brzy zniceni C19,padnou i s firmami do dluhu,ale opet tzv korporacim,ktere pry jsou vykonnejsi a SILNEJSI nez my ,obycejni lide a presto se doposud uspesne vyhybaly a vyhybaji placeni dani.
   Jestlize jsou neco vice nez my proc by nemeli dat i vice nez my na stat ve kterem ziji a prestali ho rabovat!?

   Proto se jako stat i zadluzujeme a padame do dluhove pasti exekuci a system nas bude dale holit jako ovce a vsichni ovcane budou tomu tleskat a volit znova ty,ktere vlastne ani nepotrebujeme.
   Neni mozne dalsi desitky let delat a volit tytez a ocekavat jiny vysledek to je chimera pro majtele prazdnych lebek a jejich zkrizene hnaty brzke smrti!

   Beze zmeny systemu,bude nadale nemozne zmenit vadny exekucni zakon,NIKDY to nepujde,tedy ani nemuze nikdy vzniknout Stredni trida,
   a to co se za ni povazuje dnes je jen jakysi ubohy zbytek,nyni ho znici i prima vir C19 a politici,kteri predpokladaji,ze jsme uboha masa ovcanu k vycucani jako citron!
   Ono se situace meni pan Reporyjec ukazuje holou prdel a tim i cestu to je signal,ze on politiky nepotrebuje,udela si co chce a jeste se nynejsimu systemu vysmeje jak je proti nemu bezmocny a pro budoucnost uz brzy NEPOTREBNY.
   Tak co pane PK a ostatni rozumeli jste to tady a jak?

   Vymazat
  10. Pane Krtečku,ti lide tady si v komentech budou stěžovat

   komusi neznamému dalsich 31 let,který má ty hromadici se problemy
   ze ně jakoby snad rešit.
   Takový však prozatim neexistuje a slovo "solidarita" je pro občany ČR ještě stale prazdny pojem.
   Lide hledaji "vudči osobnosti" a vidite sám voli v nouzi Babiše,ktery žadny program nema a nemuže ani mit, nebot je řizen zezadu a musel by se zpovidat voličum proč nejedna a nechce změnu systemu,ačkoli jinde je už dávno FUNKČNI a v Ustavě.
   Nyni když jste napsal jeden z prvnich navrhů řešeni šokovani voliči mlči jako ryby.
   Nejsou zvykli řešit problémy,možna i chybi znalosti a informace jsou blokovány,aby se agonie režimu dále mohla prodlužovat a budou čekat tiše v jamkach dalsich 31 let jako dodnes.
   Nemame tu dokonce ani odezvu někoho z SPD vedeni,asi neexistuje nikdo,kdo by se staral o ideologii strany a o přisun voličů,ten by se totiž musel tady mezi nami objevit a mit zajem na postupu strany k ziskáni většiny v Parlamentu a tedy hlavně chtit největši množstvi voličů.
   To se ale asi dit nebude a tak bude třeba hledat dodatečná rešeni,když vedeni SPD zarytě bude mlčet a brzy i nepřipusti dalši možne kriticke hlasy,nebot si mysli,že Program je dokonaly a přinese vice než 6% hlasu,což stači k pobytu v Parlamentě,ale to je tak celé.

   POKUD TO JINAK NEPŮJDE BUDE SE MUSET INICIALIZOVAT VICE PODOBNÝCH WEBŮ S CILEM VYTVOŘENI PŘIPADNE KONKURENCE.

   Mužeme vymyslet postup jak dosahnout vetšiny ve Snemovně,ale tim naše prace "intelektuálu"bude končit,nebo si myslite,že budeme konzumovat lačně podobne članky jako je ten nahoře a SKUTEK UTEK?
   Jinak to tu zima zmrazi a z ledu se neozve ani hlasek nebot vlada odmitne Putinovu vakcinu jako ti chudaci lz Ukrajiny!??!

   Vymazat
  11. 2213

   Z vaseho komentu logicky vyplyva,ze bez zajmu o "spojeni"s obcany ceka KAZDY polit.subjekt bud roky pomale umirani, mezi nizkymi % v Parlamentu, nebo uplny krach,ktery ted prozivaji tzv "levicove" CSSD a KSCM a je tu podezreni,ze jejich verchusky mohou byt k tomu vedeny neviditelnym "pozadim",anebo samym svym postojem k volicum,kteri jsou pro ne doposud jen mrtvy"material"a obtizne mouchy,
   Ten staci ohlupovat dva tydny pred volbami tak,aby byli jimi zvoleni.
   To jen pro jejich "zpupny"a pohodlny zivot a odmeny,jen si nespalit prsticky a serizovat JEJICH poslance,aby "odhajlovali" co je treba i podvodem jako jsme videli zakon o POLICEJNIM STATU,brzy i totalni cenzury,politické policie,to vse z klaunova klobouku cirkusu pripravy "diktatury humanismu" jak meli mustr v minulosti a kdeze Svobody a Prime demokracie!
   Dobra,kdyz vedeni SPD tu mezi nas neposle v prijatelne dobe diskutovat sveho povereneho zastupce s cilem "zesilit"svuj Program, o to by meli mit zajem,pak at tedy dela zastup telesa SPD prozatim na pr. pan PK,ktery jak vidime vsichni se o to stejne vice mene snazi.
   Budeme muset jako obcane "vedecky"hledat cestu jak krachujicim politikum pomoci,anebo jak VSECHNY nas "nezastupujici politiky"mnohdy zla, nahradit.
   Je prece ostuda,ze ti "zastupci" zcela chlanokrevne mohou na pr. EMBARGO drzet 31 let na Zakon o referendu v zoufale snaze podvodu a ruznymi triky "politicke korektnosti" coz je jiny nazev pro LEZ, drzet moc a to za kazdou cenu pritom "ukradenou" nam volicum volbami,ktere v dusledku ohlupovani a porusovani zakona sdelovadly pod GR TV, vubec nemusi platit!
   Nakonec i Ustavu si pro sebe zkomolili,jak chteli naprosto odporujic davu zmanipulovanych domorodcu,kterym ji nakredencovali drze a sproste bez referenda!
   Nejsem si jist,zda tento troch peprnejsi koment bude pripustem,proto si ho pro jistotu opisi.
   Tak co budeme v diskusi pokracovat,treba i pod dalsimi clanky,nebot tento zachazi zase
   za obzor!

   Vymazat
  12. Jednoduše a srozumitelně lze definovat rozdíl levice-socialismus versus pravice-kapitalismus dle toho v čí prospěch jsou vydávány zákony v prospěch práce či kapitálu. U nás byl jednoznačně po roce 1989 upřednostněn kapitál a to až za hranu kriminálnosti. U nás není žádná strana, která by tuto disproporci napravila. V žádném případě nejde o sociální dávky, ale o rovnost odměny za práci a za vlastnictví kapitálu. Stanovení minimální mzdy a maximálního zisku by měla být samozřejmostí, stejně jako progresivní zdanění. Práce je všude dost, jen odměna za ní musí zajišťovat důstojný život zaměstnance i jeho rodiny. Zdravotnictví, výroba léčiv, školství, energetika, přírodní zdroje, zemědělská půda, větší část bytového fondu apod další služby nesmí být předmětem podnikání na principu maximalizace zisku. bv

   Vymazat
  13. Priknere,(pane bv)! Nevahejte a pojďte s nami občany voliči

   v dalšim vhodnem članku napsat a pokracovat, co si představujete pod bodem 10 strany SPD tj změna gangstersleho,nynějšiho režimu na co a jak!
   Ja navrhuji sestavit většinu v Parlamentu a odstranit balast nepotřebných polit.subjektu,ktere nemaji v programech zmenu už podupavaneho systemu zla gangsterů.
   Cestu ukazuje i pro menšinu termoboys, prdel pana Řeporyjce se kterým si stavajici načisto chrobalivý pry jakysi neomarxisticky režim nevi rady a on sam razi jeho zničeni na př.znehybněnim ministra zahraniči a dalšich potentatů,které DE FAKTO označuje svým zadkem,kde ho maji polibit na co vlastne jsou a tak ukazuje,źe stavajici režim je uplné na konci a zbytečny ve všech funkcich včetne jeho strany ODS,kterou už mohou volit snad prý jen majitelé prazdnych lebek se zlřiženými hnáty smrti, pod jejich viry C19 a už ne občane a to ve vlastnim zajmu,pokud nechtěji dale trpně trpět vykradáni svych kapes a platů o dvě třetiny!

   Tak Miru zdar, nebo taky ne! A..A

   Vymazat
 2. Přišlo mailem:
  Neplacte – ze zapaluji kostely.
  Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem, netečností, a hlavně vaší orientací a upřednostňováním spotřebního způsobu života dojít.
  Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky žrádla v marketech, televize přes půl obýváku, auta na půjčky.
  Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístků do volebních uren, Vaši zemědělskou zem vám ukradli, její zbytky poseli jedovatou řepkou, Vaši vodu Vám prodávají dráž než víno. Sebrali Vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata, průmysl.
  Plačte nad tím, že jste si nechali zničit školství a učňovský dorost, tolerujete obory, které nikdo nepotřebuje.
  Plačte nad tím, že upřednostňujete individuální zájmy nad celospolečenskými, tím jste umožnili rozvoj sobectví, netolerance, závisti a zničení morálky.
  Plačte nad tím, že jste uvěřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské soudržnosti.
  Plačte nad tím, že jste opět uvěřili Západu, který nás vždy prodal a zradil a chtěl zachránit jen sám sebe.
  Plačte nad tím, že jste se nepoučili z mnichovské zrady a opět uvěřili žvástům západní propagandy. … a udělají dobře, chováte se k nim sprostě jako hajzlové a západ si s vámi vytře prdel.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený anonyme 18:27, na něco jste zapomněl. Hádejte, kdo způsobil váš plač! To všechno se stalo samo sebou, nebo viníci žiji mezi námi?

   Vymazat
  2. 20.50 Ano a mnozí z nich se za nás vydávají...

   Vymazat

  3. 20.50 Není třeba hádat , způsobil to kapitalizmus , který tu už 30 let likviduje český národ . český průmysl , zemědělství , školství ,armádu , atd . Dnes jsme jen západní zadlužená kolonie , poslední ranou pro český národ jsou muslimové a koranovir !

   Vymazat
  4. Zajímavé je, že ten "socialismus" vládne v ČLR. Poslední opatření vlády ČLR bylo, že se snižuje věk odchodu do důchodu. Hlavní je tam ten fakt, že Čína nedovolí "rabování svého území". Pomalu na tento systém přechází i Rusko.
   Na ČT24 pořád slyším co Rusko ..., co Čína .., ale jak nás vodírají Němci ani náhodou. V současné době máme za nejbližšího spojence Izrael. Podle toho dopadneme. Měl by opět jet Babiš se Zemanem ke zdi nářků.
   Nakupujeme zbraně jak o závod, proti komu se budeme bránit, nebo koho budeme ochraňovat, jak loupí v Afganistánu či Mali.

   Vymazat
  5. Po převratu se útočilo na komunisty, kteří postavili například 30 přehrad a miliony bytů, aby se omluvili, za vše, co vybudovali. Po 30 létech je na místě se zeptat těch, co nepostavili skoro nic a naproti tomu jen ničili, kdy se za napáchané zlo omluví oni? Tváří se, jakoby se nic nestalo. Vtírají se tam, kde jen ubližovali.

   Vymazat
  6. 18:40 Sorry, to nepostavili komunisti, ale normální lidi. Brácha taky brigádě stavěl jednu přehradu o prázdninách při VŠÍ, smál se článků v novinách o BRSCprc, která měla být u nich založena. Ve skutečnosti tam nabyla, mezi betonáři nebyl ani jeden komouš. Pane, tak se vyráběly novinářské pohádky. To jen pro objasnění pravdy, přehrada byla postavena poctivě stojí a vyrábí kW elektřiny dosnes, Husák a jeho UV KSČ ji nepostavili, byli to lidi.

   Vymazat
 3. Kam lze zařadit dnešní ČSSD? Původně sociální demokraté hájili lidi práce v továrnách. Dnešní socdem hájí pouze zájmy státních zaměstnanců. A ty si před volbami kupuje.

  OdpovědětVymazat
 4. Výborně. Rozhodně přispívejte více.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikola Muchová zpívá s dětmi píseň "Pan Píča" a rodiče jásají. Přece refrén je pro děti tak úžasný: píčo, píčo...
   A zatímco Jourová útočí na 50+, Člověk v tísni ví, kde je budoucnost mladých. Pošlete jim peníze nemají a ni na chleba.............
   http://www.skrytapravda.cz/domaci/3566-zvracene-divadlo-nema-penize-kvili-novinky-cz-a-alternativa-je-nutna

   Vymazat
 5. Naprosto perfektní. Jen asi bude nutné hledat nový termín - pravice totiž nesměřuje k fašismu, jak jsme jej znali třeba v Itálii, ale k nové podobě nacismu, kdy tím "národem" jsou ti bohatí. To je patrné na "nacizaci" států EU, které se mocensky cití s podporou naciNato nad ostatními. Samozřejmě, že jakákoliv hesla rovnost - svornost - bratrství jsou jen prázdnými pojmy v té naší nejcivilizovanější části Evropy. Proto já se odkláním od víry v bílou rasu ve víru v rasu žlutou, jako rozumově i zručností a humanitou lépe vybavenou a možná i více poučenou vlastní historií i 2. světovou válkou, ve které zavládl teorismus těch "posvěcených" civilizovaných, byť nekulturních.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale fašismus je přeci propojení moci majetkové s mocí politickou. Proč mermo mocí vymýšlet nová jména pro to, co je dávno pojmenované a známé?

   Vymazat
  2. Rozhodně bych v tomto případě vůbec nepoužíval termín "nacismus", protože v dnešní době leží frontová linie mezi národovci a globalisty, a globalisti to jsou převážně ti podle Vás "novodobí nacisti". Doba je zmatená a je třeba věci nekomplikovat ještě víc.

   Vymazat
  3. Ale 19:32 přece píše, že se povýšili bohatí na nadlidi, na nadnárod a naznačuje, že jejich metody řízení státu a stáda občanů jsou daleko bližší těm metodám, které používal Hitler, než Musolini. Tedy ve správě EU vidí více prvky nacismu než fašismu. Ano, globalisté se staví do pozice nadlidí, cítí se jako Hitler povoláni Prozřetelností k tomu, aby s ostatními lidmi světa nakládali jako s dobytčaty.

   Vymazat
 6. ČSSD je stranou pravicovou s programem částečně sociálním. KSČM , kterou volím ač nejsem komunista , proto, protože jsem pochopil rozdím mezi socialismem a kapitalismem v Česku. Pravice , včetně Babiše sebrala voliče komunistům jednoduše , protože dnes lidé slyší na peníze . Bude trvat dlouho , než zase lidé budou naslouchat komunistům. Babiš dokázal , že to jde , ale samozřejmě nepřekročí svůj stín mamonáře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím. I když těch důvodů padající podpory jediné skutečně levicové strany je více.

   Vymazat
 7. Z definice levice a pravice, tak jak vznikala v reálu vyplývá, že žádná společnost, která je založena na pravicovém pohledu nemůže být plně demokratická. Zde si "šťastnější" jen KUPUJE odstup od ostatních a vydává to za svobodu. Touto svobodou však potlačuje svobodu jiných, přesně v závislosti na hodnotovém žebříčku, tedy financích. V pravicovém pohledu je hodnotový žebříček postaven čistě na jakýchkoli materiálních základech. Vždyť peníze se musí přece točit, nebo ten i u nás velmi dobře známý obchod s chudobou, což je svinstvo na druhou. Nebo neustálé nakupování všeho na co dosáhnu, i když to už nikdy ani nevyužiji, či možná ani neuvidím, leda na papíře.
  Ne náhodou býval jedním ze znaků především slovanských národů spíše kolektivní přístup oproti prakticky čistě individuálnímu "západnímu". Třeba takový zdánlivě odtažitý příklad, kdy se hodnota a předpokládaná výkonnost nějakého mužstva, např. fotbalového, počítá součtem hodnot cen na trhu jednotlivých hráčů. Ovšem když se sešel nějaký odkudkoliv kolektiv hráčů, kteří si rozuměli a i něco "málo" uměli, tak se "favorit" pořádně zapotil nebo "odlezl" s ostudou. (Pokud si hráči neudělají ostudu sami sobě jako "nedávno" "naši" fotbalisté, že?)
  V událostech kolem listopadu u nás, a v podobných událostech v ostatních zemích východního bloku, sehrál obrovskou roli úmyslně idealizovaný obraz vyspělého a bohatého de facto pravicového "sociálního" "západu", který už ale v tu dobu začínal vlastní degradaci na plný plyn. Kdyby ve vedení Sovětského svazu stál člověk schopnější a ne podřízený vlastní "iluzi" o "západě", měli jsme tu "Trumpovskou krizi" v nějaké jiné podobě už tehdy právě na počátku devadesátých let.
  Málokdo si chtěl přiznat, když kritizoval kde co a všechno u nás, a to i stejně jako dnes, že vždy záleží na tom, jak se sami chováme a ovlivňujeme třeba i ty "odporné a hnusné všední" záležitosti.
  Pokud však člověk má z počátku jakýkoliv názor, ale je vnitřně poctivý a čestný vůči sobě i druhým, musí se nakonec takoví sejít v mnoha oblastech, ne-li ve všech základních.
  Pokud je však někdo lump, zloděj, vyžírka a parazit povahou, je jeho jedinou touhou individualismus.

  Zvláště je vidět postupnou degradaci na ČSSD, která ani pomalu nemá srozumitelný a natož reálný program. Jejich funkci částečně přebírali v KSČM, ale zde byl a je neustále velký tlak proti nim. O pravicových stranách u nás ani netřeba psát. Ty se diskreditují neustále a vždy, když se dostanou kdekoli k "lizu", až na čestné výjimky, ovšem spojených s osobností, která je záhy stejně odstavena a moci se chopí "schopnější". Pravicové strany kromě občasných jednotlivých hesel, voliče v podstatě nemají čím zaujmout. Nejsou ani vlastenecké a ani pro pořádný rozvoj ekonomiky. A ani vlastně být v podstatě nemohou.
  Dodám jen - konečně velmi dobrý text o pravici a levici, jak se mají chápat. Tohle by měla být jedna z prvních a zdaleka ne poslední vlašťovka v tom, aby i mladí nakonec pochopili, jak se dnes mate a klame "pouhými slovy"! Při správném chápání slov, pak všechno "jednoduše" zaklapne do sebe.

  OdpovědětVymazat
 8. Jako pohádka na dobrou noc, dobré. Ale s realitou to má málo společného, je tam mnoho idealizujících tvrzení. Např.:
  „Levicovost je oprávněně kombinována i s jinými politickými idejemi – například s vlastenectvím, pacifismem, humanismem a ochranou lidských práv či životního prostředí. Jinak to ani nejde. Věrohodná levice nesmí ve svém státě zatracovat žádnou společenskou skupinu, národnost či víru.“

  Prožil jsem život v socialismu, který snad považujeme za levicový. Ač nekomunista, jsem ve škole i na pracovišti prošel mnoha povinnými školeními, takže znám nějaké socialistické zásady:
  Vlastenectví se upozaďovalo, propagován byl internacionalismus
  Pacifismus, byl buržoazní směr, nikoliv levicový
  Humanismus a lidská práva, něco neznámého. Masarykův humanismus, byl odsunut do zapomnění.
  Socialismus zatracoval společenské skupiny jak buržoasie (jistě, to jen tak pro úplnost), tak lumpenproletariátu.

  „Současné evropské politické levici nevěří ani její členové, natož voliči. Bezcílně tápe, dělá podivné kompromisy, nemá ideologii a proto slábne a slábne. J“
  Levice netápe. Levice se přihlásila k neoliberalismu a spolupracuje s ním, při likvidaci národních států a národů.

  Těch omylů tam je mnoho, ale závěrem
  Levice směřuje ke globální levicové totalitě. Pravice směřuje k fašistické totalitě, ale dnes již spíše k digitální totalitě, kdy budou lidé řízeni neosobně, prostřednictvím techniky. Nenechme se mýlit vzpomínkami na období socialismu, kdy řádil boj ideologií a obě s velkým sebezapřením, musely potlačovat svou podstatu a své skutečné cíle.
  V zájmu lidí práce a OSVČ, je demokracie. Ty příklady uvedené v závěru článku, jsou příklady demokratických přístupů. Samozřejmě za podmínky, že se lidé o politiku zajímají. Jinak je válcuje levicová, nebo pravicová totalita, s líbivými a lživými hesly. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jste měl nějaké velmi svérázné učitele a školitele. Ti mí a nejen mí vždy kladli důraz nevím jestli na "vlastenectví", ale rozhodně na národnostní uvědomění a hrdost na svůj národ, propagovali pacifismus a kritizovali západní imperialismus, odsuzovali vykořisťování člověka člověkem a ani to nemuseli nazývat humanismem nebo se odvolávat na humanismus Masarykovy republiky, která odpověděla na hladové pochody střelbou z pušek a přihlížela jako na něco přirozeného, když chudý člověk je totéž, možná méně než dobytek a zcela mu přísluší být ustájen s dobytkem v maštali. Nikdy také neopoměli připomenout třídní boj, který bylo před sicialismem, byl v jeho počátku a je tu opět, jen se o něm taktně mlčí, jelikož nevyžaduje pozornost když vítězí "ta správná strana".
   Demokracie je iluze, kterou vytváří ti, kteří zrovna drží moc a lidstvo je příliš hloupé na to, aby ji mohlo v reálu uskutečňovat. Zatím vždy byla a je diktatura, momentálně mikroskopické menšiny nad většinou.

   Vymazat
  2. Anonymní20. října 2020 6:18
   Vlastenectví. Ti učitelé možná byli svérázní, ale lepiči plakátů, vylepovali stejná hesla. Věřte mi, že na „vlastenectví“, důraz nekladli. Důraz byl vždy kladen na „internacionalismus“ a ukotvení naše země, jako součást „tábora míru“. Vy jste nejspíš navštěvoval nějaké disidentské bytové semináře a nějak se Vám to popletlo. Nebo Vás školili nějací staří Sokolové, ale to muselo být mimo oficiální systém.

   Pacifismus. Vyznávání pacifismu, mohlo vést k takovým koncům, jako je odpírání základní vojenské služby, což bylo nepřijatelné. Pacifismus také nepodporoval rozšiřování socialistického tábora, takže další minus. Takže byl odsuzován, jako buržoazní ideologie. Zde se Vám to nejspíš opět popletlo s „antimilitarismem“.

   Demokracie. Je to idea, a že je lidstvo hloupé ji uskutečňovat, bych netvrdil. Ale vyžaduje to od občanů trvalou politickou aktivitu, což je bohužel pro mnoho lidí ten problém. A proto se to vždy převáží na levicovou, či pravicovou totalitu. I když u té totality, již nemá význam nějaký přívlastek. Ta levicovost, nebo pravicovost jsou pouze lákadla na rozbití demokracie.

   Masarykův humanismus. Nejspíš mu křivdíte. Masaryk vytvořil republiku na humanitních ideách, takže občané měli právo se na ně odvolávat. To byl velký pokrok, oproti monarchii, ale dlouhá cesta k jeho realizaci. Však také Masaryk řekl, že máme demokracii, ale nemáme demokraty, kteří by ji uskutečňovali. O tom to je, mít dostatek lidí s demokratickým smýšlením. P.K.

   Vymazat
  3. Pro jednookého 11:20 - nevím, na jakou zvrhlou školu jste chodil, ale mně od základní školy, přes gympl (SVVŠ) až po vysokou vychovávali a učili vlastenci k vlastenectví. Výjimkou byl jen marxizmus-leninismus, ale z toho jsme měli spíš srandu - samá fráze, odtržení od života. Masaryk byl vizionář, ale při zakládání republiky podlehl moc českému nacionalizmu. Republiku tvořilo víc národností, ale oni (Masaryk a Beneš) razili ideu "československého národa", přičemž Slováci a jejich katolická církev se moc Čechoslováky necítili. O Němcích, Polácích a Maďarech ani nemluvě.
   Tož tak.

   Vymazat
  4. 11:20

   Nic se mi nepopletlo, možná bych ještě někde našel sešit občanské výchovy. Ale stačí se podívat třeba na filmovou nebo knižní tvorbu, tam všude bylo až pateticky vyzdvihováno češství a slovanství, naše historie a pokud něco internacionálního, tak slovanská vzájemnost. Prakticky vůbec se nevyskytovali muslimové a černoši, snad vyjma Mirečka z Básníků. Natož aby někdo prohlašoval, že Češi a černoši jedno jest.

   Pacifismus s antimilitarismem se opět spíše popletl vám. Odpírání vojenské služby totiž nemusí být nutně vázáno na pacifismus, ale vychází právě z antimilitarismu. Zato propagandy míru bylo po celé ČSSR jako naseto a nebylo snad jediné shromáždění, aby nezazněla oslava míru.

   Masarykovi nelze humanistické ideje upírat a byl to skutečně určitý pokrok oproti R-U, ale po válce už nebyl nejmenší důvod se k tomu vracet a obnovovat tehdejší poměry. Byl by to krok zpět. Málokdo stál o "lidská práva", jejichž součástí je právo nemít možnost obživy, kastovní systém a úroveň člověka pod úrovní dobytka. Nerad to zmiňuji, ale příchod Hitlera pro mnohé znamenal vedle nesporných omezení svobod i určité pozvednutí se ze dna. Např.děvečky a čeledíni už museli mít aspoň malou místnost k životu, přestali spát všichni pohromadě na palandách v maštalích. I to pro ně určitě bylo významnější lidské právo, než "právo vlastnit majetek". Košile bližší než kabát se tomu u nás říká.

   Ohledně demokracie sdílím názor s jistým Einsteinem. Ten se o ní vyjádřil následovně:

   Ohromná síla oligarchie soukromého kapitálu nemůže být účinně kontrolována demokraticky organizovanou společností.
   Soukromí kapitalisté ovládají hlavní zdroje informací; je tudíž neobyčejně obtížné a skutečně ve většině případů téměř nemožné, aby jednotlivý občan činil objektivní závěry
   a inteligentně využil svých politických práv.

   Vymazat
  5. Anonymní20. října 2020 12:22
   Dvojoký, Vaše životní zkušenost je hezký kamínek do mozaiky, ale nevylučuje to, co jsem napsal. Jestli Vás nějací učitelé, v rozporu s osnovami, učili něco jiného, to nepopírá ty osnovy.
   Avšak silně o Vašich slovech pochybuji. Maximálně tak o té politice alespoň nehovořili. To je ta známá socialistická dvojí morálka – něco jiného doma a něco jiného venku.
   Jistě, TGM byl vizionář. Dělal velký krok z monarchie do republiky. Že vše nebylo tak optimální, jak někteří prý dvojocí, po sto letech objevují, je přirozené. P.K.

   Vymazat
  6. Anonymní20. října 2020 13:54
   To si ten sešit raději najděte, já se s Vámi hádat nebudu.
   Co se týče té tvorby, tak byla protiněmecká, protiburžoazní, protimonarchistická a vyzdvihovala vše z historie, co bylo možno považovat za zárodek socialismu. To je takové pseudovlastenectví, které bylo v souladu s linií strany, socialistickým internacionalismem. Jinak by to cenzura nepustila.

   Nastudujte si rozdíl, mezi pacifismem a antimilitarismem, já se s Vámi hádat nebudu.

   Ten Váš elaborát o Masarykovi a Hitlerovi, to je tedy výkon. Gratuluji Vám k té Vaší ujasněnosti, že TGM-špatně, Hitler-dobře, pozvednutí ze dna. Velebností, jdu blejt.

   Škoda, že ten Váš jistý Einstein neuvedl, jak je tedy chce kontrolovat. To já jsem znal jednoho a ten měl fantazie na rozdávání. Vymyslel, jak funguje vesmír a když mu to zkritizovali, že aby to tak fungovalo, muselo by v tom vesmíru být asi desetkrát více hmoty, tak vyfantazíroval, že tam ta hmota je, jenomže ji nevidíme, protože je temná. Ten by jistě věděl, jak tu oligarchii kontrolovat. P.K.

   Vymazat
  7. 20:31 - nezlehčujte. Temná hmota je sice hypotetická, ale vysvětluje mnohé paradoxy.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota

   Vymazat
  8. 20:31

   Nejsem si jist, jestli je mou akutní prioritou hledat ve svých školních sešitech důkazy pro to, co vím naprosto jistě a vidí to každý, kdo vidět chce. Že v těch dílech je mnohdy cítit protiněmecké zaměření je naprosto přirozené, byli to totiž zejména germáni, nikoli třeba papuánci, s nimiž jsme museli bojovat o své místo na slunci. Vaše dojmologie značí, že tedy ani obrozenci nebyli vlastenci, ale pouze pseudovlastenci, protože budoucnost země viděli ve vymanění se z područí germánů. No, když myslíte... A smím se zeptat, kdo tedy, podle vás, ztělesňuje vlastence když ne ti, jejichž díla byla hojně vydávána, popularizována i zfilmována? Národní buditele tedy škrtáme, Basse i Čapka škrtáme, i Ludvíka Svobodu škrtáme. Tak kdo nám zbyde jako ztělesnění vlastenectví podle vašeho gusta?

   Možná že odpírání vojenské služby se nemusí vázat na antimilitarismus, ale na pacifismus také ne. Pokud si myslíte že ano, měl byste to dokázat. A to mě zajímá jak to chcete zvládnout, když v moderní době stačilo vágní sdělení "z důvodu svědomí" a předtím se úspěšnými nabyvateli modrých knížek stávali i takoví "pacifisté", jako třeba Alexandr Vondra.

   Čemu jste neporozuměl, nebo co chcete rozporovat v mém "elaborátu o Masarykovi a Hitlerovi"? Toto je realita tehdejší doby. Máte zřejmě velice idealistické představy o životě obyčejných lidí za první republiky.

   Zřejmě se tedy bavíme o tomtéž Einsteinovi. Možná jste větší kapacita než tento, pro vás třeba hlupák, ale zatím jste o tom nepřesvědčil ani rozumováním o politice a historii, ani představením smysluplnější teorie o hmotě a vesmíru. Než se do toho ale pustíte a za hodinu předložíte svou prvotřídní kvalifikaci na Nobelovu cenu, buďte tak dobrý a předneste lepší vysvětlení, proč tedy ta demokracie dosud nikdy a nikde nefunguje, proč je to vždy jen více nebo méně maskovaná diktatura "elit".

   Vymazat
  9. Anonymní20. října 2020 20:51
   Hypotetičtí skřítkové ve skříni, by také mohli vysvětlit její vrzání a praskání. Věda, tak jako sport, jsou sluhové politiky. P.K.

   Vymazat
  10. Anonymní20. října 2020 22:19
   Když to víte, tak to víte. Ale mě neoblbujte.
   Jinak já si osobně vážím statečných husitů, či našich buditelů, novinářů, spisovatelů v područí Habsburků i demokratů stojících u vzniku našeho státu.
   To co jsem uvedl, to byl přístup socialistické moci k naší minulosti. Nebyl vlastenecký, ačkoliv se to možná Vám, tak jeví. Byl tak maximálně „výběrově vlastenecký“. Tj. byl výběrový, z hlediska socialistické ideologie, což se někdy náhodně překrývalo s vlastenectvím. Ale nějaké hlásání vlastenectví, nebo demokracie, to k socialismu opravdu nepatřilo, to bylo potlačováno. Viz naši bojovníci proti nacizmu v Anglii, kteří většinou skončili ve vězení. Na rozdíl od toho Svobody, který bojoval proti nacismu pod rudým praporem. Takže Svoboda je jeden z těch „výběrových vlastenců“.

   Ohledně pacifismu, jsem Vám napsal toto:
   „Vyznávání pacifismu, mohlo vést k takovým koncům, jako je odpírání základní vojenské služby, což bylo nepřijatelné. Pacifismus také nepodporoval rozšiřování socialistického tábora, takže další minus. Takže byl odsuzován, jako buržoazní ideologie. …“
   Takže nechápu, proč bych Vám měl dokazovat, že to „odpírání se musí vázat na pacifismus“, když jsem nic takového netvrdil?

   Tomu elaborátu o Hitlerovi jsem porozuměl. To je jasné overtonovo okno. Proto jsem napsal, že jdu blejt.

   O tom Einsteinovi jsem napsal:
   „Škoda, že ten Váš jistý Einstein neuvedl, jak je tedy chce kontrolovat. To já jsem znal jednoho a ten měl fantazie na rozdávání.“
   Tak proč se domníváte, že je pro mě hlupák? Fantazie je základem, pro veškerou tvorbu. Ale recept na kontrolu těch oligarchů, zřejmě nemá. Jenom ví, že demokracie je na ně krátká, tak jako ví, že je všude temná hmota, kterou ale z nějakých důvodů, nejde vidět.
   Pokud jde o ty nobelovky, tak tu např. dostal „za mír“ i prezident Obama, který vyvolal mnoho válek. Je to politická záležitost. Samozřejmě uznávám, že Einstein je brilantní mozek, který se zapsal do historie vědy, ale jeho zbožňování a nedotknutelnost, dovedly vědu na scestí. Přečtěte si něco o elektrickém vesmíru. P.K.

   Vymazat
  11. Měl byste lépe zvažovat, koho se rozhodnete oblbovat. Porozuměl jste tomu co píšu? Můžete to popřít? Co bylo socialistického na dílech buditelů, kteří je psali v době, kdy socialismus ani nikdo neznal? Co je socialistického na fotbalové jedenáctce českých kluků, kteří poráželi světové týmy, co je socialistického na protiválečných dílech Čapka, co je socialistického na osudech Švejka,...? A proč by vlastně vlastenci nesměli ve svých dílech a činech vyjadřovat socialistické ideje rovnosti, emancipace pracujících, spolupráce atd., pokud mají být vlastenci? Mít socialistické smýšlení je něco zavrženíhodného? Vy jste nějaký arbitr ohledně vlastenectví?
   Možná že ve vašem světě hlásání vlastenectví nebo demokracie k socialismu nepatří, ale já vím, že to bývaly velmi frekventované termíny, stejně jako mír. Ostatně válka na východní frontě byla velká *vlastenecká*, představitelé považovali za partnerské strany a hnutí ve světě revoluční a demokratické, jako o tom hovoří Stalin zde:
   Prapor buržoazní demokratické svobody byl hozen přes palubu. Věřím, že tento prapor musí být pozvednut vámi, reprezentanty komunistických a demokratických stran, pokud chcete získat podporu většiny lidí. Nikdo jiný jej nepozvedne. Dříve byl pro buržoazii národ nejvýše a stavěla práva a nezávislost národů nade vše. Dnes už nezůstalo ani stopy po tomto národním principu. Dnes buržoazie prodala tyto hodnoty za dolary.
   https://www.youtube.com/watch?v=3nMDjKtTigQ

   Tyto a prakticky všechny archiválie jsou v totálním rozporu s vašimi tvrzeními.

   Nevím jestli účast ve válce na Západní frontě je jedinou platnou kvalifikací na vlastenectví podle vašeho gusta, ale letci RAF nebyli vyšetřováni proto, že bojovali v RAF, ale protože představovali riziko z toho důvodu, že se je snažily naverbovat západní rozvědky(to není spekulace ale skutečnost) a nikdo nemohl vědět, kdo z nich spolupracuje s protistranou a kdo ne. Ostatně ani Svoboda neunikl tehdejší atmosféře podezřívavosti a byl postupně zbaven funkcí a nakonec uvězněn. Tak se asi s "výběrovými vlastenci" nejedná, co myslíte?

   Uvedl jste odpírání základní vojenské služby v souvislosti s pacifismem, proto byste tuto vazbu musel prokázat. Já mám za to, že v tom žádná vazba není, že může být odpírání ZVS bez pacifismu i pacifismus bez odpírání ZVS. Nemluvě o tom, že jste demagogicky zamotal státem propagovaný pacifismus(to neznamená, že zrušíme armádu a s kytičkou v ruce se začneme culit na svět) s nevolí jednotlivce absolvovat armádní výcvik pod záminkou pacifismu. To je stejná demagogie, jako kdybyste popíral socialismus s tím, že žádný socialismus nebyl, protože i když se hovořilo o celospolečenském vlastnictví, nemohl si jednotlivec třeba přijet do Škodovky a odvézt si soustruh.
   Ono by celé vaše tvrzení o "odsuzování pacifismu jako buržoazní ideologie", protože "nepodporoval rozšiřování socialistického tábora"(???) bylo dobré doložit, ale toho se asi rovněž nedočkám, že?


   Vidím to tak, že vaše bizarní představy o světě pramení z nedostatečného vzdělání. Až si ho doplníte, pak můžete být partnerem k diskusi. Zbytek vaší ekvilibristiky tedy ponechávám bez komentáře, ostatně vše už bylo několikrát napsáno a nerad se opakuji.

   Vymazat
  12. Anonymní21. října 2020 10:41
   Možná mi chybí vzdělání, ale Vy máte problémy s chápavostí, jak jsem Vás již dříve upozornil. Já něco napíšu a Vy reagujete na něco jiného. Proto Vám musím připomenout, že podstata sporu je ve Vašich výhradách, vůči mému tvrzení, že ten socialismus nepropagoval vlastenectví, ale internacionalismus.
   Takže tento Váš celý elaborát, ala:
   „Co bylo socialistického na dílech buditelů, kteří je psali v době, kdy socialismus ani nikdo neznal? Co je socialistického na fotbalové jedenáctce českých kluků, kteří poráželi světové týmy, co je socialistického na protiválečných dílech Čapka, co je socialistického na osudech Švejka,...? A proč by vlastně vlastenci nesměli ve svých dílech a činech vyjadřovat socialistické ideje …“
   je zase o něčem jiném. Samozřejmě, že lidé touží po sociálním povznesení, ale větší důraz kladli na národní svrchovanost. Viz ti naši buditelé, kteří nerazili socialismus, jak naznačujete, ale vlastenectví. Je-li národní svrchovanost naplněna, nastupuje touha po národním a sociálním povznesení a do toho se samozřejmě zapojují i vlastenci.

   Ten Stalin, kterým zde argumentujete, možná mohl být vlastenec, to nevím, ale v případě ohrožení země, čím jiným argumentovat, než vlastenectvím? Ať už jsme jakéhokoliv vyznání. Takže válka byla vlastenecká a ještě nějaký čas po válce, kdy USA měly atomovou bombu a SSSR nikoliv, ten stav ohrožení trval, tak zřejmě bylo možno slyšet vlastenecké proslovy.
   Ale následující generace nomenklatury v socialistických zemích, nepropagovaly vlastenectví, nýbrž internacionalismus. Celá 60., 70., 80. léta, tedy kromě Dubčekova období.

   Ale nežijeme na počátku dvacátého století, ale o jedno století dále. Současná levice se realizuje v protinárodních (což chápu jako antivlasteneckých) akcích, jako je navážení cizorodých etnik, do evropských národních států, s cílem je zlikvidovat. V tom jsou zajedno s vládnoucím liberalismem.

   „Nevím jestli účast ve válce na Západní frontě je jedinou platnou kvalifikací na vlastenectví podle vašeho gusta, ..“
   Další ukázka Vaší nechápavosti, nebo vědomého šprajcu. Byl to pouze namátkový příklad, na vyvrácení Vašeho tvrzení, jak je socialismus vlastenecký. Takže to jste vysvětlil – strana má podezření, mazej do kriminálu. Ludvík Svoboda byl po válce ministrem obrany, takto se jedná s „výběrovými vlastenci“. Ale který politik má své prebendy doživotně? Ani on je neměl, tím nelze nic dokazovat, snad jedině vnitrokomunistický boj.

   „Uvedl jste odpírání základní vojenské služby v souvislosti s pacifismem, proto byste tuto vazbu musel prokázat. Já mám za to, že v tom žádná vazba není, že může být odpírání ZVS bez pacifismu i pacifismus bez odpírání ZVS.“
   V této poslední nechápavosti, vážně nevím, jestli si už neděláte srandu. Takže Vám znovu musím zkopírovat, to co jsem uvedl a tentokrát to ještě speciálně pro Vás, doplním vysvětlivkou:
   „Vyznávání pacifismu, mohlo vést k takovým koncům, jako je odpírání základní vojenské služby, což bylo nepřijatelné. Pacifismus také nepodporoval rozšiřování socialistického tábora, takže další minus. Takže byl odsuzován, jako buržoazní ideologie. …“
   Z toho plyne, že pacifisté mají sklony odpírat vojenskou službu, nikoliv, že co pacifista, to odpírač. Takto to už snad nejde nepochopit.

   „Vidím to tak, že vaše bizarní představy o světě pramení z nedostatečného vzdělání. Až si ho doplníte, pak můžete být partnerem k diskusi.“
   Ukázalo se, že Vaše podezření na mou nevzdělanost plyne většinou z Vaší nechápavosti. Já bych se mohl dovzdělat, ale Vy s tou nechápavostí, asi už nic neuděláte. P.K.

   Vymazat
  13. Jak ví každý absolvent základní školy a vám bylo speciálně nutno doložit na příkladech, vaše tvrzení se nezakládá na pravdě. Dalo by se polemizovat snad jedině o míře propagace vlastenectví, k čemuž by však bylo nutno zvolit referenční bod. Avšak pokud bychom za něj logicky zvolili současný režim, pak ten socialistický by se jevil takřka jako krajně nacionální.
   Myslím že už jsem k tomu napsal dost, člověk s mozkem chápe o čem je řeč a vaše neumětelské kličkování, zcestné odpovědi a neodpovídání na otázky, jejichž zodpovězení nutně vede k popření vašich tvrzení, to jen potvrzuje. Vždyť se nad tím zamyslete, co je to za zkratkovité závěry: Pacifisté mají sklony odpírat vojenskou službu a proto byl socialismus antipacifistický. Takové hloupé závěry lze vytvářet libovolně. Nic to však nemění na jejich hlouposti. Třeba: Mamánkové mají sklony odpírat vojenskou službu, proto byl socialistický režim antimamánkovský.
   Opravdu k tomu nemám víc co říct, opakovat se a vracet do původní podoby vaše překrucování je pro mě ztrátou času. Nemá to asi čím obohatit ani případné čtenáře. Dopřeju vám tedy aspoň sebeuspokojení z posledního slova. Snad aspoň tento pocit vám částečně nahradí vaše argumentační selhání.

   Ještě doplním na vysvětlenou, protože vám je třeba vysvětlovat velmi polopaticky. Einstainovy výroky jsem nezmínil proto, že by jako špičkový fyzik měl patent na pravdu, ale protože sdílím jeho názor, který jste, jako tradičně, nedokázal uspokojivě zpochybnit.

   Vymazat
  14. 12:51
   Přiznám se, že jsem před odpovědí ani nečetl celý váš komentář, to víte, už jsem vámi trošku znuděn. Ale dodatečně jsem si ho přecijen prošel a po přeskočení tradiční demagogické ekvilibristiky mě zaujala vaše teze:
   Současná levice se realizuje v protinárodních (což chápu jako antivlasteneckých) akcích, jako je navážení cizorodých etnik, do evropských národních států, s cílem je zlikvidovat. V tom jsou zajedno s vládnoucím liberalismem.

   Tím jen dokládáte jak moc jste vzdálen od chápání reality světa. Tyto škůdcovské a protilidové slupiny a hnutí nemají, vyjma jejich označování pravicí jako "levicové" s levicí nic společného. Když neumíte rozumem něco pochopit, sledujte cesty peněz. Vy jste opravdu až tak mimo, že byste byl schopen uvěřit v logiku financování levice nadnárodním kapitálem? Pak byste se asi stal spolehlivou obětí i nacistické propagandy Německa 30. let a tak jako většině Němců by vám nepřišly na mysl pochybnosti o tom, proč kapitál platí Hitlerův "socialismus".
   Nikoho však už asi nepřekvapí vedle hlouposti takových úvah ani to, že jste se opět nemotornou demagogií pokusil podsunout současnost do tématu socialismu v ČSSR.

   Vymazat
  15. Anonymní21. října 2020 15:57
   „Jak ví každý absolvent základní školy a vám bylo speciálně nutno doložit na příkladech, vaše tvrzení se nezakládá na pravdě.“
   To je hezky napsáno. Můžu vědět, čeho se to konkrétně týká?

   „ Dalo by se polemizovat snad jedině o míře propagace vlastenectví, k čemuž by však bylo nutno zvolit referenční bod. Avšak pokud bychom za něj logicky zvolili současný režim, pak ten socialistický by se jevil takřka jako krajně nacionální.“
   To je zase Vaše nechápavé drbání přes hlavu. Stačí porovnat míru podpory vlastenectví, s mírou podpory internacionalismu, za toho socialismu. Jaký bude výsledek, snad tušíte.

   „Myslím že už jsem k tomu napsal dost, ..“
   To jo, nesmysl na nesmysl. Nicméně pokračujete dále:
   „Vždyť se nad tím zamyslete, co je to za zkratkovité závěry: Pacifisté mají sklony odpírat vojenskou službu a proto byl socialismus antipacifistický…“
   Zde opět manipulujete, takže potřetí. Ohledně pacifismu, jsem Vám napsal toto:
   „Vyznávání pacifismu, mohlo vést k takovým koncům, jako je odpírání základní vojenské služby, což bylo nepřijatelné. Pacifismus také nepodporoval rozšiřování socialistického tábora, takže další minus. Takže byl odsuzován, jako buržoazní ideologie. …“
   Vzhledem k Vaší nechápavosti nejspíš nejste schopen, si dát více vět do jednoho logického celku.
   A ta Vaše mamánkovská konstrukce, to je skvost, skoro jako ta konstrukce o tom hitlerovském odražení se ode dna.

   Abych alespoň něčím uspokojil Vaši opakovanou touhu po argumentu, že pacifismus považoval socialistický tábor za buržoazní ideologii (neskutečné, že to bez argumentu nevíte), našel jsem Vám alespoň toto:

   https://sk.wikipedia.org/wiki/Pacifizmus
   Niektorí známi pacifisti
   Albert Schweitzer, Bertha von Suttner, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Alfred Nobel, Carl von Ossietzky, Pablo Picasso, Bertrand Russell, Matka Tereza, Lev Nikolajevič Tolstoj, Richard Wagner, Ludwik Lejzer Zamenhof, Robert Nesta Marley, John Lennon, Boy Wonder
   Vidíte mezi nimi nějakou osobnost, ze socialistického tábora míru?

   marxismus.cz/hismat/boj2.htm
   „Pacifismus, buržoazně - liberální ideje a hnutí odmítající jakýkoliv boj ve společnosti.Ve svých důsledcích vždy vede k podřízení se síle. …

   „Einstainovy výroky jsem nezmínil proto, že by jako špičkový fyzik měl patent na pravdu, ale protože sdílím jeho názor, který jste, jako tradičně, nedokázal uspokojivě zpochybnit.“
   Ten jsem Vám zpochybnil, což opět díky své nechápavosti netušíte:
   Odpověděl jsem Vám, že když ten Einstein ví, že moc kapitálu nemůže být kontrolována demokratickým systémem (tak jako ví, že je ve vesmíru desetkrát více hmoty, než vidíme, ale že ji nevidíme, protože je temná /mj. už jste nastudoval Elektrický vesmír?/), že by tedy měl uvést způsob, kterým to možné je. Opravdu jsem překvapen, že na to jeho tvrzení, nepožadujete argument. P.K.

   Vymazat
  16. Anonymní21. října 2020 16:22
   12:51
   „Přiznám se, že jsem před odpovědí ani nečetl celý váš komentář, to víte, už jsem vámi trošku znuděn.“
   Asi to s tou nudou nebude tak hrozné, když Vás to dohnalo k napsání reakce.

   „Tyto škůdcovské a protilidové slupiny a hnutí nemají, vyjma jejich označování pravicí jako "levicové" s levicí nic společného.“
   Samozřejmě, že Vy můžete mít vlastní metr na to co je levice, tomu nezabráním. Ale já nemůžu nepovažovat za levici eurounijní uskupení GUE-NGL, kam patří i naše KSČM a jejichž předsedkyně pravila:
   „Potřebujeme bezpečné a legální trasy pro uprchlíky a migranty, kteří směřují do Evropské unie. Třídění podle etnické příslušnosti i uzavírání hranic musí okamžitě skončit. Nemáme právo zastavovat lidi, kteří utíkají z válečných zón a před extrémní chudobou. EU musí vzít vážně naše závazky dodržování lidských práv a nalézt celoevropské řešení, založené na solidaritě a sdílené odpovědnosti.“

   Ty Vaše další vývody o tom kdo koho financuje, z čehož vyplývá, že jsem náchylný k nacistické propagandě, zase nudí mě. Ale přesto musím ocenit, že si je nakonec i sám označíte za hlouposti. P.K.

   Vymazat
  17. P.K.
   Vy jste se tedy vyznamenal. Pokud se nepletu, komentáře s Vašimi iniciály se zde vyskytují hojně a většinou, narozdíl od mnoha jiných, stojí za přečtení. Ale toto?
   Pokud jsem si Vás s někým spletl, tak se dotyčnému omlouvám.

   Vymazat
 9. Ty útočné zbraně pobavily, protože v ČR neprošel přes levičáky pouhý radar. Takže radar je evidentně útočná zbraň.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pobavený, o zaměřování jste nic neslyšel? Že znáte vojnu z Hollywoodu?

   Vymazat
  2. 21:19 Jestli takto chápete kauzu radar, pak je vaše myšlení trochu z jiného kosmu.

   Vymazat
  3. 0:07 - ten 21:19 je hlupák, nebo "neziskový aktivista", který má noční službu na Nové republice?

   Vymazat
  4. Radar je prostředek detekce a slouží jak k obraně tak i k útoku.

   Vymazat
  5. 21:19 Je klasický úkaz zdejších "odborníků" na slovo vzatÿch. Horší je když se vyjadřují k pandemii, navíc když ještě patří k VIPákům a nejhorší zbraň hromadného ničení jsou tito "odborníci" mezi poslanci.

   Vymazat
 10. Veľmi dobrý článok, ktorý sa približuje pravde. Dnes veľmi aktuálny a poučný pre rôznych nálepkovačov a ich obete.

  OdpovědětVymazat
 11. Můj otec říkával že socani jsou napůl včela a napůl pes, což nemůže fungovat a proto to vyhrály komunisté.

  OdpovědětVymazat
 12. Výborný článek. Bohužel to znamení a nesmysly o liberálech jako levici se objevují i mezi alternativou.

  Ještě větší nesmysl je to v případě "levicové EU", když parlament EU je směšný a zákony si přes EK připravují vybrané partičky, rozkrádají se bilióny, nahrává se korporacím a mocným státům a podporují se ráje, poklonkuje se fanatikům z Turecka a Saúdům a Kataru, což jsou spojenci velkého byznysu atd.

  OdpovědětVymazat
 13. Ivan David odhalil šokující důvod, proč Německo tlačí na přerozdělování migrantů

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020092412563045-ivan-david-odhalil-sokujici-duvod-proc-nemecko-tlaci-na-prerozdelovani-migrantu/

  OdpovědětVymazat
 14. Pepa Nos v jedné své písničce zpívá: Půjdeš li stále do leva, ocitneš se na pravo a půjdeš li stále do prava ocitneš se na levo...

  OdpovědětVymazat
 15. Dokud se nezbavíme = konzumismu = , nemá cenu přemýšlet o změně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... A Kefalín, co si představujete pod tím slovem "konzumismus"?

   Vymazat
  2. Já sice nejsem Kefalín, ale asi rozumím otázce a odpovím vám jak to vidím já.. Proč se v Evropě vyhazují nespotřebované potraviny, proč splachujeme WC pitnou vodou, proč rodinám nestačí jedno auto, proč kulpujeme vitamíny v lékarnách, když rostou okolo nás, nebo v zimě jsou dnes stále v obchodech, proč se dnes řada výrobků neopravuje, ale vyhazuje.. těch proč je mnoho. A to svěďčí o tom, že jsme přehodili výhybku života na konzumaci a na ní si musíme v práci vydělat peníze a tomu věnujeme věšinu času.

   Vymazat
 16. Když vám někdo úmyslně hází klacky pod nohy, aby vás zadlužil a pomocí Majdanů ovládl, to opravdu není kapitalismus a už vůbec ne demokracie, ale "budování" otrokářské společnosti. Když někdo prohlásí, že dávat důchodcům peníze je škoda a chce posílat "ušetřené" peníze radši do Běloruska na Majdan a lidé ho volí, potom je otázka, zda nápad zabránit zbytečným lidem se rozmnožovat, není oprávněný. Nebo jinak, v Číně je socializmus, nebo kapitalismus? V dnešní době se všude lže a překrucuje, pravda a láska, je lež a nenávist, nedá se věřit ničemu. Jediné čemu se dá věřit jsou skutky, rozlišovat dnes pravici a levici je ztráta času, vše ovládli šmejdi.
  Jedno je jisté, člověk který mně dává práci a mzdu, daně neplatí v "Grónsku" ale doma, tak před ním je třeba chodit v předklonu a né mu nadávat! Socialismus je výborný, ale je to utopie, lidé na něj nebyli a nejsou připravení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dluh je stěžejním prvkem, doslova hybnou silou kapitalismu. Zrušíte dluh resp. úroky a banky se zhroutí. A s nimi celý kapitalismus. Dluhy a kapitalismus jsou jako siamská dvojčata.

   Vymazat
 17. Dle mého soudu naprosto zklamaly "levicové elity". Například v ČR se nechaly koupit funkcemi v parlamentu a senátu kde si žijí jako ošípané. Proč nebojují proti šílenému přerozdělování výsledků práce,zbrojení,válkám a proč neřeší šílený růst bohatství a moci finančního kapitálu a malé menšiny boháčů co ovládá svět ? Pokud tohle levice bude řešit prostřednictvím,Štěchů,Sobotků,Špidlů,atd.,kteří
  si osobně vybrali dobře placená místa a na bitvu o lepší
  rovnováhu přerozdělování na světě se vy...., vyřeší to
  za "levici" možná nějaký psychopat s využitím zkažených médií a internetu. - Problém docela bohatého světa je v nerovné míře přerozdělování ,což levice
  neřeší a nechává většinu lidí oblbovat médii a obchoďáky-
  což jsou hlavní zbraně finančního kapitálu a vojensky
  zdatných velmocí. S článkem I.Davida souhlasím. Je to jeden z mála stabilních politiků co vychází z reality a chová se levicově.

  OdpovědětVymazat
 18. Díky nachlazení s horkým čajem pozoruji v ČT, zatím jen overturu našich parlamentních stran. Kdyby si odpustili kulisáky, svou krasomluvu a sebe chválu, tak to mohly všechny strany stihnout cca za 1/2, ale trvalo to asi 2 hodiny. Neva, zatím jsem se vypotil. Celkem nic nového jsem se nedozvěděl. Snad, že místo vakcinace nás vyléčí lepší komunikování od vlády. Hledal jsem výraz, jiný od silnice, ale nenašel. Hlavní přenos, z představení v Parlamentu asi vynechám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jistě si KULISÁKA rádi odpustí, až si jiní odpustí StBáky... Mimochodem, sen disidentů bylo místo TOPIČE V LETNÍM KINĚ SKRYJE U BEROUNKY;-)

   Havel byl první, kdo v politice mentoroval původními povoláními, tak si lidé vzpomněli, že byl zkrachovalý student na dvou vysokých školách... a nakonec byl kulisák... v divadle s minimem kulis. Po výchdňársku typický KULEVÁLOŠ.

   Vymazat
 19. Základním kritériem levicovosti je stavění se na stranu pracujících a sociálně slabých. Ale kdo se má postavit za zájmy pracujících a sociálně slabých. Oni nemají rétory a propagátory, které by je oslovili. Pamatuji si, jak v průběhu 90-tých let zvolili do slovenské národní rady tzv. Dělnickou stranu vedenou dělníkem Jánem Ľuptákem. Pamatuji si jak si z něj všichni utahovali pro jeho "primitivní" mluvu a samozřejmě pravičáci mu to dávali najevo a zesměšňovali. Nikdo jiný se jej neuměl zastat, dokonce ani tzv. sociální demokraté. A podívejme se na ČR. Jsme jediným státem, ve kterém je v Parlamentu Komunistická strana. A proto je snadným terčem útoků jednak domácí pravice, tak je vystavena i vnějšímu tlaku. To je také jednou z příčin, proč členská základna stárne a nepřicházejí mladí. Navíc mediální chaos ve společnosti nedává sluchu levici, resp. levice je překřičena. A to nejnenávistnější hnízdo pravice Praha, které jsem někdy říkali "Matičko" tak dnes jí musíme říkat "zrádná macecha", levici vůbec nevnímá. Ano a to potvrzuje i bible svatá: Vše zlo pochází z lásky k penězům a majetku! A doku budou světu vládnout bohatí a bohatství a zejména USDolar, nebude levici slyšet.

  OdpovědětVymazat
 20. Děkuji pánům hradním, že odložili parády a trachtace spojené s metály ke dni 28.října. Za podhradí požírané zlým korińákem, přeje zdravi poddaný.

  OdpovědětVymazat
 21. Prymulův gól do vlastní branky.
  Jestli odpovědí bude totální rozvolnění a občanská neposlušnost, tak ohne sranda si kopeme hrob.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.