Reklama

úterý 15. prosince 2020

Je jednotná společnost dobro a rozdělená společnost zlo?

Petr Sak
15. 12. 2020
Již řadu let slyšíme kritiku politiků za to, že rozdělují společnost. O fenoménu rozdělené či jednotné společnosti se nediskutuje. Pozitivum vize jednotné společnosti je bráno jako axiom a žádný z proudů české politiky tento axiom nezpochybňuje, ať již proto, že si netroufne, či proto, že se s ním ztotožňuje. Proto označení politika, že rozděluje společnost, je verdikt zatracující do pekel.

V roce 2006 jsem na politologické konferenci v Olomouci přednesl referát Mýty a axiomatizace české politiky (https://legacy.blisty.cz/art/30373.html). Tehdy jsem upozorňoval, že v české společnosti, politice i politologii, je stále více témat vymezeno axiomaticky, jako nezpochybnitelná pravda, o níž se nepochybuje a nediskutuje. Kdo by takový axiom zpochybnil, přestává být členem slušné společnosti; je nacista, soudruh, bolševik, rusofil, antisemita, komunista, neomarxista. Česká televize je pro něj zavřená, B. Kartous, elfové a studenti z Demagog.cz ho řadí do skrytých i zjevných seznamů, Google a Twitter mu blokují a ruší přístup na sociální sítě.

V současné době je v Evropské unii módní používání pojmu evropské hodnoty. Dokonce na to máme úředně potvrzenou osobu Věru Jourovou, od níž občas slyšíme o porušování evropských hodnot, ale ne již konkretizaci tohoto obecného pojmu jejich výčtem. Již samotné úřední používání pojmu evropské hodnoty je nekompetentní a nesmyslné. Je zásadní rozdíl mezi Evropskou unií a Evropou. Evropské může znamenat zeměpisný pojem nebo také může směřovat k evropské sociální entitě (identitě). Sociální entita může mít charakter „živého sociálna“, které se utváří, reprodukuje a modifikuje neustálými neformálními sociálními jevy, společenskými procesy a událostmi nebo může být sociální entita produktem formálních úředních aktů, což je situace Evropské unie. Hodnotu či hodnoty Evropské unie lze vyhlásit úřední osobou Věrou Jourovou z politického sekretariátu, ale ne evropské hodnoty, ty jsou produktem živého sociálna, které se permanentně reprodukuje a modifikuje. Evropské hodnoty se můžeme snažit pomocí vědy poznávat, nikoliv však politicky určovat dosazenou úřednicí.

S jistou dávkou nepokory si dovoluji tvrdit, že evropskou hodnotou je po staletí se vyhraňující princip, vyjádřený Rene Descartem: „Pochybuji, tedy myslím, myslím, tedy jsem“. Uznávanou osobností liberálů všech odnoží je Charles Popper, který verifikaci hypotézy či teorie nahrazuje falzifikací. To znamená, že nikdy nelze říci, že teorie je pravdivá, hypotéza potvrzená, ale platí pouze, že se teorii či hypotézu v dané chvíli nepodařilo vyvrátit (falzifikovat), což však neznamená, že nebude vyvrácena za rok, za deset či sto let. Je symptomem současné chaotické doby, že obdivovatelé Ch. Poppera jsou současně nositeli jediných nevyvratitelných a nezpochybnitelných pravd (axiomů) a jiné názory jsou dezinformace, hoax nebo fake news.

Věra Jourová dokonce buduje vydatně finančně dotovanou infrastrukturu na potírání nesprávných názorů, postojů a informací. Zdá se, že pro ni není Orwellova kniha „1984“ literaturou a dystopií, ale manuálem, pracovním nástrojem a Velký bratr je její vzor. Na „ministerstvu pravdy“ však má zdatné pomocníky. Dalšího literárního autora, mistra absurdity Franze Kafku, připomíná slovenský europoslanec Milan Šimečka, syn známého marxisty a disidenta stejného jména, který kdysi po přečtení Orwellova románu silnými emocemi vyjadřoval zděšení a víru, že v realitě k situaci popisované v románě nedojde. „Já prožil úlek z tohoto poznání, když jsem přečetl příběh Winstona Smithe. Najednou jsem věděl, že čtu svůj vlastní příběh. Pro mě sice ještě nezačal, ale věděl jsem, že začne a že se jeho osudovému pokračování nevyhnu. Četl jsem nevěřícně a prožíval při tom stejný pocit jako při cikánčině hádání z ruky nebo při pohledu do skleněné koule na stole pokoutné věštkyně: směsici pohrdání a nejistoty. Venku na slunci se ukáže směšnost pověr, ale co když přece…?“ (Milan Šimečka, Náš soudruh Winston Smith, 1984, Československý doslov k románu George Orwella "1984", Petlice, 1983).

Nyní k tomu, čeho se Miloš Šimečka senior obával, dochází „díky“ jeho synovi, který chce evidentně v Evropské komisi vybudovat „ministerstvo pravdy“, a proto předložil návrh, jak z Evropské unie vymýtit nesprávné názory, postoje a informace. Jeho iniciativa nahrává záměru Věry Jourové, George Sorose, Evropské komise a evropského Velkého bratra vybudovat „ministerstvo pravdy“.

Nechci se sjednotit ani s Milošem Zemanem, ani s Václavem Klausem, ani s Miroslavem Kalouskem, ani s Jiřím Drahošem ani s papežem, ani s Donaldem Trumpem, ani s George Sorosem. Dokonce se nechci sjednocovat ani s mně nejbližší dcerou, a jistě ani ona se mnou. Autentická myslící bytost, tím myslím člověka, každou zkušeností, každou myšlenkou, každým novým poznatkem, každou emocí, prohlubuje svou jedinečnost a odlišnost od druhých lidských bytostí. V tom je autentičnost života, že veškeré myšlenkové procesy, emociální prožitky a permanentní reflexe skutečnosti po celý život utvářejí a přetvářejí člověka a hlavním životním dílem každého člověka je on sám sobě. V každém okamžiku je to současně on a současně někdo jiný, protože se o kousek v reflexi jsoucna posunul a tím proměnil i jsoucno. U každého jedince je tento proces jiný a má jinou dynamiku. Od početí a od narození se potencialita jedince přetavuje v jedinečnou zkušenost a jedinečnou bytost. Mladí lidé – mládež je nositelem spíše této potenciality než jejího povýšení v realitu nové kvality a v moudrost. Méně jedinečnosti je u mládeže, a proto je snadnější ji sjednocovat do davu a v podobě různých „rudých gard“ s nimi dělat revoluce, války a „tvořit historii“.

Sjednocovat se může jedinec, který nemyslí a není autentický a ten pak vytváří ovládaný, nemyslící dav, sen všech diktátorů a politiků. Již klasik psychologie davu Gustave le Bon tvrdí, že po tom, co se člověk stane součástí davu, nerozhoduje o jeho jednání a myšlení jeho vzdělanost ani jeho inteligence, ale klesne na intelektuální úroveň davu.

Při charakterizování člověka se používá i obrat, že každý člověk vytváří svůj vlastní „vesmír“. Problémem člověka je osamocení v jeho „vesmíru“ a součástí vývoje člověka je jednak utváření jeho „vesmíru“ a naopak vytváření způsobů k překonání osamocení v jeho „vesmíru“ nacházením cest mezi já a ty.

Obohacením vlastního vesmíru a cestou k jeho překonání je také umění. Dav a jednotná společnost a uzavřenost ve vlastním vesmíru, obojí jsou slepé uličky. Vývojovou variantou je rozvoj vlastního vesmíru a jeho využívání k obohacování druhých lidí. Tato cesta však vyžaduje určitou kvalitu účastníků schopných naslouchat, schopných empatie, schopných sdílet, neagresivních, schopných přijímat a nedogmatických. To však jsou vlastnosti, které se z naší společnosti ztrácejí a stále více chybí, zvláště u těch, kteří kritizují nejednotu rozdělené společnosti.

Sjednocená společnost byla v nacistickém Německu Adolfa Hitlera, na „listopadové“ Letné, byla to americká společnost v počátcích agrese ve Vietnamu a v Iráku, a opět na Letné „Chvilková miliónová“ jednota.

Mladí účastníci všech těchto davů či společenské jednoty, kteří byli schopni duchovního, mravního a intelektuálního vývoje přehodnocují v dalších životních fázích svou dřívější pozici. Příslušníci Rudých gard litují své účasti v kulturní revoluci a omlouvají se. Americký ministr obrany z dob vietnamské války Robert Mc Namara Kennedyho a Johnsonově administrativě dokonce napsal slavnou větu: "Mýlili jsme se, strašlivě jsme se mýlili." Podobně americké vedení uznalo za chybnou agresi do Iráku, vedenou pod zfalšovanou příčinou. Účastníci „listopadové“ jednoty procitají a litují své role užitečných idiotů v převratu STB.

Osobnosti, které se v historii vymykaly jednotě, byly naopak ostrakizovány, marginalizovány a likvidovány. Nelson Mandela prožil většinu života ve vězení, a přesto byl hlavním nositelem změny ve společnosti, o níž málokdo předpokládal, že je schopna své hluboké rozpory překonat. T.G.Masaryk byl po většinu života společností odmítán, jeho studenti na filozofické fakultě UK mu pískáním, dupáním a křikem zabránili v přednášení, byl odsouzen k trestu smrti, a přesto této společnosti přinesl svobodu a národní stát. Teng Siao-Pching byl Rudými gardami vězněn, a přesto se stal otcem čínského ekonomického a sociálního zázraku.

Inovace, nové myšleny a evoluční posun nepřicházejí od konformních lidí, hovících si v lůně sjednocené společnosti, ale od těch, kteří nerozpouštějí svého ducha, svou osobnost v pohodlné jednotě se společností, ale s Popperem falzifikují společnost, do níž se zrodili a v níž sociálně zráli. Z toho vyplývající konflikt se společností přichází tím dříve, o co vyhraněnější osobnost se jedná. T.G. Masaryk byl jako student vyloučen ze všech rakousko-uherských gymnázií, A. Comte, zakladatel sociologie, krátce na to, co se v přijímacích zkouškách na vysokou školu umístil v celé Francii na čtvrtém místě, byl z vysoké školy vyloučen. Studia nikdy nedokončil a místo toho založil sociologii a ve filozofii směr pozitivizmus. Geniální paleontolog, filozof, geolog, antropolog a theolog P.Teilhard de Chardin ještě v polovině minulého století prožil většinu svého produktivního života v domácím vězení.

Jiní za svou odlišnost od jednoty se společností a individualitu zaplatili hůře. Ježíše k ukřižování odsoudila nejen vrcholná elita společnosti-sanhedrin, ale i dav, vybráním milosti pro násilného kriminálníka místo Ježíše. Ovšem církev, hlásící se k poselství ukřižovaného Ježíše, v těchto praktikách pokračovala, a tak místo na kříž na hranici poslala nejen Giordana Bruna a Jana Husa, ale i mnoho dalších a vytvořila přímo instituty a inkvizici - instituci k masové likvidaci lidí, odlišujících se od církví požadovaných standardů společenské jednoty. Nepochybně dobrý vzor pro Evropskou komisi a Věru Jourovou.

Jinou cestu od konformity jednotné společnosti vidíme u Buddhy, který tuto jednotu a exkluzivní pozici prince opustil a vydal se zcela novou cestou duchovní seberealizace. Výsledky, které vzešly z jeho opuštění jednoty se společností, jsou již dva a půl tisíce let inspirací pro stamiliony lidí.

Jak mohou dospělí lidé vytvářet jednotu se sotva odrostlými adolescenty v Milionu chvilek (Lidé PRO)? Pokud bych byl schopen se s nimi sjednotit, znamenalo by to, že jsem velkou část života prožil zbytečně. Když čtu nebo slyším starší lidi (ač třeba jinak i vzdělaní) ztotožňující se s Milionem chvilek, tak vidím jedince, kteří nedospěli anebo jsou již infantilní a dementní.

Podobně jako je výsledkem sociálního zrání dospělý jedinec, v makrospolečenské rovině je výsledkem sociálního zrání generace. Životní fázi mládeže naplňují vlastní procesy formující generaci a vytvářející pro další vývoj společnosti společenský potenciál. Na vytvoření tohoto potenciálu závisí budoucnost společnosti. Generace, která tyto formativní procesy fáze mládeže nahradí aktivitami, které mají ve fázi mládeže měnit společnost, jsou výpovědí o nemocné společnosti. Hitlerjugend, Rudé gardy, Mládež vede Brno, studenti, kteří místo páteční výuky „zachraňují Planetu“, sametová mládež, která v roli užitečných idiotů realizuje scénář STB, Black Lives Matter proměňující americké univerzity v pokleslá propagandistická centra, jsou signály o krizi ve společnosti a o jejím patologickém vývoji.

Historii lidstva provází touha určitého typu mocenských elit po sjednocené společnosti. Římskokatolická církev těmi nejbrutálnějšími prostředky v rozporu s poselstvím Ježíše po celém světě sjednocovalo christianizací celé lidstvo. Naše státní moc chtěla národ v normalizaci sjednotit v rámci „gulášového socializmu násilnými prostředky, které byly v rozporu s idejemi socializmu,“. Ne náhodou v Orwellově společnosti Velký bratr všemi prostředky usiluje o dosažení jednotné společnosti a kdo se odchyluje od této jednoty je zločincem.

V tak nedávné historii, že je to spíše současnost, můžeme pozorovat řadu příkladů, jak se z myslících lidí vyrábí jednotná společnost. Před bombardováním bývalé Jugoslávie pouze 35 % občanů Velké Británie s touto vojenskou agresí souhlasilo. Tony Blair zaúkoloval mediálního „mága“ Alastaira Campbella, a po jeho čtrnáctidenní intenzivní práci s médii již s bombardováním souhlasilo 85 % Britů. Přechodu médií do newspeaku výrazně pomohl český humanista a morální ikona Václav Havel svým pokrytím celé „mise“ pod pojmovou clonu „humanitární bombardování“.

Formální a nesvobodné sjednocování lidí v jednotnou společnost, vede k pravému opaku. Vyvolává odpor a deformuje původní obsah sociálních a duchovních hnutí a zavádí je na falešnou cestu. Stejně jako křesťanství, tak i socializmus lze uskutečňovat pouze jako svobodnou volbu autentických, myslících a neodcizených lidí.

Nebezpečná je i jednota politických institucí. V poslední době můžeme pozorovat zvrácenou produkci extrémistického Senátu. Občas v Senátu zazní něco, co dá vyniknout skutečnému charakteru Senátu. V poslední době to bylo připodotknutí senátorky MuDr. Jitky Chalánkové o možnosti vyslyšení i druhé strany. Ovšem v Senátu taková možnost zní zcela nepatřičně a senátorka tak působí jako albín v mužstvu černých košikářů.

To vše neznamená, že v životě neexistuje sjednocení, které má pozitivní charakter a evoluční směřování. Existuje časově omezená situace sjednocení, a to muže a ženy, pouze však, když je fyzické spojení provázeno spojením duševním a duchovním. Naprosté sjednocení bez výhrad je však žádoucí a možné pouze s Bohem.

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. je sociolog

37 komentářů :

 1. Na "rozdělené společnosti" je zajímavé,že se udává že je to cca 50 na 50.Přitom sociálně a zájmově je podíl nejbohatších soudruhů na světě cca do 5% a zbytek je střed a spodek. Proč spousta lidí volí oligarchii,která jim snižuje příjmy,diktuje budoucnost a skrze zkorumpované televize lidem vykládá jak se mají dobře. Ano máme lépe než bylo lidem po válce a v padesátých letech, ale s ohledem na to že došlo ve světě i u nás k obrovskému všestrannému pokroku - proč máme jen třetinové platy a důchody a nemáme na to pořídit si bydlení, nové zuby nebo brýle ? Kdo nám to "vybojoval" ? Asi Odbory, schopný Štěch a šikovní politici typu TOP že.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Však to je obyčejná třídně antagonisticky rozdělená společnost, co taky jiného??

   Rozdělení cca 50 na 50 je důsledek úspěšného působení ideologie - propagandy. Taky nic nového.

   A jediný, kdo má zájem na tom, aby se to prezentovalo jinak - že už je to ale všéééchno úplně jinak než bejvávalo - je těch 5%.

   Smazat
  2. Přátelé, naučte se žít rozdělení. Já se tak cítím už 30 let. Nebavím se o politice. O odborných věcech mohu mluvit s kýmkoliv. Bohužel se jedná jen o lidi bez vlivu, protože ten, kdo něco umí, nemůže počítat v této společnosti s kariérou. Vzdávat se nemá smysl. Je třeba navazovat kontakty a zařadit se nebo vyrovnat se s lidmi v cizině.

   Smazat
  3. Lidi nebudou nikdy jednotní na 100% jako mravenci třeba.
   Vždy budou nějaké různice, třenice, ale v tom zásadním by se měli shodovat Žít, a nechat žít, například jenže tam sehrávají média naprosto zhoubnou úlohu. Vyloženě štvou mladé proti starším- jistě, dá se s nimi snázeji manipulovat, dávají jedněm pocit, jako že oni už jsou něco hogofogo a na ty pod sebou se dívají mezi prsty- viz někteří vedoucí úseků pošt, nebo supermarketů.Myslím si, že demokracie je dost zprofanovaný a neexistující pojem, něco jako bůh, vzhlíží se k tomu, ohání se tím, ale kdeže. realita je tomu nahony vzdálená.

   Smazat
 2. Nádherný článek. Díky pane Sak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ano také souhlasím , až na jednu maličkost.
   "Mládež vede Brno" ( jsem pamětníkem) byla po dva -tři roky se opakující jednodenní akce, kdy vybraní mladí svazáci na jeden den zaujmuli místa oficiálních představitelů na brněnských úřadech a ve velkých národních podnicích. Dělo se tak v poválečných letech budovatelského nadšení, kdy téměř klaždý mladý byl svazákem z přesvědčení a nikdo nebyl ke vstupu nucen. Později se to ale změnilo.
   Akce MvB měla krátké trvání a asi po dvou letech chcípla. Pane Saku, to nelze srovnávat s Rudými Gardami a s Hitlerjugend a podobnými.
   Myslím, že máte na Brno asi pifku, že jste vybral právě toto jako příklad,

   Zdravím

   Smazat
 3. Ano,.ten článek je vynikající. Už aby sociologie ve společnosti nahradila náboženství a zájmy oligarchie.
  Až budou děti ve školách znát sociologii pro základní praxi,
  mohou se mnohem lépe orientovat v hodnotách života i svých.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve skutečnosti i ten marxák, který cpali do nás (pokud jste mladší, tož promiňte), tedy i v té podobě, kterou cpali do nás, byl lepší než nakopat do břicha. A mnohem lepší než to, co se do dětí cpe v rámci Výchovy k občanství dneska.

   Proč??

   Protože soudruhy z vládnoucí strany bylo i díky tomu možné brát za slovo. Aspoň nějak a aspoň někdy, a ano, často na vlastní nebezpečí, ale bylo za co je brát.

   Dneska nemáte koho za co brát, to především, a pak ani většinou nemáte odkud začít. Můžete si stěžovat, že např. nejsou plně respektována vaše práva příslušníka jedenadevadesátého pohlaví - tohle ta "společenská smlouva snad zahrnuje, ale prakticky ... to není nutné rozbírat. Soudruhům se velice těžko vysvětlovaly některé "negativní jevy" právě proto, že do nás ten "marxák" cpali.

   Se sociologií v podobě, kterou prezentuje pan docent Sak, nemám samozřejmě problém. Jinak se ovšem pod sociologii schová ledacos, včetně pomocných věd technologů současné moci.

   Otázka by byla, jak to k těm dětem (a nejenom k nim) dostat. To, co se k nim dostává dneska, plodí v lepším případě Piráty.

   Smazat
 4. Moje manželka má na různé věci jiný názor než já. Máme tedy rozdělenou rodinu? Rozdělení společnosti je staré jako lidstvo samo. Vždy byli ti, kteří s daným režimem nesouhlasili. Jeden pokus sjednocení byl v Číně za Mao Ce Tunga. Jak to dopadlo víme. Ty kecy o rozdělování společnosti jsou hovadina 1. stupně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každá volba rozděluje z podstaty věci. Volba přichází tam, kde není možný jeden výsledek - následek. Iluze v politice spočívá v tom, že rozhodující je přesvědčen, že rozhoduje se znalostí věci, obdobně jako vybírá zboží z regálu.

   Smazat
 5. Zažil jsem společnost sjednocenou pod rudým praporem s jediným správným názorem a to vybudování ještě sjednocenější komunistické společnosti. To si snad někdo myslí, že dnes někdo dostane ve volbách 99,9% hlasů? Demokratická společnost je polemika rozdílných názorů a vyhrát by měly ty, které jsou nejrozumnější a lidu blízké. V demokraticky kapitalistické společnosti budou volby vždy rozdělovat společnost a záleží na tom, kdo získá větší podporu veřejnosti bohužel pro své(!) cíle. Dnes je hnusem z coronapandemie vytřískávat politický kapitál, vis Fiala, Němcová, Kalousek, Bartoš i senilnící Klaus st.... Místo toho aby byli k užitku tak oni, řvoucí po sjednocování,rozdělují společnost nejvíce a hází vládě a všem možným klacky pod nohy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kutnohorský
   dokážete mi zadefinovat pojem demokraticky kapitalistická společnost?
   Vždyť to je oxymorón...

   Smazat
  2. A kapitalisticky demokratická by bylo lepší? Ať je to co je, já tu naši společnost tak vidím. Oni i kapitalisti jsou také demokrati, nebo snad ne? Pamatuji i společnost lidově demokratickou, tedy lidově lidovou.

   Smazat
 6. To bylo krásné, kultivovaně formulované počtení. Děkuji.

  P.S. pane Unknowne, velice vás prosím, ALESPOŇ PRO TENTOKRÁT MLČTE! VE VAŠEM VLASTNÍM ZÁJMU MLČTE!

  OdpovědětSmazat
 7. Jednotná společnost? Už jenom to, že máme dvě pohlaví nás dělí na muže a ženy. Máme chudé a bohaté, hloupé a chytré,... Jak dosáhnout sjednocení? Už jenom ta představa je ujetá.
  Nemluvme o sjednocené společnosti, ale o spravedlivé společnosti. Aby zloděje stihnul trest, pracující dostal za poctivou práci poctivou odměnu a silnější nedusil slabého. A v takové společnosti bude většina spokojená.

  OdpovědětSmazat
 8. Svět je rozdělen vstupem Marxe a Engelse na společenskou scénu. Samozřejmě byly pokusy i před nimi Jasně vymezili mantinely tříd. A jiné to není ani dnes.
  Bohatí versus ulice. A nikdo to nezmění. Vidíme to i v USA. Bohatí nikdy nenabídnou národům smír. Oni jen usilují o toleranci nenažraných těm hladovým. Nikdy nedojde ke spojení ohně a vody. Stále platí. Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku.

  OdpovědětSmazat
 9. Co znamená "jednotná společnost"? VŠICHNI A KAŽDÝ JEDEN ČLEN musí být spjati s jednou myšlenkou. Aby byla dokonalá, musí se sjednotit VŠICHNI! Bez výjimky. K tomu musí vyřešit řadu praktických problémů: 1) Musí mít něco, okolo čeho se sjednotí. Zpravidla je to myšlenka. Vize. K tomu: musí vybrat "tu správnou a jedinou". Následně se musí vypořádat se VŠEMI jinými myšlenkami a vizemi, protože by hrozilo reálné nebezpečí, že se někdo ztotožní s ní a nikoliv s tou "jedině správnou". 2) otázka přenosu a působení. Nositel musí zajistit, aby se "jediná správná" myšlenka dostala ke VŠEM!. Tedy vybudovat systém přenosu a zajištění trvalého vlivu "jediné a správné" myšlenky na VŠECHNY a každého zvlášť. V souvislosti s tím bude muset zabránit vlivu jiných myšlenek na kohokoliv. To znamená zlikvidovat VŠECHNY nosiče jiných myšlenek a zároveň s nosiči i nositele. A přijmout opatření, aby už nepovstali - tedy vznik jiných myšlenek. 3) Pak mu zbude poslední úkol: eliminovat ty "nakažené" jinou myšlenkou. Opět VŠECHNY a každého zvlášť. Protože kdyby existoval byť je jediný, společnost by už nebyla jednotná. Buď se připojí, nebo budou muset být zlikvidováni. Tedy 1)Musí se najít ta nosná "jedině správná" myšlenka a s ní i jeden jediný správný NOSITEL 2) vybudovat systém jejího šíření a zároveň represivní systém k likvidaci jiných myšlenek - tedy skupina vyvolených, vybavených pravomocemi a nástroji k likvidaci jiných myšlenek. 3) Vybudovat represivní systém, který zlikviduje existující nosiče jiných myšlenek a jejich nositele, tedy skupinu lidí, kterým zajistí pravomoci a nástroje toto uskutečnit a a zároveň zajistit pravomoci a nástroje zasáhnout při nebezpečí recidivy. Tedy v případě nebezpečí vzniku jiné myšlenky a jejího nositele. 3) vybudovat represivní systém, tedy skupinu lidí, kteří budou mít pravomoci a nástroje k donucení jiných lidí připojit se k té "jediné správné" myšlence. A ty, kteří odmítnou, tak zlikvidovat. Zároveň musí systém být schopen soustavně a trvale kontrolovat konformitu VŠECH a každého jedince s "jedině správnou" myšlenkou a ostatní průběžně likvidovat. Pak bude společnost opravdu jednotná, nikdo nebude tuto posvátnou jednotu narušovat, všude bude vládnout mír, láska, humanita. Rakouský filosof a sociolog K. R. Popper řekl (parafrázuji): "Každý, kdo prohlašoval že zařídí na zemi nebe, vždy a bez výjimky zařídil peklo!" Dějiny to potvrzují. Také bez výjimky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. danny
   Lidstvo stále není na té morální úrovni aby něco takového bylo dlouhodobě udržitelné. Parazitizmus v nás je hluboce zakořeněn a náprava v nedohlednu.

   Smazat
 10. Jak vážné je to z cenzurou a nastupující totalitou dokazují Novinky, které s novou diskuzí začaly nekompromisně mazat "nevhodné" názory a dokonce blokovat ty s "nevhodnými" názory.

  Například jsem byl zablokován protože jsem si dovolil tento text: Příspěvek jsem autocenzuroval, protože není v souladu s ideologií a propagandou Novinek.

  Momentálně jsem zablokovaný na 7 dní za tento názor:

  No to jsou "moudra"!
  Nebýt "mírumilovného" "demokratického" západu a jeho touhy zničit SSSR válkou z Německem, tak by ani žádná II.světová nebyla.
  Nepřítele naopak potřebují USA, protože válka je pro ně obrovský byznys, do kterého je zapojeno spousta soukromých firem.

  A ta snůška lží, na kterou jsem reagoval, cenzorovi nevadila:

  Rusové si vymýšlejí nepřátele aby odvedli pozornost od skutečných problémů. Když Lenin (a pak Stalin) nemohli mužiky nakrmit, popravovali kulaky. Stalin pak hledal nepřátele i v řadách Rudé Armády a pak skoro prohrál válku se svým spojencem - Hitlerem. Komunisté nám 40 let lhali že se nemůžeme mít jako západ protože musíme zbrojit na obranu před americkými imperialisty. Byl to nesmysl, USA nikdy okupaci světa nikdy neplánovaly ale mnoho našich nevzdělaných komunistů i Ruských mužiků tomu věří dodnes...
  ***********

  A jak je vidět, tak naše politiky mající plné huby demokracie a svobody slova to vůbec nevzrušuje a nechává je toto evidentní popření demokracie a svobody slova chladnými.

  Kdysi se našli mezi elitami odvážní lidé, kteří se nebáli jít s "kůží na trh" a podepsali třeba chartu 77 nebo se nebáli říct svůj kritický názor na chování komunistů, ale dnes už elity nemáme. Kdyby jo, tak by se ozvali a protestovali by proti porušování demokracie a svobody slova.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen názor k poslednímu odstavečku: A co jestli je to v rozdílném způsobu, jakým se lidé mezi ty elity nejspíš dostali tehdy a dnes?? Při veškerých výhradách, tehdy něčím prošli. Nebudu dávat ani za příklad signatáře Ch77, ale třeba i ten Dubček bojoval a byl zraněný v SNP.

   Smazat
  2. Dubček byl velmi slabá osobnost, jen řízením osudu stál na pozicích které nezvládl. Byl to slušný člověk. Čest jeho památce.

   Smazat
 11. To je síla! A těmhle lezou kolaboranti do pr**le!

  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/ozlooo.htm

  OdpovědětSmazat
 12. Skvělé, naprosto platné. Byla by škoda, takový text nečíst. Jsem zvědav, co na to blbové. Snad se ani neodváží. A když, chybou by bylo je mazat. Článek naznačuje proč.

  OdpovědětSmazat
 13. Škoda,že někteří vzdělání lidé, na druhé straně piši podobnéhé nesmysly jako pan Sako.Na jednu stranu titulů jak brambor, ale obsah článku pod psa.
  Vždy se nesmí zapomenout kopnout do pana Havla a dnes tak módní paní Jourová,která na rozdíl od členů SPD v Bruselu něco pro naše lidi v EU dělá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Copak dělá Jourová dobrého? Cenzuru? Pronásledování za nepohodlné názory? To je něco užasného, co dělÁ "paní" Jourová pro naše lidi? Jestli nejsou náhodou "vaši" lidé nejsou nadnárodní korporace, globalisté, vůdci 4. říše se sídlem v Bruseli a Berlíně? Že je to tak, trolíku!
   ¨
   Rozepiš se trolíku. Zatím jsi velmi neurčitý.

   Smazat
  2. Ale pane Dvořáku 20:47, vždyť onen z 20:16 je tak dětsky směšný, až se zdá jisté, že mainstream paroduje. Kde by se, probůh, vzal takový pitoma. Pokud tedy uvažujeme zdravé lidi.

   Smazat
  3. 20:27
   Někdo jako ty Dvořáku tomu říká cenzura, ale v mnoha případech je mazání různých nesmyslu, lží záslužná práce.
   Chápu,že zrovna tobě a tvým soukmenovcům z SPD vadí smáznuti nějakého prolhaného komentu z dílny SPD.
   S těma blábolama, KORPORACE,GLOBALISTÉ,4 ŘÍŠE jseš dvořáku ubožáku už trapný, stále stejné omilané blàboly.
   Co čekat od nenávistného,zapškleho starce, nic,jen pomluvy na vše dobré co tady máme.

   Smazat
 14. Socializmus vznikl z vůle lidu pod vedením Národní fronty.Samozřejmě , že demokracie byla nasměrována jedním směrem - k lepšímu životu pro všechny a bez účasti na válkách. Pouze konzum zvítězil nad socializmem a demokracie v podání mamonu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žijeme v MATRIXU = vězni v hotelu ZEMĚ...
   Putin zvolenému prezidentovi popřál mnoho úspěchů a vyjádřil přesvědčení, že Rusko a USA mohou usnadnit řešení mnoha problémů a výzev, kterým nyní svět čelí. https://tass.com/politics/1235081
   /asi to je součást šachové partie/ Kdo nemá nervy hrát POKER o miliardy, nechť ho nehraje. Kdo nemá nervy na čtení MSM, nechť je nečte. Všemu bude jinak. Hra se stupňuje.
   https://www.otevrisvoumysl.cz/co-vam-babis-blatny-razova-a-bis-taji/
   https://televiziaslovan.sk/nazivo/

   Smazat
  2. 20:43
   Spartak, jen drobná chybička se vloudila, socialismus nezná slovo DEMOKRACIE.
   Je zajímavé,že lidé ten nekonečně dobrý vlčím na celém světě poslali na hnojiště dějin.

   Smazat
  3. 9:08
   Vlčím ??? Socialismus je dobře.

   Smazat
 15. Mlíkaři 17:51, já dodnes nevěřím, ale vím, že nebýt zbrojních výrob a víc než dvousettisícové, skutečně vševojskové armády ČSSR, mohly být tehdejší výdělky o polovinu vyšší, nebo pracovní doba ve výrobách snad ani ne čtyři dny z pěti. Pracoval jsem v podniku, který ze 72% produkoval tzv. „speciální techniku“ ve funkci, která v tomto ohledu poskytovala jistý rozhled. Možná s tou chybou, že dílem výhodný export této vojenské techniky mohl z ca 25% působit opačně. Ostatně, sám prezident USA Ronald Reagan tvrdil, že východní „Říši zla“ uzbrojil. Ano, to celé dalo, spolu se západním obchodním i odborným embargem, nejen hospodářství ČSSR, ale celému východnímu bloku, nepochybně zásadně zabrat.

  OdpovědětSmazat
 16. Moc dekuji nejen za obsah,ale i za formu,ktera mi,doufam,dovolila ho pochopit.Jiri Hlavacek.

  OdpovědětSmazat
 17. Ono se opravdu nic nezměnilo na jedné straně vykořisťovaní a na druhé straně vykořisťovatelé a jejich poskoci. Evropské hodnoty je snůška liberálních blbostí co v životě nefungují. Oni jim to také slimáci ukázali nedávno v Rakousku a Francii.

  OdpovědětSmazat
 18. Soros dupal kvůli Maďarsku a Polsku a zvedl tím ze židle Bobošíkovou. Připsala něco k jeho textu

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Soros-dupal-kvuli-Madarsku-a-Polsku-a-zvedl-tim-ze-zidle-Bobosikovou-Pripsala-neco-k-jeho-textu-647393

  „Musíme to zastavit! Desítky milionů migrantů v EU.“ Je zde petice na evropské úrovni. Čechům ji předložil Okamura

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Musime-to-zastavit-Desitky-milionu-migrantu-v-EU-Je-zde-petice-na-evropske-urovni-Cechum-ji-predlozil-Okamura-647381

  OdpovědětSmazat
 19. Společnost nerozdělují jednotlivci, rozděluje ji nebo ji spojuje společenský systém. A prakticky: Kapitalismus společnost rozděluje, demokracie ji spojuje. Jak prosté.

  A teď ještě text jedné z mých kacířských písniček.

  Lidské právo

  Sofista je šikula chce tě míti za blbečka
  Sofista je šikula chce tě míti za vola
  Ejhle už mu jdou naproti užiteční idioti
  Daj se snadno srocovat na náměstí houfovat
  Tam pak vysype z rukávu pohádku o lidském právu
  Tak aby ji každý znal a za pravdu ji přijal

  Sofista je šikula chce tě míti za blbečka
  Sofista je šikula chce tě míti za vola
  Oblbne snadno a rychle docenty i s IQ tykve
  Vězte je to grázla kus podvodník no šmejd a hnus
  Sofista oblbnout umí a naiva na to čumí
  Lidské právo ale kdež nesmysl nepravda lež

  Sofista je šikula chce tě míti za blbečka
  Sofista je šikula chce tě míti za vola
  Lze se právem podivovat jak dokáže oblbovat
  Jak dokáže zatrolit společenství rozdrolit
  Odmítněme tlačit káru s přeludem v nádherném hávu
  Vzpomeň lide střapatý že byl císař nahatý

  Sofista je šikula chce tě míti za blbečka
  Sofista je šikula chce tě míti za vola
  Okrádat a zotročovat k tomu lidská práva volat
  Nenechme se ošálit i když mají šmrnc a gríf
  Nevyhraje o moc hrátky ten kdo věří na pohádky
  Ten kdo dav si užije ten si hubu rozbije

  Lidské právo nesmysl,
  však smyslu plný úmysl!


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rebel, tvrzení že demokracie společnost spojuje asi neodpovídá praktické zkušenosti lidí..

   Už otec demokracie Sokrates věděl, že společnost když se stane demokratickou, tak v ní získají nakonec rozhodující většinu ti hloupí a neschopní a jejich volbou se ti nejschopnější zločinci ujmou vlády nad společností ..

   Místo demokratického právního bláznovství a demokratického hlasování potřebuje normální společnost pevný spravedlivý !!!! řád z kterým se lidé stotožní a podřídí se mu, jenom tak může vzniknout relativně sjednocená společnost ..
   Jak píše autor článku, ten řád spravedlivé společnosti múže jenom vycházet z autority spavedlivého Boha nebo z autority Ducha spravedlivé společnosti, který se projevuje v idejích socialismu a komunismu ..
   Lidem nepřísluší si demokraticky vytvářet vlastní řád společnosti jak se jim zlíbí, protože smyslem jejich evoluce je dostat se dál než příbuzné opice ..

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.