Reklama

pátek 20. listopadu 2020

Křesťanství v Evropě a islamismus - dějiny a výhled do budoucna aneb Neblahá tušení věcí příštíchPetr Kužvart
20. 11. 2020

S náboženstvím je to v dějinách hodně proměnlivé. Byly doby, kdy se pro náboženství vyvražďovalo, a to včetně žen, starců a mimin. Byly ale i doby náboženské tolerance. Již zesnulý doktor Zdeněk Mahler mluvil svého času o náboženství jako o potenciální zbrani hromadného ničení. Měl bezpochyby pravdu. Kéž by zůstalo jen u té potencionality. Ale upřímně řečeno, moc to na to aktuálně nevypadá. Nuže, jak věci mají?Pokud skutečně existují nějaké společné evropské hodnoty, na kterých je nutno za všech okolností trvat a za které je třeba nekompromisně bojovat, pak to rozhodně není bruselsky mainstreamově chápaná “svoboda a demokracie”, ale je to určitě náboženská (a šířeji světonázorová) tolerance a svoboda každého jednotlivce v prostředí sekularizované moderní společnosti, zahrnující i právo na bezkonfesijnost, na ateismus. To je ovšem výsledkem tisíciletého vývoje evropské kultury. Otázka, kdo uvěří nebo neuvěří v to či ono je tu ponechána plně ve sféře svobodné a niterné volby každého jednotlivce, bez donucování, diskriminace, hrozeb postihů a exkomunikací. To je něco, co původní křesťanství pochopitelně vůbec neznalo a nemohlo znát. Tak, jako islám dodnes si i křesťanství dělalo původně samozřejmý nárok na univerzalitu, všespásnost, světový monopol vnucovaný po dobrém nebo po zlém, tedy na svou jedinou a povinnou pravdu o bohu, člověku a světě.

Křesťanství je svým původem jedním z mnoha mimoevropských kultů, jež často vznikaly na Středním východě, v tradiční Levantě. Bylo založeno nedlouhým kazatelským působením později popraveného Jošuy ben Pantery (v následujících staletích známého jako Jošua pokřtěný, Ježíš Kristus). Je pravděpodobné, že se inspiroval dogmatikou judaistické heretické sekty esejců. Nelze vyloučit, že byl po nějakou dobu před svým kazatelským vystoupení jejím členem. Soustředil kolem sebe skupinku následovníků, z níž se vyvinula další heretická judaistická sekta, jež se stala základnou pro další expanzi nového kultu a vznik prvotní křesťanské církve. Bylo to uskupení zřetelně plebejského složení. Majetný podnikatel a romanizovaný Žid s právy římského občana, Saul z Tarsu byl mezi prvními křesťany spíše výjimkou.

Původně oproti rozpadající se a postupně zanikající antické kultuře a vzdělanosti bylo křesťanství naprosto nesnášenlivé a negativistické, velmi útočné v šíření nové víry. Ve srovnání s vyspělou, zjemnělou až dekadentní antickou kulturou bylo zcela barbarské, hrubé, primitivní a obrazoborecké. Jezdeckou sochu Marca Aurelia v Římě křesťané nezničili jen proto, že se mylně domnívali, že zpodobňuje “jejich” císaře Konstatina Velikého. Velkou alexandrijskou knihovnu spálili útočící muslimové - dobyvatelé světa ve jménu Alláhově. Ale Malou alexandrijsou knihovnu v Serapeiu spálili křesťané - šlo totiž o pohanskou, hříšnou a falešnou učenost, kterou bylo nutno vyhladit. Všechna učenost světa je již přece jednou provždy obsažena v bibli!

Je pravdou, že když se křesťané změnili z pronásledované ilegální sekty v oficiální, posléze jedinou povolenou náboženskou strukturu v Římské říši, tak předvedli pohanům stejné krutosti, zvěrstva a stejně drsný útlak, jaké předtím sami zažívali. Stav drsné, barbarské intolerance a útočné expanzívnosti při šíření víry trval několik staletí, kdy byly pohanské kmeny obraceny na jedinou pravou víru jejich vojenskou porážkou a poté nastolením jednoduché volby: buď se nechají pokřtít, nebo budou vyvražděny. Jak jednoduché!.

Je široce rozšířeným ale nepodloženým mýtem, že evropská kultura je založena na židovsko-křesťanských základech. Nikoli, to je hluboký omyl! Je založena na antických kulturních základech a stala se tím, čím dnes je, navzdory křesťanství, proti němu a v procesu postupné dlouhé humanizace křesťanské víry. Evropa se stala tím, čím je, postupně proti církvi probojovaným návratem, obnovou a dalším rozvinutím antického kulturního a vzdělanostního základu, který přežil zánik Západořímské říše a často prostřednictvím arabské již islamizované kultury se dostával zpět na evropský Západ. Antická vzdělanost v arabských překladech byla následně na Západě překládaná zpátky do latiny s hebrejským mezistupněm. Dělo se tak na převážně saracénském Iberském poloostrově. To jsou paradoxy!

Jak se nachylovalo první tisíciletí našeho letopočtu, začali se v západní Evropě objevovat vzdělaní, svobodomyslní a šťouraví učenci – sami křesťané, často klerici - kteří zahájili studium dostupných antických spisů a postupně akceptovali antickou učenost a jejím prostřednictvím kultivovali dosud barbarskou křesťanskou víru, Byli to scholastikové a tento trend vrcholil Tomášem Akvinským, který v díle Summa theologiae provedl smíření aristotelské filosofie (a také přírodovědy i zárodků společenských věd - tehdy to bylo vše v jednom, nerozlišené, označované souhrnně jako filosofie) s křesťanskou doktrínou. Byl to opravdu velký duchovní a intelektuální převrat 13. století!

Pak přišel časem (od 14. století) humanismus spojený s programovou rehabilitací antické literatury, básnictví a hmotné kultury, ale i antického chápání života a antického životního stylu. A potom záhy přichází v západní Evropě náboženská reformace, jejímž předskokanem bylo české husitství. Reformace Lutherova byla sympatická, na Husa navazující a celkem tolerantní - na rozdíl od drsně totalitní a nesnášenlivé dogmatiky Jeana Calvina i některých jiných (byli zpravidla vedení veskrze totalitní snahou očistit společnost a navrátit ji do strohého stavu prvotního křesťanství, jak si je tehdy představovali). Následovala pak často hodně drsná protireformace, ale setba humanistické učenosti i kultury a také konfesní plurality už nešla vykořenit. Náš Rudolfův majestát z roku 1609 byl výstřelkem, který přišel předčasně a byl protireformací záhy zlikvidován. Ale v revolučním Nizozemí již vládla široká náboženská tolerance ve vztahu ke všem křesťanským denominacím - dokonce i ke katolíkům, nedávným brutálním okupantům!

Po barokní mezihře, naposledy se ohlížející po beznadějně již zaniknuvším středověku, následovalo osvícenství se svou skepsí ve vztahu k zázrakům, poutím, uctívání zázračných obrazů, soch a relikvií, skepsí ve vztahu k přeexponovanému vnějšímu pozlátku i pověrám a všemu v baroku nashromážděnému haraburdí, jež zakrývalo a mrzačilo niterný a bezprostřední vztah k bohu. Zavládl věk rozumu, důrazu na vědu - ale nikoli ateismu. Byly položeny základy k sekularizaci společnosti, víra však nebyla zásadně potírána, právě naopak: - viz tereziánské a josefínské osvícenské reformy.

Teprve v 19. století nastává opravdová sekularizace spojená s plnou konfesní svobodou. Prvých programových ateistů bylo ovšem poskrovnu (třeba velký německý skladatel a Dvořákův přítel Johannes Brahms). Ale už je nikdo neupaloval ani nevylučoval ze společnosti.

No a ve 20. století se vývoj dokončil úplnou, dovršenou náboženskou svobodou, spočívající v nezadatelné svobodné volbě každé lidské bytosti v oblastech duchovních. Nikdo už nikoho neupaluje, neexkomunikuje, nediskriminuje z důvodu víry. Postupně se vypěstoval vzájemný respekt k volbě těch druhých.

Islamismus do toho počátkem nového století ošklivě šlápl. Je to nefalšovaný a vývojem k humanismu, osvícení a sekularismu zcela nedotčený hlas ze středověkého záhrobí. Je útočný (stovky útoků na kostely ve Francii ročně!), násilný (káfira je možno beztrestně utratit, přece je jen nevěřící pes - a nejodpornější jsou ateisti) a má silnou, arogantní a sebestřednou vůli k organizované, bojové expanzi, k nesmlouvavé islamizaci světa. Evropská tolerance se proti němu bude obtížně bránit. - není militantní jako on Je široce tolerantní ke všem - a džihádisté toho rádi využijí a zneužijí. Již se tak v západní Evropě děje.

Nezbývá, nežli se spojit ve společné obraně těchto evropských hodnot - všechny křesťanské proudy, katolíci, evangelíci všech denominací, pravoslavní, řečtí katolíci, uniaté, autokefální ortodoxní denominace, Arménská apoštolská církev, koptové, ale i judaisté, hinduisté, buddhisté a lamaisté, šintoisté a všichni ostatní samozřejmě spolu s ateisty. Islamismus je smrtelnou hrozbou pro všechny!

Umírnění, integrovaní muslimové musí samozřejmě dostat možnost zapojit se do obrany evropských hodnot. Pokud tak neučiní, bude těžké se jim za cokoli do budoucna zaručovat. A pokud se rozhodnou pro islamismus, pak budou nevyhnutelně sdílet jeho osud. Bude dost možná nutno jít do rozhodného boje brzy. Dřív, nežli se stane již předem prohraným. Jít do boje až do těch hrdel a statků, bude-li to nezbytné. A ono dost možná bude!

Střetnutí s islamisty se může bohužel snadno zvrhnout ve vyhlazovací válku a etnické čištění území, kdy vítěz bere vše a poražení musí rychle odejít, jinak budou povražděni. Jak už se v dějinách vícekrát stalo. Zatím to vypadá v západní Evropě časem na občanskou válku o charakter stávajících států a společností. V tom může nezúčastněná střední Evropa, tedy Maďarsko, Polsko, Čechy, Slovensko sehrát roli zázemí a logistické podpory pro evropské hodnoty hájící síly. Ovšem jakou roli bude hrát postupně se islamizující západní Balkán, to se ještě uvidí.

K tomu je nutno připočíst pravděpodobný válečný konflikt velkotureckého islamistického fašismu s Řeckem a jeho spojenci ve východním Středomoří a s Ruskem v prostoru Kavkazu a ve středoasijské oblasti. Ale tyto války nebudou probíhat ve vzduchoprázdnu, nýbrž v kontextu vytrvalých euroatlantických snah o porážku Ruska a zostřujícího se velmocenského soupeření USA s Čínou, jež může časem přerůst v ozbrojený konflikt. V delší časové perspektivě nelze vyloučit Číňany vyvolanou válku s Ruskem o Sibiř. A v těchto konfliktech se bude nabízet využití islamistické karty ke zdolání protivníka, Zejména Západ bude zase v pokušení opět si najmout, vyzbrojit a zaplatit islamisty a nechat je za sebe udělat špinavou práci, zejména v boji proti Rusku.

Vždycky jsem odmítal násilí. Byl jsem tak vychován. Válku jsem vždy odmítal. Co to před nás dějinný pohyb staví? Člověku se z toho dělá zle. Docela bych si přál, abych viděl budoucnost příliš černě. Opravdu bych tentokrát docela nechtěl mít pravdu. Rád bych se mýlil. Ale zatím mi to vychází takto. Bohužel!


Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz

17 komentářů :

 1. Velký souhlas! Dobře napsaný článek. Já bych ovšem problém neviděl ve slabosti, či tolerantnosti evropském ateismu a liberalismu, ani v agresivitě islámu, nýbrž v multikulturalismu. Dokud byl evropský ateismus a liberalismus zakotven v národních státech, vše bylo v pořádku. Ovšem po válce se Evropa dostala do vleku USA, odkud začalo pronikat nenárodní chápání společnosti, které se posléze transformovalo do nejnebezpečnější a nejdestruktivnější ideologie dneška multikulturalismu.
  Tuto moji teorii potvrzuje i heslo "multikulturalismus" na wikipedii. Vetšina ideologů multikulturalismu jsou Kanaďani, nebo Američani.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Národ je poslední entita, ve které lze uplatňovat demokracii.
   Evropská unie pasující se do nadnárodního superstátu samozřejmě demokratickou nemůže být už z principu.

   Čím dříve z ní vypadneme, tím pro nás lépe!

   Smazat
  2. Evropská unie měla smysl jako unie národních států. Tak jsem ji chápal v devadesátých letech a ještě i při našem vstupu do ní. Pak se jí ale zmocnila ideologická klika multikulturalistů, kteří začali páchat tu příšernou věc, která se nedá nazvat jinak, než genocidou evropských národů. Je to neuvěřitelné, ale opět v tom má pracky Soroš. Soroš je motorem tohoto procesu. Někde jsem četl, že až polovina europoslanců je přes různé nadace a neziskovky na jeho výplatní pásce. A o tom jak Soroš úkoluje eurokomisaře včetně Jourové tady bylo už také psáno.

   Smazat
  3. Vážený neznámý příteli z 22.46,

   máte pravdu! Problém evropské integrace je v tom, že prvotní myšlenka byla velmi správná: propojením německé a francouzské ekonomiky zamezit podmínkám, jež by mohly vést k další (už třetí) velké válce v Evropě i ve světě. To bylo zejména Evropské sdružení uhlí a oceli (Montánní unie). Evropské hospodářské společenství (EHS) už bylo o krok dál, a to záměrem vytvořit jednotný ekonomický prostor s volným pohybem kapitálu, zboží, služeb a pracovních sil. To však přirozeně podporovalo velké evropské národní ekonomiky na úkor těch menších a slabších, z nichž přirozenou cestou ekonomického pohybu dělalo podřadné, periferní přívěsky. To je celkem normálním důsledkem kapitalismu, když jej necháte fungovat v jednotném nadstátním ekonomickém prostoru. Proto jsme dnes přívěskem zejména německé ekonomiky.

   Opravdový problém se začal rodit, když stále nová postupná smluvní rozšiřování původní Římské smlouvy vedla ke stále zřetelnějšímu vznikání mocné nadnárodní integrace, jež se začala čím dál víc podobat superstátu či nadstátu, který se stával samostatnou mocí nad svými členy, který začíná nařizovat a ukázňovat členské země. A trpí od počátku výrazným deficitem demokratických rozhodovacích procedur. Nevolení, ale kooptovaní politici a jim podřízená nově vznikající a bytnějící evropská (zejména bruselská) byrokracie, se jaksi osamostatnili a začali velet, ukázňovat, donucovat, zakazovat, regulovat. Stali se rovněž v rámci globalizace ideální servisní strukturou pro obhospodařování a prosazování zájmů zglobalizované euroamerické korporátní sféry. Stali se vrchností, jež vnucuje evropským národům svou - již hodně autonomní, osamostatnělou vůli. A to je špatně.

   Evropa si integraci zasluhuje, a nevyhne se jí. Už jen proto, aby obstála v konkurenci s Amerikou, Čínou, Ruskem a nově se industrializujícími zeměmi (Indií, Brazílií, jižní Afrikou, Indočínou, celým dálným Východem a dalšími). Nicméně musí to být dobrovolná zdola demokraticky budovaná integrace, kde si členské národní státy pohlídají, aby se z dobrého sluhy nestal nadutý pán. To nebude při různé velikosti a rozvinutosti států a různosti národních zájmů vůbec snadné!

   A tato integrace nebude autentická, pokud se nezasadí o spravedlivé sebeurčení Basků, Katalánců, ale i mimoevropských Kurdů a dalších utlačených etnik ve svém středu i bezprostředním okolí. A bude se muset tvrdě postavit velmocenským choutkám Turecka, ale výhledově i vzrůstajícímu tlaku obrozeného Ruska, vlivu upadajících Spojených států a bezohledně se na výsluní deroucí Číny.

   Obtížných úkolů nad hlavu! A také bude muset samozřejmě obstát v obhajobě evropských hodnot demokratismu, liberalismu, toleramce a sekularismu proti agresivnímu náporu islamismu. Základem ale musí být vnitřní, principiální demokratičnost svobodného sdružení evropských národů. Samozřejmě rozvíjejících se národů, nikoli mizejících jejich rušením či rozpouštěním v amorfní mase pasivního a bezradného obyvatelstva.

   Tolik tedy krátce pár poznámek.

   S pozdravem

   Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz)

   Smazat
 2. Tak to je souhlasím s článkem i pro mě ateistu je islám smrtelné nebezpečím. Moc dobře vím co dělají s těmi kdo nechtějí přestoupit na islám.

  OdpovědětSmazat
 3. Je zajímavé že v ČR budou souzeni lidé za to, že se nedobře vyjádřili o muslimských teroristech. A to v koránu je psáno, že každý nemuslim má být muslimem zavražděn, jestli že se nepodřídí islámu a nepřijme ho za svůj. To je psáno a muslimové se tím už staletí řídí. Do Evropy se stahují muslimové ne pro to aby ji obohatili, ale jako předvoj likvidace Evropanů. A proč je korán tolerovaný i když nabádá k vraždění? Je to pro to že evropští politici, soudci a ostatní státní elity jsou zdegenerovaná ustrašená chátra, přisátá na státní pokladny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený, není to jen přísavka na státní pokladnu.
   Je to hegemon neomarxismu a podobných ideí jako multikulti a řízen nadnárodně.
   Samozřejmě, že v tom má hlavně prsty Choroš a jím řízené finanční skupiny a neziskový, jež se pouze tváří že jsou nepolotické.
   Bohužel si je v každé zemi platíme i ze státního rozpočtu.
   A až tady vzniká ta polická chátrá, jak píšete.
   Vždyť už ( Václav druhý po Havlovi )prohlásil že nezná špinavých peněz.

   Smazat
 4. A jak by to dopadlo kdyby někdo stále atakoval judaismus

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Kužvarte!

  Svět byl zlý od samých počátků velkých civilizací (Xerxes I. by mohl vyprávět).
  Sekty různých etnik a kultů byly vytvořeny pro sjednocení oveček pomocí strachu a bojovaly proti sobě navzájem do hrdel a statků. Vyprofilovaly se do různých náboženství (pohanství, védy, hinduismus, judaismus, křesťanství, islám) a poslední tři monoteistická nakonec vytvořila rovnováhu moci.
  Judaismus (thora, talmud, protokoly SM) byl nejstarším a nejvíce agresivním a zároveň zlobně sofistikovaným náboženstvím vládců.
  Křesťanství (bible, desatero, pokora) se stalo náboženstvím otroků.
  Islám (korán, šaria, násilí) se stal náboženstvím násilníků.
  Všechna monoteistická náboženství uznávají stejného boha (Jehova, bůh, allah), což jim nebrání v tom, aby jménem tohoto boha vedly staleté krvavé, vyhlazovací války a jejich vyznavači se navzájem nenáviděli až za hrob.
  Takže je nasnadě otázka: proč se to již 2 tisíce let děje? Proč bohabojní věřící vraždí bližního svého na potkání.
  Něco je špatně: Co je v těch kostelích, mešitách a synagogách vlastně učí a jak klérus, imámové a rabínové kážou slovo boží?
  A kdo to řídí, bůh? Ten trojjediný (jehova, allah, bůh)?? Nebo někdo v pozadí za kleriky (vládci zemičky co šíří kovid, chřipku, mor, choleru, lepru)????
  A hlavě proč v čí prospěch?
  Pokud na tyto otázky nebudeme znát odpovědi, budeme se nadále vraždit a žít ve strachu z bohů, ikdyž k tomu není vůbec žádný důvod.
  I když jeden tady je, krutost, zloba, chamtivost, nenažranost a sprostota světových vládců, ať se nazývají jakkoliv a ukrývají kdekoliv. Jednou dojde i na ně a odplata bude spravedlivě krutá a zničující.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jo,, pravda,, ale dnes stojí otázka jinak - přežijí jiní než muslimové? a pokud máme odpovědět ano,tak se musí islamismus nejméně v Evropě oslabit,, aby se islámu dala možnost změnit se v běžné náboženství, které se stará hlavně samo o sebe.,oslabení se neděje, naopak přijímáním především muslimských běženců se posiluje nejprimitivnější a nejnásilnější jeho forma. Jako žena a ateistka,, dokonce pejskařka a feministka se toho samozřejmě bojím

   Smazat
  2. Pane Ďuro, vy znáte i odpověď a mnoho z nás také. Jenom už se stává nebezpečné o tom i mluvit, natož psát. Každému kdo není asociál, stačí si seřadit jména těch co to všechno tlačí a začít tím Serešem... Podle mě i Tramp se snaží hrát dvojitou hru, ale bylo to prokouknuto a může být rád že žije.

   Smazat
  3. Vážený pane Ďuro Trulo (20. listopadu 2020, 23.41. hod.),

   naprosto Vás chápu a rozumím Vám!

   Nicméně: musíme si dávat velký pozor na svůdné, nicméně zpravidla hrubě zjednodušující a schematické představy o skutečnosti i o dějinách. Život a tedy i jeho průběh, totiž dějiny, bývá podstatně složitější mnohoznačnější, nežli mohou být schemata a jednoduché představy. Pamatujme na to, že realita je vždy konkrétní – a odtud by se mělo odvíjet naše poznávání a následně i opatrné zobecňování a hledání podstatných vývojových souvislostí a nakonec zákonitostí a podstaty.

   Dále: musíme si dávat velký pozor na různá povrchně spiklenecká vysvětlení, na spiklenecké bludy. Nejde totiž zpravidla o žádné “spiklenecké teorie”, jak se dnes říká, ale o domněnky, podezření, tušení ale i vyloženě bludné představy, které kdosi začne prohlašovat za pravdu, za prokázané – ačkoli prokázány nejsou! Teorie musí být nejprve formulována jako hypotéza, pak podrobena důkazu pravdivosti studiem reality a teprve když se v tomto testu osvědčí, jde o teorii, jež platí jen do svého následného zpochybnění nebo redefinování v teorii novou, v závislosti na dalším poznávání.

   Je nezbytné vždy se snažit zapojit kritické myšlení, poctivé poznávání reality a také kritickou sebereflexi, což bývá úplně nejtěžší.

   S pozdravem a s díky za názor

   Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz)

   Smazat
 6. Socialismus je pro mne společenství , které nechá všem stejné právo na život.Křesťanství je hezká pohádka postavená na pohádce z centrální země lidstva . Socialismus vyřešil všechny potřeby lidstva samozřejmě až na jeden právo , na válku.

  OdpovědětSmazat
 7. Pane Kužvart, výborný článek v pravý čas. Jenom potvrzujete, že se parazité přemnožily, ztratily soudnost a vedou nás do záhuby. Všechno co se ve světě děje, potvrzuje co jste napsal. Moc děkuji za popis, jak se říká od Adama.

  OdpovědětSmazat
 8. Hezký článek. Jen bych doplnil, že Evropa je ve skutečnosti nositelkou ne antických, ale indoevropských tradic, jež si sebou přinesly indoevropské národy-Keltové, Slované atd.Naše zvyky, svátky , pohádky, představa dobra a zla, nebe a pekla a člověka, který vytváří mezi těmito silami svou činností prostor k životu, je indoevropskou duchovní tradicí. Svědčí o tom , mimo jiné, i množství slov v našem jazyze, které pocházejí ze sanskrtu. Velmi dobře o tom píše religionista Jan Kozák.

  OdpovědětSmazat
 9. EU-Bruselský Babylon se rozsype jako domeček z karet!
  https://www.email.cz/download/k/DbQfUR8RqTVId7DSGHrG9icMzJOJm8_4dKp6Zr5ftAULlNACmXBzNNLBFMveTSBX29ks494/__o_paralele_SSSR_-_EU.mp4
  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/va-obyvatele-svycarskeho-mesta-presli-k-lyncovani-migrantu-zlocincu/
  Mezinárodní válečné jednotky SHAF i soudní tribunály po dovolených znovu začnou úřadovat a vynášet válečné rozusudky.
  Seznam zatčení a poprav slavného hlubokého stavu ~ 10. července 2020.
  https://roserambles.org/2020/07/10/shock-the-list-of-arrests-and-executions-of-famous-deep-state-july-10-2020/

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.