Reklama

pátek 1. ledna 2021

Reálný socialismus: Co to bylo a proč? (14. díl) - Pár poznámek k pohledu na reálný socialismus z hlediska evoluce mýtů a idejí.

Petr Kužvart 
1. 1. 2021    e-Republika
Pár poznámek k pohledu na reálný socialismus z hlediska evoluce mýtů a idejí

Jde o to, že ideje nevznikají zpravidla ani ze vzduchoprázdna, z nějakého čistého duchovního, nepodmíněného vnuknutí, ale ani nejsou vždy jen otrocky a jednoduše odvíjeny od reálných společenských poměrů. Říká se většinou, že se od reálných poměrů té které doby odvíjejí zprostředkovaně, sublimují se složitě a ta závislost na reálných poměrech bývá hodně zprostředkovaná, modifikovaná a jen konec konců to celé platí a takto funguje. Nové ideje a představy tedy vycházejí z reálných poměrů a zároveň se inspirují idejemi již existujícími, navazují na ně a některé jejich aspekty dále rozvíjejí.

Z tohoto zorného úhlu zapadá reálný socialismus i jeho intelektuální a obecně ideová výbava (jak ta, se kterou vznikal, tak i ta, která se vyvinula následným pokřivením a vykostřením v pouhou ideologii a propagandu reálného socialismu) plně zapadá do kontextu kulturního vývoje v Evropě a v širším smyslu v celé euro-asijské kulturní oblasti.

Předně je tu ono slavné schéma, kdy dělnická třída (proletariát) je nadána světodějnou rolí a dějinným úkolem odstranit staré pořádky, zavést zprvu v náhradu za poraženou diktaturu buržoazie svou vlastní třídní diktaturu a nastartovat pak vývoj k beztřídní společnosti, ke konečnému dosažení sociální spravedlnosti bez vykořisťování a útlaku. Toto bylo již samotným Marxem a po něm celou marxistickou tradicí považováno za hlavní a zcela originální přínos marxismu, přínos konečně opravdu vědecký. Šlo o vytyčení zcela jasné a nevyhnutelné trajektorie již velmi brzké fáze dějinného pohybu. Tak to bylo zprvu prezentováno, myšleno a najisto předvídáno.

Něco jiného je naše nynější skepse a fakt, že dnes vnímáme jako nosné, inspirující a použitelné z marxismu něco úplně jiného a toto považujeme za výraz dobové omezenosti a za mylnou předpověď, jež se nenaplnila (a kterápak mytická, náboženská představa včetně chiliasmu ve všech jeho projevech, co jich v průběhu dějin bylo, se kdy naplnila? Žádná!). Pokud odhlédneme od našeho nynějšího postoje kotvícího již v jiné době a jiné rovině poznání, můžeme zauvažovat o zdrojích inspirace, jež vedla k těmto závěrům a předpovědím. Jde o to, že v uvedené části klasické marxistické doktríny lze rozpoznat řadu tradičně se v dějinách lidské kultury a myšlení vyskytujících motivů.

Předně je tu někdo, kdo provede zásadní zvrat v dosavadním vývoji, je tu identifikován subjekt zásadní a žádoucí změny. V dějinách lidské kultury to opakovaně byli bohové či synové boží (bohočlověk), typicky Mithra v zoroastriánství a mithraismu, nebo následně Jošua ben Pantera (později zvaný Ježíš Kristus) v křesťanství. Jindy to byl určitý vyvolený lid, typicky Židé, tedy lid mající smlouvu s Hospodinem a zachovávající mu věrnost. V novodobých představách tomu odpovídá proletariát předurčený jak svým objektivně daným postavením a rolí ve společnosti, tak i vytvořenou revoluční doktrínou. Nesporné prvky podobnosti se tu najdou. Opakovaně je v tomto kontextu zmiňován Marxův židovský původ a je dáván do souvislosti s motivem vyvolenosti proletariátu k provedení klíčové revoluční změny. (137) Osobně považuji tuto tvrzenou souvislost za příklad vcelku rozšířeného nešvaru zejména v politické publicistice a ve společenskovědní oblasti, kdy autor konstatuje časovou posloupnost, časové zřetězení určitých událostí, jevů nebo faktů a bez důkazu z tohoto faktu pak dovozuje existenci kauzálního vztahu. Jde o velmi častou, nicméně hrubou chybu.

Jsou tu však i jiné vývojové opakovatelnosti a podobnosti. Jak ve starověké filosofii, tak i třeba v již zmíněném zoroastrismu se objevuje silný prvek dualismu, představa světa jako sféry neustálé konfrontace rozporů, typicky dobra a zla, mocností dobra (bůh Ahura Mazda a jím stvořený duch dobra Spenta Mainju a s ním další dobří duchové) v kontrastu k mocnostem zla (tímtéž nejvyšším bohem rovněž stvořený původce zla Angra Mainju se svými démony). Toto vidění světa je vlastní jak zoroastrismu a křesťanství, tak i islámu. Zde je zřetelný základ dialektického uvažování o světě a jeho vývoji.

Dalším společným rysem je ve své podstatě chiliastické přesvědčení o brzkém příchodu zásadního dějinného předělu. Podle příslušných mýtů totiž musí v bezprostřední budoucnosti dojít ke skonání dosavadních věků a pořádků a proběhne zásadní změna, jež odstartuje úplně jiné perspektivy dalšího vývoje. Je zde vědomí velmi silné, principiální diskontinuity. V tradičních náboženských představách a mýtech to je typicky přelomový čin boha nebo bohočlověka, kterým se vše dosavadní končí, jsou vzbuzeni mrtví a koná se poslední soud a po něm následuje nový začátek, tisíciletá bohem (nebo bohočlověkem) vedená říše konečně dosažené dokonalosti a tradovaného, slibovaného ideálu.

Křesťanství je tu typickým příkladem. Prvotní víra byla silně a bezprostředně chiliastická (ke zvratu mělo dojít v bezprostřední budoucnosti návratem Jošuy na Zemi) a v následném vývoji křesťanského mýtu se tento prvek opět a znovu objevuje v různých herezích, v raném husitství a v některých reformačních představách a doktrínách. Ale i starší kulty toto někdy obsahovaly. Mithra obřadním obětováním býka obnovuje a zachraňuje znovu a znovu veškerý život. Je zde tedy přítomna mystická oběť, ale jiná nežli v křesťanství, kde se obětuje sám bohočlověk, který má poté vstát z mrtvých, odejít na nebesa a pak znovu přijít a po rozsouzení lidí zahájit novou epochu.

Vědomí zásadního předělu dějin není vlastní jen náboženským mýtům. Vzpomeňme Velké francouzské revoluce, jež zjevně sama sebe chápala jako zásadní dějinný předěl, proto stanovila a schválila nový, přelomový kodex práv člověka a občana, zavedla nový, revoluční letopočet a nový revoluční kalendář. Robespierre dokonce učinil i pokus o vytvoření nového osvícenského oficiálního kultu Nejvyšší bytosti, který měl nahradit veškerá dosavadní náboženství.

Konečně je nutno konstatovat opakované užití dějového prvku poslední bitvy, tedy zásadního střetnutí mezi silami dobra a zla (nebo také nezadržitelného pokroku a reakce plné zla), kde je zlo v boji poraženo a svrženo do pekel a začíná se úplně nový věk. Jde o biblický Armageddon. Prakticky totožný mytický perspektivní děj zachycuje a předpovídá křesťanství i jedna z verzí mithraismu, kde je poraženo vojsko zla v čele s Angra Mainjou a jeho démony a následuje poslední soud a tisíciletá Mithrova říše. Mimo nábožensko-mytologickou sféru stojí toto schéma zjevně a zcela výslovně zejména za čtvrtou větou Beethovenovy Deváté symfonie, kde je to celé umocněno velmi sugestivní hudbou, jež zahrnuje jak zjevný popis pochodu nedozírných armád k bojišti, tak projev vojevůdce před bitvou, pak následuje působivě znázorněná bitevní vřavy a nakonec okamžik triumfálního ticha - a oslava konečného vítězství. Jednou provždy! Nový věk všeobecného vítězství rozumu, obecného blaha a sbratření lidstva se začíná.

Samozřejmě, nelze opomenout text Internacionály, kde je prvek poslední bitvy ústředním motivem a zde už nejde o náboženské mýty či osvícenské představy, ale o poslední revoluční bitvu na cestě od kapitalismu ke konečně dosažené sociální spravedlnosti v beztřídní společnosti. Internacionála vzniká krátce po porážce Pařížské komuny v květnu 1871 a patří přímo do doby a do dobového koloritu sdíleného zakladateli marxismu.

Čili vidíme zde organickou návaznost ve vývoji idejí a dějových prvků různých mýtů a představ. I v tomto směru je tedy reálný socialismus se svou doktrinální výbavou výsledkem a organickým pokračováním a vyústěním starších tradic, jež mají svůj počátek minimálně v druhém tisíciletí před naším letopočtem, kdy se měl údajně začít formovat pozdější persko-indický kult zoroastrismus či zoroastriánství.Poznámky a odkazy:

(137) Jeden z Marxových předků měl být údajně význačným španělským rabínem. Spolehlivě se ví, že trevírským rabínem byl Marxův děd Marx Lewi a jeho syn v tomto úřadě následně pokračoval. Marxův otec Jindřich Marx konvertoval od judaismu k luteránství v roce 1816 (tedy 2 roky před narozením Karla Marxe), stal se advokátem a později soudním radou v Trevíru. Jeho žena pocházela rovněž z rabínského rodu a konvertovala k luteránství v roce 1825. Děti dal Jindřich Marx pokřtít roku 1824 (zdroj: Mehring, Franz, Život Karla Marxe, Praha, NPL 1962, str. 39 – 40).


Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz)Související články:

28 komentářů :

 1. BOZE,dalsi slatanina,je opravdu v dnesni dobe zapotrebi?..

  To nemuzete vasi tvorbu zestrucnit pane KUZVARTE?

  Vzdyt by stacilo vse popsat v novy vyvoj ve zkratce a jadrne.

  "Krtecku ty antineomarxisticke zvire,dekuji,ze prosazujete SOLIDARNI STAT podobny pravicovemu socialnimu statu a tu je definice,kterou nesu na tycce:"

  SOLIDARNI STAT je typ spolecnosti,kde vlada prejme odpovednost za politickou,ekonomickou a socialni prosperitu.

  A zacal by jste s psanim brozury pro ministerstvo socialnich veci,kterou povinne dostane do postovni schranky kazdy obcan i s popisem,ze si daji vsechny politicke subjekty do programu k tomu i zmenu systemu na

  SOCIALNEEKOLOGICKYTRZNIHOSPODARSKYSYSTEM

  a ne sracky ve kterych se tu furt mrcasime, protoze intelektualove si valeji koule a nechce se jim pracovat a popsat vsem o co de hlavne,ze se tam krast dve tretiny platu nesmi,jinak zabaveni vseho jmeni vadnym zakonem o exekucih a 80 % zdaneni a hotovo!

  NO NI?


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Kužvart se opět projevil spíše jako buržoazní politruk než filosof, hloupě se snaží definovat proletariát jako dělníka se špinavýma rukama a zcela ignoruje technický a vědecký pokrok ! Proto Marx definoval dělnickou třídu jako ty, kteří svou prací vytváří pro parazitickou velkoburžoazii a finanční oligarchii ZISK !! Společenské třídy jsou definovány ve vztahu k vlastnictví výrobních prostředků ! Chudák Kužvart a podobní pseudomyslitelé se snaží překonat Marxovu logickou soustavu bláboly o Marxismu kombinovanou s náboženskou vírou ! A základní rozpor mezi společenským charakterem výrobních prostředků a zájmy parazitické vrstvy vlastníků kapitálu zcela ignoruje ! Dnešní doba ve vší nahotě ukazuje, že chamtivost, korupce, lež a válčení nemůže nadále být hnací silou rozvoje lidské společnosti . Společenské vlastnictví výrobních prostředků je jedinou cestou k nápravě společenských vztahů !!

   Vymazat
  2. Odpověď na čtenářskou reakci “krtečka” z 2. ledna 2021 v 1.14 hod.:

   Vážený čtenáři,

   když Vás moje texty nebaví číst, tak je prostě vynechte. Zabývejte se svými poněkud zmatenými představami o sociální státě a dotáhněte o k publikovatelnému textu, byť I silně polemické povahy. Třeba se z následné debaty vykřeše něco nového a podnětného.

   Nebo si čtěte třeba v bulváru, ten je určitě prvoplánově zábavnější a uspokojíte v něm dost možná plně své intelektuální potřeby a ambice.

   Opravdu nechápu, proč plodíte takové hloupé, dokonce urážlivé bláboly. Nedává to rozumný smysl. Mně od psaní neodradíte, mou argumentaci nejse schopen validně napadnout, Váš ohlas je prostě k ničemu, jen šíří po webu svědectví o Vaši politováníhodné intelektuální ubohosti a emoční nevyváženosti.

   Ohlasů čtenářů si cením, jsou pro mě cennou zpětnou vazbou a nežli můj rukopis vyjde jako kniha, budu jej přepracovávat a dopracovávat mino jiných důvodů i na základě vyhodnocení četných čtenářských reakcí.

   Ovšem těch reakcí, které jsou využitelné, tedy takových, jež dávají podnět k doplnění a doformulování toho kterého místa textu – a pak také těch nesouhlasných a polemických, pokud jsou alespoň trochu odůvodněny a je za nimi tušit nikoli jen beznadějnou povrchnost, ale jistou znalost a přehled o tématu, o který zrovna jde.

   Bohužel, Váš zmatený, pseudointelektuální výhřaz nesplňuje žádnou z těchto podmínek, odbíhá zcela od tématu a je k ničemu. Prosím velice: zamyslete se nad tím, místo vyšších dávek adrenalinu a dalších výhřezů obdobné kvality Upřímně Vám přeju, abyste příště psal věcně, k danému tématu – a zplodil třeba i zdrcující, ale důvodnou kritiku. Věřte, že se jí budu pečlivě zabývat a že Vám budu vděčný za námet ke kritické sebereflexi.
   S pozdravem a přáním všeho dobrého

   Petr Kužvart (p.kuzvart@email.cz)

   Vymazat
  3. Pane Kužvarte, kontinuita dějin není kontinuitou mýtů a idejí ale pouhou kontinuitou degenerace ..
   Občas (to má ale svoji zákonitost) se vyskytne pokus o reformu, jako bylo například vystoupení Krista nebo Marxe, kteří jsou zase následováni degeneráty prznícími tento reformní pokrok ..
   K tématu, který jste se pokusil zpracovat si prostudujte co napsal K.Marx k tzv. židovské otázce ..

   Vymazat
  4. Ještě doplním, že češi hráli také významnou roli v pokusech o reformu lidské společnosti ..
   Bylo to vystoupení mistra Jana z Husi, následovaném mistrem Petrem z Chelčic s česko -moravskými bratry, ukončené už novověkou degenerací ovlivněným J.A.Komenským ..

   Vymazat
  5. Krtečku, v čem je Komenský ovlivněn "novověkou degenerací" a co to ta "novověká degenerace" vůbec je?

   Vymazat
  6. pane DVORAKU admine,

   dekuji za dotaz.My tady jsme vsichni opravdovi lidovi komentatori,pokud mohu mluvit za sebe a pan maxim ma pravdu,ze je cas se trochu poohlednout,kde hraje muzika a je k dostani SVOBODA a mozna i opravdova obcanska PRIMA DEMOKRACIE.
   No at nam toho Komenskeho s jeho novovekou degeneraci zkusi priblizit,a pak to para potlaci, dostane se to do nasi "intelektualni zbrojnice a bude to"..

   No ni?

   Vymazat
  7. Za novověkou degeneraci lze považovat zblbnutí právem .. viz Hobes, Locke, Spinoza, atd, atd ..
   Uzrálé plody tohoto zblbnutí ve formě liberálního práva a právního státu dnes sklízíme ..
   Vládne nám právo vytvářené idioty, místo nás samotných lidí ..

   Vymazat
 2. Pane Kuzvarte,

  Vase texty se mely objevit pred 31 lety.Dnes jsou jen popisy ze kterych by jste se mel poucit.
  To vam vsak nejde.
  Nemohu za to,ze jste tvrdy ucastnik obludneho podvodu,ktery chcete mermomoci fixovat a tak zachazite do prostoru,kdy tento podvod ma podle vas pokracovat a kdy se do republiky implantoval kapitalismus bez privlastku vychazejici z gangsterismu,coz pokladate za konec historie republiky.

  VIDITE TO NEBO NE?

  Vysledek je,ze jsme nyni rozvojovy stat a brzy i bananova republika.
  Tato skutecnost vam stale unika!

  NAMISTO,ABY JSTE HLEDAL A NAVRHOVAL NAPRAVU CHCETE V TOMTO REZIMU SNAD VEGETOVAT DALE!

  Vzhledem k tomu,ze jste ve svem vzdelavani ustrnul a pokladate za potrebne to dat do sve knihy,nelze vam v tom branit,ale radim vam,podivejte se okolo sebe a zkuste popsat neco na pr.od sousedu,kteri maji to,co si vydobyli na rozdil od "velkeho podvodu",ktery jak vidim vlecete a hodlate v tom s rezii nyni uz padajiciho rezimu tvrdohlave podporovat a vleci do neho celou republiku.

  Ano dubovych hlav je v republice plno,zkuste to zmenit nebo hrozi,ze tak zustanete!Postupne vam to budu strkat pod nos a ne,aby jste pcikal!

  No ni?

  Tak co kdy zacnete o tom jak to zmenit a na co tady psat,no jeste mate prilezitost se i namahat a svolat si komisi,ktera by posoudila,ze to co vam doslova "tlucu"do hlavy je hloupy a pro vas pry urazlivy TEXT!!

  OdpovědětVymazat
 3. Není to zajisté v textu stěžejním, ale když už, tak už, kurňa:

  Označení Ježíše Krista urážlivým "Ješua ben Pantera (Pandera)" pochází odkud ?? No, pochází od talmudistů, sorryjako.

  Samozřejmě, každej talmudista nemůže za to že je talmudista, řekl by Švejk, a neznamená to, že by nemohl třebas mít v něčem pravdu. Jenže tohle není opravdu nic jiného než dobová fake news od ideologického nepřítele. A co to mělo jako vůbec znamenat ? Pantera nebo Pandera měl být římský voják, který prý Marii svedl, no a té prý pak nezbylo než Josefovi lhát a vymyslet si alternativní verzi, jak přišla do jiného stavu. Podle ještě jedné verze byl ben Pandera potulný kazatel, který zemřel asi sto let pře Kristem.

  Hodit takovouhle sr...u nonšalantně do pléna a tvářit se přitom, že ze mne jen tak mimochodem vypadla kdovíjaká učenost ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jj talmud taky pekne snuska 🤮🤮

   Vymazat
  2. ANNA husita z ochrany krestanu mi napsala,ze navrhuje pokusit se o vytvoreni nejprve jen virtualne , KSH tj Krestansko socialni hnuti vericich krestanu,ktere by nahradilo podvodniky z KDU,cssd,ODS a dalsich padajicich stran.
   Ty totiz pry chteji vratit nejen CR do stredoveku,ale i vratit Sudetenland zpet Risi,ktera divte se boze stale snad i existuje.
   V tomto usili zrejme nikdy nechteji prestat a kdyby ta jejich Rise nebyla okupovana amiky uz by tu byl novy henlajn,ktereho pry uz dnes nahrazuji zradci z ODS a KDU,kteri jsou bez skrupuli a nestydi se zadne spinavosti davat vsude najevo,kde to jenom jde.

   Odmitaji do svych tzv Programu prevzit navrh Programu volicu,tak se ptejme na co je mame vubec volit,kdyz v jejich domneni,ze jsme stejne budouci otroci,kteri museji hakovat za tretinu mezd a jeste jim pucovat jejich holinky,aby potom na nas vystavovali hole prdele.
   Tak by mohlo toto hnuti zkusit doplnit programove uz oblibene SPD,kdyz pan Okamura chce jenom 6% v parlamentu a jeho komise k posileni Programu SPD se nam tu odmita ozvat,abychom ji zasypali nasimi volicskymi navrhy,ktere by umoznily dosahnout v Parlamentu vetsinu a tak prekrizilo plany neomarxistu na totalni demolici nasi vlasti,tzv pochodem institucemi vcetne justice a policie. Nejsme tady na NR zadne dvojky masla a budeme bojovat za neco co tu jeste nikdy nebylo a to SOLIDARNI STAT,kdyz zakony pro neho, muzeme pouzit od socialniho statu( plati 10 eur na hodinu a z toho zbohatl) a upravit je na primou demokracii a svobodu!
   Kdyz ti velkokapitalisti chteji pobit krestany pry jsou podle nich stejne vsichni "kafiri" no tak je treba jim hezky naplanovat dane v minimalni vysi 80% a tak si mohou za to sve AFROARABY ubytovat a zivit doma,kde si v klidu pockaji az je podle jejich nepratelske ideologie,pry nabozenstvi vrahu (viz sura 4-89) jedne noci podrezou a bude od nich klid!

   Vymazat
  3. Krtečku, budu upřímný po vzoru velkého Luise B: díky Bohu se považuju za komunistu. Jestli autenticky křesťanská nebo křesťansko sociální strana něco vytrhne nevím, ale za okolností, jaké jsou, podporoval bych ji. Trochu jsem střízlivější poté, co jsem před lety měl ohromný nápad udělat komunální koalici Rudých Pirátů a asi jen o fous mi nerozbili hubu soudruzi z obou stran. Dneska si přiznávám, že důvody pro to by bývaly byly...ale stejně, škoda.

   Jinak existuje jako (pohříchu teoretický) směr i křesťanský komunismus. Můj popuzený komentář vůči panderovščině se ovšem vztahoval spíš k zajímavému historickému úkazu: jak někdo začne "vyvracet" křesťanství - jako víru a filozofii, to není totéž co pravidelně zkorumpovaná hierarchie - a může mít na počátku sebelepší úmysly, končívá to ... no, zkrátka končívá to jako u Bulgakova minimálně uříznutou hlavou (pokud je co uřezávat a stojí to za to, tedy pokud v hlavě jako u Míši Berlioze je nějaký obsah) nebo to smrdí jinak. Vyrovnání se, když s ničím jiným, tak s dva tisíce let rostoucími křesťanskými základy Evropy, není legrace a kladivem se to neodfilozofuje. Pouze můj názor.

   Vymazat
  4. Pane Buresi,zda se mi,ze tady budeme potrebovat kazdou ruku

   pokud znate stejne smyslejici jako vy,zkuste je tady pozvat.
   Mohou se tak ucastnit tvorby vzoroveho navrhu Programu volicu a pkud by to slo mohou zkusit prinest sebou i hotove navrhy bodu primo do tohoto PROGRAMU at jsou jakekoliv.

   Vymazat
 4. Evropská apokalypsa v kostce - díky EU nepolitice
  Index plodnosti v Evropě v roce 2007:
  (počet dětí na jednu ženu)
  Francie: 1,8
  Anglie: 1,6
  Řecko: 1,3
  Německo: 1,3
  Itálie: 1,2
  Španělsko: 1,1
  Česko: 1,4 (v padesátých letech 4,7)
  Průměr EU: 1,38
  Index plodnosti muslimských přistěhovalců: 8,1
  K zachování populace (národa, etnické či kulturní skupiny) je potřeba hodnota minimálně 2,1.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky 14:08, tato statistika vydá za všechny "vědecké" analýzy.

   Vymazat
 5. Já reálný socialismus vidím, tak jak si ho mnozí v době, když byl aktuální, představovali, že bude trochu okořeněn a šmrncnut kapitalismem. To znamenalo, že se uvolní soukromé podnikání a do reálného socialismu se vmísí trocha demokracie - což je ovšem zánik jakého koliv socialismu. V reálném socialismu není možné mít různé nazory ale respektovat ho a řídit se jeho ideály a zákony. Nakonec se zjistí, že i to osvěžení kapitalismem je smrtelné. A mířit cestou reálného socialismu k lepším komunistický zítřkům je též neuskutečnitelné...Nová společnost se začne znovu budovat až po jaderné světové katastrofě, kdy zemí potáhnou smečky lidí a na jejich přežití bude záležet na každém přeživším jedinci...Znovu začnou vznikat nové mezilidské vztahy, jako už známá společnost prvobytně pospolná...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Kutnohorsky,navrat k socialismu nebude mozny.

   Bylo by k tomu treba noveho znarodneni,nebot druzstva by nestacila.
   Bohuzel Česko bylo vykradeno a nema vlastni kapital ani armadu,proto domnivam se bude treba uvazovat o SOLIDARNIM STATE a jak ho instalovat snad do prvniho clanku nasi zdemolovane Ustavy.
   K tomu budeme potrebovat ustavni vetsinu a pak si podrzime jen klobuky a uvidite ty fofry.

   Cil je tedy jednoduchy a redukovan na dosazeni Prdlamentni vetsiny,jen prijit na to jak a bude hotovo!
   Proto nas oblbuje GR TV,ze to nejde,ale jde,obejdeme tu ponravu a vybudujme jako prvni informacni pole,ktere tu jeste nebylo a pak uvidime dal!

   Vymazat
  2. Tohle máte pravdu, že je asi a bohužel jedna z možných peripetií, ale spíš ne cesta k tomu zítřku a určitě ne zkratka. Mimochodem přesně to, co píšete, má přeci v "Malevilu" krásně vystižené Robert Merle (sám humanista-echt francouzský levičák-ne-však-komunista). Nechává tam (a od dětství, kdy jsem zrovna tuhle knížku louskal potají přes noc, se mně zdá, že ne zas tak úplně fér) truhláře a komunistického funkcionáře Meyssoniera tak trochu bezradně klást vzdělanějšímu vypravěči otázku "ale tohleto teda není ten pravý komunismus, Emmanueli?" - "Sám jsi to řekl... k tomu máme ještě stovky let..." (nebo tak něco).

   Ortodoxně marxistický předpoklad byl, že nové vztahy mezi lidmi budou koneckonců prosazeny a vynuceny na bázi rozvoje výr. sil a jim se postupně přizpůsobujících výr. vztahů. A to ne kvůli nějaké formulce, ale hlavně proto, že jedině na téhle bázi se reprodukují, doslova každý den znova obnovují podmínky samotné existence společnosti. Včetně těch vztahů, včetně toho, že někdo poslechne něčí pokyn, vylisuje díl, opraví stroj, jiný může malovat obraz nebo čepovat pivo nebo koumat a psát si humanitní luxusy a biografy, jiný psát zdrojový kód a další vymýšlet, jak to všechno co nejlíp prodat.

   Představa aspoň byla, že čím je celý tenhle sociální cirkus složitější a vzájemně podmíněnější, tím líp, protože ve finále se musí zákonitě ukázat, že soukromé vlastnictví a "hra tržních sil" nejen že generují morálně odpudivé důsledky - převážně přes koncentraci a centralizaci kapitálu - ale že hlavně popírají samy sebe, že se stávají neefektivními a že musí být nahrazeny nejen morálnější, ale i racionálnější organizací výroby, "alokace zdrojů", i života společnosti vůbec. Aniž by ale bylo kdykoli rozumné předpokládat, že to půjde snad nějak po dobrém. A ty, kteří tu komplikovanost světa zneužívají ve svůj prospěch, že to přirozeně musí semlet taky, pokusd se včas nechytnou za nos.

   Hoďte ale do vší té komplexnosti jaderné či jakékoli jiné analogicky účinné vidle a je vymalováno. Minimálně na ty stovky let, jak pravil Emmanuel. Z obdobného důvodu asi nemohou být zárodkem nové společnosti Chiapas ani Kuba, jakkoli jim patří nejhlubší poklona. Jedině snad, že bychom se selektivně vymlátili (vyočkovali atd.) všude jinde, jen ne tam.

   A mimochodem gates-cukrberkovští týpci asi taky nechtějí nic jiného než zavést do toho bordelu racionalitu, taky nejpíš po svém čujou nějakou tu poslední bitvu, akorát se za ten nos (povšimněte si, že o jeho délce a tvaru se nikterak nevyjadřuji) chytají, ale po elitářsku, oni usilují i o racionalitu i o zachování privilegií. Nic nového pod sluncem, a logicky to končívalo satřílením a gilotinama, akorát dneska holt mají po ruce už hoodně velké vídle. Asi jedioné štěstí, že snad ještě nemají takové ty SF rekvizity jako vlastní klon v mrazáku pro případ, že origoš se nějakým nedopatřením dostane plebejcům pod ruku ... ale to odbočuju ...

   Tak mě napadá, že

   Vymazat
  3. Pardon, vidím, že tam kus ulít. Zkrátka, souhlasím s Vámi, že mít socialismus vocamcaď pocamcaď a tadyhle že bude tak trochu kapitalismus, to jsou hrátky s čertem. Hlavně je to ale dočasná záležitost - jedno musí převládnout a toho druhého se zbavit. Vývojové stadium, když to jinak nejde. Koncese a NEP v SSSR, ale koncem 20. let to nebyl Stalinův výmysl, ale poznaná nutnost, to už bylo kdo s koho a za jakou cenu. Snad se dožijeme toho, že uvidíme, jak to dopadne v Číně a kéž budeme mít možnost a chuť to vůbec nějak hodnotit.

   Vymazat
  4. Pane Buresi,

   system pouzity dnes v Cine presidentem SI je pouzitelny pro jeho masu miliardy a pul cloveka a pokud bychom ho chteli i my instalovat nebude se hodit so Evropy.
   Je to snad pry dozor nad obcany typu Rotschlild a majitellu velkych penez,kteri se boji nyni o svuj giga nahrabany majetek a i u nas instaluji prostrednictvim CSSD a Aspen institutu ,policejni stat brzy udrzovany terorem cizi ideologie,maskujici se pod stredovekym nabozenstvim zla!
   Takze tak..

   Vymazat
 6. Co to je? Středověký výplod mnicha o světě poznaného z písma? Na které planetě dosud autor žil, a které mimozemšťany jím chtěl oslovit?

  OdpovědětVymazat
 7. Pane kutnohorský, on ten socializmus v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku byl tím kapitalizmem šmrncnutý a nestačilo to. S parazitizmem musí být veden neustálý otevřený všelidový boj. Od 89 stačilo špatné rušit, dobré vylepšovat a politiky ovládat referendy. Jiná cesta není.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, pane Pradědo, ale parazitů nesmí být mnoho a všelidový boj regulující jejich stavy ve společnosti jako škodné v přírodě, musí proti nim vést hodně nedegenerovaných, rovných, slušných a mravných lidí ..
   Ti degeneráti, ti degeneráti ..., vždycky všechno zprzní ..

   Vymazat
  2. Pane "pradedo",je to lakave jednoduche vse ridit referendy,

   ale co 31let zuriveho embarga majitelu nam volicum ukradene moci.
   Pokud to mohu odhadnout,budeme li na NEEXISTUJICIM zakonu o referendu trvat dostaneme jen zdemolovanou naprosto nepotrebnou zmrsklinu,ktera bude stejne k nicemu!

   PROTO

   bude efektivnejsi vymyslet a i realizovat v navrhu Programu volicu daleko efektivnejsi a hlavne levnejsi mechanizmus,ktery pujde vyuzit hned a tento jak vidite,naveky zablokovany zakon ucinit proste nepotrebnym a bude to!

   No ni?

   Vymazat
 8. A nestačila by hóóóóódně progresívní daň? Vždyť o peníze jde až v první řadě. A pak by se už snáz srovnávala ideologie i výchova nové generace. Občanská společnost jiného typu, než se v současnosti propaguje.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.