Reklama

sobota 26. prosince 2020

Není nač čekat

Jaroslav Tichý

26.12.2020 Outsidermedia 

Vracím se touto cestou ještě k mému článku ze 17. 12. t.r. Doba osudového rozhodnutí 
(na Nové republice ZDE) nastala, který vzbudil poměrně velkou pozornost čtenářů. Jednak proto, abych mohl touto cestou odpovědět na některé jejich otázky, jednak proto, abych celou problematiku, která je pro nás pro všechny zcela zásadního charakteru, posunul ještě o něco dále.

Tak tedy nejprve k dotazům či reakcím, které s ohledem na důležité souvislosti jsem nucen rozdělit do několika částí.

Část 1


Svět je zadlužený. A kdepak je ten žijící věřitel našeho světa?


Svět je skutečně zadlužený, mnohé země dokonce nesplatitelným způsobem (USA, Řecko, Itálie, Španělsko ale i některé další, jiné do toho nemají daleko). Proč k tomuto stavu vůbec došlo? Příčina je zřejmá, je jí snaha ovládnout svět některými mocenskými skupinami pomocí dluhu. Protože to samo o sobě by fungovat nemuselo, používá se tato metoda v kombinaci s metodami dalšími.

Hlavními věřiteli jsou někteří představitelé globalistů, kteří jsou někdy uváděni ne zcela přesně pod vše zahrnujícím označením ilumináti. Právě ti tyto metody vůči okolnímu světu uplatňují.


Historie iluminátů

Původními Ilumináty (čili lidmi „osvícenými“) byli bavorští a později též severoitalští svobodní zednáři a jejich protějškem pak svobodní zednáři v USA. Ilumináti se později organizovali i v dalších zemích (Francie apod.).

Zakladatelem bavorských svobodných zednářů byl jezuita Adam Weishaupt (spolek založen v Ingolstadtu v r. 1776). Nástupcem Adama Weishaupta v čele bavorských (a později i severoitalských) svobodných zednářů byl italský politik Giuseppe Mazzini, a to v období 1834-1872. Ten byl ve styku se satanistou Albertem Pikem v USA (právník, spisovatel a generál armády Konfederace, svobodný zednář, nejvyšší představitel jižní jurisdikce Skotského ritu, 33. stupeň zasvěcení).

Pokud jde o ilumináty v pozdějším širším pojetí, rozumí se jimi zejména příslušníci starých královských a papežských pokrevních linií (černá šlechta) a 13 pokrevních dynastií (vesměs chazarských v čele s dynastií Rothschild), kdy nejprve docházelo k jejich propojení sňatky s černou šlechtou (zejména benátskou a janovskou), poté i k vytvoření „ďábelské trojice“ jejich organizačním spojením se svobodnými zednáři (původními Ilumináty) na kongresu ve Wilhelmsbadu v r. 1782. (K realizátorům projektu NWO patří ale i další seskupení, a to různé, především asijské dračí společnosti, ale též nacisté a některé tajné společnosti – např. americká Skull and Bones atd.)

Řeč je tedy o těch, kteří stojí ve stínu za největšími bankami a společnostmi. (Bližší informace na toto téma jsou k nalezení v archivu Svobodného vysílače v rámci seriálu pořadů o NWO a 13 pokrevních dynastiích z tohoto roku).


Metody k ovládnutí světa

Dluh se stal jednou z metod ovládnutí světa. Proto jsme i my (jako ČR), často zbytečně do něj tlačeni (viz naše účast na půjčce EU a její spoluručení za všechny státy EU). Jak si dále ukážeme, dluh není ale metodou jedinou. Metoda dluhu je často používána v kombinaci s některými metodami původních Iluminátu, kterými je třeba začít. Bez nich by se totiž dluhy jednotlivým zemím daly výrazně hůře vnucovat.

Některé metody původních Iluminátů, kteří též patří pod pozdější širší pojem ilumináti, se dostaly na veřejnost v r. 1785, kdy na cestě z Frankfurtu do Paříže do kurýra bavorských Iluminátů udeřil blesk a část spisů, které kurýr převážel, se dostala do rukou „nepovolaných osob“. Dokumenty se dochovaly a v nich se krom jiného píše o metodách doporučovaných A. Weishauptem iluminátům ve Francii:
 • …masy se dle vůle Iluminátů budou usměrňovat kontrolou tisku…
 • Je třeba až do krajnosti podporovat všechny špatné lidské zvyky, slabosti, vášně a chyby…
 • Navykneme národy na to, aby zdání považovaly za skutečnost, aby se spokojily s povrchním, hnaly se za zábavou a unavily se v nekončící závislosti hledáním něčeho nového…
 • Je třeba provokovat v Evropě osobnostní a národnostní protiklady, rasovou a náboženskou nenávist a vytvořit tako nepřekonatelné propasti…
 • Z řad otrocky podřízených je třeba volit ty, v jejichž minulosti je nějaké černé místo. To z nich udělá vykonavatele příkazů Iluminátů. Tak mohou Ilumináti měnit smysl zákonů i ústavy…
 • Díky korupci nejvyšších státních úředníků budou vlády půjčováním si peněz v zahraničí uvrženy do otroctví zadluženosti vůči Iluminátům, a státní dluhy tak budou citelně narůstat. Vyvolanými hospodářskými krizemi, když najednou stáhneme z provozu veškeré zlato, vyvoláme peněžní kolaps hospodářství neiluminovaných.
 • Moc peněz musí získat absolutní nadvládu v obchodě a řemeslech, aby průmyslníci prostřednictvím peněz získali absolutní moc…
 • Tak donutíme národy, aby světovládu nabídly Iluminátům. Nová světovláda musí vystupovat jako patron a dobrodinec národů a ony se jí pak podřídí dobrovolně. Jestliže se některý stát vzepře, podpoříme vojenský zásah sousedních států. Kdyby se tyto chtěly spojit, bude nutné rozpoutat světovou válku.

Všechny tyto ale i další záměry převzali ilumináti v širším složení za účelem ovládnutí světa a zavedení Nového světového řádu (NWO). A nejen to, jejich metody šly dále.

Nástupce Adama Weishaupta v čele bavorských (a později i severoitalských Svobodných zednářů) Giuseppe Mazzini byl ve styku se satanistou Albertem Pikem v USA (právník, spisovatel a generál armády Konfederace, svobodný zednář, nejvyšší představitel jižní jurisdikce Skotského ritu, 33. stupeň zasvěcení).

V dopisu z 15. srpna 1871, jež byl rovněž získán nepovolanými osobami, zasílá Pike Mazzinimu návod další metody na dobytí světa, a to ve třech světových válkách a cestu ke zřízení „Nového světového pořádku“. Návod spočívá v postupném rozpoutání 3 světových válek za níže uvedených okolností:
 • světová válka – musí být vyvolána, aby bylo Iluminátům umožněno odejmout moc ruským carům a vytvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší vyvolané agenty Iluminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží ke zničení ostatních vlád a oslabení různých náboženství.
 • světová válka – měla být vyrobena s panujícími názorovými rozdíly mezi německými nacionalisty a politickými sionisty. Tím mělo dojít k rozšíření ruské oblasti vlivu a založení státu Izrael v Palestině.
 • světová válka – Do světa vypustíme nihilisty a ateisty, vyprovokujeme ohromný společenský rozvrat, který v celé své nahotě a hrůze ukáže národu dopad absolutního ateismu, původce krutosti a nejkrvavějších nepokojů. Tak budou občané donuceni bránit se proti této menšině revolucionářů a vymýtit tyto ničitele civilizace. Většina občanů – pobožní, jací jsou – bude zklamána křesťanstvím a dezorientovaní budou hledat nové ideály. Nebudou však vědět, koho nebo co mají vzývat….
 • A tehdy je lidstvo zralé přijmout jasné světlo čistého luciferského učení, které se konečně vynese i na veřejnost a jeho doktrína se vyhlásí na celém světě. Bezprostředně bude navazovat na obecné zpátečnické hnutí, které se zrodí ze současného probíhajícího rozpadu křesťanství a ateismu.-----
 • Konec citace.

Ano, toto vše je obsahem dopisu adresovaného Pikem Mazzinimu 15. srpna 1871!!!

Srovnejme citovaný obsah obou dopisů s dneškem, nic vám to neříká?

Vše podle těchto záměrů iluminátům (globalistům) zatím vychází, mají i vybrané lidi na vedoucích místech, které z neznalosti či za pomoci masmédií a systému Dominion si stále dokola volíme. Nyní se nacházíme před opakovanou snahou rozpoutat 3. světovou válku. S tím souvisí i záměrný dovoz migrantů vč. islamistů a teroristů sunnitského vyznání do Evropy s cílem vyvolat v Evropě občanské války a chaos, kdy přes mezistupeň plánované náhrady sunnitského islámu v Evropě tím „správným“ šíitským má být nakonec vyhlášeno v rámci NWO jediné celosvětové náboženství a světovláda.

Metoda ovládnutí světa pomocí dluhu je především v náplni činnosti rothschildovské skupiny jako součásti iluminátů (resp. 13 pokrevních chazarských linií), která již dlouhá léta financuje celé státy. A co více, tato skupina financuje i války, a to vždy na obou stranách, takže nemůže prodělat. Proto jsou války pro ni a další (zbrojařské) subjekty tolik žádoucí, proto se zabývají i jejich podněcováním a organizací, a to nejpozději od 19. století.

Rothschildové též mají (či do doby Trumpových zásahů do ekonomiky USA měli) 53% podíl na amerických Federálních rezervách (FED), jež jsou od počátku (1913) v soukromém vlastnictví a kdy tisknou již po léta na objednávku americké federální vlády ničím nekryté dolary a ty pak „půjčují“ za úroky americké vládě, která je ze svých příjmů soukromým vlastníkům FEDu platí.

Za vše hovoří výrok Mayera Amschela Rothschilda (1743-1812): „Dokud mám kontrolu nad měnou národa, ani v nejmenším mne nezajímá, kdo dělá zákony.“

Dnes se potomci Rothschildů setkávají dvakrát denně v Londýně a diktují světu aktuální cenu zlata. Rozhodují tak též o tom, co udělá „Federal Reserve System“ s financováním Spojených států.

Situace je taková, že:
 • nejpozději od roku 1900 závisí na Rothschildově rodině a jejích společnících, kdy a kde bude v Evropě i jinde ve světě panovat právě inflace, měnová stabilita či konjunktura;
 • od r. 1913 mají Rothschildové majoritní podíl na amerických Federálních rezervách (FED), jež jsou v privátním vlastnictví, kdy na objednávku americké federální vlády tisknou ničím nekryté dolary a ty pak za úroky půjčují americké vládě, která tím dokrývá své deficitní potřeby;
 • Rothschildové (spolu)vlastní a kontrolují mnohé významné banky a společnosti, např. Bank of England, IBM Ltd., Barclays, J. P. Morgan Bank, US-Federal Reserve, National City Bank, Standard Oil, Tokio Pacific Holding, Shell, Kuhn, Loeb & Co., Arrow Fund Curacao a mnoho dalších;
 • výhradní rothschildovská kontrola nad světem peněz je jedním z nejlépe střežených a nejobtížněji proniknutelných tajemství novodobých dějin i současnosti.

Postupem času z peněz jako prostředku směny a uchovatele hodnot se stalo zboží, pomocí dluhu je ovládán fakticky celý svět. Přijímané úvěry musí být (pře)zajištěny majetkem dlužníků, o který dotyční přijdou, pokud včas neuhradí splátky jistiny či úroky k nim (příklad Řecko a prodej jeho přístavů, ostrovů a dalšího jeho nemovitého majetku).

Velké banky mají především zájem o nesplacené úvěry, neboť při realizaci náhradního způsobu splacení (bankrot a exekuce, prodej z konkursu apod.) jednak nabývají majetek dlužníka vesměs pod cenou a tedy bohatnou (nabývají větších hodnot, než které odpovídají poskytnutým úvěrům a úrokům); jednak napomáhají ke stahování majetku z celého světa ve prospěch některých z výše uvedených skupin akcionářů příslušné banky. Přímo či nepřímo.

Finanční a měnová politika naprosté většiny centrálních bank ve světě (s výjimkou Kuby, Iránu a Severní Koreje) je přitom řízena ze strany Světové banky a MMF, v Evropě pak i ECB, tedy opět globalistickými organizacemi. Nikoliv náhodou se proto Ruská federace úspěšně snaží o úplné oddlužení a vymanění se z tohoto vlivu. Úzká skupina ve špici mocenské pyramidy NWO tak již nabyla více než 80 % světového majetku a nyní usiluje o dokončení tohoto procesu.

K jeho urychlení má mimo jiné sloužit i tzv. koronavirová epidemie, která postupně likviduje malé a střední podnikání, poté dojde i na velké podnikání národního charakteru. Vše ve prospěch nadnárodních firem a závislosti občanů EU i naší země na jejich (ne)dodávkách. Cílem je tedy urychlit proces vrcholové koncentrace kapitálu, podmanění a pauperizace drtivé většiny z přeživších osob na planetě (z oněch cca 500 mil. lidí, kteří přežijí, což se nemá týkat Slovanů s výjimkou určitého počtu Rusů k těžbě surovin na Sibiři a Dálném východě).

Jsme tedy již před finále globalistického projektu Nového světového řádu. Přesto stále nechápeme a vesměs jen přihlížíme k blížící se naší záhubě. A zatím stále jen tlačíme košíky s nekvalitními potravinami z cizích supermarketů u nás za přemrštěné ceny k zatím ještě našim autům.

Neschopni zorganizovat se k odporu v našem nejvlastnějším zájmu stále jen čekáme. Nač? Snad na dokončení realizace celého projektu přechodu na NWO? To již bude na cokoliv pozdě.

Pokračování

21 komentářů :

 1. PAN ING.TICHY SE DAL DOBRE INFORMOVAT CO SE PRIPRAVUJE

  pro dalsi rok 2021.bylo plan dohodnut 29.3 2019 a terminem ihned a jen pan president Trump zkusil pry posunout realizaci do 1.1.2022.
  Je informovan i car Putin,ale on vidi,ze se musi zkusit postarat o Rusko a taky to dela ve spolupraci se svou centralni bankou,upravuje Ustavu a jak jste zde castecne informovani,rychle i dalsi zakony...
  Situace se vsak zhorsuje vyvolanou virovou pandemii a je docela mozne,ze se termin urychli,vidite koho posunuji kveslu v USA a to za jakoukoli cenu.
  Ti,kteri ovladaji pomci dluhu staty zemekoule proto uvazuji jak nas zbavit i hotovosti,aby kliknutim na pocitaci nas v pripade odporu zbavili jakychkoli moznosti nestat se jejich otroky.

  Nastava kriticka doba rozhodnuti postarat se jako stat, pokud to jeste vubec pujde,o sebe.
  Pokusme se uplne zdemolovanou OS-tzv Obcanskou spolecnost zacit transformovat v ČSV tj Ceskou spolecnost volicu.
  Je nacase zkusit neco co tu jeste nebylo a to vytvareni

  NAVRHU VZOROVEHO PROGRAMU SAMYCH OBCANU VOLICU..

  zacinaji z neho byt znamy prvni 3 body,takze se jako nic nedeje?
  Nebo snad ano, pane precedo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nazdar hmyzožravče,
   ty chceš zakládat nové hnutí? Víš, kolik je v ČR strana a straniček, hnutí a hnutíček? Podívej se na Wikipedii. Ač korektní, v tomhle případě slušně pravdivá. Víš, že třeba Piráti mají cca tisícovku členů a bude je volit půl milionu (pitomých) lidí?
   Proč sis nezaložil Kulatý stůl? Na NWOO visela výzva a program hezkých pár týdnů. Kdo si myslíš, že se ti do tvého hnutí přihlásí? Národ je zblblý a rozdělěný (cca 60% se chce nechat dobrovolně očkovat, cca 25% podporuje prolhaného, alibistického chaotika babiše a tyc chceš nové hnutí??? Dej si studenou sprchu a zalez do zpátky dírx. Do jara je ještě daleko...

   Smazat
  2. Nazdar Vlasto,ty stare projimadlo.proc myslis,ze chci jit na stranu.

   Na to ti kaslu,radsi sleduj co se deje.
   Uz vis co je to co chce ta SPD tj RASANTNE zmerit rezim?
   Napis zda vis co by dalo instalovat za SOLIDARNI STAT a zda vis co to je a proc jsi proti.
   Kulaty stul u souseda mela na starosti krepelka ANNA husita z obrany kresttanu,ale jak tam neco dala okamzite ji neomagistri z gumovlady mazli,tak ten stul udelali sisaty.
   Kdyby jsi byl dzentlmen tak si ji tam podporil,bo to melo za nasledek,ze tam ted uz skoro nikdo nechodi a tady je to to lepsi nabytek.
   Rekni Babusovi,at posle SPD prachy,aby bylo na koralku,cigara a zenske a ne koblihu.
   Pod napsat Sracovi,aby po nem poslal aspon 3,9 milionu eur x 2(vsecko drahne) a my tady kvitka z certovy zahradky mu zajistime takovy pochod institucemi o jakem se mu nikdy snit nesnilo a nepotrebuje platit neziskovky z tech tu je uz jen sranda.
   Rekni mu,ze ty fotky s tou dirou jsou fakt dobre,co myslis soupe s jeho na fotce vyfocenym korenem?
   No nikdo tu neni tak ti musim psat slusne no,ni?

   Smazat
 2. Nemyslím, že podmínkou toho, co se děje je až taková personalizace. Domnívám se, že především a téměř jedině, jde o vlastnost systému. Kdo se dost vypracoval, nebo šťastně dědil, ten se veze. Ti nezdatnější z nich, ti systém udržují, a pokud lze, dle svých užších zájmů upravují, upevňují a hájí.
  Jenže, žádné lidské dílo není věčné, ani to natolik blízké lidské povaze, jakým je kapitalismus. Ten svou přežilost vyřešit nemůže, ten se, z vlastní rozpornosti nutně zhroutí. Otázkou ovšem je, za jak dramatických okolností, s jakými ztrátami na životech. Když nakonec, za možné imploze, ani zánik lidstva vyloučit nelze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane unknowne 6:28 je to tak. Stále mnoho parazitečků nechápe, že budou také obětováni v novém holokostu. Právě ty nejvyšší hledají cestu, jak to vyřešit, aby z toho vyšli bez ztráty života. Pobyt na jiné planetě po čas armagedonu se jím nedaří a čas sekrátí.

   Smazat
 3. Tuknete si na Outsidermedia(nahore) a tam najdete i projev presidenta Trumpa z 22.12.2020

  s ceskymi titulky.Je to otresny projev a co se bude ted dit v USA to bude dost zajimave.
  Republikani,pokud Trumpa potopi se mohou dostat do turbulenci o kterych se jim doposud nesnilo.
  Jejich volici se totiz meni na trumpery.
  Projev pusobi,jako by se melo cosi semlit,co to asi bude?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krteček.
   Perfektní a souhlasím.
   Víme co dokáží demokraté v USA a to bude fofr ve světě.
   Ono to bylo už hodně dřív o ovládnutí společnosti penězi,už tito mamonáře kritizoval Ježíš Kristus.Po dalších staletích se rozšiřovali po světě a jak víme,byly i u založení USA,které dodnes využívají jako beranidlo pro celý svět.Také pak víme,že pomocí dolarů,si žijí nad poměry,ale na cizí účet.Jak už jsem psal Čína se ubránila barevné revoluci a to je ten důvod dalších problémů ve světě.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. ano a vime take kdo ovlada ameriku a financni svet jo a vime ze to jsou "vyvoleni" kteri se zvyvolili sami za vyvolene!😂😎😂

   Smazat
 4. Pane Tichý, moc velký dík za tento perfektně vysvětlující článek a odvahu napsat o vůdčí roli chazarů. Protože se oficiálně o jejich mnoho milionovém uskupení nic nepíše. Je neuvěřitelné jak dokázaly své původní spoluvěřící zdecimovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pradedo pozor uz se tu nesmi pouzivat slovo "chazar" zdejsi sioniste hlasi ze to je projev antisemitismu( jako vse co je proti zidum)😂😎😘

   Smazat
 5. Pane Tichý tak poraďte jak z toho ven my co to chápeme je nás málo a ostatní na to kašlou však se nic zatím neděje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. cablik.
   Je nás opravdu málo,co to chápou,ale jsme i malý stát.
   Ti co to chápou,tak se různě připraví a nebudou tolik překvapeni a zoulalý,nevědíci si rady,jako ti,co na to kašlou.

   Smazat
  2. Je otázka, jak dalece se může na takový tristní scénář připravit člověk zhýčkaný dnešní civilizací. Pokud je mi známo, velmi dobré přípravářské hnutí je rozvinuto třeba v USA. U nás to budou dobře zvládat lidi jako Dago a podobní. Ale co důchodce jako já, závislý na internetu, s nízkou penzí a slabou fyzičkou? Kdo se mě ujme??

   Smazat
  3. Pane Klokole,jako valecnik alternativy nejste sam

   Bojujete spolu s nami vsemi za SOLDARNI STAT a to bude panecku starosta jak byk a ne zlodej nasich penez a dvou tretin platu a penzi!

   Smazat
  4. Lukáši a kolokole, proto jsem přemluvil potomky aby se učily Rusky. Jiná cesta asi nebude a už se na ní dalo mnoho lidí i z tzv západu.

   Smazat
  5. Nevím proč se musíme pořád k nějaké velmocí tulit. Už i Neruda si to myslel. Třeba by to šlo jen po našem a za své. Jazyky se učme v izolaci žít nebudeme, férová spolupráce a obchod přece musí být možné.

   Smazat
  6. adonis 22:18 Objednejte si a pečlivě si pročtěte knihy od V. V. Pjakina - O světě křivých zrcadel II. Tam se dozvíte, co je to stát a co musí splňovat, aby mohl být státem s u v e r é n n í m , aby se nemusel "tulit" k jakékoli velmoci. Naše zemička již dávno není ani suverénní, dokonce už ani Českou republikou, ale vedena je pod potupným názvem jakousi Čechií - útvarem neobsahujícím žádnou existující historií. Jsme nejubožejší kolonií Západu (Neměcka), vysávanou nejen svým kolonizátorem, ale i EU (Bruselem). Měl jste sice krásný sen, jenž se mi líbí, ale měl byste se probudit, než s tímto snem šťastně usnete navěky. Bohužel, bez pomocného silného křídla nad námi, se v našem současném stavu nemůžeme obejít. A jediné křídlo, jež přichází v úvahu, je Rusko, nikdo jiný neexistuje. Stačí požádat. Ani Rusko totiž k nám nepřijde samo s nabídkou, to musíme učinit my sami. Nestane-li se tak, budeme hozeni přes palubu stejně, jako všechny ostatní zkažené, proradné a krvelačné západní země, usilující o zničení Ruska. Zatím se totiž chováme jako jejich nepřátelé, díky našim proradným vládám prostitutů a kolaborantů.

   Smazat
 6. A co když je vše jinak.
  https://celostnivzdelavani.cz/vyhledavani/nalezene-stranky?hledat=Sumersk%C3%A9+tabulky&oblast=1

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My lidé víme velmi málo-spíše nic nebo pouze LŽI !
   https://www.exopolitika.cz/svetove-podcenovani-hrozby-negativnich-anunnaki/5595
   https://www.exopolitika.cz/prezident-putin-prohlasuje-ze-kralovna-alzbeta-neni-clovek/5016
   https://www.exopolitika.cz/qanon-o-rothschildech-a-satanismu-trumpova-tajna-aliance-s-putinem/5006

   Smazat
 7. Ach jo, takže zase nic...
  LIDÉ, proberte se konečně a začněte sdílet, spojovat se, spolupracovat, organizovat se a prosazovat SVÉ společné ZÁJMY. Zapoměňte na osobní nevraživosti, nezabývejte se malichernostmi a řešte zásadní a systémové věci. Náznak zde byl na jaře, oprášete tu solidaritu a pusťte se do toho. Lhostejno, zda přes kulatý stůl či jakkoliv jinak. Ale neseďte se založenýma rukama a hlavně NEČEKEJTE na někoho, kdo NEPŘIJDE!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.