Reklama

čtvrtek 29. října 2020

Podivné lisabonské Dušičky roku 1755 a jejich poučení pro dnešek

Petr Kužvart
 
29. 10. 2020


Katastrofa ve sváteční den


Prvého listopadu 1755 byl sváteční den. Obyvatelé Lisabonu byli od rána v hojném počtu v kostelích, na bohoslužbách. A kdo nebyl tam, ten se točil v kuchyni kolem přípravy svátečního oběda. Nicméně někdy v půli dopoledne, prý kolem 9.40 hod. se země zachvěla - a potom znovu, silně. Budovy se začaly hroutit. Klenby četných kostelů se zřítily přímo na davy účastníků právě probíhajících mší.

Pochopitelně, vypukla panika. Lidé utíkali o život z křivolakých středověkých uliček centra města. Jedni běželi do kopců nad městem, druzí pak dolů, do přístavu, k moři. Ti prví se vesměs zachránili, ti druzí se utopili. Na břehu moře nejprve s údivem sledovali, že moře ustupuje jako při odlivu. Náhle se asi 40 minut po otřesech země na obzoru objevila zlověstná vysoká vlna a rychle se blížila. Lidé se snažili utéct, ale bylo pozdě. Dolní město i přístav byly vypláchnuty, jako by spoušť způsobená silným zemětřesením nestačila.

Mrtvých bylo asi 50 – 70 tisíc. Nikdo neměřil intenzitu otřesů, ale podle mého dodatečného a zcela laického odhadu překročily 6. stupeň Richterovy stupnice – a dost možná o hodně. Největší zemětřesení, o němž mají Evropané spolehlivé záznamy!

Následně začala celá řada požárů. Budovy se z velké části zhroutily a kuchyňské ohně začaly zapalovat dřevěné části staveb (ještě naši rodiče a prarodiče ostatně vzpomínali, že při leteckém poplachu za Protektorátu musela být všechna kamna a sporáky spolehlivě uhašeny, nežli se šlo do krytu).

Neštěstí nechodívá nikdy samo. Proto, aby toho nebylo málo, tak ke třem dosavadním ranám přibyla ještě čtvrtá: lůza se začala stahovala do zničených a poškozených částí mětského centra a zahájila ve zbořených a polozbořených domech a palácích rabování.Hledání viníků a záchranné práce: mezi pověrečnou omezeností a racionalitou


Jakmile se lidé vzpamatovali, začali pátrat, proč přišla tato nenadálá katastrofa. Jako na zavolanou po ulicích pobíhali jesuité a křičeli, že míra lidských hříchů se naplnila a bůh proto ztrestal lidstvo. Pod dojmem této apokalyptické vize začali lidé divočit a zmatkovat. Hledat údajné viníky božího hněvu. A tak se vrhli zejména na ty, kdo byli zrovna po ruce, totiž na cizince-nekatolíky. V přístavním městě, centru mezinárodního dálkového a zejména koloniálního obchodu, se zdržovala totiž řada luteránů či kalvinistů, většinou obchodníků a obchodních agentů z Nizozemí, z Německa, z hansovních měst, a vůbec ze severu Evropy, ale i anglikánů z Británie. Vyděšení Lisaboňané uvěřili, že našli v jinověrcích viníky a tedy i příčinu božího hněvu a trestu jím seslaného. Násilím nutili dopadené protestanty klečet na ulicích před tváří všech a pod hrozbou smrti přecházet na samospasitelnou víru římskokatolickou.

Ve městě však zůstaj jeden člověk, celým jménem Sebastião José de Carvalho de Melo, conde de Oeiras e marquês de Pombal (1699 - 1782), ministr královské vlády Portugalska. Říkejme mu stručně markýz de Pombal, protože pod tímto zkráceným označením vešel slavně do dějin. Byl to u královského dvora celkem neoblíbený ministr, pokrokář, takže nebyl ani pozván toho dne za Lisabon, ke svátečnímu banketu pořádaném v královské rezidenci za městem. A tak byl v rozhodné době v Lisabonu, vše viděl a jako pokrokář a osvícenec začal jednat po svém.

Jednoduše vyšel, veden kritickým rozumem, z několika jednoduchých tezí: byla to přírodní událost, nic jiného! Mrtví musejí být rychle pohřbeni (a následně si vynutil na církvi povolení zřizovat hromadné hroby). Živí musejí dostat rychlou pomoc! Požáry se musí energicky hasit. A rabující lůzu zastavil jednoduše tím, že pár desítek přistižených nechal veřejně pověsit. Rabování ustalo (naši rodiče i prarodiče si pamatovali, že za náletů platilo po ulicích vylepené dvojjazyčné pravidlo: „kdo bude přistižen při rabování, bude zastřelen!“ - a rabující se opravdu stříleli). A konečně, až se tohle zvládne, tak je třeba systematicky odklízet trosky a novou zástavbu centra města budovat již i s ohledem na to, aby byla schopna vzdorovat zemětřesením. Markýz de Pombal se energicky postavil do čela záchranných prací a odklízení ruin, stal se vlastně takovým lisabonským nouzovým diktátorem, který svrchovaně velel zmáhání důsledků přírodní katastrofy.

Jakmile byly zvládnuty akutní úkoly, věnoval se nové výstavbě. Nechal navrhovat stabilnější stavební konstrukce a dokonce se snažil o jakési modelování seismické zátěže. Nechal zatěžovat modely navrhovaných staveb dříve, nežli povolil začít s jejich výstavbou. Bylo to takto: na stůl se pod širým nebem postavily zmenšené makety staveb a vedle stolu byla nakomandována četa domobrany, která dostala rozkaz pochodovat na místě. Tak vznikaly otřesy a byl zkoumán jejich účinek na makety staveb. Která neobstála, ta se nestavěla. Stavělo se už po novu, tedy místo změti uliček středověkého města vznikaly bloky vzdušných a prosvětlených budov podél přímých a širokých ulic. Panem markýzem řízená výstavba se osvědčila a stojí dodnes.Trvalé dopady katastrofy na správu země


Markýz de Pombal se stal po tomto výkonu prakticky diktátorem v celé zemi. Slabošský král mu nekonkuroval. Jediné, co si král odnesl z katastrofy, byla hrůza z přebývání a hlavně spaní ve zděných budovách. Tak mu napříště stavěli lehké dřevěné konstrukce. V nich dokázal přespat. De Pombal uchopil moc v zemi a vládl v duchu osvícenských idejí až do své smrti v roce 1782.

A jesuité? Učení Patres Societatis Jesu?? Ti, kteří měli být chloubou vzdělanosti a moudrosti a místo toho vyváděli jako negramotní středověcí mníškové? Strašlivě selhali! A během pár let dosáhl markýz toho, že byli z Lisabonu i celého Portugalska všichni vypovězeni. Od té doby platí v dějinách za jednoho z nejvýznačnějších odpůrců Tovaryšstva Ježíšova, které muselo být posléze celé v roce 1773 zrušeno samotným papežem. Obnoveno bylo až v roce 1814, v rámci ponapoleonské legitimistické "normalizace".

Strašlivá přírodní katastrofa s tisíci obětí se paradoxně a bezděčně stala příležitostí, kdy se staré a tradiční srazilo s novým, rozumným, osvíceným viděním světa. A výsledkem této srážky byl pak vznešený triumf osvíceného rozumu nad démony pověry, nad omezeností, pověrečností a nevědomostí, nad iracionalitou! Markýz de Pombal je dodnes velkou ozdobou rozumu, prosazování veřejného zájmu a vědy!Lisabon 1755 mluví i ke dnešku!


Poučná historie ! I dneska… . i nyní do sebe litosfériské desky narážejí nebo se rozestupují, podsunují se pod sebe - a způsobují lidem ve světě řadu velkých problémů.

Lidská společnost a jejich druhová kultura je ovšem průběžně vystavována přírodním katastrofám. V současnosti probíhá podobná krizová událost, totiž světová virová epidemie. Nejde sice o jednorázovou příhodu, nýbrž o vleklou záležitost s několika vlnami náporu, ale i nyní se společnost dostala do podobného krizového stavu. Zmáhání takových stavů má své opakovatelnosti, ba zákonitosti, před třemi staletími zrovna takové jako dnes. Předně se při nich přechází na krizové řízení, kdy se musí rozhodovat povojensku, rychle, rozhodně, diktátorsky. Je vytvořena soustava nedílných pravomocí a na nezbytnou dobu se přesvávají upatňovat pravidla běžného provozu, jako jsou zejména jinak běžné demokratické procedury. A každý je povinen poslechnout. A trestná činnost páchaná v době krizové situace je stíhána podstatně přísnějšími tresty. A to vše je v naprostém pořádku. Čím dříve a důsledněji se to vše zavede, tím větší je šance, že se společnost jako celek úspěšněji vyhne destruktivním dopadům dané přírodní katastrofy.

Proto nepochopím přepřahání krizového velení ve chvíli, kdy epidemie spěje k vrcholu. Nepochopím, že se tak děje na základě udavačství nějakých paparazziů. Rozumní lidé přece bulvár ignorují! Nepochopím, že je armádní plukovník, byť v záloze – a osvědčený virolog střídán původně dětským hematologem, nyní prý dokonce ani aktivním lékařem – je totiž v manažerské funkci. Nepochopím, proč nájemce vyšehradské restaurace jasně hned na počátku aféry nesdělil médiím podle pravdy, že jeho podnik je a byl zavřený, že on si pozval svého známého a jeho známé k soukromému setkání a že jim osobně uvařil kafe. A že do toho celého nikomu nic není! Bublina mohla spasknout dřív, než se nafoukla.

Nepochopím šířící se agitaci a dokonce demonstrace u nás i v cizině proti zavedeným ochranným a omezujícím opatřením. Odkaz na nutnost zachovat ekonomiku v chodu neobstojí. Hospodářství samozřejmě lze v případě nezbytnosti a v nevyhnutelném rozsahu prostě zastavit, vypnout. Zvykli jste si, holoubkové, na blahobyt? Tak si teď pro změnu budete odvykat! To je život. Zhodnocování obíhajícího kapitálu, vytváření a inkasování zisků, není totiž žádným nedotknutelným lidským právem. Na rozdíl od práva na život.

Je nutno rozhodně zachovat nezbytnou solidaritu uvnitř společnosti, zejména solidaritu s postiženými a ohroženými, Tomu je nezbytno něco i obětovat. Shrabování zisků za cenu vršení hromad zbytečných mrtvol je naprosto nepřijatelné. Hodnota záchrany života, byť je to život polymorbidního seniora, má jednoznačně přednost před kšeftem! Jsem konsternován mírou a troufalostí propagace nejrůznějších široce šířených iracionalit a trapného, někdy až chorobného kverulantství a nebetyčného, veřejně manifestovaného sobectví. Jsem velmi nemile překvapen profesním i morálním selháváním řady rádoby prominentních celebrit, zejména a především z řad lékařů.

Markýze de Pombal na vás, chásko jedna hloupá, tmářská, omezená a nevycválaná! V Praze 29.10. 2020

Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz) 
Použité prameny:

Bárta, Miroslav, Kovář, Martin a kol.: Civilizace a dějiny, Historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Academia, Praha 2013, str. 429 – 431,

Volný Zdeněk a kol., Toulky minulostí světa, díl VII, Via facti, Praha 2005, str. 68 – 70

43 komentářů :

 1. Bublina nesplaskla proto, protože nebyla nafouknuta proto, aby splaskla, ale proto, aby pod dojmem této bubliny proběhlo něco, čeho se můžeme jen domýšlet, stejně tak, jako se můžeme jen domýšlet, proč to něco mělo proběhnout. Že je to celé šaškárna a možná i šaškárna zpackaná, to z celé této tragikomické frašky čiší na sto honů od první vteřiny, kdy tato nafouknutá bublina byla postrčena ke konzumaci "prostému lidu". Děje se tu něco, co smrdí čím dál tím víc. A nejen smrdí, ale krade nám to náš čas, naše zdraví, naši svobodu a naše poctivě vybudované majetky. A vše je to úzce spojeno s úpadkem a rozkladem kapitálfašistické diktatury bankstrů a korporátu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, vidím to podobně a proto i srovnání článku se skutečnou katastrofou kulhá na obě nohy a autor článku nechápe, že nejde o katastrofu, ale boj elit a o přeformátování světa a že při řízení světa se obchází vědomí davu, kterému se něco nabulíkuje. Nepřehledné je pouze to, že soupeřící elity chtějí využívat covid různým způsobem

   ( například takový Bill Gates by se chtěl zachránit a prodat draze celému světu vakcínu a naočkovat celý svět i s nanoroboty, ale nevidí jak totální kravina to je a on bude odepsán, aby světové zákulisí mohlo udržet skryté řízení odstraněním podobných do očí bijících nesmyslů a předhozením jejich nositelů davu a pak již dav přijme jemnější otroctví protože to bude vypadat oproti plánům některých šílenců jako svoboda )

   Smazat
  2. 19:34 a 22:07 PRO KRISTA PÁNA!!! Pořád jsou na stráži. A vždycky první. Zcela v rozporu s dikcí článku. Cokoliv je řečeno, to berou jako potvrzení svých tvrzení.

   Smazat
  3. 23:07 co máte proti 19:34? Není vám to dost srozumitelné?

   Smazat
  4. 23:07 Prymula jenom dostal napít vlastní meducíny

   Smazat
  5. 23:07!

   Pokud nesouhlasíte s 19:34 a 22:07, že se jedná o celosvětový komplot satanských jelit a jejich slouhů, tak nám vysvětlete o co se jedná!! Snad ne o trest boží (všemocný bůh je všeznalý , milulící a odpouštějící-jakýže trest). Pokud ne tak co se vlastně děje? Bez příčiny není následku, co je příčinou covidu (následku)? A neříkejte, že špatně uvařený netopýr, je to tvrzení normálního člověka nedůstojné. Takže žádám vysvětlení, to nás masy ovčanů uklidní!! Drzý trole!

   Smazat
 2. BRAVO pane Kužvart.Mluvíte mi z duše.

  OdpovědětSmazat
 3. Jezuité jsou v Brně aktivní díky ODS .Jistý Fiala, kdysi běžel na radnici a jistá ulice byla přejmenována na Jezuitskou. Poté profesor a jeho kohorta studentíků vybudovala monstrum z lešenářských trubek na Moravském náměstí a to bez povolení . Samozřejmě nic se nedělo i když to byla černá stavba , jo a ten trubkovej skanzen kopíroval vybombardovaný Německý dům , který byl následně odstraněn. V Brně vládne jezuitská ODS i bez demokracie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane (anonyme z 29. října ve 20.02 hod.), znáte zjevně politické pomětry v Brně. Věřím, že se tam dějí různé nepravosti, jako bohužel mnohde. Máte tedy asi pravdu!

   Nicméně nechtěl bych, aby to vypadalo že jsem jako zapřisáhlý ateista také radikálním odpůrcem jesuitů. Dokud byli mohutným a vlivným ramenem soudobé oficiální moci, selhávali a dopouštěli se nepěkností. To se vykonavatelům oficiální moci zhusta stává. Češi i Moravané mají své trpké historické zkušenosti s pobělohorskou násilnou rekatolizací.

   Ale dnes je to už o hodně jinak. Jsou mezi nimi ultrakonzervatici, ale i lidé úplně opačné orientace: Znám českého jesuitu, kněze a vysokoškolského pedagoga, který se svými radikálně kriticckými názory, veřejně šířenými, vypadá v českém spíše konzarvativním katolickém prostředí jako zjevení z Latinské Ameriky, kde to byli právě Otcové z Tovaryšstva Ježíšova spolu s františkány, kdo byli nositeli teologie osvobození, čímž si jejich generál svého času vykoledoval tvrdý zásah konzervativce, papeže Wojtyly. Jihoamerický katolicismus je od toho středoevropského hodně odlišný. A také hodně sympatický.

   Ostatně to bylo na území dnešní Paraguye, kde právě jesuité založili počátkem 17. století a půldruhého století s úspěchem provozovali s místními indiány zatím jedinou prakticky fungující a jednoznačně se osvědčivší komunistickou společnost v dějinách.

   Toto uznávám a respektuji a litoval bych, kdybych by považován za jesuitobijce. Nejsem jím, chápu jejich dějinná selhání a viny, ale i hvězdné výšiny, jichž nejednou dosáhli.

   S pozdravem

   Petr Kužvart
   (p.kuzvart@email.cz)

   Smazat
  2. Pro 21:30 vyhodnocuji známá dějinná fakta jinak a to tak, že Jezuiti byli nejen pohromou a trýznitelem českého národa, ale ve funkci služebníků Satana

   (světového zákulisí, které se snaží uchopit moc nad lidstvem už od dob Egypta)

   byli a jsou pohromou a trýznitelem celého lidstva a považuji za nepravděpodobné, že by se v budoucnu od Satana odvrátili a vrátili se do náruče Boha stvořitele (pýcha jim zatemnila srdce i rozum), to je spíše dřív Satan odepíše, protože pro něj přestali být užiteční, katolící budou nahrazeni pravděpodobně pravoslavnou církví a arménskou církví.

   Smazat
  3. Vy 22:42, věříte na zaříkávače? Hádám, že ano. Já ne.

   Smazat
  4. 22:42 ---> 04:07, zaříkávači nepochybně existují, ale kvalitu jejich služeb neumím posoudit, protože jejich služeb nevyužívám a dokonce žádného osobně neznám. Pokud jde o mnou uvedené informace, učí se to v dějepise (i když je to tam trochu zkreslené a pokřivené, jenže šídlo v pytli neutajíš). Nevidí to tam pouze ti, které to nezajímá a nezaměří na to více pozornosti a nebo ti mentálně slabší.

   Smazat
  5. Každý MAMONEM- SATANEM nepokřivený člověk, je věřící, protože je mu zřejmé jak silné, VŠEMOHOUCÍ jsou přírodní zákony. Tuto víru vtělenou do vizuální podoby použily parazité aby lépe ovládaly zotročené lidi. To je zřejmé i z toho, že když se oddělí pár skutečně věřících ve VŠEMOCNOU sílu a přeruší kontakt s parazity, jsou ohromnou osvobozující silou. Tomu se snaží parazité zabránit. To by byly jejich konec. MS.

   Smazat
 4. Dobrý článek ! Odvoláním Prymuly udělal Babiš chybu !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Babis tu frasku naopak zinscenoval. Prymula mu zacinal, u mene logicky myslicich lidi (nemyslim to nijak pejorativne, ale statisticke rozdeleni je neuprosne) prerustat pres hlavu. Ja jsem vojnu zazil jako "absolvent" a proto vim, co muzu od lampasaku ocekavat. Bohuzel i Babisuv elektorat je slozeny z lidi, kteri nemaji vypestovany odpor vuci aroganci lampasaku a snadno ji podlehaji, proto byl Prymula pro Babise nebezpecny.
   PS - Nema nahodou p.Kuzvart modrou?

   Smazat
  2. 20,06
   Omyl,uděla to dobře!

   Smazat
 5. Autorův racionální pohled na věc, mi je sympatický. Zbývá jenom určit, zda má ten Prymula, obrazně řečeno, blíže k těm jezuitům, nebo k tomu Pombalovi. Vzhledem k tomu, že on se průkazně nechová racionálně, viz https://www.youtube.com/watch?v=IspvZqfmgpM od času 6:30, tak bych hádal, že k tomu Pombalovi má hodně daleko. P.K.

  OdpovědětSmazat
 6. Pane Kužvarte!!

  Děkuji Vám za článek a jeho srovnání s naší situací. I já souhlasím s metodami krizového řízení, pokud.....!?

  Pokud vycházejí z přesné analýzy události na základě faktů a to podstatné, pokud řeší kromě následků události i její příčinu, která může danou událost znovu vyvolat v násobně větším měřítku.
  Kromě toho srovnáváte nesrovnatelné.
  Zemětřesení s následnou tcunami a požáry se určitě nebude opakovat každý rok, dokonce ne za měsíc, natož za týden. Tím je dostatek času na odstraňování následků a až pak na hledání a odstraňování příčin.

  Pokud by Lisabon té doby ostřelovala námořní flotila Anglie, pak by výsledek mohl být stejně katastrofický, ale opatření by musela být naprosto odlišná:

  1) nejdříve odvést lidi do bezpečí
  2) vojensky zabránit vylodění nepřátel
  3) vojensky odrazit (lépe porazit) nepřítele
  4) zajistit pořádek a řád ve městě a hledat přeživši
  5) začít odstraňovat suť a opravovat domy
  6) přijmout opatření proti opakované hrozbě

  Pokud naši milovanou Prahu napadl covid a my začali opatřením č. 5, pak je něco špatně, nemyslíte?
  Já nechci být generálem po bitvě, která mimochodem nebyla dobojována (ještě ani nezačala), ale být jím tak postupuji následovně:

  1) zajistil bych nonstop fungující instituce boje včetně rozvědky a všechny zveřejnitelné fakta bych zveřejňoval bez manipulací a strašení
  2) vytvořil bych štáb anticovid a v něm jmenovitě pověřil každého člena štábu konkrétní agendou, pravomocemi, zodpovědností a veřejnými kontakty (denní hlášení lidu (ne strašení, věcně přehledně, nemanipulativně, což nefunguje)
  3) pověřil bych speciální pátrací skupinu (lékaři, vojáci, pátrací agentury) intenzivním pátráním po nepříteli (co je to, vlastnosti, slabiny, rizika, zdroje a způsoby šíření) a všechny zjištěné informace (ne deformace) neodkladně zveřejňoval. Zejména bych pátral po tvůrcích, profišiřičích (ne antirouškařích) a těch, kteří z šíření mají profit), protože každou válku někdo vymyslel, naplánoval, zaplatil a cizíma rukama vybojoval.
  4)Postupně bych začal napravovat škody (léčit, imunizovat, omezovat napadenou populaci), pouze osvědčenými prepáráty a postupy (byť středověkými).

  Pokud nevíme co je ten covid zač a proč u nás řádí naprosto nevypočítatelně a nedohledatelně (pacoš O je kdo?), pak sice zaléčíme úspěšně cca 60% populace, kteří by se vyléčili i bez pomoci, ale žijeme nadále v riziku, že někdo vypustí drakena (covid 21)!! K čemu pak bude předchozí snaha odstranit následky, když neobjevíme a neodstraníme příčiny (a ty nespočívají v občanské nekázni, to by běloruské demonstrantky byly po smrti i s rodinami). Že by ten sedlák LUKY měl nakonec pravdu, vodka, česnek, mozoly a pohoda na slunci jsou ten nejlepší lék??

  Něco tu příšerně smrdí a vy to dobře víte a bojíte se, že se to dovíme i my ovčani (proto trafená hus zagága, vravia Slováci a majú recht).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:35 Asi je dobře, že vy ty kompetence nemáte. Ono se to dobře velí bitvám, když jsme s knížkou v posteli. Kdyby vaše schopnosti byly takové, jak si je představujete a popisujete, tak byste se nepodepisoval Ďuro Trulo, ale svým jménem a na jiné listiny. Mimořádně schopní a inteligentní jedinci si svoji parketu najdou, i kdyby nechtěli a ostatní to buď dělají blbě až poloblbě a nebo radí, tak jak to děláte právě Vy. Z čeho soudíte že by Vaše postupy byly úspěšné? Nemoc zasáhla Zemi, všemožní odborníci se neshodnou, ale Vy byste si poradil. Tak dobrou noc.

   Smazat
  2. 23:22 Ďuro Trulovi podsouváte, co neřekl. S logikou toho co napsal nijak nesouvisí pseudonym, nick, který si vybral ani to, zda se uvádí občanským jménem, když to, krom autorů článků, neznamená nic, než písmena. Měl byste pochopit, že tento prostor je prostorem pro názory, nikoli výkladní skříní pro osoby. Jaký vy máte důvod, že se nepodepisujete?

   Smazat
  3. 23:22 Kdo chce z vlky žít, musí s nimi vít. Nejde být spravedlivý mezi bezohlednými parazity. Vidíte to na panu Davidovi, jaké je to nadlidské úsilí ty parazitické hnusy poslouchat a nějak smysluplně na ně reagovat. Pokud lidé pracující rukama nepochopí, že volba Bbiše je jen protest a nedají hlasy SPD, nic se nezmění. SPD se musí dostat mezi tyto občany. Nejhorší to je se studenty co májí naději na parazitování, protože nenávidí práci rukama. Honě malých podnikatelů podporují parazity, protože inkasují platby v hotovosti a nechápají, že i na ně se ti velcí parazité chystají.

   Smazat
  4. Anonymní30. října 2020 11:18
   Velice správný názor. V tomto smyslu je zajímavé, že země se stále zadlužuje, hrozí, že nebude na důchody a na nemocenské, ale politickým neziskovkám stále proudí bezproblémově miliardy. Přitom vytváří paralelní centra moci a podrývají stát, který je platí. To snad zastaví jen SPD. P.K.

   Smazat
  5. 20:35
   Jenže ono se bodem 5 nezačalo, to je možná váš dojem, ale není to pravda. A různé štáby se tu vytvářejí půl roku! Dokonce demožumpa dlouho vykřikovala, jak ten krizový štáb nás spasí, že Babiš se tam drží a má to řídit Hamáček bla bla. Samozřejmě to byl blábol jako vždy.

   Smazat
  6. Rudý škorpione!

   O nějakém stupidním krizovém štábu jsem nenapsal ani slovo a souhlasím, že nikoho nespasí, ani spasit nemá (pouze zastrašit, umravnit a omezit). Mluvil jsem o řádných institucích státu, které jsou zřízeny z ústavy a mají jasně definované kompetence (rouškování do kompetencí kohokoliv nepatří). Pokud by něco řídil hamtáček či jiný socan (zhnědlý sociální demokrat), tak je s Čechy v Čechách ámen.

   Smazat
 7. Faráři s Rabíny a s Imámy se shodují v tom, že se jedná o trest Boží, či Boží dopuštění.

  Mají ovšem diametrálně rozdílné názory na to, ZA CO!

  OdpovědětSmazat
 8. myslím že se to už povedlo... národ je konečně rozdělen asi tak 50 na 50. Tentokrát je dělicí linie především linií strachu, takže to rozdělení bude dlouhodobé. Dobře vymyšleno... a jede se dál, močálem černým kolem bílých skal

  OdpovědětSmazat
 9. Já jsem ten historický příklad pana Kužvarta pochopil tak, že Markýzem de Pombal byli po válce vlastenečtí čeští a slovenští komunisté, kteří vnesli do hospodářství pořádek tím, že největší zdroje příjmů znárodnili a tím navršili národní bohatství a zavedli sociální spravedlnost. Ostražitost lidu přechytračili žvanilové jezuité, vlastně ze smrdutých děr vylezení socani, kteří o duši začali ničit a nechali dříve bohatou zemi vykrást. Teď už Čechům skoro nic z produktivního hospodářství nepatří. Po převratu se dokonce mohlo stát, že nám důchody začne vyplácet rakouská banka, která by to rozhodně nedělala zadarmo a nechala by si dobře zaplatit. Kolik by to stálo, plyne z rozdílu mezi českými a rakouskými platy. Teď posuďte, jak je stupidní očerňovat reálný socialismus.

  OdpovědětSmazat
 10. Tolik mudrcu se tu seslo a mnoho slovicek popsalo ,ale ani jednoho z Vas nenapadlo ze si to Prymula vsechno nahral sam?
  A ten primer je absolutne nepatricny,ted se bojuje v zakulisi o budoucnost lidstva a jeho smerovani.
  Lisabonske zemetrseni bylo jen lokalni deni,nic vic.

  OdpovědětSmazat
 11. Od pana Petra Kužvarta zcela oprávněné a téměř dokonalé připomenutí. Včetně onoho postoje k Jesuitům. Ano, je nutné znát, vědět a být nad věcí.
  Hrůzou je to, že ne sdělovací prostředky, ne všichni ti bohatci a jejich poskoci, ale hlupáci, jsou tou rozhodující oporou nemravného systému, ve kterém jsme nuceni žít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Českých spisů ničitelé lítí... plesnivina, moli, Jezoviti - Karel Havlíček Borovský

   Českých duší ničitelé lítí... restituce, církve, Jezoviti. - Realita

   Smazat
  2. Anonymní30. října 2020 7:42
   Ano, měli bychom se obracet k moudrosti našich předků – vlastenců. P.K.

   Smazat
 12. Zdar,
  myslíte,že letos bude zima bohatá na sníh či zase nic?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevíte, jestli Indiáni dělají dříví? A kolik?

   Smazat
  2. Re (07:47):
   Na tomto webu to bude vědět sotva kdo.
   Zdejší pouze mohou tušit, že pokud se ještě víc protrhne "peřina" s chladivou covidovou nadílkou, přibude mrtvých a ani státní kasa příliš nezbohatne. Ba naopak ..
   Pokud vás ta sžírající nejistota až tak hněte, optejte se proto chytrísků z antirouškařské centrály. Ti ani neutajují, že vědí všechno. Vídáváte je v TV zpravodajství.
   Zdar!

   Smazat
  3. tak to nevím, ale již dlouho jsem nečetl nic od nějakého klimaalarmisty o suchu a jak je potřeba zakázat spalovací motory :-/

   Smazat
  4. A co Greta?

   Smazat
  5. 14.56 Greta nařizuje Američanům volit Bidena... Je-li v US dost balíků, kteří se její radou budou ke své škodě řídit, je otázka...

   Smazat
 13. Pane Kužvart. Vámi vyřčené: ZHODNOCOVÁNÍ OBÍHAJÍCÍHO KAPITÁLU, VYTVÁŘENÍ ZISKU, NENÍ TOTIŽ NEDOTKNUTELNÝM LIDSKÝM PRÁVEM. NA ROZDÍL OD PRÁVA NA ŽIVOT. Toto by mělo být heslo SPD, protože to je zásadní problém současné civilizace. Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 14. Ono nejde trestat vysokými tresty každého u nás chytili maníka měl salám chleba a 6 kusů sladkostí pro děti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naházel předtím "dáfky" (své i dětí) do automatů? On ten maník, ani jeho mladí, nejspíš nejsou Čechy, že...

   Smazat
 15. Covid-19 není pandemický plán, je to vyhlazovací plán pro lidstvo. Středa 21. října 2020
  https://beforeitsnews.com/…tml
  Rychlé šíření viru umožnilo globalistům ovládaným médiím tvrdit, že „případy“ raketově stoupají, což ospravedlnilo uzamčení zbraní a globální zavedení lékařského fašismu maskovaného jako politika „veřejného zdraví“. Na základě rychlosti šíření viru byla města, státy a národy světa schopny dosáhnout tří klíčových cílů, které představují nezbytné předchůdce globálního vyhlazování lidí:

  1. Rozdrcení stávajících lidských světových ekonomik, včetně výroby potravin, nakonec vedlo k masovému hladomoru, bezdomovectví a úplné závislosti na vládě. Konečným cílem, který otevřeně podporují globalisté jako Bill Gates, je eliminace miliard lidí, kteří dnes žijí . V ideálním případě se globalisté snaží snížit světovou populaci na přibližně 500 milionů lidí, což je zhruba 94% snížení současné lidské populace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blbost. Spíš virus omylem utekl z laborky v Číně a část finančníků na tom vydělává spekulacemi. Kdyby chtěli lidstvo redukovat, vypustí něco účinnější, něco jako virus Marburg. Protože i během válek nebo kovidu počet lidí na Zemi roste a růst bude až do dokončení demografického přechodu ve skoro všech zemích světa.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.