Reklama

pátek 26. února 2021

Stačí ukrást jednu generaci dětí a společnost může jít … úplně jinam!

Marek Adam

26. 2. 2021


V nadpisu dnešního článku o problematice formování a možného ohrožení historického vědomí parafrázuji výrok paní doktorky Vladimíry Vítové, předsedkyně Českého mírového fóra. Paní doktorka odvážně upozornila na zákeřnou manipulaci dnešních elit s nejmladší generací.

V posledních několika měsících se setkávám též s termínem „ztracená generace“, aniž bych měl přitom na mysli skupinu spisovatelů, kteří prožili první světovou válku.


Někdy se hovoří také o tom, že jsme, po roce 89, v podstatě „obětovali“ celou jednu generaci. Autorkou, která trefně pojmenovala toto smutné konstatování reality, je paní Lenka Procházková.

Paní spisovatelka Lenka Procházková přišla rovněž i s termínem „duchovní bezdomovectví“. Nemýlila se. Vzhledem ke skutečnosti, že školství prochází v posledních letech řadou anomálií, není pochyb o tom, že generace dětí se stává nešťastným nástrojem manipulace vládnoucích elit.

Nebudu ve svém textu popisovat obecně známé jevy, jako jsou inkluze, multikulturalismus či environmentalismus. Nebudu se zabývat ani tzv. konsensuální teorií pravdy, jejíž aplikace v přírodních-exaktních vědách na mě působí přímo děsivě. O tom bylo řečeno a napsáno mnohé.

Já se zaměřím na fenomén problematiky historického vědomí. Úvod svého článku doplním kacířskou otázkou: „Je ohroženo české historické vědomí?“

Prvním aspektem naší problematiky bude již samotná definice toho, co vůbec označujeme termínem „historické vědomí“. Tento fenomén totiž může být nazírán ve 2 rovinách.

První pojetí historického vědomí souvisí s pozitivistickým přístupem založeným na kvantitativních metodách historické metodologie. Historické vědomí je definováno jako jakási množina, penzum znalostí (s důrazem na faktografii).

Druhé pojetí vychází z postmoderní rezignace na jednu univerzální dějinnou koncepci při výkladu světa. Toto pojetí nedefinuje historické vědomí jako „objektivně změřitelnou znalost“, nýbrž jako subjektivní představu jedince o minulosti. Dějiny se tak vrací k „hledání příběhu“ a jsou líčeny jako mytologické vyprávění.

Pokud jde o formování historického vědomí, tak tím, co v dítěti raného věku nejvíc formuje myšlení, je samozřejmě řeč. Prvním faktorem, utvářejícím historické vědomí u nejmladšího lidského jedince, jsou samozřejmě pohádky.

Vyprávěné pohádky. Již v pohádkách se prvně setkáváme s kulturními odlišnostmi a určitými stereotypy. Existuje asi sedm verzí pohádky o Popelce, které jsou absolutně odlišné a ilustrují kulturní mentalitu dané země.

Po pohádkách se dalším zdrojem historického vědomí stávají dětem nejrůznější báje a pověsti. I zde můžeme najít určitá kulturní specifika. Proč jsme dnes doslova zahlceni převahou starogermánských bájí? Náhoda to zřejmě nebude!

Ve škole na prvním stupni základní školy se dítě seznamuje se svou kulturní a historickou identitou prostřednictvím prvouky a posléze vlastivědy. A právě v případě vlastivědy bude nanejvýš nezbytné si důkladně prohlédnout učebnice, které jsou dodávány školám. Jaké ideologie jsou v nich dětem podsouvány? Sledujme také proporci mezi textovou a netextovou částí učebnice. Vedle odborně sdělné funkce představuje mimořádně důležitou roli při výchovně-vzdělávacím procesu také funkce didaktická. Proč se např. v učebnicích o krajině kolem našeho bydliště používají environmentální pojmy typu „biota“? Nebylo by lepší, kdyby dítě školou povinné znalo raději význam slova „za humny“?

Právě ve vlastivědě se formují první historické konstrukty, včetně nejrůznějších stereotypů a kulturněhistorických mýtů. V současnosti dostává nejvíc „na zadek“ právě epocha husitství. Proč právě doba husitská? Protože na ni položil důraz „Otec národa“ František Palacký. Palacký vyzdvihl význam husitské epochy a definoval ji jako vrchol českých národních dějin.

Palackého filosofie dějin totiž prozrazuje jednu velkou a dávnou pravdu. Palackého teze popisující a odhalující neustálé útočení dobyvačných Němců, jejichž agrese brojí proti demokratickým Slovanům, totiž nabývá aktuálnosti čím dál markantněji. Češi se neustále v dějinách museli bránit proti Němcům. Trvá to celá dlouhá staletí!!! A pozorujeme to dnes a denně.

Palackého koncepce dějin hovoří o tzv. řádech slovanských a řádech germánských. A právě v době husitské to plebejští Češi nejvíc „nandali“ aristokratickým a expanzivním Němcům! Husitství navíc zpochybnilo i pokřivenou církevní autoritu Vatikánu…

Proto husitství leží mnohým vlastizrádcům tak v žaludku. Další epochou, již František Palacký vyzdvihl ve své dějinné koncepci, byl bájný slovanský pravěk. Tam si (prý) Palacký mohl vymýšlet… Všimněme si, že Palacký např. nezdůrazňuje vývoj po roce 1526, ale ani příliš „nepřikrášluje“ období vlády lucemburské dynastie. Tam Palacký pozoruje cizí nadvládu. A ona tam skutečně je! Proč jsou dnes tak adorováni např. Lucemburkové a Habsburkové?! Právě proto, že symbolizují závislost českého státu na tzv. Svaté říši římské (později nazývané ještě s přívlastkem „národa německého“).

Snaha o „mnohonárodnostní říši, nad níž slunce nezapadá“ se objevuje v Evropě již odedávna. Velmi kontroverzní osobností v českém historickém vědomí není nikdo jiný než Zikmund Lucemburský. A hle – proč náhle dochází k jakési „rehabilitaci“ nepřítele husitů – Zikmunda – „Lišky ryšavé“? Soudobá historiografie (ale už i některé edukativní materiály) jej líčí jako „zodpovědného evropského panovníka, který prostě musel zakročit proti husitským teroristům“. Takové historické chucpe!!!

O reinterpretaci bitvy u Lipan ani nemluvě. Jaká potřeba „konsolidovat“ rozvrácené Čechy?! Ale pojďme ještě trochu zpět. V česko-německém historickém vědomí představuje velmi problematickou postavu kníže Václav Přemyslovec. Dnes je interpretován jako „slaboch“ a tzv. „demytizován“. Nutno připomenout, že např. v období Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945) byl kult svatého Václava zneužit nacisty a kolaboranty.

Připomínám zde ono nechvalně známé „udavačské vyznamenání“ za zásluhy pro Říši. „Čestný štít“ s orlicí svatováclavskou „hrdě“ obdrželi zrádcové a kolaboranti. Cílem bylo ponížit českou státnost.

Atak na české národní obrození a jeho představitele je tak silný, že mu v brzké době věnuji samostatný článek. Národní obrození se dnes prezentuje jen jako „zakázka národního projektu“. „Demýtizace“ národního obrození se hystericky prosazuje na univerzitách. Jsou jí věnovány granty z mezinárodních projektů. Náhoda, či záměr?

Soudobá indoktrinace české historické vědy by nejraději vymazala z paměti lidí všechny významné vlastenecké pro-národní osobnosti. Dnes prý vadí i panovníci a kulturní osobnosti vlastenecké scény na papírových penězích…

Již před zhruba patnácti lety se ve školství objevil destruktivní plán na sloučení předmětů dějepis – občanská výchova – zeměpis. Podle mého názoru by se jednalo jen o agitaci globalistů a propagaci Evropské unie.

Ve školské dokumentaci a metodických příručkách „shora“ se často operuje s termínem průřezové téma. Za touto intrikou se však neskrývá nic jiného než indoktrinace školní výuky nebezpečným multikulturalismem.

Při tvorbě historického vědomí hrají nemalou roli také filmy, populárně-naučné časopisy či např. videohry. I ty dnes bohužel sklouzávají k takovým interpretacím, jako že např. „Edvard Beneš je zodpovědný za Mnichovskou krizi“.

Člověk se musí s hořkostí v srdci ptát, kam až sahá drzost, a kde už začíná směšnost. Bohužel jsme obětovali jednu generaci naší mládeže. Jedna generace – to je těch 31 let od „sametového podvodu“.

Paní spisovatelka Lenka Procházková vidí možný záblesk naděje v té příští generaci, která se možná začne ptát a začne se pídit po příčinách dnešního stavu společnosti.

Obávám se, zda už teď není pozdě. Zda historické vědomí není dnes ohroženo do té míry, že už ani nebude možné jej vzkřísit. Co můžeme my udělat pro to, aby se český národ znovu „vzkřísil“? Nemlčet!!!

A v tom spočívá úděl i síla nás, kteří si ještě pamatujeme. My jsme ti, kteří máme osud příští a přes-příští generace ve svých rukách. Povídejme si s dětmi a vnoučaty, jaké jsme prožili dětství a mládí. Vyprávějme jim o historii. Choďme s nimi na vlastenecké procházky a mluvme s nimi o našem státě. V tom tkví naše síla – vrátit naše potomstvo k jeho podstatě!

Národ, který zapomene na svou minulost, bude sám zapomenut ve své budoucnosti. A jak píše (opět citovaná) Lenka Procházková v jednom svém článku: „Budoucnost už (dnes) není to, co bývala!“Mgr. Marek Adam

Táborští vlastenci

Aliance národních sil58 komentářů :

 1. Rád bych sdílel optimismus paní spisovatelky, že by snad mohl být nějaký záblesk naděje v příští generaci. Ale vzhledem k tomu, že každá další generace je díky pohodlí zdegenerovanější, tak se podle mého názoru budou pídit maximálně po tom, jaké množství kravin se jim podaří umístit na sociální sítě a kolik pohlaví by se jim ještě mohlo podařit vymyslet.
  Stejné marné naděje do dalších generací nepochybně vkládali i obyvatelé starověkého Říma. A jak pochodili, tu už moc dobře víme. Vtrhli tam barbaři a zdegenerované Římany, kteří se už neuměli bránit, rozsekali na cucky. A šmytec. To samé čeká i nás a barbaři už jsou dávno na cestě. To je konec Evropy. Za sto let to bude "Uwrubba".

  OdpovědětSmazat
 2. S vaším článkem souhlas, až na dvě výjimky.
  Jednou je nesvatý tzv. svatý Václav, tou druhou Beneš. Oba byli vlastizrádci v pravém smyslu toho slova. Tím, že budeme ohýbat pravdu, byť v dobrém úmyslu, pro změnu na druhou stanu, k ničemu dobrému nepovede. Jistě, Beneš se zasloužil, ve vleku TMG, o vznik republiky. Stejně tak se však zasloužil jak o protektorát, tak o připoutání k SSSR. Beneš byl, vzhledem ke svým osobním vlastnostem, prezident do pohody - ne však do nepohody! Proto se stalo co se stalo jak v r. 1938, tak o deset let později.
  A Václav? Nejhorší hospodář jakého "Pražsko" - protože dále jeho reálný vliv nedosahoval - kdy mělo, vlastizrádce a progermánský vrtichvost, jehož touhou bylo přičlenit Bohemii ke Svaté říši římské národa německého a stát se tak, jako kníže této marky, členem elitního klubu evropských panovníků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Autor má samozřejmě pravdu, kapitalizmus zdegeneroval do své polofašistické podoby ( včetně svých zlodějských elit) a doufejme, že Covid za ním udělá tečku !! Tento zlodějský, zkorumpovaný a prolhaný režim píše závěrečnou etapu své historie !! Místo preference sobeckosti a neomezené hrabivosti bude nový socialistický řád vycházet z uznání celospolečenských zájmů, z užitečné práce jednotlivce s důrazem na rozvoj schopností a vzdělanosti každého jednotlivce bez ohledu na majetek rodiny !!

   Smazat
  2. Unknown alias INDICKÝ BĚŽEC. Vy jste úporný, jak vši na základních školách. Jistě víte, že tady nenajdete člověka, kterého byste přesvědčil o čemkoli. Proč se pořád TAK exponujete? Jste za to finančně odměňován? Není možné, abyste své řeči myslel vážně a říkal je s přesvědčením! Jestli jste pověřen jen rozbíjením diskuzí, tak mi vaše práce připadá ještě úmornější, než stát u pásu.

   Smazat
  3. Placených sviní, které se bojí práce, tak špehují, zrazují, je plný net. Sami na to doplatí nejvíc.

   Smazat
  4. Máte pravdu od roku 89 jsou ulice plné bezdomovců a trochu funguje jen to, co se za 40 let vlády rudé jak říkáte lůzy vybudovalo a kupónovou privatizací rozkradlo. To, co dokázala Plzeńská škodovka, např. dodat atomovou elektrárnu na klíč, to dnes by nedokázala ani celá republika. A to jí amíci předali rozbombardovanou a tento režim jí dostal v dobré kondici.

   Smazat
  5. Bývalý US velvyslanec McFaul v Moskvě postavil našeho sv. Václava spolu s Navalným na hezky vysoký piedestal (na svém Twitteru):

   Jan 22
   "Navalny’s heroic struggle is no different from what Gandhi, King, Mandela and Havel fought for. While Navalny has not succeeded yet, there should be no doubt that his cause is good and just."
   https://twitter.com/McFaul/status/1352555218597076994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1352555218597076994%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Frussia%2F514027-liberal-nationalist-opportunist-navalny%2F
   https://www.rt.com/russia/514027-liberal-nationalist-opportunist-navalny/

   Smazat
  6. 9:28
   Pokud považujete muj názor, za rozbíjení diskusí, potom jste ubohý hlupák.O těch vších mluvíte ze své zkušenosti co!!
   Já nikoho na rozdíl od vás nechci přesvědčovat, zase, jen muj názor, to se tady nesmí??? asi ne, tady jen ty vaše názory, co parchant Dvořák nemaže jsou pravé, cenzorem prověřené co. Chudáku!!

   Smazat
  7. zde priklad udavani mazani a blokovani nepohodlnych lidi na objednavku:

   Facebook
   Nemůžete přidávat příspěvky ani komentáře na 30 dní
   Tohle je reakce na to, že tento komentář porušuje naše zásady týkající se násilí a podněcování k nenavisti:
   "jed na krysy? ten muzeme nyni nabidnout Navalenemu kdyz ten "smrtelny" novicok podobne jako u Skripalovic neucinkoval!😂"
   je to ma reakce na prispevek v diskuzi "ze na misto vakciny je treba dat Babisovi a vlade jed na krysy"!tento komentar zasady neporusuje?😁😎
   a zde dalsi udani:
   Nemůžete přidávat příspěvky ani komentáře na 7 dní
   Tento komentář porušuje naše zásady týkající se obtěžování a šikany
   "takova mala zeme a tolik posahanych Prechtlu a dalsich antiano verbezniku"
   takze kdyz me Prechtl napadl ze jsem hlupak toto jsem mu odpovedel a sami posudte cim porusuji zasady Fuckbuku

   Smazat
 3. Cikáne, živíš se trolením i na PL, je jasné proč, nejsi Čech a nikdy nebudeš, lhaní máte v genech!

  OdpovědětSmazat
 4. A blb dvořák zase maže čeho tím ty šmejde dosáhneš pravdu rudé hovado nikdy neumlčíš !!Dvořáku ty uporné hovado stejně brzy chcípneš!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Přát někomu smrt to už je opravdu za hranou a ještě takhle...Odporný hnus přesvědčeného havlisty. Dobrá reklama pro havloidy.

   Smazat
  3. 11:55
   Přát tomu zmetkovi smrt,je ještě podle toho co tady dělá za hnusy je málo.
   Rozumné příspěvky,jen s jiným nàzorem maže a totalni hloupost, lež, NESMYSLY velice rád ještě podpoři, ne nekdy,ale pravidelně. Co s takovým nekorektním, zmetkem, co mu jiného přát.

   Smazat
 5. Každý režim si vychovává potomky a proto mají dnešní žáci jiné osnovy než jsme měli my. Největší problém je že nečtou jen čumí do mobilu a počítače. Potomkům jak se věci mají to musí vysvětlit rodiče.

  OdpovědětSmazat
 6. 10:24
  Jen dobře, že mají jiné osnovy,nám se lhalo ve školách nechutným zpusobem, dnes se učí konečně pravdu, Děkujeme pane Havel !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:24
   Matematika nikdy nelhala, dnes vypadla z maturit. Výchova nenaučí novou generaci spočítat si, jak malé má platy, jaká je inflace, kolik zaplatí na úrocích za půjčku... Milý pane IB, možná vám neexistence matiky chutná, ale hodně to o vás prozrazuje.

   Smazat
  2. Pane adonisi 11:07. Oni si to spočítají. To ještě zvládnou. Horší je, že vyšší matematika je obrovskou gymnastikou mozku. A trénovaný mozek je schopen spočítat jiné věci. A je schopen hledat souvislosti. Netrénované mozky dělají z lidí poslušné ovce. A to je asi cílem současné pedagogiky...

   Smazat
  3. Pane Anonyme
   souhlasím. Ona výroková algebra a průniky množin by se hodily i právníkům. Některé zàkony jsou nesrozumitelné. Překrývaji se, kombinace oblasti platnosti bývá současně vÿčtová i intervalovà. V matematice je naoř. obor přijetí jednoznačně určený.

   Smazat
 7. K milan26. února 2021 7:33
  Píšete, že prezident Beneš byl zrádce. Pokud bych připustil tento Váš závěr, tak to byl zrádce, který byl zrazen zrádci. Z té skutečnosti, že zradili ti, kterým tak „věřil“, mu trvalo, než se z toho svého „omylu , lze-li to tak nazvat, vzpamatoval. Bylo to, jak sám řekl největší omyl a zklamání v jeho životě. Proto lze vysvětlit jeho další bezpečnostní orientaci na SSSR. Pochopil, že SSSR nás nikdy nebude likvidovat, jako národ.
  Ještě by mě zajímalo, co měl tedy po Mnichovu dělat. Francie a GB nás zradili. Měl dvě možnosti. Po vyhlášené mobilizaci vojensky čelit přesile obklíčené ČSR, s tím, že na Slovensku již byly tendence opustit republiku ? A nebo pokračovat posléze v okleštěné ČR jako prezident a stát se skutečným zrádcem ?
  Dle mě to zrádce v žádném případě nebyl a tím, že odjel do GB, mohl pokračovat ve snaze o mezinárodní podporu toho, že Mnichov byla zrada, neplatný a posléze obnovit ČSR. Podotýkám, že jedině SSSR neuznával Mnichov od samého počátku.
  A píšete, že i v roce 1948 selhal. Ať selhal nebo ne, únorový převrat byl naprosto ústavním krokem. Že to to politici (a strany) , kteří podali demisi naprosto nezvládli, byl jejich problém a omyl. Prezident Beneš reagoval na, připouštím tlak „lidu“, který šikovně organizovala KSČ. V roce 1946 dostala KSČ ve volbách přes 40 % , to si jistě prezident uvědomoval.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Georgu10:35
   Já bych Beneše asi nenazval tak tvrdě, ale Milan má v podstatě pravdu. Beneš nebyl do nepohody, byl to kecálek a zbabělec. Už když člověk poslouchá ty jeho švasty z archívu, tak se to nedá poslouchat déle jak půl minuty.
   Ptáte se co měl dělat. Tak především vůbec neměl dopustit Mnichov. Tedy když už naši vojáci byli na svých postech v pevnostech, neměl je odvolávat, měli jsme se bránit, odhodlání k tomu bylo. Potom by se celá série dalších událostí vyvíjela naprosto jinak.

   Smazat
  2. Podle mého soudu není správné a spravedlivé kategoricky a tvrdě nazvat prezidenta Beneše zrádcem. Z dnešního odstupu se nám samozřejmě jeví některá fakta jinak, ale on se v té době rozhodoval pod tlakem, který unese málokdo.
   Na druhou stranu jeho diplomatická činnost v exilu zase zachránila náš povalečný status a existenci. Není dobře vidět jen černobíle.
   Dnes víme, že fašistické Německo v té době na tom nebylo zas tak dobře. Při vpádu do Polska a do Francie například tvořily podstatnou část tankových vojsk naše české tanky. Až později Německo dokázalo vyrobit absolutní většinu vlastních. Ale kdo to v té době věděl.
   A mimochodem, nějak se nechce některým eurohujerům přiznávat, že před tím vpádem si Polsko také "smočilo" a zabralo část našeho území. Nehodí se to, tak se mlčí.

   Smazat
  3. Přátelé, líto mi, ale Beneš byl velezrádce - a nemíním to řečnicky. Než si utvořím názor, chvíli mi to trvá, protože si napřed prostuduji vše co se dá. A zbabělec (ani toto nemíním jako levný slovní obrat) Beneš, stejně jako křivák a zbabělec tzv. sv. Václav, mi zabrali něco času, to mi věřte.
   Uznávám, že nic není černobílé a okecat se dá všechno - až na pár výjimek. Kdy musíme vnímat černobíle; ono biblické "vaše řeč budiž ano ano a ne ne". Jednou z těchto výjimek je ohrožení vlasti. Zde nelze vnímat černobíle.
   (Kam to vede, pokud tento zákon porušíme, vidíme ostatně dnes a denně kdy salámovou politikou EU přicházíme postupně o suverenitu i národní identitu a než se nadějeme budeme protektorátem sakumpásk se vším všudy)
   Měl snad Beneš právo vydat naši domovinu Hitlerovi?! Ne! Ústava 121/1920; Sb.; § 3/1; § 33; § 64/1 a 3 a § 65. Beneš neměl právo ani dle ústavy, ani z hlediska obecně lidského, kapitulovat proti vůli jak občanů, tak armády!
   Naklikněte si, prosím, zmíněnou Ústavu r. 1920. A vyargumentujte mě, pokud nemám pravdu.


   Smazat
  4. 13.13
   P.S.
   Kdo to v té době věděl? Beneš! Či snad neměla ČSR kvalitní rozvědku? Ale měla.

   Smazat
  5. A ještě něco.
   Beneš už v listopadu 1939 (sic!) sovětskému velvyslanci v Londýně, Ivanu Majskému, prohlásil, že raději sovětský režim než nacistický a že by do budoucna souhlasil i s federativním poutem se Sovětským svazem.

   Smazat
  6. Pane Milane, s Ústavou mám problém i dnes. Logicky by měla obsahovat základy vztahu občanů a státu (povinnosti a práva). Zdá se mi, že víc záleží na jejím výkladu právníky. Neznám Ústavu 1.republiky, ale chuť právníků byla asi tenkrát stejná.

   Smazat
  7. Zajímavé. Wilsona(1918) němci dodnes znají a nenávidí. Beneše němci dodnes znají a ...., takže komu tento česky prezident vadí, může si zanotovat s němci. Milan má o něm nějakou knihu, že jo. Otázka je, kdo ji napsal. A jestli Vám vadí, že se opustily české hranice v r.38 bez boje, tak o tom se da diskutovat donekonečna a nic to nezmění. Ponížení v mnichově muselo být hnusné, útoky médií tehdy byly stejné několik let jako dnes na babise kvůli kovidu. Cokoliv, co udělá nebo řekne, je hned napadeno a všechno špatně. Politik se sice stane odpadem spolecnosti, ale taky je jen člověk, nemůže vydržet všechno, myslím beneše, babise, atd.
   Clanek: po sametu rodiče začali řvát na učitele, že děti nemusí psát domácí úkoly, protože je demogracie, a jiné nechutnosti. Hodně starších učitelů odešlo rychle do důchodu, skončily zájmové kroužky apod. I ti učitele jsou jen slabí lidé, nevydrží tlak úplně že všech stran a každý na ně řve něco jiného. Tyto děti jsou výsledek. Naučí je život stejně jako nás, nebude to pro ne lehké a pro nás taky ne.

   Smazat
  8. Beneš má velký podíl na vzniku Československa. Bránil ho a stal se v r.1938 největším nepřítelem Hitlera a Německé říše. Jeho zásluhy a chyby je třeba vážit jako celek. Zásluhy převažují a útoky na něho - s křížkem po funuse jen oslabují státnost ČR. Takže štvát proti němu je stejné jako štvát proti ČR. Jaké důvody k tomu koho vedou ? Přepisování historie za účelem zisku nebo ponížení ČR ? Chtěl bych všem takovým opičákům vyřídit - ptejte se rodičů než začnete minulost ČR pomlouvat. A nebo taky jděte rovnou do řiti a tam se lísejte k sudeťákům.
   Beneš prožil neuvěřitelně těžké období republiky kdy zažil zásadní podraz svých "přátel"- spojenců,kterým bytostně věřil a na jejichž síle a "demokracii" založil i existenci ČR. Nelze dnes přejímat názory nepřátel ČR typu Trautenberka, vedení TOPičů, Lidovců a Sudeťáků co útočí na Beneše,že byl válečným zločincem. Všichni dobře víme, že válku začal Hitler a jeho zfanatizovaní příznivci - Němci.
   To oni odpovídají za příšerné vraždění a ničení v Evropě,které začalo zákeřným znásilněním ČR. To je zcela nesporný fakt.
   Kdo má dnes zájem přepisovat historii a obviňovat Čechy za to,že vysídlili své fanatické nepřátele?
   Kdo nezažil svinstva způsobené Němci (jsou dokumentována v archivech) měl by zvážit pouštět se do kritiky Beneše,který sice několikrát pod šíleným tlakem selhal - ale nepochybně pracoval vždy v zájmu Československa.
   Při svých chybách byl váženým prezidentem většinyˇ
   občanů ČR - kteří v těch dobách sledovali jeho kroky
   a většinově je přijali. Já pokládám kritiku Beneše za
   právo každého občana, ale naprosto s ní nesouhlasím
   zejména proto , že tato kritika škodí republice a
   posiluje její nepřátele. Knýše Tatrman např. obviňuje Beneše,že byl válečným zločincem. Ale o Hitlerovi a
   Německých zvěrstvech za války mlčí. Je asi osobně zainteresovaný na lezení Hitlerovcům do zadnice. Fuj.


   Smazat
  9. 17.12
   Milan o tom nemá "nějakou" knihu. Milan výslovně uvedl, že než si utvoří názor, dohledá všechny dostupné dokumenty (jak ty pro, tak ty proti) a teprve na tomto podkladě si utváří názor. Milan studií Beneše (a patronknížete) strávil sakra času! Jinak by si nedovolil tvrdit to, co tvrdí.

   Co se týká diskuze donekonečna, ono asi jak s kým. Není totiž až tak velký problém dohledat, že pokud by se Beneš šprajcnul, Němci by Dolfího internovali buď do krimu, nebo do cvokhausu. A za druhé, stejně tak není problém dohledat, kolik divizí a vojáků měla k dispozici ČSR a kolik Říše. K tomu jsme jako zbrojařská velmoc měli celosvětově k dispozici nejvíce zbraní na hlavu a linii pohraničních bunkrů. A hlavně a především armádu, která chtěla bojovat! Opakuji: ARMÁDA CHTĚLA BOJOVAT!!! A to je vůbec nejpodstatnější!
   Němci nenávidí Beneše? Ale jistěže ano! Kvůli jedné jediné dobré věci, kterou pro svou vlast od r. 1938 vůbec učinil - kvůli benešdekretům.
   Proto ho nenávidí. A komu to nedochází, může si zanotovat s kavárnou.

   Smazat
  10. 17.26
   Je rozdíl mezi přepisováním historie a narovnáváním historie. Státnost ČR neoslabují fakta historie, ale ohýbání historie tu na jednu stranu, tu zase na druhou. Jenže když budeme nám nepohodlná fakta jako nevidět, jen tím nahráváme těm, kteří nám později tato fakta otřískají, a právem, o hlavu.
   Právě že vážím Benešovo působení jako celek. A jeho zbabělost, kterou eufemisticky nazýváte chybami, jeho zásluhy drtivě převažuje. To, co pomáhal budovat nakonec zradil, Černého Petra podsunul Háchovi, a vypařil se jako smrad. Ani ten jeho jeden jediný pozitivní skutek od r. 1938, vydání benešdekretů, nemůže převážit to, co od r. 1938 svou zbabělostí zavinil. Nebýt příčiny, nebyl i ani následek, jinak řečeno.
   Kritika Beneše neposiluje nepřátele, co je posiluje je prodejnost našich politiků, stále a opět zbabělost, a tupost mlčící většiny. Jinak by se nemohlo dít to, co se děje nyní. Nebýt zbabělosti, a nyní i prodejnosti našich politiků, podnikli by už před nejméně pěti roky - kdy protektorka pozvala migranty do EU a pak si nás dovolila peskovat - vše možné pro vystoupení z bordelprotektorátu EU.
   Howgh!
   Howgh!

   Smazat
  11. Račice 17:12
   Teď jste mě docela nadzvedla ze židle...
   Když na něco nemám a svoji práci nezvládám, tak jdu do prdele!! A to měl ten váš adorovaný salonní debílek Beneš udělat a nechat tu těžkou práci chlapům, když neměl dost toaletního papíru.
   A Babiš? Před páe dny jsem tu napsal, že 1B (jeden Babiš)se stává jednotkou připosranosti. Takže vaše srovnání s Benešem sedí. Čím dřív půjde Babiš do míst kde záda ztrácí slušné jméno, tím dřív se konečně zbavíme Covidu.
   A učitelé??? To je na dlouhou hádku, na to dnes fakt nemám.
   Jen ještě dodatek jbskalensky 13:13
   Kdyby to Beneš nepodělal, nemusel by po válce nic zachraňovat, nebyli bychom v Evropě za béčka a zbabělce a mohli bychom chodit s hrdě vztyčenou hlavou. A Němci by měli iz nás respekt.I když by nás možná bylo o něco míň.

   Smazat
  12. Milane. Zdálo se mi, že jste pod dřívějším článkem psal, že toho o benešovi víte hodně, tak jsem usuzovala na přečtení historické knihy. Omlouvám se. I já jsem chytrá jen tak, jak dovolí internet a média. Ale základy mam z české školy, ne z eurohodnotoslepence, jak děti, pro které je vlastenec sprosté slovo. Beneš byl česky prezident, tecka. Dokonce i na hachovi by se dalo najít něco dobrého, a dnešní média o něm mluví celkem slusneji než o benešovi. Neptam se proc. Info, ze by nemci Adu dali na krym nebo do cvokhausu, ke mně nedošlo, to by bylo zajímavé, beru, možná by to tak bylo, akorát že německo už bylo davno zbavené oponentů. Tak nevím, kdo by ho internoval. A v čr armádě bylo kolik?1/3 němců? A měla čr spojence? Na západě ne, v sousedství ne, diplomatické vztahy s sssr byly jako jsou právě teď, takže nic moc. Na rozdíl od nem.diplomatickych kontaktu. Je to romantická představa, že by se bojovalo jak za husitu. Možná by to vyšlo anebo ne.

   Smazat
  13. tomasi 17:26
   Jestli je někdo opičák, tak se podívej do zrcadla. Já se rodičů ptát nemusím, táta byl ten vyhnaný voják od hranice, blbe!

   Smazat
  14. A ještě něco ty chytráku. Bánil? Jak? Tak že ho bez boje prodal náckům? Ó jaký to hrdina.
   Jak to říkal ten Kryl? Nasrat, jó nasrat!

   Smazat
  15. Opičák je podle mne závislý blbeček který opakuje voloviny po jiných. Často i po Hitlerovcích. A nenadávej šmejde v diskusi kde se vyjadřujeme svobodně a na základě ,svého přesvědčení. Sám jsi blb když argumentuješ svým tátou co musel opustit hranici
   kterou měl bránit. Můj děda řekl,že brečel. Ale měl mozek - tak se s tou porážkou vypořádal. Táta tě měl lépe vychovat a sem tam ti vrazit nějakou výchovnou facku aby s tebe nebyl blb co šíří sudeťácké voloviny a spoléhá se na to,že lidi neznají příběhy ČR v roce 1938,45,48,68 a 89 a důsledky. Z toho se lze poučit.

   Smazat
  16. 19.17
   Račice, drobet mi čapla koudel u zadku, tak sorry jako, jak říká ten náš práskanej maskovanej eurohujer.
   Víte, ono by to bylo na delší debatu, ale co jsem psal je pravda, vážně se to dá dohledat.
   To máte tak. Pídíte se po něčem a tu narazíte na to, tu zase na ono, přečtete si to, ověříte důvěryhodnost, a je-li zdroj, dokument atd. důvěryhodný, trvale si informaci vtisknete do paměti. Potud dobrý. Nojo, ale už si tam nevtisknete KDE přesně to bylo k čertu psáno; jak se jmenoval ten zatracej dokument, zdroj atd.
   Takže informaci sice máte do závitů mozkovny trvale vtesanou, víte že to byl důvěryhodný zdroj, ale dokonale se vám vykouří z hlavy KDE TO DOPRDELE BYLO PSÁNO!
   Čiže když nutně potřebujete vědět kde jste to vzal, najdete to sice, protože víte, že to tam někde je zahrabaný, jen trefit klíčové slovo či sousloví, ale zabere vám to móóóóóře času. Řešení by bylo, udělat si sešit odkazů. Jenže proč? Já si to zjišťuji pro sebe, pro svou potřebu, ne pro veřejnost. Mě stačí že vím co vím, a vím že to není blaf, protože to před tím obracím ze všech stran, ale když pak spadnu do diskuze je problém. Protože problém poukázat na zdroj. A mě se to pochopitelně nechce hledat pro to móóóóře času co vím, že by mi to ukradlo. A pak se vztekám a hádám a prskám kolem, protože vím že mám pravdu, jenže jak to dokázat? Víte, to s tím cvokhausem je právě dost utajovaná informace. (Ale dohledatelná.) Musí být. Protože doktrína je taková, že jsme bojovat neměli, a že by plno mrtvých, a že díky Benešovi atd. atd. a pšššš...
   Jinak. Ne kecy, ale fakta. To bude kratší a lépe mě pochopíte.

   Nebojující ČSR - 10 400 000 obyv.
   počet obětí celkem 365 000, což je 3,51% z populace.

   Bojující Británie - 47 800 000 obyv.
   počet obětí celkem 382 600, což je 0,94% z populace.

   Takže více než čtyřikrát početnější bojující Británie téměř stejně tolik obětí války, kolik nebojující ČSR.

   Jak se potom jeví náš pacifismus" abychom ušli masakru" z tohoto pohledu? Mě, abych pravdu řekl, jako ostudné selhání k zeblití.
   Víte kdo chtěl Dolfího odstranit kdyby mu to nevyšlo? To neuhádnete. Německý branný štáb to měl v plánu. Oni totiž nevěřili, že se nepostavíme na odpor a měli za to, že útok na ČSR by byl pro Němce vzhledem k jen nepatrné vojenské převaze přespříliš riskantní. Holt neznali zasloužilého Beneše, že jim odevzdá nejvyzbrojenější stát světa (v přepočtu na hlavu) na stříbrném talíři.
   Hácha? Tak toho nemám za svini. Podle činů poznáte je. A Háchovy činy byly takové, že sice proněmecky řečnil a žvástal, by Dolfího ušolíchal, ale protiněmecky konal. Když mohl pomoci, pomohl. Ano, Hácha, kterému Ben Ešeda šoupnul Černého Petra a zahnul kramle si zaslouží rehabilitaci. Ten ano. Upřímně - já na Háchovi vidím nesrovnatelně více dobrého než na Benešovi.
   Víte, ono není všechno jen o počtu a kolik Němců v armádě, ale hlavně o srdci. Příklad počtů a srdce - legionáři v počtu cca 50 000 se vítězně probojovali napříč největším kontinentálním státem světa všech dob a cestou krutě řezali bolševika kde jen na něj narazili. Lepší čerta než Čecha, bylo úsloví rudoarmějců po té, co se s legiemi střetli. Ale to je zase jiný příběh.
   Vyšlo - nevyšlo. To nemá s romantikou nic společného. Je to o srdci, lásce k domovu, a odvaze nasadit za svůj domov, svou vlast, život, ne o romantice. O "vyjde - nevyjde" Finové (tři miliony obyv.!!!) ani čs. legie (cca 50 000 vojáků) nepřemýšleli, když se pustili s Ivanem do křížku.
   V každém případě bychom si zachovali to, co bytostně postrádáme - rovnou páteř a odvahu.
   Takže tak.

   Smazat
  17. Račice, k tomu poměru sil vám posílám odkaz:

   echo24.cz/a/SUwM3/osm-mnichovskych-mytu-jaky-byl-vroce-1938-skutecny-pomer-sil


   Smazat

  18. 17.26
   Thomasi, co má co společného to, co jsem napsal, s vysídlením Němců? Co to má společného s tím, kdo začal válku a zodpovědností za její počátek? Co to má společného s knížepánem Karlem Sráčem a tou svoločí útočící na Beneše že byl válečný zločinec? Tvrdím snad někde něco takového?
   Co má to, co jsem napsal, společného s pomluvou? Všeobecně známý fakt, podpis diktátu a útěk za hranice daný jeho zbabělostí je pomluva oslabující státnost? Že toho v exilu mnoho vykonal pro republiku? Kdyby nebylo příčiny - jeho zbabělosti - nebylo by ani následku a mohl toho mnoho vykonat pro republiku v republice - ne v bezpečí tzv. exilové vlády. Kdyby nebylo příčiny - jeho zbabělosti - mohl bych na něj být hrdý. Takto se za něj stydím.
   A ještě něco. Co jsem napsal, napsal jsem slušně. V první reakci jsem v zájmu diskuze na ty vaše osobní ataky a kecy o opičácích a posílání do řiti nereagoval. I nyní to přehlédnu. Ale už to, prosím, nezkoušejte. Jen tolik ještě - názory zásadně nepřejímám. Od nikoho, nikdy za celý svůj život. Názory si tvořím. A když už považujete za nutné doporučovat z čeho se poučit, využiji téhož práva, a šoupnu sem jeden ze zdrojů z kterého se zase můžete poučit vy. Přinejmenším o tom, proč jsme podle mého názoru měli bojovat.

   echo24.cz/a/SUwM3/osm-mnichovskych-mytu-jaky-byl-vroce-1938-skutecny-pomer-sil

   Smazat
  19. Pánové, tady to včera žilo. Na odkazy kouknu, dik. Na tu obranu hranic bychom mohli být hrdi, jestli bychom teda žili. Zivot rozhodl jinak, možná beneš opravdu špatně odhadl síly. Ale mluvil jste o skutcich, tak proc nekritizujete chamberlaina a daladiera. To byli zbabelci a z velkých říší. Co zmohl beneš z opuštěného pidistatu. ČR měla průmysl, ale pořád mi v té nerovnici chybí nějací spojenci. Všichni naši sousedi by nás napadli, bylo by to proti všem. V centru evropy, ne za vodou. A víte co, nemusíme se hádat, spis doufam, že se teda poucime, a hlavně dnešní politici. Nikoho z nich neadoruju. Ale klid na práci fakt nemají. To měli politici jen za sociku, teď je to zase boj, ne prace. Kastelane. Který politik, potažmo chlap, přizná, že na něco nemá? Natoz se omluvit, to je ještě větší proces. Já neznám zadneho🙂. Vy jo?

   Smazat
  20. Tomas 21:19
   Nedadávej ty hovado ostatním s jiným názorem do opičáků, nebudou nadávat tobě.
   Tvůj děda berčel...no to je dojemné, také jesm slzu uronil.
   Můj táta ty idiote kvůli těmto zbabělcům co nás prodali potom musel sloužit jako voják zajatec skopčákům v Itálii, kde jako ženista musel dělat ty nejnebezpečnější práce a šlo mu každý den o krk. Tak se ty blbečku odtrhni od mámina cecíku a neser se mezi dospělé, když víš kulový. Seš obyčejný mladý usmrkaný jelito, tak nikomu nevykládej nic o výchově. Vrazit by ti měl spíš jednu někdo tobě, smrkáči.

   Smazat
  21. Milane, odkaz jsem si precetla, jsou tam odpovědí, co jsem hledala. Hodně zajímavé. To meni situaci a muj nazor na to, jestli bojovat nebo ne. Je divné, že by to beneš nevěděl. Clanek ho ani nezmiňuje, ani neomlouvá, tak ho nechme spát. Potrestal ho život.

   Smazat
  22. Milane 21:27
   Krásně jsi to napsal, palec nahoru, škoda, že já se (asi zbytečně rozčilil a nezkusil to raději vyargumentovat.
   Jenže mě fakt naštvou tyhle pacifistické kecy a to, když mě ještě někdo v podstatě málem označí za přívržence hitlerjugend a sudeťáků jen proto, že nazvu někoho pravým jménem. Jak už jsem tu párkrát psal, problém našeho národa jsou připosraní vůdci. A proto jsme stále tam kde jsme.
   A ještě něco, s tím, že Hitlera chtěli zavřít do cvokhausu máš pravdu, někdy v polovině minulého roku běžel na ZOOMu nebo možná na dvojce dokument o druhé světové, Mnichovu a tak vůbec, jak to začalo. A tam tento fakt byl uveden. Němci se na nás báli zaútočit. Kdybychom se nedali, možná by se k nám nakonec ti Angláni či Frantíci přidali, dobře věděli, že jim jde také o krk. Každopádně by válka probíhala úplně jinak, Němci by byli hodně oslabení a netroufli by si na ostatní, na Sověty už vůbec ne, protože ti by se stačili dozbrojt a připravit, nemusela to být válka světová.

   Smazat
  23. Vše začíná u pokusu -" kdyby - tak by ". V důsledku
   těchto spekulací nakonec nahrazujete skutečnost podloženou fakty svými představami ,které škodí ČR.
   Osobně mne takový přístup irituje. Podívejte se kolem
   co se s Českou státností děje. Beneš ale už i T.G.M je obviňován,že je válečný zločinec - strejdou Trautenberkem,který drze za zády Havla restituoval protiprávně obrovský majetek podle cizího práva - a NIC. " Podle ovoce je poznáte." Žijeme v době kdy v ČT a médiích vystupují "historici"kteří historii nikdy nestudovali.Oni dostávají velký prostor v médiích a ČT a vybírají si různé události z konce
   války kdy selhali někteří Čeští devianti a dopustili se odporných zločinů.
   Kdo začal tu válku ,kdo spustil vraždění a mučení a
   vypracoval fanatické rasové reformy ? - To v úvodu
   těch svinských útoků na ČR - nikdy nepadne. Míří to
   hlavně na naši mládež ale i na státní správu která řeší pokusy o likvidaci Benešových dekretů za pomoci hodných kastelánek nebo tetiček na matrice ,které
   slouží cizí šlechtě a přípravě dalších restitucí.
   Stačí když tyto lumpárny podporují šéfové strany Lidové,TOP, STAN ,Trautenberk,Herman a šmejdi z
   kaváren. Není potřeba aby jim nahrávali i diskutující
   na těchto stránkách s většinou rozumnými-kritickými názory.

   Smazat
  24. Kasteláne - s nadávkami jsi tu začal ty. Ty nevíš co píšeš ? Tak se raději vždy vydýchej a chvíli počkej.
   Opakuji zvláště pro tebe - že za "opičáky" pokládám lidi co se "opičí" po jiných a přebírají jejich názory.To vypadá jako tvůj případ. Promysli se trochu a chovej se slušně nebo si tě mentálně zařadím mezi
   Unknowny.

   Smazat
  25. Ji, v srn znám i fajn lidi, jejich dědové tehdy bojovali, ale z jejich strany žádná kritičnost není. Rozkaz je jim nejvíc na světě. Nevzdaji se, umi vydržet, jsou poslusni. Je to vidět i teď. My si od r.89 sypem popel na hlavu tak, jak se to nedělá nikde jinde na světě. Beneš byl možná slabý nebo špatně informovaný, ale zrádce ne.

   Smazat
  26. tomasi zařaď mě klidne kam chceš, s blbem jako ty se nemíním dál zahazovat. Takže prostředník up, vole.

   Smazat
 8. Je to očkování anebo je to něco jiného, co před námi tají?

  http://svobodnenoviny.eu/je-to-ockovani-anebo-je-to-neco-jineho-co-pred-nami-taji/

  OdpovědětSmazat
 9. Já ten "záblesk naděje", podobně jako paní Lenka Procházková, vidím také. Jen je potřeba, aby se našel například nějaký nadšenec, nebo parta mladších historiků, se smýšením obdobným tomu, jako má autor článku pan Marek Adam.
  Na chebském gymnaziu probíhá už dlouhá léta celostátní soutěž středoškoláků ze znalostí historie. Bohužel v těch posledních letech je to,nejen podle mého názoru, více politicko-ideologická masírka, poplatná současné atmosféře.
  Pokud by, například, dokázal někdo vytvořit a udržovat stránky "Pravdivé dějiny národu(a) českého", nejen podle Palackého, které by sloužily studující mládeži jako zdroj faktů i inspirace, třeba by to mohla být jedna z cest. Svobodný a nezkreslený pohled, s odkazy na zdroje. Jako podklad pro svobodnou diskuzi s učitelem, po které se přeci neustále volá?
  A jiní mladí odborníci by mohli vytvořit i něco pro literaturu.
  Já měl, na rozdíl od toho "blátošlapa,žrouta hnusných slimáků" , dobré učitele, a nikdy nám nelhali. Možná i proto, že to byli opravdu vzdělaní, vystudovaní učitelé z pedagogických fakult, nikoliv "večerně - dálkové" rychlokvašky. Říkali nám to tak, abychom měli šanci přemýšlet. A to je to pedagogické umění.

  OdpovědětSmazat
 10. Škola nemá takový vliv na formování mladého člověka jako rodina. Generace dnešních 40cátníků(Hřib,Kolář,Petříček,Novotný atd.) pochází z rodin tzv.osmašedesátníků a tím jejich projev je ničit minulost a instalovat všehozmatek.K odloučení od vlastenectvípřispívá také výuka angličtiny a tím nasáknutí mentality této tzv.demokracie.

  OdpovědětSmazat
 11. 15:39
  Měl by zajímalo, jakou částkou ten MUDr. Davidem oficiálně diagnostikovaný DEBIL a šupák Unknown přispěl na chod NR.

  OdpovědětSmazat
 12. Likvidace národa vždy začíná likvidací školství.Naše demokratické, inkluzivní a multikulturní školství prosáklé propagandou sexuální úchylnosti a boje proti vlasti a rodině vyprodukovalo z 80 % nepoužitelnou generaci "ajfounových idiotů", která je fyzicky i morálně slabá, technicky neznalá, neznající vlastní historii, zdrogovaná, nemá žádnou motivaci a většina z nich pomalu neumí číst, zato umí místo logického myšlení pouze šmrdlat po tabletu. V tomto systému školství jsou učitelé záměrně zbaveni autority.

  OdpovědětSmazat
 13. Skvělý článek. Ano, nebudeme li vychovávat naše děti my, udělá to někdo za nás. Pak už to ale nebudou naše děti. Nebuďme národem, který páchá holokaust sám na sobě !

  OdpovědětSmazat
 14. https://www.euportal.cz/Articles/43216-petrickovo-poselstvi-svet-patri-lidem-kteri-nikam-nepatri-propaganda-ministerstva-k-smichu-i-k-placi-mlada-generace-bez-hodnot.aspx
  https://zemavek.sk/primator-mesta-banja-luka-stopol-gay-pride-pochody/
  https://pravyprostor.cz/lzou-mainstreamova-media/ Žádným pohádkám z vyprávění nepřítele nevěřte. JAMES HOWELL, “PROVERBS,” (přísloví) 1659

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.