Reklama

pátek 15. ledna 2021

Pravdy a lži českých dějin

Stanislava Kučerová

15. 1. 2021  ČNL

K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a zbraní. Proti nepravdě a neprávu, proti fanatismu a demagogii se bojuje slovem a svědomím. Ve světové při o pravdu a právo asi neplatí přísloví, že moudřejší ustoupí.

Karel Čapek

Od převratu 1989 nepřestáváme žasnout nad neutuchajícími proudy pohrdavého a nenávistného znevažování našich národních dějin a naší národní kultury, které chrlí většina tisku i televizních kanálů. Hledáme-li zřídla tohoto mediálně šířeného špinění, pomlouvání a tupení naší minulosti, které již patří na veřejnosti k „dobrému tónu“, najdeme objemnou knihu „Úloha Čechů v dějinách“ (Praha 1991,690 s.), kterou pod pseudonymem Podiven (jméno sluhy knížete Václava) vydala trojice autorů, P.Pithart, P.Příhoda a M.Otáhal (ten s některými výhradami). Prý zrcadlo, nastavené českému národu. Ve skutečnosti pomlouvačný pamflet, do něhož se promítl příkrý, odmítavý vztah těch německých analistů, kronikářů a historiků, kteří perem podporovali, zdůvodňovali a oslavovali expanzivní činy svých vládců. 

Historické děje se tu podávají bez lidské účasti a porozumění pro zápas napadeného, ale s povýšeným despektem a zlomyslným pošklebováním agresora. A přitom šlo o osudy generací na léta, staletí. Podiven pohrdá Čechy jako otroky, ale nechce jim dovolit, aby se osvobodili. Odsuzuje opovážlivé Přemyslovce, kteří nechtěli být vazaly římských císařů, pranýřuje troufalost husitů, kteří se opovážili „vykloubit z duchovních svazků Evropy“, tupí stavovské rebely, exulanty, tajné nekatolíky, buditele a obrodiče, austroslavismus, panslavismus, čechoslovakismus, Volnou myšlenku, legionáře, Masaryka, Beneše, první republiku…Nejde tu o historickou pravdu, ale o útok na historické vědomí českého národa. 

Za cenu zamlžování, bagatelizování, překrucování ba i vysloveně neslušného pomlouvání řadí vybrané historické jevy tak, aby byla potvrzena apriorní ideologická konstrukce (čím se liší od rasistické?), že Češi jsou živel zaostalý, primitivní, málo tvořivý, zatímco Němci jsou „státotvorné plemeno“ a nositelé „vyšší kultury“. Podřadní Češi se marně snaží překonat svou nezralost, přízemnost, odvozenost, malost, plebejství. Neprávem se prý dovoláváme slavné minulosti, velikosti svých předků, kulturního bohatství svého národa. Jsou to samé anomálie, kterými jsme uráželi universalismus a jiné vznešené ideje „svaté říše římské německého národa“, vlídnou monarchii habsburskou i právní cítění Němců v našem pohraničí. Nejvíce jsme se ovšem prohřešili tím, že jsme znovu – zcela nezaslouženě – prý lstí a podvodem získali a potom zas ještě obnovili samostatný stát, proti vůli těch, kteří si osobovali právo nám vládnout.

Podle Podivena se Češi od nejstarších dob pouštěli do pochybných dobrodružství proti ozbrojeným nositelům vznešené ideje „svaté říše římské národa německého“ a pokračovali v tom i v rámci c.a k.habsburského mocnářství. Zahazovali se s povrchními kacíři a neprozřetelnými stavovskými odbojníky, pořád si na něco neodpovědně hráli, pořád něco předstírali, vymýšleli si mýty a fikce o vlastní minulosti. Pokoušeli se o obrodu jazyka a kultury, ačkoli na to neměli, jsouce ducha nedostačivého. Jungmann (o té nepoctivosti!) si vypůjčoval slova od jiných Slovanů, Hanka, kterému nestačily staré pověsti v Kosmově kronice, podvrhl „Rukopisy“ a Smetana, Mánes, Aleš, Myslbek, Zeyer, Fibich aj. (jaká hanba!) nebádali o jejich historické věrohodnosti, ale inspirovali se ve své umělecké tvorbě poetickou krásou básní, které se tu náhle objevily. A Světlá byla nenadaná snaživkyně a Hálek, favorizovaný současníky před Nerudou, se měl stát českým Shakespearem (haha!)a Neruda byl citový deviant, a proto tolik přilnul k národu. Mácha byl dobrý básník, ale to jen dík jakési barokní filiaci své poesie. A Palacký s celou politickou reprezentací šli manifestovat do carské Moskvy (taková ostuda!) a Havlíček byl šovinista, Masaryk venkoncem povrchní myslitel a posléze podlý (!) politik a všechny ty panslavismy, austroslavismy a čechoslovakismy byly jen provokací vznešených idejí německého hegemonismu, založeného přímo „plemenně“ „státotvorným géniem Germánstva“. Češi nedovedou vládnout (na rozdíl od Maďarů). Nepřestajná nedostačivost české kultury a bažení po nedostižných vzorech se promítlo i do budování Národního divadla. „Národ sobě“? K popukání. Takový národ! A Sokolové byli paramilitantní organizace (!) atd. atp.

V antiemancipačním zaujetí vadí autorům všechny projevy českého vlastenectví, nedbání „integrující role křesťanství a katolické církve“ a nerespektování „státotvorného génia německého národa“. A aby nás snad nenapadlo aspoň zčásti se státotvorně integrovat, shromažďují rozsáhlý aparát ideologické munice pro separatistické rozeštvávání nejen Čechů a Slováků, ale i Čechů a Moravanů.


Podle Podivena jsou si Češi svými osudy i v nové době sami vinni. Nemuselo se jim spolu se Slováky podařit národní obrození, úspěšné angažmá v 1. světové válce, zřízení společného státu a vcelku zdařilé usilování o prosperitu, demokracii a humanitu. Hitler nemusel žehrat na „versailleského zmetka“, ujímat se svých soukmenovců, kteří si přece ČSR nepřáli, nemuselo být „Mnichova“ ani protektorátu. Ve střední Evropě mohl být klid. Jistě, naši předkové mohli jít dějinami i jinou cestou. Polabské a Pobaltské Slovany již hlava nebolí. Ba ani Lužické Srby pomalu také už ne.

Podle Podivena bychom konečně měli uznat „plemennou schopnost vládnout“, které se nám nedostává. Nezasloužili jsme si stejných práv a svobod. Kajme se v pokoře a podívejme se na sebe očima svých protivníků. Dáme Podivenovi za pravdu a rozloučíme se, parafrázujíce slova básníka „Zmoudření dona Quijota“: „Ach, teď konečně vidíme své bláznovství a hůře – svou moudrost. Jací jsme to byli blázni: Co jsme si toho navymýšleli! Neexistuje svět, o kterém jsme snili. Je nutno smířit se se skutečností a vidět věci, jak skutečně jsou. Celá naše minulost je jen hloupý a směšný sen. Nyní budeme bdít, ó jak my budeme bdít! Není nic velkého v našich dějinách, že, Podivene? Není nic krásného v naší kultuře, že, Podivene? A láska k vlasti? Nemiluje se přece vůbec, jsme-li rozumní, viď, Podivene? Jsi spokojen ? Můžeš teď začít tesat epitaf pro náš národ: „Uznal své chyby. Je dobrý. Je moudrý. Je mrtev.“ A všechno to mrzké, co méněcenný národ podnikal pro svou sebezáchovu a rozvoj, nezralý, neschopný a nízký od začátku až do konce, může být zapomenuto. Věnujme vděčnou vzpomínku svaté říši římské německého národa i dobrotivému mocnářství rakousko-uherskému. Jejich bohulibý odkaz znovu ožívá v nových strukturách.

Ale teď bez ironie. Zaráží, že renomovaní autoři nepřistoupili k tématice jinak, v rámci „Česko –německého porozumění“ nově, interkulturně, že se nepokusili paralelizovat nezrušitelné protivy a hledat integrující momenty na vyšší úrovni obecnějších, všelidských kulturních hodnot. Místo toho napsali jen pamflet, hanopis, sbírku pomluv a špinění v duchu nejhrubšího nacionalismu – arci, v tom lze spatřovat jisté novum – na domácí půdě a z českého pera – nepokrytě protičeského zaměření.

Znám reakce čtenářů, kteří nejsou dost imunní proti podobnému druhu „psychologické přípravy“: „To je hrůza, jak se nám lhalo! Už abychom fúzovali s Rakouskem nebo Bavorskem!“ Anebo: „Bylo nám toho obrození zapotřebí? Mohli jsme být dávno Němci a mít pokoj!“

Autorská trojice, politolog, psycholog a historik, dobře vědí, co dělají. Pod záminkou „léčení národní duše“ a „boření mýtů“ předvedli techniku totální destrukce sebedůvěry národa. Předvedli techniku ponižování, napadání a ničení sebeúcty člověka a jeho identity, založené na národní příslušnosti. Pokusili se znevážit, znehodnotit, znectít všechno, co se v našem vědomí váže k národní historii, národní tradici, národní kultuře. Pokusili se připravit nás o naše národní hodnoty a ideály. Bytost, která je zbavena vědomí svých hodnot, není schopna činu. Národ, zbavený sebeúcty, není schopen hájit své zájmy.

Ptáte se, co přivodilo ten nepochopitelný útok na naši historickou paměť, na naši národní identitu, na smysl našich dějin, na samu existenci národa? Trojice se jménem Podiven patří k odpůrcům předlistopadového režimu. Tito dříve disidenti, dnes příslušníci vlivných politických a kulturních elit, přijali v letech totalitarismu za svou perfidní zásadu „nepřátelé našich nepřátel jsou našimi přáteli“. Z nepřátelství k domácímu socialismu hledali a nacházeli oporu antisocialistických sil u našich sousedů v zahraničí, bohužel zhusta i protičeského revanšistického zaměření. Jejich tehdejší spolupráce se neomezila jen na /v té době aktuální/ „studenoválečné“ měření sil mezi Západním a Východním blokem. Disidenti převzali vstřícně i „nový“ pohled na naše národní dějiny – z dílny německé imperiálně nacionální historiografie.

Máme teď u nás dvojí pojetí společných dějin Čechů a Němců. Jsou to dvě vyprávění, která nemohou být odlišnější. Jejich různost je zakotvena již v dávných dobách. Rakušanka Barbara von Coudenhove-Calergi srovnává obě pojetí přehledně a věcně takto:

1. Podle Čechů přišli Němci do země jako kolonizátoři a dobyvatelé, v německém podání přišli jako nositelé a strůjci pokroku a činitelé vývoje.

2. Doba husitská – pramen demokratických tradic země a počátek evropské reformace podle Čechů, úděsné a hrůzostrašné barbarství podle Němců.

3. Baroko – pro Němce doba kulturního rozkvětu, pro Čechy „temno“, do kterého upadli po porážce stavovského povstání, ztrátě suverenity, triumfu habsburské protireformace a zničení protestantské elity.

4. Vznik Československé republiky r.1918 – pro Čechy spravedlnost, návrat suverenity po dlouhých třech stech letech nesvobody, možnost budovat s láskou nezávislý demokratický stát. Pro Němce zneuznání práva na sebeurčení a seberealizaci, až „Mnichov“ přinesl kýženou satisfakci.V očích Čechů rozbití Československa přičiněním „spoluobčanů“ ve službách Hitlera - zrada a zločin.

5. Protektorát – pro Čechy vyhánění z pohraničí, zatýkání, popravy, ponižování, pokořování, nejhlubší poroba, likvidace inteligence (zavřeny vysoké školy, popraveno 60 universitních profesorů a docentů ). A budoucnost? Po vítězství Říše realizace projektu germanizace, deportace, genocidy. Ve vlastní zemi neměl zůstat ani jediný Čech. Podle Němců se Čechům za války nežilo špatně. Nemuseli rukovat, měli co jíst, nebyli bombardováni.

6. Denacifikační odsun Němců z Československa – pro Čechy rozuzlení dávných i nedávných excesů, základ stability evropského poválečného uspořádání. Pro Němce katastrofa a zločin všech zločinů.

Autorka neskrývá podiv nad tím, jak po roce 1989 téma „odsunu“ ožilo. Dříve bylo jak v SRN tak v Rakousku (kromě spolků vysídlenců) „tabu“. Bylo nepohodlné, trapně spojené s nacismem. Věřilo se, že samočinně zmizí: staří odcházejí, mladí se již integrovali v nové domovině. Paradoxně jako by sjednocování Evropy probudilo démony minulosti. Objevila se „změna paradigmatu“ velikého rozsahu. Mnohým dělá dobře octnout se najednou v roli žalujících, nikoli již žalovaných. Ptají se: A co bude se „zločiny druhé strany“? O svých vlastních již nechtějí slyšet.

I na nás dolehla „změna paradigmatu“ velikého rozsahu. Mnozí „přepisují“ dějiny a vykládají je podle německého vzorového schématu. Říká se tomu „demýtizace“ a ta postihuje všechna významná období naší minulosti. A není to nijak složité, všechno je prostě naopak.

Tak zrovna v těchto dnech přinesly „Parlamentní listy“ šokující názory údajného „historika“ T. Krystlíka. Historiografie zmíněného „experta“ sice postrádá odbornost (jak zdůraznila uznávaná historička prof. Věra Olivová), zato se honosí pozoruhodnými přepisovačskými „objevy“. Mezi takové „objevy“ patří i jeho tvrzení, že Češi si svůj stát rozbili sami, tím, jak utlačovali své menšiny. A tak i kdyby nebylo Hitlera, stát by se jim prý do roka rozpadl.

Jenže toto tvrzení není „objev“ zcela nový. Známe jej i z minulého díla T. Krystlíka. Ten před několika lety vydal jako novinář „Mladé fronty dnes“ pozoruhodný spis o dvou dílech,„Zamlčené dějiny.“ Sestavil je věrně podle uvedeného protičeského schématu. Patrně z reklamně marketingových důvodů v předmluvě vyhlásil, že je „první“, kdo vybízí Čechy, aby skoncovali s překrucováním dějin, s kterým začal už Palacký a aby odmítli pajány o slavné české minulosti. Sám jim při tom chce být oporou, která dosud chybí, a která je nutná, aby se národ vyrovnal s minulostí, opustil falzifikace dějin a přestal dokazovat, že není méněcenný.

My ovšem víme, že „prvenství“ patří „Podivenovi“, a je neodůvodnitelné a neomluvitelné, že pan Krystlík „Podivena“ nepřipomíná. A jsou si přece tak blízcí! Asi se nezmýlíme, když vyslovíme domněnku, že jak autorská trojice „Podiven“ tak unikátní T. Krystlík měli stejné poradce a stejné zdroje informací. Uznávaná historička prof. V. Olivová odmítla pojetí Krystlíkova spisu právem jako neodborné, které nadto souzní s německou účelovou antidemokratickou historiografickou publicistikou.

Mohli bychom nyní s tímto „demýtizátorem“ skončit, ale nechci čtenáře připravit alespoň o malou ukázku z jeho díla, aby mohl ocenit autorův vskutku „objevný“ výklad českých dějin. (Nijak se v tom ovšem od ostatních „demýtizátorů“ neliší.) Počínaje „Podivenem“ se u nás tisková i audiovizuální média (až na malé výjimky) předhánějí v horlivém šíření „nového pojetí“, a tak už dávno víme, co nám on také říká, že husitství bylo „běsnění, které vraždilo lidi a ničilo evropská města“, a že Žižka byl „masový vrah“, a že pobělohorská poroba je pouhý mýtus, protože „cizí nadvláda tu nebyla a vliv církve byl kladný a prospěšný“. Není novinkou ani Krystlíkovo opakované tvrzení, že „Československo vzniklo r.1918 jako „umělý, neorganický útvar, nedovedlo najít modus vivendi se svými menšinami a vlastní vinou se rozpadlo“.

Úsměvné fantazie, že protektorát „poskytl Čechům pracovní uplatnění, perfektně fungující trh, rozvoj porodnosti a rozkvět kultury“ lze hravě korigovat autentickými vzpomínkami na skutečnost: násilné pracovní nasazení celých ročníků mladých lidí pro potřeby vojenského průmyslu převážně v Německu (ročník 1921, ročník 1924, koncem války šel na zákopy i ročník 1928), kvapné sňatky a účelová těhotenství na záchranu před nasazením, nedostatkový přídělový lístkový systém pokrývající jen minimální potřeby obživy a ošacení.

Následkem toho se rozvíjela intenzivní ilegální výměna všeho spotřebního zboží mezi městem a venkovem, kvetl „černý trh“ a šmelina nepředstavitelného rozsahu a spolu s tím se angažovaly obávané šťáry německé policie, např. na nádražích. A kultura? Cenzurou okleštěné skromné zbytky, pěstované ponejvíce v skrytu jako projev snahy po sebezáchově národa v smrtelném ohrožení. Pan T.Krystlík ovšem vskutku není ani první ani jediný „demýtizátor“. Nedávno mě jiný nadějný autor vlídně poučil, že výroky „zubožení“ a „bezpráví“ v souvislosti s pobělohorskou dobou patří „na smetiště dějin“. Nebylo prý bezpráví, nebylo zubožení. Šlo tehdy o „plodnou spolupráci, která dala Čechům vysoký standard, výrazně spoluutvářela jejich identitu a naučila je politické spolupráci na mezinárodní úrovni“. A celé obrození bylo scestné a zavádějící. O tom si mám přečíst novou literaturu, jsou jí plná knihkupectví a knihovny.

Co na to říci? Je pravda, že se po „Bílé hoře“ mnozí šlechtici získanými konfiskacemi celých panství velmi obohatili a měli „vysoký životní standard“, jako třeba Lichtenštejn, Dietrichštejn, Piccolomini, Coloredo a kohorta dalších dobrodruhů ze všech koutů Evropy, které panovník štědře odměnil za podporu proti odbojným stavům. Také církev se velmi obohatila. Jenomže to nebyli Češi. Počet obyvatel klesl téměř o polovinu. Doma zůstali převážně jen chudí nevolníci, kteří nesměli svou rolnickou práci opustit a víru museli změnit podle nařízení vrchnosti. Žádná barokní nádhera nemůže zastřít skutečnost, že došlo k zubožení českého etnika, které málem přestalo existovat a že arogantní triumf habsbursko-katolické protireformace vnímali mnozí /třeba i Komenský/ jako „temno“.

Součástí „demýtizační“ kampaně za diskreditaci Masarykovy první republiky a Benešova poválečného zákonodárství je trvale kritika tzv. „čechoslovakismu“. Masaryk si prý „vymyslel“ československý národ, aby mohl v jednání s presidentem Wilsonem prosadit ustavení nového státu na základě práva národů na sebeurčení. Výmysl? Společní předci ve Velké Moravě. Občas společní panovníci. Po staletí neomezený pohyb oběma směry přes řeku Moravu. Obyvatele na obou březích, byť administrativně oddělené, spojovalo vědomí příbuznosti, snadného dorozumění při malé jazykové odlišnosti, společné vysokoškolské studium, společná vojenská služba, vzájemní partneři. Od dob reformace po 400 let byla na Slovensku spisovnou řečí čeština (bibličtina). Ján Kollár mluví o českoslovanské větvi slovanské a soudí, že Češi, Moravané a Slováci mohou obstát jen pospolu. Palacký, Šafárik, Jungmann – ani jediný buditel nezapochyboval o jednotě a vzájemnosti. „Svoji k svému, paže k paži, od Šumavy za Pováží…“ Havlíček kritizoval, že třetina národa žije v maďarském područí a přál si spojení. Věřil, že právě ze Slovenska vzejde časem vůdcovství a síla celého kmene českoslovanského. Ani štúrovci, přestože provedli jazykovou odluku, nepopírali jednotu. Při kladení základního kamene Národního divadla v Praze r.1868 vyhlašovali za Slováky J.M.Hurban a J.Novák: „Je to i náš den. Jsme příslušníky národa českoslovanského neb i my k vám náležíme. My vaši jsme, vy naši jste. Neb my všichni jsme Slované – českoslovanského národa“. Je přirozené, že kulturně prožívaná vzájemnost vedla postupně i k požadavku politicky se sjednotit v jednom státě. /Tendenční přetřásání Pittsburské dohody a údajné nedodržení Masarykova slibu o autonomii je, jak nedávno napsala bratislavská badatelka v oboru státu a práva, Katarína Zavacká, ahistorická dezinterpretace ve službách separatismu./

Ideu naší státnosti formuloval dlouholetý spolupracovník prezidenta T.G.Masaryka a náš dlouholetý ministr zahraničních věcí, dr. Edvard Beneš r. 1935, ještě před svým zvolením Masarykovým nástupcem, druhým prezidentem Československé republiky.

„Proti hrůzám války stavíme lidství a respekt k lidské osobnosti. Proti politickým doktrínám připouštějícím válku jako přirozený fatální stav společenský - soustavnou výchovu, ukazující, že takové názory jsou přežitkem minulosti a barbarství století předcházejících. Proti autoritativním a diktátorským koncepcím státních režimů – jedině správnou koncepci vývojové demokracie. Proti šovinismu – rozumný vřelý patriotismus. Proti mezinárodní anarchii, výlučnosti a egoismu národů a států – světovou organizaci mírovou, Společnost národů, a zásadu solidarity a spolupráce všech národů a států. Proti vyřizování mezinárodních sporů železem – mezinárodní soudnictví. Proti svévolnému rušení smluv a vyvolávání válek – společné zakročení a potrestání viníka sankcemi a tudíž vybudování kolektivní bezpečnosti, jejímž nástrojem má býti i naše vlastní dobře vybudovaná a vyspělá armáda i celý náš systém spojeneckých smluv a paktů s našimi přáteli.“

V následujících třech letech se dařilo držet jednotu státu a jeho demokratický řád. Na podzim 1937, kdy Německo zahájilo přímý nástup k zničení Československa a našlo podporu u anglické politiky appeasementu, dařilo se prezidentu Benešovi v čele obrany republiky odrážet úspěšně jednotlivé fáze tohoto útoku. Zdálo se, že dík spojenectví se zeměmi na západě i na východě Evropy bude agresivita nacistického Německa zadržena. Mnichovskou dohodou čtyř velmocí – Německa, Itálie, Anglie a Francie koncem září 1938 však všechny naděje na udržení demokracie a míru padly. Československo bylo rozbito a ovládnuto Německem. R.1941 byla však protiněmecká fronta obnovena a dík Sovětskému svazu, Anglii a Americe nastal boj o nápravu a svět byl zaplaven hrůzami druhé světové války.

Tato historie vskutku nesvědčí o pravdivosti názoru pana Krystlíka o vnitřním rozpadu naší první republiky. Československo padlo jako oběť nacistické agrese a rozpínavosti, která existence německé menšiny bezostyšně pro své válečné cíle zneužila na základě vyprovokování jejího separatismu. Za rozbíjení Československa dostalo dokonce více než milion a půl Němců z našeho pohraničí medaile za zásluhy od A.Hitlera.

Československo padlo. Ale na rozdíl od většiny evropských států si uchovalo svůj politický štít čistý. Nikdy se nezkompromitovalo politickou dohodou s hitlerovským režimem nacistického Německa. (V.Olivová)

S uspokojením jsme našli ideové spojence v německých historicích Hansi a Evě Hahnových, kteří nejednou odhalili pravý smysl „nových pohledů“ na československé dějiny. „Nové pohledy“ jsou neseny snahou svalit odpovědnost za to, co se dělo v 30.letech z německého nacismu na – údajný český nacionalismus.

Novodobé české dějiny stojí přirozeně na tom, že vznik samostatného Československa z konflagrace válečných sil r. 1918 byl vyvrcholením snah celé řady generací, které od dob národního obrození hledaly cestu k svobodnému národnímu vývoji a k obnovení jeho ztracené státnosti. Připomeňme aspoň snahy Havlíčkovy, Palackého, Masarykovy.

Vznik a existence Československé republiky jsou tak spojeny s historickými kořeny národa, že všechno pozitivní, co se na našem území událo, směřuje k nim jako svému cíli a všechno v nich ozřejmuje svůj smysl. Není divu, že i nepřátelské tendence mají stejný směr, ovšem s úmyslem rozbíječským. Přes svou novost a heterogennost i v neklidném meziválečném čase Československá republika si udržela svůj demokratický systém přes všechny i sílící nedemokratické tendence sousedních evropských států. Byl tu Masarykův demokratický program Washingtonské deklarace, byla tu angažovaná práce politických zakladatelů republiky, byly tu s úctou a láskou udržované a šíření kulturně historické tradice, představované Mistrem Janem Husem, Jiřím Poděbradským, Janem Amosem Komenským, a celou plejádou vědců, umělců, myslitelů, kteří pracovali nezištně pro blaho národa a nečekali „ni zisk ni slávu“. Bylo to přirozené, protože oni připravovali a pak udržovali stát novodobé emancipace Čechů a Slováků pro společně vyznávané hodnoty demokracie a svobody, vzdělanosti a kultury. A protože „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“, i proti jejich myšlenkám a dílům, proti jejich poctivému přesvědčení a nezištné práci se i dnes houfují síly nepřátel.

E. Hahnová našla nedávno podobný nepřátelský výklad i v anglosaském zámoří. Recenzovala knihu Američanky (patrně německého původu) Mary Heimannové, „Československo – stát, který selhal“. Ukázala na ní, že je to jen další varianta protičeské propagandy. Tak hned český národ pokládá Američanka za romantickou obrozeneckou fikci. Není-li českého národa, nejsou ovšem ani Češi. A tak autorka mluví o Dobrovském jako o „maďarském rodáku“, o Palackém jako o „moravském protestantovi“ a o „rakouském Slovanu“. Dvořákovi soudí, že udělal kariéru jen dík českému nacionalismu. Kdyby toho nebylo, byl by prý odsouzen hrát ve své vesnické kapele polky, mazurky, pochody. Ale on se vyšvihl „směsí českých nacionalistických skladeb.“ (Tak tady si ho autorka asi trochu plete s Bedřichem Smetanou, který její pozornosti kupodivu unikl, ačkoliv právě on byl autorem nádherných hudebních básní o lásce k národu a vlasti.)

A Henlein, podle M.Heimannové, prý chtěl jen demokracii pro své rodáky, kterou jim „utlačovatelská“ ČSR nechtěla poskytnout. Přitom zamlčuje, že jim dala, mimo jiné, i tři ministerstva ve vládě, prvotřídní školství a kvalitní kulturu. (Jen privilegia, jaká měli za Rakouska, o ta v demokratickém systému přišli.) Číst podobné výmysly by bylo k smíchu, kdyby to nebylo smutné svědectví o nepřestajných lživých útocích na naše dějiny. Proč? E.Hahnová ukazuje, že od svého vzniku stálo Československo v cestě organizaci přeshraničního hnutí, jehož cílem bylo nastolit místo Československé, Rakouské a Německé republiky jedinou - Velkoněmeckou říši.

Proti destrukci historické paměti vystupují odborní historikové, učitelé dějepisu, pamětníci, mluvčí vlasteneckých organizací. Ozývají se na stránkách několika málo tiskovin, které jsou jim otevřeny. Jejich hlas je slabý, jde o tiskoviny velmi nízkého nákladu. Většina tisku se octla v cizích rukou a cizí kapitál nemá zájem udržovat povědomí o českých národních dějinách. Přeje spíše „demýtizátorům“ v cizích službách.
 Před časem se Bořivoj Čelovský pokusil burcovat národ, který sice získal svobodu slova a tisku, ale ne už prostředky k tomu, aby jí mohl využívat. Vydal brožuru „Konec českého tisku?“ S otazníkem na konci. Brožuru poslal politikům a jiným veřejným činitelům k vyjádření. Většina oslovených byla situací našeho tisku, který je z 80% v cizích rukou, nemile překvapena. Ale zároveň většina usoudila, že v době kapitalismu a volného pohybu kapitálu se nedá nic dělat. Někteří s daným stavem dokonce souhlasili, protože prý monopol kapitalistů je lepší než monopol stranických sekretariátů, ztratíme sice suverenitu, ale polepšíme si ekonomicky. A že to vlastnictví našeho tisku je většinou německé? To přece nevadí. Mladí již nemají potřebu bývalé spoluobčany démonizovat. Čelovský vydal brožuru znovu, rozšířenou o tyto a četné jiné podobné odpovědi našich vůdčích osobností. Titul, opět „Konec českého tisku.“ Tentokrát bez otazníku.

Když před 20 lety vyšel „Podivenův“ manuál „ demýtizace“, většina recenzentů reagovala na knihu silně kriticky. Ale oficiální mínění to přičetlo na vrub tradičnímu chápání českých dějin, „jiným“ vztahem k rozpadu Československa a k odsunu Němců po druhé světové válce. R. 2003 se dostalo knize dokonce reprezentačního vydání v nakladatelství Academia, garantovaném Akademií věd ČR. Milan Kundera kdysi napsal, že národy se likvidují tak, že se jim nejdříve vezme paměť. Zničí se jejich knihy, jejich vzdělanost, jejich historie. A někdo jiný jim napíše jiné knihy, dá jinou vzdělanost, vymyslí jinou historii…Bez odkazu předků a bez vlastní sebeúcty přestaneme být národ. Proměníme se v nevědomý, neodpovědný, manipulovatelný dav. Dopustíme to?

Ve veřejném prostoru jsme denně svědky tendenčního výkladu událostí. Společenské vrstvy, různé skupiny, strany i jednotlivci stylizují své zprávy o událostech tak, aby sloužily jejich potřebám a zájmům. Je to prastarý způsob, jak uplatnit svůj vliv a oslabit protivníka. Už sofisté ve starém Řecku věděli, jak se dělá z černého bílé, z většího menší a naopak. Učili tomu za peníze. Pro moderní dobu nezapomenutelně ukázal G.Orwell ve své satirické vizi „1984“, jak se bez přestání přepisují dějiny podle toho, jak se ustavičně střídají mocnosti v globální hegemonii, ve světovládě. Nad všemi manipulacemi světa však musí existovat historická pravda, nepřibarvená a nepřikrášlená. Pravda českých dějin je základem naší identity. Lživé podání dějin v imperiálním zájmu mocnějších sousedů ohrožuje samu naši existenci.

Polistopadový převrat přinesl nejen pád despotického režimu, ale i oživení rozmanitých společensky rozkladných sil. Ožili přátelé bývalého mocnářství i skrytí vyznavači nacismu. Využívají a zneužívají svobody projevu a tisku k šíření svých obskurních názorů a přepisují naše dějiny ze všech sil. Negují všechny historické tradice, kterých si vážíme a které milujeme. Ale zvláště si dávají záležet na tom, aby zpochybnili nutnost a oprávněnost vzniku ČSR, znevážili charakter meziválečné existence naší republiky a dehonestovali nový osvobozenecký boj a nové vítězství v době 2. světové války. Podle nich byl vznik ČSR vlastně neprozřetelný a hazardní experiment. A tak zvanou první republiku si prý bezdůvodně idealizujeme a vlastně jsme za ni ani nebojovali, když šlo o její existenci. A za protektorátu se nám vůbec nežilo špatně a celý náš odboj byl vlastně směšný. A neůnavní přepisověči dospěli posléze k tomu, že naše národní uvědomění je fikce, národ je vlastně přežitek a vlastenectví je zdrojem xenofobního nepřátelství.


Vlastenectví, láskyplný pocit domova, pocit silné sounáležitosti a odpovědnosti k vlastnímu národu a jeho zemi, jazyku a kultuře nabývá v procesech integrace v celoevropském a světovém měřítku nového významu. Má smysl bránit svůj národ a svou příslušnost k němu v době postupující globalizace?

Odpověď je jasná. Bez pocitu národní příslušnosti chybí jedinci společenská a kulturní sebejistota, bez takového pocitu je vykořeněný, sám a sláb, bez opory a záštity. Ani v globalizovaném světě nechceme ztratit svou národní identitu, věrnost tradicím a kulturnímu dědictví, které shromáždili naši předkové na své cestě dějinami. A protože musíme přemáhat mnoho sil opačného směru, je na čase znovu se zajímat o témata, která naši rodiče pokládali za jednou provždy uzavřená. Znovu se otvírají. Nastává čas nových obran národa a mateřského jazyka. Prof. Albert Pražák, čelný představitel Pražského povstání r.1945, vydal r. 1946 nádhernou kulturně historickou knihu, „Národ se bránil“. Sleduje v ní sebezáchovné boje našeho národa od dob Velké Moravy až do 2. světové války. Mysleli jsme si, že poválečným osvobozením doba pro sestavování takových „obran“ přestala, že ve svobodném demokratickém světě se již nikomu a před nikým bránit nebudeme muset. Přesvědčujeme se však denně o opaku. Potřeba bránit se nejen že nevyhasla, ale že čelit znevažování našeho národa, jeho minulosti i budoucnosti, je stále naléhavější. Braňme se. Netrpme lži o českých dějinách, o české kultuře.


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.


Literatura:

Parlamentní noviny, březen 2017

Albert Pražák: Národ se bránil. Praha 1946.

Coudenhove-Calergi,B.: Kein Stoff fur´s gemeinsame Schulbuch. Die Presse, 12.Okt 2002

Dyk,V.: Zmoudření dona Quijota. Praha 1957

Hahnová,E.: Úskalí jedné demytologizace. In: Lidové noviny, 23.1.2010

Olivová,V.: Destrukce historické paměti. In: Národní osvobození, 26.5.1998

Olivová,V.: Jak je možné psát české dějiny. In: Národní osvobození, 17.6.2011

Kálal,K.: Slovensko v české škole. Praha 1918

Pešek,J.: Matka vlast. Praha 1924

29 komentářů :

 1. Vynikající článek, který skutečný vlastenec přečte nejen se zaujetím, ale též s nemalým rozhořčením. Nepřátelé a zrádci českého národe však mají smůlu, my se totiž nedáme obalamutit a zlomit...

  OdpovědětSmazat
 2. Ovládající kasta a spřátelené sdělovací prostředky tzv. pravice, zničila Československo i socializmus. Lidé stále věří lžím o komunistech a Sovětském svazu , pak se bude znovu historie opakovat.

  OdpovědětSmazat
 3. Je to skutečně vynikající rozbor a popis současné situace. Problém je v tom, jak znovu probudit to správné vlastenecké cítění.
  Jak dostat pravdu k mladým lidem, když školský systém čím dál častěji selhává. Opět se, v lepším případě, něco jiného říká doma, a něco "oficiálně přijatelného" odříkává ve škole, aby dítě mělo pokoj. Můj čerstvý poznatek, domácí úkol žáka osmé třídy "roztřídit" současné politické parlamentní subjekty na pravicové a levicové. Aniž by žák tušil, podle čeho to má vlastně poznat. Když dokonce i mnoho z nás dospělých máme velký problém, kam a proč strany přiřadit.
  S výukou a poznáváním historie je to podobné. O "choulostivých" tématech, dle politické angažovanosti pana ředitele, se v lepším případě nemluví, prostě se to vynechá.
  Naše společnost by potřebovala nějakou novodobou formu pátera Vrby, postavy z F.L.Věka, který v kabátu s mnoha kapsami roznášel po vlasti české knihy. Šířil osvětu, vzdělání, vlastenectví. Pokud by někdo dokázal v "kapsách internetového kabátu" propašovat k mladým pro začátek alespoň "barevné a čtivé kalendáře", brožurky či komiksy, už to by mohlo probudit zájem. A pak ty knížky, třeba i elektronické.
  Jenže my, dříve narození to neumíme, a někdo mladý a zaujatý se zatím neobjevil. Doufejme, že opravdu jen zatím, že se přeci jen mladí vlastenci najdou a probudí. Moc bych jim to přál, pro ně a jejich budoucnost, pro naši už ne.

  OdpovědětSmazat
 4. krasny clanek, a bohuzel pravdivy, jen bych dodal, ze "nekvalitni" podlidske Cechy jsou stale vbodnuty do Velkonemeckeho tela, kdezto zbytek pobaltskych a pomoranskych Slovanu a nakonec i Luzickych slocanu mluvi nemecky

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podřadní Češi
   a jejich bratři, Moravané a Slezané...

   V devátém století založili největší křesťanskou školu na sever od Alp (tedy celý flák Evropy na sever od těchto - jen vyučujících kněží měla přes dvě stovky), měli vlastní písmo (cyrilici) vyvinuté knížetem pozvanými učiteli Cyrilem a Metodějem (z něhož se přirozenou "evolucí" vyvinula azbuka, již podnes používá nadpoloviční většina Slovanů), a vznikl první český soudní zákon pro laiky - Zákon sudnyj ljudem.

   V desátém století sloučil kníže Boleslav I. Veliký české kmeny, centralizoval moc, Sasku opověděl válku, a po čtrnáctileté válce vymanil, co první suverén v českých dějinách, "své knížectví" ze Saského vlivu (do kterého vlivu nás zavlekla ambiciózní Ludmila a kolaborující Václav - oba zváni svatí, namísto proradní)
   S čímž se Němci doposud nesrovnali.

   V plus minus dvanáctém století vykoumali čeští sekerníci tzv. české složení mlýna, které od Čechů přejal celý tehdejší civilizovaný svět.
   (Čiže museli používat poziční početní systém, klérem pod sankcí hrdelního zločinu zakázaný až do sedmnáctého století, alébrž bez nuly převody nevypočítáte.)

   Na počátku patnáctého století jeden ze dvou českých (z deseti světových psané historie od starověku "po teď"), v bitvě nikdy neporažených vojedců (druhý byl Radecký), bratr Jan Žižka, zavedl v masovém měřítku do výzbroje husitské armády palné zbraně, tzv. píšťaly (odtud v celém světě používaný název "pistole"), vypráskali ze své vlasti pět křížových výprav a dohnali své nepřátele k jednacímu stolu.

   Na konci patnáctého století vykoumali čeští sekerníci k českému složení mlýna tzv. "hasačerta", což bylo v podstatě třasadlo. Opět - přejal celý tehdejší civilizovaný svět.
   Od té doby, a ne dřive!, mlýny "klapaly", alébrž hasačert klapal - voda vám nezaklape kdybyste se... Jo, to.
   A klapaly, na menších tocích, kde nešlo nainstalovat turbínu, až do dvacátého století - u nás je z historie "vyklapali" komančové v polovině minulého století. Jinak řečeno, po osm století nepřetržitě, vládli zemědělství celého civilizovaného světa české mlýny.

   V sedmnáctém století byl učitel národů, Čech národnosti Moravské (jak si sám říkal), Jan Amos Komenský, vyštván uzurpátorem Království českého do exilu, odkud pak vzdělával Evropu - mimo jiné pomohl, na přání anglického parlamentu, s reformací anglického školství.

   Před dvěma sty lety, v devatenáctém století (1827), vynalezli bratranci Veverkové ruchadlo - které ruchadlo - tedy současný pluh, evoluční potomek ruchadla - používají zemědělci všech světadílů civilizovaného světa po dnešní dny.
   ( Jehož původcovství nám chtěli Němci ukrást. (To je panečku překvápko, co? Než nepovedlo se.)   Jenže pak,
   na konci století dvacátého propukla v české zemi psudorevoluce, co předkové nashromáždili bylo během dvou dekád rozkradeno, k moci se dostali političtí hochštapleři, a ze země České se stala montovna

   a nyní, v jednadvacátém století, jsou tradiční české hodnoty zneváženy, a český národ, jakožto národ, bojuje o přežití, neb třináctisetletý chorál poroby, Drang nach Osten, nabývá, se sílícím vlivem - stydno to říci - českých kolaborantů, dědiců proradného Václava - na síle.

   Smazat
  2. Čecháčkové dostali od nich šanci stát se ze slovanských divochů civilizovanými obyvateli Abendlandu, ale tu nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
 5. Hezky popsaná činnost lidí co dlouhý čas minulém režimu za to že nás oblbnou, byly placeni. Prostě paraziti.

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 7. Velmi se na tomto "pojetí" českých dějin podepsal prasedent havel .. V podstatě rozbil Československo, a jeho neustálé omlouvání se sudeťákům tomu jenom nahrálo. V podstatě tím platil za podporu charty nebo spíš chátry 77 před rokem 1989 .. Ostatně pocházel z kolaborantské rodiny .. navíc sem přitáhl čechožrouta schwarzenberga, kterého dokonce udělal kancléřem .. havel je tak největší zrůda, vyskytnuvší se v našich novodobých dějinách .. a ten pithart ubohý převlékač kabátů z bolševické rodiny ..

  OdpovědětSmazat
 8. Myslím,že bylo dopředu možné čekat takový vývoj,to znamená sprosté napadání všeho Českého.Ndedivím se,když se do čela státu dostal 4x zvolený sdyn kolaborantů,Havel.Když si přivedl na Hrad "poradce" Schwarzenberga.Když vládní místa obsazovali zahraniční navrátilci-disidenti.Nedivím se,když tu probíhala divoká oprivatizace pod vedením Klause a jeho ODS, v podstatně rpzkrdení všeho hodnotného.Podle mího soudu neměli Havel ani Klaus udržet Československo.Nedivím se,že syn kolaborantů vykonal první cestu do Německa s omluvou za vysídlení kolaborujících Němců s nacismem.Pouhým následkem byl výprodej všeho,pokud to nebylo přímo rozkradeno.Tošovský vyměnil zlatý poklad za jakési papírky,prodávalo se i přírodní bohatstí,jako uhlí,jkaolin,lesy na stojato,minerální prameny,dokonce i pitná voda.Proto si kladu opravdu otázku,zda si jako národ umíme dobře vládnout.Byla tak široce uplatněna v okolních státech privatizace všeho?Dokonce "navrácení" majetku církvi,které dávno církvi odňal Rakouský monarcha"""

  OdpovědětSmazat
 9. Díky moc, paní profesorko.

  OdpovědětSmazat
 10. Franz Kafka: "Lež se nastoluje jako světový řád .."

  OdpovědětSmazat
 11. Děkuji paní profesorce Kučerové za článek. Nikdy bych si nemyslel,že se v ČR po r.1989 setkám prasečinami typu Podivena nebo jistého Krysíka. Jsou to účelové prasečiny opírající se o podporu nadací z Německa a Rakouska, špiček katolické církve ,pisálků placených ze zahraničí po nichž se opičí i řada redaktorů včetně toho kalu v ČT. To co popisuje paní Kučerová bohužel nevadí naší vládě,akademické obci,politikům a senátorům. Ti ten protičeský tlak naopak podporují - viz.známý pacholek a ministr Herman aj. Podle těchto mutantů hitlera - to Češi zaútočili na Německo a chtěli chudáky Němce vystěhovat z Evropy. Odporná cháska. Jen připomínám ,že sjednocené Německo má dnes 90 milionů obyvatel a vlastní velkou část průmyslu východní Evropy. ČR je na Německu hospodářsky zcela závislá. Tato situace jen povzbuzuje krysíky co píšou za peníze proti naší vlasti.

  OdpovědětSmazat
 12. Mame ty dejiny dlouhy, maloktery narod by obstal jako my.
  Jiny dejiny jsou plny Hitleru,kterej jen pokracoval v tech jejich ,nic novyho.
  Alexandr Veliky ,Barbarosove a treba Karel,byli skutecne do poctu masakru jeste snad vetsi.
  Vzdy jsme neomylne zahajili boj proti zlu a casto zvitezili.
  Krysy se snazi nas vzdy podhryzavat a to Potvrzuje a Dokazuji neustale nas vyznam ,nas vliv, pouhe nasi neagresivni existence na celej svet.
  Spina a shnile bahno vseho spatneho, ktere hazi kolem se ale vraci zpet. Jako dnes.
  Zbabelci vzdy utoci v presile moci a naloupeneho bohatstvi.
  Vliv miru,pokoje tvorive prace ,vliv zivota proti nasili zla. Mame ten "kompas" ,orientaci a smer v sobe.
  Snazi se podhryzavat nasi jednotu. Stovky slavnych Mozartu nikdy nespravi "kulturu" Lidic.
  Narod germanu neni schopen se zmenit a proto byl a je stale pouzivan a Hitlerove minulosti ,zrejme pres vsechny pretvarky,nejsou posledni.
  My nejsme schopni se zmenit do fasistickych zlocincu.
  Mimo srbu ,vsechny narody behaly jak Hitler piskal.
  Velka cast Slovanskych narodu stale ovlivnuje svym tvorivym usilim zlomit konecne tu kletbu naseho sveta,zlomit a odhodit konecne vse spatne ,nasili, valky, zlociny a zlo, tam kam patri.
  To samozrejme provokuje az do opakovanych fanatickych zbesilosti.
  Pres tisice let opakovane vsemi prostredky utoci, ale nejsou schopni ani v presile zvitezit.

  OdpovědětSmazat
 13. Samozrejme,ani nemuzeme jinak.
  Zatim jsme vzdy vyvazli ,casto se stestim.
  Kdyz zacneme falsovat a hanobit, vrati se to jako bumerang.
  Zfalsujeme se,zhanobime do nebyti..

  Zradci naroda a jejich osudy jsou vseobecne zname,
  kazdemu tak jako Palacky,Havlicek, nebo Masaryk.

  OdpovědětSmazat
 14. Úžasný článek ! Ještě jak jej dostat k pochopení mladé generace, když oficiální výchova těchto lidí je přesně opačná !

  OdpovědětSmazat
 15. krásný článek, jen s tím, že propaganda je dílem poslední doby nesouhlasím,,provází lidstvo všude a po celou jeho existenci

  OdpovědětSmazat
 16. Kdyby tu vše neovládla klika zrádců našeho národa od shora dolů, toto by se nedělo. Máme v čele tuto sebranku a mohly by to snad změnit volby, kdyby se sjednotily vlastenecké síly pod jednou vlajkou a volby nebyly zmanipulovány. Pak snad ano. Jinak je po nás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mně bylo v diskusi před pár dny důrazně vysvetleno, že sjednocování národ. stran do koalice nebo v necem jako nar. Frontě před volbami není možné. Navrh bojovat stejne jako demoblok a udělat předvolební koalice je prý směšný, lídři ministran o to prý nejeví zájem. Samozrejme by se ve stranách muselo o koalici hlasovat. Otázka je, jestli je možné osamoceně mit uspech proti stranám, které mají rádce v SRN.
   Pred článkem smekám zvlášť proto, že současný školní dějepis národní pohled taky předkládá jako opovržení hodný a děti se s tím ztotožni. Takže je bezva, že existují dejepisci jako p. Profesorka. Existuje útla modra knížka v sesitovem vydání z 90.let s nazvem něco jako: Česko v německém objeti. Jméno autora si nepamatuji, nevím, jestli je známý, mně ne. Bez hysterie zajímavý popis čs.- něm. Soužití to byl. Třeba někdo zná. Jiny v současnosti samizdat nebo asi ani to ne, spíš už neexistující kniha je Rep. psaná na opratce.

   Smazat
  2. 14:54
   Upřímně - jsem rád, že se v něčem shodnem.
   Že mám jiný názor na předvolební koalice a kompromisy, ještě neznamená, že nám nejde o stejný cíl. Jen holt vidíme k tomu cíli každý jinou cestu.

   Smazat
 17. Děkuji za článek! K doplnění uvádím odkaz na pozoruhodnou knihu "Falzifikace a falzifikátoři českých dějin" od Josefa Staňka, ve které je průběh českých dějin vyložen jako boj duchovního jádra českého národa, které se odvažuje mít Pravdu proti církvi, straně, většině a druhou „pragmatickou“ částí, která se chce „výhodně“ mýlit s většinou a momentální mocí.

  https://www.agapebrno.cz/Knihy/Katalog/Falzifikace-a-falzifikatori-ceskych-dejin.aspx

  OdpovědětSmazat
 18. Tak to je skvělý článek je hnusné co se dá od zaprodanců České země dočíst.

  OdpovědětSmazat
 19. Děkuji. Je třeba vzít na vědomí, že snad v každém národě existuje 5. kolona, zrádci a zaprodanci, kteří jsou schopni za peníze pomlouvat vlastní zemi, spoluobčany, zavrhnout dějiny a přidat se k napřátelům. Začalo to s nástupem Havla a poračuje to dodnes hlavně u politiků, spojených s katolickými kruhy. Bohužel je jim u nás stále dáván poměrně široký prostor v médiích.

  OdpovědětSmazat
 20. Děkuji, paní profesorko. Pro čtenáře dodávám, že na Mnichovské dohodě se v zákulisí aktivně podílelo také Polsko...
  http://www.rukojmi.cz/clanky/11305-vladimir-putin-odtajnil-75-let-stare-a-utajovane-archivy-sssr-s-ukoristenymi-dokumenty-ktere-ruda-armada-ziskala-ve-varsave-a-v-berline

  OdpovědětSmazat
 21. Stejny pamflet od Podivena o kterem pise pani profesorka je mozne napsat i na Nemce. Co z hlav zapadaku ovsem nevymytite je, ze jsou nam nadrazeni. To je si treba stale uvedomovat. Dokladaji to i svou nenavisti k Rusku a podlostmi, ktere sami pachaji a hazeji je na Rusko, aby ho mohli neustale lyncovat a uvalovat sankce. Je treba si uvedomit, ze druhou svetovou valku neprohralo Nemecko, ale zapadni koalice evropskych zemi a zoldaku, podobne jako za Napoleonova tazeni. Odkladali otevrit zapadni frontu, aby Nemecko s jeho spojenci a Rusove krvaceli. Az kdyz videli, ze ji otevrit musi, protoze se obavali, ze se Ruda armada jinak zastavi az u Atlantiku. Zapad uz zkousi 1000 let si porobit Rusko a pokazde dostane priserne po tlame. Stale mu to nestaci a neustale provokuje atomovou mocnost, ktera ho muze vymazat.
  Cesi si stale neuvedomuji kam patri, protoze jsou neustale masirovani propagandou sveho protektora a kolonizatora - Nemci, Rusy, ted Americany. Kazdy protektor lidem u nas lze a klame je az to prasti. Ovlada media i politiky a proti tomu par statecnych je malo. Zase nekdo mocny musi rozkopnout tuto zavislost. Pak se neco teprve bude moci hnout kupredu.
  Nemecko neni zadny suverenni stat, je to okupovana zeme s atomovkami, jejichz ovladani maji v rukou USA. Dosazeni politici maji za ukol Nemecko nicit migraci, clenstvim v NATO a rusofobii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Václave, jo, všeobecně se prosazuje nazor, že srn je okupovana zeme. Opravdu to tak je? Vždyť je to globální hráč. Do usa po válce spousta němců odešlo....predvalecni utečenci meli určitě radost, že se vidí se starými známymi..., někteří byli i pozvání, a obsadili dost významné státní a vyzkumne pozice. Tak myslím, že dělají to, co sami chcou (vetsinou). Ja jen jestli nejde o účelový klam.

   Smazat
 22. Největší průšvih je ve vymývání mozků mladé generaci. Národ by měl mít hrdé občany, ale na co být v Česku hrdý, ptá se právem mladý člověk. Na supermarkety, které odčerpávají kupní sílu k sobě do zahraničí, na zahraniční vykradače bankovního sektoru, pojišťovnictví, nebo má vlastenecky cítit a být hrdý na zadluženou ekonomiku a rozkradený průmysl? Politici dělají vše ve prospěch svých chlebodárců ze zahraničí o ČT a ČRo ani nemluvě. A novináři, to je špína sama. Už nám nemusíte lhát paní učitelko. Ale vyrazíme každého, kdo bude chtít objektivně srovnávat
  to, co je s tím co bylo. Ano byly problémy, ale dnes nejsou? Kdo chce vyniknout, stčí plivat na prezidenta a vládu a minulost včetně RF a Číny, že, páni komedianti. Možná se zalíbíte pár pitomcům, ale ztratíte sympatie rozumné části obyvatelstva. Rozumný člověk neřve jako vůl na náměstích, ale přestává volit voly.

  OdpovědětSmazat
 23. Díky paní profesorko, kéž bych měl kouzelnou hůlku a mohl vám svěřit patronát i pravomoc nad školskou výchovou naší mládeže. Jde mi o dějepis i občanskou výchovu.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.