Reklama

sobota 16. ledna 2021

Dvě podoby současného českého vlasteneckého myšlení

Lednová esej Petra Hampla

16. 1. 2021

V roce 2011 napsal Jan Keller knihu "Tři sociální světy," ve které konstatoval, že zatímco nová vyšší třída se chová jako skutečná sociální třída (vědomí společného zájmu, určitá spolupráce při udržování svého panství atd.), nižší třídy nejsou schopny své zájmy hájit. Jsou rozbity do řady skupin a neuvědomují si společný zájem.


Bodem určitého obratu byl rok 2015, kdy migrační krize urychlila řadu společenských procesů. Nebylo možné skrýt proudy mladých bojovníků přicházejících do Evropy. Nebylo možné skrýt jejich vítězoslavné výrazy a pohrdání domácím obyvatelstvem. Dopady na životy lidí, kteří se ocitli v jejich dosahu, byly jednoznačné a razantní. A bylo také naprosto zřejmé, kteří lidé masovou migraci podporují a kteří se proti ní staví. Evropské společnosti prošly změnou. Nové vyšší třídě se pomalu začal rýsovat budoucí soupeř.

Od chaosu k sounáležitosti a zase zpět

V českém prostředí ke změně došlo už o dva roky dříve. Během prezidentské kampaně, kdy miliony příslušníků nižších tříd zjistily, že jsou předmětem otevřeného posměchu a pohrdání kosmopolitní elity sešikované ze Karlem Schwarzenbergem. A zjistily také, že tuto elitou mohou za určitých okolností porazit – i s jejími neomezenými finančními zdroji a faktickým mediálním monopolem.

Tento pocit se v roce 2015 prohloubil, nicméně česká společnost se účastnila stejného pohybu jako většina evropských společností. Řečeno s Karlem Marxem, nižší společenské vrstvy se měnily z „třídy o sobě“ v „třídu pro sebe.“

To, co se několik let formovalo, se v roce 2020 opět rozpadlo. Aspoň to tak vypadá v tuto chvíli. Epidemie covidu a karanténní opatření se stala tématem číslo jedna. Dělící linie sporu už není mezi nižší a vyšší sociální vrstvou, ale vede spíše podle věku, zdravotního stavu a profesí. Přitom tomu tak nemuselo být. Racionální opatření mohla být vedena společným zájmem, ale to se nepodařilo nikde v Evropě (snad kromě Maďarska). Nejradikálnější změnu přinesl covid v USA, kde se trumpovská koalice „rozštípla“. Donald Trump nakonec získal hlasy těch, kdo odmítají očkování i jakákoliv karanténní opatření, ale ztratil mezi těmi, pro které bylo řešení epidemie vysoko v žebříčku priorit.

I v českých podmínkách to mělo poměrně vyhrocenou podobu. Rozpadla se řada aktivistických skupin, které se snažily – více či méně úspěšně – být protiváhou kartelu prounijních politických stran a jim blízkých neziskovek. Covid nebyl jedinou příčinou a jedinou linií. Urychlil spíš růst trhliny, která existovala již delší dobu.

Masarykovci a ultrakonzervativci

Výsledkem není rozdělení do několika proudů, nýbrž pád do chaosu. Logicky by tedy měla následovat konsolidace – vytvoření menších, ale jasněji definovaných skupin. V tomto článku se pokusím pojmenovat hlavní parametry rozdělení. Jasné vymezení situace vždy usnadňuje spolupráci. Mimo jiné proto, že nic neničí dobré vztahy tolik jako nenaplněné očekávání.

Covid přitom není jediným tématem sporu. V říjnu a listopadu byli mnozí šokováni tím, že někteří konzervativní katolíci oslavovali čtyřsté výročí „vítězství“ na Bílé hoře, s tím, že násilná pobělohorská katolicizace národ zachránila z hluboké krize, kde se údajně měl v době reformace a humanismu nacházet. Ti radikálněji ladění pak přidali i odsouzení T.G. Masaryka, celého českého obrození a předválečného Československa jakožto „zednářského státu.“ Věřím, že mnozí konzervativní katolíci byli stejně překvapeni a rozhořčeni tím, že jejich sekulární spoluobčané urážejí a znevažují barokní povznesení národa. To není jen akademický spor. Promítá se do pohledu na českou státnost a

základní symboly dneška. A v řadě případů se promítá do osobních vztahů. Vedle toho existuje řada dalších linií sporu, z nichž které existují delší dobu, a některé eskalovaly až během poledního roku.

Nicméně navzdory tomu se snad zdá, že se formují dva proudy. Samozřejmě s tím, že některé osobnosti jsou nezařaditelné nebo se snaží udržet si jakési „nadstranické“ postavení.

Tyto proudy budu dočasně nazývat jako proud masarykovský a proud ultrakonzervativní. Prosím, aby to nebylo chápáno jako výtka či dokonce urážka. Pokud se najde lepší pojmenování, rád změním slovník.

Volnomyšlenkáři a tržní fundamentalisté

Čím se tedy proudy vlasteneckého myšlení liší.

Za prvé. Pohledem na národní hospodářství. Ultrakonzervativní proud vesměs počítá s nulovou nebo extrémně malou rolí státu v ekonomice. Stát je přece špatný hospodář, daně mají být co nejnižší, každý státní zásah vede ke zhoršení situace. Ideově se to opírá o klasiky liberální ekonomie – Hayeka, Friedmana, Missese apod.

Masarykovci naopak předpokládají aktivní roli státu, průmyslovou politiku, ochranu domácího trhu, minimální mzdu a další podobná opatření. Velmi populární je mezi nimi Piketty, ale nelze hovořit o nějakém jasném ideovém východisku, spíš o pragmatickém přístupu.

Tedy třeba pohled Hany Lipovské (nebo Markéty Šichtařové) proti pohledu Ilony Švihlíkové.

Za druhé. Pohled na náboženství a morálku. V rámci ultrakonzervativního proudu je častým ideálem návrat před průmyslovou revoluci, v krajních případech dokonce před evropskou reformaci (ať už se jedná o realitu nebo romantickou představu o těch dobách). To obnáší na jedné straně velmi přísnou osobní morálku, na druhé straně sympatie se sbližováním církve a státu. Současná vlna genderového šílenství a zpochybňování pohlavní identity je chápána jako logický důsledek dlouhodobého mravního úpadku.

Masarykovský proud je spíše liberální a volnomyšlenkářský. Každý ať si žije, jak mu vyhovuje, neškodí-li při tom ostatním. Nemá problém s nejrůznějšími sexuálními výstřednostmi, jsou-li realizovány v soukromí. K náboženství přistupuje rezervovaně až kriticky. Spíše než organizované náboženství jsou předmětem zájmu „humanitní hodnoty,“ „křesťanské hodnoty“, tedy jakési obecnější normy chování. Sbližování státu s kteroukoliv konkrétní církví je pokládáno za nepřijatelné. Současná vlna genderového šílenství a zpochybňování pohlavní identity je chápána spíše jako důsledek ekonomických zájmů.

Tedy třeba pohled Michala Semína proti pohledu Martina Konvičky.

Covid, věda, mystika

Za třetí. Vztah k vědě a racionalitě. Masarykovský proud má v této věci relativně bigotní přístup. Informace se ověřují a teorie mají být jasně formulovány. Technologický pokrok je chápán jako něco pozitivního. Věda je důvěryhodná (což nemusí znamenat důvěru vůči jednotlivým vědcům). Ultrakonzervativní proud je daleko otevřenější různým konspiracím, fantazijním vyprávěním a mystice, a je obecně poměrně kritický k moderní empirické vědě.

Tedy třeba pohled Petra Hampla proti pohledu Petra Hájka.

Co drží tyto a další postoje pohromadě? U masarykovského proudu je to jednoznačné, vlastně se jedná o pokračování osvícenského a post-osvícenského národovectví. Tak se na svět díval Masaryk,

lidé jemu blízcí i většina jeho předchůdců. U toho proudu, který jsem nazval ultrakonzervativním, se rýsuje otázka, jak došlo ke sblížení liberálních ekonomických postojů s velmi konzervativním náboženským pohledem. Může to být dáno tím, že liberální ekonomie se v tichosti přerodila v jakési tržní náboženství, které rezignovalo na zkoumání empirické skutečnosti, a které spočívá spíš v rituálním opakování pouček a mravním nátlaku na poražené současného systému, aby svou situaci snášeli bez odporu.

Další postoje vychází logicky z těch výše popsaných. Třeba k epidemii covidu.

„Jestliže byl důraz na společnost, kolektiv a spolupráci třicet let považován za bolševickou zhovadilost, za něco, co je potřeba tvrdě vymýtit a nahradit velkolepým já, pak se nelze divit vývoji epidemiologické situace u nás, nebo třeba v USA,“ popisuje to Ilona Švihlíková. „Jenže i společnost socio-ekonomicky rozervaná by měla být schopná „nastavit maják“, když přichází krize jiného typu, daná externě, která fatálně ohrožuje zdraví a životy lidí po celém světě. Odmítání pravidel, i když jsou stanovena k ochraně životů a zdraví, odmítání existence problému jako takového, je reakcí nedospělého jedince, oddaného užívání si, ale neschopného (když je třeba) přijmout odpovědnost a disciplinovat se.“

A přesně totéž konstatuje z druhé strany šéf hnutí proti lock-downům Jan Frank, když hovoří o zastáncích karanténních opatření jako o „latentních socialistech.“ Nechuť k jakékoliv kolektivní akci je podporována celkovou nedůvěrou vůči racionálním myšlenkovým postupům. To je patrné třeba z vyjádření Václava Klause staršího, že na statistické údaje nemusí být brán zřetel, jsou-li v rozporu s jeho osobní zkušeností („statisticky jsem už dávno zemřelý. A k žádné rizikové skupině nepatřím.“)

Levice versus pravice 2.0.?

Obdobné rozdíly vidíme v postoji k církevním a šlechtickým restitucím, přímé demokracii a dalším otázkách. Což nic nemění na tom, v čem se oba patriotické proudy shodnou – nezávislý národní stát, vlastní obrana, odmítání masové migrace a politického islámu.

Jak je z napsaného zřejmé, popsané myšlenkové proudy se v mnohém kryjí s konzervativní levicí a národoveckou pravicí. Není to však překrytí úplné. Mezi mysliteli konzervativní levice jsou někteří, kterým není myšlenka národní samostatnosti nijak blízká (i když tolerance roste) a pro které je odmítání islamizace Evropy svatokrádeží. A naopak mezi masarykovskými patrioty jsou osobnosti, pro které je už samotný termín „levice“ psychologicky nepřijatelný. Částečně díky osobním životním příběhům, ale i proto, že je pro ně těžké odlišit zběsilé anticivilizační hordy, arogantní byrokracii velkých levicových stran či odborových centrál, a autentické dělnické hnutí. Ostatně, ani na levici není shoda v tom, jak vlastně levici definovat. Třeba dosud nepublikovaný text Jaromíra Hořáka "Konzervativní levice a její rivalové" vidí hlavní rozdíly mezi konzervativní levicí a alt-right v antikomunismu, klausismu a vztahu k volnému trhu. V tomto smyslu by bylo možné označit za levičáky i mnohé vlastence, kteří byli v 90. letech horlivými zastánci klausovské ODS. Předpokládám, že debaty na toto téma budou nadále pokračovat.

Vstříc prezidentským volbám

Ikonickou postavou masarykovců je profesor Jan Keller, ikonickou postavou ultrakonzervativců profesor Václav Klaus. Přestože nemá blízko ke konspiračním fantaziím ani k radikálním náboženským postojům, má schopnost kolem sebe takové lidi shromažďovat a získávat jejich loajalitu. Základním politickým domovem ultrakonzervativců je Institut Václava Klause, masarykovce najdete v SPD a KSČM (obě tyto strany však pokrývají mnohem širší spektrum názorů).

Bude pokračovat další dělení na menší proudy? Můj odhad je, že nikoliv. Prostě proto, že existuje určitá dolní hranice počtu aktivistů a příznivců, pod kterou není možné klesnout. Můžeme však očekávat konsolidaci obou proudů – docela prostě proto, že lidé mají přirozenou tendenci zvát na semináře, konference a setkání názorově podobné lidi. A protože názorová podobnost vytváří důvěru.

V ideálním případě se budou oba proudy konsolidovat natolik, aby mezi nimi mohla probíhat jednání a aby bylo možné znovu budovat důvěru tak pošramocenou v roce 2020. Ideálně tak, aby to umožnilo spolupráci během prezidentských voleb 2021. 

 

(Pozn. redakce: Petr Hampl nám slíbil, že bude své eseje psát pro NR pravidelně každý měsíc.)

42 komentářů :

 1. Tuto URL berte jako komentář v diskusi na téma národní existence!!

  https://www.protiproud.cz/duchovni-svet/5569-idea-ceskeho-narodniho-statu-ve-tretim-tisicileti-jsme-smrtelni-narod-je-vecny-blouzneni-globalnich-pomatencu-rad-proti-chaosu-bude-nasich-pravnuku-uz-jen-40-procent-spolecne-premyslejme-zaklad-k-dulezite-diskusi.htm

  Pan Dvořák by mohl celý krátký článek zveřejnit na NR a okomentovat.

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji za tento článek. Podle mého soudu je to výborný základ k diskusi,ze které může vzejít i dobré řešení.Poslední odstavec článku definuje cíl, který je nejen reálně možný, ale nezbytný, chceme-li zachránit a uchránit v této zemi svobodu a demokracii.
  Umím si představit, že se oba proudy dokáží shodnout na podstatných a základních podmínkách a pravidlech fungování věcí veřejných v zemi. Po třiceti letech marasmu nastalo u značné části obou směrů zmoudření. Vím to, s lidmi, se kterými bychom si před lety nedokázali, z ideologických důvodů, ani podat ruku, se dnes umíme bavit a shodnout na mnoha věcech. Na mnohém ne, ale to jsou věci k následné diskusi. Například míra ingerence státu do života občanů.
  Mohlo by to vyjít, pokud dáme na společný pud "vlastenecké" sebezáchovy.

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud chce česká veřejnost prezidenta, který by byl schopen racionálně vnímat svět kolem nás i ten za hranicemi Česka, nevidím zde žádné levicové kandidáty, s nějakou šancí na úspěch, kromě profesora Kellera. Je vzdělaný, inteligentní, jazykově vybavený, v politice nějaký čas působil a i když ho to asi dost znechutilo, možná by se dal přemluvit a vzít kamńdidaturu jako závazek vůči české veřejnosti. Za sebe říkám, že bych bez dlouhého váhání volil. A do úvahy bych bral i dalšího inteligentního člověka - Ivana Davida. Platí o něm stejná slova jako u Kellera.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I já se připojuji ke kandidatuře pana Kellera a pana Davida.

   Vymazat
  2. Kolem volby prezidenta bude zase mediální štvanice "objektivní" ČT a ČRo. A ovčané zase budou přežvykovat a čumět. V souvislosti s děním v Česku se nabízí báseň Jana Kollára z roku 1824 pod názvem Slávy dcera. Cituji úvod:"Aj zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, někdy kolébka, nyní národa mého rakev.
   Karel.

   Vymazat
 4. Já bych to zjednodušil jsou dva proudy jeden slouží americkým rasistům a podporují NWO a globalizaci říkají si Evropané a světáci. Druhý proud jsou Český občané a vlastenci co jim na rodné zemi záleží. Oni nesmí vyhrát nebo bude s Čechy ámen.

  OdpovědětVymazat
 5. Chtělo by se napsat víc, ale není kdy. Takže: Výborně, výborně a ještě jednou výborně. Eseje Petra Hampla ("pravice") tady budou cenné z obdobných důvodů jako práce Petra Kužvarta ("levice") o real soc (snad se to přirovnání nikoho nedotkne). Systematické, logicky členěné a klidné podání věci prostě vede nás čtenáře k zamyšlení a k rozumné diskusi (aspoň občas). A v-v-vo tom to přeci je. Bez ohledu na míru souhlasu. Naopak, pohádat se o věc se nebojme soudruh nesoudruh.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Proto také NR rád čtu.

   Vymazat
  2. Pan Keller je zrejme v zajeti uhledneho disciplinovaneho zarazovani vsech veci do krabicek.
   Napr. nahore:Tri svety.
   Systemy,jinde, I.,II.,II. a IV. Jsem videl nekde.
   Ostatni to pak opakuji a chlebarsky rozpatlavaji.
   Aspon je didaktickej prehled ,nez do toho nekdo zase kopne.

   Vymazat
 6. Uvidíme po říjnových volbách jak je to s koalicí ANO,ČSSD,KSČM a pak bude možné hledat kandidáta na presidenta. Po 30 letech marasmu nejen politiky je společnost rozvrácená na malé skupinky a 40% nechodí k volbám. Uvidíme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, souhlasím, že naše společnost je rozdělená, spíše rozeštvaná cílevědomou masáží "objektivní" ČT a ČRo a o novinářích raději ani nemluvit, tady souhlasím s prezidentem Zemanem, když o novinářích hovoří pohrdlivě. Stačí jen sledovat tiskové besedy a ubohé dotazy čmáralů, podle úrovně dotazu lze usuzovat o úrovni tazatele. Celá politická mašinerie se snaží národ zozeštvat podle známého "rozděl a panuj".
   Slavná tzv. opozice je v dnešní době vyloženě pátou kolonou hájící zájmy cizáků. Je to ubohé, ale výnosné. Penízky se jim sypou a odpovědnost žádná. Hnus, velebnosti. Karel.

   Vymazat
 7. Vendu Klause není možné řadit mezi konzervativce. To jsou
  slušně a tradičně vychovaní lidé, nekradou a neječí na náměstích proti nošení roušek - v době války s virem. Venda do politiky nepatří. Je to exces i mezi narcisty kterým v ČR umožnili kalit vodu a oblbovat lidi - zkažená média plná
  bývalých komoušů- nyní bojovníků proti komunismu nebo emigrantů z Hlasu Ameriky či Svobodné Evropy vychovaných v duchu studené války tamními tajnými službami. V tom se asi moc nepletu že .

  OdpovědětVymazat
 8. Každá revoluce i ta sametová rozhoupá pomyslné kyvadlo, jde -li z gruntu i o majetek. Přirovnání k Bílé hoře tedy sedí. Jak dlouho trvalo tehdejší i dnešní společnosti si uvědomit, že jsme pod cizími pány? Jistě hned ale řešení na dlouho. Vznikem 1.republiky jsme se odstřihli od říše, "Hitler" se to pokusil zvrátit. Dostal nás do jiné říše ale bývalí mocipáni ostrouhali. Teprve v 89. s epizodou 68.dal šanci "mírové" revanši. Ještě nemají vyhráno, jsou tu Benešovy dekrety a stále platné mezinárodní právo.
  Nechceme-li čekat znovu staletí na práva Českého státu, považuji za rozumné v příštích parlamentních volbách volit tz."Panskou jednotu", která to bude veřejně deklarovat a i potají koordinovat. Tím se eliminují "cizáci" i v rouše beránčím. Čekám tedy co nejširší národní, nešovinistickou kampaň útočící jen proti cizímu vlivu argumenty. Místo plošných plakátů bych vsadil na "historii" protivníků. Pokud i oni použijí stejnou taktiku, zbudou nám "bílí holoubci" k zulíbání, tedy okroužkování.

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý článek na aktuální téma. Reálně je tady SPD a Trikolóra. Myslím, že tato situace se vyprofilovala zcela přirozeně. Trikolóra je poněkud pozadu. Klaus mladší si stěžuje, že s tím sekne, když dostal ve volbách tak málo hlasů. Jenže jak je tady Trikolóra dlouho? Od roku 2019, rok a půl, zatímco SPD od roku 2015. Klaus mladší by chtěl všechno hned bez práce! Věřím tomu, že Trikolóra bude nabírat hlasy, stejně jako SPD, ale v Trikolóře pro to musí ještě něco odmakat.
  Někdo to může vnímat jako tříštění, nicméně já toto pravo-levé rozdělení vlasteneckého křídla považuji za správné, přirozené a pro fungování vlastenecké scény prospěšné. Pokud by se Trikolóře podařilo dostat do parlamentu (jako že si myslím, že se jim to povede až u voleb za čtyři roky, pokud vytrvají), obě vlastenecké strany mohou fungovat v koalici, nebo alespoň s tichou podporou. Každopádně budou dělat vlasteneckou politiku.
  Čeká nás náročné období, kdy neomarxismus sehraje svůj poslední part a pak se odebere za marxismem na smetiště dějin. V jaké podobě z toho vyjde Česká republika, bude záležet na tom, jak daleko zajde řádění Pirátů a jak dalece se jim podaří poškodit český genofond a zlikvidovat atributy české státnosti. Pokud se tedy dostanou k moci. Ač ateista, doufám, že se kardinál Duka a všichni vlastenečtí křesťané budou až do podzimních voleb modlit ke všem svatým, aby k tomu nedošlo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenomže Trikólora je momentálně spíš škodlivá, protože bude tříštit vlastenecké hlasy. Když se nedostane do sněmovny, což tak vypadá, tak jejich hlasy získá Kalousek s Fialou a Babiš. To opravdu chtějí vlastenci, co chtějí czexit? Myslím, že ne.

   Kdyby Trikolora sebrala hlasy hlavně ODS, tak to by bylo pozitivní, jenže moc to nevypadá. Klaus ml. spíš jde zbaběle na ruku médiím a útočil na SPD. Proč nesbírá body na tak snadném terči, jakým je směšný poskok Fiala se svým mizerně hraným pobouřením před kamerou a směšnou prezentací na síti? Klausům jde bohužel o obnovu staré zlodějské klientelistické ODS, kde prý "neexistují špinavé peníze" a ta vyhovuje jen určité vrstvě podnikatelů.

   Vymazat
  2. K pisateli, Petr 16. ledna 2021 16:16
   Jen poznámku k Vaší úvaze, že... "Čeká nás náročné období, kdy neomarxismus sehraje svůj poslední part a pak se odebere za marxismem na smetiště dějin."
   Možná jste si nevšiml poznámky P. Hampla, kterou uvedl myšlenku K. Marxe o změně „třídy o sobě“ v „třídu pro sebe.“ Nebudu vysvětlovat smysl, této myšlenky, ale položím otázku. Která třída je v současné době bez pochybnosti, třídou pro sebe ?
   Za Marxe byla buržoazie a dělníci, dělníci si uvědomili své postavení a vedli boj za svá práva. Dnes třídou pro sebe je bohužel jen a "pouze" ta nejvyšší třída. Mezinárodní finanční kapitál. O tom jak je dnes bohatství ve světě rozděleno jste asi slyšel.
   O neomarxismu o umělém pojmu, nemluvím. Neexistuje, kdo je jeho představitelem onen nadnárodní kapitál, kdo jsou ti neomarxisté, jsou zakuklení v EU ?
   A k Marxovi, kdyby z Marxe nezůstalo vůbec nic , tak je zde jeho odkaz "sociálního osvobození a plnohodnotný rozvoj člověka ". Takže skončí na smetišti dějin a zůstane nám na celém světě ta jediná třída pro sebe a nastane všeobecný blahobyt a ráj. No a samozřejmě v ČR samozřejmě také.
   Již jsem o tom psal, představte si, že o tom co jsem napsal, se v současnosti vede diskuze v Japonsku. Aby cílem nebyla honba za ziskem, ale „štěstí člověka“. Je to Marx, asi není, ale jsou to i jeho myšlenky. Nová levice, která možná vznikne nebude o Marxovi vůbec mluvit, ale bude mít možná stejné cíle. Možná se levicí nazývat nebude, ale pokud bude proti válkám, humanistická a mít tyto cíle, tak to levice bude, aniž by se tak nazývala.

   Vymazat
  3. Vy píšete o Marxovi, já píšu o marxismu, jako souboru ideologických dogmat. Dvě odlišné věci. Nepopírám, že Marxovy myšlenky mají svoji hodnotu. Nicméně marxismus jako společenská ideologie, v té formě jaké byl, nepřežil.
   Vyměnil, či spíše porazil, ho neomarxismus. Ten nastoupil s Havlem v 89´. Vyznačoval se ostře vymezeným antikomunismem, k čemuž si z marxismu ponechal narativ třídního boje, kde nepřítelem nebyli kapitalisté, ale komunisté, či jakákoli autorita vyjma USA. Jinak byla ideologie marxismu kompletně vykuchána a obsah nahrazen ideologickou doktrínou lidských práv a vším tím všeobecně známým bizárem. Vatikánem neomarxismu se stal Washington a papežem Soroš.
   Soroš je stále velice nedoceněná postava, která hrála zásadní roli při evoluci neomarxismu.
   Soroš rozšířil neomarxismus o ideologii otevřené společnosti, vycházející z Poppera. Jedná se o genocidní ideologii, kdy je pomocí masivní migrace přepsán genetický kód likvidovaného národa. Cílem je vytvořit mišmaš dezorientovaných jedinců různých ras, který bude ideálním substrátem pro novou neomarxistickou společnost.
   Paradoxem je, že zatímco Popper (mimochodem Žid s kořeny v Čechách) definoval otevřenou společnost jako společnost, kde nebude při politické výměně docházet ke krvavým převratům, velká část Sorošem organizovaných převratů byla krvavá.
   Soroš nám vybral Havla. Informace sice známá, ale opět nedoceněná. Byl to Soroš, kdo rozpoznal v Havlovi schopného neomarxistu, několik let ho živil a osobně dojednal s Čalfou jeho jmenování. V současnosti se dají jako neomarxistické spolehlivě identifikovat tři strany Piráti, ČSSD a STAN.
   Proč to píšu, protože více než sto let byla česká levice v zajetí importovaných ideologií, marxismu a neomarxismu. Došlo to tak daleko, že se levice s těmito ideologiemi začala zaměňovat. Neomarxismus měl na myšlení lidí stejně absolutistické nároky, jako marxismus.
   Domnívám se, že nastal čas, aby lidé odhodili tyto ideologické helmy, které sevřely jejich hlavy a vrátili se k přirozenosti, k tomu, co cítí ve svém srdci. Já ve svém srdci cítím to, co Petr Hampl nazývá Masarykovskou levicí.

   Vymazat
  4. Klaus Junior?
   Jako ministr školství všemi deseti, jako president, nebo nedej bože premiér, ani náhodou.
   Proč? Protože mám dobrou paměť a pamatuji si co kdo a kdy hlásá. Co hlásal ohledě odchodu z EU když se sebevyrazil z ODS a když zakládal Trikoloru, a co co nedávno o dětinkosti. Prostě kamvítrplášť.
   Navíc není takový, jak se prezentuje. Viz jeho vyjádření o voličích SPD jako o bandě kriminálníků a kecy o Japoncích. Takže navíc záludný kamvítrplášť.
   Zkrátka jako ministr školství by byl vynikající, jako prezident, nebo dokonce premiér, škodná.

   Vymazat
  5. Rudý škorpióne, o tom, jestli je czexit vlastenecký čin, by se dalo pochybovat. Po czexitu obyvatelstvo zchudne, o tom snad nepochybuje nikdo. Takže pokud například já chci žít v bohatém státě, czexit za vlastenectví nepovažuji. Pokud někdo chce zchudnout, prosím, račte posílat třetinu mzdy na opuštěné děti. To jako simulaci czexitu.

   Vymazat
  6. Martine, prosím vysvětlete, jak obyvatelstvo zchudne, když vystoupíme z EU? Vy ty následky máte jistě spočítané. Prosím, uveďte příklad.

   Vymazat
  7. Martine a pane Dvořáku!

   Czechxitem obyvatelstvo české kotliny zaručeně a podstatně zchudne, protože zkříží zájmy světovládců na NWO a to se nezapomíná ani neodpouští.
   Vládci světa, prostřednictvím majitelů peněz (chazarů) používají tzv. peníze jako průtokáč (otevřít, přiškrtit či zavřít ventil) a tím drží elity (jelita) všech podřízených protektorátů na tzv. krátké uzdě. Z otěží se jim vysmekává Čína, Rusko a pár minizemiček, ale celá EU to nejsou jen otěže, ale i pořádné ostruhy.
   Takže mudrování o tom zda líp či hůře jak vlastenecké či globalistické je mimo mísu (protektoři na to nemají ani nebudou mít vliv).
   Průserem světa je totální neinformovanost a bezezdrojnost obyčejných lidí práce celého světa (pro pana Dvořáka gojimů). Jak říká agent GP pan VK "a tím je to dané". A měl by pravdu, kdyby současně neplatilo Hájkovo "žádný plán nikdy nevyjde", (dodávám "úplně", protože částečně již mnoho plánů vyšlo na celá tisíciletí).

   Vymazat
  8. 10:38- Souhlasím, buď počkat na kolaps EU nebo získat spojence uvnitř, V4? a rozpad uspíšit.

   Vymazat
  9. K Petr16. ledna 2021 20:07 1.část
   Píši o Marxovi i o marxismu jako o teorii. Nepíši o marxismu jako o ideologii. První kdo hovoří o „marxismu“ byl V. I. Lenin v r.1913 v publikaci „K. Marx - B. Engels - Tři zdroje a tři součásti marxismu“. Ale na tuto knížku nemůžeme nahlížet, jako na „ideologickou“ knížku. I když samozřejmě obhajoba dělnického hnutí a jeho uvědomění si až po „třídu pro sebe“ i obhajobu obsahovala. Byly v ní životopisy K. Marxe o filosofickém materialismu, materialistickém pojetí dějin, Marxovo ekonomické učení, socialismu a taktice třídního boje proletariátu. Byla tam i stať o životě a díle B. Engelse. Tato malá knížka popsala hlavní myšlenky Marxe. Faktem je , že Lenin nazval tyto myšlenky „marxismem“.
   Pokud vím, tak se za minulého režimu byla oficiální "ideologie" tzv. marxismus-leninismus. Ale to byl umělý „výrobek“, "ideologů" na objednávku režimu. V.I.Lenin by se musel v hrobě převracet co "ideologové" zplodili.
   "Marxismus" jako ucelená teorie a ideologie neexistuje (nikdo jí nesepsal až na onen výrobek). Jsou to nejen Marxovi myšlenky, které zanechali myslitelé i dělnického hnutí. Ve filozofii, materialistické metodologii poznávání světa, ekonomice ve svých článcích, spisech, organizování dělnického hnutí. To můžeme marxismem nazvat. V Kapitálu Marx zcela rozebral kapitalistický způsob výroby, přes akumulaci kapitálu až po začínající expanzi do kolonií. Samozřejmě, že se kapitál úplně změnil, ale to zásadní, podstatné se na něm nezměnilo nic.
   Pro současné pojetí „marxismu“ je podstatné vědění a poznání, které je samozřejmě bez oněch dogmat o kterých píšete. Na př.Marx, socialismus může zvítězit jen v těch nejrozvinutějších zemích světa. Levicové myšlení musí reagovat na současný globální kapitalismu a jeho nové formy vykořisťování. Myslím, že je na čem stavět, podstata kapitalismu je naprosto stejná.
   Vy píšete o marxismu, jako souboru „ideologických dogmat“. To si, ale nerozumíme. Něco jiného je teorie vývoje společnosti (samozřejmě nemusíte s ní souhlasit), dobře nazvu to marxismem, ale něco úplně jiného je „ideologie“, velmi zjednoduším, je to souhrn „všeho“ co má obhájit určitou teorii.
   Píšete, že marxismus jako „společenská ideologie“, pokud myslíte „ideologie společnosti“, tak s Vámi souhlasím, protože umělá ideologie „marxismu-leninismu“ nepřežila, ale ne díky svým prvotním tvůrcům a myšlenkám, ale tím, že se jí chopila „byrokratická stranická“ struktura, která mimo jiné dojela na to na co dojedou i dnešní „ideologové“ a to, že pokud chci „společnost měnit“, tak musím pracovat jen s pravdivými údaji a fakty.

   Vymazat
  10. 2.část k K Petr16. ledna 2021 20:07
   Říkáte, že marxismus byl poražen neomarxismem. Ten nastoupil s Havlem. Já na těchto stránkách již o neomarxismu psal. Je to marné a on ten „neomarxismus“, asi v hlavách opravdu existuje. Prvním neomarxistou byl Havel, to je pro mě novinka, ale dobře.

   Pod tímto termínem můžu komukoli osočovat, nadávat, vinit ho za všechny problémy lidstva. Každý si pod ním může představovat cokoli ve spojení s EU je rovněž používaný termín "euromarxismus". Je to termín "uměle "vytvořený. Nebudu se zmiňovat o jeho počátcích ve 20-tých letech, tak. zv. Frankfurtská škola.
   Vybral jsem názor prof.Krejčího, který myslím vystihuje podstatu, tohoto termínu. Cit,:
   "Problémem je, že v hlavním mediálním proudu, tedy v oficiózní propagandě, jsou za neomarxismus vydávány nejrůznější „liberální představy“ o multikulturalismu a programy, které zaměnily boj za práva většiny za podporu zájmů okrajových skupin. Liberální multikulturalismus nemá nic společného s marxismem – marxistický humanismus vidí strukturu společnosti, vnímá její rozpory, chcete-li, chápe konkrétní totalitu sociálního života. Projevit lítost nad osudem narkomana není totéž co schvalovat drogy. Mít porozumění pro islámskou civilizaci neznamená chtít vytvořit či vlastní hloupostí přímo utvářet islámská ghetta v Evropě, a založit tak nový, velice nebezpečný konflikt. Běžně jsou dnes označovány teoreticky nevyzrálé liberální a liberálně-anarchistické skupiny, které hlásají bezbřehý multikulturalismus, podporují neomezenou migraci místo radikálního řešení problémů na místě, odkud lidé utíkají, za neomarxistické. Toto tvrzení má dvojí funkci. Jednak mají být tyto skupiny a ideové proudy v podvědomí měšťáků dehonestovány jako nebezpečně kryptokomunistické. Zároveň se ale jedná o snahu diskreditovat marxismus, představit jej jako ducha prostou konspiraci."
   Myslím, že je to sice stručný, ale přesný popis termínu"neomarxismus".
   I kdybych přistoupil na to, že „neomarxisté“ jsou všude, tak mě vysvětlete proč jim nevadí náš i cizí „velkokapitál“, který z naší země udělal hospodářskou kolonii ? Nevím jestli je ta ideologie v rozporu, nebo spolupracuje s nadnárodními strukturami zejména finančními ? Chce, nebo nechce nás jen hospodářsky ždímat, nebo zničit, nějak se v tom ztrácím. Ale přece jen dotaz a žádost, kterou jsem směřoval také na pány v diskuzi, nebylo mě odpovězeno. Třeba mi odpovíte Vy. Kdo jsou ti neomarxisté u nás, první byl Havel a další ? A ještě prosím, kde najdu tu „ucelenou teorii neomarxismu ?

   Vymazat
 10. Musím pochválit, téma je nadčasové a stále platné. Nemám hlubší filosofické vzdělání, jsem jen technik a pragmatik, ale přesto jsem pochopil, že i ta nejkrásnější a čistá myšlenka je zneužitelná. Vždyť i dnes se politické strany prezentují jako církve, mají okruhy svých věřících, své koncily, provádějí exkomunikace, či uvrhují v klatbu a naopak oddané blahoslaví. Mají své vykladače víry a dokáží ve jménu své víry vést i války. Jsem pragmatik, politický nezávislý a je-li výběr, pak se snažím se volit skromnější cíle pro běžné občany. Dnes přehlížené vlastenectví je důležitou podmínkou úspěšného soužití a překonávání hrozeb. Proto i politické strany, které budou jeho zárukou jsou mi sympatické. Pozor, ale i dobré úmysly lze zneužít. Už se to v historii povedlo, poznali jsme rasizmus, segregaci, nacismus i šovinismus. Proto bych přál naší zemi, méně emocí a více rozumu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K adonis16. ledna 2021 17:11
   Hovoříte o přehlíženém "vlastenectví", vidím to na vnukovi 15 let, to co je ve škole učí to by člověk dříve narozený zaplakal. Po návštěvě v roce 2018 Památníku Terezín, jsme se dostali na to, kdo nás osvobodil (Rusové nebo Němci) a co bylo v Terezíně za Protektorátu, co nám Němci způsobili. Nevěděl nic. Já mám opravdu obavy o Čechy jako národ a o Český stát. Snažíme se co je možné, byli jsme s ním i v Lidicích. Tam by povinně měli mít děti od určitého věku vstup zadarmo.
   Vy hovoříte o politických stranách, nestačí jen rozum, ale důležitá je znalost, vědomosti, jak se nejen strany a jejich představitelé chovají. Na př. p.Klaus st. Je výrazně vlastenecký až nacionalistický, ale v životě bych ho nevolil. Středová KDU-ČSL, jejich zástupci jezdí na sudeto-německé srazy a pan Herman je oslovil „našimi krajany“. Současná ODS a její předseda p.Fiala je dlouholetý předsedou moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie (Paneuropa-Union Böhmen und Mähren).
   Německá frakce „Paneuropa-Union“ má názorově blízko k bavorské politické straně Křesťansko-sociální unie Bavorska a k vyhnaneckým organizacím (Vertriebenenverband). Na rozdíl od některých jiných pravicově-konzervativních sdružení je odpůrcem nacionalismu, z čehož vyplývá, že chce zastupovat zájmy vysídlených lidí pokud možno v rámci evropského sjednocování.
   Nemohu si pomoci, ale k takovým politikům je třeba přistupovat velmi obezřetně. Nikdy jako Češi by jsme neměli zapomenout na odkaz Dr. Beneše a být ve střehu ve vztahu, zejména k Německu. Jako kontrast uvádím nejdříve „okupaci“, „bratrskou pomoc“ VS, poté legalizovaný pobyt SA, ale nikdy nás SSSR nechtěl zničit, jako Čechy a Československý stát. Takové nesmysly měl pouze Bilak, který snad chtěl, abychom se stali sovětskou republikou. Ale ani tam by jsme jako národ nebyli zlikvidováni. Nyní se to děje potichu, pomalu v rámci EU a nejen ní, jsme zatím jen „kolonií hospodářskou“ a částečně i politickou (EU).
   Mám nedůvěru v „liberální demokracii“ v tomto světle. Mám nedůvěru v pravicové pol. strany, kterým nevadí „nadnárodní finanční kapitál“, který nás ovládá a určuje co můžeme a co ne. Ale neznamená to, že některé pravicové a skutečně pro národní síly, strany a levicové by neměly spolupracovat dle mě na „záchraně“ českého národa, dle mě je za pět minut dvanáct.

   Vymazat
  2. Pane Georgu rozumím vám. Jsem sice dítě totality, ale díky výchově rodičů mne státem řízená výchova nezasáhla. Tatínek měl hobby historii, maminka zase kulturu. Na těchto základech stavím své vlastenectví, tedy nejen na hokejovém úspěchu. Navíc děda byl za 1.republiky v generálním štábu armády a vysvětlil mi i to, co neví ani pan Pithart, že Mnichov není naše národní ostuda. Totiž naše armáda byla budována na principu spojenectví s Francií i když byla technicky dokonaleji vyzbrojena, nebyla schopna sama ubránit náš prostor. Krizi zhoršila anexe Rakouska, protože na jihu nebylo dobudováno opevnění. Po úspěšné mobilizaci se počítalo s postupnou obranou na 1 - 2 týdny, dokud Francie nestačí též zmobilizovat a zasáhnout. Po zradě by šlo o zbytečnou oběť a žádné hrdinství. Následný vývoj války vše jen potvrdil. Že se Mnichov přijal a že jsme nebojovali, vymaloval totáč jako slabošství a naši ostudu, není divu, protože to šlo na vrub 1.relubliky. Divím se, že tímto spektrem se dívají i vzdělání ještě dnes. Promiňte, že rozvíjím jedno staré téma, ale chci na něm jen dokázat, že se zbytečně sami ponižujem.

   Vymazat
  3. K adonis18. ledna 2021 15:11
   Nelíbí se mi název "totáč", já v totáči nežil. Připouštím, že jiní ano. Žil jsem v minulém režimu zatím víc než polovinu svého života. Žil jsem klidný život,měl jsem práci která mě bavila, bez starostí o politiku jsem se nezajímal. Za minulého režimu mě v roce 1969 vyloučili z KSČ a tak jsme se nepodívali do Jugoslávie, jezdili jsme do Bulharska a jinam. Přes to tvrdím, že za minulého režimu přes všechny „blbosti“ co zde byly, tak bylo líp. Z práce mě vyhodili, po "majetkovém převratu" (privatizovali), nezesměšňuji (po sameťáku) nazývám věci tak, jak je vidím o co v podstatě šlo.
   Budu Vám oponovat v tom, že minulý režim sice zdůrazňoval „zradu“ Francie a Anglie, že nás nechali na pospas nacistickému Německu, na co později tvrdě sami doplatili. Že by minulý režim zdůrazňoval, že jsme se měli bránit, dějiny mě vždy zajímali, ale takové úvahy o slabošství a naší ostudě, tak to nevím, možná máte jiné informace ?
   Ale řeknu Vám něco jiného, první republika nebyla žádným rájem pro obyčejné pracující, vím to od rodičů, ale byla samostatným, demokratickým státem Čechů a Slováků. Odkaz první republiky je dle mě právě v tom. Odkaz nám nechal i prezident Beneš. Mě řeči o odkazu Masaryka a Beneše od některých současných politiků , přijdou jako pokrytectví. V poslední době je to i napadání Dr. Beneše za to , že rezignoval a opustil po Mnichovu republiku. Není to jen to, ale zřejmě pro„některé“ politiky jsou Benešovy dekrety trnem v oku.
   V roce 2008 jsme navštívili Černínský palác. Možná víte, že před budovou je bysta prvního ministra zahraničních věcí Dr. Beneše. Doslova jsme byli zděšeni, u pomníku nepořádek, odpadky a zvadlé květiny. Naprosto trapné. Poslal jsem dopis a foto na MZV. Odezva žádná. V té době byl ministrem Karel Schwarzenberg.

   Vymazat
  4. Pane Georgu,
   nemusíme spolu ladit do puntíku, ale asi máme společný názor na úctu k naší minulosti a že jako národ se nemusíme stydět. Myslím si, že to je podstatné. Puntík mi odpusťte, naše uliční důvěrnice nebyla nakloněna mládeži a taky nám napsala odpovídající posudky, naštěstí profesoři nás hodnotili podle studia a tak nám to neublížilo.

   Vymazat
  5. K adonis18. ledna 2021 18:54
   Souhlasím, myslím, že dnes je třeba v prvé řadě spojovat všechny vlastenecké síly ať napravo nebo nalevo. Protože bohužel odnárodňování postupuje a to velmi rafinovaně. Znal jsem fanatiky z minula a znám i ty současné, kteří vlastně nedělají nic jiného, než obhajují jen svoje zájmy "ideologií", kterou ospravedlňují svou "nenávist a zlobu" k tomu,kdo má opačný názor. Ovšem dodávám, že ono spojování nesmí být "nacionalismem" a základ musí být humanismus.

   Vymazat
 11. Pseudovzdělanci VŠECH OBORŮ budou zbaveni titulů před i za jménem. Kdo bude chtít soudit, právničit apod. musí absolvovat kurz nového PRÁVA. Podobné to bude u všech oborů. Pavědy VYMYŠLENÉ na dnešních VŠ budou ZRUŠENY ! BOUŘE už je i v Evropě a nic ji NEZASTAVÍ .......

  OdpovědětVymazat
 12. Proč jste mi už dvakrát smazali beze stopy můj komentář, že ani jeden druh tzv. patriotismu coby voličovi Pirátské strany není pro mě? Co je na tom škodlivého, když jsem napsal, že jsem globalista a že než jakýsi nebezpečný "patriotismus", což je mizící spoločenská kategorie, byste měli přijmout například Islam nebo hodnoty progresivního liberalismu, který spojuje národy?

  Co je na tom tak škodlivého, vždyť stejné názory mají miliony českých voličů! Jestli nakonec ten běžec nebude mít pravdu, že tady mažete normální příspěvky. Moc jste mě sklamal Václave Dvořáku. A rád bych připoměl, že tohle píšu nejen pro vás, ale hlavně pro ostatní diskutující.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. J.J. už jsem Vám to napsal aby jste se podíval na: Šílená drsná pravda o chování islámských migrantů v EU. Migrace bez zákonů a pravidel je přece invaze a násilnou se může rychle stát.

   Vymazat
  2. Nevím, co pan Dvořák smazal, a je mi to celkem jedno. Ale k vašemu poslednímu výplodu podotknu, že je to naprosto škodlivý, hnusně poraženecký přístup, který nemá se svobodou člověka nic společného. Jedno, druhé i třetí "konečné řešení", které uvádíte má společný cíl, a tím je poslušnost. Víra v jedině správný, vůdcem, lhostejno či náboženským, či "progresivně liberálním"(fuj, to je hnusný výraz),hlásaný názor, příkaz směřování. Hodní a poslušní dostanou nažrat, tolik, aby nechcípli hlady a měli sílu sloužit a pracovat. Jedněm, či všem, se slíbí buď Ráj na onom světě, nebo nějaký benefit, funkce, postup, na tomto světě.To podle naturelu.
   I na vašem případě se ukazuje (pokud nejste jen ubohý provokatér), k čemu vzniklo porátské hnutí, čemu má ve skutečnosti sloužit a posloužit. Není to svoboda, není to demokratická volba obyvatel. Je to jinak zaobalená forma diktatury. Vzpurné a myslící je třeba nejprve uřvat a posléze eliminovat. dalším vymazat mozek z hlavy drogami a genetickou manipulací.
   Pozor, nemyslím si, že všichni, zejména řadoví členové Pirátské strany jsou s tímhle srozuměni, že vědí co činí. Dali se do strany, kde je "prča", kde je zdánlivá volnost a svoboda. Mnozí, až prohlédnou, možná zjistí, že sloužili čertu. Jen aby ale nebylo pozdě.

   Vymazat
 13. J.J. ty jen provokuješ, píšeš pitominy a zjevně sem do diskuze nepatříš! Ani se panu Dvořákovi nedivím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, že jsem volič jiné politické strany, vás neopravňuje k tomu, aby mě někdo nazýval pitomcem. Kdybych tohle udělal já vám, kdekoliv v mediálním prostoru, okamžitě byste začal vřískat.

   Vymazat
  2. J.J.-nebuďte vztahovačný, pitominy píší občas i vědci.

   Vymazat
 14. Inspiratiní článek, zajímavá diskuze. Proč by tam neměl být i J.J.? Byť podle mého naiva? JiH

  OdpovědětVymazat
 15. Byl zil jednou jeden miliardar,ale pod vlivem svobodne Hyper vzdelanosti, hyper inflace verbalni,hyper teorii ,tisice myslitelu ,ktere si plati, zacal byt nespokojen se svym pytlem bohatstvi a dal se na nescetnadobrodruzstvi,vyzbrojem krumpacem aby si podkopal misto na kterem stoji a dynamitem aby vyhodil do vzduchu zidli na ktere sedi..
  Stal se z nej svetak v oblasti globalni. Na rozdil od Hloupeho Honzy skocil na spek inteligentum vseho svobodneho,vzdelani,verbalismu ,trhu opravdu zcestnych teorii bez konce na vsechno i na to co neexistuje ani neexistovalo..Tak slozitych za ani sami vynalezci jim nerozumi.Unikem a reakci z toho byl ,nekde byl dokonce oprasen jednoduchy fasismus.Nikoliv za sve,ale za dolary,z temer bezedneho pytle miliardare.
  Kam strci ale svuj zlatej cumak,neni pak divu,ze tam dostane pres nej. Aby zaplatil jeste vice. Ukrajina. Venezuela, Kuba predtim,Irak, Syrie ,Afganistan ,Libanon,Lybie , Somalia,S. Korea..Klacek, kterym se brani uz je silne opotrebovanej..
  Vedcisti vseho vedeni pak maji jednu odpoved na vsechno. Zhrouceni svetoveho hospodarstvi do krize je vzdy vinou, Bankismu.
  Pak nasleduje tsunami vysvetlovani,rad a planu nevyssich radcu ale skonci to zase presne jako pred tim.Protoze.
  Zruseni bank je ovsem prilis jednoducha zalezitost pro chamtive Slozitisty.Prisli by navic o vsechno.
  Hloupej Honza mel vzdy jednoducha reseni.
  Proto ma prisny zakaz nekam odejit a sirit svoji hloupost.

  OdpovědětVymazat
 16. Byl nebyl jeden narod , kterej se dostal na kontinent,kterej nejen oplyval ,ale byl primo zavislak na straslivych vymyslech,z kterych si nekteri porad pujcovali penize aby vyrabeli zbrane, vseho zla. Potom prisly vzdy silene pohromy vsech nevyslovnych tragedii.
  Obcas museli i z jinych koutu sveta pribehnout,nepricetny zurivce nepricetny uklidnit ,ale to nikdy nepomohlo. Az kvuli zbranim ,nebylo uz kam se pohnout.
  Narod byl povahy naivni,uprimne a kdyz nekdo neco rekl , posoudil a nekdy souhlasil. Nekteri si narod proto zamilovali.To vzdy rozzurilo,lhare a falsifikaty vseho druhu. Bylo tedy po dlouhych tragediich nevyslovnych utrapach a krveprolitich uvalenych na narod, usouzeno,ze vychodisko samostatnost prispeje ke zlepseni podminek v zivote a existenci naroda.
  Obrovske nadseni, prostor,osvobozeni k tvurci praci narodu vrozeny tvoril zazraky.Vytvarel netusena bohatstvi.
  V cele meli proslusleho humanistu,celosvetoveho kalibru.
  Ale brzy prisla krize, humanistu a humanismus zastrelily cetnicke salvy, do hladovych Cechu, ze ani nekvik.
  Uslapaly cetnicke okovane boty a jejich obusky,bezpravi zakon a soudci. Vlada se totiz nepozorovane, pod rouskou samostatnosti mezitim spolcila s pytli penez,zahranicnimi bankeri,vladnimi posluhy odjinud..
  Vylez nejaky G. a ze zakrouti jim krky. S pomoci nekoho daleko v Kremlu. Zadna diskuse ze stran humanistu a vlastencu nebyla. Proc by nekdo musel zasahovat a zdaleka. Ani nemohla,ta diskuse by byla zbytecna. Nezbyl uz ani humanista ani vlastenec, kdo by o faktech diskutoval.
  Zurivci se okamzite spojili a narod straslivymi hrozbami , jako obvykle odsoudili a uvrhli zpet do sveraci kazajky a samovazby pred popravou.Tam.
  Kde uz byl 300 let.
  Uvrhli Ohromne bestii do tlamy a kdyz ta se ponekud unavila masakrovanim predevsim mladych lidi vsech nadeji pro narod,unavila valkami a silenstvim, okamzite poslali ti sami zurivci agenty, aby bestii dloubali do voka tak dlouho,aby opet zacala drtit a pozrala narod do zaniku. ..
  Opet pribehli odjinud a zasahli.
  Narod nemel reseni nebot tsunami silenstvi byl obklopovan bez nadeje na unik.
  Zvolil si silenstvi a byl dohnan k nemu, ktere se aspon odehravalo co nejdal..

  OdpovědětVymazat
 17. Vlada a vlastenci naroda pred okupaci utekli do vladnouciho Londyna, kde se rozdelili na vlastence kteri zacali bojovat a umirali za narod a jine, kteri nebojovali, poslouchali rozkazy a v kuloarech a zdalky vedli sladke reci.
  Ale po navratu opet prave ti,zacali delat rozbroje. Navzdory situaci v narode a jeho volby. Utekli z vlady dokonce. Jako male deti a pak az na uzemi byvale bestie.
  Odkud nikdy nic dobreho ani normalniho neprislo.
  Puvodce sladkych reci/osobne velmi statecny JM/,si nerozumel, predstiral snad vsecko ,kdyz mezitim byl naverbovan v cizine.
  Recneni neumel prestat, ze utece do ciziny,ze s vladou si zavladne a ze pln svobody vratil z SSSR jako pohunek.
  Po jeho smrti narod ,verny ,vzdy uprimny, plny citu,soucitu naivni a tak bez moznosti se nejak uspinit, oplakaval smrt cloveka,kazdeho cloveka,ktera je pro tenhle narod vzdy velkou tragedii. Statisice v ulicich , miliony doma, uctivali jeho pamatku,vdecni za jeho slova z Londyna..Pro jeho jmeno,symbol usili dalsiho osvobozeni a usili a existence naroda v novem statu.
  Existence naroda byla zase cervenej hadr pro zurivce.
  Potrebovali obalamutit svoji populaci, Mc Carthy a spol. dale vytvorit nepritele pro sve zajmy ,narod,ktery byl a nebyl, stal zase v ceste a dalsi agenti pribihali atd.
  Sudetske nepokoje nacistu se rovnou opakovaly.
  Bestie,privedena zpet k zivotu, zase zacala prezvykovat sve obeti. Agenti zase dloubali bestii do voka. Ucel stejny.
  To vychazi najevo porad.
  Vlada zakrucovani krku z rozpacitych zacatku si uvedomila dalsi zurivosti, dale potrebu,/odkoukanou od zurivcu/ vitezit a vitezila nad nepritelem vnejsim i vnitrnim, vsemi prostredky, az si upevnila pozice.
  Jak to byva u tvorivych, narod setrvaval ve sve treba capkovske naivite a nestaral se o zalezitosti sveho mucednika. Vetsinou je daleko lepsi nevedet..
  Agenti zurivcu se opet dostali ke slovu..
  Tak se narod proti sve vuli dozvedel.
  Vyslo najevo, ze misto o narod, sve veskere usili bohuzel venoval organizaci obchodu se smrti, vyzbrojeni na valky, ktere dodnes nskoncily.
  A vsechny v rozmerech astronomicke komplikace,ze nestoji ani za fajfku tabaku. Narod vskutku moudry ve sve nevedomosti,vi. Vedou zpet do nebyti.
  A nesmi stat ani v zivote nas vsech i naseho naroda.


  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.