Reklama

středa 17. února 2021

Odpověď premiéra Ing. A . Babiše Petičnímu výboru a Petičního výboru premiérovi Ing. A. Babišovi

17. 2. 2021   (dokument)
Předseda vlády České republiky
V Praze 21. ledna 2021
Čj. 46669/2020-UVCR

Vážený pane doktore,
obdržel jsem od Vás petici nazvanou "Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!", v níž požadujete, aby vláda bez zbytečných odkladů zahájila diplomatickou cestou jednání s Německem o zaplacení válečných reparací, a aby Parlament ČR ve zkráceném legislativním procesu přijal zákon o referendu.

K požadavku na zahájení jednání s Německem o zaplacení reparací jsme se s panem ministrem zahraničních věcí Petříčkem vyjadřovali již na půdě Poslanecké sněmovny v rámci interpelací a tento náš postoj jsme nezměnili. Případné rozhodnutí vymáhat válečné reparace nepovažuje tato vláda za šťastné a z hlediska mezinárodního práva za bezproblémové, neboť by mohlo dojít k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě. Je potřeba připomenout, že již v roce 1997 v česko-německé deklaraci, kterou přijaly ČR a SRN, se obě strany dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti, a že nebudou zatěžovat své vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Ačkoliv se jedná spíše o politický dokument, než o právně závazný dokument, obě strany v jeho duchu důsledně postupují. Navíc v případě jakéhokoliv právního nároku je nezbytné vzít v potaz taktéž možnost jeho vymahatelnosti, která by v tomto případě byla velmi obtížná, nebojím se říct, že téměř nemožná.

K zákonu o referendu si Vás dovolím informovat, že poslanecký návrh ústavního zákona o celostátním referendu je zařazen k projednání na pořad 79. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (sněmovní tisk č. 111), která se koná od 19. ledna 2021. Vláda s tímto poslaneckým návrhem ústavního zákona vyslovila svůj souhlas s drobnými dílčími výhradami již na své schůzi dne 27. března 2018.

S úctou
Ing. Andrej Babiš, vlastnoruční podpis
Adresát: JUDr. Ogňan Tuleškov

Vážený pan

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR,

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 7. února 2021

 

Věc:   PeticePožadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“

          K Vašemu dopisu ze dne 21.1.2021, čj. 46669/2020-UVCR

 

Vážený pane předsedo vlády,

 k Vašemu výše uvedenému dopisu si dovolujeme uvést některé skutečnosti, které dosvědčují, jak jsme přesvědčeni, že realita je jiná, než uvádíte a tvrdíte.

 ČR je nástupnickým státem České a Slovenské federativní republiky. Její nárok na reparace od Spolkové republiky Německo, jež je nástupnickým státem nacistického Německa,, je založen na následujících právních skutečnostech:

 I.

1. Na Pařížské reparační dohodě (dohoda č.150/1947 Sb., o reparacích od Německa…ze dne 21. prosince 1945), která náš nárok na reparace od Německa zakládá. Jde o mnohostrannou mezinárodní smlouvu, která nebyla změněna a stále trvá. Československá republika byla jejím jedním ze signatářských státu.

V době podpisu této smlouvy německá vláda neexistovala. Moc nad Německem společně vykonávaly spojenecké mocnosti. Měly právo ukládat Německu povinnosti a také se za něj zavazovat.

Pokud víme, tak podklady pro vymáhání reparací na Německu vypočítávalo v poválečné době ministerstvo financí ČSR, v jehož čele stál Vavro Šrobár. Ten ve svém projevu před parlamentem v r. 1946 vysvětloval, že ČSR neměla dost času určit všechny vzniklé škody. Odhady v některých oblastech byly velmi nízké. ČSR proto uplatňovalo náhradu za vzniklé škody pouze ve výši přibližně 347 miliard předválečných korun. V pozdější době jsme se setkávali zcela běžně s částkou 360 miliard korun v hodnotě z roku 1938. Její potvrzení či upřesnění nás v nejbližší době, kromě dalšího, čeká.

Naše nároky na reparace nejsou promlčeny, ani jsme se jich nevzdali. Trvají. Povinnost SRN zaplatit nám reparace také trvá. V souvislosti s tím zdůrazňujeme, že je otřesné, že ani za 75 let nám SRN nebyla schopná reparace zaplatit. Dosud nám zaplatila přibližně 0,5% z celkové částky., Současné Německo o sobě tvrdí, že je právním státem,  proč tedy takto dlouhodobě zraněné právo nezhojí splněním reparačních povinnosti vůči nám?

V souvislosti s tím navrhujeme, aby všechna fakta, která o reparacích soustředilo a soustředí v budoucnosti, MZV ČR  byla v brzké době zveřejněna na jeho stránkách tak, aby byla dohledatelná.  Jako občané ČR v souladu s Čl. 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, máme právo na informace a tohoto práva se dovoláváme.

 2. Na jednom z principů mezinárodního práva, který jednoznačně říká, že agresor je povinen své oběti uhradit škody, které jí agresí vznikly.

Ani dnes není pochyb o tom, že agresorem bylo Německo a my její obětí. Uvedený princip mezinárodního práva platí obecně. ČR  ani SRN jej jednotlivě ani společně  nemohou měnit. I z hlediska uvedeného principu naše právo na reparace trvá.

 3. Naše právo na reparace je též založeno na veřejných a závazných projevech některých německých ústavních činitelů. Prvním z nich byl Willy Brandt, německý kancléř, který v Praze počátkem 70. let minulého století prohlásil, v debatě o reparacích, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile dojde ke sjednocení obou německých států, tedy SRN a NDR. Argumentoval tím, že přece  nemůžeme spravedlivě požadovat na SRN, aby platilo reparace i za NDR. Posledním z nich byl H.-D. Genscher, tehdejší ministr zahraničních věcí SRN. Ten prohlásil, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile dojde k jeho sjednocení. Poté požádal o další čas. Argumentoval tím, že v současnosti probíhají celoněmecké volby a po jejich skončení dojde k jednání o reparacích. Volby odezněly, ale němečtí diplomaté na reparace přestali slyšet.  Přesto jeho slib jednat o reparacích a dohodnout se odezněl. SRN by měla i v souladu s touto skutečností jednat. My jsme panu Genscherovi věřili a v dobré vůli jednali. Je nyní již naléhavou otázkou, aby i SRN závažná prohlášení svých ústavních činitelů vzala na vědomí a v souvislosti s dalšími fakty byla připravena k diplomatickým jednáním o reparacích, případně, což by odpovídalo výše uvedeným skutečnostem,  mezinárodněprávnímu postavení SRN, sama tato jednání vyvolala.

 II.

1. K tzv. Česko-německé deklaraci (ČND)

Nehodláme se v tomto podání zabývat jejím obsahem. Z výše uvedeného vyplývá, že  ČND nemůže nijak změnit naše nároky na reparace ani povinnost SRN reparace nám  zaplatit. Pokud  narušuje ustanovení uvedených mezinárodněprávních dohod, pak je v těchto bodech neplatná. Nadto její falešné vidění česko-německých vztahů bez mezinárodněprávních souvislostí,  především Postupimské dohody a Pařížské reparační smlouvy, umožnilo v textu deklarace použití termínů, které byly v rozporu s mezinárodněprávní terminologií i jejím obsahem. Z hlediska mezinárodně právního je proto ČND velmi pochybná.

2.  Vašemu následujícímu vyjádření: „Je potřeba připomenout, že již v roce 1997 v česko-německé deklaraci, kterou přijaly ČR a SRN, se obě strany dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti, a že nebudou zatěžovat své vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Ačkoliv se jedná spíše o politický dokument, než o právně závazný dokument, obě strany v jeho duchu důsledně postupují“, si dovolujeme uvést několik skutečností, na něž jsme některé ústavní orgány ČR již několikrát upozorňovali, aniž bychom se dočkali skutečných odpovědí

 3. Proto si některé z nich dovolujeme jako odstrašující případy citovat nebo zkratkově uvést.

a) Na sjezdu SL v r. 2012  B. Posselt mimo jiné řekl: „Já jsem velice vděčen, strašně šťasten, že spolková kancléřka před několika týdny při pouze čtyřhodinové návštěvě Prahy, kde se muselo především jednat o otázkách euro a měny, přesto vyslovila naše přání o přímých rozhovorech. Pofalla, ministr kancléřského úřadu, to v jednom dopisu, za který při této příležitosti děkuji, výrazně uvedl. Spolková kancléřka nám sdělila, že vidí nadějně, že v příštích letech budou uskutečněny kroky směrem k dialogu. Za to děkuji spolkové kancléřce, že v tomto poskytla podporu bavorskému patronovi.“ (Z projevu B. Posselta na 63. sjezdu SL v r. 2012)

Z uvedeného vyplývá, že intervence ve prospěch přímého jednání naší vlády se SL se opakovaně dopustil H. Seehofer, tehdy premiér Bavorska. Neuspěl. Teprve intervence kacléřky Merkelové byla úspěšná. O co šlo z hlediska mezinárodního práva? O hrubé a nepřípustné vměšování do našich vnitřních záležitostí, které vedlo k jednání naší vlády, vedené tehdy premiérem Nečasem, se SL. 

b) „70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni  z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti. Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností. Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden…“ (Z projevu Horsta Seehofera, bavorského premiéra, na 66. sjezdu SL 24. května 2015)

 c) Pan H. Seehofera provází naši politiku již od doby, kdy nastoupil do funkce předsedy bavorské vlády a tím i patrona SL. V současnosti zastává funkci spolkového ministra vnitra. A právě v této funkci se nechal slyšet: …„aplikací Acquis communautaire by došlo v České republice, ke zrušení Benešových dekretů, v Polsku Bierutových dekretů! Tuto myšlenku vyjádřil už 25.8.2018 německý ministr vnitra Horst Seehofer v Berlíně na konferenci „Svazu vyhnanců“, kdy označil ve své řeči Benešovy dekrety za : „protiprávní, které nepatří do společného evropského právního bohatství“ a „jako takové budou zrušeny“! Termíny „evropské právní bohatství“ a „Acquis communautaire“ jsou totožné! „Recht und Freiheit, Dekrete des Unrechts, die verschwinden müssen – und ich stimme Dir voll zu, insbesondere die Beneš-Dekrete“ Toto jsou slova německého Spolkového ministra vnitra! a zde je jejich celý záznam na oficiálních www stránkách německého ministerstva vnitra! 

d) „Jsem pevně přesvědčen, je to můj osobní názor, že do Evropy práva, bezpečnosti, míru a svobody nepatří takové dekrety,“ prohlásil dnes (Sjezd SL v Augsburgu) za silného potlesku stovek přítomných státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU). Vyjádřil také přesvědčení, že dekrety, na jejichž základě byli sudetští Němci v Československu po druhé světové válce zbaveni občanství i majetku, odporují mezinárodnímu právu.“ (http://www.obcansky-tydenik.cz/zrada-naroda-nachystana-benesovy-dekrety-budou-v-roce-zruseny/

 

e) V roce 2006 v Norimberku se konal sjezd „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ pod heslem - „Vyhnání je genocida – právu na vlast patří budoucnost!“ To byl již B. Posselt v čele SL.

- Z protičeských útoků můžeme vinit nejen „sudetoněmecký landsmanšaft“ německý, ale také i rakouský. Mottem na Dni vlasti, který se konal 13. září v r. 2015 v Klosterneuburg, Babenbergerhalle, Rakousko, byla slova: Před 100 lety genocida Arménů – před 70 lety sudetských Němců“.

- Generace dědiců sudetských Němců má více než jednu vlast/domov a pracuje s velkým potěšením na tom, aby byly respektovány všechny její domovy, historické a vytvořené. Sudetenpost, 9.6. 2016, str. 5

- „Vyhnání nebylo vedlejší škodou Druhé světové války, bylo chladně plánovaným válečným zločinem.“ (Z projevu B. Posselta na sjezdu SL, Augsburk, květen 2015)

- „Nebyla to žádná spontánní pomsta, byla to chladnokrevně plánovaná etnická čistka,“ řekl Bernd Posselt o poválečném vyhnání sudetských Němců z Československa. Drsné pojmenování odůvodnil ročním i delším časovým odstupem od konce války, s nímž Československo Němce vyhánělo. Podle Posselta to jasně svědčí o tom, že nešlo o akt pomsty pod vlivem rozjitřených emocí, ale právě o zmíněnou „čistku“. (https://www.forum24.cz/bernd-posselt-odsun-byla-chladnokrevne-planovana-etnicka-cistka/

 

f)A Evropa potřebuje silný střed. Tímto silným středem jsme my v jižním Německu a na území bývalé dunajské monarchie, která byla malou Evropou, rozvrácenou před 100 lety pařížskými smlouvami. Toto společenství oživit moderní a demokratickou formou doby a učinit ji srdcem silné Evropy, je úkolem pro bavorskou a českou politiku i v neposlední řadě i pro sudetoněmeckou národnostní skupinu jako přirozený spojovací článek. ( Z projevu B. Posselta, na 70. sjezdu v Řeznu, 8. červen 2019)

 

g)Včera jsem řekl spolkovému ministru vnitra, že doufáme v brzkou aktivní angažovanost spolkové vlády v těchto otázkách tak, jak již činí Bavorsko. Říkám jasně: musíme se snažit, aby občané ČR – takových bude stále přibývat -, kteří se angažují pro takovou společnou kulturu, dostali nutnou podporu. D. Herman spolu s našim bývalým ministrem kultury, L. Spaniem, dovedli nás na cestu vedoucí k bavorsko-české kulturní dohodě, v jejímž centru stálo mnoho sudetoněmeckých záležitostí. To nesmí nyní zahynout! Tyto úmluvy musí pokračovat! K tomu patří i to, že četní partneři, které jsme našli a nacházíme v českých kulturních institucích, se nesmí stát obětí proměn, kdy by mohli být posláni jeden nebo druhý z netransparentních důvodů do pustiny. Ti, kteří s námi pracují na společné kultuře v tomto velkém politickém dílu, zasluhují podporu politiky.… Jsme rozhodnuti aktivně spolutvořit naši bavorskou a českou vlast.“  ( Z projevu B. Posselta, na 70.sjezdu SL v Řeznu, 9. červen 2019)

 

h) Co na to vše a další řekl pan Podivínský, velvyslanec ČR v Berlíně, na 70 sjezdu SL v Řeznu? Prohlásil: „…„Vážený pane premiére Södere, vážený pane Posselte, vážené dámy a pánové, krajané, milí sousedé a přátelé.

… Díky Bohu uměli tito moudří, světa zkušení, otevření a kooperativní lidé přesvědčit o této své správné cestě i ostatní a také je vzít s sebou na tuto cestu. Za všechny takové si zde dovolím jmenovitě uvést bývalého bavorského premiéra Horsta Seehofera a bývalého českého premiéra Petra Nečase, kteří učinili s odvahou a odpovědností ty veřejně nejviditelnější kroky, stejně tak jako dnešní premiéry Marcuse Södera a Andreje Babiše, kteří jsou připraveni tento trend vzájemného porozumění a sbližování dále rozvíjet…Podle mého pevného přesvědčení je zde udělaný společný výkon jednoznačným příkladem pro Evropu dneška a především pro společnou evropskou budoucnost! …V tomto do budoucna orientovaném smyslu ještě jednou děkuji za pozvání a možnost sdělit vám toto první oficiální dobré poselství českého velvyslance, jsem skálopevného přesvědčení, že je před námi dobrá budoucnost, na kterou se těším. Děkuji.(ps, mzv.cz, Prvnizpravy.cz, foto: ps)

ch) Na projev pana velvyslance T. Podivínského reagoval B. Posselt zejména těmito slovy: „…milý Tomáši. To, co jsi dnes řekl, nebylo jen slovo přítele – velvyslanec vyslovil oficiální poselství českého státu. Děkujeme Ti za to! Vidíme, že jsme šli opravdu přímou cestou.“

 

i) Citujeme z článku „Konečně už to řekli nahlas“, jehož autorem je V. Klaus

V Evropské unii se často mluví jen v náznacích a jasná slova – záměrně – chybí. Občas se ale někdo přeřekne.

Minulý týden vystoupil v Berlíně, v Institutu pro evropskou politiku, německý Staatsminister (náměstek) ministra zahraničí pro Evropu, Michael Roth…  V projevu nám bylo sděleno, že „klasický princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí v EU výslovně neplatí“! Že toto vměšování se už dávno velmi intenzivně probíhá, víme, ale že se to takto jednoznačně a jednoduše řekne, je pozoruhodné. My, kteří známe Lisabonskou smlouvu, to víme. Drtivá většina (99 %) lidí v Evropě ji ale nezná.

V části textu, která se jmenuje „Je třeba nově definovat roli Německa v Evropě“, se zcela bezostyšně říká, že „jako největšímu členskému státu EU náleží Německu vůdčí role“. A ještě se skromně dodává „i jestli si to přejeme nebo nepřejeme. Tuto úlohu musíme přijmout“. Nevím, jestli Německu někdo tuto roli nabízí. Václav Klaus, 8. 6. 2016, www.klaus.cz/clanky

Teprve poté po několika měsících vystoupil B. Posselt se svou tezí, že Evropa by měla převzít patří vedoucí roli ve světě. Jak to do sebe hezky zapadá. Nejdříve  Německo ústy jistě autoritativního činitele prohlásí, že mu, jako nejsilnějšímu státu EU, náleží vůdčí role v Evropě, a pak po několika měsících B. Posselt začne nezastřeně šilhat  po vedoucí roli Evropy ve světě. (Evropa by měla převzít vůdčí roli ve světě, myslí si Bernd Posselt, @PolakPavel @Radiozurnal1 lhttp://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1676878)

Neměli bychom zapomínat na to, že pan B. Posselt je nejen vůdcem SL, ale také německé „Panevropy“.

 

Nemůžeme dále citovat slova různých činitelů SL, kteří v době po uzavření ČND nás vinili z válečných, genocidních zločinů a zločinů proti lidskosti. Nejednou mluvili o tom, že nám padlo za oběť více než 200 tisíc Němců, z nichž jsme zřejmě většinu vyvraždili. Dříve než jsme německé obyvatelstvo vyhnali, jsme je okradli o majetek.  Z republiky tito „přátelé“ dělají místo činu krvavých čistek. Divíme se, jak je možné bez jakékoliv oficiální reakce přecházet přes tvrzení panů landsmanů, že jsou druhým národem v českých zemích, kde se nalézá jejich původní vlast. Velkomyslně se vzdali náhrad za škodu, která jim vznikla vyháním z vlasti. Nyní si podržují již jen právo na původní vlast. Z hlediska mezinárodního práva pro tato tvrzení není žádné opodstatnění. Uvedená práva si sami nadělili a nyní se snaží nás i další přesvědčit o svých nezcizitelných právech. Postrádáme jasnou a tvrdou oficiální reakci na tato a podobná tvrzení

 

Z uvedeného i dalšího vyplývá jednoznačně, že Vaše výše uvedené tvrzení: „…obě strany dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti, a že nebudou zatěžovat své vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Ačkoliv se jedná spíše o politický dokument, než o právně závazný dokument, obě strany v jeho duchu důsledně postupují“, je v příkrém rozporu s realitou. Důkazů jsme snesli více než dost.

Německá strana, dokonce i někteří němečtí ústavní činitelé, tedy nejen „sudetoněmecký landsmanšaft“, zatěžují česko-„sudeto“ německé vztahy způsobem, který je dále neúnosný. V současnosti začíná s velkou silou hrubý protičeský útok, k němuž se připojila i EU, její některé orgány a instituce, jehož cílem je zrušení dekretů prezidenta republiky. O reparacích však agresivní strany nemluví, spíše požadavky na ně umlčují. Ptáme se, zda se promlčíme, jak jsme dosud činili, i k zneplatnění dekretů prezidenta republiky?

Čekáme od ústavních orgánů ČR, že budou plnit své ústavní povinnosti. Odmítnou se vší rozhodností útoky na dekrety.

Ale opět k věci  Zastáváme stanovisko, že německá strana již dlouhodobě silně porušuje  ČND, která v důsledku tohoto počínání, jak jsme přesvědčeni, stává se pro nás právně nezávaznou.

 

Nic nám nebrání v tom, abychom žádali po SRN, aby splnila své reparační povinnosti. Naše jednání, jehož cílem je naplnění dlouhodobě porušovaného práva, nemůže vést, jak tvrdíte, vážený pane předsedo vlády,  k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě. Je-li SRN  a rovněž tak i EU skutečně právními subjekty, můžeme předpokládat, že nás v úsilí obnovit panství práva podpoří.  Jsme optimisty i pokud jde o vymahatelnost našeho práva na reparace z téhož důvody. Jedinou překážku, kterou vidíme, byla a zřejmě i je nestatečnost některých našich ústavních činitelů. Udělejte konečně rozhodující krok a diplomatickou cestou požádejte Německo o zahájení dvoustranných jednání o zaplacení reparací. Jsem přesvědčeni, že je to Vaše povinnost, pane předsedo vlády, zvláště pak v současné coronovirové době, kdy náš stát se nebývalou měrou zadlužuje. Bude vzrůstat  proto i chudoba  a nedostatek základních životních potřeb stále většího počtu našich spoluobčanů. Reparace, které nám SRN je povinna zaplatit, pomohou plně oddlužit náš stát a umožní mu stovky miliard investovat do všech potřebných oblastí, včetně sociální.

 

III.

Pane předsedo vlády, máte tedy možnost si vybrat mezi tzv. politickou korektností, jíž můžeme jinak označit jako bájnou lhavost, a nechat značnou část našich občanů v bídě, nebo být sám sebou. V těžkých dobách, kdy na Vás útočili nepřátelé ze všech stran s cílem odstranit Vás z funkcí, které jste tehdy zastával, jste se vyjadřoval asi v tom smyslu, že neustoupíte a budete dále zápasit. Splnil jste své slovo. Mnozí z nás byli s Vámi. Vyhrál jste.

 

Dnes hodláte hodit ručník do ringu, aniž byste do něho vstoupil a pokusil se obstát? Tomu nemůžeme uvěřit! Žádáme Vás, abyste splnil své ústavní povinnosti a republiku, její občany hájil. V současnosti mezi nejvyšší vlastenecké zájmy patří získat na Německu reparace, nikoliv nečinností prohrát rozhořující se zápas o dekrety prezidenta republiky. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, CSc. výslovně uvádí: „Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“ (c.d. str. 27).  A pokud by k tomu došlo, pak bychom již nemohli považovat Evropu za demokratickou. Co by nás postihlo, pan profesor V. Pavlíček přesně říká a tak nás varuje před takovou pro nás těžko představitelnou budoucností.

 

Vážený pane předsedo vlády, nezapomeňte na to, že naši předkové, někteří z nás k nim patříme, svým protiněmeckým bojem, svým obrovským utrpením, trvajícím dlouhých šest let, proléváním své krve i obětováním svých životů, bylo jich na 360 tisíc, přispěli k obnovení naší republiky, Němci sice vykradené, zbídačené a poničené, ale přesto svobodné, byli a jsou skutečnými adresáti i příjemci, ať živí, či mrtví, reparací. Naše generace v těžkých životních podmínkách budovaly desetiletí republiku. I my proto na ně máme právo. My na reparacích dokonce  trváme. My o nich můžeme rozhodovat. A my si přejeme, i jménem těch mrtvých, aby SRN nám v plném rozsahu reparace zaplatila. Pane předsedo vlády, slyšte náš hlas a neopomíjejte ho!

 

Děkujeme Vám za vše, co pro republiku a její občany uděláte.

 

S úctou

Za petiční výbor „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum“

 Dr.V. Vítová, Ph.D.,v.r.,  JUDr. O.Tuleškov, v.r., JUDr. K. Hais, v.r.

123 komentářů :

 1. Babiš na to nemá koule. Už jsem to tu párkrát psal, že českým prokletím jsou zbabělí politici. Beneš, Dubček, Babiš....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdovi,zda je pozadavek vymahani repraci obsazen v Programu SPD

   a v pripade dosazeni do parlamentu a i kdyby tam neziskal plnou vetsinu, bude chtit pan Okamura
   dosazeni vyplaceni reparaci,ktere se maji tahnout dalsich 70 let?

   Vymazat
  2. Krtečku, SPD Tomia Okamury to v programu má. A už hodně dlouho. Chce to jen přečíst si stanovy SPD. V Tv se to nedozvíš.

   Vymazat
  3. Tomasi,dekuji za raznou odpoved.Samozrejme,ze z cetnych

   vystoupeni naseho taboroveho recnika pana OK SPD to vim,ale chtel jsem,coz se podarilo,uvidet od nekoho hezkou odpoved.
   Jsem,ale dost prekvapen,ze nekteri lidovi komentatori dole v diskusi se dokonce obraceji sami proti sobe a zajmum sve republiky ktere jsou v clanku JASNE POPSANY a jejich argumenty jsou spise razu "sluzebnicku nepratel",kteri nikdy neuzavrou Mirovou smlouvu a budou nadale zadat,aby se dejiny znova opakovaly a byl by nepretrzite trvajici duvod k valce!

   A ne, ze ne ANO!

   Vymazat
  4. Mnoho pozdravu iniciative VYPLATIT DLUZNE REPARACE

   posila i ANNA husita z KSH tj Krestansko Socialnich hodnot,ideolog ČSV, ktera doporucuje nahradit zradnou KDU slizskou stranu zneuzivajici krestanu ke svym ucelum pekelnickeho zla a navrhuje ji spolu s dalsimi padajicimi stranami,kterym klade za vinu,ze se drze vzpiraji vuli lidu,cili vuli bozi.
   Pokud je tedy pan buh ma rad,at je k sobe konecne povola a bude klid a SOLIDARNI STAT a ne nenazrany kapitalismus bez privlastku vychazejici z gangsterismu visici nam domorodcum na krku jako chomout!

   S tim by se dalo souhlasit NO NI?

   Vymazat
 2. No jo nikdy k tomu nedojde skopčáci a eu je má chránit před vlastním národem že nedojde ke změnám a budou furt u moci. Referendum jestli ho schválí tak to bude paskvil nebude se smět hlasovat o členství v nato a eu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kabliku nema ceny usilovat o clenstvi v EU jeho komise

   pod vedenim pani von Lejno z neho udela svymi kroky fasirku.
   Pokud nepodporime NATO vytvorenim NASI ARMY typu SWISS tak se ti cinovi vojacci zacnou tavit sami.

   Dyt oni czeji,aby jsme se slozili na EU ARMY,ktera vytahne na neposlusne clenske staty,ktere budou chtit

   SVOBODU a OBCANSKOU PRIMOU DEMOKRACII IHNED

   a bude mazec!

   Vymazat
 3. „Evropou obchází strašidlo zeleného komunismu.“ Klaus ml. reagoval na možný zákaz výstavby rodinných domů v Německu

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021021713205037-evropou-obchazi-strasidlo-zeleneho-komunismu-klaus-ml-reagoval-na-mozny-zakaz-vystavby-rodinnych/

  OdpovědětVymazat
 4. Eskalace napětí v EU bude stoupat, jsem pro i Čt2 teď dává zajímavou historii ponížení Československa. Nás národní sebeurčení v EU také čeká!

  OdpovědětVymazat
 5. Věc: Petice „Požadujeme reparace, narovnání vztahů s Německem a referendum!“ K Vašemu dopisu ze dne 21.1.2021, čj. 46669/2020-UVCR  Vážený pane předsedo vlády,
  k Vašemu výše uvedenému dopisu si dovolujeme uvést některé skutečnosti, které dosvědčují, jak jsme přesvědčeni, že realita je jiná, než uvádíte a tvrdíte.

  ČR je nástupnickým státem České a Slovenské federativní republiky. Její nárok na reparace od Spolkové republiky Německo, jež je nástupnickým státem nacistického Německa, je založen na následujících právních skutečnostech:  I.

  1. Na Pařížské reparační dohodě (dohoda č. 150 / 1947 Sb., o reparacích od Německa… ze dne 21. prosince 1945), která náš nárok na reparace od Německa zakládá. Jde o mnohostrannou mezinárodní smlouvu, která nebyla změněna a stále trvá. Československá republika byla jedním z jejích signatářských států.

  V době podpisu této smlouvy německá vláda neexistovala. Moc nad Německem společně vykonávaly spojenecké mocnosti. Měly právo ukládat Německu povinnosti a také se za něj zavazovat.

  Pokud víme, tak podklady pro vymáhání reparací na Německu vypočítávalo v poválečné době ministerstvo financí ČSR, v jehož čele stál Vavro Šrobár. Ten ve svém projevu před parlamentem v r. 1946 vysvětloval, že ČSR neměla dost času určit všechny vzniklé škody. Odhady v některých oblastech byly velmi nízké. ČSR proto uplatňovalo náhradu za vzniklé škody pouze ve výši přibližně 347 miliard předválečných korun. V pozdější době jsme se setkávali zcela běžně s částkou 360 miliard korun v hodnotě z roku 1938. Její potvrzení či upřesnění nás v nejbližší době, kromě dalšího, čeká.

  Naše nároky na reparace nejsou promlčeny, ani jsme se jich nevzdali. Trvají. Povinnost SRN zaplatit nám reparace také trvá. V souvislosti s tím zdůrazňujeme, že je otřesné, že ani za 75 let nám SRN nebyla schopná reparace zaplatit. Dosud nám zaplatila přibližně 0,5% z celkové částky. Současné Německo o sobě tvrdí, že je právním státem, proč tedy takto dlouhodobě zraněné právo nezhojí splněním reparačních povinnosti vůči nám?

  V souvislosti s tím navrhujeme, aby všechna fakta, která o reparacích soustředilo a soustředí v budoucnosti MZV ČR, byla v brzké době zveřejněna na jeho stránkách tak, aby byla dohledatelná. Jako občané ČR v souladu s Čl. 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, máme právo na informace a tohoto práva se dovoláváme.

  Další body zde: https://aliancenarodnichsil.cz/pozadujeme-reparace-a-narovnani-vztahu-s-nemeckem/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A pani ANS uz jste si zaradila do sveho programu

   NARODNI PROGRAM VOLICU NPV?

   Ono to neni zadna sranda pan soudce Rychetsky chce jednotu,tak to by byla vhodna prilezitost jak byk!

   A mate do NPV nejaky navrh jedlych bodu?
   Penize jsou jedna vec a ideologie panecku to je bomba,ta dovede rozbit i silne AMIKY,jak uz se deje, tim neomarxismem a hrozi rozpad naseho spojence!
   CCCP vybuchl a zbyl z neho jen kour a to byli panecku ozbrojenci!

   Vymazat
 6. Nebude to vypadat logické, nikdy jsem nepatřil k poslušným občanům, ale když vidím jak nenápadně, v ČT už i nápadně je podsouvána občanská neposlušnost, tak naopak budu poslušnÿm občanem. Věřím, že tím víc pomůžu své zemi, protože chaos nás jen oslabuje a prospívá cizině. Samozřejmě má každý právo si svou orientaci vybrat sám. Já jsem si vybral.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem rád při zjištění, že jsou u nás i rozumní lidé. Zcela s vámi souhlasím. Díky.

   Vymazat
  2. Moc jsem vás oba nepochopil. Občanská neposlušnost je naší jedinou mocí proti mocným. Chtělo by to rozvést.

   Vymazat
  3. Naprostý souhlas, v současné době, kdy je země zaplavená svin.stvem buhví odkud a od koho seslaným, kdy ČT mele od rána do večera o chaosu s předvěstí umírajících na chodbách a dnes už zcela jasně nezakrývanou nenávistí vůči současné vládě ať udělá cokoli, by se měli všichni myslící občané této země semknout, a striktně dodržovat vzájemnou ochranu zdraví těch nejohroženějších a hlavně všímat si těch politiků a jejich stran, které chtějí v nelehké situace v zemi vytřískat hlavně politické body a doufejme, že pouze od těch méně myslících, hlasy ve volbách

   Vymazat
  4. Pane Adonisi, řekl jste to i za mne.
   Rozděl a panuj je ta nejlepří strategie, jak si podmanit nějaký národ.
   Věděli to už ve starém Egyptě, vědí to všichni diktátoři.
   Děkuji!

   Vymazat
  5. 0:03...Hitler rozdělil Němce na Árijec a židy, havlérka rizděluje na slunčata a nácky, Lenin rozdělil Rusy na bolševiky a buržoy, co je na tom složitého k pochopení ?
   Když chceš nějaký národ srazit na kolena, tak ho rozděl.

   Vymazat
  6. Adonis a Dvořák. Občanská neposlušnost je skutečně špatně a lehce by mohla být svedena k anarchii. Já upřednostňuji shromáždění občanů k prosazování nžd jednoho cíl, protože když těch cílů je moc, rozplyne se to do nikam nevedoucích debat. Třeba každý týden bude kdo může, před parlamentem požadovat jeden cíl, dokud na něj parlament nezareaguje. Je nás hodně a tak se můžeme vystřídat. V jednotě je síla.

   Vymazat
  7. A já upřednostňuji samopal v ruce (místo pušky Lidových milicí - jsme o 70 let dál) a trest smrti pro všechny vlastizrádce!

   Vymazat
  8. Občanská neposlušnost je politický termín, většinou trestaný mocí a neposlušnými očekávaný. Pod občanskou neposlušnost tedy i patří odmítání vakcinace i jakékoliv protesty proti uzavírání, omezování osobní svobody. Ostatní, my, s nimi, neposlušnými nemusíme souhlasit ale omezit a potrestat je jen v moci státu, soudů. Je to nenásilná forma, ta násilná se zbraní, je revoluce. Učme se demokracii nebo tomu druhému.

   Vymazat
 7. On na to zjevně nemá ani dost politické obratnosti. Ale to neměl ani nikdo před ním. Dá rozum že by to mělo, realisticky vzato, za této konstelace pramalou naději na úspěch. Ale zato by to byl mocný klacek pobouřené morálky k odmítání euronesmyslů: "...bla bla... bla... jistěže vám vyjdeme vstříc, ale až nám splatíte (až nám SRN splatí) reparace atd. atd." "...bla... bla... bla... kde berete tu drzost žádat po nás aby... bla... bla... bla... když jste nám ještě atd. atd."
  To je to, co nechápu. Já už bych tím klackem mával od nucení k podpisu Lisabonské smlouvy. (Tak chytrej nejsem až teď, dokonce jsem to tomu zloději propisek i napsal, ale samosebou nic. Po pravdě jsem to i očekával, nejsem idiot, takových dopisů musí dostávat každá státohlava mraky, jen jsem to cítil, jakkoli to vypadá směšně, jako svou povinnost. Co kdyby, že.)

  OdpovědětVymazat
 8. V průběhu těch bezmála 80. let od konce války byla mezi Německem a Československem uzavřena řada smluv, řešící celou škálu problémů vzájemných vztahů s spolužití. Jen okolo sudetských Němců jich je okolo sedmdesáti. A další se týkaly i jiných problémů a dopadů války. Včetně uznán hranic. Historii změnit nelze, neboť "ani bohové nemohou změnit to, co se již stalo". Ale výklad historických událostí a jejich aktérů měnit lze. V poslední době je vidět jasný vzestup sil, které chtějí změnit pohled na historii a tím i její dopady. Zdaleka nejde pouze o sudeťáky a další tzv. "revanšisty", jak se jim kdysi říkalo. A ze strany, od které by to člověk znalá historických skutečností nejméně očekával. Německý nacismus připravil Polsko o každého šestého občana. A polská vláda oficiálně prohlašuje, že válku rozpoutal s Německem i SSSR. A že bude chtít reparace i po Rusku. Tom Rusku, které (jako SSSR) ztratil při osvobozování Polska 664 000 padlých. Tom Rusku, které zajistilo, že Polsko nejen přežilo (a mělo namále!), ale dostalo jako kompenzaci celé průmyslové Slezsko, Pomořansko a tím i přístup k moři a velkou část zemědělsky vyspělého Východního Pruska (Allenstein, dnešní Olštýnsko). Ukrajinská "vláda" prohlašuje za okupaci dobu příslušnosti k SSSR, kdy vůbec jako stát začala existovat a okupaci Němci, při které byly povražděny milióny jejích občanů za šťastné období. Naposledy musel vystoupit osobně prezident Spolkové republiky Německo a veřejně prohlásit, že za rozpoutání války nese odpovědnost výhradně Německo. Aby bylo jasno - my za těmito silami nijak nezaostáváme. Na srazy sudeťáků napřed jezdili lidovečtí poslanci jako hosté, pak jako zástupci Parlamentu a nakonec ministři sociální demokraté jako oficiální zástupci vlády a ten idiot Sobotka dokonce jako premiér. "Milí krajané" tak znělo jeho oslovení. Všude boříme poníky našich osvoboditelů Někde potichu, jinde s mohutnou pompou. Viz Praha. Petříčkovy výpady a výhružky proti Rusku jsou známé. A tady už nejde o nějakého debila z nějaké díry, ale ministra zahraničí. Všichni si pamatujeme tu ostudnou blamáž s ricinem. Rusové mají jednu zásadu "Nic není zapomenuto a nikdo není zapomenut". A nenechávají svoje účty nevyřízené. Tato petice se jeví jako vlastenecký čin a domáhání se historické spravedlnosti. Ale já jí ve světle právě takových událostí jako čin právě opačný. Otevírání uzavřených věcí jde na ruku těm, co chtějí změnit obraz války a jejích dopadů. Nemůžeme na jedné straně veřejně a s pompou lézt do zadku silám, které chtějí tuto zemi rozkrást, když ne rovnou zničit - sudeťákům, být v Evropské parlamentu v jedné partě se silami, které otevřeně pracují na zrušení tzv. "Benešových dekretů" a na druhé straně vymáhat jakési reparace. Zrušení těch dekretů tuto zemi zlikviduje. Protože územní nároky na nás má i Rakousko (Valticko - území od Mikulova po Břeclav) a Polsko (Těšínsko, Hlučínsko a Bohumínsko). I tam se o těchto nárocích veřejně mluví. a nejen nás. Postihlo by to i Slovensko. Tam chtějí připojit rozsáhlá území Maďaři. A zrovna ty nejúrodnější - Podunajskou a Potisskou nížinu včetně Košic. Ostatně oni chtějí Slovensko celé, jako svoji historickou Horní zemi (Felvidék). Jakýkoliv krok zpochybňující poválečné uspořádání hrozí obrovským konfliktem a zhroucením Evropy tak jak ji známe. A silnější vyhrává. A to my rozhodně nejsme. Dovoluji si upozornit, že máme 14 letadel, která nesmějí do boje a 30 obstarožních tanků a to je asi tak vše. jestli chceme bránit naše zájmy, udělejme si především pořádek doma. Vykopejme z funkcí politiky, kteří se bezostyšně a veřejně paktují s nepřáteli tohoto státu a urážejí jeho osvoboditele, přestaňme prodávat naše území sudeťákům, dejme jasně najevo, že nikomu nic nepostoupíme, vystupme z klubů EP, které podporují zrušení dekretů, narovnejme vztahy s Ruskem. Už třeba kvůli tomu že jako nástupce SSSR jeho podpis na Jaltské a zejména Postupimské konferenci zajišťuje naši státní existenci. Zatím jsme nedokázali ani to.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Danny, souhlas, ale jako klacek bych ty nesplacené reparace používal.
   Ono by to bylo fajn neotevírat už zavřené knihy, jenže fakt je bohužel ten, že to nejsme my kdo je otevírá. A nejsou to jen Benešdekrety.

   Vymazat
  2. Danny,zalezitost reparaci je treba drzet v ruce.

   Jestlize by to znamenalo moznost je vymoci,pak si predstavte,ze by mohli ČR pomoci i Americane a to ve svem vlastnim zajmu.
   Neustale chteji 2% rozpoctu na nakup jejich zbrani.
   Nase ARMY neexistuje.Pokud by nekdo chtel ji znovu postavit pak nejvhodnejsi bude uvazovat o vzoru SWISS ARMY.
   To se zda nemozne,ale neni tomu tak.V dobe C19 si budeme muset uvedomit jaka katastrofa stoji prede dvermi.
   Babis dovede ridit republiku jen kdyz je dobre pocasi a fouka li vetricek tak klickuje pred nasimi puskami pravdy a nedokaze samostatne zajistit ani fungujici vakcinu.
   Toto neni posledni vlna moru,ten se dale podle planu Gatese ma rozvijet s !10 x vetsi silou a lide tomu nechteji verit.
   Vite pane Danny, ze se objevil syndrom ADE a virus nedodelkem mRNA vubec nemizi,ale naopak?

   Vymazat
  3. Kdyby existovala možnost reparací, dávno by se o to snažily vlády po válce a dostaly by je. Ale byla uzavřena celá řada smluv mezi námi a oběma německými státy (byla zde NDR jako mezinárodní subjekt) o poválečném uspořádání a nutno říci, že fungovaly. Dále je zde celá řada mezinárodních smluv na toto téma u kterých jsme signatáři. Také poslední smlouvy mezi námi a SRN jasně deklarují, že se nebudeme vracet k minulosti. Nikoliv Němci, ale naši vlezdoprdelkové se snaží otočit role za války a v Protektorátu. Jistě jste zaznamenali skandální aféru okolo Lidic. Zatímco hroby a pomníky osvoboditelů byly hanobeny, místo, kde by měl být hrob K.H. Franka bylo zdobeno. Vystupování "historiků" jako Krystlík, Buquoy a jim podobní o existenci našeho státu jako historické anomálie jsou široce publikována. V tomto světle vidím tuto petici jako další pokus zhoršit vztahy mezi námi a Německem, protože petentům musí být jasné, že nemá sebemenší šanci na úspěch. Jen nahrává právě těm silám proti kterým na oko chce bojovat. navíc situace je jiná než před třiceti lety. Německo je naším největším obchodním partnerem, německé firmy zde ovládají rozhodující podniky (spolu s rakouskými bankami). A spojence, který by se za nás postavil už nemáme. A také jsme se o něj připravili sami.

   Vymazat
  4. Danny,pokud chcete demokracii pak se zeptejte lidi

   zda s vami vetsina jako nahravaci Sudetenlandsmanschaftu bude souhlasit.
   Oni utoci a my mame drzet pusu?
   Oni chteji nase penize a vy je chcete dat,tak pak si na to zacnete jak to vidim ja setrit sam a pomohou vam zradci a rozbijeci republiky vcetne spatne zvolenych politiku...
   Nu coz mate svoje stanovisko,ale k cemu vedlo ustupovani doufam z historie vite?

   Tady podle meho nazoru hrbit hrbet NEPOMUZE!

   Vymazat
  5. Krtečku, Říkám jasně: NEUSTUPOVAT! Ani sudeťákům, ani jiným, kteří si brousí na naše území, či jiné statky zuby. A není jich málo. A prvním krokem je vypráskat z funkcí jejich pátou kolonu doma! Když někdo nemůže bez Sudetenlandsmanschaftu žít, prosím. Ať složí funkci, odejde ze státních a veřejných služeb a vypraví se tam. Jestliže někdo má nutkavou touhu oslavovat mezinárodně odsouzené zločince a stavět jim pomníky, nemůže být českým politikem ani na vesnici. To je aktuální úkol. Ne nějaké sporné reparace.

   Vymazat
  6. Problémem je, že když někdo koná proti zájmům státu, tak se to bagatelizuje, místo aby to vyvolalo občanskou demonstraci. Návštěva Sobotky na srazu měla vyvolat demonstraci občanů za účelem jeho vyhození z parlamentu, nejlépe novou defenestraci. KDU-ČSL za její činnost v prospěch landsmanšaftu neustále tepat do její likvidace. Problémem je celostátní sjednocená propagandistická proti státní činnost. Kdyby na podporu rozhodnutí rady ČT o zveřejnění hospodaření občané demonstrovaly /viz. Ruml co má VUML/ tak by se mohlo něco změnit. Co se kdysi dohodlo, se musí plnit a ne zpochybňovat. To vyvolává i opačné reakce. Každá vláda od 89, měla při každém jednání s Německem, protestovat proti provolání landsmanšaftu.

   Vymazat
  7. Pane Danny moje stanovisko stoji pevne.Mylite se,ze jde

   o SPORNE REPARACE.Pokud si pozorne prectete clanek musite to pochopit a kdyz trvate na svem presto je to zavazna chyba a pomahate budoucim pozadavkum "odskodneni za vyhnani" a "vraceni" Sudetenlandu,ktery Benesovy dekrety odstranily a neexistuje TRETI RISI,KTERA DALE EXISTUJE nebot podepsala jen bezpodminecnou kapitulaci,ale ne MIROVOU SMLOUVU.
   Pro me je zajimave,ze tak dobry analytik,ktereho jinak opravdu chvalim se snazi o prekrouceni dejin a jen si prectete pasaz co o tom pise v clanku pan Pavlicek.
   Jsem dale vasim priznivcem,ale v pripade "reparaci" se budete muset jeste ucit pokud jste obcanem republiky CR!

   Vymazat
  8. Pane Krtečku, děkuji za uznání. Jsem občanem České republiky a Třetí říše vážně poznamenala moji rodinu. Dvě spřízněné rodiny byly zcela vyhlazeny. Deset let jsem bydlel v Terezíně. Přesto tvrdím, že začít vymáhat reparace 80 let po válce je nesmysl. Nesmysl z hlediska těch reparací, protože prostě žádné nedostaneme. Jak jsem napsal. Za tu dobu byla uzavřena řada smluv. Desítky. A zejména ty poslední dvě nároky na reparace prostě nepřipouštějí. Byla tady i NDR a byly uzavřeny smlouvy i s ní, tehdy spřáteleným státem, členem RVHP a Varšavské smlouvy. A ty smlouvy řešily poválečné uspořádání a vzájemné vztahy. Ale samotná aktivita, to náhlé prozření a entuziasmus smysl má. Poškodit naše vztahy s Německem. Jiný smysl ani mít nemůže. Tedy stejný smysl, jako snahy sudeťáků. Jen se tváří jako obrana národních zájmů. Kdo by ty reparace dnes zaplatil? Současní Němci, kteří s válkou neměli nic společného. To nejsou nacisti. Víc nacistů najdete v Polsku, o Ukrajině ani nemluvě. Tam se stal nacismus otevřeně státní politikou. Náš starosta postaví pomník vlasovcům a ten pomník nese typickou německou přílbu, která přikryla sovětský tank. Symbol snad i vám naprosto zřejmý. V tom Německu by šel sedět a to na několik let. Tento humbuk, a nic jiného to není, má za cíl vykreslit Čechy jako nenažrané vyžírky kteří i přes uzavřené smlouvy dál požadují prachy. A dát tak za pravdu právě těm sudeťákům a jim podobným. Protože tak nás celou tu dobu totiž vykreslují. Ostatně Poláci, kteří na tom jsou podobně jako my to zkusili před dvěma lety také a německy Bundestag je okamžitě odkázal do správných mezí. Ale NPD okamžitě posílila. Ale to museli petenti vědět. Takže já na tyto fangličkářská hesla "vlastenců" neskočím.

   Vymazat
  9. 20.57
   Přesvědčils mě. Asi stárnu, když ta souvislost unikla.

   Vymazat
  10. Danny, přemýšleje o tom s vašimi argumenty, musím uznat, že máte pravdu. Dobře jste to rozebral.

   Vymazat
  11. Dodatek....ale že Babiš nemá koule je stejně pravda....:-)

   Vymazat
  12. 10:51
   Pokud chcete NEUSTUPOVAT, tak pro to musíte něco udělat a dát najevo, že se budete bránit.
   Když si budete v duchu říkat "neustupovat", ale navenek budete mlčet jako hrob, tak to bude celkem k ničemu, protože vás nakonec ze strany EU a Německa doplačí před nějakou volbu mezi větším a menším zlem a i když se ozvete, už bude pozdě to zvrátit.

   Zdvořilost funguje jenom do určité míry a jenom tam, kde je hlavními hráči uznávána. Pokud je ČR v postavení kolonie, tak naši zdvořilost nikdo neuznává, považuje ji okamžitě za slabost. Nejdřív se musíme stát vzpurným ale co nejvíc samostatným státem, aby později možná někdo uznal, že je lepší, když se chováme zdvořile.

   Reparace jsou dobrý nástroj na obranu a právně silně podložený. Je hloupost ho nepoužít. I kdybychom nic nevymohli.

   Vymazat
  13. Danny,rikat neustupovat a ve skutecnosti ustupovat je na ostudu,

   neustalymi vymluvami Nemcu se podarilo oddalit a nyni i zamezit fungovani platnych smluv a vy pry chcete nekoho odstranit z funkci v Parlamentu "zastupce lidu",kterymi to sousedum umoznovali a nemate na to zadne prostredky,krome prazdnych slov,ze se PORUSI pozadavky splneni smluv MIR.
   Tak tady vas znovu upozornuji,ze

   ZADNA MIROVA SMLOUVA NEBYLA UZAVRENA

   a co navic pozadavky Landsmanshaftu budou trvat STALE a mohou se i zvetsovat!
   To je podle vas pratelske?
   Krome plneni uzavrenych smluv nemate v ruce zadne argumenty a je s podivem,ze jste se zaradil pod vlajku o ktere pan Pavlicek pise.

   "Odpustit nebo dmitnout dekrety presidenta Benese by znamenalo legalizaci nacistickeho a protektoratniho radu,ktery byl dekrety prohlasen za nicotny a soucasne uznat,ze odpor proti fasistum byl nelegalni a TRESTNY.

   Stavite se na stranu dalsiho rabovani republiky a to zda se bez jakehokoli rozumneho duvodu,jen za to chcete jakysi druh "UZNANI",coz NIKDY NENASTANE a bude znovu jen mozna pricina valky.

   Ten kdo zacne prekrucovat minulost si ji totiz znovu musi nechat zazit.
   V tom radsi zustante sam,anebo vystupte v TV pana GR,kde jasne reknete kolik budeme platit tzv odskodneni.

   No ni?

   Vymazat
  14. Škorpióne a spol. Říkáme že neustupujeme, ale v praxi ustupujeme. To je právě současný stav. Sudeťáci řvou o genocid+ a o majetek (už pomalu osmdesát let) a my jim dovolíme založit si v Praze svoje sídlo (za bačování křišťálového Grosse) a naši politici jezdí jako čestní a vítaní hosté na jejich srazy, vyjadřují pochopení a přijímají ovace ve stoje. Potomci šlechtických rodů, které se Čechů štítily a měly je pouze za služky a čeledíny a zakazovali jim aby u nich česky mluvili se najednou hlásí k Čechům a požadují zpět i statky, které jim zkonfiskoval nikoliv Beneš, ale už Masaryk. A soudy jim vyhoví. I když mají k dispozici dobové dokumenty o členství v henleinově partaji či ordnerských oddílech. Dokonce ano fotografie v uniformách Wehrmachtu (Salm) či SS(Rohan) nepřesvědčí naše soudce o tom, že byli a jsou nepřátelé našeho státu. Novotný je stále starostou a Petříček stále ministrem. I po neskutečně sprostém útoku na památku vyvražděných Lidic se v ČT nic nepohnulo. Tady musíme ukázat, že neustoupíme. Tady projevit ráznost a vlastenectví. Ale to nám moc nejde, co? Tak raději budeme sepisovat petice, které jednoznačně nemají šanci na úspěch a s jarmarečním humbukem ukazovat svoje vlastenectví. Kde nám nic nehrozí. Celá petice m jeden účel: odvést pozornost právě od těch svinstev, co se nyní a nejen nyní dějí. Ukázat, že "jako něco děláme", ale zabránit tomu, abychom opravdu něco dělali.

   Vymazat
  15. Danny,zkuste si dat rici,ze vas postoj je vadny a ve skutenosti

   nahrava nepratelum republiky a navic jste Sudetakum pro svoji bezmocnost k smich,ze ktereho budou zit dale v domneni,ze jednoho dne prijde znovu ten jejich den

   ES KOMMT DER TAG!

   a vase argumenty jsou a zustanou jen slabym cajem a vy to zcela prokazatelne dobre musite vedet a presto jste DE FAKTO na strane spatne zvolenych "zastupcu",kteri rozval republiky pred vasimi ocima provozuji a jste tak i jim svym lamentovanim jen pro smich..

   Iniciujte prosim spolu s nami avantgardou ČSV vznik nejen virtualnich kancelari webu nove republiky,ale i dobre analyzovane prispevky,ktere uklidni verejnost svou silou a jednotou vcas,nez vam povesi na krk pan "preceda" prostrednictvim EK TOTALNI CENZURU a pak se budete muset venovat JEN zahradce a kdovi jestli!

   Vymazat
  16. Krtečku, zkusím to po lopatě: NA ŽÁDNÉ REPARACE NEMÁME NÁROK!! Vše bylo a je vyřešeno v desítkách smluv. Nejen dvoustranných, ale i vícestranných, kterých jsme signatáři. Jsou tam podpisy Rakouska, SRN a NDR. Ale i Británie nebo SSSR. Tam se všechny strany zříkají nároků a reparací. Mnichovská dohoda není neplatná od samého začátku. Je nulitní. Víte proč? Protože Velká Británie považuje její uzavření za legitimní a přestala ji uznávat až po 15.3. 1939, kdy ji porušil Hitler obsazením zbytku Československa. o je jedna věc. Další věcí je, že za dobu trvání Protektorátu došlo na území Sudet k mnoha naprosto běžným právním úkonům. Pohřby, narození, sňatky, dědictví, obchody... Kdyby bylo uznáno, že nebyly součástí Německa, všechny tyto úkony by byly neplatné. Se všemi důsledky. Každopádně jiné smlouvy byly s SRN a jiné s NDR. Jak byste to chtěl nyní zbastlit? Od "zlých" západních ano od "hodných" východních ne? Oba německé státy byly uznanými politickými subjekty, členy OSN. Celá petice je jeden velký humbuk. Prakticky zcela neprůchodná a pokud by se oficiální místa pokusila ji nějak podpořit, Němci okamžitě odpoví právě těmi platnými mezinárodními smlouvami. A nejen Němci! Každý, komu jde o klid v Evropě. Jistě by své řekli Rakušané, Francouzi i Rusové. petenti si vybrali i vhodnou dobu: Obyvatelstvo je nabuzené krizí, kdy dochází k hospodářskému poklesu, roste nejistota a tak je vhodná doba ukázat na zdroj peněz a na "tradičního" nepřítele. tedy není náhoda, že s touto fraškou vylezli zrovna nyní. Proč ně před dvěma lety? Nebo nepočkají do léta?

   Vymazat
  17. Oj,oj,oj tak Danny jste pro budouci prirazeni CR pod Deutschland

   naprosto nenahraditelne zviratko.
   Tak vy tvrdite,ze ani o sve penize nesmime zadat a chcete,aby o nase jim nepatrici penize brzy pozadali pred soudem EU,no takova cisla programu tu predpovidal kdysi jakysi president Benes a hle uz jsou tady.
   Aha,vy jste tedy clen soudu,ktery nam pry brzy vybere kasu no to je opravdu,ale opravdu bozi nadeleni.
   Koho budete volit,at se k vam co nejvice trottlu prida,aby se to jeste vice vyplatilo.
   No a usili vlastencu nahore je vam vurtik,ano je to tlupa blbcu a vyhrali svoje tituly v tombole,

   ZE ANO?
   Uz i vy jste clenem Aspen institutu,tak to by mnoha vlastencum krve fak nedorezal jak jim ztuhla z toho prekvapeni.
   No co takovym fakt radeji neodporovat PLNE S VAMI SOUHLASIM pan Heydrich mel pravdu

   Cesi se shrbi a budou slapat do pedalu,no moc dlouho nevydrzel dostal herdu granatem do sedala a hned na to otravu krve a bylo po vtakach.
   Rozstrileli se pak celou obec Lidice a fotilo se u toho,tak vy chcete repete?

   Dobra, dobra,mate pravdu hodily by se pancerove tanga,Reporyjec si je pry uz poridil,bude totiz ridit ODS a to poruci piratum vyhrat volby,aby byla spravna rabovacka

   NO Ni?

   Vymazat
 9. Je naivní si myslet, že takhle dlouhý dopis Babiš četl. Odpověď připravil úředník a Babiš možná podepsal. To je realita.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud "preceda"nebude cist dopisy pak odpoved je jedna.

   At si konecne vytvori Program,ktery pry nema a podle neho jedna,anebo at poruci svym sympatizantum prestoupit pod OK SPD i kdyz pan OK jepoplaseny svymi uspechy a mermomoci chce drzet v parlamentu svych 6% a boji se tam snad chtit vice nebo co a "nevyburi tem poseroutkum barak"!
   Dyt oni si tam nedovedou poradit ani s GR TV,ktery vsem koncesionarum obcanum porusovanim zakonu rabuje penize a nikdo ho neda za to pred soud,ktery by mu jmeni milioonu ziskane vlastne nelegalne, docela mozne i zabavil a hned by se koupily kaubojky a ne,aby se hraly u nas ve skutecnosti na nasem placu!
   Pokud by se podarilo vytvorit po cele republice virtualni kancelare obcanu volicu s webem podobnym NR pak bude i rybnik Piratu vypalen do zakladu a bude konecne vladnout pan kadi Rychersky tak jak to naridil zorganizovat obcanum cele republicy.

   No ni?

   Je to dostatecne ostre nebo mam pojist vice papriky,co?

   Vymazat
 10. Reparace budeme vymáhat na tobě, vole. Přeměnil jsi Česko v kolonii, kterou vyžírají tvoji kumpáni mnohem více než to možná dělali Rusáci. Člověk si musí odplivnout už ráno, když potká takové hovado, jaký jsi ty.

  Pod tvým nickem byl tady odkaz na stránky informující o očkování. Před pár týdny jsme se dozvěděli, že vakcíny mají zpoždění, protože jsou jakési nespecifikované obtíže ve výrobě. Podle těch stránek se ve světě očkovalo vesele dál. Ty jsi pomohl zasít nedůvěru k režimu a soustavně režim podrýváš. Z tebe bude mít tajná služba radost, protože vypadáš jako ruský agent.

  OdpovědětVymazat
 11. Unknown tady opet strasi.Mas rozum nebo ne?

  MY TU O VOZE A TY O KOZE.

  Chces vladnout jako mensina vetsine a kde vezmes na to penize, kdyz je s nami spolecne od vecnych dluzniku nechces.
  Pocem ty chudaku ,budu te chani pred maznutim,dej pozor lidi dostali zbesily drift a kabat obratit muze byt stale tezsi!

  OdpovědětVymazat
 12. Osobně mi to přijde zbytečné, jenom plácnutí do vody, s tímto bodem programu SPD nesouhlasím.
  Myslím si, že historie by se měla nechat chrnět, a ona je to už opravdu hodně vzdálená historie.
  To bychom také mohli požadovat reparace od Švédú, ti tady také ukradli všechno, co nebylo přibité.
  A třeba severní Evropa by mohla požadovat reparace za husity, spanilé jízdy byly loupežné jízdy.
  Nemám ráda ÚSTR, vrtání ve starých křivdách, stačí se podívat na Balkán, jak to dopadlo, když s tím začli.
  A do mě ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helanow,obcas mate "od te plotny" dobre napady,ale vase nynejsi

   jsou jen ke skode vsem.
   Neuvedomujete si,ze jde o nedodrzeni platnyh smluv a kdyz chcete chaos bez papiru, tak hledejte smlouvy se Svedy a husity a s nimi tu vyrukujte.
   To jsou nase penize a podle smluv nalezi nam a kdyz budete bodat do svych vlatnich zad, dosahnete brzy odervani Sudetenlandu a vyrabovani naseho rozpoctu nebot budeme platit "odskodneni" za vyhnani!

   Tady vase vzdelani pokulhava a je tak v tomto pripade invalidni a to srovnani s historii je fak na Lejno!

   Vymazat
  2. Pane Krtečku,
   máte plné právo obhajovat svůj názor, dovolte i mě nesouhlasit s vàmi. Nesouhlasím s arogancí vůči paní Helence, zesměšnění není argument. Co se týče vašeho názoru, jsem přesvědčen, že chybujete v prioritách. Dnes jde skutečně o životy a ostatní otázky budou na programu, až zdárně přežijeme. Opačné pořadí, které je zneužíváné politiky, nevede k žádnému řešení.

   Vymazat
  3. Pane ADONISI,v komentu je vam spatne rozumet co vlastne chcete

   Pokud chcete byt advokatem pani Helence,tak verte,ze ona to zvladne sama a ja pouzivam arogance tehdy,kdy uz neni jina moznost a proto budeti li prehazovat pojmy dockate se,ze penize statu CR budou dale vylupovany a pozdeji az mor dalsich viru,ktere na vas pousti pry miliardar Gates s cilem,aby jste umrel zpusobi ze nebudou penize na ventilator pro vas a vite,ze syndrom ADE ockovani nedodelky mRNA zpusobuje nejen vznik superviru,ale podle nejnovejsi zpravy americkych lekaru i neplodnost jak u zen tak u muzu,jen,aby se dosahlo,aby penize na socialpenize,ktere povazuji nenazrani miliardari za svoje byly jimi zkasirovany?

   Vymazat
  4. Pane Krtečku,
   spustil jste na mne salvu obvinění za všechna neřádstva, která přinesla pandemie. Snad to nemyslíte vážně, nebo máte rád dnešní styl, kdy se všichni navzájem obviňují ? Nic to neřeší, je to jen ztráta času. Nedělám advokta paní Helence, opravdu to nepotřebuje. Já jen souhlasím s většinou jejích názorů. Navíc mě rodiče vedli ke slušnosti a ta se dnes nenosí. U nás doma platilo - nelhat, nebát se a nekrást. Asi mi neporozumíte a já vám to nedokážu vysvěit.

   Vymazat
  5. Pane Adonisi,nedejte se mylit salvami ve vasem smeru

   ve skutecnosti jste mi sympaticky,ale je na case,aby jsme tahali za jeden provaz.
   Pry na Slovensku,jak hlasi zahranicni agentury vznikla vlivem vsehoschpne spatne zvoene vlady KATASTROFALNI SITUACE nasledkem viru C19.
   Zahranicni agentury hlasi zoufaly stav nemocni,pry tam umira kazdy treti,ktereho tam dopravi,umiraji sestry a doktori,zadaji tam dokonce EU o pomoc a ta na nich kasle,cenzura taji,ze se v zoufalstvi obraceji na Putinovu opravdovou vakcinu Sputnik V,pry uz zpozorovali,ze jine vakciny zpusobuji vznik SUPERVIRU ktrery rdi bezhledne a zabiji vsechny.

   TAJI TO PANI JOUROVA A NARIZUJE JI PAN BABIS S GR TV O TOM CENZURU?

   Co myslite je to pravda nebo blaff,kdyz je toho pry plne vystrasena TV EU?

   Vymazat
 13. Je jen dobre, ze mistni rudohneda chaska veri blabolum o skodlivosti vakcin a nenecha se tak ockovat. Aspon bude vakcina rychleji pro slusnou vetsinu a ne pro pomatence, kteri kaci stromy pred jedoucimi vlaky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
  2. Nedejte se mylit Unknte zapadni vakcin pry zabiji tim,ze virus nenici

   ale protoze je to nedodelek zpusobuje,ze dava vznik superviru,jak americti lekari zpozorovali a dali mu nazev syndrom ADE.
   Babis pry neumi obstarat ani jednoho Sputnika fau 1,
   neumi "makat" jako buldozer Orban a proto zbytecne cestuje a ziskava POUZE informace a NIC jineho.
   Dokonce se pry objevuji zpravy,ze ho pritom naoko ridi

   ASPEN INSTITUT,kdy polovina jeho vlady tam slouzi.
   Rekni unknovne,ze to neni pravda,aby jsi vsechny uklidnil..

   Vymazat
 14. Zadlužování v Evropě je chronický problém, krize se určitě vrátí, varuje Šichtařová. Proč to ale EU nehodlá řešit

  https://cz.sputniknews.com/byznys/2021021713205247-zadluzovani-v-evrope-je-chronicky-problem-krize-se-urcite-vrati-varuje-sichtarova-proc-to-ale-eu/

  Ruské stíhací letouny Su-27 zachytily francouzské letadla nad Černým mořem

  Pentagon nedokázal vysvětlit, v čem spočívá nebezpečí Ruska pro NATO

  https://cz.sputniknews.com/svet/2021021713208938-ruske-stihaci-letouny-su-27-zachytily-francouzske-letadla-nad-cernym-morem/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:34
   Čablik, ty nemít sputnik tak nemáš co čmarat, takový jsi idiot,na ty tvoje russssáky žáky dojde.

   Vymazat
  2. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
 15. Podle mého názoru je to jen politicko diplomatická hra a víc to být z mnoha důvodů ani nemůže.

  Čímž neříkám, že je zbytečná, naopak, je to vyvažování agendy tlačené především pod sudeťáckou egidou. Pro SPD je to přirozená pozice a je dobře, že se toho vůbec někdo ujal.

  Na druhé straně bylo by asi poněkud nebezpečné navnadit vaše voliče na silný pocit, že reparace ve stovách miliard jsou reálný cíl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlavně je to kravina, která jen vzbudí zášť v lidích.
   Už takhle jsme rozdělení v názorech, až až...
   Jeden řekne A, druhý na just B , a správně je třeba C.
   Považuji to za nebezpečnou věc, historii bych nechala chrnět.

   Vymazat
  2. Helanow s tim vasim nazorem se neobraceje na nas,ale

   Na SUDETENLANDSMANTSHAFT!

   Tam to je trvalka a vy v jejich ocich zbabela Slovanka brzy nucenym pobytem adresa KZ lagrer!

   Vymazat
  3. Pane Krtečku,
   nepoužívejte plurál, hovořte jen za sebe. Když potřebujete do osočování použít "zbabělé Slovany", je to laciné. Není to tak dávno co tito zbabělci porazili "vyspělou říši" Germánů. Prosím příště važte svá slova. Nejhorší je, že někteří lidé rádi slyší na pojem reparace, stejně jako dnes na kompenzace, ale vše nelze nahradit penězi.

   Vymazat
  4. Co jste to zase pane ADONISI stvoril,jako nesmysl,co

   tak vy se neumite za svoje prava a penize bit,tak to se pak nelze divit,ze dostanete jen tretinovy plat a chcete se dat ubit nedostatkem penez statu po narazech dnesni C19 a budoucich C21,22,23 s cilem znicit celou stredni tridu,ktera ma tedy CELA i pusobenim vaseho mysleni natahnout brka?
   A to jeste predtim,nez dostane iniciativa i za vas, od precedy,ktery "nemaka"odpoved proc chcete pomahat Treti risi,ktera byla sice porazena,ale existuje doposud protoze podepsala JEN bezodminecnou kapitulaci a zadnou MIROVOVOU SMLOUVU a bude tedy chtit brzy "ODSKODNENI" a i vy budete calovat z toho zebrackeho platu ve srovnani s temi,kteri valku prohrali a ted to same DRANG NACH OSTEN! chteji nastartovat ZNOVU!

   Vymazat
  5. Pane Krtečku, dovolil jsem si stvořit odpověď jen pro vás.
   Nepotřebuji, aby za mne někdo bojoval. Zatím na obživu mám. Jen si myslím, že nejvíce křičí ti co existenčně netrpí, naopak jim vyhovuje chaos, ve kterém se nejlépe odkloňují miliardy. Mezi zbytek národa sejí závist s nenávistí a za fackovacího panáka lidu poskytují Babiše. Kašlu na levici či pravici, jde jen o divadelní kulisy a záměrné matení lidí. Pandemie je sama o sobě tragédie navíc. Právě teď zvyšovat chaos palácovými převraty nemá rozumný důvod, zásadní přednost má získání kontroly nad virozou. Potom teprve příjde na pořad ostatní. Nemusíme mít shodné názory, ale dodržení elementární slušnosti by bylo na místě. Prosím, nechme tuto výsadu jen Unknownovi, on za to nemůže.

   Vymazat
  6. Adonisi,klidne pokracujte v psani a napiste tady prosim,

   jak a cim chcete bojovat proti C19,kdyz budete mit v zadech politiky,ktere si zvolite a ti vas budou podvadet jako doposud a chtit politicky zvitezit nad nemci,ktera byla vyvolana jen pro redukci osidleni zeme,kdyz to neslo primo valkou.
   Uz jste si precetl,ze se pry Slovensko pod udery C19 hrouti a jak?
   Co myslite ceka to i na Cesko,kdyz budete odvadet pozornst nesmyslnymi argumenty,ktere prozatim jakoby nikde nevedly?

   Vymazat
  7. Pane Krtečku,
   řídím se jen vlastním rozumem, vybýbám se náladám davu, který je inspirován politiky a médii. Je to prosté. Kdyby každý byl zdrženlivý a odpovědnÿ jen za sebe, tak nejsme tam, kde právě jsme. K vlastnímu úsudku nepotřebuji politiky a jimi ordinované chování. Netřeba dále diskutovat, loučím se s vámi s přáním dobrého zdraví.

   Vymazat
 16. Taky na tebe dojde nacistická svině (_*_)

  OdpovědětVymazat
 17. Ostatně pohled na pána s knírkem, jak mu řekl zdejší Trottel, vyvolává různé asociace. Například: údajně "investor Radovan Vávra žádal generála Pavla, aby podnikl akci, sešel se se Zemanem a vedl vládu národní spásy".

  Asi by bylo dobré udělat revizi na spartakiádní stadiónu a převézt tam kavalce z Letňan. Vedle založit banánovníkové plantáže.

  OdpovědětVymazat
 18. Ockovani rudohnedych dedku by uprimne receno byl totalni propadak. Hodny clovek by tam vystrkoval jazyk, kdyz by prisel na radu. Kutnohorsky si stahoval kalhoty ve fronte uz 100m predtim, nez by na nej prisla rada.
  Proste jedna velka ostuda.
  A to nemluvim o Davidovi, ktery, ackoliv ho na konci roku v Bruselu ockovali Pfizerem, by se hlasil na ockovani a na ockovacim miste by se dozadoval sputnicoku, protoze mu to naridil jeho sikmooky vudce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
 19. V poslední době dostávají nářez takoví rudí zmrdi jako ty
  ČABLIK. Vy svině končite.

  OdpovědětVymazat
 20. A také,že nezlikvidoval Čechy a Slovany ,viď NACISTO ?

  OdpovědětVymazat
 21. Copak CENZOR Dvořák,asi sedí na HAJZLU, hemeroidy jsou sfffiňa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
 22. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 23. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 24. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 25. Unknowne jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 26. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 27. Vážený pane Dvořáku, zase se nám tady Unknown "poblil", je potřeba uklidit. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
  2. Běž se proběhnout, ať se ti prokrví ten zakrnělý mozeček!

   Vymazat
 28. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 29. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 30. Nereagovat, prosím, na tu politováníhodnou figurku Indický Běžec alias Unknown. Je to úředně prohlášený, Mudr. Davidem, DEBIL. Právo diskutovat s debilem má jenom psychiatr.

  OdpovědětVymazat
 31. Dost by mně zajímalo, od koho dostal ten vlastizrádce Podivínský mandát k tomu aby tam lezl, a lezl jim do zadku.

  ...Co na to vše a další řekl pan Podivínský, velvyslanec ČR v Berlíně, na 70 sjezdu SL v Řeznu? Prohlásil:

  …„Vážený pane premiére Södere, vážený pane Posselte, vážené dámy a pánové, krajané, milí sousedé a přátelé...."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Indiáne, asi jste na zdejší trolení dva. Jinak to není možné. Občas normální opozice, občas idiot. Přece do takového uskupení neměl p. Podivinský chodit. Měl být za to okamžitě odvolán. Jednal proti zájmům ČR.

   Vymazat
 32. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 33. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 34. Jsem hodně tolerantní člověk,jsem proti cenzuře vyjadřování,ale kde už dochází v tomto směru k absolutnímu překračování mezí slušnosti,je potřeba asi zasáhnout a dotyčné vykázat do patřičných mezí.V tomto případě jde o diskutéra Unknown.....A pokud mne po chvíli dotyčný začne sprostě urážet a napadat,tak jen potvrdí,že je bezcenný živočich.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Běž se proběhnout, ať se ti prokrví ten zakrnělý mozeček!

   Vymazat
  2. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
 35. 8.02

  Ty paznechte blbej najdi mi mezinárodní smlouvu, která ba nás k něčemu takovému zavazovala.
  Ty jenom kolem sebe vztekle metáš hovna podobně jako starosta Řeporyjec

  OdpovědětVymazat
 36. Československo bylo rozvráceno a Česká republika v tom pokračuje .Není síly v demokracii , a proto jsme zotročeni.Babiš i Petříček ukazují svou zbabělost a nekompetentnost v otázkách politických.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Běž se proběhnout, ať se ti prokrví ten zakrnělý mozeček!

   Vymazat
  2. Indiáne, zase pitomost. Co je dobré pro tebe, nemusí být dobré pro většinu a názor většiny je demokracie i podle těch současných zkroucených paragrafů.

   Vymazat
 37. Vymazany Unknowne,americti lekari zjistili,ze ty tovarny na mRNA vyrabi "vakcinu",ktera nikdy nebude zabijet ten virus,ale da vznk tzv SUPERVIRUSU nazvanemu prozatim syndron ADE.Tak ty svoje vyrobky nalili do kanalu,proto je jich nedostatek,ale zadny strach.
  Dejte pisemny dotaz zda Babisovo ministersrtvo zdravotni neschopnosti,ktere zarucuje ockovacim nedodelkem mRNA,ze nebudete virus rozsirivat dale

  MINISTERSTVO VAM PISEMNE PORVRDI,ZE NAKAZITE DALSI

  a taky sveho psa.
  To je strelba z pusky pravdy co unknowne.??
  Budete po sve babicce dedit,ze ji chcete dat zabit, priznej se zmetku!

  OdpovědětVymazat
 38. Vážený pane Dvořáku, je zde nutný úklid, už se tady také "poblil" Indický běžec alias Unknown a myslím, že je velice nutné přistoupit k zabanování těchto mentálních zrůdiček!!!

  OdpovědětVymazat
 39. Běž se proběhnout, ať se ti prokrví ten zakrnělý mozeček!

  OdpovědětVymazat
 40. Tady vidíte jasně , jak Nová republika některým lidem vadí, jak by jí chtěli zahubit , jako jsou mentální zrůdičky typu Unknown a Indický běžec, svým stálým bezobsažným blábolením!!! Je vidět , že se NR ubírá správným názorovým směrem, že si nechce nechat vyrvat možnost názoru na pravdu ,ať je již ze kterékoliv strany
  a to je možné pouze podporovat!!

  OdpovědětVymazat
 41. Běž se proběhnout, ať se ti prokrví ten zakrnělý mozeček!

  OdpovědětVymazat
 42. Administrátore, máš tu spoustu práce! Zase tu řádí jako černá ruka ta obskurní, provokatérsko-práskačská figurka oficiálně diagnostikovaná jako DEBIL, Unknown alias Indický běžec!

  OdpovědětVymazat
 43. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 44. Indiáne a kolik si myslíte že mají Germáni v sobě Germána. Za ne dlouho budou samý Arab. Ta Hitlerovo Nordická rasa je také pořádá blbost. Sám byl Chazar.

  OdpovědětVymazat
 45. Indiáne, zase pitomost. Počtem obyvatel je Rusko dost daleko na to aby mohlo dávat tolik peněz na vědu nebo zbrojení jako největší světový parazit.

  OdpovědětVymazat
 46. Pokud budete reagovat na Indiány a spol. věcně, nebo v případě totálních hovadin vůbec, ubyde tady toho hnoje.

  OdpovědětVymazat
 47. Unknowne a INDICKÝ BÉŹĆE-tímto vám znovu sděluji,že vašich urážek už mám dost a proto mě dobře poslouchejte.Mám dostatek vědomostí a zkušeností v AT technice aby jsem si zjistil kde bydlíte a potom se nebudete stačit divit co se bude dít.Takže laskavě zařaďte zpátečky a zkrotněte.Poslední varování.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také se připojuji , někdy člověk může ujet a napíše cosi mimo "zdvořilost", ale to ,co zde předvádí tyhle dva duševní "obři", je zcela mimo normální jednání!!

   Vymazat
  2. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

   Vymazat
  3. V Liberci bych našel někde v průjezdu prochcaného a posraného bezdomovce Unknowna, plného stěnic nešťovic a svrabu , kterému se každý vyhne!!!!

   Vymazat
 48. To nemusím jezdit do Liberce, protože vím , že bych potkal pomočeného a pokáleného bezdomovce plného svrabu a nešťovic, prolhaného debila, na kterého bych nesáhl ani osmimetrovým klacíkem!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 49. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 50. Unknown-Na tvojí pacifikaci se začalo pracovat.Věř tomu.

  OdpovědětVymazat
 51. Libore alias Blátošlape, běž si to mrsknout. Nebo aspoň předej službu porňákovi, ten aspoň občas zplodí myšlenku, takže jsme v obraze co v kavárně nového, ale ty jsi jen tupé hovado.

  OdpovědětVymazat
 52. 8.31
  To máš recht. Protože Hitler zametl také s retardáty, takže by ses nenarodil

  OdpovědětVymazat
 53. Unknowne alias Indický běžec jsi zde úředně označen od MUDr. Davida za debila a trolla, tak neotravuj!!Ty nejsi obyčejný blb, ty jsi blb úřední!!

  OdpovědětVymazat
 54. Ty debile prolhaný Unknowne , jak by mohl takový těžký psychopat jako jsi ty , držitelem zbrojního průkazu!!! Proč pořád lžeš ty hovado tupé , nesvéprávné!!!! Ty svině prolhaná, ty nemáš ani občanku, protože takovému duševnímu potratovi se občanka nevydává!!!!

  OdpovědětVymazat
 55. Když jsem v roce 2010 procházel Českým Krumlovem, narazil jsem na nádvoří hotelu Růže na bystu prezidenta Dr. Edvarda Beneše.. Kdo nechal tento monument odstranit a jak je vůbec možné odstranit pietní místo prezidenta, člověka, který tak zásadním způsobem zařídil poválečné znovu vytvoření naší republiky. Jednodušší je odpověď na otázku PROČ? V době kdy ministři této vlády jezdí na srazy sudeťáků, se není ani čemu divit.
  Přepis textu: 14.12.1945 řekl o svých dekretech "Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat s toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných příležitostech, že máme všecko zaznamenat a povědět to, co jsme zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste nám všem řekli o svém trápení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svou "očišťovací" kampaní. Že začnou - o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očištění přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální, s útokem na naší svobodu národní a lidskou. VRCHNÍMU VELITELI VDĚČNĚ VETERÁNI II. SVĚTOVÉ VÁLKY

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. anonyme17:00
   Nejsem zastáncem likvidace žádných pomníků, tohle vůbec nechci řešit, je to hanebnost a ubohost. Kdyby tohle dělali Egypťané, Římané a Řekové, tak dnes nemáme patrně žádnou antickou památku. I ti barbaři nechali pomníky svých předchůdců.
   Přesto musím nesouhlasit s vaším pohledem na Edwarda Beneše. Pro mě je to zbabělec, který nechal národ, který chtěl bojovat "ve štychu" a takříkajíc se "pokakal". Vrchní velitel? Leda kulový. Seděl si hezky v teploučku v Londýně a nechal udělat naprosto přitroublou akci, která sice zlikvidovala jedno hnusné nacistické zvíře, ale která naprosto zbytečně stála tisíce lidských životů. A že po válce něco zařídil? Jo! Zařídil to, že se komunisti dostali jeho naprostým selháním k moci. To zařídil. A dokonce ani ty "Benešovy dekrety" vlastně nebyly jeho. Byly to dekrety, na kterých se shodla koalice vítězných mocností, on to jen podepsal. Myslím že Masaryk by jednal zcela jinak jak před válkou, tak po ní. Za Masaryka by se Mnichovská dohoda nikdy nekonala! O tom jsem hluboce přesvěden. Hitler velmi dobře vystihl Beneše jako neschopného žvanila, který se mu nepostaví. A my jsme jako národ díky němu v Evropě za zbabělé trubky. I ti Poláci šli proti Němcům na koních a se šavlama. Ale postavili se nepříteli jako chlapi.

   Vymazat
  2. 21.55
   Když se jednou ptali mladého Masaryka jak by se v osmatřicátém zachoval jeho otec odpověděl:
   "Řek by:´Tož chlapi, do sedel!´

   Vymazat
 56. Anonyme a to je to proč nemohu pochopit, komouše, cinkače a všechny zrádce zájmů ČR. Každý trochu soudný člověk, přece musel znát dějiny Čech. Těch pokusů o likvidaci bylo hodně. Jenže v současnosti bez radikálního řešení není východisko.

  OdpovědětVymazat
 57. Dnes jde pouze o likvidaci národního cítění.
  Kdo zdevastuje národ duševně, ten vyhrává.
  O to se tu hraje.
  Je politování hodné, kolik ochotných gaunerů, se najdete a slouží těmto vlastizrádným spolkům.
  Vymáhat reparace - ANO
  Trestat jakoukoliv vlastizradu - ANO
  Odejít z pátokolonostické EU - Ano

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.