Reklama

úterý 29. prosince 2020

Není nač čekat (2. díl)

Jaroslav Tichý

29. 12. 2020   Outsidermedia

Vracím se touto cestou ještě k mému článku ze 17. 12. t.r. Doba osudového rozhodnutí nastala (na Nové republice ZDE), který vzbudil poměrně velkou pozornost čtenářů. Jednak proto, abych mohl touto cestou odpovědět na některé jejich otázky, jednak proto, abych celou problematiku, která je pro nás pro všechny zcela zásadního charakteru, posunul ještě o něco dále. Proto i v této 2. části se snažím reagovat na některé dotazy vznesené ke shora uvedenému článku.


Část 2

Robotizace a její možné důsledky


Úvodem této části si nejprve řekněme něco o možných dopadech robotizace, která charakterizuje ohlašovaný příchod průmyslové revoluce 4.0. Tak, jako obvykle, lze technický pokrok buď využít ve prospěch lidstva či naopak zneužít ho proti lidstvu. Malým, leč klasickým příkladem bylo rozbíjení prvních strojů dělníky v Anglii, neboť „jim braly práci“.

Doba sice od těch časů značně pokročila, technický pokrok rovněž, zásadní otázka způsobu využití nových technologií však zůstala.

O tom se zmiňuji i v mém shora citovaném článku ze 17. 12.t.r. s tím, že varianta NWO počítá s likvidací 6,5 mld. obyvatel této planety (má zůstat jen zlatá miliarda) a později po plné robotizaci dokonce se snížením počtu obyvatel na pouhých 500 mil. lidí. Proč? No, přinejmenším z těchto důvodů:
 • úspora potravin a vody (stroje na rozdíl od lidí nejedí a nepijí);
 • zlepšení životního prostředí (menším počtem lidí bude planeta daleko méně zatěžována z hlediska jejich činnosti);
 • snazší ovládání zbývajícího počtu obyvatel planety, snazší logistika, administrativa atd.

U robotů nic takového nehrozí, pokud si je ovšem vedoucí elita NWO nenechá „přerůst přes hlavu“ a zamezí včasnými opatřeními tomu, aby roboti si časem vytvořili vlastní mozek v rozsahu umožňujícím pozdější vzpouru (oproti lidem se sníženým IQ na oněch 90, kteří takové vzpoury vůči vládnoucí špičce schopni nebudou). Pokud někdo v této souvislosti klade např. otázku, „je snad nemravné, že při stejném výsledku práce má mít lidstvo míň dřiny a více možností k plnohodnotnému životu“, tak při čtení mého článku ze 17. 12. t.r. evidentně někam zabloudil. Na nebezpečí, že lidé sice hovoří o jednom cíli, avšak spojují ho s cestou k tomu opačnému cíli, jsem upozorňoval již ve shora citovaném článku ze 17.12.2020.

Jde totiž o to, že v případě přechodu na NWO nelze hovořit o lidstvu, nýbrž pouze o torzu lidstva, více než 90 % lidské populace má být a konto nasazení robotů přece zlikvidováno, otroci nemají právo na nějaký plnohodnotný život, tak proč o něm v tomto kontextu uvažovat? Organizátory tohoto projektu navíc není lidstvo jako takové, to má být naopak obětí protagonistů NWO. Jen to lidé stále dostatečně nechápou či kvůli splácení hypoték, nákupům v supermarketech či plytkým zábavám to stále ve značném počtu ještě nevědí. V některých chudších zemích patří k takovým příčinám zaostalost, omezená možnost přístupu k sociálním sítím, náboženské předsudky apod. Z toho ale naše spoluobčany rozhodně podezírat nelze.

Jestli je tedy něco v souvislosti s plánovanou robotizací nemravného, pak je to záměr globalistů (protagonistů NWO) nahradit lidi roboty s cílem lidi zlikvidovat. A to je více než nemravné, to je zločin nejtěžšího kalibru. To je něco, co prováděli v podstatně menší míře (byť masově) nacisté ve vyhlazovacích koncentračních táborech za 2. světové války. A je druhotné, zda to bylo plynem či smrtícími injekcemi. V současnosti, resp. velmi blízké době to má být pro více než 90 % obyvatel Země „konečné řešení“. Tedy smrt. Pro nás pro všechny. Abstrahuji od snad v ojedinělých případech možné šance na dědičné otroctví v rámci kastovního systému jako součásti NWO. Jsme ale Slované a tedy „první na tapetě“. Velké naděje si nelze dělat.

Toto vše má probíhat za účasti našich lékařů a příp. za asistence policie, z nichž takto mají být vyrobeni spolupachatelé zmíněného zločinu. Předtím než budou ale sami zlikvidováni.

Svoboda, tato druhá alternativa, která je u nás (nejen) masmédii ale i politiky před námi utajována, spočívá nejen ve zcela odlišné koncepci udržitelného rozvoje, Je to varianta ruská (či spíše Putinova, neboť i v Rusku existují různé politické směry a některé spíše preferují sloužit Západu „až do roztrhání těla“ či vlastní smrti, což si stále nepřipouštějí).

Při této alternativě se počítá s:
 • udržitelným rozvojem na planetě až pro 10 mld. lidí;
 • náhradou lidské práce roboty tak, aby lidé měli větší čas na svůj osobní rozvoj;
 • využitím moderních poznatků vědy a techniky, a to v různých oborech (medicína, zemědělství, obnova pouštních oblastí, zajištění vody, v technických oblastech, ve využití volné energie, v dopravě atd. (prezident Trump hovořil opakovaně o tom, že po volbách v USA uvolní asi 6 tis. takových vynálezů k dispozici lidstvu. Tedy, bude-li mít k tomu po volbách příležitost);
 • ukončení válek, mírová spolupráce mezi národními státy;
 • podpora klasické rodiny atd.

To vše spolu se systémovou změnou v oblasti politicko-ekonomické a sociální by mělo pomoci při osvobozování lidstva. Ale nejde jen o to. Tato alternativa dává šanci na život. Nám všem, i našim rodinám.


Proč takové řešení nezavedou též v rámci NWO?


V souvislosti s rozvojem vědeckotechnického pokroku od počátku 1. technické revoluce (cca r. 1800) začalo vznikat po určitých obdobích (50 a více let – viz Kondratěvovy vlny) napětí mezi výrobními vztahy a existujícím politicko-ekonomickým systémem. Vědeckotechnický pokrok a inovace si tak vynucovaly i adekvátní změnu výrobních vztahů a návazně i politicko-ekonomického systému. Jeho změny či úpravy se neobešly bez konfliktů a válek.

V souvislosti se zavedením 1. průmyslové revoluce v Anglii 1770-1815 (tovární systém, Wattův parní stroj) dochází ve Francii k Velké francouzské revoluci, která umožňuje převést pracovní sílu z polí do továren s cílem udržet krok s anglickým konkurentem. Ve Francii a následně i jinde v Evropě proto nastupuje kapitalismus a vznik tržní společnost namísto feudalismu. Dále v tomto období přicházejí mechanické tkalcovské stavy, rozmach hutnictví železa atd.

Dlouhé vlny ekonomického rozvoje popsané Kondratěvem umožňovaly národům, které byly jejich iniciátory, globální ekonomickou a vojenskou nadvládu. Tj. vznik hegemona.

V souvislosti s pokračujícím vědecko-technickým pokrokem proběhly další 3 Kondratěvovy vlny:

2. K-vlna (1844-1896)

První vědecko-technická revoluce – éra železnice, telegrafu, prvních umělých hnojiv, vulkanizace kaučuku apod.. V USA vznikají průmysloví giganti a finanční oligarchie prorůstáním finančního a průmyslového kapitálu. Vznikají prvky nového hospodářského systému (monopolního kapitalismu).
Ve 2. části tohoto období začal zápas koloniálních mocností o rozdělení Afriky, Asie a Oceánie (1877-1914) – vývoz kapitálu, dochází k rozvoji imperialismu;


3. K-vlna (1896-1945)

Éra 2. vědecko-technické revoluce (telefon, kinematograf, elektromotor, generátor střídavého proudu, automobil, pneumatiky, letadlo, elektrolýza atd. ale též 1. linka na sériovou výrobu automobilů – Ford 1913). Boj o nové rozdělení trhů a kolonií – 1. sv. válka.

V 2. části tohoto období (1914-1945) – vznik masové výroby a tedy i potřeba masové spotřeby. Stimulace odbytu, státní zásahy do ekonomiky k doplnění nedostatečných soukromých investic, rostou problémy, vznikají 3 možné způsoby řešení:

 • Fašismus a nacismus (Itálie a Německo), státní kapitalismus, zbrojení, příprava na válku, nucené úspory;
 • moderní kapitalismus (státně-monopolní kapitalismus) – USA – New Deal (státní záruky za vklady na záchranu úvěrové soustavy, podhodnocení dolaru, státní subvence za nucené snížení zemědělské produkce, zkrácení týdenní pracovní doby a stanovení minimální mzdy, veřejné práce proti nezaměstnanosti);
 • nekapitalistická forma (socialismus, resp. stalinismus v Rusku) – centrální plánování, direktivní řízení, kolektivizace, znárodnění, státní monopol.

Dochází k selhání hospodářského liberalismu na Západě, depresi, světové krizi, přichází 2. světová válka.


4. K-vlna (1945-1993)

3. vědecko-technická (technologická) revoluce nastupuje ještě v průběhu (a důsledku) 2. sv. války – teorie relativity, kvantová teorie, molekulární biologie, syntetická chemie, rozvoj komunikační techniky, letectví, elektroniky, kosmonautiky atd.

Po „zlaté éře kapitalismu“ v 1. části tohoto období přichází ale světová hospodářská krize (1974-75) doprovázená výrazným inflačním procesem a strukturálními krizemi (energetická, surovinová a potravinová).

Od období 1965/70 probíhá dlouhá deprese, která je charakterizována současně krizí politickou, ekonomickou, ekologickou a morální.

Poté nastává budování nového transnacionálního produkčního způsobu (globalizace) a současně i k formování její materiálně-technické základny v rámci 4. technologické (informační) revoluce spojené s hledáním nových zdrojů energie (termojaderná syntéza, sluneční, větrná a geotermální energie), nových informačních technologií, nových průmyslových biotechnologií, bioinformatiky, genového inženýrství, nových zdrojů energií a high-tech obecně.

Nástup 5. K-vlny počátkem 90. let minulého století předvídané Kondratěvem však nenastal, často se hovoří o tom, že „svět se zaseknul na konci 4. K-vlny“.

V rámci 5. K-vlny by se měl uskutečnit přechod od tzv. industriálního typu technologií k tzv. superindustriálnímu až postindustriálnímu typu technologií – tj. od pásové sériové výroby k pružné automatizované výrobě, od masové výroby a spotřeby k individualizaci výroby a spotřeby, od centralizace výrobních kapacit k jejich decentralizaci, od urbanizace k deurbanizaci (a to na základě zdokonalení dopravních a telekomunikačních systémů), od technologií, kde příroda sloužila jako věčný a nevyčerpatelný „zdroj“ ekonomického bohatství k technologiím, kde naopak ekonomická aktivita se musí stát základem zachování přírodního prostředí atd. Má nastoupit robotizace a náhrada lidské práce roboty, kdy o práci má přijít až 90 % pracovníků.

Přechod na 5. Kondratěvovu vlnu má sice přinést žádoucí podstatný nárůst společenské produktivity a společenského bohatství, předtím však nutno zvládnout značné transakční náklady a nemalá rizika přechodového období (fáze turbulence), a to včetně možnosti zániku lidské civilizace v chaosu nezvládnutelných živelných přeměn.

Oddalování náběhu 5. K-vlny (a očekávaný konflikt s tím spojený) byly od 90. let minulého století kompenzovány lokálními válkami v různých koutech světa. Nyní nastává konflikt velký, a to v souvislosti s přestavbou USA, vyloučit stále nelze ani vypuknutí 3. světové války.

V souvislosti s přechodem na 5. K-vlnu bude nezbytně nutné řešit 2 následující otázky, a to:
 1. Co s více než 90 % obyvatelstva planety, která budou pro účely výrobního procesu dále nepotřebná.**** Řešením podle projektu NWO (Agenda 21) mají být přebyteční občané zlikvidováni v rámci projektu depopulace Země. Jde o 6,5 – 7 mld. lidí s likvidací po etapách, projekt depopulace již započal vnucovanou vakcinací s vedlejšími škodlivými účinky, jež bude možné dále zesílit prostřednictvím zapojení 5G sítí v určitém pásmu výkonnosti, kdy se z nich stává vojenská zbraň plošné likvidace nebo podle alternativního Putinova projektu zachovávat na planetě udržitelný rozvoj do 10 mld. osob s využitím moderních poznatků vědy a techniky k zajištění energetické a potravinové soběstačnosti, s úspornějším hospodařením se zdroji, s oddlužením všech subjektů a s novým začátkem. Základem společnosti i nadále klasická rodina.
 1. Jak obyvatele planety uživit. V případě uskutečnění NWO není prakticky doslova co řešit. Přes 90 % obyvatel má být zlikvidováno, zbytek bude z malé části vládnoucí vrstva na bázi kastovního (dědičného) systému, další část pak vojáci, úředníci, policisté. Největší část budou tvořit otroci, kteří (spolu s roboty) budou vydělávat na všechny. Nepotřebné osoby (a současně i přebytečné zdroje spotřeby) budou tedy zlikvidovány. V případě alternativního Putinova projektu se zachováním plného počtu lidí na planetě je dosud uvažován způsob spočívající v tom, že každý občan obdrží od státu garantovaný nepodmíněný příjem a někteří z občanů si budou moci ještě přivydělat vlastní prací, pokud se jim podaří sehnat pracovní místo. Existuje rovněž možnost expanze lidí na další planety, která je v pokročilejším stavu, než o jaké je lidstvo informováno.

A proč globalisté prosazující NWO nikdy nepřistoupí na 2. alternativu? Protože ta souvisí s odevzdáním jejich obrovských peněz, aby tak bylo možné oddlužit planetu, jejich rezignací na dosavadní mocenské posty a postavení a uvolněním zadržovaných vynálezů a dalších znalostí a vědomostí k dispozici lidstvu, čímž by ztratili trvale i svoji moc vyplývající z jimi utajovaných znalostí před ostatním lidstvem.

Zatímco globalisté bojují o udržení své moci a peněz (a někteří z nich i svých životů), zbytek lidstva bojuje o své životy, životy svých rodin, zbytek majetku, o svoji další životní perspektivu a klidný mírový život. Nenašli bychom určité srovnání této situace v našich dějinách s bojem husitů proti zahraniční expanzi? Není právě toto důvod k preventivnímu špinění jedné z nejvýznamnějších stránek našich dějin?


Shrnutí

Nejvyspělejší země jsou těmi, které by měly postrčit vývoj do 5. K-vlny. Zatímco řešení odkládaly, napětí mezi prosazující se průmyslovou revolucí 4.0 a za každou cenu prosazovanou globalizací spojenou s neoliberální podobou kapitalismu se zvyšovalo, ačkoliv neoliberální kapitalismus byl již překonán, jak shodně konstatovali prezidenti Trump, Putin a Si na závěr zasedání G-20 v Ósace již v červnu 2019.

Jak svého času konstatoval Vladimír Putin, globalizace je za daných okolností procesem objektivním, avšak způsob jejího provádění je procesem subjektivním. To se přesně odráží ve způsobu jejího provádění podle alternativ 1 a 2. Jde tedy o způsob jejího řešení a jeho důsledky pro lidstvo.

Další odklad nástupu 5. K-vlny ani řešení jejích dopadů již není možný. Zásadní otázkou přitom je, zda tato 5. K-vlna a s ní nastupující robotizace bude řešena ve prospěch úzké špičky lidí se snahou ovládnout planetu, tj. vesměs těch nejbohatších (globalistů) na úkor lidstva (a za cenu fyzické likvidace více než 90 % lidí) nebo ve prospěch lidstva na úkor úzké špičky lidí (globalistů) snažících se ovládnout planetu (ti přisluhující jsou jen jednorázovým spotřebním materiálem, ač to nechápou).

To logicky vyvolává tlak nejen na změnu formy politického uspořádání v mnohých zemích světa, nýbrž celého politického a ekonomického systému ve světě. Politický systém fungující na planetě ve shora uvedených obměnách (od feudalismu až do globalismu, otrokářství jsem nekomentoval).

Globalisté nemají šanci udržet si své obrovské majetky a moc v novém politickém systému, který by měl následovat, a proto raději usilují o návrat do feudalismu s výrazně fašistickými prvky. Možnosti kapitalismu byly totiž již vyčerpány. Nemá již další možnosti, jak a kam jít dále (omezené zdroje, nemožnost produkovat proto nadvýrobu k úhradě úroků, rostoucí předluženost zemí bez možnosti racionálního řešení v rámci systému, systém směřující k odnětí majetku až 98 % populace atd.). Proto i návrat k feudalismu, k určení lenního pána a leníků, obhospodařujících svá léna i s nevolníky.////

Vše tedy vyúsťuje v boj mezi světovými globalisty a lidstvem. Je to boj na život a na smrt, přečká pouze jeden z obou soupeřů. Otázkou přitom je v jakém stavu a v jakém prostředí. Globalisté přitom bojují o své obrovské majetky a moc, dohoda s nimi není možná, naproti tomu lidstvo bojuje o své životy a zbytek jim dosud neukradeného majetku, stejně tak i o přerozdělení ukradeného majetku (projekt GESARA) a o nastolení spravedlivějšího světa na nových základech. Zápas zbytku světa s globalisty bude nelehký avšak nikoliv nemožný.

Jak vidíte na příkladu Spojených států (a nejen tam), ten boj již probíhá.

Tak tedy, vážení spoluobčané, vyberte si podle vaší základní orientace a zájmu, zda jste ovčané jdoucí bezhlavě na smrt (jásání je přitom vítáno), nebo svobodní lidé bojující za život a perspektivu svoji i své rodiny.

Více nabídek není a dokonce je nám všem podsouváno, že NWO je naší jedinou možností, což je naprostá lež. Na delší přemítání jste měli neskonale času, takže by vám rozhodování v této zcela zásadní záležitosti nyní nemělo činit potíže.

Opravdu již není nač čekat! A pokud máte zájem o 2. alternativu, vězte, že nikdo jiný ji za nás nevybojuje!

Pokračování

32 komentářů :

 1. Díky za přesnou sumarizaci, ale základní problém je úplně někde jinde. Problém je v tom, že většinou lidi spí hlubokým spánkem a že právě probíhá boj o jejich záchranu vůbec nevnímají. Unikají závažné věci jako, že prezident Zeman už není president, kterého jsme většina volili

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. dobre dobre a treba nas partner uz neni ten ktereho jsme si brali pred lety ze? nebo ten kapitalismus jiz neni jak byval po 89 ze? nebo snad mnoho lidi myslelo ze havel je Buh a von nebyl co? dej nam jeste stupidnejsi priklad!!🤑🤑🤑

   Vymazat
  2. Už Werich řekl, že nejhorší je srážka s blbcem.

   Vymazat
  3. Jo to by "byly" časy kdyby na Hradě seděl Schwarzenberg nebo Drahoš. Po Hradčanském náměstí by nám pochodovali "sudeťáci", fašisté z Ukrajiny a podobní šmejdi. To by se našim pánům restauratérům a umělcům v Praze "dařilo".. A těch "turistů"...

   Vymazat
  4. Hlupáky autor nikdy nepřesvědčí, že kapitalizmus s námi nebude na věky a dnes se potácí v permanentní krizi, kterou předvídal K. Marx, což je vidět na základních kamenech kapitalizmu jakými jsou nulová úroková míra, nesplatitelné dluhy a akciový trh místo alokace kapitálu slouží jako finanční letadlo !! Morálka zlodějských, parazitických vrstev finanční oligarchie připomíná poslední etapu otrokářského Říma !!

   Vymazat
  5. lada srazce se vyhnes vychodem ze zrcadloveho bludiste! capiche?

   Vymazat
  6. (Lada se hada) domniva se,ze porazi sveho nepritele presidenta

   Pan ing Tichy napsal ten clanek ocividne pro stranu Piratu,ti prevzali od starsi generace stafetu mistru CR ve skoku na spek.
   Jsou to oni,kteri dostanou pod kuzi cip po vzoru cisla z obrovskeho vyvrazdovaciho tabora noveho koncentraku,do ktereho dojedou ve vlaku druzby s fasisty,kteri si sami sebe sdruzuji pd nazevem

   JSEM MODRY TROCKISTA NEOMARXISTA,kdo je vi?!.

   Do toho vlaku smrti sebou nyni strhavaji sve volice,kteri nevedouc,ze budou tomu viru slouzit za potravu freneticky tleskaji a krici

   GR TV rika v televizi,ze se mame nejlepe v zivote,tak to bude urcite pravda!
   Zdivocela masa mladych neomarxistu pohrda cinkalisty,kteri jim vycinkali kapitalismus bez privlastku a jejich mensina (thermoboys) posilena diktaturou tzv humanismu vlady mensiny nad vetsinou jim zajisti pad demokracie, zmatek anarchie a rozval statu,aby na jeho troskach po pochodu institucemi nakonec zajistili to co je naucili na kadlove iniversite tj. oslavu uceni kadla MARXE,kteremu vubec ani neporozumeli,ale je to jejich buch.

   Nejde mi do hlavy,proc spolecne s nami pan Tichy nezacal premenu spici a uondane OS obcanske spolecnosti na Ćeskou Spolecnost Volicu a frisko fisko nezacal spolecne s nami vystavovat jeji SKWELY PROGRAM.
   At prijde mezi nas a MY lidovi komentatori mu vysvetlime ,kde zacina hrat muzika!
   NO NI?


   Vymazat
  7. Za ten spanek a neinformovanost lide nemohou. Jsou od sametu masirovani zapadnim mainstreamem, ktery mu predkladaji poskoci USA v nasi medialni zumpe. Veri lzim i tomu, ze jsme na spravne ceste. Nejsme. Spravna cesta je cesta vzajemne spoluprace za respektovani a ucty k partnerovi bez nenavisti, podlosti, lzi a sankci. Sankcemi chteji vyprovokovat vsude prevrat, kde potrebuji dosadit sve loutky a zemi vydrancovat. Jako Rusko za Jelcina, Ukrajinu a vsechny vychodni staty. Ano, i Cesko! I vodu nam ukradli za pomoci politiku a zradcu, zlodeju oligarchu.

   Vymazat
  8. Dekuji za komentar,pane Vaclavejako male zvire tady budu trpelive cekat az se podari

   vybudovat Nove republice zamysleny web,noveho informacniho pole,ktere tu jeste neni a aby se dal duplikovat do vsech koutu republiky a vsude by se mohli pod jednotnymi clanky ucastnit prime demokracie ihned , podobne kvitka z certovy zahradky jako tady a ucit se diskusi bojem za nasi vec,nasich obcanskych zajmu, navrhu programu volicu,ktery bude ostrejsi nez ta nejostrejsi madarska paprika, az nam z pusy pujde ohen a dym!
   No ni?

   Vymazat
  9. Lada,
   spasenije utapajuščich dělo samych utapajuščich. I na ščot vaševo - naševo preziděnta: Aaa, měl jsem zapnutou azbuku, nevšiml jsem si. Tak tedy Zeman je týž Zeman, který sliboval býti prezidentem dolních deseti miliónů. Jen ve stěžejním okamžiku pro globální agendu Covid musel (musel?!) ukázat, kam patří. Vot maja traktovka - zas ta azbuka!

   Vymazat
 2. dobráku-babráku!!
  Již váš nick (přezdívka) je zavádějící, ale váš příspěvek je stupidní, počínaje prvním slovem. Svět je měněn již 9 000 let úzkou skupinou černé šlechty a GP a ikdyž mají znalosti starých civilizací, tu naši pidlivizaci vedou zcela bezpečně k likvidaci. Přitom naivně předpokládají, že jich se to netýká. Oni zlikvidují lidstvo (genetický potenciál) a zůstanou na planetě téměř sami se svým genetickým marasmem. Hrůza třepe kurníkem, i slepice přestanou snášet vejce!!

  OdpovědětVymazat
 3. ďuraku-.raku(nechci uzit vulgo prirovnani) kdyz jsi me tak napadl! no dedousi neplacej nesmysly a stupidnim si nazyvej sve blizni! ok ja te neoslovuji ani nenapada tak se na mne vyser! mas to? danke schoen!

  OdpovědětVymazat
 4. 17:39 apropo trep se jak chces i mimo kurnik hlavne na snasej zkata vejce dedo😂

  OdpovědětVymazat
 5. Admine děkuji!

  To, že jsi nesmázl odpověď nějakého "dobraka" a umožnil tak jeho autodehonestaci je pro ostatní diskutující podnětné a výchovné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. truhliku neplakej nam tu o sve debilite! tys me napadl ja tebe NE!
   tak se dej do klidu nesrovnavej mne Unknownem mas to?

   Vymazat
  2. Inteligentni deda truhla pry majitel zdejsiho webu,by rad zajistil 100% cenzuru,aby tady zustal sam.
   "Unknote" to je on co by te pak gumikoval,ma totiz rad pry jen "jeho" gumovladu,vi totiz ,ze tvoje prispevky jsou tady nejlepsi,nebo jak to vlastne je,vis to?

   Vymazat
 6. pratele kamaradi lide je treba se podivat na to Bozi oko ! ze to je symbol iluminatu zednaru kteri ovladaji svet! a ta banda NWO ze to jsou vlastne ONI jen opet pod jinym jmenem! believe it or not!!!smutne co?😭

  OdpovědětVymazat
 7. Rozvratem v 89 bylo jen získání všech schopných parazitů, k oddálení přicházející agonie kapitalizmu a tím získání času k možnému nalezení řešení. Degradace morálky mladých lidí postoupila na úroveň, ze které už není normální řešení, špatné zrušit a dobré vylepšit.

  OdpovědětVymazat
 8. Článek mi blíže objasnil spoustu věcí, ale nastolil i otázky. Např..."(prezident Trump hovořil opakovaně o tom, že po volbách v USA uvolní asi 6 tis. takových vynálezů k dispozici lidstvu. Tedy, bude-li mít k tomu po volbách příležitost)"..
  Otázka. Co se stalo s vynálezci? Proč jsou tyto vynálezy utajovány? Je to vojenské hledisko, nebo ekonomické či jiné? Za zmínku stojí i průmyslová revoluce. Tato revoluce v podstatě ušetřila namáhavou práci, pomohla k novým technologiím, ale velmi málo přispěla k ovlivnění jednání, myšlení či změnám osobnosti člověka. Kdežto u technologie umělé inteligence je tomu naopak. Může lidem posloužit, ale také je může jako osobnosti totálně zničit i zotročit. V tom vidím velmi velké nebezpečí. Je to technologie, která může zasahovat do sociálních vztahů, hodnot i kultury národů atd. Z jednotlivců se velmi lehce můžou stát nemyslící loutky, jejichž životy, city, hodnoty ovládá někde skrytý loutkovodič.

  OdpovědětVymazat
 9. abych nezapomel na dedu Truhlu je to po druhe co me napadl! takze "dont push me babe"! happy new york

  OdpovědětVymazat
 10. 60% HDP vytváří hospody,kavárny,ski areály i služby , tam robotizace nedosáhne , tak co je to za článek.Že se bude odstraňovat jednotvárná práce , to je v pořádku.Že budou programy na účetnictví nebo soudnictví bez účetních a soudců možná i učitelů , to bude určitě blízká budoucnost.

  OdpovědětVymazat
 11. Vzdyt se vsechno opakuje. Hitler tvrdil, ze Nemecko/Rise ma maly prostor a potrebuje ziskat nova uzemi na vychode. Dnesni Nemecko po valce ztratilo Pomoransko, hranice s Polskem byla posunuta na zapad. Ani velike reparace nezabranili vsak jeho prosperite. Byla to ucelova lez.
  Stejne lzi nam denne serviruji poskoci US fasistu v nasich mediich. Tentokrate je situace nebezpecnejsi, protoze se chystaji USA a jejich vazalove na dve posledni basty, surovinovou zakladnu Rusko a prumyslovy gigant Cinu. Sami jim dali vyroby a know how a ted s hruzou zjistili, ze bez cinskych vyrobku jsou jako pistolnik bez coltu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Vaclav./Co je zatim vsim/.
   Nektery tvrdili,ze Hitler hodne cetl a vzdelaval se a to nezustalo bez /velkyho, ohromnyho nastesti pro nas/,bez nasledku.
   Hodne lidem to taky skodi./i mne/.
   Chodil po horach a navic myslel.
   To skodi taky nekterym /i mne/.
   Asi takhle.
   Dolf uvazoval,jsem proti mocnym na svete,zidum ,ti se na mne spoji a nam germanum zamaznou predevsim prisun potravin,/Nemecko nemelo zadny problemy v tom smeru,tedy byl nejak dopredu a predcasne predposranej,co teprve bude,pocital s tim ,ale zapomnel na Lenina,kterej tvrdil ze kapitalista proda...a taky ze jo prodal a Rusko rozkvetlo do SSSR/ ,musim teda zautocit na vychod,okupovat /Ukrajinu/,ale to neslo bez utoku na Rusko cely/, aby Rise mela dostatek potravy a byla sobestacna.
   Znacna potrhla posedlost,zmenil se do zavislaka na tomhle reseni,kdyz moh zkusit se nejak se Stalinem dohodnout,kterej byl jaksi povolnej,z toho duvodu protoze na zasedani tvrdil ze SSSR je sto let za vopicema../Vedel to nejlip,ze jo?/.
   To neni vsechno, jo?
   Asi kdyby Dolf pockal,nekolik tejdnu,v tom jsme meli Kliku/vite odkud tu kliku/, mel za nekolik tejdnu tu atomovku, a potom celej svet..
   Ja zase v tom vidim,ruku osudu,karmu,opakovane zasahy vyssi moci a ja nevim,co vsecko..
   Napriklad jak my cesi,vyvazneme, prezivame..
   Kdyz se to vsecko opakuje..
   Prikladem opravdu bezprikladnym,byl ten Dolf, ale nedba se. Shrnuti a zase rozhrnuti.
   Casto se vyskytujici nenavisti,co automaticky dospeji do fanatismu a ztraty schopnosti a vsobecnemu oslepnuti.
   Potom postizenym nezbyde nic nez nasili.
   Usa,islam, jsou tady prikladem?

   Vymazat
 12. Tenhle clanek predjima NWO nadvladu a je tedy spekulativni. Nechybi sice moc, ale jeste nas tam nedostali. Bude zalezet na lidstvu i na tobe, jestli se chces stat otrokem nebo zachovat si svobodu. Ta je ted osekana az na kost. Vratit vse zpatky bude tezky boj. Sami se stanneho prava a moci nad nami nevzdaji. Podvod COVID je nebezpecnejsi nez valka, protoze neexistuje svoboda medii a politici jsou slouhove NWO, kteri vse prebiraji co jim reknou aby delali. Bez odporu a svedomi.
  Ten odpor muze prijit jedine zezdola a vycisteni spolecnosti bude nutne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady to je:Protože tento státeček-ČR je spravován zločinci poplatnými zájmovým skupinám působícími mimo Českou a Slovenskou republiku, je zcela zřejmé, že se tím tato organizovaná zločinecká skupina rádoby politiků dopouští další závažné trestné činnosti a to faktické genocidy obyvatel tohoto státu, dále poškozování společného majetku a vlastnictví státu, jasné zneužití pravomoci veřejného činitele a dalších trestných činů proti ČR. Do této organizované skupiny též patří všechny zaměstnanci sdělovacích prostředků, kteří svým patolízalským informačním postupem velkou měrou přispívají k provádění těchto trestných činů členy vlády a dalších institucí, navázaných na tuto činnost. Zejména jako organizovaná skupina hluboce pošlapala etiku novinářské práce a etiku lidskosti. Pevně věřím, že budou v brzké době obviněni z této tr. činnosti a budou odsouzeni a zároveň jim bude odebrána možnost profesně informovat veřejnost o dění jak doma, tak ve světě. Pokud někdo lidem vnucuje takto odporným způsobem a neustále dokola lež a absurdní nesmysly, nemá ve sdělovacích prostředcích co pohledávat. Tak se už PROBUĎME-občanská NEPOSLUŠNOST všech a všude by zabrala !

   Vymazat
  2. Nastesti pro nas nemaji ty schopnosti , inspirovat,planovat,hospodarit a vest, jako Putin.
   Jinak by uz nas davno meli.
   Maji obrovskou moc a prostredky,ale to je na rozdil od P. korumpuje.
   Zase maji prilezitost nas dostat pres pocitace ,algorythmy atd..
   Zase se nejak hrouti s Bidenem atd. a tak se veci snad zpomali.
   Nepisu o tom..To nejhorsi,co zname je proti tomu nic.

   Vymazat
 13. Tyhle svině jsou daleko horší než hitler ten byl proti nim břídil. Korák byl jen příprava na fázi dvě naočkují vyvolené a pustí opravdu zabijácký vir.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. cablik29. prosince 2020 22:36
   Možné to je. Někdo spoléhá na vakcínu, někdo na modlitbu, někdo na štěstí, někdo na kombinaci všeho. Mně osobně nezbývá, než se také nějak rozhodnout. Nejsem nejmladší, mám již nějaké neduhy, ale mám také nějaké zkušenosti. Proto se spolehnu na svůj rozum, úsudek, štěstí a zejména na svůj imunitní systém. Asi nemá tu sílu co míval, ale stále mu věřím více, než vakcínám za které se sám výrobce zbavil zodpovědnosti, kterou na sebe převzaly vlády, ale ve skutečnosti ta zodpovědnost spočívá na těch co vše platí. Neplatí vládní ani jiní činitelé. Ti vybírají peníze a jen rozhodují o tom, kolik a kam přesunou. Praktická zodpovědnost, které se výrobce zbavil je na každém z nás. Že by výrobce nevěděl proč tak činí? Pokud tomu tak je, proč se nezbaví zodpovědnosti za vakcíny, které jsou léty či desítkami let prověřeny? Je to pro mne nový poznatek. Výrobce se zbavuje zodpovědnosti za svůj výrobek. Který další tak učiní a vláda mu to odsouhlasí? Jinak nejsem proti vakcinaci. Každý sám za sebe. Když někdo namítne, že bych si měl pozdější léčbu hradit, mám odpověď. Platím tak jako ty. Také nepožaduji, aby jsi platil za léčbu následků své obezity, operce srdce, zlomeniny atd. Mně se to nestalo a tak na léčbu nemáš nárok, neboť jsi se choval nezodpovědně.

   Vymazat
  2. jj jsou daleko horsi nez Ada

   Vymazat
  3. 23:08 Vaše víra ve svou vlastní imunitu je jako víra v Boha. Nebo ve štěstí. Prostě je to jen slepá víra. Dá se to pochopit u mladých lidí, protože u nich to tak statisticky funguje. U lidí starších právě naopak.

   Vymazat
 14. Hrbitovy, hroby, rakve, funebraci
  a nahrobni kameny, plany, nad nimi,
  vidime honoraci.
  Pohrebni,pochody smutecni,nad nimi reci ,
  vence,pohrebni populace na place,
  hrobove ticho, uctivajici mlceni.
  Tajemstvi stoleta a zlate Mince.
  /Co nejsou po mamince/.Viry bez viry.
  A Hrany zvoni....
  Do vseho zase,Cesi po krky namaceny.
  A mysticka Praha.
  Clanek je vynikajici. Kazda veta je presnej hrebik do rakve.
  Rakvi a hrebu je porad treba vic.
  A zahady, dohady a legendy.
  Bryndy.
  Pro koho zdanlivy nesouvislosti.
  Dovolil bych si neco soukromnosti.
  Vas predchozi clanek byl ponekud ucesany v tom,jak ty iluminati meli plan a vsecko pokracovalo v case,
  jako na "dratku".
  Nemoznosti do tri dnu,zazraky ihned.
  To je normalka a kde ?
  Vyse uvedena fakta se nenapadne taky misi se slavne neslavnyma protokolama.
  A zadny zmeny, tady v tom litame opet my.
  Protokoly se tam udajne nepohrbivaly.
  Naopak. A. A.
  Beda, noc byla bleda.
  A kde jinde nez v Praze, na tom slavnym hrbitove
  ,kam se sjizdi a vocumuji ruiny,
  velky davy navstevniku z celyho sveta.
  Zadnej dulezitej nevynecha..
  Mozna,zjisti,ze vec specha.
  Zajisti se,do ruznych zmatenych nesouvislosti.
  A jak tohle zase , narymuje se ...
  /Animal Farm and House, kde Napoleon je ..../.

  OdpovědětVymazat
 15. Pozn.Ty protokoly byly sepsany prave v Praze na tom hrbitove.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.