Reklama

sobota 28. listopadu 2020

K vývoji a povaze evropské integrace - a co s ní dál?

Petr Kužvart

28. 11. 2020

Jak se integrace postupně vyvíjela a kde nastala chyba?

Základní význam evropské integrace spočíval původně v tom, že prvotní myšlenka byla velmi správná a v poválečné západní Evropě důležitá. Bylo třeba vyhnout se opětovnému vytváření podmínek, jež by mohly vést k další (už třetí) velké válce v Evropě. A tak došlo k propojení především německé a francouzské ekonomiky, k propojení zejména tehdy významného těžebního a těžkého průmyslu. Proto vzniklo Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO, také nazývané stručně “Montární unie”), 
Pozn. red. I.D.: S autorem nesouhlasím v podstatných boduch, jak uvádím v komentáři. 
založené v roce 1951. Sesterská a šířeji koncipovaná hospodářská integrace je následně založena v roce 1957. Vzniknuvší Evropské hospodářské společenství (EHS) už bylo o krok dál, a to záměrem vytvořit společný, jednotný mezinárodní trh, sdružený mezinárodní ekonomický prostor s volným pohybem kapitálu, zboží, služeb a pracovních sil. To přirozeně podporovalo převládnutí velkých evropských národních ekonomik na úkor těch menších a slabších, měně rozvinutých, z nichž přirozenou cestou ekonomického pohybu dělalo podřadné, periferní přívěsky. To je celkem normálním důsledkem kapitalismu, když jej necháte fungovat v jednotném mezinárodním ekonomickém prostoru. Tato tendence trvá dosud. Proto jsme dnes přívěskem západní, zejména německé ekonomiky.

Opravdový zásadní problém se začal rodit, když stále nová postupná smluvní rozšiřování a zpodrobnění původních Římských smluv z roku 1957 vedla ke stále zřetelnějšímu vznikání mocné nadnárodní integrace, jež se začala čím dál víc podobat superstátu či nadstátu, který se stával osamostatňující se, stále více autonomní mocí nad svými členy. Který začínal nařizovat a ukázňovat členské země. A trpěl od počátku výrazným deficitem demokratických rozhodovacích procedur. Když šlo zpočátku pouze o jednotný trh, tak to tolik nevadilo. Jakmile na sebe tako integrace začala nabalovat stále víc dalších agend a pravomocí, začal se deficit demokracie projevovat stále více a citelněji. Nevolení, ale kooptovaní politici a jim podřízená nově vznikající a bytnějící evropská (zejména bruselská) byrokracie, se jaksi osamostatnili a začali velet, ukázňovat, donucovat, zakazovat, přikazovat, regulovat. Stali se rovněž v rámci globalizace ideální neformální ale účinnou servisní strukturou pro obhospodařování a prosazování zájmů zglobalizované euroamerické korporátní sféry. Stali se vrchností, jež vnucuje evropským národům svou již hodně autonomní, osamostatnělou vůli. Začíná nakonec blouznit o rozpouštění národů a zániku států – a nejen blouzní, ale činí v tomto směru i praktické kroky a provozuje propagandu v tomto směru. A to je špatně. Z užitečného sluhy se stal nadutý, mocný pán. Nyní se již Evropské společenství a posléze Evropská unie také průběžně v několika vlnách podstatně rozšířily. Tím spíše je deficit demokracie pociťován. Mnozí noví členové dlouho zažívali hegemonii Sovětského svazu v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci a nemají s podobnými modely nadnárodní ekonomické kooperace zrovna nejlepší zkušenosti. 

Konkrétní příklad z nedávné historie

Teď nějaké ty konkrétní ilustrace výše uvedeného. Stopětičlenný „Konvent“ ustavený Laekenskou deklarací hlav států a vlád EU z prosince 2001 pod předsednictvím bývalého francouzského prezidenta Valeryho Giscarda d´Estaign připravil návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu (zvané také zkráceně „ústavní smlouva“), který byl v říjnu 2004 v Římě podepsán a do listopadu 2006 probíhal ratifikační proces v jednotlivých členských státech Unie. Asi 10 z 25 členů Unie mělo pořádat podle svých vnitrostátních předpisů o přijetí ústavní smlouvy referenda. Bylo nutno dosáhnout jednomyslného souhlasu všech členských států tak, aby tato ústavní smlouva vstoupila v platnost. Její odmítnutí v referendu ve Francii v květnu 2005 a poté v Holandsku znamenalo zcela novou situaci a záměr musel být ke zklamání europolitiků a eurobyrokratů opuštěn. Ale rychle si našli lišácké náhradní řešení.

Návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu byl rozsáhlým dokumentem o 448 článcích. dělil se na 4 části a následovaly ještě přiložené protokoly. Nově byl navrhován způsob schvalování předpisů Unie. Hlasování v Radě ministrů mělo být založeno na „dvojí většině“, tedy pro musí být 55% členských států (nejméně však 15), které představují v součtu 65% celkové populace EU. Měl se tedy opustit princip jednomyslnosti a 10 menších států tak mohlo být napříště přehlasováno 15 státy většími.

Ústavní smlouva navrhovala rovněž nové vrcholové funkce: místo dosavadní pololetní rotace předsednictví Rady měl být volen na maximálně pětileté období prezident Rady složené z hlav států a ministerských předsedů. Měla vzniknout nová funkce ministra zahraničních věcí EU. Ten měl napříště předsedat Radě ministrů zahraničí členských států. Navrhovalo se vytvořit Kancelář veřejného žalobce, který by stíhal majetková poškození Unie.

Ve své většině byl po neúspěchu ústavní smlouvy její obsah jednoduše transformován do tzv. Lisabonské smlouvy, jež byla následně v členských státech projednávána a odsouhlasována a v účinnost vstoupila počátkem roku 2010. Po zkušenostech s ústavní smlouvou se již od konání referend většinou upustilo. Návrh Lisabonské smlouvy měl proti návrhu ústavy smlouvy o pouhé dvě stránky méně.

Vnucuje se nad ní – vedle možných přehlasovávání menších států většími – řada dalších otázek: jak je to s demokracií? Počítá se vůbec s reálnou funkčností Evropského parlamentu, když je mu upřeno právo navrhovat předpisy EU a obsazovat a kontrolovat významné funkce v rámci Unie? A když vyslaní poslanci nezastupují primárně své země, ale seskupují se v tak zvané „frakce“, tedy jakési partajní eurokluby? Kam se ztratilo demokratické politikum, když politika EU i členských států je předem určena a zaměřena, a to asociálně a úzce podnikatelsko-hospodářsky, v neoliberálním smyslu? , Kam se poděla rovnost, volnost a bratrství? A kde se vzaly všechny ty kontroly, sledování, dotazníky, bezpečnostní spolupráce a slídění v soukromí občanů? A jak je to se sociální otázkou, když koryfejové liberální ekonomie veřejně mluví proti „prázdným pojmům“ jako je rovnost, spravedlnost, demokracie, humanita a lidská práva? Jak je řešen vztah EU k nadnárodním korporacím a nadnárodním integracím (například k MMF)? Čím se zabývají rozsáhlé oficiální struktury lobbistů v Bruselu, disponující obrovskými fondy? Kde se asi ty peníze rodí, a k čemu a zač se utrácejí? Jde zjevně o osud řady generací. A přitom se problém staví na pokryteckých slibech a krátkodechých osobních a skupinových zájmech. A šíří se laciná ideologie a politická reklama tam, kde by měly vládnout demokratismus, znalost a vědění, kritické myšlení a důkladné, nestranné analýzy dříve, než se přikročí k rozhodování.

Počátkem roku 2010 vznikly a byly personálně obsazeny nové funkce podle Lisabonské smlouvy: „ministr zahraničních věcí EU“ a rovněž „prezident Rady EU“. Tedy hodnostáři svým charakterem a svou náplné patřící spíše do státního organismu, nežli do nadstátní integrace. 

Zajímavé a poučné detaily našeho vstupu do EU

Už náš vstup do evropské integrace byl docela poučný. Před referendem probíhala oficiální propagandistická kampaň. Agitační spoty byly přebírány zjevně z EU. Byl v nich vždy nějaký prostý občan členského státu, zvoucí ke vstupu uchazačské země. Jestli si dobře vzpomínám, tak člo o řidičku autobusu z Portugalska a třeba rybáře odněkud snad z Itálie a tak podobně. Spoty byly vyrobeny reklamními profesionály a roli prostých občanů unijních států hráli figuranti, herci. Tedy styl běžné reklamní kampaně, normální reklama, jen tentokrát nebylo tématem, že si to či ono prostě musíte koupit, protože je to opravdu skvělé (kde jsou časy půvabné reklamy “Bobika...”), ale tady šlo o to, aby občánek hodil svůj hlas ve prospěch vstupu kandidátské země do urny. Takové reklamy vždycky lžou, přesněji: neříkají nikdy celou pravdu a manipulují. Člověka napadne, co by asi v takovém reklamně-agitačním spotu řekl opravdový řadový občan členské země. Možná by to bylo hodně zemité a tedy stěží vysílatelné a hlavně z hlediska cíle kampaně zcela kontraproduktivní.

Je u nás dávno zřejmým faktem, že velká část politického spektra – politiccký střed a pravice – si nepřejí zavedení funkčního celostátního referenda do našeho ústavního pořádku a politické praxe. Jsou tu obavy ze zhoršení podmínek prosazování agendy těchto politických směrů, ale v tom odmítání zaznívá i určitá snaha profesionálních politiků jako velmi vlivné zájmové skupiny, nenechat si vedle sebe vyrůst možný účinný korektiv, konkurenční rozhodovací proceduru se závaznými výsledky, neochota dělit se o svou moc. Oni přece nejlépe vědí, co a jak. Lid je hloupý a manipulovatelný a nejlíp by bylo omezit všeobecné volební právo.

V tomto ovzduší bylo stanoveno, že o našem vstupu do evropské integrace musí rozhodnout referendum. Samozřejmě po letech příprav a poté, co se politické oligarchie na evropské i české úrovni spolu navzájem už dohodly. Tedy bylo třeba uspořádat referendum pro formu a předem zajistit jeho souhlasný výsledek. Podařilo se to stanovením podmínek. Nebylo stanoveno žádné kvorum pro závaznost referenda. Teoreticky by tedy mohl v referendu hlasovat místo několika milionů českých voličů pouze jediný a pokud by se vyslovil pro vstup, byl by tento odsouhlasen, dokonce 100% zúčastněných a výsledek by byl platný! A kdyby náhodou ten jediný volič (nebo většina hlasujících) rozhodl nevstupovat, tak by se to bývalo řešilo poevropsku: po půl roce propagandistické masáže kombinované s výhrůžkami by se referendum zopakovalo, již se žádoucím výsledkem. A pokud by tohle druhé kolo nevyšlo, je tu ještě cesta rozhodnout bez referenda, jako když byla smlouva pro Evropu přepsána do Lisabonské smlouvy a pak vnucena evropským národům bez lidových hlasování. A finito!

A o čem vypovídá “hymna” EU?

Ještě jeden detail, který mě svého času opravdu dostal. Europolitici a eurobyrokraté si zvolili v rámci vytváření superstátu (prezidenta a ministra zahraničí už mají) Schillerovu a Beethovenovu “Ódu na radost” za oficiální hymnu Unie! Mám k tomuto hymnu specifický vztah, v mládí jsem četl její rozbor v muzikologických spisech velkého francouzského spisovatele Romaina Rollanda a chápu ji jako vrcholný projev osvícenského humanismu, jako oslavu sbratření osvobozeného lidstva jako celku. A tady jí ke své propagaci zneužijí eurokraté a tak ji degradují na prounijní agitku pouze v rámci Evropy! Hodně mě tím svého času nadzvihli. Úplně stejně, jako když nějaký ten nadnárodní obchodní řetězec zneužil jméno proslulé a velevýznamné školy moderní architektury a designu z prvé poloviny 20. století a pojmenuje sám sebe Bauhaus. Kdo trochu zná kontext původního Bauhausu, ten to musí cítit jako urážku a nestoudnost! A evropská hymna je totéž v bledě modrém! Možná řeknete, že jde o detail, ale takové detaily někdy vypovídají o podstatě. Víc, než by se chtělo. Nadstát si prostě vyžaduje i všechny státní atributy dokonce včetně “nadnárodní” hymny..

Co tedy s evropskou integrací do budoucna?

Přebudování, zásadní reforma EU nevypadá proveditelně. Už narostla, zbytněla a zesílila tak, že to asi nepůjde, i kdyby se našla přesvědčivá většina k jejímu prosazení. Už vidím ta vleklá jednání za zavřenými dveřmi, kde by se rodily prožluklé kompromisy, aby jevová, vnějšková změna přikryla principiální pokračování dosavadní praxe, dosavadních poměrů. Europolitici i eurobyrokracie by tvrdě bránili své pozice, kompetence, výsady, podporování skupinami, jež jsou v členských státech výhodně napojeny na unijní penězovody a mají zájem na pokračování dosavadních praktik. Reforma EU by byla nevyhnutelně pod silným neformálním vlivem nadnárodní korporátní sféry a jí zaměstnávaných lobbistů a neformálních, vlivových servisních skupin, prosazujících její zájmy. Vypadá to tak, že bude nutno EU prostě zrušit, rozpustit a začít znova.

Evropa si nějakou integraci určitě zasluhuje a nevyhne se jí. Už jen proto, aby obstála v hospodářské konkurenci s Amerikou, Čínou, Ruskem a nově se industrializujícími zeměmi (Indií, Brazílií, jižní Afrikou, Indočínou a celým dálným Východem). Nicméně musí to být opravdu dobrovolná zdola demokraticky budovaná integrace, kde si členské národní státy pohlídají, aby se z dobrého sluhy nestal nadutý pán, jak se přihodilo v případě EU. To nebude při různé velikosti a rozvinutosti států a pluralitě národních zájmů vůbec snadné!

Nový integrační pokus bude muset obsahovat řadu pojistek, omezujících dominaci velkých států a velkých ekonomik na úkor těch menších. Bez nastolení alespoň přibližné reálné rovnosti a určité rovnováhy zájmů to nebude fungovat lépe než dnešní EU.

A tato integrace nebude autentická, pokud se rozhodně nezasadí o spravedlivé a do důsledků dovedené sebeurčení Basků, Katalánců, ale i mimoevropských Kurdů a dalších utlačených etnik ve svém středu i v bezprostředním okolí. A bude se muset tvrdě a kolektivně, solidárně postavit velmocenským choutkám Turecka, výhledově i vzrůstajícímu velmocenskému tlaku obrozeného Ruska a diktátorským choutkám upadajících Spojených států amerických, ale rovněž komerčnímu a politickému tlaku bezohledně se na světové výsluní deroucí Číny.

Obtížných úkolů nad hlavu! A také bude muset nová integrace samozřejmě obstát v obhajobě autentických evropských hodnot, kterými jsou demokratismus, vyváženě dávkovaný liberalismua v rovnováze se solidaritou, sekularismus a široká náboženská a světonázorová svoboda a tolerance. Bude naléhavě třeba, aby tyto veskrze novověké humanistické hodnoty obstály zejména proti agresívnímu a hluboce destruktivnímu náporu islamismu, tomuto svéráznému ale nebezpečnému teokratickému pozdravu z dob raného středověku. Základem ale musí být vnitřní, principiální demokratičnost svobodného sdružení evropských národů. Samozřejmě, že musí jít o sdružení rozvíjejících se a prosperujících národů, nikoli národů mizejících, rušených či rozpouštěných v amorfní mase pasivního, podrobeného, desintegrovaného, regionálně rozdrobeného obyvatelstva.

A což takhle vystoupení České republiky z EU? A může být Visegrád řešením?

Nabízí se samozřejmě ten neosvědčivší se spolek jednoduše opustit. Vypadá to jednoduše a jako heslo a programový postulát pro vnitropolitický boj se to přímo nabízí. Nicméně bližší zkoumání ukazuje, že přinejmenším v nynějších poměrech není taková cesta přijatelným řešením.

Vleklé a problémové opouštění Unie máme před sebou v přímém přenosu v případě Velké Británie. Europolitici a eurobyrokracie odchod Britům pěkně oslazují. A to je ostrovní Británie, součástí nikoli evropského kontinentálního, ale anglosaského kulturního a dějinného okruhu a disponuje privilegovanými vztahy s bývalými koloniemi v rámci Britského Commonwealthu. Českou republiku, přívěsek západní, především německé ekonomiky, by eurokraté a jejich spojenci rozsápali, vymačkali a odhodili způsobem, který by byl brutální a destruktivní a vedl by k degradaci české státnosti i ekonomiky. To si nyní rozhodně nemůžeme dovolit riskovat. Jiné by to mohlo být při současném výstupu vícero členských států a samozřejmě též při rozpuštění celé integrace nebo jejím rozpadu na vícero dílčích uskupení.

Zatím nám nezbývá, nežli pěstovat Visegrád a snažit se k němu přitáhnout i Rakousko a možná i Slovinsko. Ale ani Visegrád není bez problémů. V průběhu posledních let se výrazně projevily parciální zájmy výrazně proamerického Polska, potenciálního konkurenta Německa, který má blízko také k pobaltským zemím. Polsko má rovněž historicky zděděné velmocenské ambice (Rzeczpospolita od morza k morzu … , koncepce dílčí integrace v rámci tzv. “Trojmoří”). A Maďarsko zase své odstředivé tendence může v budoucnu kanalizovat do programu restaurace Velkého Uherska, jak existovalo do zániku rakousko-uherského soustátí. Slovensko je zase až dogmaticky probruselské. A česká vládní garnitura je vůči Bruselu celkem konformní a kompromisnická. Případná budoucí vláda demobloku a Pirátů může tento kurs jedině posílit a prohloubit. Každá země má holt své ambice, své dějinné kontexty a své zájmy a cíle. To je přirozené. Ale nic lepšího, nežli je Visegrád, tady zatím nemáme. Bohužel! 

Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz)

36 komentářů :

 1. Na wikipedii už jsou názvy českých měst uváděny německy (tedy na druhém místě - zatím)
  Například:

  Praha (německy Prag; v jiných jazycích často Prague či Praga)
  - dobrá. Ale dále:
  Řepy (německy Rüben)
  Brno (německy BrünnMladá Boleslav (německy: Jungbunzlau; v jidiš בומסלא Bumsla)
  Kralupy nad Vltavou (německy Kralup an der Moldau)

  Wikipedie je už tedy zintegrovaná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to dusledek osidlovani ceskeho pohranici Premyslovci nemeckym zivlem. Jedine myslim Spytihnev si uvedomil jeho dusledky v budoucnu a vyhnal je. Pak ovsem dalsi panovnici je povolali zpet, protoze potrebovali osidleni pohranici a dane. Vedeli, ze Nemci jsou sikovni a pracoviti. Nebyt Ady mohli tady byt s Zidy dal.
   Nedivte se.
   V Australii jsme videl mapu se jmeny osad, ktera jim dali domorodci, kteri tam zili uz tisice let nez prisli belosi a lovili je palnymi zbranemi jako skodnou. Vsechno jim ukradli jako americti privandrovalci a luza z Evropy v USA, kteri vse ukradli indianum, Mexicanum.
   My jsme udelali totez se Sudetaky a jeste jsme je vyhnali. Vyuzili jsme konstelace po konci 2. svetove valky. Bylo to sice nespravedlive, ale pro nasi budoucnost a bezpeci nezbytne.
   Jestli zustaneme kolonii zapadu, nikdo nezabrani nasemu ponemceni a prevzeti do nemecke Rise. Chteli jsme to, zapomneli jsme, ze jsme Slovani a ze nam zapad odjakziva jenom skodil, nas zrazoval a pohlizel na nas jako na krovaky, lidi 2. kategorie. Mame to, co jsme chteli a mneme se oci, v jake to riti jsme se octli. Nas kolonizator pripravuje valku s Ruskem a my mu budeme pomahat?

   Vymazat
  2. Václave, proč píšete, že transfer Němeců z pohraničí byl nespravedlivý. Vždyť oni si vymysleli a chovali se jako "panská rasa", nás měli za |"podlidi", chtěli nás vyhubit, vystěhovat a poněmčit, vraždili nevinné, zavinili zatím nejhorší válku v Evropě, způsobili nám nesmírné materiální škody... tak jaképak "nespravedlivé"?

   Vymazat
  3. Pane Dvoraku, nemam rad Nemce. Jsou to uhlavni nepratele naseho naroda od nepameti. Jsem Prazak, hovorici i nemecky, znam historii. Jako dite jsem zazil boj na barikadach 1945. To, co nam Nemci provadeli za Protektoratu, to nebyli vetsinou Sudetaci, ale prislusnici SS a protektoratnich sil. Tak jako muceni a odsuzovani Cechu do zalare za komunismu neprovadel cesky narod, ale rovnez mocenske slozky komunisticke totality. To na upresneni pojmu.
   Proc byl odsun Nemcu nespravedlivy? Nevim jestli jste zazil totalitu KSC, ja ano. Museli jsme delat veci, ktere jsme nechteli. Totez nemecke obyvatelstvo v Sudetech a pak za Protektoratu. To poblazneni Hitlerem a nacionalsocialismem u spousty Sudetaku je prirozene. Vzdyt Nemecko prevalcovalo zapadni Evropu a Nemci mu verili, obdivovali ho. Zavirali oci pred perzekuci Zidu, jejich transporty do koncentraku. Ano, to tak bylo.
   A ted si predstavte ten vyvoj u nas bez Ady, ktery je poblaznil. Nemci i Zide by u nas byli dal a k nasemu prospechu. Ten nacionalismus z nich udelal xenofoby, krute a panovacne kreatury. Verili, ze jsou neco lepsiho jak Cesi. Sudetaci se v Sudetech i mimo vysmivali Cechum jako podradne rase, to bylo bezne. (Tou jsme u nich i nadale, mimochodem).
   Nezapominejme, ze Cesi a Nemci zili po staleti v teto zemi. Meli stejne povinnosti, radosti, trpeli stejne valkami a vrazdenim za valek ve stredoveku i novoveku. Byla mezi nimi sice rivalita a jenom az narodni probuzeni povzneslo nas narod. Nemuzeme se ale nikdy srovnavat s x krat vetsim nemeckym narodem co se tyka vyznamu v Evrope.
   A ted k tomu nespravedlivemu odsune Nemcu a konfiskaci jejich majetku po valce. Nemci s nami zili jak jsem uvedl uz po staleti. To, co vlastnili, vybudovali jejich predci po staleti prace a driny. Meli stejnou lasku k vlasti jako Cesi. Pak prijde netvor Hitler a zblazni cele jedne generaci hlavu tak, ze ho z velke casti podporuje. Sudetaci za jeho zlociny nemohli. Potrestat je odsunem a konfiskaci vseho majetku za to, ze cast Sudetaku utlacovala za Protektoratu cesky narod a prispela k vitezstvi Henleina? To bylo spravedlive ? Vzijte se do jejich situace. Bezpravi se delo na obou stranach. Benes te veci jeste napomahal tim, ze v Sudetach uprednostnoval do spravy obci a mest Cechy, nutil Nemce na uradech se ucit cesky a tim prispel k odcizeni Sudetaku. Citili bezpravi a utlak.
   Ja to alespon vidim takhle. Nemuzete prece najednou vyhnat cast obyvatelstva ze zeme, kde zila po staleti a take prispela k jejimu prospechu. Jenom proto, ze byli Nemci a prohrali valku.
   Jsem dalek toho se jim ale za odsun omlouvat. Ta nase zkusenost s Nemci za Protektoratu, s jejich zlociny a radenim zanechala v ceskem narode stopy nenavisti, kterou nelze prekonat.
   Zaroven si ale po odsunu Nemcu muzeme byt do budoucna jisti, ze kdyz prijde zase nejaky netvor Adolf, nacionalista a xenofob, nemame zde uz zadnou nemeckou mensinu, ktera by pak volala 'Wir wollen Heim ins Reich!'
   (Chceme domu, do Rise).Tim Nemci nemysleli, ze by chteli presidlit do Nemecka. Chteli, aby Hitler Sudety obsadil a udelal z nich cast nemecke Rise. A tim by byli doma. Rozbit tim republiku, zemi kde zili s Cechy po staleti. A tohle by uz zadny Cech nechtel znovu zazit! A tak se to vyvrbilo v nas prospech. Kdo seje vitr, sklizi bouri a musi pocitat s nasledky. To si ovsem ani dnes valecni stvaci v USA a v NATO stale neuvedomuji. A my jsme jejich spojenci. Ja uz na to nesmim myslet. Nasi vojaci na tancich na Baltu provokuji nase osvoboditele Rusy z roku 1945 i 1968!!!!
   1968 odsunuli nase prevzeti do rite USA z rite SSSR o 20 let.

   Vymazat
  4. Pane Václave, obhajujete neobhajitelné. Váš humanizmus je slepý. Ve většině příkladů, které uvádíte, se hrubě mýlíte. Dávat rovnítko mezi německou a ruskou okupaci je triviální chyba, které se mohou dopouštět jen ne-pamětníci. A ještě jedna důležitá poznámka: v historii "kdyby" neplatí.

   Vymazat
  5. Kde rovnim nemeckou a ruskou okupaci? Co mi tady podsunujete? A jsem pametnik pane! Bezte se vykecavat nekam jinam. Snazil jsem se vam neco vysvetlit na co jste se ptal. Vidim ale, ze jsem si ten cas mohl usetrit.

   Vymazat
  6. Škoda, že se hned urážíte. Dobrou noc.

   Vymazat
  7. Žádný "Německý národ" neexistuje. Nebýt Bismarcka, byla by to nadále hrstka rozhádaných knížectví. :-) Je to jen umělý konstrukt, vytvořený právě k tomu, že Teutoni nejsou nijak zvlášť "přemýšliví" a dají se snadno ovládat a v tak velké mase, se s nimi dá natropit hodně škod sousedům. To věděl jak Vilém, tak loutkovodič "velkého" Vůdce.

   Vymazat
  8. @Václav:

   Takže něco takového..?:

   „Já osobně,“ psal Havel v říjnu 1989 prezidentovi von Weizsäckerovi, „stejně jako mnozí mí přátelé - odsuzuji vyhnání Němců po válce. Považoval jsem ho vždy za nejhlubší nemorální čin, který způsobil nejenom Němcům, aile snad v ještě větším měřítku Čechům samotným jak morální, tak také materiální škody. Když se na zlobu odpovídá jinou zlobou, znamená to, že se zloba nepotlačuje, nýbrž rozšiřuje.“


   Mě to překvapuje, když na úvod celkem realisticky shrnujete, jak nás chtěli vyhubit. (Resp., jak se k nim přidali.) Buď v tom máte zmatek, ve vší úctě, nebo mlžíte..

   Vymazat
  9. četla jsem kdysi na Neviditelném psu rozbor pana Vlka st. ohledně Sudeťáků, vyplývalo z něj, že S udetští Němci patřili k těm nejkrutějším, kam se na ně ti říšští hrabali, nakonec na našem území sloužili velmi často u gestapa i u SS., dokládal tam tako , že vojenští zběhov=é z wehrmachu nebo utečenci z nucených prací mohli doufat, že se na území říše s blížícím se koncem prohrané války, tu a tam dostane od Němců pomoci, ale na území se sudetskými Němci to rozhodně nepřicházelo v úvahu. byli věrnými nacisty až do konce .....
   odsunuti nebyli jen od nás, ale i od jiných svých sousedů.
   kdyby zůstali našimi občany všichni a ne jen průkazní antifašisté a ti, kteří žili ve smíšených rodinách, pak by museli být souzeni a odsouzeni za vlastizradu.

   nakonec je lhostejné, že pod pojmem "domů, do říše", si představovali odtržení části cizího území nebo ne, přijali německé občanství a bylo na místě, aby se do Německa vydali navždy.

   Vymazat
 2. Pred blizicim se ockovanim shlednete ve vlastnim zajmu tato dve nekolikaminutova videa:
  https://www.facebook.com/otevrisvoumysl/videos/492759241662540/
  https://ac24.cz/en/-/21-faktu-o-vakcinach-o-tomto-jste-nejspise-nevedeli-z-dobreho-duvodu-?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fac24%2Fuvod

  OdpovědětVymazat
 3. Od Pjakina stale slysim, ze se pripravuje cosi jako znovuzrozeni rakouskeho usporadani Evropy ne pod Habsburky, ale jako moderni federace statu stredni Evropy, jejiz neutralitu by garantovalo Rusko, ktere prevezme i Evropu. Zajimava myslenka. Urcite ma vetsi nadeji na mirove usporadani Evropy, nez americka priprava valky v Evrope proti Rusku. Emericani ale zapomneli, ze jakykoliv konflikt v Evrope, ktery vyvolaji povede ke zniceni USA. Ne jako dosud ve svetovych valkach, kdy chazari financovali obe strany konfliktu a chechtali se v bezpeci za Atlantikem jak si davaji souperi po hube. To skoncilo, vy smejdi!

  OdpovědětVymazat
 4. Po roce 1989 se rozhodla naše země opustit ochranu Ruska a nechat se chránit od EU a NATO ,tím se legitmně přidává na stranu agrese a válek.Pokud se nevrátíme k slovanské vzájemnosti pod vedením Ruska ,kolonizace Česka bude pokračovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Blbci nemají mít vlastní stát.

   Vymazat
  2. Píšete z cesty. Oba dva.
   "se rozhodla naše země opustit ochranu Ruska" - to je několik hloupostí najednou. Jak se naše země rozhodla? Klika kolem Havla a Klause nám nadiktovali dnešní neuspokojiví uspořádání. Klika samozvanců ale není národ ani země!!

   Moskva nás nechránila, ale využívala jako své válečné předpolí. NATO náýs nechrání, ale využívá jako zástěrku v imperiálních válkách, jako předpolí pro útočnou válku směrem na východ.
   Slovanská vzájemnost je nefungující konstrukt. Připomínám: válka česko-polská (1919), Chorvati vraždí Srby (1914-18, 1941-44, 1991-1999), Bulhaři válčí po boku Němců proti Srbům (1914-1918, 1941-1945), nenávist Poláků k Rusům, Ukrajinci - banderové vraždí Poláky, Rusy, Čechy (1918-19, 1941-1945) atd. atd. Tak jakápak slovanská vzájemnost.

   Vymazat
  3. 18:13-není nic snadnějšího, než rozhádat Slovany. Jde tedy o to, zda si vládnou sami sobě.

   Vymazat
  4. Panove, neuvedomujete si, ze jedinou slovanskou konstantou je mnohonarodnostni Rusko, kde maji narody pravo na svou kulturu a seberealizaci v ramci ohromne zeme. Nejsou spolu rozestvavany reci, nabozenstvim, atd. jak se zamerne deje ve sfere tzv. zapadu. Ta konstanta uz trva pres 1000 let. Pres vsechny slabosti Ruska, vpady zapadu do Ruska za ucelem jeho dobyti je Rusko zde a posiluje jak nikdy predtim. Bohu diky! Kazdy prece kdo ma smysl pro spravedlnost mu musi fandit, kdyz je obkliceno USA a NATO, provokovano, ponizovano rusofobii, pomluvami, tyrano sankcemi. Ze jsme v teto situaci, za to muzeme zrade Jelcina a Gorbaceva, sovetskych komunistu a jejich tajnych sluzeb. Predhodili nas zapadu a ten se snazi sec muze, abychom Rusko nenavideli a videli v nem naseho uhlavniho nepritele, ktery nas chce pry prepadnout.
   USA maji hruzu z toho, ze Nemecko, resp. Evropa zacnou spolupracovat s Ruskem. Proto chteji valku a napeti.

   Vymazat
 5. 17:21 Mohu se s dovolením zeptat na vaši národnost? A státní příslušnost? Nemohu uvěřit v takovou sebekritickou příkrost.

  OdpovědětVymazat
 6. EU - hrdý následník Rakouska Uherska ! Další integrace bude zřejmě završena jmenováním nového říšského protektora v sídle českých králů a odstraněním hraničních kamenů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jako legrace je to slabé, jako projekt "na přes držku"!

   Vymazat
  2. 18:55
   Kostěj, Jako vždy nàzor idiota. Jaký protektor ,co to melete za hověziny.Bože a takových idiotů včetně Dvořáka je zde 99%

   Vymazat
 7. Pane Dvořák. Platilo to celou lidskou historii, že ten kdo ovládl území, tomu musely platit tribut. Že nám CCCP zachránil v té době existenci, snad nikdo z rozumných lidí nepochybuje. Lze nějak zdokladovat, že usilovaly za těch 40 let o naší likvidaci? Co jsme si uvařily, to jsme i jedly. To považuji za nejdůležitější. Dnes rozhodujeme jen o daních co vybereme od svých motroků. Jsme v situaci, že pokud se nějakým způsobem nezbavíme parazitů, tak se rychle přiblíží konec ČR. To co dělaly všichni ti naši ekonomický exulanti, disidenti a obhájci lidských práv, byla jen snaha o parazitování a rozklad státu. Není nad INTELIGENTY.

  OdpovědětVymazat
 8. Jsou lidi, kteří celý život jenom škodí ostatním-viz níže
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/3624-17-listopad-nenavist-opilce-havla-vuci-cubovi-priteli-donalda-trumpa-cachry-s-miliardami-a-lucernou

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý článek. Lisabonská smlouva je svými důsledky druhá Mnichovská dohoda! Malým zemím vzala suverenitu a z Německa udělala vládce Evropy. O tom, jak netransparentně, doslova podvodně, vzhledem ke svému obsahu byla schválena, ani nemá cenu mluvit. Je to neuvěřitelné, ale to co nedokázal Hitler s panzerfaustem, dokázali současní Němci pomocí obratného marketingu, sladkých lží a vzdušných zámků. Doslova jako šmejdi prodávající předražené hrnce nám prodali Evropskou unii.

  Dám sem odkaz na článek Hany Lipovské jaká je skutečná realita skrývající se za tisíci závoji utkanými europropagandou. Tento článek by měl být součástí každé učebnice občanské výchovy na školách.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-si-elity-skutecne-mysli-kdyz-kolem-nejsou-kamery-CR-je-vubec-nezajima-Hana-Lipovska-o-hruznem-zazitku-634383

  „Když se bavíte s ekonomy, kteří nás zastupují, a s politiky na mezinárodních jednáních, tak hra probíhá mezi Němcem a Francouzem, a nějaký Čech, Slovinec, Estonec absolutně nikoho nezajímá. Ledaže je použit jako užitečý idiot, jako čas od času menší národy, menší ve smyslu politické váhy, nikoliv váhy geografické, demografické nebo ekonomické, takto využity jsou. A my tuto reálnou váhu nemáme,“ zdůraznila.

  „Dovolím si drobnou vzpomínku. Když měl sedmdesátiny Hans Werner Sinn, jeden z nejvýznamnějších ekonomů na světě, tak je slavil na malém ostrůvku, kde Němci podepsali před 70 lety svou novou ústavu, respektive Grundgesetz. A byli tam pozváni ekonomové, většinou špičky německých ekonomů, pár ekonomů zahraničních, francouzských. A byli jsme tam pozváni tři ekonomové z ČR. A tehdy tam došlo k jakési přestřelce, kdy se říkalo, my tady máme 27 různých názorů. A jeden z německých ekonomů říkal: „To je úplně einfach, úplně jednoduché. Dohodneme se my a Francouzi, a tak to bude pro EU“. A my Češi jsme se po sobě dívali a domlouvali se, kdo z nás si vezme slovo, aby upozornil, že je tady ještě 25 dalších. Nakonec jsme na to upozornili a Němcům to bylo velmi trapné a strašně se omlouvali, že existují jiné názory a náhledy, a začali to různě zlehčovat a změkčovat. Ale tam jsem reálně viděla špičky evropské vědy, evropské politiky v absolutně pohodovém stavu bez kamer, bez záznamu, po dobrém obědě, kteří naprosto říkali, co si myslí. V jejich počtech nějaká ČR absolutně nikoho nezajímá, nedělejme si iluze. Ano, nechali nás promluvit, byli jsme hosté, ale tím to skončilo,“ dodala na vysvětlenou.

  Takže asi tak, přátelé!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. OK: Co řekl císař Zikmund, syn Karla IV, už v 15. století - tři dny před svojí smrtí!!! FASCINUJÍCÍ ! https://email.seznam.cz/imageresize/?width=1680&height=939&mid=102087&aid=1&uid=28144896&default=%2Fstatic%2Fwm%2Fimg%2Fdefault-image.svg

   Vymazat
 10. Autor se mýlí hned několikrát. Především nepotřebujeme evropskou integraci, která nutně znamená svěřit se do rukou cizích zájmů a místních kolaborantů. Smluvní závazky se musí plnit oboustranně, jinak se smlouva vypoví, vrchnost se musí poslouchat jednostranně, k čemu potřebujeme vrchnost? Není pravda, že Británie čelí problémům, které jí způsobuje EU. Je to přesně naopak. Z Brexitu plynou pro EU obrovské problémy. Není pravda, že by Czexit zničil hospodářství ČR víc než ničí hospodářství "rovnoprávná spolupráce v EU. Není pravda, že z EU nelze odejít, a hlavně je třeba setrvání v ní měřit s následky v budoucnosti, pokud lze o nějaké budoucnosti hovořit. V4 je celkem k ničemu vzhledem k polským ambicím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kužvart nemá přímou zkušenost s Bruselem jako vy. On se dosud neprobudil z falešného snu. On ani netuší, že většině lidí škodí. Koho vlastně Kužvart reprezentuje? Proč ho tisknete?

   Vymazat
  2. Partajní agitku poslance SPD je třeba ponechat jak je. Mluví sama za sebe. Nemá smysl ty zjednodušenosti vyvracet. Je ukázkou toho, jak i vzdělaného a osvíceného člověka může stranické angažmá zplochojevnit.

   Integtrace nemusí vůbec znamenat zřízení vrchnosti nad sebou. Může a měla vy znamenat spojení sil tam, kde je společný zájem. Spojení sil nemusí znamenat nesvobodu. Odchod z EU nesmí být nekritickou programovou mantrou dogmatiků, musí být racionálně zpracovaným politickým tématem s možným vyústěním k rozumnou politické praxi.

   Na tom, co jsem napsal, nemám co měnit a musím trvat.


   S pozdravem


   Petr Kužvart
   (p.kuzvart@email.cz)

   Vymazat
  3. Já bych také řekl, že debata o tom, že je na EU co opravovat, je už nějakou dobu pryč.
   Dneska jsme v situaci, kdy jenom čekáme na okamžik, kdy nás vnější síly přepákují a nebudeme schopni odolávat tlaku na přerozdělování migrantů. Což bude nezvratná záležitost a náš konec, protože malou zemi to zlikviduje během dvou, třech generací. Porodnost migrantů 8 proti naší 1,3 bude zdrcující, nehledě na to, že to úplně položí sociální systém. Ideology EU absolutně nezajímají nějaké české hranice, náš národ, nebo náš stát, pro ně jsme dobyté území na kterém si budou dělat co chtějí úplně stejným způsobem, jako si hrál Stalin s kavkazskými národy.
   Mimochodem všimli jste si, koho vyváděly v poutech policejní síly z nepovolené párty v Praze? To byli všechno černoši! Sice jsem to nesledoval, ale vsadím se, že žádná televize ty záběry neukázala.

   Vymazat
  4. Spravedlivý kapitalismus, který dbá o lidská práva a demokracii, budujeme už tři desetiletí, z toho přes polovinu doby pod přímou kontrolou EU. Pan Kužvart by měl vysvětlit, proč se za tuto dlouhou dobu nepodařilo zajistit, aby za stejnou práci byla všude v unii stejná odměna. Přece je skandální, že bereme zlomek mzdy než v Rakousku. Jak to, že se to dosud nepodařilo srovnat? Proč pan Kužvart a jeho spojenci tak fatálně selhal? Co nám slíbí, abychom počkali, až se za podřízenost a pokoru dožijeme ráje. Komunisté také něco slibovali, komunismus. Pro soudržnost Evropy je přece nejdůležitější pocit spravedlnosti občanů unie. Já se domnívám, že to Kužvart nedokáže vysvětlit jinak než Hitler, který trval na vyvraždění židů.

   Vymazat
  5. Ještě jedna poznámka. V Rusku v televizním pořadu se Solovjovem pořád řeší vlastní pátou kolonu, která chce Rusko zničit. Chodorkovski prý chtěl prodat Američanům za 20 miliard dolarů všechny jaderné zbraně a udělat z Ruska bezjaderný stát (to řekl někdo u Solovjova). Ruská pátá kolona na rozdíl od té naší nemá obsazenou televizi. Zbývá jim jen lokální Echo Moskvy a Dožď. Politika ruské páté kolony spočívá v šíření nenávisti k minulosti. Série článků pana Kužvarta o novodobé historii dělá totéž. Poškozuje nás to všechny.

   Vymazat
 11. Co rekl Zikmund neni pristupne pro ovcany. Dejte to nekam na verejnost, kde je mozne si to precist. Nevim co rekl, ale byl nadanym a pracovitym synem sveho otce a pravem se stal kralem a cisarem. Jako ''liska zrzava'' v Jiraskovych romanech byl nepraven hanen, protoze chtel poradek v Cechach a bojoval proto s Husity.
  Ja znam jinou lisku zrzavou- vychcance, opilce a devkare, schvalujiciho bombardovani Srbska, ze ktereho udelali chazari ikonu. Tu uctiva nejenom Prazska kavarna.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22/00
   Proč ty odporné hovado uraziš našeho nejlepšího prezidenta pana Havla.Srb začal válku a dostal po zásluze po držce.
   Ty chudáku vymletej.

   Vymazat
 12. Všechny články zde,jsou k hounu, Jednou jsme v EU, NATO a tak to bude.

  OdpovědětVymazat
 13. Co řekl Zikmund neni pristupne pro ovcany- ale je:
  Co řekl císař Zikmund, syn Karla IV, už v 15. století - tři dny před svojí smrtí!!! FASCINUJÍCÍ ! https://email.seznam.cz/imageresize/?width=1680&height=939&mid=102087&aid=1&uid=28144896&default=%2Fstatic%2Fwm%2Fimg%2Fdefault-image.svg

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane, vy sem dáváte odkaz z přílohy svého emailu, který samozřejmě nikdo nevidí. Čímž jste mě donutil to najít.
   Jedná se o citát z historického ságy pana Vondrušky Husitská epopej IV: Za časů bezvládí a jedná se o románovou licenci spisovatele, nikoliv o historický výrok Zikmunda.

   https://books.google.com.ua/books?id=mBi2DwAAQBAJ&pg=PT41&lpg=PT41&dq=Kristovu+pravdu+před+machometány!&source=bl&ots=BUUPEFhi5N&sig=ACfU3U3deqbra1b26l1Xx0npbQvs4m1Ikw&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwi0oaWHh6jtAhXICOwKHYBpDdgQ6AEwD3oECAYQAg#v=onepage&q=Kristovu%20pravdu%20před%20machometány!&f=false

   Stačila jedna minuta googlení. Tady alespoň vidíte mizernou práci podivného, přiblblého maniaka, hrajícího si na cenzora, jménem Cemper, který na to potřeboval vyjádření nějakého archeologa:

   https://manipulatori.cz/hoax-falesny-citat-zikmunda-lucemburskeho-turcich/

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.