Reklama

pátek 18. prosince 2020

Doba osudového rozhodnutí nastala

Jaroslav Tichý
18. 12. 2020  Outsidermedia 

Jaroslav Tichý v následujícím textu sice vychází ze těžko dokazatelných faktů a zapojil i svou velkou fantazii, přesto jeho vhled do budoucnosti přináší zajímavé podněty a myšlenková spojení. Posuďte sami: Nastala situace, o níž jsem se již dříve ve svých článcích občas zmiňoval. Dorazili jsme na dějinnou křižovatku a musíme učinit zásadní rozhodnutí, jak a kam dále. Kterou cestu a k jakému ze dvou možných cílů si zvolíme. Jaké cíle cesty máme na výběr? Nový světový řád (NWO) nebo Svobodu.

Úvodem je nutné připomenout, že liberální kapitalismus vyčerpal své možnosti, svět je zadlužený, podstatná část surovin a energetických zdrojů je v převážné části světa vyčerpána, více než 80 % majetku na světě patří úzké skupině osob. Nelze tedy pokračovat v tomto systému nadále. Covid byl spuštěn americkou státní administrativou především k tomu, aby tento zásadní problém zakryl. Navíc má prohloubit ekonomické a sociální problémy v USA a znemožnit tak znovuzvolení Trumpa presidentem USA. To vše v představě, že americká státní elita, resp. Deep state bude dále pokračovat stejným způsobem i nadále.

Spuštění koronavirové nákazy využili globalisté také přinejmenším k vytvoření podmínek k přechodu na Nový světový řád. Postupuje přitom vpřed i průmyslová revoluce 4.0 čili robotizace. Svět se tak dostal do situace, kdy parazitní politika americké státní administrativy vůči dalším zemím světa (Pax Americana) již není dále možná, otázkou je, co budou dělat další silové skupiny, tj. světoví globalisté a tzv. Síly světla reprezentované Trumpem a Putinem. Všechny tři skupiny mají přitom své spolupracovníky a přívržence v dalších zemích světa, globalisté pak zejména ve V. Británii, Číně a EU, americká státní administrativa např. v Rusku, Polsku, Slovensku a ČR.

Svět ve svém vývoji dospěl tak do situace, kdy jsou dále možné pouze 2 cesty, a to buď cesta zpět (feudalismus v modernější podobě s principy fašismu), nebo rozvoj světa na nových základech vyžadujících systémovou změn. Tato druhá alternativa je však spojena s jedním problémem. Nepočítá nadále s uchováním pozic, moci a peněz stávající finanční, průmyslové a mocenské špičky světa reprezentované převážně globalisty.

Řešení ohledně naší další orientace jsme odkládali tak dlouho, až jsme nakonec dorazili na dějinnou křižovatku, kdy musíme udělat zásadní rozhodnutí: Kam a jak dále. Pokud je neučiníme, vše je nastaveno tak, že z této křižovatky budeme směrováni do cílové stanice NWO. Kroky k tomu již probíhají. (Samostatným problémem je zamýšlený způsob úhrady zadlužení USA vůči Číně rozparcelováním území USA mezi kolonie Číny, a to Kanadu a Mexiko v případě volebního vítězství Bidena, což bude mít ale zprostředkovaně vliv i na další svět. Vypořádání mezi globalisty je ale na samostatné téma).

Na první pohled je většině z našich občanů patrně vše jasné a výběr cíle cesty snadný. Daleko méně jasné jsou jim ale kroky, které je třeba na každé z obou cest ke zvolenému cíli udělat. Stává se totiž mnohým z nich to, že sice chtějí jeden cíl, přitom však podporují kroky vedoucí k cíli opačnému. Krom toho jim není ani zřejmé, co cíle každého z obou modelů zahrnují. Pojďme si proto popsat nejen oba cíle, nýbrž i kroky na cestách k těmto cílům vedoucí.


Cíle NWO


Návrat do moderního středověku, Vytvoření jediné celosvětové říše v čele s panovníkem a vládnoucí šlechtou na bázi kastovního (tudíž dědičného) modelu, dále jediná armáda, jediné náboženství, jedna měna. Metody ovládání lidí budou fašistické. Na vrcholu mocenské pyramidy NWO mají být představitelé starodávných pokrevních linií, černé šlechty, jezuitské Opus dei, chazarských pokrevních dynastií, svobodných zednářů a nacistů dnes často zahrnovaných pod označení ilumináti.

Celkový počet přeživších lidí v celkovém počtu 1 zlaté miliardy se bude dále skládat z armády úředníků, vojáků a policistů, zbytek budou otroci v pravém smyslu slova. Po plné robotizaci se má celkový počet lidí na planetě snížit dokonce na 500 mil. osob. Robotizace je totiž podle tohoto projektu určena k náhradě obyvatel planety roboty, což sníží spotřebu zdrojů na planetě.


Cesta k NWO


Cesta k NWO je snadná. Stačí nedělat nic tak jako dosud a setrvat i nadále v EU. Bruselské vedení EU, která je nástrojem globalistů k potřebnému přeformátování Evropy na Evropský islámský chalifát a k jejímu následnému převodu na NWO, vše potřebné postupně zajistí. Stačí poslouchat, plnit instrukce a čekat, až na vás dojde řada, případně se přitom ještě tlačit vpřed k okraji propasti k urychlení procesu vlastní sebevraždy (spokojené bečení ponechávám na osobní iniciativě účastníků). A netřeba mít přitom ani velkou trpělivost. Jak můžeme všichni pozorovat, související procesy mají zrychlující se tendenci. Ostatně proces depopulace začíná v souvislosti s testováním a následnou vakcinací.

K počátečním přechodovým krokům patřily či patří především:

1/  Kategorizace jednotlivých členských států EU, kdy České republice (stejně jako např. Slovensku) byla předurčena role kolonie Německa a příp. některých dalších západoevropských zemí. To již nastalo. Tomu odpovídají i podmínky naší existence a života, které se zásadně změnily po našem vstupu do EU (ztráta potravinové soběstačnosti, přeřazení naší země v mezinárodní dělbě práce do role pouhého závislého subdodavatele pro cizí firmy, země přeměněné ve velkou montovnu cizích firem, nižší kvalita potravin, často za vyšší prodejní ceny než na Západě, ztráta podstatné části naší ekonomiky jejím předáním do zahraničních rukou, příp. její fyzická likvidace, naše postupné a cílené zadlužování, nadměrný odliv zisku cizích firem a bank u nás do zahraničí (navíc nezdaněného), ztráta našich zlatých rezerv, osekávání sociálního státu, záměrné snižování vzdělanosti, přepisování našich dějin atd. Splněno.
2/  Postupná záměna naší legislativy za legislativu unijní, vesměs pro nás nepřínosnou a postupně omezující naši suverenitu. Z větší části již splněno, dále probíhá.
3/  Postupná islamizace naší země, přičemž existuje akutní nebezpečí masového navážení migrantů ze třetích zemí do ČR formou jejich „přerozdělení“ z Německa či Itálie, které setrvale prosazuje Brusel. Probíhá, nicméně zatím salámovou metodou.
4/  Snaha EU o převzetí zbytku suverenity a území členských zemí EU a o následné vytvoření superstátu s promícháním národů členských zemí za účelem jejich zániku v dosavadní podobě. Brusel, zejména A. Merkelová a další němečtí představitelé se tím již nikterak netají.
5/  Postupné vytváření podmínek pro vznik občanských válek v Evropě a k následné transformaci EU na Evropský islámský chalifát, a to dovozy migrantů v množstvích, která jsou z hlediska státních rozpočtů jednotlivých členských zemí, ale i jejich bezpečnosti dlouhodobě neudržitelná. I k tomu se potřebné podmínky již připravují.

Další opatření ze strany globalistů prostřednictvím EU vůči členským zemím spočívají v těchto průvodních krocích:
 • Záměrné snižování spotřeby v Evropě a tudíž i ekonomické a životní úrovně tamtéž – souvisí především s projektem Green Deal a s obchodními sankcemi zejména vůči Rusku jako našemu tradičnímu odběrateli. Průběžně narůstají.
 • Podpora rozpoutávání neustálých provokací a regionálních válek poblíž ruských hranic, do nichž jsou v jisté míře členské země EU zataženy. Probíhá.
 • Odebrání zbytku suverenity členským zemím EU, ukončení jejich existence a převedení jejich území a obyvatelstva do takto vytvářeného evropského superstátu. Vedení EU to hlásá a v praxi o totéž usiluje.
 • Záměrné promíchání evropských národů. Bude realizováno po odstranění členských států EU.
 • Islamizace evropského obyvatelstva prostřednictvím ze strany vedení EU organizovaného a spolufinancovaného dovozu migrantů muslimského původu (vč. teroristů) ze zemí Blízkého a Středního východu, jakož i Afriky do Evropy za účelem vytvoření nové světle hnědé rasy s průměrným IQ 95 schopné plnit příkazy avšak neschopné své vlastní obrany (dle projektu Coudenhove-Kalergiho). Globalistický projekt Agenda 21 hovoří jasně: Do r. 2060 55 mil. migrantů v Evropě, z toho cca 2 mil. v ČR.
 • Rozpoutání občanských válek v Evropě pomocí dovezených sunitských islamistů a dalších teroristů z třetích zemí. V některých zemích EU (Švédsko či Francie) se k tomu již nyní schyluje.
 • Vytvoření podmínek k zásahu šíitského Íránu, který má Evropě pomoci v boji proti teroristům dovezeným za pomoci vedení EU do Evropy. Po porážce dovezených teroristů a dalších islamistů sunnitského náboženství má být v EU nastolen ten „správný“, tj. šíitský islám a EU přeměněna v Evropský islámský chalifát pod vedením Íránu jako sídla 2. větve globálního prediktoru. Podmínky k tomu jsou k tomu vytvářeny dovozem migrantů, často teroristů ISIL s posláním tyto války v Evropě rozpoutat.
 • Přechod EU, resp. evropského islámského chalifátu na Nový světový řád (NWO), kdy vedení EU a světoví globalisté zařídí zbytek. Stačí, když si i nadále budeme volit strany a představitele, kteří jsou v praxi spíše koloniální správou než skutečnou vládou našeho státu. Do doby, než český stát skončí. Pak nebudou zapotřebí již žádné české zastupitelské orgány a jejich členové (poslanci, senátoři) ani vláda. (Dlužno poznamenat, že naprostá většina stávající parlamentní opozice (dem/ag/oblok a Piráti) není jiná, naopak ještě horší, takže obměnou vlády za osoby z jejich řad bychom místo menšího zla zvolili zlo větší). Tento záměr je ve zpoždění, neboť Írán není dosud dostatečně konceptuálně silný.

Proto je nutné některé procesy pozdržet ze strany globalistů tak, aby se celý projekt nedostal z rovnováhy.

Přechod na NWO bude spojen s depopulací planety o cca 6,5-7 mld. lidí na „zlatou miliardu“ s další redukcí tohoto počtu lidí na celkem 500 mil. lidí v souvislosti s přechodem na plnou robotizaci. Tento proces již začal prostřednictvím testování a očkování pod záminkou „boje proti covidu“ takzvaným „velkým resetem“, který spočívá především v globální agendě monitorování a řízení světa pomocí digitálního dohledu.

Dalším cílem je zbavení se kapitalismu a svobodného podnikání a jejich nahrazení technokracií, veřejně označovanou za „udržitelný rozvoj“ a „akcionářský kapitalismus“. Tato reforma se dotkne všech oblastí života počínaje vládou, energií, financemi až po stravu, medicínu, nemovitosti, policii, jakož i toho, jak se stýkáme s námi blízkými lidmi.

Součástí tohoto procesu bude odevzdání majetku přeživších (s výjimkou mocenské špičky, jejíž postavení bude dědičné v rámci přechodu na kastovní systém). Z tohoto důvodu bude vyvíjen velký tlak na obyvatelstvo ke změně jejich názoru na soukromí a vlastnictví majetku.

Pokud jde o „akcionářský kapitalismus“, namísto výrazu akcionáři (shareholders) se používá označení „zainteresovaní“ (stakeholders): Vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, partneři, komunity a společnosti v rámci dotyčného subjektu. Tato strategie již ale byla vyzkoušena a selhala. Selhala kvůli tomu, že bylo téměř nemožné vyvažovat protichůdné nároky „zainteresovaných“ a vedla jen k hromadným zmatkům a chabým výnosem. Právě selhání této strategie vedlo velké podniky k tomu, aby se zaměřily raději na maximalizaci hodnoty pro akcionáře (vlastníků).

Namísto předmětů v osobním vlastnictví mají být využívány předměty ve „sdíleném vlastnictví“, které bude poskytovat „moudrý stát“, pokud ovšem přeživší obyvatelé planety budou mít dostatek sociálních kreditů. Nebudou-li dostatečně konformní s režimem, budou jim sociální kredity odečítány z účtu a nebudou si moci koupit potraviny, jet ve veřejné dopravě či si pořídit jiné služby. Přechodem na drahá elektroauta bude omezena jízda osobními automobily, z nichž se stane záležitost jen pro vyvolené.

Cílem světové globalistické špičky tak bude nejen vytvořit technokratický dohled nad zbytkem přeživších lidí na planetě, nýbrž i získat zbytek jejich majetku tak, aby tato špička sama mohla zůstat superbohatá, zatímco zbytek obyvatel bude zcela zbaven veškerého majetku. Tato špička tedy dále ještě zbohatne, zatímco přeživší v roli otroků budou zcela zbaveni majetku a zbídačeni.

Cílem velkého resetu jako prostředku k dosažení cílů světové globalistické špičky je proto od základu přebudovat světovou ekonomiku a geopolitické vztahy za předpokladu, že všechny přírodní živly a všechny formy života jsou součástí globálního inventáře spravovaného „dobrotivým“ celosvětovým státem, který prostřednictvím technologií bude vlastnit několik „dobrotivých“ super zámožných jedinců a veškerý inventář musí být přesně sečteným, musí být registrován v centrální databázi čitelným skenerem a snadno rozpoznatelný a spravovaný umělou inteligencí s využitím nejnovějších poznatků vědy.

Cílem je tedy spočítat a potom účinně řídit a kontrolovat všechny zdroje, včetně lidí, a to v bezprecedentním rozsahu, s bezprecedentní digitální přesností, zatímco všichni páni si budou užívat, těšit se z obrovských ploch chráněné přírody, zbavené zbytečně nezávislých sedláků a jejich nepředvídatelnosti.

V konečném důsledku povede Velký reset ke dvěma vrstvám lidí: K technokratické elitě, která má veškerou moc a vládne nad všemi aktivy a ke zbytku lidstva, které nemá žádnou moc, žádné aktiva a žádné rozhodovací právo v čemkoliv.

Žádný člověk se zdravým rozumem by nesouhlasil s celkovým plánem, kdyby znal jeho detaily. Aby s ním mohli začít, museli využít psychologickou manipulaci. A nejúčinnějším stávajícím nástrojem je strach. Roznětkou se proto stal uměle vytvořený a rozšířený Covid-19.

Je to šílené? Je, avšak takové jsou dlouhodobé plány globalistů, které nyní přicházejí do finální fáze realizace. Nelze je přitom posuzovat z pohledu našich dosavadních zkušeností či historie, neboť jde o vyvrcholení 3 tisíce let trvajícího projektu. Je to tedy pro nás pro všechny nová zkušenost. V daném případě bude či může být pro nás či minimálně pro některé z našich spoluobčanů ale tou poslední.

A ačkoliv je to pro mnohé z nás neuvěřitelné, jde tedy o ztrátu našeho majetku a hlavně života jak vlastního, tak i našich rodin, příbuzných a přátel. To vše za součinnosti námi volených stran a politiků, kteří se kdoví proč domnívají, že oni to za „věrné služby“ přežijí a dokonce snad si upevní i svoje pozice.
Mnozí obyvatelé Evropy včetně části našich spoluobčanů tyto skutečnosti neznají a jdou tomuto vývoji dokonce naproti. Nejinak je tomu i v případě naší vlády a převážné části členů parlamentu.

Naším základním problémem je, že si nevolíme k vládnutí strany, které by hájily české národní zájmy, dokonce jsme tyto naše zájmy nebyli dosud schopni ani formulovat. (Již v minulosti jsem k tomu opakovaně vyzýval, ač bezvýsledně). V těchto směrech zaostáváme za dalšími zeměmi Evropy, což se pak výrazně negativně projevuje ve výsledcích jednání našich představitelů s vedením EU v porovnání s výsledky obdobných jednání představitelů Maďarska, Polska ale i dalších zemí velikostí s námi srovnatelných. Je proto zapotřebí s povděkem kvitovat stanovisko prezidenta ČR M. Zemana, který (spolu s premiérem Slovinska) podpořil pozici Maďarska a Polska proti vedení EU ve věci tzv. vlády práva. Tím ovšem proces přechodu k NWO není zastaven. Budeme proto muset přejít do aktivní obrany.
Je to v našem nejvlastnějším zájmu a nikdo jiný to za nás neudělá.


Cíle k dosažení Svobody


Alternativou k NWO je mírová spolupráce jednotlivých národních států, podpora tradičních rodin, odstranění válek a obchodních restrikcí, udržitelný rozvoj planety do 10 mld. obyvatel s využitím moderních poznatků vědy a techniky vč. praktického využití cca 6 tis. zatím utajovaných vynálezů. Robotizace pouze jako prostředek k usnadnění lidské práce, k vytvoření většího prostoru pro osobní rozvoj lidí, nikoliv k náhradě lidí roboty. Jde v zásadě o Putinův projekt, je ale otázkou, jakou finální vizi bude mít Trump v případě dosažení jeho vítězství v prezidentských volbách v USA či při rozdělení USA. Obě osobnosti nicméně zastávají stejný postoj vůči americké státní elitě a (z určité části) též vůči globalistům a jejich plánu na převod planety na podmínky NWO.


Cesta ke Svobodě


Cesta ke svobodě a k našemu fyzickému, národnímu i státnímu přežití je daleko náročnější.
Její realizace sestává z více kroků, přičemž při jejich provádění se můžeme spolehnout jen sami na sebe a na naši vůli začít bojovat za naše přežití. Jak fyzické nás a našich rodin, tak národa jako celku a národního státu.

Znamená to především:

1/  Formulovat naše národní zájmy a začít je prosazovat.
2/  Volit si k tomu vhodné politické subjekty a osoby.
3/  Postavit se spolu s Maďarskem a Polskem proti vnucované migraci, LGBT, Istanbulské smlouvě a proti vnucování různých požadavků vedení EU a jejich často nesmyslných či škodlivých zákonů a instrukcí obecně zahrnovaných pod pojem právního státu. Dojednaný ústupek v těchto otázkách ze strany vedení EU nelze přeceňovat, nebude zřejmě trvalého rázu, což se snažil naznačit již G. Soros ve svém komentáři k výslednému kompromisu z jednání zástupců EU a Polska a Maďarska.
4/  Postavit se proti testování a vakcinaci, jejichž účel nesměřuje k léčbě viru, jehož genom dosud nikdo neoddělil a neidentifikoval, nýbrž k implementaci nanočástic, zárodků nemocí našim občanům, k jejich sledování, ovládání jejich mysli a ke genetickým změnám jejich DNA, které následně již nelze napravit, kdy účelem je nenapravitelné poškození zdraví, odlidštění lidí a vesměs i smrt, tedy v souladu se záměry projektu NWO.
5/  Opustit ve spolupráci s dalšími zeměmi V4+ Evropskou unii a založit společně Konfederaci slovanských států na bázi Velké Moravy, jako volnějšího spolku členských zemí na bázi vzájemných mezinárodních smluv, provádět společnou zahraniční politiku, obchodní politiku s orientací na spolupráci všech azimutů dle vzájemné výhodnosti a vytvořit i společnou obrannou politiku a vlastní vnitřní trh.
6/  Realizovat systémovou změnu uvnitř ČR týkající se
– přechodu k přímé demokracii, k zavedení majetkoprávní a trestní odpovědnosti a odvolatelnosti politiků na všech stupních řízení, jakož i soudců a úředníků, k návratu exekucí pod státní správu;
– obnovy vzdělanosti, znalosti historie a vlastenectví;
– výchovy mládeže;
– obnovy sociálního státu a
– obnově lidských vztahů ve společnosti.
7/  Provést restrukturalizaci naší ekonomiky směřující k návratu k výrobě finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou, jakož i obnovu naší soběstačnosti v potravinách a ve spotřebním zboží. Opustit tedy montovny a další otrockou práci pro zahraniční firmy v ČR.
8/  Obnovit kontrolu státu nad přírodním, nerostným a surovinovým bohatstvím našeho státu, jakož i základních podniků zajišťujících naši soběstačnost. Tu je nutné obnovit nejen v oblasti potravin, nýbrž i v oblasti spotřebního průmyslu.
9/  Zamezit dalšímu úniku nezdaněného nadměrného zisku cizích firem do zahraničí a zamezit daňové optimalizaci našich firem v zahraničních daňových rájích, a to zavedením nostrifikačního zákona a zásadně přehodnotit daňový mix v ČR, a to ve prospěch daní přímých. Zavést proto sektorové a dále i strukturované pásmové daně ze zisku, příp. přejít na daň z obratu.

Těch opatření bude logicky více, v každém případě ale platí, že chceme-li se opět postavit ekonomicky (a v rámci možnosti i politicky) opět na nohy, nelze tak činit v pozici závislé kolonie, na kterou jsme byli přeměněni po vstupu do EU, ačkoliv právě v této roli západním zemím, zejména pak Německu, vyhovujeme. Chceme-li ale zlepšit podmínky našich občanů, nemůžeme pokračovat ve vesměs špatně placené práci na jiné. Navíc při stejných či ještě vyšších cenách zboží ve srovnání se západními zeměmi a navíc při jeho horší kvalitě. Když to neuděláme nyní, v chalifátu či posmrtně se nám to již zdařit nemůže.


Jak dál, máme-li si vybrat Svobodu a další perspektivu?


Ze záměrů, s nimiž se globalisté již ani nikterak netají, vyplývá, že cesta ke Svobodě není proveditelná při našem setrvání v EU, která naopak připravuje a postupně již začala realizovat přechod členských zemí EU do NWO, jak výše popsáno.

Je již dlouho ověřeno praxí, že při našem dalším setrvání v EU nelze realizovat výše uvedené kroky vedoucí k naší svobodě. Mějme přitom na paměti, že jako členovi EU nám vedení EU a za ní stojící skuteční majitelé této mezinárodní organizace (globalisté) nikdy naši emancipaci neumožní.

Czexit je tedy nutností, avšak nikoliv jako cíl, nýbrž jako prostředek k dosažení shora uvedených cílů. To ale samo o sobě zdaleka nestačí, je to jen první krok. Stejně jako jinde ve světě bude i u nás třeba provést systémovou změnu. Ta je na samostatné téma.

Zpočátku bude stačit, pokud prosadíme:
 • sledování programů politických subjektů a volbu podle programu takových politických subjektů, které dávají předpoklady k realizaci systémové změny u nás a tedy i k nutnému odpoutání od vlivu a poručnictví metropole, kterou je Brusel, příp. pak Berlín;
 • prosazení principů přímé demokracie, kdy zvolení poslanci a další zástupci na nižších stupních budou odpovědni výlučně voličům a nikoliv již stranických sekretariátům;
 • uplatňování v případě selhání odvolatelnosti zástupců občanů jejich voliči již v průběhu příslušného volebního období. Zavést a důsledně uplatňovat princip majetko-právní a trestní odpovědnosti jak pro zvolené zástupce, tak i pro soudce, úředníky vč. členů vlády;
 • oproštění naši legislativy od zákonů, vyhlášek a instrukcí Bruselu, kterými naši dosavadní představitelé postupně nahrazovali naši vlastní legislativu;
 • nový způsob voleb, a to v průběhu jediného dne, se zřízením občanských komisi provádějících svoji kontrolu hlasování a sčítání hlasů v každém volebním středisku, které budou provádět nakonec vlastní součet hlasů za celou republiku a jejich porovnání s výsledky ČSÚ s cílem eliminovat možnost zásahů do sčítání hlasů zapojením počítačů se systémem DOMINION či jim podobných, dále odstranění korespondenčního hlasování a účast na volbách ze strany krajánků ze zahraničí, kteří mají již cizí občanství atd.

Zcela zásadním však bude úkol zamezit zahájení projektu depopulace našeho národa, příp. jeho ovládání a změny jeho DNA prostřednictvím vakcinace za použití vakcín některého ze západních farmaceutických koncernů.

Jak varují mnozí lékaři, následky této vakcinace jsou nevratné, samotná americká Agentura pro léky a potraviny (FDA) varuje před vakcinací před 22 možnými vedlejšími účinky vakcín proti Covidu-19, jak následuje:
 1. Guillain-Barré syndrom (celotělová svalová slabost pro poškození periferních nervů)
 2. Akutní diseminovaná encefalomyelitida (ochoření centrální nervové soustavy)
 3. Transverzní myelitida (zápal míchy)
 4. Encefalitida / myelitida / encefalomyelitida / meningoencefalitida / meningitida / encefalopatie (zápaly mozku)
 5. Křeče / záchvaty
 6. Mrtvice
 7. Narkolepsie (nadměrná denní spavost) a kataplexie (krátce trvající ztráta svalového tonusu)
 8. Anafylaxe (bouřlivá alergická reakce těla na očkování)
 9. Akutní srdeční infarkt
 10. Myokarditida (zápal srdečního svalu) / perikarditida (zápal blány okolo srdce)
 11. Autoimunitní onemocnění
 12. Úmrtí
 13. Těhotenské komplikace
 14. Jiné akutní eliminující choroby
 15. Neanafylaktické alergické reakce
 16. Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček, poruchy srážlivosti krve)
 17. Diseminovaná intravaskulární koagulace (vznik krevních sraženin v cévách)
 18. Venózní tromboembolizmus (hluboká žilová trombóza vyvolávající plicní embolii)
 19. Artritida, artralgie (artróza ramene) / bolest kloubů
 20. Kawasakiho choroba (akutní horečnaté onemocnění typické zápalem malých a středních cév)
 21. Multisystémový zápalový syndrom u dětí
 22. Jiná onemocnění vyvolaná vakcínou.

Takže, vážení spoluobčané, začněte vybírat z obou možností a podle toho i jednat, na další odklady již není čas. Potřebné informace k tomu máte. Přichází doba, kdy budete bezprostředně zodpovědní za svá rozhodnutí. Kdy více než kdy jindy bude platit „nemyslíš, zaplatíš“. A to i cenu nejvyšší.Vybráno z diskuze pod článkem:

PPK
18. 12. 2020 4:39
Poctivě napsáno, jen kdyby nebylo těch některých těžce závažných omylů: Např. autor píše, že „svět je zadlužený“. Ano? A kdepak je ten žijící věřitel našeho světa? Dále píše, že „postupuje průmyslová revoluce 4.0 čili robotizace“. Otázka: Je snad nemravné, že při stejném výsledku práce má mít lidstvo míň dřiny a víc možností k plnohodnotnému životu? Dále: „Robotizace prý náhradou obyvatel roboty sníží spotřebu zdrojů na planetě… Aha, tak ona ta hmota zdrojů surovin odlétá do vesmíru vlivem „spotřeby zdrojů“, která je zaviněna prací lidí? Další omyl: Cílem NWO je prý zbavení se kapitalismu! ?? Inu ale – to přece už vůbec NE! Cílem NWO je především likvidace střední třídy, která teď kapitalismus ještě slepě miluje, protože si ho sloučila s mylnou PŘEDSTAVOU své sobecké budoucí svobody „konkurenčně podnikat“ a tak se dostat mezi elitu. A jak střední třídu „oni“, ti z NWO, zlikvidují? Inu tak, že bankovní digitalizací měn a agregací obslužné úlohy střední třídy do cloudů kartelů bank a korporací NWO pomocí nového PRÁVA. Čili jinak řečeno, fakt, že NWO bude probíhat přeformátováním PRÁVA, už je dnes naprosto jasný. A kdopak asi stvoří to právo a podle koho instrukcí? …

Ergo ten, kdo chce prožít dobrý život, musí si ho pro svou rodinu vynutit především nesmlouvavým požadavkem sociální SPRAVEDLNOSTI. Jak? Přímou demokracií. No a že Covid-19 je nástrojem moci NWO a divadlem pro hloupé? Poučení: Cokoliv se děje, je to tak proto, že si to „oni“ přejí. Ať už jde o dokončení privatizace veřejných služeb počínaje zdravotnictvím a vzděláváním a konče důchody s „digitálním“ tzv. Základním příjmem, anebo pokud jde o agendu terorismu, válek, islámu, virů, Gréty, migrace, genderu, ras, menšin a multi-cokoliv atd. atd. Mimochodem, dělit a rozeštvávat lidi podle věku, (což se v dnešní propagandě děje obzvlášť), to je vůbec to nejhloupější. Proč? Protože stáří je budoucností mladých. Pokud ovšem, se vůbec dožijí. Zkrátka, k dnešku i k budoucímu NWO lze jen konstatovat: Kdyby to vše, co se tu děje dnes, tu mít „oni“ nechtěli, tak to tady nebude.

Viz vysvětlující video The wild power of aggregation theory:
https://www.youtube.com/watch?v=ZesA-Iqju4U&feature=youtu.be
(event. dát titulky a cz překlad)


- - - 

Irena
Reply to PPK
18. 12. 2020 8:01
K tomu bych jenom dodala, že ten požadavek na sociální spravedlnost je možné si vynutit jen tak, že se maximum lidí zapojí do řízení a začne se zajímat o věci veřejné. Nebo alespoň bojovat v informační válce. Samo se nic neudělá.
A s tím kapitalismem jste si možná neporozuměli, on pan Tichý možná myslel spíše tu skutečnost, že současný kapitalismus jako takový má být zcela přeformátován, fakticky tedy zlikvidován, bohužel v ještě horší formu lidského útlaku a se snížením spotřeby spodních vrstev. Jak nazvat tento nový NWO? Nejspíš elektronický koncentrák. Ona sama o sobě ta elektronizace může lidem přinášet prospěch stejně jako každý nástroj, jenže v tomto „režimu“, viď Stane?, je jasné, že se stane nástrojem horních deseti tisíc, globálního prediktoru… nazvěte si to jak chcete a nebude používána jako užitečný, ale jako represivní nástroj. Tohle by si měli uvědomit všichni ti úředníci na svých místech, kteří se podílejí na jeho zavádění. Protože dokud se nezmění koncepce společnosti, pletou si bič na vlastní záda. PS: článek jsem ještě nečetla, zatím nebyl čas.

- - -

Gatta
Reply to PPK
18. 12. 2020 9:46
Těžké čtení, těžké diskusní příspěvky – těžká doba – těžko nesouhlasit.
V podstatě tedy souhlas s většinou zde napsaného. Nebudu pitvat rozdílné vidění některých věcí, protože mě vždy velmi mrzí bratrovražedné půtky mezi lidmi, kteří podstatu vidí stejně.

Re – Irena – „elektronický koncentrák“ – asi nejvýstižnější označení pro chystanoui skvělou budocnost.

Re PPK – cítím nedořešenou disuzi o problematice kolapsů. V podstatě zůstávám na svém, že zvyšování složitosti společnosti vede od určité míry ke snižování přírůstku její efektivity.
To ale není samo o sobě ještě důvod ke kokapsu. Ale vede to ke snižování schopnosti tvorby REZERV – dále ke spořebování stávajících rezerv státu i obyvatel … a pak už stačí i malý (nebo větší) problém, ktery by společnost dříve překonala, k jejímu kolapsu.
Samozřejmě efektivnost činnosti společnosti lze snížit i jinými způsoby. Složitot je jen jeden faktor – a to nezávislý na dobré lidské vůli. Tedy je to problém pro společnosti které „chtějí přežít“.

V dnešní době je spousta „nevysvětlitelných nejasností“. Což znamená, že je něco nějak jinak.

To co dnes zažíváme má znaky blížícího se kolapsu, ale mnohem víc znaků ŘÍZENÉ LIDVIDACE SOUČASNÉHO SYSTÉMU SVĚTA. Ato je pak vše úplně jinak …

Zajímal by mě skutečný názor na věc od pánů Trumpa, Putina a Si.

K přímé demokracii – jsem jednoznačným dlouholetým zastáncem přímé demokracie, odvolatelnosti polotiků a postižitelnosti jejich neodpovědnosti.
Nicméně se mi vnucuje otázka, jak se přímou demokracií domůžou lepšího života takoví králíci zavřenív králikárně ? Jak si svoji vůli prosadí ?
A co se stane pokud elity přestanou dodržovat vlastní zákony … ?

To co se děje v USA je hodno sledování.


66 komentářů :

 1. nebudu se vyjadrovat! jen doporucuji se informovat kdo a co je Bildeberg group a ktere 4 familie ridi svet! no a jejich etnikum vas urcite neprekvapi!

  OdpovědětVymazat
 2. To co tady napsal pan ing.Tichy ma OPET jen charakter popisu a vic nic,

  ale autor asi nesmi,nebo nemuze napsat,ze je treba podpory a moznosti sily,ktera neexistuje skutecne neco z toho opravdu realizovat.
  Jsou to jen slova k OS tedy Obcanske spolecnosti,ktera je zcela "leva" a lhostejna uz tak hluboko,ze neni schopna ani uvazovat a vubec nic z toho co je v clanku realizovat!
  Bude stale cekat pasivne,ze TO za volice NEKDO vyresi k cemuz NIKDY nebude stacit psat kupy bolestinskych clanku, anebo pokrik na namesti ci ulici typu

  MY CHCEME NEOMARXISMUS ROZVALU STATU A POCHOD INSTITUCEMI!

  a hle razem tu mame vykonavatele na pr.Piraty,ktere davy s radosti voli i kdyz jsou prave oni vykonavateli cesty do pekla bohacu NWO.
  Na to,ze pujde o vsechno uz ukazuje i nicitel Stredni tridy vekoburzoasni ANO plne ASPEN INSTITUTU, jehoz clenove na pr.Hamajda nebo pohlavar odboru zatrhnou pripadnou vsechnu snahu o napravu.
  Hlavni vadou materialu pana ing.je,ze vubec nevi co je to Socialni stat,vymysl pravice a domniva se,ze je nicen.

  TAK TO JE BLUFF!

  Masu volicu se dari dodnes vodit za nos a president ODS instaloval kapitalismus bez privlastku a nikdy neprozradil,ze pri tvorbe Ustavy ho do prvniho clanku zamerne nedali!

  CILI NIKDY V CR NIC TAKOVEHO NEEXISTOVALO a neexistuje!

  Tento bluff kryje dodnes GR TV ,ktery o tom asi neumi vubec informovat, nebo mu to zakazali a je to nyni jenom slovo bez naplneni obsahu!

  Co vznika je nyni navrh vzoroveho Programu obcanu,ale pan ing.o nem vubec nic nepise a diskuse o nem se neucastni.
  Proc se nezapojil v diskuzi o jeho uz realne hotovych clancich je dalsi zahada...

  Je tomu tak nebo ne?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. AHA,unknot je tady Pirat s dalsi hadrou na holi si uz mava a dela vse k neprospechu svych volicu!?.

   -je to on co chce zavedeni eura a tedy i rucit za dluhy zejmena jiznich statu,kteri maji nejmene 2x tak velky prijem jako my a presto giganticke nezvladnutelne dluhy.

   -je to on kteremu zbavit se zavislosti na EU jde proti srsti a tak si musi zajistit,aby se poctivi volici zbavili jeho ,kdyz je chce poskodit a jeste vice otrhat nez jsou
   -mame se vzdat a pustit na sebe ideologii slimaku a oni sami kryti pry nabozenstvim,ktere zadnym nabozenstvim,ale nepratelskou ideologii prikazujici k nam tzv "kafirum"pristoupi zezadu,aby nas "neverici"podrezali,kdekoli nas naleznou,viz sura 4-89.
   Ty kteri by to chteli zmenit MUSI byt souverci zabiti.
   Tak to jsi ty co chces totalni rozval a anarchii ve state zmatku a jen tretinovych mezd,kdy se po piratsku chcete ucastnit vylupovani tech,kteri vas zvolili kryti falesnou ideologii neomarxismu a nove fiktatury tzv humanismu, tvoje stari je tvoje budoucnost a proto chces sveho fotra zabit a zmocnit se jeho skvary, okrast ho,nebot nestaci to co ti dava na tvou osli travu,co?

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. 19/13
   Nikdo ti nema za zle,ze jsi thermoboy,

   ktery usiluje dat se zvolit jen proto ,aby realizoval vladu mensiny nad vetsinou a tim i drasticky pochod institucemi s cilem totalniho rozvalu demokracie ,normalnich hodnot,zniceni rodiny ,krestanskeho nabozenstvi,aby jsi tak udelal misto pro tvoje neprizpusobive afroaraby,trpici predsudkovou nenavisti,kteri budou zkouset zda jsi se naucil letat a budou shazovat takove individua nyni zvane LGBT se strech,aby se na vlastni oci presvedcili,zda opravdu letat umeji!

   Tak co ty Piratsky lapko,ktery tu dela zvracenou reklamu podvodnikum,nemel by jsis radsi hodit masli a tak neotravovat tady vzduch skvelym opravdovym demokratum a lidovym komentatorum?.
   Pry jste vsichni v TV u GR,ktery stale ceka na soudni proces za porusovani zakona o verejnopravnosti TV a pri tomto soudu mu budou muset byt zabaveny miliony,ktere si nakrad nemajic nad sebou zadnou kontrolu a dodnes si tam dela co chce s penezi koncesionaru TV,kteri musi byt tak donuceni vymenit rezim,aby ty pry stare prisate pijavice spravnym svym parlamentem dali odstranit.

   Tak co jak se mas?

   Vymazat
  4. Moc pěkný článek, jako bych slyšela V.V.Pjakina.

   Vymazat
 3. UNKNOTE neni divu,ze chcete dobit nestastnou Ameriku,

  ktera ma uz dnes 300 000 neboztiku,zatimco ve Wuchanu v Cine je vse normalni,lide tam slavi, masy jsou na diskotekach a chlastaji koralku, naproti tomu u sousedu museli na hrbitovy postavit mrazici kontejnery,ktere jsou plne mrtvol a ukazuji jak v tamich nemocnicich uz brzy nemaj nejen postele, ale ani kyslik!
  No jen pokracujte v propagaci NWO,jen malokdo vam uveri,ze jste jeste na zivu.

  OdpovědětVymazat
 4. Zdravotní sestra zkolabovala po vakcíně Pfizer v přímém přenosu! Koukejte než to smažou. Twiter už to smazal!
  To je ta vakcína, kterou chtějí za několik dní očkovat tisíce lidí v ČR.

  https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/nurse-faints-during-on-live-tv-minutes-after-getting-coronavirus-vaccine/news-story/4bc404e883682cf82a43bdb3e3155ae7

  https://www.foxnews.com/health/tennessee-nurse-passes-out-after-getting-covid-19-vaccine

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. První tisíce dávek vakcíny schválené pro Evropskou unii by mohly v České republice být na konci letošního roku, v lednu pak dalších asi 250 000 dávek.

   Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by měla podle ministra látku firmy Pfizer schválit 21. prosince. „Do dvou dní ji schválí Evropská komise a od 24. prosince bude možné léky distribuovat. Pokud se tak stane, tak se první dávky dostanou ještě mezi vánočními svátky. A očkovat se bude neprodleně,“ řekl.

   První lidé by se podle Blatného mohli očkovat mezi svátky. Půjde asi o 10 000 dávek. Jako první se budou očkovat zdravotníci v nemocnicích, kde se starají o pacienty s covidem-19 ve vážném stavu.

   https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-v-cesku-blatny-vakcina_2012161244_pj

   Vymazat
  2. A venku už je i cena, kterou zaplatí EU firmě Pfizer a BioNTech! Za jednu dávku vakcíny zaplatí 15,50 eura (405 korun) + několik stovek milionů EUR za přednostní dodání.

   Vymazat
  3. Na vakcínu se těšila...

   https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fstrazcapoznania.marioolahblog%2Fvideos%2F299051088200490%2F&show_text=false&width=560

   Vymazat
  4. Unknown 19:07

   Americká vakcína je fiasko! USA to s Ruskem opět prohrály, stejně jako závod o prvního člověka v kosmu.
   Americkou vakcínou se může nechat očkovat jenom hazardér, zatímco tou ruskou se očkují již statisíce lidí po celém světě!

   Vymazat
  5. https://aeronet.cz/news/video-vrchni-sestra-s-sebou-sekla-na-zem-v-zivem-prenosu-pote-co-17-minut-predtim-byla-ockovana-vakcinou-firmy-pfizer-a-byla-pozadana-zastupcem-farmaceuticke-spolecnosti-aby-na-kameru-propagovala/

   Vymazat
  6. https://twitter.com/MichaelMN379/status/1339738195194462210

   Vymazat
  7. Jednoznačné potvrzení kvalit ruské vakcíny! Britská farmaceutická společnost Astra Zeneca zahrne vektory vakcíny Sputnik V do své vlastní vakcíny.

   https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/136683/astrazeneca-to-test-combination-of-azd1222-and-sputnik-v-vaccines/

   Vymazat
  8. Tak tady už něco hodně smrdí!

   Kanadská ministrně zdravotníctví Christine Elliott se dala očkovat v přímém přenosu, aby inspirovala lidí dát se očkovat. Mělo to jen jednu chybu, očkování bylo bez jehly.

   https://www.youtube.com/watch?v=IEGoJj5YtVQ&feature=youtu.be

   Stejně tak premiérka Aaustralského Queenslandu:

   https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ASqvQGXOuzo

   Vymazat
  9. Je jasné, že na západě té jejich vakcíně vůbec nevěří a čekají až to nějací užiteční idioti (Babiš a ČR) vyzkouší celoplošně na sobě. Vsadím se, že jako první na holení půjdou v EU blbci z východu. Na západě si počkaj, co to s náma udělá.

   Vymazat
 5. je vidět,že blbů tvého typu je u nás na neštěstí dost,pak že si NWO u nás lidé nepřejí :-) vždyť i na alter.stránkách je jejich propagátorů dost.... smutná realita

  OdpovědětVymazat
 6. Zajímavé. Ale nejsem si vědom toho abych se sem přihlásil. Proč tedy zde na stránkách vidím svůj e-mail a tlačítko "Odhlásit se" Prosím o oficiální odpověď na můj e-mail

  OdpovědětVymazat
 7. To že usilují o snížení stavu lidstva tady píši od 2014 a kdo o to usiluje, tak trochu také. Jsou to Ch..... /chujové/. Kdyby bylo všechno jak má být, tak proč by stále rostly dluhy. Pro normálně myslící, stačí si to představit v rodině. Kdo si myslí, že je úspěšná rodina co jí rostou stále dluhy je minimálně kretén. Parazité se zvrhly a zketénovatěly. Jenže je na světě pár lidí co to vnímají a nechtějí s těmi kretény za žádnou cenu zahynout.

  OdpovědětVymazat
 8. A lumíci běží vstříc své zkáze, aniž tuší proč...

  OdpovědětVymazat
 9. Unknown18. prosince 2020 19:07
  18:29
  Po ruské vakcině skolabovalo už stovky lidí, Je jasné že nepustí jediný záběr.
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
  Už tu zase perlíš, přemmřelo? Dokaž, že to není výplod tvého chorého mozku.

  OdpovědětVymazat
 10. Nejhorší je že my to víme ale je třeba aby to vědělo co nejvíce lidí. Pěkně děkuji za takovou odpornou budoucnost naštěstí to nestihnu. A západní vakcíny si můžou navzájem vrazit do pozadí už komedianti masírují jak se dají očkovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mate pravdu pane Kabliku,ze musime co nejvice poslat tvrdohlaveho GR TV,at si ocumuje redkvicky jak rostou zdola.

   Nevime,zda si dovoli Nova republika vybudovat web,ktery by se dal reprodukvat po vsech krajich a vybavily by se jimi dobrovolnici vyskoleni k obsluze zezadu webu ve virtualnich zpocatku neplacenych kancelarich a zda bude zajem zajistit to tak,aby tyto weby zacaly pracovat v techto virtualnich kancelari s cilem informovat a zajistit

   OBCANSKOU PRIMOU DEMOKRACII IHNED

   a to zabezpecenim na pr jednotnych pravdivych informaci a hlavne rizene diskuse pod clanky techto webu.
   Videl jsem neco podobneho na obcane.cz ,kde vsak v diskusi nikdo neodpovidal a tak tento web byl umrtven.
   Proto centralni skoleni o obsluze a neni i vylouceno podileni myslenek SPD a NR jako dalsiho prozatim jen pomocneho hnuti ve prospech SPD v jednotnem vylepsenem programu.
   S nynejsimi dubovymi hlavami tzv nasich zastupcu hybat je fakt treba dynamitu,nebot neustale krachuji a jsou bez jednotnych myslenek,ktere uz se klubou ven z CSV a ta by mohla tim pomoci hledat pro ne nejen jednotny program,ale i pozdejsi vrstvu intelektualu,ktera by nahradila dnesni "nemehla".
   Ty by mely uvazovat vcas obratit kabat, nebot dopalene obecenstvo uz najde cestu a bude to jako za pana batusky naseho cara, Putina opravdova prca,nebo taky ne!

   Vymazat
 11. 17:38
  Zjistěte si, než začnete trousit moudra, co je to FEMA a co vše má v kompetenci. A pak se přestanete divit.Tedy možná. Za předpokladu, že jste myšleníschopný.

  OdpovědětVymazat
 12. Doufejme , že lidstvo se znovu probouzí a to po kapitalistické kocovině . Zřejmě setrvačností ještě uběhne nějaký čas než narazí. Svoboda a demokracie se stalo prázdným pojmem díky filutům z ODS atd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spartaku tak to byva vyvoj jde po spirale a dostane se na stejne misto jen by mel byt o neco vyse.

   Skoda,ze KSCM se dalo znicit neomarxisty uz nereaguje na nic,nikdo z nich se tady neobjevi a jejich uceni Marxe nema uz zadnou cenu, nebot uvazlo na mrtvem bode a nechce se dat inovovat.
   Rovnez tamni clenove uz nechteji zadne delniky a rolniky a pry jsou zklamani se jim z nich stali burzousti.Zbytky nechteji ani prestoupit pod SPD.
   Cekaji tam stale na socialismus,ale ten je davno v komatu a neprichazi!
   Cele vedeni se premenilo na partu lumiku a je s nim amen,nejsou tady a navrh PRogramu volicu je pro ne spanelska vesnice!

   Vymazat
  2. No a nestačilo už těch komunistů vůbec? Mám na mysli celé jejich 40-leté bloudění pouští české historie. A to buďme rádi, že se jim nepodařilo instalovat nějaký ten komunismus asijského typu.
   O Marxovi raději lépe zcela pomlčet. Díky takovým "vědátorům" šlo postupně všechno vyšší poznání lidstva do kopru.

   Vymazat
  3. Pane Kolokole, KSCM manageri si dali za ukol

   znicit ty,kteri je voli a tech je stale dost.
   Proc to jejich verchuska dela neni znamo,ale nasilim by jeji odstoupeni nemelo jit.
   Meli bychom se jich tady ,kdyby se objevili na vse zeptat a zjistit co to ma znamenat.
   Komunismus asijskeho typu se nyni snazi dostat mezi nas misto nich, prave majitele velkych penez v tzv ideologii neomarxismu.
   Modri trockiste behajici po Praze s holym zadkem a podporovani pry skoro zvolenym, jejich mistopredsedou, voleni snad jen tahat repu jsou daleko nebezpecnejsi.
   Pripravuji republiku o miliardy,ohlupuji sve volice a to odpornym zpusobem,vypnou na ne svoje zadky mensiny.
   Navic jsou ohlupovadly zejmena GR TV jeste v tom podporovani tim ze nejsou okamzite moralne odsouzeni jako narusuji chod republiky, jsou skudci i svymi dalsimi ideologiemi ,kdy jejich mensina ma pry vladnout vetsine,cimz si dava za ukol

   rozbit a odstranit demokracii a k tomu vsemu podrezavat tou cizi ohlupovadly podporovanou ideologii,vydavajici se za nabozenstvi ze stredoveku podrezavat nase krky, aniz by na tuto nechtenou ideologii ohlupovadla vedena temi,kteri porusovanim zakonu obohacuji svoji kapsu,reagvala.
   Meli by tyto penize,de fakto ukradene koncesionarum vratit pred soudem a tak nalezite prave tim reagovat na nekonecne ohlupovani ,ktere neumi sami skoncit!

   Vymazat
  4. Autor Marx a jeho texty - dvě verze

   Peníze, to je žárlivý bůh Izraele, bůh, který nestrpí vedle sebe žádného jiného boha. Peníze degradují všechny lidské bohy - a mění je ve zboží. Peníze jsou všeobecná hodnota všech věcí, hodnota, která se ustavila sama pro sebe. A proto zbavily celý svět, svět člověka stejně jako přírodu, jejich svérázné hodnoty. Peníze, to je člověku odcizená podstata jeho práce a jeho jsoucna; a tato cizí podstata člověka ovládá a člověk se jí koří.

   Peníze jsou žárlivým bohem Izraele, vedle kterého žádný jiný bůh existovat nemůže. Peníze pokořují všechny bohy, které lidstvo má, a mění je ve zboží. Jsou soběstačnou hodnotou všech věcí. Proto obraly celý svět, svět lidí i Přírodu, o jejich vlastní hodnotu. Peníze jsou odcizenou podstatou lidské práce a existence: ta člověku dominuje a on se jí klaní. Židovský bůh byl sekularizován a stal se bohem celého světa.

   Vymazat
  5. A potom, že je Marx mrtvý autor!!!!

   Vymazat
  6. Hodny clovek 12:09. Přijde čas a učení Marxe bude aktualizováno. To se historii už stalo s ledačíms, co si lidé představovaly jako nezměnitelné. Byly časy, kdy i Země byla placatá.

   Vymazat
  7. 17:18
   Váš museli propustit z blázince, tohle napsat, Marx, ach jóóó.

   Vymazat
 13. Můžete si přečíst Haló Noviny , tam jsou také příspěvky a nejen komunistů . Komunisté nezradili ideu socializmu . Socializmus je pozastaven , ale kapitalisté se k němu přibližují . Nic jiného jim nezbývá.

  OdpovědětVymazat
 14. Spartaku,Halo noviny znam ,jsou k nicemu a redaktori jen dvojky masla.Nikdy se kapitalismus k socialismu nepriblizoval
  TO JE VYLOZENY NESMYSL a mimoradne hruby nedostatek v ideologii!

  K socialismu je zapotrebi noveho znarodneni a to pujde tezko.
  Vedeni bylo informovano o porade banksteru ze dne 29.3.2019,a co se tam dohodlo.
  Nepochopili vubec nic a nejen to ,nevyuzili sveho webu k propagande teto znalosti nebot nevedel i nedokazali pochopit jake to bude mit nasledky.

  NEOTEVRELI DISKUZNI RUBRIKY OBCANUM bezbarierovym pristupem s co nejvetsi ucasti svych sympatizantu a volicu.

  Nyni jsou ocividne na konci a bude opravdu zazrak,kdyz prolezou 5% hranici,ale i tak budou dale bez kontaktu s obcany a vidite sam,ze se tady mezi nami nehodlaji ukazat a obhajit svoje bohuzel zacementovane a neflexibilni postoje.
  Vzdyt to je ostuda dovest tak oblibenou stranu ke kraji propasti,coz se volby co volby zhorsuje bez reakce "verchusky"!
  Zajimalo by me proc se boji tady objevit a kdo je tomu vinen.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:53
   Ta tvoje "" nejoblíbenější "" strana, má na svědomí nejvíce životu od padesátých let. Ten tvůj socik zkrachoval na celém světě,tam kde zůstal,jsou nejchudší lidé světa.
   Krtek, tohle jako ty, napíše rozumný člověk, těžko,jen zaslepeny komouš.

   Vymazat
  2. Moje strana to sice nebyla ale na druhou stranu, blbečku, podívej se na dnešní Čínu. To je úspěšný socík. Z toho se nevylžeš.

   Vymazat
  3. Bůh sedm dnů tvořil svět. Poté už je vše jen Made in China. Pár roků jdou komunisté v Číně svojí cestou a už se z Číny (Američané stále říkají komunistická Čína)stala největší ekonomika světa s největším vědecko-technickým potenciálem. Jen my si pořád myslíme , že centrem všeho na zemi je euroatlantická společnost. Ta dnes degeneruje, volby (volební cirkus) v USA jsou toho důkazem. Principy euroatlantické společnosti se staly Lež, Podvod, Krádež, Zabíjení a Vraždění.

   Vymazat
  4. 23:37
   Blbečku,jen té opakují, co dokázala Čína,90% výrobků voslehla,okopirovaná, čínská vasnice totàlně zaostalá, něco jako Rusko, před několika dny ukázka jejich tržnic s masem, něco otresnoho,tam něco koupit je o zdraví.
   To je ten tvůj "" úspěšný "" socik, jen hnus a Koronavir.

   Vymazat
 15. https://obce.nery.cz/?fbclid=IwAR0Sg7pW-MGgcrP1q2QCOVJo7ltJvWLNZycCvPwrT5-eLMNCiE47 toto je kamufláž, strašení a bude brzy POTRESTÁNO !
  https://www.otevrisvoumysl.cz/…ji/
  Pokud ho opravdu poslechnete a přečtete PROZŘETE !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12 :06
   Nevztahuje se na tenhle nesmysl paragraf ??
   Tomuto hoaxu může věřit jen totalni blb.

   Vymazat
 16. Jako laik nemám důvěru ve vakcínu, rychlokvašku.....nechci ji zatracovat ani přijímat, ale tak krátká doba vyvinutí musí u každého rozumně myslícího vzbudit pochybnosti nejen o tom, zda skutečně funguje a umí ochránit před tím celosvětovým svins-tvem, ale i z dlouhodobého hlediska zda nežádoucí účinky se projeví hned, za měsíc za rok, zda budou nevratné atd. na tuto otázku těžko někdo z odborníků seriózně odpoví proto já osobně říkám NE

  OdpovědětVymazat
 17. Nečekaně kvalitní pohled na stav naší civilizace. Na to, kam velice rychle spěje. Musím se podívat, co jsou ta Outsidermedia zač.

  OdpovědětVymazat
 18. Wendy 12:42. Mě nejvíc znejistuje to, že kapitalizmus všechno dělá jen pro zisk, bez ohledu na prospěšnost lidstva. To je také problém kapitalizmu proti socializmu. Největší problém je, jak řídit lidstvo bez parazitizmu a klientelizmu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:26
   V čem byla ta prospěšnost socíku ?? To mně napište. V těch prázdných obchodech, kriminálem za názor, zavřených hranicích, v tom překrouceném myšlaní lidí, jak jste starý tak jste .....

   Vymazat
  2. Indiane dočkej času jako husa klasu. Asi jste za komoušů trpěl nedostatkem různých zhovadělin ale to stačí si přečíst Great reset od Kause Schwaba, aby jste se dozvěděl co nás čeká. Jenže ti komouši se přebarvily a jsou zase ve všude, přibraly své rozmnožené rodiny a spřízněnce.

   Vymazat
  3. Vše, co nám říkali o socialismu, byla lež. Vše, co nám říkali o kapitalismu, byla pravda. (neznámý citát)

   Vymazat
 19. Cesta ke svobodě začíná uvědoměním si toho, kdo jediný může být producentem skutečné svobody. Trochu jsem na pověděl. Jsem zvědav zda někdo odhalí toho producenta.

  OdpovědětVymazat
 20. rebel 19:26. Zatím v celé historii každý zvěstovatel svobody byl zneužit nebo dokonce podvodník.

  OdpovědětVymazat
 21. A nebyla nakonec každá revoluce ukradená?

  OdpovědětVymazat
 22. Onen pomyslný západní vlak jede už dávno po slepé koleji. Nečekejme až zastaví. Vystoupit nelze, lze jedině vyskočit.

  OdpovědětVymazat
 23. 9:37
  To ta slepá kolej je hoooooodně dlouhá co a ještě bude !!
  Vy si vystupte hned, nejraději ve stanici Moskva.!

  OdpovědětVymazat
 24. Firma BIONTECH PFIZER varuje před vlasními výrobky!
  https://app.box.com/s/hor5xkvjsd67cx4afje53gdn4bxytv1a

  OdpovědětVymazat
 25. očkování a realita
  https://www.reformy.cz/sestra-z-tennesse-zemrela-pred-kamerou-par-minut-po-vakcine-na-covid-19/?fbclid=IwAR1-5uORuaGzF8MekWKHNX0METF8twGpQuHwUi58c7jtkWuoLb_WR8_sPGo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15 :18
   V Rusku, po vakcínaci už zemřelo tisíce lidí, ale o tom se nesmí psát,jen tupá propaganda vakcíny sputnik, o tom se zase musí psát.

   Vymazat
  2. Dejte důkaz svého tvrzení. Mám informace jiné.

   Vymazat
 26. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-ockovani-ivan-hirsch-virolog-rozstrel.A201217_190718_domaci_vov?
  Nejde o Covid , ale do lidí dostat to VELMI NEBEZPEČNÉ svinstvo!! Virolog z Univerzity Karlovy Ivan Hirsch je cabalistický zločinec, jako bohužel celá, kdysi VĚHLASNÁ KU.

  OdpovědětVymazat
 27. A co se stane pokud elity přestanou dodržovat vlastní zákony? …Potom nemůžeme mluvit o právním státě i když dle mého je důležitější domoci se práva obyčejným lidem. A ve kterém státě v Evropě se zákony respektují absolutně?. Už to je nepřípustné, když soudce může odsoudit nevinného, když si může rozhodovat podle svého názoru, který je mu bližší?

  OdpovědětVymazat
 28. Autor zmatlal všechno dohromady. Na jedné řádce píše o jedné zlaté miliardě a o pár řádek dál už píše o 500 milionech. A mluví o návratu do feudalismu a odklonu od demokracie. Přitom zapomněl, že demokracie už tady jednou byla a musela být nahrazena.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Celé pomotané to máte VY: 20:15
   https://www.protiproud.cz/zdravi/4151-detektivka-stoleti-lze-vylecit-vsechny-nemocne-na-celem-svete-deji-se-v-medicine-zazraky-v-cem-jsme-v-evrope-prvni-atlas-rakoviny-a-dve-lasky-jednoho-profesora-kniha-ktera-vam-pomuze-abyste-si-pomohli-sami-jak-nestonat-na-statistiku.htm
   Výzkum měl jednoznačný závěr: rakovina je primárně záležitostí životního stylu. Genetika hraje u rakoviny jen roli předpokladu, a tím zásadním klíčem k uzdravení je výživa. Čínská studie je Campbellovo životní dílo, je to příběh napsaný srozumitelně a jasně pro odborníky i laiky, jak si Karen přála. Je to příběh téměř detektivní: pan profesor mezi jinými zažil i to, že se kolem něho začala motat CIA, na dveře jeho amerického bytu zaklepal agent a začal ho vyslýchat: Co to má s tou Čínou? Čínská studie byla zachráněna.
   Přejme jí, aby na Vánoce přispěla alespoň v našem malém českém měřítku k naplnění přání Mireille Mathieu a co nejvíce lidem poodhalila zásadní, i když jednoduchou pravdu: za to, co se stane s naším zdravím, neodpovídá ani pan doktor, ani statist ika. Jsme to především my, a to, co si zvolíme a jak se každý den rozhodujeme, co určuje, zda se uzdravíme. Můžeme být zdraví. A to je samo o sobě „vánoční zázrak”.

   Vymazat
  2. Milý unkhovne!

   Demokracie starého Říma nemusela být nahrazena, protože to byla demokratura svobodných lidí (árijců a plebejců), otroci mohli akorát dřít a zdechnout (naprosto demokraticky). Řecká demoška za života Sokrata skončila dříve než začala (pij Sokrate, pij). Inu být pedagogem bylo již tenkráte o život.
   Demokracie se nemohla osvědčit ani neosvědčit, protože nikdy v lidských dějinách v žádném společenství neexistovala (analfabete stupidně vylhaný). Kromě toho i těch pár podvodných pokusů o demokraturu byla spíše plutokracie, kdy naprostá většina populace neměla práva žádná. Za takovou demoškou je vám líto, protože coby deprivant ani nechápete, že byste nemusel patřit do kategorie občanů, nýbrž do kategorie otroků. Rovnost, alespoň v základních právech je pro vás urážkou vy lepšolide!!

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.