Reklama

pátek 27. listopadu 2020

Dopis evangelického faráře z Telče České televizi

ThDr.Petr Melmuk, Th.D.

(dopis šíříme s vědomím autora)


Vážení,

 píši vám ohledně 10dílného dokumentárního seriálu ČT 24 Bílá hora. Rád bych se dozvěděl, podle jakého klíče jste vybírali ony "nezávislé a objektivní" historiky(-ičky) pro tento pořad. Vím, že žádný historik(-ička) není zcela objektivní, ale měl(-a) by mít upřímnou snahu o tu objektivitu usilovat. Což se, jak již sleduji skoro polovinu tohoto "seriálu", bohužel neděje. Pro 20. století se v pořadech snažíte (dle mého názoru oprávněně) uplatňovat jen jednu "stranickost", a to že se zamýšlíte nad věcmi z pohledu etiky, lidských práv a demokratických hodnot (např. Pořad o Norimberském procesu). Proč stejné kritérium není uplatněno pro váš pořad Bílá hora?

 

Doc. Marie Koldinská, mediálně známá historička tohoto pořadu (přednáší na FF UK, jako scenáristka a moderátorka spolupracuje s Českou televizí, moderovala často i pořad Historie .cs) působí více jako ta, která chce vidět dějiny očima vítěze, tvoří jakési "vysmívající se dějiny", zamlčuje a překrucuje určitá fakta (a svědomitě ji v tomto neblahém počínání "pomáhají" moderátor -býv.šéf ekonomiky ČT - Přemysl Čech a historik prof. Jiří Mikulec).

Jedním z klíčů k pochopení dějinných souvislostí je jistě Rudolfův Majestát z r.1609, který stanovil poprvé v Evropě svobodu svědomí i pro poddaného člověka. M.Koldinská tvrdila již v r.2009 (Dějiny a současnost 7/2009), že "9.červenec r.1609 je okolnostmi násilně vynucený epilog zlaté éry panování uměnímilovného a tolerantního císaře", tato historička je v tomto pohledu konzistentní i v tomto pořadu (i když zde volí jiná slova).

Co se týče Konfederace z r.1619, důležitého dokumentu analyzovaného velmi pečlivě a svědomitě v monografii Ústavu státu a práva AV ČR (Adamová,K.: První česká federativní ústava z roku 1619, Praha-Plzeň 2009), M.Koldinská v seriálu naprosto přehlíží jeho význam, zvláště v souvislosti s jeho demokratičtější strukurou uplatňované politické moci (princip omezení panovníkovy moci, systém stavovských sněmů i zaručení náboženských svobod). V téměř současném vyjádření z 6.11. 2020 (Revue Forum, esej M.Koldinské) pouze tvrdí, že "flagrantním porušením (Rudolfova Maejstátu) byla i stavovská konfederace z roku 1619, která v českých zemích fakticky nastolovala jednoznačnou dominanci evangelíků nad katolíky." Je to zavádějící a zcela účelová informace. Skutečná vědecká práce na textu této konfederace obsahuje přitom i důležitý poznatek: " Je zde stanoveno (a to už probíhá 30letá válka!) že katolíci budou požívat stejné ochrany zaručené konfederací, jako evangelíci, zaváží-li se , že budou zachovávat konfederaci a nepodnikat nic proti evangelickému náboženství".

Mohl bych pokračovat ve výčtu prapodivných tvrzení, ale přidávám něco, co autorku přímo usvědčuje z nepravdy (nikoli jen z mlžení a překrucování): ve 2. dílu se M.Koldinská s mírně nadřazeným úsměvem vyjádřila: "Tady bych opravdu neváhala parafrázovat Josefa Pekaře, že na Bílé hoře zvítězila ta vývojově vyšší románsko-katolická kultura nad tou kulturou, která si myslím, by byla přece jenom určitým retardérem českého vývoje, nad tou kulturou německo-protestantskou"..... Pro porovnání serióznosti tohoto vyjádření přidávám slovo jmenovaného římskokatolického historika z doby dávnější: „Jakkoli rozdílné vlivy a motivy nabyly účasti v české vojně a jakkoli chabě a nešťastně byla vedena, je ona a zůstane v jádře svém plodem obavy před násilím mravním, aktem obrany proti metodě násilné protireformace, vtělené ve Ferdinandu II., to pak musí konečně rozhodovat o mravním, a tím i vyšším smyslu a kulturním hodnocení stran. Tj. na Bílé hoře nezvítězila kultura vyšší. A jakkoli vysoko potom vznesly se kupole barokních kostelů a honosné fronty barokních paláců v pokatoličtěné Praze, jejich vítězný postoj nemohl nikdy zaplašit památku slz a krve, jimiž v létech hrůzy naplnil brutální vítěz znásilněnou zemi.“ (Pekař,J.: Bílá hora; její příčiny a následky, Praha 1921, s. 46n).

Za zásadní vyjádření této vámi protěžované historičky pokládám pak její slovo z rozhovoru z 8.11.2020 (Konzervativní noviny, rozhovor s Janem Janušem), které dokresluje její základní přístup k danému tématu: " Vážně nevím, proč bychom se měli cítit být faktickými nebo ideovými dědici hrstky evangelických radikálů, kteří rozpoutali stavovské povstání proti dynastii, která zde tehdy legitimně vládla téměř 100 let, neřkuli proti panovníkovi, kterého si předtím sami zvolili. ...je to mimo jiné éra vzpamatovávání se z traumat třicetileté války, éra nástupu fascinující barokní kultury, éra stabilizace společnosti..."

Pak Vás prosím, abyste našli odvahu buď se veřejně distancovat od takovéhoto výkladu českých dějin nebo prohlásili, že si za zásadní interpretací českých dějin spojených s výročím Bílé hory, tak jak ji prezentujete v 10 dílném dokumentárním seriálu, stojíte. Pak by bylo dobré, kdybyste stejným způsobem logicky stáli i za tím, že např. pro jiné výročí - Únor 1948 - byste měli se stejnou důsledností hájit tvrzení, že "vážně nevíte, proč bychom se měli cítit být faktickými nebo ideovými dědici hrstky nepřátel komunistického režimu, kteří rozpoutali štvavou "studenou válku" proti komunistické straně, která zde legitimně vyhrála volby a pak převzala moc v r.1948."

 

S přáním pěkného dne a v očekávání odpovědi

ThDr.Petr Melmuk, Th.D.

18 komentářů :

 1. FF UK - co dodat, co dodat? Pedagogové z této fakulty jsou asi přijímání na základě nějakého postižení. :) Nebo jsou vybírání pro povolání politruka, protože to neustále dokazují.

  Je známo, že část historiků šíří německou propagandu a snaží se k tomu ohýbat dějiny, posilovat propagandu proti Rusku a natírat na bílo skutky Německa a německých (rakouských) šlechtických rodů.

  Další takový je Jan Rychlík, který měl takovou drzost, že popřel dohodu vítězných mocností po 2. světové válce - neřekl to otevřeně, ale dělal, že taková dohoda nebyla. Dokonce tvrdí, že výsledky války nejsou neměnné! Ne, to není vtip, on podpořil propagandu a to jen proto, aby mohl pošlapat zásluhy SS potažmo Ruska na porážce Německa a nacismu. Podle něj nastala potom studená válka, kterou SS prohrál, takže prý nezáleží na výsledku 2. světové. A tito prodejní politruci a šmejdi chtějí vykládat dějiny.

  Pak se nemůžeme divit, že o historii Prahy blábolí i takové esa spodiny jako hlavní Primát Prahy (jakého nemají ani v zoo) a zapáchající řepohnida. :)

  OdpovědětSmazat
 2. Koldinská je jen ulhaný politruk ulhané televize! Je to další variace demagoga Kučery.

  Cituji: "na Bílé hoře zvítězila ta vývojově vyšší románsko-katolická kultura nad tou kulturou, která si myslím, by byla přece jenom určitým retardérem českého vývoje, nad tou kulturou německo-protestantskou"

  Je objektivně dokázaným faktem, že pobělohorská doba zbrzdila civilizační vývoj českých zemí o dvě stě let! Bigotní Jezuité navrátili českou vzdělanost do středověku. České země přišly pod vádou Habsburků o jednu třetinu svého území -Slezko, Kladsko atd. Robota, nevolnictví, které tady Habsburkové zavedli, to nebyly nástroje ani ze středověku, ale ze starověku.
  V minulé on-line konferenci o Bílé hoře se mluvilo o tom, proč se Holandsku podařilo zbavit se Habsburků a nám ne! Tady je článek, který srovnává Holandsko a Čechy z hlediska vědecké revoluce. Konstatuje, že Čechy, které byly na začátku 17.století z hlediska vědy a hospodářství na světové špici, musely v 19.století začínat v oblasti vědeckého rozvoje, díky dvousetleté izolaci, na rozdíl od Holandska, doslova od píky.
  Aby také ne, když Jezuiti učili ještě dvě stě let po Keplerovi, že země je středem vesmíru! Pokud je toto pro Koldinskou vyšší kultura, tak by měla okamžitě vrátit diplom.
  Doba temna není žádný obrozenecký výmysl, to je prostě objektivní historický fakt. Koldinská neblábolí z hladu, ale z vtíravého kolaborantství.

  https://sciencemag.cz/vedecka-revoluce-cechy-vs-holandsko/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že vše vidíte pouze z pohledu našich obrozenců. Nic proti nim. Mají své místo v našich dějinách. Kde je "objektivně dokázáno", že Pobělohorská doba zbrzdila rozvoj Českých zemí o dvě staletí? Kdo a jak to změřil? Pravdou je, že vývoj Českých zemí se nezastavil. Pokračoval ve všech oblastech života. I v té kulturní. Právě z této doby máme to kulturní bohatství, kterým se tak pyšníme - české baroko. Ani moderna, ba ani socialistický realismus (zejména jeh běsnění v 50. a začátku 60. let) nestačil setřít barokní ráz české krajiny. S kostelíky, Božími mukami, kapličkami. Jezuité jsou všechno možné, jen ne nevzdělanci. Právě školství bylo na vrcholu v době, kdy ho měli v rukou oni... Až v okamžiku, kdy jim bylo odebráno a svěřeno do občanských rukou došlo k okamžitému a výraznému zhoršení kvality. Ale bylo to nutné, protože bylo potřeba dosáhnout masového charakteru vzdělání. Pod vládou Habsburků jsme přišli o Slezsko a (definitivně) obě Lužice. To je pravda. Ale v té válce (sedmileté) šlo o všechny české korunní země. Tedy i samotné Čechy a Moravu! A ty se podařilo Marii Terezii uhájit. Holandsku (jeho části - Spojeným provinciím) se podařilo zbavit Habsburků za cenu sto let trvající krvavé války. A bylo využito geografické výhody - přístupu k moři. Sláva Holandska byla jako meteor. Oslnivá, ale krátká. A vždy ve stínu silnějších rivalů. Už v době jeho slávy vstupuje na scénu další adept na velmoc - Anglie (od r. 1707 Velká Británie). K našemu historickému folklóru patří přesvědčení, že jsme byli vždy na špici a někdo nás o tuto pozici připravil. Tak za Přemyslovců (jako by neexistovala říše Franků a následně Svatá říše Římská (posléze národa německého), pak za Lucemburků, kde platilo totéž. Za husitských válek na nás hleděl celý tehdejší svět a bál se nás. To je pravda pravdoucí. Ale také naše země byly třicetiletým válčením totálně zpustošeny a rozvráceny. Dostat jakž takž se z tohoto marasmu nám trvalo 100 let. Hlavním výsledkem tohoto století bylo, že jsme vůbec jako národ přežili. Tak nám sdělte, v čem jsme jako byli na té špici. Co takového jsme vymysleli, postavili, vyrobili nebo objevili. Habsburky jsme si zvolili (poprvé r. 1526) a následně potvrzovali sami. A to včetně Ferdinanda Štýrského (od r. 1619 císaře toho jména II.) r. 1618. A dobře jsme věděli, co je to zač. Ale španělské zlato a sliby prebend a majetku (vyslanec Madridu hrabě Oňate se opravdu činil) převážilo i u stavovské šlechty. Na začátku 19. století jsme rozhodně nezačínali od píky. 40. let tady bylo rozvinuté školství. České školství. Od obecného přes dnes bychom řekli střední až po vysoké učení. Systém vzdělávání řemeslníků byl excelentní. Už jen rozsah říše a přístup k moři umožňoval získávání vzdělání i zkušeností a uplatňování se na trhu. Tereziánské a zejména Josefínské reformy umožnily prudký rozvoj vzdělávání a průmyslu. A právě Češi byli ti, kdo tohoto dokázali nejrychleji a nejvíce využít. Tedy žádná doba temna! Podniky, které byly založeny "za Rakouska" tvořily páteř a základnu naší ekonomiky v podstatě v nezměněné podobě i za První republiky (kdy jsme byli taky prý na nějaké špici), využíval ho Hitler a nakonec i komunisti! Ringhoferka (vagonka Smíchov), Škoda Plzeň, Laurin a Klement Mladá Boleslav, ČKD Praha, Tatra Kopřivnice, První brněnská strojírna, Vítkovice, Poldi Kladno, doly, chemičky, Živnobanka, banka Petschkovy skupiny... K tomu pivovary, cukrovary, textilní a sklářský průmysl, vyspělé zemědělství... To vše mělo základy ve "starém a zkostnatělém" Rakousku! A bylo to v českých rukou! Gersner, Ressler, J. Ev. Purkyně, Jánský, Radecký, Dvořák, Mendel, Diviš,... jen pár jmen, která nás proslavila ve světě. Vše poslední, co jsem jmenoval bylo důsledně zničeno po r. 1989. Do posledního podniku! nezbylo nám nic. Vůbec nic. Kam došlo naše školství se můžete podívat o pár článků níže. Takže jestli přišla nějaká doba temna dle vašich měřítek, tak právě nyní.

   Smazat
  2. Nechápu co je cílem tvrzení historiků zvaných do ČT, že "osvícení Habsburci",cizí i vlastní kolaborující šlechta a katolíci rozvíjeli Český stát a národ. Vždyť náš národ přišel v období vlády Habsburků o třetinu až polovinu svých občanů a směřoval k úplnému poněmčení.

   Smazat
  3. 23:33
   Nebuďte směšný! Kostelíky, boží muka, kapličky a jezuity považujete za kulturní nadřazenost? Všechno jsem vám to tam vypsal v prvním příspěvku. Podle většiny ukazatelů sociálních, kulturních, hospodářských, vědeckých, jazykových atd. byla vláda Habsburků dobou temna, zotročení a genocidy našeho národa a územních ztrát. S tím nemají obrozenci nic společného. Habsburkové byli pro nás skutečná pohroma.

   Smazat
  4. Pro pana Unknowna 10:13 1) Nikde nepíšu o nějaké nadřazenosti. O tu usilovali jiní naši sousedé a nedopadlo to dobře. Ani pro nás ani pro ně. 2) Všechno jste vypsal, ale nic nedokázal. Neuvedl jste nejen většinu, ale ani jeden ukazatel. Ani metodu, ani hodnoty, ke kterým jsou ta zjištění vztahována. Naopak jste nezpochybnil údaje o hospodářském rozvoji Českých zemí, jako nejprůmyslovější části monarchie. Čeština byla rovnoprávní s němčinou a to ze zákona. Všichni úředníci v Čechách museli složit jazykovou zkoušku, jinak nemohli úřad vykonávat. Všichni důstojníci a poddůstojníci z povolání u pluků, které měly doplňovací velitelství v Čechách (např. 28. pěší pluk v Praze, 32. v Benešově, 93. v Č. Budějovicích nebo 35, v Plzni,..) museli složit jazykovou zkoušku do tří let od nástupu k pluku. Jinak museli regiment opustit. To vše zvýhodňovalo etnické Čechy před jinými národnostmi, zejména německy mluvícími (hlavně Rakušany, ale i např. Židy) a bylo zdrojem národnostních třenic. Měli jsme svoje školství. Národní divadlo zaplatila vídeňská vláda. Ta sbírka byla pěkným příspěvkem a ukázkou národní soudržnosti, ale nestačila by ani na koberce. Měli jsme nejen Národní divadlo, ale i Národní muzeum, byla zlatá doba spolků. Hlahol, Sokol a nepřeberné množství místních. Pomník M. J. Husa stojí na Staroměstském náměstí od r. 1913. A tak by se dalo pokračovat. To vy tu vyhlašujete propagandistická hesla na úrovni agitátorů ze začátku 50. let. Ale fakta neuvádíte žádná. Habsburkové byli jako ostatní dynastie. Někteří osvícení, jiní bezbarví a jiní zase pohromou. tak to bylo u Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců u nás a ve světě to nebylo a leckde není dodnes.

   Smazat
  5. Faktem je, že po Bílé hoře se poměry v Čechách zhoršily i po ekonomické stránce. NAstal čas nucených robot, což před Bílou horou nebylo. Do té doby vládly v Čechách tržní vztahy, na tu dobu nové a pokrokové vztahy, předzvěst kapitalizmu. Šlechta dávala pozemky do nájmu, nájemci platili penězi a naturáliemi a ne nucenou robotní prací. Atd. atd. atd. - katolíci Habsburkové byli pro Čechy velkou pohromou a krokem zpět i po ekonomické stránce. Nemluvě o genocidě národa, zkřivení jeho páteře ...

   Smazat
  6. Danny, mám pár výhrad k některým Vašim vývodům.
   1.) Rekatolizací jsme se zachránili před germanizací.
   2.) Rekatolizací jsme se stali nejprůmyslovější částí monarchie.
   Po Bílé hoře naopak odešla, nebo musela odejít, na středověk nevelká, proto důležitá skupina intelektuálů do severních zemí, včetně německých. V těchto protestanských zemích byl i zrod průmyslové revoluce, ze které později těžilo "Česko" jako blízký region.
   Tehdy katolické země zaspaly, včetně Bavorska, v té době sedlácké. Proto i "projetí" Saska a sjednocení germánských kmenů.

   R-U mělo většinu slovanského obyvatelstva, proto regionální státní správu pod místní řečí. Velící řeč byla ovšem v němčině.

   Pokud jde o spolky a pomníky, byli to právě "buditelé", kteří je prosadili, nikoliv dynastie.

   To vše ale jistě budete umět dát lépe do souvislostí než-li já a doplníte. Hezký den.

   Smazat
  7. Pro pana Dvořáka Po Bílé Hoře se poměry zhoršily nejen v Čechách, ale v celé Evropě, protože došlo ke generálnímu střetu mezi dvěma formacemi, které usilovaly o nadvládu v Evropě a přes kolonie i ve světě. Tyto aliance se formálně soustřeďovaly pod dvě základní náboženské větve. Katolíky a ne-katolíky. Ale hranice nebyly zásadní. Proti katolické lize se postavila katolická Francie nebo Savojsko a naopak na stranu Ligy se postavilo luteránské Sasko. My ho známe pod názvem Třicetiletá válka. také vojáci to neměli jednoznačné. Jedním z hlavních velitelů českých stavů Petr Mansfeld byl katolík, kdežto slavný obránce Brna Raduit de Suché byl francouzský hugenot. Velitel "moravského" pluku z Bílé Hory Jindřich Šlik nebyl po porážce u letohrádku Hvězda pověšen jako zrádce, ale zajat jako voják a v císařské armádě to dotáhl až na přednostu císařské vojenské kanceláře. Tedy dneska by byl ministrem obrany. Jeho bratranec Jáchym Ondřej skončil na Staroměstském náměstí 21.6.1621. Tržní vztahy panovaly všude. A právě o ten nástup kapitalismu zde šlo. V Holandsku (tzv. Severních provinciích) už bylo nakročeno, v Anglii propukla Cromwellova revoluce. V Čechách šlo o to, zda stát bude v rukou venkovské šlechty, kde každý feudál bude na svém naprostým suverénem. A to ve všech směrech. Ale tak by se kapitalismus jaksi vybudovat nedal. Ten potřebuje co největší volný prostor. Odstranění celních a jiných bariér a spěje k volnému pohybu osob, tedy zrušení nevolnictví. Tedy centralizovaný stát, řízený "odosobněným" aparátem - úřednictvem. Tyto podmínky vznikly po Třicetileté válce. Ne všude a ne v celém rozsahu. Ale trend byl jasný: začaly mizet výsady měst (mílové právo...), cechů, i skupin obyvatel (Chodové). Řízení věcí státu přecházelo z panství na komisaře a úřední komory. Robota byla ekonomická nutnost v době, kdy nebylo čím obchodovat a tedy čím platit. Tedy těsně po válce byla logicky nejtužší. A jednotné náboženství bylo tím spojovacím tmelem, který držel společnost pohromadě v době, kdy neexistovala politika v dnešní podobě a ani národní cítění. Aby mohl vzniknout národ v té podobě, jak ho známe dneska, musí být splněna celá řada podmínek, Ta základní je asi možnost se k tomu národu vůbec přihlásit. Což v podmínkách, kdy většina lidí byla životně závislá (de facto fyzicky patřila) někomu jinému bylo dost obtížné. A tak není náhodou, že národní obrození začíná v době po zrušení nevolnictví. A dále rozvojem všeobecného školství a tedy i vzdělanosti (lidé mohli číst a nejen poslouchat) atd. A to by ve feudálním státě prostě nešlo. Tedy Bílá hora nebyl krok zpět. Byl to milník na cestě kupředu. Dneska bychom řekli "do Evropy". Byl poplatný své době a jako každý krok, není jen pozitivní. Vždy je něco za něco. Ale jak vidět - nevyhynuli jsme. naopak. Dostali jsme se mezi čelné regiony a pak i národy v rámci té - nyní proklínané monarchie, ale i Evropy. Obstáli jsme ve srovnání s Uherskem (neplést si s Maďarskem) a takoví Poláci přišli o svůj stát úplně.

   Smazat
  8. Pro pana Povolného: Jednotné náboženství bylo jednou z podmínek dalšího rozvoje země. Zajišťovalo jeho jednotu duchovní. A jelikož rozhodující síla byl akatolická, bylo to katolické náboženství. Když se podíváte do okolních zemí, bylo tak všude. V Anglii zvítězili puritáni a její území je plné trosek katolických chrámů a klášterů. Příslušnost ke katolicizmu byl za Cromwella hrdelní zločin. To samé severské státy. A u nás hrozilo, že zvítězí kalvínská větev protestantismu. Tedy stejní puritáni jako v Anglii, ale ještě militantnější a zavilejší. Myšlenka, že za vlády Fridricha Falckého, hlavy této církve by v Čechách vládla náboženská svoboda je naprosto mimo realitu. Takže se dá říci, že rekatolizace nás zachránila před germanizací jakkoliv to zní šíleně. V Obnoveném zemském zřízení r. 1627 (1628 pro Moravu) je němčina s češtinou zrovnoprávněna. Nikoliv jí nadřazena. V Čechách rychle vznikla nová vrstva inteligence, která plně nahradila tu, která odešla. Nezhloupli jsme. A s tím zprůmyslněním to bylo právě naopak! Kde bylo Sasko proti Čechám! A vůbec Německo až do poloviny 19. století. To se začalo prudce rozvíjet až po sjednocení (1871). A čerpalo právě z Rakouska. A další země (Polsko a Uhersko) nebylo vůbec možno s Čechami srovnávat. A když už jsme u toho, tak rozdíly jsou patrné dodnes.

   Smazat
  9. Soudím že zásadní vliv na situaci Českého národa v dějinách měla okolní a staletí prosakující obrovská
   Německá početní a vojenská přesila. Ta ovlivňovala
   poměr Českého státu k Německu a staletí směřovala Čechy k podřízenosti Německé vrchnosti a církvi.
   Vše to směřovalo Čechy do postavení ve kterém se podařilo "vymydlit" či asimilovat Polabské Slovany. V moderní době se zdálo ,že není důvod přepisovat dějiny a výsledky válek, ale ČT a někteří
   nehistorikové mají evidentně jiný názor - za cizí peníze. Můžeme se i domnívat, že smyslem této propagandy může být snaha o restituci obrovského majetku cizí šlechty získaného Habsburky a cizinci po bitvě na Bílé hoře. Např. knýše Lichtenstein se přece chce domluvit s těmi agresivními Čechy "rozumně, vzájemnou dohodou".To může být jeden z motivů chování nových kolaborantů v ČT.

   Smazat
  10. Danny, Vy jste katolík? Ještě prosím o upřesnění, v jakém postavení byla němčina před Obnoveném zemském zřízení 1627(1628)? Ta nová inteligence se rekrutovala z kterých rodů a vyznání, prosím příklady.
   Možná se mýlím ale ze základky vím, že průmyslová revoluce se šířila z Anglie, přes Prusko na jih až k nám, nikoliv z R-U nebo Španělska, toliko k Habsburkům.

   Smazat
  11. Pro pana Povolného: Jsem ateista. Nejsem ani pokřtěn. Já jsem ten socialismus ch\til tak nějak naplno (r. 1953). Bibli jsme ale četl a to mnohokrát, stejně tak jako Korán (je v češtině na netu). O náboženstvích a jejich vlivu jsem se učil ve školách (jsem mj. absolventem sociologie na Masarykově univerzitě v Brně) a soustavně se vzdělávám sám. Na netu je mnoho cenných prací našich i jiných autorů. Vládnu ruštinou a angličtinou. Z našich soudobých historiků čerpám především z prací Dušana Uhlíře, Petra Čorneje a Jiřího Raka. A protože se zajímám především o vojenskou historii tak i plk. Stehlíka. Jednota náboženství nebyla pouze u Habsburků, ale i v jejich v té době největších protivníků ve Francii. R. 1685 král Ludvík XIV. zrušil Nantský edikt a protestanské náboženství bylo ve Francii ilegální! "Stát jsem já!" I on chtěl mít jednotný stát, aby mohl rozhodovat centrálně o měnové, vojenské, vnitřní, zahraniční politice své země. A začal budovat atributy tohoto státu - úřednictvo a armádu. Něco je popsáno i ve Třech mušketýrech. Co se týče kultury tak třeba Václav Michna z Otradovic (na Vánoce se zpívá Chtíc aby spal), Felix Kadinský, Bohuslav Balbín, Václav Hájek z Libočan, architekti Kaňka, malíři Karel Škréta, Petr Brandl... A "zdomácnělí" umělci Brokoff, otec a syn Dietzenhoferovi, Blažej Santini, M. B. Braun atd. atp. Je jasné, že platilo "komu Pán Bůh, tomu všichni svatí" a tak většina vyšších vrstev, zejména šlechty a městského patriciátu přešla na němčinu. Ale česky pořád mluvily 2/3 obyvatelstva. Asi budete překvapen, že se čeština rozvíjela a to především zásluhou právě jezuitských prací, včetně mluvnic (Václav Jandyt). ale to bychom tu byli dlouho. Snad je poznámka, že název Karlo-Ferdinandova Univerzita vydržel až do r. 1920.A co se průmyslu týče, tak jsme opravdu nezaspali. Už na konci 18. století zde fungovala řada manufaktur a byla představena první strojní továrna na spřádání vlny (ve Verneřicích u Děčína), 1827 byla uvedena do provozu první železnice na kontinentu - z Českých Budějovic do Lince. Téhož roku si Ressel nechal patentovat lodní šroub, r. 1839 dorazil první vlak do Brna, 1844 pak i do Prahy...A pak už to šlo rychle. Ve 20. letech v Anglii vrcholí tz. "luddismus" (ničitelé strojů, podle představitele Thomase Ludda), v r. 1832 došlo k povstání pařížských tkalců a to se přelilo do Vídně. Vznikají první odborové organizace. Chtěl bych vás upozornit, že si pletete pojmy a to způsobuje to, že se někdy motáte mezi událostmi a máte problém je správně zařadit. Rakousko jako země, bylo vždy "pouhým" arcivévodstvím a tím zůstalo až do r. 1918. Do r. 1804 jsme byli součástí Svaté říše římské národa německého, které vládli rakouští Habsburkové. Posledním takovým císařem byl František II. Tento konglomerát se rozpadl pod údery Napoleonových armád a tak František vyhlásil r. 1804 Rakouské císařství byl z něho František I.. Rakousko - Uhersko vzniklo r. 1867 po tzv. Rakousko Uherském vyrovnání, kdy Uhři využili oslabení Rakouska po porážce ve válce s Pruskem r. 1866 (bitva u Hradce Králové). Německo vzniklo r. 1871 ve Versailles r. 1871 po vítězné válce s Francií. Dělá to zmatek v číslování panovníků (otec Marie Terezie byl Karel VI. (1707 - 1740) a poslední rakouský císař byl Karel I (1916 - 1918).

   Smazat
  12. Dobře Danny, ne každý občan může mít takový vhled do minulosti, natož si ho vyhodnotit k postoji pro současnost. Většinu to nezajímá a dejme tomu, že ostatní jsou v zajetí mýtů. Přesto si myslím, že mýty jsou potřebné i ty vymyšlené i od těch, které jste uvedl výše jmenovitě. Ani u nich nelze hledat absolutní pravdu, jen názor.

   Vynechme tedy minulost a zaměřme se dle svého osobního poznání co dál. Jak v dnešní době zajistit budoucnost našeho národa a státu. Předpokládám, že jsme na stejné lodi.

   PS. Můžete mi vysvětlit, proč mnozí píší jsme místo jsem? Fakt je, že já píši jedním prstem a přičítám to ne souhře při psaní více prsty.
   U Vás: "Bibli jsme ale četl.."

   Smazat
 3. Manipulace lidmi je stěžejní pro práci ČT a k tomu si vybírá lidi jimž platí honorář, tedy je korumpuje !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. OK: dějiny vždy upravují vítězové dle zadání cabaly a jejich gojímů. Více jak 30ti letá masáž ČT a dalších médií v souladu s havlistickou kavárnou ale brzo skončí. Vítězná BOUŘE po 21.1.2021 začne čistit celý svět od dosavadních vládců, jejich přisluhovčů, celebrit, neziskovek a všech uvědomělých příživníků.
   https://zemavek.sk/arcibiskup-babjak-sa-vyhraza-knazom-bez-testu-nedostanu-vyplatu/
   https://www.arfa.cz/reditel-ct-a-soudruh-petr-dvorak-lze-jako-kdyz-jeho-televize-tiskne-vzdy-jsem-stal-a-vzdy-take-stat-budu-na-strane-svobody-a-demokracie-chlubi-se-byvaly-clen-ksc-zde-je-clenska-l/#.X7_iQFVKi70 a takových je ........

   Smazat
 4. Konfese povinna a vnucena je motorem pokroku?To jsou mi véci.S tim jdete do ČT ....nebo do jinam.

  OdpovědětSmazat
 5. V odborné literatuře je jméno DR. Melmuka a Dr.Melmukové známo.Jsou v oblasti zkoumání doby "Pobělohorské" uznávanými autoritami (viz. jejich vynikající práce). ČT si však zve všelijaké pytlíky,kteří chválí Habsburky a jejich šlechtu s církví - kritizované skoro celou Evropou.
  Například v Holandsku si Habsburků a jejich Španělské
  soldatesky "velmi váží" dodnes.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.