Reklama

čtvrtek 22. října 2020

Odsun - Vertreibung

Ogňan Tuleškov

22. 10. 2020    ČeskéNárodníListy

Byl název dvoudílného dokumentu, který jsme 20. října mohli shlédnout na ČT2. Ukazovat na jeho jednotlivé, i základní nedostatky, by bylo na dlouhé lokty. Proto k tomuto „dokumentu“ jen několik vět.


Jeho sledováním jsme mohli nabýt dojmu, jako kdyby vše, co se dělo po květnu roku 1945 s německým obyvatelstvem v republice, bylo pouze záležitostí mezi námi a Němci. O „Prohlášení o porážce Německa a o převzetí svrchované moci vůči Německu vládami Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království a Spojených států amerických a prozatímní vládou Francouzské republiky“, podepsané v Berlíně 5. června 1945, o konferenci představitelů vítězných spojenců na Krymu, jež probíhala ve dnech 4.-11. února 1945, a jejích závěrech, o postupimské konferenci, která se konala ve dnech 17. července - 2. srpna 1945, a jejích závěrech, o Pařížské reparační úmluvě, se téměř nemluvilo. A právě to je základní nedostatek celého dokumentu, který v některých částech ani dokument nepřipomínal. Chvílemi se zdálo, že jde o pouhou „sudetoněmeckou“ agitku.

Právě vzpomínaná rozhodnutí vítězných spojenců tvořila rámec všeho toho, co se dělo v době přesídlování německého obyvatelstva nejen z naší republiky, ale také z Polska a Maďarska. Německého obyvatelstva se rozhodným způsobem zbavovali Francouzi, Holanďané i další národy Němci dříve okupovanými. Rozhodně to neprobíhalo v rukavičkách. Zvlášť jednání Francouzů a Poláků s tamními Němci bylo tvrdé. O tom všem postupně později.

Pokud by některý historik, který v pořadu vystupoval, nastínil širší rámec přesídlení německého obyvatelstva z Československa, pak by celý dokument vypadal jinak a mohl se stát důvěryhodným. Takto zapadl mezi další, které místo historické pravdy se spíše snaží postupně snaše dějiny přepisovat.

Hodní Němci se stali oběťmi zlých Čechů. Jak to bylo ve skutečnosti? Češi i další národy byli oběťmi Němců, kteří rozpoutali válku a teroristicky vládli v okupovaných zemích. Jejich oběti se počítaly na miliony, celkové materiální škody byly nevyčíslitelné. My jsme nenapadli Německo, Němci vtrhli vojensky k nám. Krvavě nám vládli, vykrádali nás. Jeden z principů mezinárodního práva zakotvuje, že agresor je povinen své oběti nahradit škody, které jí agresí vznikly. Proč se touto povinností, pramenící z mezinárodního práva, Němci neřídí?

Je faktem, že německé menšiny, žijící ve státech, které Němci hodlali napadnout, se z velké části znacizovaly a pomáhaly ze všech sil v boji za „nový pořádek v Evropě“, který měl zajistit nadvládu panského německého národa. V těchto bojích se „ menšinoví“ Němci dopustili řady válečných i jiných zločinů. Tzv. sudetští Němci, kteří v republice byli pátou kolonou hitlerovského Německa, bojovali v SS jednotkách, sloužili v SD, na gestapu, v koncentračních táborech. Brzy po „připojení“ našeho pohraničí k Německu se z členů „Sudetendeutsche Partei“ stali členové a funkcionáři NSDAP. Norimberský tribunál členy a funkcionáře NSDAP, příslušníky SS i gestapa označil za zločince.

Nadto spojenci v budoucnosti hodlali zajistit v budoucnosti mír. Věděli, že příslušníci německé menšiny, pokud by zůstali ve státech, kde dosud žili, by se dali opět zřejmě zneužít pro další eventuální válečná dobrodružství. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč spojenci rozhodli o přesídlení německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska.

Vztahy mezi Čechy a Němci byly krajně napjaté. Němci, občané ČSR, v době republiky, kromě německých antifašistů, chtěli „domů do Říše“, a to i s územím, které patřilo nám. S námi nechtěli žít. V době války velká většina Čechů udělala s Němci takové zkušenosti, že přišla k závěru, že soužití s Němci v jednom státě je nemožné. Němci musí být odsunuti z ČSR zněl jeden hlas odbojářů z domova k prezidentu Benešovi a naší londýnské vládě. Poválečný odsun německého obyvatelstva byl Čechy ve velké většině souhlasně kvitován.

Pokud by nedošlo k odsunu Němců, mohlo dojít v některých oblastech republiky k nepokojům, které by mohly vyústit do vzájemných masakrů a případně i do menších či větších ozbrojených srážek s mnoha mrtvými na obou stranách.

Ladsmani stále tvrdí, že jsme je okradli ještě před tím, než jsme je vyhnali. Jaká je pravda. Pařížská reparační úmluva obsahuje řadu ustanovení, z nichž alespoň některá z nich měla být v dokumentu citována. V podstatě tato úmluva uložila všem signatárním státům, mezi něž patřila i Československá republika, povinnost konfiskovat německý majetek tak, aby se nemohl dostat opětně do německých rukou. Většina signatářů byla povinna odečíst hodnotu těchto majetků od svého reparačního účtu. Na Československou republiku se vztahovalo ustanovení paragrafu D, na základě kterého jsme nemuseli konfiskované hodnoty odečítat ze svého reparačního účtu. (Dohoda o německých reparacích, přeložil a poznámkami opatřil Dr. Miroslav Rašín, vydalo ministerstvo zahraničních věcí v Praze, Orbis, I. vydání v srpnu 1946, str. 68)

Když již se mluvilo o „sudetských Němcích“, bylo zcela na místě zdůraznit, že tito dodnes mluví o tzv. právu na původní vlast a návratu do ní, tedy do ČR, ač žádné takové právo nemají. Toto „právo“, které si sami nadělili, postrádá jakýkoliv mezinárodně-právní základ. Jak by bylo krásné, kdyby některý z historiků „sudetoněmecké právo na původní vlast“ takto osvětlil. Rovněž mělo být zdůrazněno, že slovo „Sudety“ a jeho odvozeniny jsou spojeny s henleinismem. Tzv. Sudety nikdy neexistovaly jako samostatná územně-správní jednotka, kromě období třetí říše, kdy vznikla tzv. Sudetengau. S pádem říše, padla i „Sudetengau“. Neměli bychom křísit přízraky naší hrůzné minulosti. Přesídlení Němci jsou nyní v Německu doma. Tam je jejich vlast. Jejich návrat si nepřejeme.

Závěrem je nutné zdůraznit, že nikdo z historiků alespoň v přiměřené míře nemluvil o těžkých osudech vyhnaných československých hraničářů z jejich domovů v mnichovském období, o vystěhovávání českého obyvatelstva z jejich domovů v době tzv. protektorátu, kdy Němci pod hlavičkou budování vojenských zařízení připravovali území pro budoucí německé osídlení. Na druhé straně se mluvilo v míře až nadbytečné o osudech přesídleného německého obyvatelstva z ČSR. Pochody „smrti“ z Brna byly viděny „sudetoněmeckýma očima“. Historická pravda opět hořce zaplakala.

Němcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard předválečných korun. Dnes některé zdroje mluví i o řadě bilionů korun, které nám Němci jsou povinni zaplatit. I tuto skutečnost měl dokument uvést. Do krámu jeho tvůrců se zřejmě nehodila.

Dr. O. Tuleškov

44 komentářů :

 1. 4. března 1941 HENLEIN ve Vídni pronesl projev. „Abychom se chránili proti zásahům Čechů, byli jsme nuceni lhát a zapírat svoji věrnost nacionálně socialistické věci. Byli bychom rádi dali přednost veřejnému vyznávání nacionálního socialismu, je však pochybno, zda bychom byli schopni, kdybychom si tak počínali, splnit svůj úkol, jímž bylo zničení Československa.“

  Henlein tak potvrdil, že sudetští Němci byli pátou kolonou Hitlera.

  Ve svém projevu zpětně hodnotil činnost Sudetoněmecké strany v ČSR následovně:
  „Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci. To vše se mohlo stát jen díky tomu, že celé sudetské Němectvo se stalo nacionálněsocialistickým... Historie vynese jednoho dne svůj soud: Sudetští Němci vykonali věrně svou povinnost.“
  https://www.fronta.cz/dotaz/volby-a-sudetonemecka-strana

  OdpovědětVymazat
 2. https://www.fronta.cz/dotaz/masakry-v-ceskych-obcich
  … během německého ústupu na samém konci války postihl tragický osud řadu dalších obcí. Z obcí, které se staly obětí nacistických trestných výprav, které byly zcela či částečně vypáleny nebo kde byli vyvražděni všichni nebo část obyvatel, je možné zmínit: Životice (6.8.1944), Morávka (4.12.1944), Lipovec-Licoměřice (19.12.1944), Krucemburk (23.-26.1.1945), Leskovec (3.4.1945), Ploština (19.4.1945), Zákřov (20.4.1945), Prlov (23.4.1945), Salaš (29.4.1945), Vícov (29.4.1945), Přestavlky (1.5.1945), Polom (1.5.1945), Kožušany (1.5.1945), Lačnov (2.5.1945), Javoříčko (5.5.1945), Olešnice (5.5.1945), Leskovice (5.-6.5.1945), Holice (5.-6.5.1945), Psáry (6.5.1945), Sedlec (7.5.1945), Lahovice (7.5.1945), Němčice (7.5.1945), Velké Popovice (7.5.1945), Velké Meziříčí (7.5.1945), Třešť (7.5.1945), Konětopy (8.5.1945), Vranová Lhota (8.5.1945), Strančice (8.5.1945), Lejčkov (9.5.1945) a další.

  OdpovědětVymazat
 3. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 307/97 ze dne 18. 5. 1999 (N 75/14 SbNU 129)
  Stran interpretace "kdy země vede válku" Ústavní soud vychází z již v roce 1933 vypracované definice agrese Společností národů, která byla převzata do londýnské Úmluvy o agresi (Convenition de definition de l agression), uzavřené dne 4. 7. 1933 Československem, dle které není třeba válku vyhlašovat (čl. II bod 2) a dle které je třeba za útočníka považovat ten stát, který první poskytne podporu ozbrojeným tlupám, jež se utvoří na jeho území a jež vpadnou na území druhého státu (čl. II bod 5). V souladu s notou londýnské vlády ze dne 22. 2. 1944, navazující na prohlášení prezidenta republiky ze dne 16. 12. 1941, dle § 64 odst. 1 bod 3 tehdejší Ústavy a v souladu s citovaným čl. II bod 5 má Ústavní soud za to, že dnem, kdy nastal stav války, a to s Německem, je den 17. 9. 1938, neboť tento den na pokyn Hitlera došlo k utvoření "Sudetoněmeckého svobodného sboru" (Freikorps) z uprchnuvších vůdců Henlainovy strany a několik málo hodin poté už tito vpadali na československé území ozbrojeni německými zbraněmi.

  OdpovědětVymazat
 4. 1. října 1938 Štáb Freikorpsu vydal svůj tajný rozkaz: Pro vpochodování platí :
  1. Nic nezapalovat.
  2. Plenění nejpřísněji zakázáno. Plenitelé budou postaveni ke zdi.
  3. Kořist budiž řádně odevzdávána.
  4. Rudé a Čechy na útěku vyřídit
  5. …etc

  OdpovědětVymazat
 5. Následkem Mnichovského diktátu bylo Československu uloupeno 41 tisíc km2 , z toho Německo obsadilo více než 28 tisíc km2, Maďarsko 11 tisíc km2 a Polsko 1 tisíc km2. V tomto území žilo cca 5 miliónů obyvatel, z toho 1.161.616 Čechů a Slováků. Z českého a moravského pohraničí před koncem roku 1938 uprchlo 114.577 Čechů, 11.647 Němců – antifašistů, 7.325 Židů, 1.000 osob různých národností. HITLER získal 1.582 letadel, 2.175 děl, 469 tanků ,501 letadlové dělo, 115.000 pistolí, 43.000 kulometů, 3.000.000 dělostřeleckých nábojů, cca 1.000.000.000 kusů pěchotního střeliva a další vojenský materiál.

  Sudetští Němci rozbití republiky a odtržení Sudet obecně vítali, 1.162.617 z nich si za aktivní protirepublikovou činnost „vysloužili“ „sudetskou pamětní medaili“ a 134.563 aktivistů „sponu za zásluhy“. Chtěli připojení k říši, spolupracovali na něm a dosáhli ho s podporou Hitlera v roce 1938 a nakonec jim byla jejich svobodná volba příslušnosti k Rajchu po válce jak československou vládou, tak spojenci, včetně těch, kteří podepsali mnichovskou dohodu potvrzena a byli odsunuti domů do Rajchu.

  OdpovědětVymazat
 6. 17. července 1945 Zahájena POSTUPIMSKÁ konference. Konference konstatovala :
  „Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal ...“

  1. srpna 1945 Podepsána postupimská dohoda tří spojeneckých mocností, ke které se později připojila i Francie. Dohoda upravovala i odsun Němců z Polska a z Československa – odsun Němců měl zabránit, aby jejich národní menšina nemohla být opět využita jako záminka k narušení celistvosti Polska nebo Československa.

  OdpovědětVymazat
 7. leden-říjen 1946 V Norimberku zasedal Mezinárodní vojenský soudní dvůr. Potrestal hlavní nacistické válečné zločince.
  26.7.- britský žalobce Shawcross v závěrečné řeči zdůraznil, že německý národ nese vinu sám na tom, že se nacistům poměrně snadno podařilo likvidovat v Německu demokracii.
  Zásady formulované ve statutu norimberského tribunálu a rozvedené v jeho rozsudku byly jednomyslně potvrzeny rezolucí Valného shromáždění OSN z 11. prosince 1946 a staly se tak součástí mezinárodního práva.

  Dr. Bohuslav Ečer, Norimberský soud, Orbis, I. vydání prosinci 1946, str. 376.:
  „Norimberský soud prokázal, že fašismus a nacismus mohly být zdolány bez druhé světové války, kdyby demokratické národy včas a jednotně byly zasáhly. Poslední takovou příležitostí byla krise mezinárodní mravnosti a politiky, práva a spravedlnosti, kterou historie označí jménem „Mnichov 1938“. Neboť ve skutečnosti se dostával v tomto období do těžké krise německý nacismus. Tehdejší vládcové Velké Britannie a Francie věděli, že nacismus je v krisi. Odhodlali se jej zachránit. Namluvili svým národům a veliké části světa, že našli v takzvané Mnichovské smlouvě lék na chorobu Evropy. Ve skutečnosti to byl jed. Norimberský soud prokázal, že nemuselo dojít k válce, kdyby státníci západu byli učinili to, co později za války učinit musili: kdyby totiž byli včas s předvídavostí skutečných státníků našli cestu místo do Mnichova, do Moskvy. Ale ovšem Moskva znamenala symbol slovanství. Mluví se dnes o slovanském imperialismu. Možná, že Mnichov byl pokusem zastavit pomocí Hitlera slovanský „imperialismus“. V Norimberku však bylo prokázáno, že Hitler, věrně prováděje svůj veřejně vyhlášený plán, určil svým hlavním cílem vyhubení desítek milionů Slovanů a zotročení zbývajících. Z protokolu, dokumentů a rozsudku norimberského tribunálu plyne jasně dějinně důležitá skutečnost, že hlavní rána nacismu byla namířena proti Slovanům a že také na ně se strašlivou silou dopadla.“

  V průběhu řízení byly předloženy dokumenty, prokazující, že Henleinovo hnutí bylo nástrojem a loutkou nacistických spiklenců. Henleinova strana byla řízena z Berlína a z německého vyslanectví v Praze. Neměla svou vlastní politiku a dokonce i řeči jejich vůdců byly upravovány německými úřady – americký žalobce Alderman.
  Žalobci předvolali před soud 37 svědků, obhajoba 102, předkládání dokumentů žaloby si vyžádalo 74 dny, obhajoby 133 dny.

  OdpovědětVymazat
 8. 22. března 1946 V Praze začal soud s K.H.FRANKEM. Jako obhájce ex offo mu byl ustanoven dr. Kamil RESLER. FRANK v průběhu líčení prohlásil :“SdP prováděla vlastizrádné činy proti ČSR a posléze zřízením Freikorpsu vstoupila do jakéhosi válečného stavu proti státu.“
  30.5.1945 ve Weisbadenu uvedl na dotaz gen. Ečera, že za heslem „Heim ins Reich“ stálo 90 % sudetských Němců.

  OdpovědětVymazat
 9. neviem, ale že by sa kedykoľvek víťaz vojny ospravedlňoval porazeným ???,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dejiny píšu víťazi. To je hlavný dôvod prečo sa neospravedlňujú. A všetku vinu hodia na porazeného. Veľkým problémom pre nastolenie PaxAmaricana v Európe pre Anglosionistov bolo toho času Nemecko a Russko(Osmani, Habsburgovia, Francúzi padli, a vazalské štátiky ochotne pánom slúžil), aj keď v krátkej prestávke medzi "oboma vojnami", čo by sa dalo kľudne zhrnúť do jednej 30ročnej vojny(1917-1947) značne pošramotené. Musíme uznať že uviesť tieto dva problémové štáty do vzájomnej bratovražednej vojny bol geniálny ťah Anglosionistov. Ako tu už na NR zaznelo: "...němečtí vojnoví plánovači si mysleli že tuhle vojnu řídí oni, ale dávno nad jejím průběhem měl kontrolu někdo jiný...". Tŕňom v oku zostali v súčasnosti už len Rusi a to čo sa v súčasnosti deje nádherne ilustruje nielen súčasnú ale aj minulú predvojnovú dobu. Všetky tie bludy ktoré spolu vypracovali komunisti s demokratmi raz budú prekonané a dozvieme sa skutočnosť bez toho propagandistického nánosu.

   Vymazat
 10. Ono to překrucování historie je mnohem propracovanější. Dnes se již vlastně naplno mluví o tom, že piloti germánskcých svi.ní, byli vlastně profesionálové a hrdinové. Oni jen chránili svoji germánskou vlast proti útočníkům. Opravdu genialní pitomost. Potom i hordy tatarů a dnes islámistů jsou dle germánů hridinové.
  Prostě voják nemůže být trestán za čin ve válce protože plnil rozkaz. A rozkazy vydával A. Hitler. Takže i ti co se hlásili do SS jsou vlastně hrdinové.
  Historici jdetě do pr..le. Dle Vás byl nejlepší historik Gébls.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tuhle knihu zrovna čtu Spálená země Paul Carell a autor nepokrytě fandí nacistům a dělá z nich hrdiny.

   https://www.databazeknih.cz/knihy/spalena-zeme-172010

   Vymazat
 11. Mimo zkusenosti z nemeckych fasistu a habsburskych I.sv.valky ,pribyly a znasobily se barbarsky hruzy hitlerovsky.
  V zajmu bezpecnosti pred nepricetnymi lidmi a pred zurivosti zpusobenou okupacemi a ponizenim,zotrocenim,loupezemi,vykoristovanim ,atd jejichz rodiny byly masove zmasakrovany, muceny ,strileny se prikrocilo k mirovemu a humanimu reseni.
  Z nekterych mist v Evrope germani houfne prchali, napriklad z Jugoslavie pres 300 tisic a dobrovolne..
  V Usti se jeste mluvilo bezne v letech 60.tych nemecky a nemeckych kamaradu ,znal jsem tez jejich rodice ,jsem mel nekolik a velmi dobrych..
  Valka a okupace jiz nehraly zadnou roli v nasich zivotech.

  OdpovědětVymazat
 12. Odsunutí Němci byli nepřátelští občané cizího státu a neměli československé státní občanství. Podíleli se, jako Němci na vyvražďování Čechů na Volyni, upalování lidí za živa nahnaných do stodol. Hromadně vraždili Židy, kde je potkali... Kolektivní vina byla běžně užívána Němci jak na východě, tak v Jugoslávii, ale i ve Francii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jinými slovy 8.32 - když se narodím Německým rodičům, jsem nepřítel, podílel jsem se na vyvražďování, a upalování lidí? Fanatizmus a nepříčetná nenávist je horší než nejhorší zlo, které existuje. ...když trestáš, ať je vina znát"!... je morální kredo slušných lidí. Ublížit nevinnému protože mám vztek, ze mně dělá hovado. Svět se zvrátil tak, že nevinní jsou kolektivně trestáni a zabíjeni, a perverzní, sadističtí zabijáci a vrazi jsou zdarma ubytováni, vykrmováni, vzděláváni, a dopřává se jim zábava. Je to zvrácenost, kterou nelze pojmenovat, nicméně nepřekvapuje mne, že pokud jde o diskuze, účastní se jich převážně duševně nemocní lidé. Některé diskuzní žvásty jsou normálnímu člověku nepochopitelné, a dělá se z nich špatně.

   Vymazat
  2. 11-14 charakterizoval jste se docela výstižně.!

   Vymazat
  3. 11:14, nerozumím příliš tomu, co chcete vyjádřit. Článek mluví o odsunu osob německé národnosti z území Československé republiky na základě rozhodnutí vítězných mocností Druhé světové války.
   Je průkazné, že odsun byl proveden důsledně podle k tomu vítěznými mocnostmi stanovených regulí, což bylo taky k tomu určenými orgány okupačních mocností s oceněním a poděkováním nakonec potvrzeno.
   Já osobně jsem Čech, uprchlík z anektovaných území a očitý svědek proběhlého odsunu z rodného městečka, kam jsme se jako rodina, do rodného domu, který nebyl německým vlastnictvím, vrátili 18. května 1945 a kde žiji dodnes.
   Rodiči, českými vlastenci, jsem byl důsledně veden k tomu, abych respektoval pravdu a nepodléhal emocím, tedy ani nenávisti. Nic takového se ani vůči Němcům, stejně jako vůči Rusům v rodině neprosadilo.
   V Německu mám řadu přátel a to i mezi odsunutými (teď už většinou jejich potomky), komunikujeme a čas od času jsou i našimi hosty a naopak.
   Je mezi nimi i rodina těch, kteří si od Říše koupili v roce 1940 rodinný dům, ve kterém žiji dodnes, a který byl původním majetkem Národní jednoty severočeské.
   Stalo se, to konstatuji s povděkem, že z lesa se ozvalo, jak bylo do lesa voláno. Ostatně, ono to soužití s Němci nebylo pro českou menšinu žádnou selankou, jak je dnes s oblibou tvrzeno.
   Mí předci z Krkonoš a Orlických hor byli vždy dvoujazyční a vím, že s Němci jsme si kulturně značně blízcí. Jenže, dnešní blouznění o takovém či makovém "obohacování" a multikulturalitě, je hloupé a namnoze účelové, propagandistické tvrzení. Nejméně nestabilní je národnostně homogénní společenství. Kdo tvrdí, že ne, je demagog nebo zaprodyný kolaborant. Jedno s kým.
   Takže nevím nevím, zdá se mi, vy 11:14, že módně mentorujete.

   Vymazat
  4. 11:14 - není zcela jasné co jste chtěl říci, obecně s vámi lze souhlasit, vinu je třeba dokázat, kolektivní vina není zcela právně košér. Ale hovoří se o něčm trochu jiném, dle Vašeho výkladu byl Norimberský proces v pořádku nebo ne , když označil a odsoudil konkrétní osoby. Němce, samozřejmě ne celý národ, ale ty kteří nacismus podporovali označil, že i oni mají podíl na tom co se v Německu dělo po r.1933. Ať chcete nebo ne to je také kolektivní vina. Ale když hovoříme o Němcích a "kolektivní vině", tak mě řekněte kdo může za "zločiny", které páchala "německá vojenská soldateska v bývaleém SSSR. Nebudu uvádět jak zacházeli s válečnými zajatci. Ale je zdokumentováno,(vše vyčíslo být ani nemůže, při vší té hrůze)kolik vypálili vesnic, kolik zavraždili civilistů , žen dětí a starců. Vinen je Hitler, vinen je nacismus a ti co tuto genocidu prováděli, na ty musíme pohlížet , jako na nevinné? A nakonec nemůsíme chodit daleko Lidice,ležáky, Javoříčko a další ?

   Vymazat
  5. 18:04 Tam kde je "kolektivní výhoda", vyplývající už z toho, že jako Němci měli na zabraném území veškeré výhody a jejich jménem se dělaly hrůzné nepravosti, tak tam je nutno počítat s pozdějším kolektivním trestem.

   Vymazat
 13. "Odsun - Vertreibung" ...Byl název dvoudílného dokumentu,

  ten název chybí...

  OdpovědětVymazat
 14. Ano správně dluží nám prachy a dál pokračují v imperiální politice na zničení Českého státu. Místo sudeťáků mají Pražské liberály.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je ale neuskutečnitelné 10.28 - Český stát už je zničen dávno, zničila ho česká politická samoobsluha zcela dobrovolně za pozice, funkce, koryta a moc. Český stát už existuje jen na mapě jako název - jinak jsme nejspíš dalším státem ze států USA -možná už máme i hvězdičku a pruh na jejich vlajce. "Sudeťákům" už jsme fuk - pokud sem jedou, tak pobavit se, jak jsme si všechno sami vydrancovali a zničili. Odepsali jsme svůj vlastní stát, národ, tradice, kulturu, všechno. Takže "nám" už nikdo prachy nedluží - pokud, tak našim majitelům.

   Vymazat
  2. Blábolíte nesmysly 11:18, podobné hysterické výlevy jsou k ničemu. Musíme a budeme pracovat na tom, abychom se zase postavili na nohy.

   Vymazat
  3. 17:49 žádný hysterický výlev,ale popsání drsné skutečnosti.
   "Musíme a budeme pracovat na tom, abychom se zase postavili na nohy."
   Rozepište se,jak musíme pracovat a jak se stavět na nohy.A nevažte se....jsem zvědavý a nejen já na vaše návrhy,postupy,řešení.Sem s tím.

   Vymazat
 15. Proč neděkujeme katolickým, předválečným Polákům?

  To v jejich hlavách se zrodila myšlenka, vymysleli a přišli jako p r v n í , již koncem roku 1939. s názorem:

  "... má-li být ve střední Evropě do budoucna ( ministr zahr. věcí Polska A. Zalieski tak uvažoval o Evropě po válce) klid, musí odtud Němci zmizet....."

  A katoličtí Poláci o tom přesvědčili po roce 1940 v Londýně Winstona Churchilla a ten ...... tak prosadil v 07/45 v Postupimi společně se Stalinem a Trumannem .... pro celou Evropu!

  Přečti stranu 267 a 268 z knihy Karla Richtra ČEŠI A NĚMCI V ZRCADLE DĚJIN, svazek 2, edice FAKTA, rok 1999

  Poláci byli a jsou hybatelé dějin...!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, pšonky lze hodnotit různě, ale jako "hybatele dějin"?, tak takhle bych je jistě nikdy nenazval. To tedy ani omylem.

   Vymazat
 16. No možná jsou, ale ne jejich vůdci. Ti jsou naprosto debilní. Nejraději by okupovali stejně jako Germáni celolu Evropu (a bůhví, kde by se zastavili kdyby jim to bylo umožněno). A blbců ve vedení mají určitě více než mi. K poslední větě bych tak nějak dodal - jsou ne hybatelé, ale hyeny dějin.

  OdpovědětVymazat
 17. Pozor, Vertreibung není odsun!!! Znamená vyhánění a je to zcela evidentně záměrná záměna pojmů. Výraz vyhánění obsahuje nespravedlivé jednání. Stejně jako popírání holocaustu mělo by být trestné i zpochybňování odsunu Němců po 2. světové válce. Na tom nic nemění případné zločiny spáchané na Němcích v rámci odsunu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:30 o zločinech páchaných na Němcích za odsunu? Pokud se něco takového dělo, šlo o trestný čin, kterého se dopouštěly kriminální živly, zloději a zlodějíčci. Orgány čs. státní moci podle toho také postupovaly. Dost o tom jako pamětník vím.

   Vymazat
 18. Vřele doporučuji dvě knihy:
  "Muži na hranici" - naprostá pecka
  "Krvavá hranice západních a jižních Čech na podzim 1938" - druhá naprostá pecka a pro formu třetí pecku jako prémii:
  "Krvavé doszvuky války" od Václava Vlka.
  Předpokládám že publikace "Nepolepšitelní" od Václava Kvasničky, stejně jako "Komu sluší omluva" a "Chtěli nás vyhubit" všichni znají.

  OdpovědětVymazat
 19. "Najednou" - (podle filmu vypouštěném z ČT) začali ti špatní Češi vyhánět hodné Němce z ČR a kazili tak plán Hitlera na likvidaci Českého národa.
  Každá válka a její následky jsou strašlivé.
  To co Němci spustili v Evropě a ČR - byl signál všem psychopatům a magorům, kteří pak řádili skoro stejně bez ohledu na svou národnost. Je to jednoznačně vina Německa,to
  ty dobyvačné války vedlo stovky let. Fuj protistátní ČT
  která podporuje manipulátory a vynechává pachatele.
  Je to prostě svinstvo které se z ČT opakuje.

  OdpovědětVymazat
 20. Vybornej clanek Gratulace.
  Meli u nas nejsilnejsi stranu kvetli po vsech strankach i kulturne a o utlacovani nemohlo byt reci.
  Prumyslove vydelavali na obchodu v sousednim Nemecku a na nasem hospodarskym zazraku a kdyz 1 dolar mel cenu 1 trilionu risskych marek, tak jim bylo CSR moc dobry a zadny stiznosti? Zadny !! Ani jedna. Ani domu nechteli ? Ne,za nic na svete ne !!
  Podeziram ze V.Dohoda nebyla uplne tak ,ze by nas milovali, germani zivili sami sebe a my dostali na starost ukrajince,slovaky,polaky,rusiny,cikany,madary ,germany a zidy.
  Ale zbohatli jsme nasim vlastnim usilim jako nikdo na svete a nikdo nam nic nedal !! Zatim nas vysavaji.
  Ale kdyz se osvobodime dokazeme a udelame to zas, protoze budeme mit na starosti jen sami sebe !!!

  OdpovědětVymazat
 21. Vzpominejte kdo zacal s omluvami Némcum.Václav Havel.Kolaborantsky synek.

  OdpovědětVymazat
 22. Sudetští Němci nejsou žádní naši krajané ale zrádci, kteří rozbili Československou republiku.
  Jeden milion stošedesát dva tisíce šestsetsedmnáct československých Němců alias sudetských Němců obdrželo od Führera záslužnou medaili za 1.říjen 1938 – za rozbití ČSR a „odstoupení“ pohraničí Velkoněmecké říši. Hitler definoval toto vyznamenání Výnosem z 18.října 1938 a z 19.května 1939. Co pravil zločinec Hitler o sudetské medaili?

  „Medaile je udělována těm osobám, které se v Sudetech nebo na říšském území zasazovali a připravovali návrat území do Říše. Zvláště přicházejí do úvahy členové NSDAP, SDP v Čechách, kteří v boji za připojení k Říši obětovali svůj majetek či krev, byli zavřeni či vyhnáni. Dále jsou to VDOVY a SIROTCI po padlých bojovnících za sjednocení, příslušníci Wehrmachtu, policie, SS, NSKK a NSFK, kteří se na vstupu podíleli. Stejně tak vyšší straničtí funkcionáři, ČLENOVÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI A DĚLNÍCI ve veřejných službách, kteří v dnech nástupu byli služebně činní ve vnitrozemí Sudet.“ (Cit. Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945, I.vyd.Praha 1999,str.22.)

  OdpovědětVymazat
 23. ČT si připravuje půdu pod nohama , aby mohla odejít ze scény bez toho co se stalo po II. světové válce Němcům.

  OdpovědětVymazat
 24. Dobře napsáno.
  Pochodům smrti z Brna předcházely pochody smrti na konci války napříč celou naší republikou. Byly to pochody vězňů z koncentračních táborů, které Němci evakuovali před blížící se Rudou armádou. Tady nikdo dodnes přesně neví a ani nechce vědět, kolik tisíc ldí při nich zahynulo.
  Kde toto na ČT zaznělo? Tato veřejnoprávní, chartistická sešlost pouze leze do řiti dnešním sudeto-německým elitám, stejně jako celá banda polofašistických černoprdelníků. Vědí dobře, že po odchodu Británie jsme opět vydáni v EU Němcům na milost a nemilost.
  Od nástupu Havla je celá naše společná historie Čechů a Němců odvozována od jednoho jediného datumu - 8.5.1945. Vše, co bylo před tímto magickým datumem, je minulost, kterou je třeba nechat už spát protože neslouží ničemu dobrému v našich vzájemných vztazích.
  Od datumu 9.5.1945 je ale vše živé a velice aktuální. Toto je dnešní realita, podle této zásady jsou dnes vychovávané naše děti - budoucí mentální i pracovní otroci Německa.
  Babiš totálně selhal.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co sem motáte nějaké vězně z lágrů? Tady se přeci řeší odporné a násilné vyhnání německého obyvatelstva! Srovnáváte nesrovnatelné!

   Vymazat
  2. 22:12 obávám se, že vás mnoho diskutujících vezme vážně. Takže doplním. "Pochody smrti" byly transporty vězňů koncentráků do "zázemí" před postupující, především východní válečnou frontou. Tak jak selhávala železniční doprava už ne ani na otevřených železničních vagonech, kde nebylo nic, ani místo k usednutí, došlo na pěší pochod, kdy i to jakési předchozí zásobování potravinami zcela selhalo. Ti lidé v cárech trestaneckého oblečení, čím dál častěji bez obuvi, pokud ztratili schopnost pochodovat byli stříleni, dobíjeni, v lepším případě ponecháni osudu, kdekoli při cestě. Jakákoli pomoc civilů z okolí, pomoc uprchlíkům, pokud k tomu okupační moc měla sílu, byla trestána v duchu stanného práva.
   Odsuny Němců z ČSR, byly proti tomu pouhým dobrodružným výletem. Z mého městečka byli na blízké nádraží odváženi autobusem, výjimečně, oněch 7 km, nákladním autem s plachtou a lavicemi, všichni sedě. Na cestu museli být vybaveni potravinami nejméně na tři dny a každých 6 hodin museli mít možnost spořádaně se vyprázdnit, pokud to dopravní prostředek za jízdy neumožňoval. Železnicí směli být přepravováni pouze v krytých vagonech, ženy s dětmi přednostně ve vagonech osobní dopravy. Byla stanovena nejvyšší přípustná obsazenost daného prostředku. V topné sezóně nesměly být použity nevytápěné dopravní prostředky krom autobusů. Odsuny z ČSR byly koncem léta 1946 ukončeny, takže na takovou situaci nedošlo.
   Tolik pravidla a tolik jsem i jako očitý svědek viděl. Zajistit alespoň takový komfort nebylo v té době, nijak jednoduché. Představte si, že republika byla proti předválečnému stavu ochuzena o polovinu železničního vozového parku a třetinu silničních motorových vozidel. Byl nedostatek uhlí, nafty i benzinu, potraviny byly na lístky. Jako kluk jsem byl zvyklý si o krajíc "suchého" chleba říkat a ne vždycky jsem ho dostal!
   Dnes, za koronaviru, říkám všem těm skučícím o náhrady v duchu, válku na vás! Jaképak náhrady dostali ti, kterým nejen na živnost, ale i na domek v kolonii, dopadly bomby. Jakou dostali ti, kteří nepřežili? Vy z těch profesí, které nic skutečně k životu nezbytného neprodukujete, hleďte si najít práci, kterou je ta nezbytná a nežádejte o náhrady, když je zaplatí ne stát, ten je rozdává, platí to výhradně ti, kteří produkují všechno to, co je k životu nezbytné! Ostatně i po té Druhé světové se všichni takoví barmani, restauratéři, sportovci, „umělci“ ..., náramně rychle, bez pomoci „státu“, nadobyčej rychle, probrali.

   Vymazat
 25. 22:12
  Jenom "člověk" bez rozumu může srovnávat odsun nepřispůsobyvých s vyvražďováním obyvatel metodou koncentracích tátorů. Ale to asi v havě idiota není srovanatelné.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 26. Pravděpodobně byly i nemorální excesy, ale kvůli několika zvrhlíkům nemá celý národ klečet a prosit o odpuštění. Německà rodiny Mohornů a Hoferů žili dál v Horní Malé Úpě, nikomu to nevadilo a nikdo se jim nemstil. Nejhorší na tom všem je poznání, že je to snad záměrné téma pro média a někteří tzv novináři, "vinu" neustále vnucují i nové generaci.

  OdpovědětVymazat
 27. Moji prarodiče zůstali v Němci zabraném pohraničí. Ještě předtím, zde byli, hordami ordnerů, řezáni jako žito, čeští horníci a to hned po vyfárání. Babička vyfasovala po německé okupaci 4 roky za hození chleba francouzskému zajatci. Při převozu na pobočku gestapa v Duchcově ji chtěl jeden z gestapáků zastřelit, druhý mu řekl, aby nechal tu českou svini být, že dostane svoje. Dostala, nekecal. Do Stalingradu zněly po ulicích bubínky, flétničky, Čech, který nesmekl a nehajloval, dostal na budku. A vůbec nejhorší byli smradi z Hitlerjugend. Najít výjimku bylo takřka nemožné. Ovšem když jsem byl malý, tak tu dost starších žen mluvilo německy, takže to s tím odsunem zřejmě nebylo bráno tak akurátně a nebo to byly samé odbojářky. Každopádně babička si nemohla dovolit ten luxus nějakého odpuštění a autory podobných dokumentů by zřejmě kopla do konečníku,nebo by je označila jako Tchechiche schweine hund, tak jak ji to germáni v lágru naučili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro zajímavost, dost hlučínských "Čechů" se přihlásili dodatečně k německé národnosti, tvrdí se, že většina sloužila ve wehrmachtu a dnes berou německý důchod.

   Vymazat
 28. Prohraná válka bolí, to je jasné. Takové Kartágo by o tom mohlo vyprávět.
  Sud. Němci byli po zásluze odsunutí - jako národ poražených. V Hitlerově armádě jich při rabování a vraždění napříč planetou padlo 300 - 500 tisíc. To je realita. Nebo mám věřit, že stříleli do vzduchu? Je zajímavé, že tohle odsunutým Němcům dnes nevadí a vnímají to jenom jako prostě porážku, která byla už dávno. Zato mají péči o údajně 25 tisíc jiných lidí.
  A i přes to, že jejich synové vraždili pod nacistickými symboly napříč světem, tak za násilí, které je nesrovnatelné s tím, co napáchali jejich synové a otcové nám, se jim český prezident Havel ještě oficiálně omluvil, ve snaze udělat za vším tlustou čáru a historii už nechat historií.
  Podle toho, co a jakým způsobem toto téma dnes otevírá vlastní sondou Česká televize, je zřejmá jedna věc - tlustá čára je pro ně stále málo.
  Omluvy se dočkali, co tedy ještě mohou chtít?
  Je tu jediná věc, jediné, podle nich bezpráví, a tím jsou zcela jednoznačně Benešovy dekrety. Už jenom německá aristokracie, Řád německých rytířů aj. se tím vůbec netají a je zřejmé, že tlustá čára i omluva nic ukončujícího nepřinesla - krom ponížení českého národa, který zde byl skutečnou obětí.
  Ostatně zdůrazňovaná a přidělená pozice E. Beneše v tomto dokumentu vysílaném ČT, je pro nás všechny velice dobře čitelná.
  Takže můj konečný dojem? Jde jednoznačně o nový tlak ke Zrušení Benešových dekretů, kdy podobně, jako při tlusté čáře u omluvy V. Havla, dnes Němci hlásají zase nově asi toto: Cesi! Zruste jestě Benešovy dekrety! Jde o morální gesto a my už nyc víc chtýt nykdy nebudem! Auf meine Seele!!!
  My ale víme své a stačí sledovat probíhající soudní procesy, abychom pochopili skutečnou německou dobrotu.
  Mladých lidí, kteří jsou v dezinformacích záměrně vychováváni potomky kolaborantů, je mi líto, protože se jim hraje falešná píseň na jejich city, píseň, kterou už naši předková poznali z německých úst po celá staletí. Nemění se ani slova, ani melodie a končí vždy stejně.
  Na druhé straně Němci a kolaboranti velice dobře pochopili, že právě něvědomost, naivita a vyvolaný falešný soucit je budoucím klíčem k jejich majetkům.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:13 Ať Němci napřed oduznají Mnichovskou smlouvu a pak mohou něco navrhovat.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.