Reklama

sobota 20. března 2021

Dvě lži, které rozdělují národ

Stanislava Kučerová

20. 3. 2021  ČeskéNárodníListy

„Je s podivem, že zemi, kterou nepustoší tornáda, neničí zemětřesení, úrodu nesežerou kobylky, převážně ji netrápí roky sucha, místo sopky vybuchne jen sem tam nějaké parovodní potrubí, nezažila 73 let válku, dokáže dostat na kolena parta zlodějů, podvodníků a lumpů během 29 let.“ To prý řekl před rokem jeden Američan. A my musíme souhlasit. Žijeme v nevýslovném marasmu.


Proč?

Prastará moudrost tragického mýtu o Oidipovi, který uhodl hádanku obludy Sfinx a stal se králem v dávných Thébách, ukazuje, jak kruté jsou následky nepotrestaného bezpráví, jak i nezamýšlený přečin je fatální vinou a vede k hluboké společenské krizi. Trest postihuje nejen ty mocné, kteří se provinili. Těžké důsledky nesou i ostatní, pohromy stíhají i celý národ a stát.

V mediálním světě jsme denně svědky cílevědomého výběru i výkladu událostí tak, aby sloužily potřebám a zájmům mocných. Výběr a interpretace událostí se často více nebo méně míjí s historickou pravdou.
 Předstírá se, zastírá, zamlčuje, zveličuje i bagatelizuje. Jak se to právě dané skupině v zápase s protivníkem hodí. Není to nic nového, v staré řecké společnosti působili svého času i vyhlášení „sofisté“, kteří za peníze učili, jak dělat z „černého bílé a z většího menší“ a naopak. V nové době se tomu říká propaganda. Ale i pro propagandistické přesvědčování platí zákon míry. Víme, že překročí-li propaganda jistou mez, nejenže ztrácí svou zamýšlenou účinnost, ale dosahuje pravého opaku. Je to „propaganda, která zabíjí“. Takovou dnes, bohužel, u nás pěstuje většina médií. Jejich informace, např. o nových problémech Evropské unie, na kterou těžce dolehly následky vývozu údajné „demokracie“, až po domácí excesy drzé a urážlivé malichernosti „Kocourkova a Hulvátova“, např. ve vztahu k státním symbolům i státním návštěvám, nejsou věcné a nejsou nezaujaté.

Tušíme, proč po 100 letech státní existence nejsme schopni ustavit všeobecně respektovaný fungující stát a společenské zřízení bez rozbíječských protivládních skupin. Proč se naše země, která v době svého prvního rozběhu patřila k nejvyspělejším, dnes propadá do politováníhodné koloniální bezvýznamnosti. Tušíme, kde je příčina. Lže se a klame a předstírá v pošetilé snaze vyhubit protikladné ideje, sprovodit je ze světa. Nemáme celospolečenské národní dějiny. Máme jen historické fragmenty podle jednostranného sektářsky partajního zadání. Jestliže se stejný objekt v režii jedné skupiny vynáší do nebes a v podání druhé skupiny zatracuje do pekel a objektivní pravda se nehledá, čistě aritmeticky platí, že plus a minus se ruší a daný objekt se propadá do nicoty. Ano, nedůvěra, mravní úpadek, nihilismus jsou výsledkem propagandistického zacházení s historickou pamětí společnosti, s pravdivým hodnocením minulosti, která místo povzbuzení skýtá jen zklamání, ošklivost nebo apatickou lhostejnost.

Svého času nám tvůrci veřejného mínění přisoudili nedostatky národního charakteru vlivem podvržených „Rukopisů“ („Královédvorského“ a „ Zelenohorského“). „Rukopisy“ ( RKZ) jsou prý vinny nedostatkem smyslu pro čest a poctivost v českém veřejném prostoru. Měli pravdu? Ale vždyť spor o pravost RKZ byl dávno vyřešen a překonán a uložen v historii 19. stol.! Poukazem na dávno zapadlé spory se jen odváděla pozornost od toho, že v naší paměti skutečně zejí dva nevyřešené a nepřekonané podvrhy mnohem většího významu a dosahu, než mohly mít podvržené literární památky. Jde o celou historickou epochu po roce 1945, po druhé světové válce u nás a o její pravdivé, objektivně historické, nikoli ideologicko partajně účelové zhodnocení. Čas zhojí mnohé a překrývá leccos novými událostmi. Ale historie našich životů od r.1945 po dnešek zůstává doménou účelových dezinterpretací a vlastní příčinou duchovního marasmu celé dnešní společnosti. Lhářům ani obelhávaným se nežije lehce a bez čistého svědomí se dílo v žádné oblasti nedaří.

Zažili jsme dva velké historické převraty, provázené v prvním případě monstrózními ideologickými čistkami, v druhém případě mohutnými majetkovými přesuny. V obou případech byli vítězi a poražení. Ti první, vítězi, usilovali o získání, udržení a upevnění svých nových pozic radikálním odvratem od těch druhých, poražených. Čím více se báli kompromitace bývalými vztahy a styky, tím okázaleji minulost (mohla být přece i jejich!) ostouzeli, její představitele dehonestovali, sami sebe vynášeli. Prosazovali vlastní pojetí a vlastní výklad skutečnosti, který by nahrával jejich zájmům. Historickou pravdu, která by je neukazovala v příznivém světle, ze všech sil potlačovali.

První ze zmiňovaných převratů se udál po vpádu armád Varšavského paktu v čele se Sovětským svazem s cílem násilím potlačit reformní pokus vybudovat v Československu socialismus s „lidskou tváří“. A lživý podvrh, který výrazně skutečnost zkomolil, překroutil a zfalšoval, se jmenuje „Poučení z krizového vývoje ve straně a ve společnosti“, schválené plenárním zasedáním ÚV KSČ v prosinci 1971“. Rigidní dogmatici a konservativci v rámci „normalizace“ zosnovali celostátní pomstu za reformy, zbavili statisíce komunistů existence, možnosti uplatnit se, budoucnosti. Týkalo se to zvláště těch nejtvořivějších, nejotevřenějších, nejpoctivějších. Násilím vnucená lež, která diskriminovala půl milionu straníků a další statisíce členů jejich rodin, vydatně korumpovala morálku předlistopadového období. Postižení se nedočkali satisfakce po celých 20 let.

Ale nedostalo se jim uznání ani po převratu 1989. Polistopadoví mluvčí společnosti degradovali někdejší celonárodní hnutí na vnitrostranický spor frakcí, na pokus „reformovat nereformovatelné“. Proti Pražskému jaru a jeho představitelům (zvláště A. Dubčekovi) rozpoutali dokonce dehonestující hysterickou kampaň. A. Michnik r.1993 s podivem a s výstrahou napsal, že „spor o osmašedesátý rok je sporem o minulost i budoucnost...Jde o to, zda to bude společnost svobodná, tolerantní, otevřená, nebo to bude na lži založený svět nových ortodoxních diktatur.“ Prosadila se ta druhá možnost.

Druhý ze zmiňovaných převratů se udál po pádu „ znormalizovaného“ režimu ČSFR v listopadu 1989. Nové naděje, nová očekávání. Věřilo se, že teď konečně se dočkáme svobody, pravdy, spravedlnosti. Když lidé v listopadu 1989 na náměstích zvonili klíči, netoužili po návratu kapitalismu, ale po racionalitě, demokracii a humanismu. Výzkum veřejného mínění ukázal, že 93% dotázaných si nepřálo odstranit, ale zdokonalit socialismus. Nikdo si nepředstavoval budoucí společnost, v které pár lidí neví, co si počít s miliony, a miliony lidí řeší, jak vyjít se svými pár korunami. A přece obratem ruky došlo k návratu kapitalismu a k antikomunistické hystérii a k démonizaci minulého režimu jako ztělesnění zločinu a absolutního Zla. Politologům je jasno: Šlo o to, získat oprávnění pro novou prokapitalistickou elitu a pro její obsazení vedoucích funkcí. Šlo o ospravedlnění majetkové kořisti. Státní majetek byl znevážen k bezcennosti, aby jej bylo možno snadno privatizovat. (Ještě dnes vyplouvají tyto skutečnosti na povrch v podivných kauzách privatizací a restitucí, církevní restituce nevyjímaje.) A šlo i o konzolidaci a upevnění moci. Kdykoli hrozí její zpochybnění, oživí se antikomunismus, který spolehlivě odvádí pozornost od skutečných problémů, zastírá pravou podobu elit, diskvalifikuje opozici i oprávněnou kritiku.

Prohlásit 40 let minulé národní historie (od r.1948) za zločinné období je arogantní svévole. (Viz: Zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Zákon o protikomunistickém odboji. Dne 9.7.1993.) Čtyři desítky let je přece život a práce nejméně dvou generací. Proč chyběla síla a vůle objektivně posoudit, co dobrého se v minulosti podařilo a s čím zlým jsme se potázali? Na počátku, po druhé světové válce byla přece obecně sdílena víra v možnost vybudovat spravedlivý řád v naší zemi. Navazovalo se na představy utopistů už od antiky, prvotního křesťanství, reformace, osvícenství, hledala se návaznost na humanitní demokracii. V důsledku neočekávaných krizí a pohrom v 50. letech dopustil se režim a jeho vůdci neomluvitelných katastrofálních přečinů. Ale i ty byly mnoha současníky sledovány kriticky a odmítavě, s nadějemi a snahami napravit přečiny a nedostatky. Tyto snahy vyvrcholily pokusem, zvaným „Pražské jaro“. Bylo násilím potlačeno a přišla 70. léta normalizace a 80. léta stagnace. Ale lidé tu stále chodili do zaměstnání, pracovali v továrnách, obdělávali pole, vychovávali děti, tvořili, odváděli své životní dílo. Žili své životní příběhy ve větší či menší závislosti na režimu, ale rozhodně si nelze tento úsek naší historie představovat jako historii „boje proti komunismu“. Vždyť i komunisté byli různí lidé, do strany je přivedly různé motivy a oni v té straně zastávali různé názory. Nelze mluvit s nerozlišující jednostranností o zločinech a zločinné éře po celých 40 nebo dokonce 43 let (od r. 1945). Házet všechno komunistické, socialistické i jen levicové a sociální do jednoho odsouzeníhodného pytle je kardinální podvod a lež polistopadového období.

Mocný mediální tlak vytváří nově zkorumpované prostředí. Lidé jsou vedeni k tomu, aby se rozpomínali na to, jak jim minulý režim ubližoval a jak se oni podíleli na jeho destrukci. Jak se účastnili 3. (!) odboje. Čteme o sobě, že jsme „nečitelná země“, že jsme ohlupováni manipulací, že nám hrozí extrémní sociální rozpory, ba i fašistická diktatura. Je třeba přiznat, že u nás není občanská společnost. Nemůže být, protože ta neexistuje bez morálky, bez touhy po poctivém životě. Stát ano, stát vládne prostřednictvím zákonů, policie a soudů. Může nařídit, zakázat, potrestat. Ale občanská společnost se řídí prostřednictvím samořízení jedinců, jejich morálním smyslem, jejich svědomím. Chybí-li morálka, nejsou nic platné ani zákony. Nikdo si jich neváží, nikdo je nectí, nikdo je nebere vážně. Občanská společnost by měla překonat uvedené kardinální lži minulosti i stranické štěpení. Měla by vsadit na filosofii a historii našeho národa, na solidaritu, pravdivé poznání, na morální odpovědnost, na skutečný, ne jen předstíraný boj s korupcí, na politiku „rozumnou a poctivou“, jak říkal prezident Masaryk, na důstojný život všech lidí v pravdě a beze lži.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.
62 komentářů :

 1. Pani Profesorko, naprosto vyborny pravdivy, vecny, srdcervouci clanek, ale bohuzel jsou to jen takove reci, bohuzel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. naprosto souhlasím,ale od svého souhlasu odnímám část:"ale jsou to jen takové řeči,bohužel",
   věřím,že lidé se samostatným myšlením se VČAS proberou.

   Smazat
  2. Pani profesorka je sice vazena osoba,ale bohuzel nedava zadny navod

   jak ma postupvat dnes totalne vykradena a dalsimi zloduchy na pr GR TV ohlupovana zubozena OS tj Obcanska spolecnost dal.
   To mame dale byt pod knutou byvalym presidentem ODS implantovaneho kapitalismu bez privlastku, (tedy spis bez jakychkoli skrupuli),coz vynika v dobe Covidu 19,ktery nam byl podle odborneho clanku z casopisu NATURE ze dne 9.11.2015 dodan 9 "vedci"a 6 institucemi,to ostatne nyni vychazi pomalu najevo a namisto zabijeni tohoto viru ucinnou vakcinou SPUTNIK V ,jsou nam skupinou clenu ODS vnucovany ne tovarny na vyrobu teto skvele vakciny,ale pry namito toho stavby zakladen pro cizi vojaky,kde sovetske branne sily byly v r 68 jen dvojky masla..
   Ne nadarmo vznika nova ideologie ANTINEOMARXISMUS,ale autorka ANNA si stezuje,ze ji nechce cenzura publikovat, ackoli hlavni jeji pocatecni vety zni.

   Evropu a svet obchazi strasidlo,strasidlo neomarxismu.
   Nici cele staty,devastuje jejich poradek pozadovanim pochodu institucemi s cilem vzniku a nastoleni anarchie.
   Lide jsou tak ohlupeni ohlupovadly verejnopravniho porusovani zakonu,za ktere dokonce treba GR TV plati v koncesinarskych poplatcich nekrestansky plat a pro jeho schvaleni voli "nase" parlamentni zastoupeni,ktere krome SVOBODY a OBCANSKE PRIME DEMOKRACIE OK SPD zadnym nasim volicskym zastoupenim NENI!

   MOC LIDU JE NYNI PREDSTAVOVANA JEN HUSITSKOU SILOU BOZI!

   Jen ona vypali pry tomu nam panujicimu kapitalismu bez privlastku rybnik svym pozadavkem instalace SOLIDARNIHO STATU nebo jinak ma byt narod vybit virem C19,21,22 23 a dalsimi bacily?

   To opravdu musi nastoupit znovu husite pod standartou PRAVDA ZVITEZI?

   Smazat
  3. Chcete-li něco změnit politickými cestami, potřebujete dobrou analýzu. Vzpomeňte na rok 1973, kdy se mezi Československem a NSR vedla diskuse o ,,neplatnosti Mnichovské dohody" versus ,,neplatnosti Mnichovské dohody od samého počátku" a jak se tenkrát argumentovalo.A my jsme prohlásili 40 let dějin za zločinné období a teď nám během deseti, dvaceti let hrozí podobné prohlášení o dnešku a restitucích.

   Smazat
  4. Nevím proč mám dojem, že tzv. "Obrodný proces" nebyl nic jiného než falešný pokus o "Perestrojku socializmu až ke zlodějskému kapitalizmu " !! Stačí si připomenout úlohu Dubčeka při spolupráci s agentem CIA Havlem ! Do toho zapadá i úloha jejich agentů soustředěných v Prognostickém ústavu při ÚV KSČ. Předseda podnikového výboru normalizované KSČ Dlouhý se dokázal prosadit jako reprezentant buržoazie !! A nebyl sám z toho spolku!!

   Smazat
  5. Ten,kdo by chtel dnes navrat k socialismu nechape,ze je k tomu

   treba znovu vse zestatnit.sama KSCM je v takovem upadku,ze cela jeji verchuska se krci kdesi daleko od obcanske prime demokracie realizovane primo v koutku neobjevi se mezi nami valecniky alternativy na vsem otevrene NOVE REPUBLICE NADEJE.
   Je bohuzel pravdou,ze pan OK je jen velice skromny politik a nechce posilit svuj Program,ktery dava jen nedostatecnych 6% na uroven,aby mel v parlamentu vetsinu.
   Mel by naslouchat hlasu svych volicu,kteri vi,ze na rasantni zmenu rezimu viz jeho c.10 programu,cemuz se vyhnout opravdu,ale opravdu drive nebo pozdeji nepujde,je treba vetsinu ve Snemovne.
   Do tohoto vakua asi nezbude transformujici se uz skoro mrtve OS doslova tlacit nove doposud nevidane politicke subjekty noveho razeni,ktere pochopi,ze jen prevzetim NPV tj vznikajiciho Narodniho Programu volicu bude mozno dosahnou obcany pozadovane zmeny, namisto pomaleho rabovani verejnosti na pr. vadnym exekucnim zakonem,embargem 31 let trvajiciho blokovani zakona o referendu,ci rabijatskeho vylupovani dvou tretin nasich mezd!

   A ne,ze ne ANO!

   Smazat
  6. Hmyzožravče, máš hlavu nebo máš na obou koncích trupu jen anální otvor? Návod potřebuješ na obsluhu varné konvice nebo automatické pračky, ale ne na život. Tak se vzpamtuj a pokud tu hlavu skutečně máš (a ne jen na to, aby ti nepršelo do krku), tak začni MYSLET, TVOŘIT a BUDOVAT. A cože to? Přece NOVOU SPOLEČNOST, tvořenou LIDMI. Ale to musí začít každý sám u sebe...

   Smazat
  7. Vlasto,pokud pisete pro me,tak vas vzkaz je nesrozumitelny

   Jakou,ze to spolecnost navrhujete,upresnete to Vlasto jinak to bude vykrik do tmy.

   A to bude tak cele.Dovedete to,nebo radsi se neozvete a z duse se vypusti veskere zlo a v klidu se na to vyspite.

   NAPROSTO NIC KONKRETNIHO NENAVRHUJETE,

   Tak se nebojte diskutovat konkretne k veci,copak mate clovicku vlastne na mysli,at se opravim a zacnu myslet.
   Vite,ze se obracite jen na male zvire a nikoli k veci?.
   Tak se zkuste polepsit mozna vite vic nez hmyzozravci,cekam...

   Smazat
  8. Pan krteček
   Prokristapána, copak je vůbec moznost bránit se mocným tohoto světa? Ti rozhodují tři tisíce let o životech našich, i našich předků. My můžeme leda skřípat zubama. Kolik je vám let, že jste to ještě nepochopil? A že jste se s tím ještě nevyrovnal? Mocní si koupí, koho potřebují. A ten je pak jejich loutkou, vykonavatelem jejich přání. Jsou dokonce tací, kteří tomu věří. Kteří věří ideologiím, byť sebeblbějším.

   Smazat
  9. OK, krtku. Tak tedy konkrétně:
   Ty tady děláš reklamu SPD.
   Kolik jsi přesvědčil lidí ve svém blízkém a vzdálenějším okolí, že program SPD je ten správný a že by měli SPD volit?
   Kolik jsi založil místních buněk SPD a kolik do do nich získal členů?
   Jak koordinuješ síť buněk SPD na okresní a krajské úrovni?
   Kolik más vytipovaných kandidátů do podzimních voleb a kolik jsi jich přemluvil ke kandidatuře?
   Až odpovíš pravdivě na uvedené otázky a doložíš své odpovědi čísly a stručným popisem své činnosti, tak uvěřím tvé snaze něco pro tento stát a tento národ udělat. Do té doby jen plácáš do vody...

   Smazat
  10. Pane Anonyme 19/40 s vasim nazorem v celem rozsahu nesouhlasim

   je to vzor kam az muze dojit priprava obcanu ohlupovadly-sdelovadly drive svobodneho obcana na brzkou roli otroka.
   Jak se zda muze diskuze mozna v tomto bode a smyslu hezky vypenit.
   Zaroven je videt duvod proc se povedlo implantovat republice a jejim domorodcum zrudny kapitalismus bez privlastku vychazejici z gangsterismu a 31 let to tak zustalo.
   Bohuzel by bylo dobre,kdyby jste vysvetlil publiku proc temer kazdy by chtel pracovat v zahranici,kde je jiny spolecensky system a platy jsou v jeho smyslu daleko vyssi.
   Pokud jste zavisly na neomarxistickem pojeti pripadne zmeny pak ji muzete brzy snad i zazit,kdyz budete timto smerem pokracovat.
   Vas koment je v podstate ohavny a zustante s nim radeji sam.
   Vidim ted,ze se vyskytuji jedinci,kteri budou schopni vykonavat i dozorce v potlacovacim rezimu,ktery je v nynejsi ohlupene OS obcanske spolecnosti nenavratne muze cekat,pokud tak zrudne nazory budou dal mlcky akceptvat.

   Odpovezte prosim na otazku.

   Je vam jedno,ze obcane a mozna i vy dostavaji jen tretinu jim prislusejicich mezd?.

   ANO ci NE?

   Smazat
  11. AHA TAK VY TO MYSLITE, NO PODIVEJME SE VLASTO CERTIKU

   Tech otazek je v 20/27 hned vice,ovsem jsou jen uzce specializovany na SPD.Tak tedy

   1.Program SPD jak dobre vite dava pravdepodobne jen 6%.K uskutecneni na pr.jeho cisla 10 je vsak zapotrebi vetsiny v Parlamentu(musi se dostat do prvniho clanku Ustavy) a tedy chybi v nem zakladni vec a to zesileni SPD Programu tak,aby tuto vetsinu mohl mozna poskytnout.
   Proto prosazuji neco co tu jeste pan Okamura nezralioval.
   Jeho komise 5 lidi,kteri program SPD ma schvalovat neveri,ze zesileni programu SPD je nutne a proto asi nedela nic.
   Vy se Vlasto divate na vec z prilis nizke perspektivy a domnivate se,ze se volici daji naverbovat jen jako tomu bylo dodnes tj na tzv TVAR.
   Ja chci,ale zajistit tolik volicu,aby mel panOkamura vetsinu v Parlamentu a to je mozne jen tim,ze bude tzv osvetlen obsah bodu c 10 tj

   JAKA A NA CO MA BYT PROVEDENA VOLICI a SPD RASANTNI ZMENA REZIMU

   Zkuste na tuto otazku odpovedet.Na vybet muze byt
   -Socialismus
   -komunismus
   -piratsky neomarxismus
   -pravicovy socialni stat
   -Solidarni stat doposud nevidany

   nebo co navrhujete vy sam zpresnete to s cilem ziskat haho volicu.
   Pak rozeberu vase dalsi otazky a ne,ze ne ANO!
   Rozumel jste o co jde,pokud ne klidne se zeptekte,totez mohou udelat i ostatni lidovi komenttori.

   Smazat
  12. krtku;

   neplet se do politiky nerozumis tomum ale protoze mam vlidnou naladu poucim te, takze

   jedine reseni v 89 roce pro nas bylo (uz neni a nebude) Cinsky system, kde partaj necha ci zavede volny obchod a podnikani, ale ma nad tim setsakramentsky dohled, a protoze partajnici nesmi nic vlastnit, (do jiste miry) tak jsou dejme tomu cisti... takze je to kapitalismus s vrcholnym dohledem partaje, proste vydelavas, musis platit dane, a nesmis moc krast, nebo si krad ale kdyz te chytneme, tak jdes ke zdi

   Smazat
  13. Basosi,ty stare projimadlo,na cinany kaslu,tam projdes krive pres ulici

   a naproti se objevi na obrazovce,ze ti strhnou body na socialnim uctu.
   Ten system se hodi pro tamni komunisty,tak dej bacha,aby kdyby jsi nejak blbe podnikal, te na stadione neproderavili protiletadlvym kulometem.

   Smazat
  14. Krtku:
   Ja chci,ale zajistit tolik volicu,aby mel pan Okamura vetsinu v Parlamentu ...
   A to je právě to, na co se ptám: Jak to chceš dokázat jinak, než mravenčí prací s lidmi a mezi lidmi! Takže si vyhrň rukávy a mazej mezi lidi - agitovat, vysvětlovat, přesvědčovat, platit reklamu, propagaci, kampaň, shánět dobrovolníky (na roznos a vylepování letáků), objednej tiskárnu, abys měl dost programů do schránek,organizuj schůze, mítingz, diskuze a setkání s voliči, atd, atd. Vyzkoušel jsem si to v r. 2017 a byla to pěkná šichta, kterou Ti nikdo nezaplatí.... Po volbách se můžeme sejít tady na NR a předat si navzájem své výsledky a zkušenosti...
   A pamatuj: na teoretické diskuze a na filosofování bude čas až po vítězství. Teď tě (nás) čeká krev, pot, slzy a 12 - 16 hodinové směny... Vlasta.

   Smazat
  15. Mravenci prace s lidmi,kdyz pan Okamura mozna ani nechce monumentalne zvitezit

   staci mu 6% ani se tu mezi nami doposud neobjevil,aby vysvetlil proc nechce posilit svuj program,aby kapitalisti praskli jak zaludi.
   Dnes uz volici nejsou tak blbi nekoho volit ,kdo jim nechce dat vyzivny program,dalsi dve tretiny platu jak to chci v prvnim bode NPV ja a volicstvo a neodpovedel jsi mi na to zda chces vubec splnit ten slaby program v bode 10 a co bude za rasance konkretne.
   Ja to vysvetlim kdesi na schzi a pak se ukaze ze to pan samuraj vubec nechce a tak to pravda nebude,protoze ty by jsi nejradeji popil brzdove kapaliny a to je cele.
   Stale mi neni jasne proc nechces,abys mohl pri opravdovem mitingu lidem vysvetlit,ze pro ne je pripraven skvely Program volicu NPV jak byk a ty protoze tady mas dojem,ze pan Okamura je jen teoretik to cele poplantas a s vyplazenym jazykkem ziskas 5,99% volicu a chcipne ti plyn.
   Jak me dopalis proberu ten SPD program cely ukazu ti diry a ty se nakrknes a hodis si vztekem masli!
   Nakonec volici budou misto SPD chtit,aby je okradli ti Pirati!
   Ma ten Okamura pozadavek,aby jsme jako jeho volici pozadovali 50% poplatku na nasi internetvou televizi,aby vyhral, nebot GR TV jinak vse ukradne.
   No to tam ten miglanc nema a kdyby tu byl tak se ho optam proc to zapinkal!

   Smazat
  16. Krtecku 20. března 2021 15:37, proboha! Jaký ještě chcete návod? Omlouvám se, ale na to jak se projevujete, na to už nervy nemám. Leda snad, že opravdu jste krtek. Ten je snad slepý, možná i hluchý, potřebuje se všehovšudy nažrat a množí se. To ale jen díky tomu, že žije docela ve skrytu kde stačí, že je citlivý na otřesy a pachy. JiH

   Smazat
  17. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  18. Tondo 20. března 2021 15:46, pro zpestření. Prognostický ústav byl ústavem ČSAV, nikoli ÚV KSČ. Podle vyprávění docela věrohodné osoby, byl zmíněný občan Dlouhý instruktorem ÚV KSČ pro stranickou organizaci prognosťáku ... Žádné ořezávátko.

   Smazat
  19. Pane JiHu,jak to prislo,ze nemate nervy,to neni mozne

   Ptam se vas clovece,probira se tu program SPD a navod jak pmoci zvitezit SPD ve volbach tak,aby se dal zmenit rezim,coz ma pan Okamura v Programu viz bod c.10,copak na tom snad nerozumite?.
   Vam se libi zit v dnesnim rezimu,ktery na vas vytahl ten C19 a nyni neni schopen sehnat ani vakcinu pana Putina,ktera jedina ty viry zabiji?
   Uz vas ockovali a cim, nebo jak to s vami je,vite,ze ten virus byl specialne vyroben,aby se snizilo obyvatelstvo planety?

   Cetl jste Program SPD,budete mu drzet palce a proc,vite to?

   Smazat
  20. Krtku:
   Mravenci prace s lidmi,kdyz pan Okamura mozna ani nechce monumentalne zvitezit

   staci mu 6%...

   Tak PROČ pro něho stále horuješ?

   Dám Ti malou radu:
   Ulož dědictví ing. Mrázka do archivu (doba pokročila, poměry se změnily) a začni konečně dělat něco konkrétního prosvou rodinu, svou obec a svou zemi. A pokud si na své OSV a jejím programu přesto trváš, tak udělej to, co jsem napsal; založ skupinu propagátorů OSV a jejího programu, vyjeďte mezi lidi, postavte kandidátku a rozjeďte to ve velkém. Když se vyhneš chybám poslance Feriho na Moravě,úspěch se jistě dostaví...

   Smazat
  21. Zcela zásadní je odejmout ČT z rukou 5. kolony!! Bohužel se o to nesnaží premiér a tak je to nemožné.

   Smazat
  22. VLASTO,DOKTOR ING J.MRAZEK CSc SE STAL NESMRTELNYM
   byl mentorem OSV

   neboli Obcanske spolecnosti(volicu),ale ta umira.
   Ano mas pravdu,zjistilo se,ze OS je uplne v rozkladu,rozbiji ji kdekdo rezignovala a zdejsi nektere komenty jsou toho primym dukazem!
   Proto byl nastartovan proces TRANSFORMACE na ČSV tj cilevedomou Českou Spolecnost volicu s 8 395 132 dusickami,ktere ve svem jadru touzi po jakemsi druhu zmeny.ale je to jenom chimera.
   Domnivas se,ze drzim bradla pouze SPD,ale neni tomu tak.
   U SPD je nadeje,ze muze byt,pokud vsem predseda to pochopi a bude o to usilovat,jednou ze stran,ktere by mohly zastupovat vsechny volice z ČSV,ale nelze uz chtit jen nedostatecnych 6% to je malo.
   Proto tu bude POKRACOVANI prace nesmrtelneho pana doktora ing J.Mrazka Csc mentora OS(V),ktere je dnes tak rikajic v prdeli, at chces nebo ne.
   Dochazi proto ke zmene OSV je ponicena,sam jsi toho dukazem,ze pokud by jsi neco chtel,pak tvoje zabi perspektiva na zadnou zmenu stacit nebude.
   Vsimni si valecniku,ze uz nasledujici koment pana Bubaka te na to durazne upozornuje,ze je treba jednat.
   Ty by jsi chtel ve ctvercove mistnosti premistovat kupku smeti z jednoho rohu do druheh,aby jsi se predvedl jak umis ".pracovat" .
   Tak se dostanes zpet na stejne misto a utres si pot ,vypnes hrud nebo pupek a zarves

   "KRTKU VIDIS JAK SE MA PRACOVAT?"

   Ale Krtecek se zacne chechtat a rekne.
   "Vlastence je to s tebou v prdeli,dyt ty jsi NIC NEUDELAL a jsi sedreny v predku jak hornik."

   No vydupali havira nedali mu halira,NO NI?
   ,

   Smazat
  23. krtecek 0:52
   Tak to jste napsal dobře, to mě už párkrát napadlo. Proč Okamura ignoruje tenhle web? Proč neodpoví na jasné dotazy, které tu už párkrát padly na jeho hlavu? Kašle na nás? Mám dojem, že nás má tzv. u p*****. Nejen on, ale celá SPD.

   Smazat
  24. Kastelane diky za pochvalny a zaroven kriticky komentar

   mate pravdu v tom,ze pan OK jeste neni opravdovy cilevedome usilujici samuraj usilujici o vitezstvi!
   Tady riskuje,ze tak necha prazdny prostor a do neho bude zivotne nutne pro ĆSV dostat jine doposud nevidane politicke subjekty,ktere pochopi,ze volici jsou pro polit.subjekt naprosto nutni.
   Monumentalne mhou zvitezit i ti politici,kteri zacnou zkoumat co vlastne volici chteji v tom svemnavrhu NARODNIHO PROGRAMU VOLICU,ze se z neho trepe strachy i mocny GR TV a nevysila ho DNEM I NOCI,aby diversanti ho mohli roznaset na svych oslich kopytech a tak mu pomahali dobyt zubozenou ,tezce zkousenou republiku,coz je v zajmu vsech obcanu volicu.
   Drive nebo pzdeji k tomu bude muset dojit,vidite sam,ze pomalu se obcane budi a buditele jako my s nimi budou trepat a taky s celym stromem republiky a kricet.

   "ZMRDI Z HRUSKY DOLU!"

   No ni?

   Smazat
 2. titulek: prý to řekl nějaký Američan...zato Amerika je Zemí nevýslovného blaha a poctivosti...asi byl z rodiny Bidenů :-) když umí jen pomlouvat a sám si neumí zamést před vlastním prahem...

  OdpovědětSmazat
 3. Nemusíme vůbec chodit do minulosti, stačí si srovnat události v médiích před týdnem nebo 14 dny a víme přesně na čem jsme!!!
  Předstírá se, zastírá, zamlčuje, zveličuje i bagatelizuje. Jak se to právě dané skupině v zápase s protivníkem hodí. Není to nic nového, v staré řecké společnosti působili svého času i vyhlášení „sofisté“, kteří za peníze učili, jak dělat z „černého bílé a z většího menší“ a naopak. V nové době se tomu říká propaganda. Ale i pro propagandistické přesvědčování platí zákon míry. Víme, že překročí-li propaganda jistou mez, nejenže ztrácí svou zamýšlenou účinnost, ale dosahuje pravého opaku. Je to „propaganda, která zabíjí“. Takovou dnes, bohužel, u nás pěstuje většina médií.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někdo tu řekl, že souhlasí s paní Profesorkou. To já jako letitý pamětník TAKÉ !! Na stejné notě musím dát za pravdu "Hodnému člověku" (15:25), protože destruktivní propaganda pokračuje v demoralizaci národa, v ohlupování mládeže a dětí, v dehonestaci všeho českého, národního, v přepisování dějinných skutečností, v osočování lidí prostých, ale především vedoucích a vládních politických person (vč. pana prezidenta a pana premiéra !!). Současně s tímto jde snaha bagatelizovat, vykřikují a tisknou se pomluvy, urážky, nadávky, vyhrožování, a to vše s blahosklonným přihlížením policie, státních zástupců a soudů všech stupňů až po ten nejvyšší - ústavní ! Domoci se práva a rehabilitace národa a národního sebevědomí se stává čím dál tím více věcí téměř nemožnou ! Vše, na co se do hloubky podíváme, mají pod dohledem západní výzvědné služby a jejich uplacení zrádci našeho národa, kteří za jidášský peníz jsou schopni téměř čehokoli. Nastolím jednu velkou otázku, možná více než otázku: dejme na papír vedle sebe vše, co se vybudovalo od r.1945 do r.1968 a dále do r.1989 a dále do dnešních dnů. Ale také vše, co se nepovedlo (aby to bylo spravedlivé !). Moje paměť je bohatá tím, co se podařilo vybudovat do r. 1989, ale neumím si jaksi vybavit, co zde bylo vybudováno pro zemi, pro lidi za těch posledních cca 32 roků :(:(:(

   Smazat
  2. Pane ADO,nemohlo byt vybudovano od r.89 temer NIC.

   System byl prebudovan na vylupovani domorodcu a vse co predtim bylo jeste k dispozici muselo byt vykradeno.
   Cilem "noveho" systemu se stalo masivni zadluzovani republiky ,rabijatskeho do te doby nevidaneho typu.
   Ono majetek patril nam vsem,ale takove vedomi nebylo nikym podporovano a dokonce i komuniste se delali hloupi,ze nevidi vykradani vseho co nam obcanum patrilo.Dukazu je dost!
   Dokonce zrusili i propagacni oddeleni jejiho sefa vyhodili a pozadavek okamzite prime demokracie ve forme otevreni diskuznich rubrik na webu pod jejich clanky a jejich strany brutalne odmitli.
   Volici za to vystavili komunistum ucet,strana je v rozvalu a neni tam doposud jakoby NIKDO,kdo by to rozpoznal,dokonce pry sef zakazal clenstvu se tady mezi nami avantgardou pokroku,ktera uz ma dokonce recept nadeje tj NPV program a zdejsi zive forum republiky,je pro ne doslova zpupne bhuzel "NETAHLA"jen vzduch.
   Myslim si,ze bez neutralizace "precedu"vsech polit.subjektu,deroucich se znovu a znovu ke korytum,aniz by svoje volice a jejich navrh programu vubec zdiskutovali se budou muset volici zkusit odmenit stejnou minci.
   Tyto polit.subjekty beztho,zeby prevzali navrh Prgramu volicu budou muset byt pro volice a to v jejich vlastnim zajmu luft!
   Nebude na skodu si probrat jejich lzi v jejich slibotechnovych bobkovych listech jejich dubovych nepruchodnych programu a zkritizovat je nez se znovu pokusi nam uloupit volebni hlasy,coz povede k dalsimu jo kurva spatnemu vyvoji,coz zazivame vsichni denne a bez jakekoli podstatne pozitivni nadeje na zmeny!

   Smazat
 4. já však rozhodně neadoruju Dubčeka, za mne to byl neschopný a v podstatě nestatečný člověk, kerý někde lhal, buď tehdejším spojencům nebo doma, podobně jako Gorbačov chápal, že je třeba zmeny v socialistickém - do té doby ekonomicky úspěšném, režimu, který byl většinově podporován,ale neměl schopnosti a ani nebyl s to sehnat tnakové poradce, aby ji doikázal, Podobně jako Gorbačov moc mluvil a málo z chystaného dokázal.

  pro mne absolutně zztfratil kredit tím, že tvrdil, že pouze, kdyby jej KSČ vzala zpět by se mohla změnit a ještě více, že se nikdy nevyjádřil prpoti privatizaci a dokonc, když se o ní rozhodovalo, vyrazil na cestu so Španělska nebyl s to překročit svůj stín.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:46
   Souhlas. U mě ztratil kredit hlavně podepsáním "náhubkového" zákona, takže v době, kdy ho lidi na ulici vyvolávali jako hrdinu a byli za to biti policajty, a závíráni do vězení, bylo to v důsledku právě tohoto zákona. U mě to byl zbabělec, který lidi zavedl do neštěstí a pak si sám zachránil kůži. Jediný chlap s koulemi z celé té osmašedesátkové sebranky byl František Kriegel.

   Smazat
  2. No naprosto souhlasím s tím, že Dubček byl tak možná schopen řídit stranickou organizaci obci do ticíce obyvatel. Protože než se prokoktal k něčemu a to jsme slovenštinu ještě všichni ovládali, skončil přenos. Ale nezazlývám mu to, když jsem tenkrát sledoval čtyři voli u kofoly.
   Diskusní pořad ČT) tam se to idioty také hemžilo.
   Srovnat si Husáka a Dubčeka, to je něco jako pana presidenta Zemana s Gazdíkem (ten také kecá hlouposti, ale plynule).
   Jo pan F Kriegel, to byla jiná veličina. Ten skutečně jako doktor pomáhal ve válkách a byl i v Moskvě Jediný statečný, když pomitu pana presidenta Generála Svobodu. Ten zajistil převoz úchylů zpět do vlasti.

   Smazat

  3. Kvůli pendrekzákonu jsem mi musel vnímání osobnosti L. Svobody rozdělit do dvou rovin - na období před 22.8.1969, než ho spolupodepsal, a na neslavné období po tomto podpisu.
   Přesto vše chovám L. Svobodu v hluboké úctě a respektu. Popravdě ten jeho podpis nechápu - mohl složit funkci a odejít středem.
   K Dubčekovi se nevyjadřuji. Nevěřil jsem mu ani ve svých šestnácti letech, natož pak v téměř čtyřiceti, kdy vypukl hadrák.

   (Pravda, byl jsem v úsudcích ovlivněn svou bábrlí, ale jak čas ukázal, měla pravdu. Vlastně ji měla ve všech svých prognózách a hodnocení osobností až do své smrti v sedmadevadesáti, kdy mě na návštěvě řekla, že ji "to už nebaví," a druhý den se neprobudila.
   A jak bylo pro bábrli typické, ani svou smrtí nezklamala. Zemřela totiž 21. srpna. Maminka to tehdy okomentovala takto: "To je celá maminka s jejíma naschválama... zrovna dneska si umřít.")

   Smazat
  4. václave z plzně 16:41
   Strašně se mýlíte, stejně jako já. Měl jsem generála Svobodu v obrovské úctě, než jsem se dozvěděl, že právě ony vyvíjel na účastníky moskevských jednání neuvěřitelný nátlak aby podepsali. Byl to komouš srdcem a duší, bohužel. Pro Svobodu byl Kriegel černá ovce.

   Smazat
  5. Milane 18:44
   Věřeme bábrlinkám, ony mají nějakou životní zkušenost, i ta moje měla, a nemusela moc kecat. Rodinu řídila jednou větou. Jasnou.
   Svoboda byl prostě tělem i duší komunista a těm hajzlům věřil i přes všechno špatné co mu udělali, až do hořkého konce. Podělali ho několikrát, zajímalo by mě co si myslel, když ho podělali naposledy. Ale jako člověk mohl být hodný chlap. Akorát měl v mozku naroubovaný nějaký blbý směr.

   Smazat
 5. Doktorka Kučerová si své tituly opravdu zaslouží. Když porovnám její myšlenky s 'myšlenkami' prof Fialy, Pekarové, atd. - nesrovnatelné.

  OdpovědětSmazat
 6. Jen jedna douška k 68. Jestliže by po vítězném 68. následovalo to, co po sametovém 89., tak díky za ty sovětské tanky. Alespoň jsem prožil mládí celkem v pohodě.

  OdpovědětSmazat
 7. Naprostý souhlas s příspěvkem 17:06. Dodnes si spousta lidí té doby nalhává, že jsme měli návod na nějakou ještě lepší tvář socialismu. Těch z vizí bylo jen minimum a bylo to bez konkrétních kroků. Síly kapitálu a zahraničních tajných služeb už byli připraveny, jen méně okatě jak v r.1989. Konec skutečné samostatnosti ČR byl odložen na 21 roků.
  Získat nezávislost zpět si dnes nedovede představit ani ten největší vizionář.

  OdpovědětSmazat
 8. Výborně popsano paní profesorko.Jenže tento režim funguje na rozděl a panuj.Je smuzné,ale za pomoci mainstream medii se mu to daří

  OdpovědětSmazat
 9. Skládám Vám, za všechny vaše články, hlubokou poklonu, paní Profesorko.

  OdpovědětSmazat
 10. K tomu Dubčekovi jak o něm diskutujete.Podepsal nějaký pendrekový zákon a držel se koryta jako pijavice.Velvyslanec v Turecku.Kdyby měl pateř tak s tim po srpnu praštil a vystoupil z KSČ

  OdpovědětSmazat
 11. K tomu roku 1968!

  Bylo mi tehdy 20 let a nechápal jsem co se děje. I tak jsem cítil, že to je nepatřičné a bude to mít pro socialismus tragické následky (kognitivní disonance mas je sviňa).
  Dnes mohu říci, že to již chápu v kontextu doby.
  Socialismus prohrál v okamžiku vraždy Stalina na dače a následném puči ukrajinských trockistů (chrušťova a brežněva), kteří měli od juesej nácků úkol rozložit tábor socialismu zevnitř (omezení výroby potřebného zboží, vylhaní kultu osobnosti, utahování šroubů). Pražské jaro byl proces oportunistů v KSČ (dubček, smrkovský,šik, golštiker,...) pod vedením KGB k rozkladu komunistické ideologie.
  Bylo to chytře vymyšleno páníšky (neupřesním bo Dvořák) a mohly nastat dva výsledky:
  1) banda reformátorů by zvítězila a reformovala a reformovala, asi jako ta po roce 1989, až by se proreformovala do současnosti.
  2) banda reformátorů byla násilně (okupací) potlačena a nastala deziluze, nedůvěra v systém a nucená normalizace (návrat před 68mý, který již nikdo nechtěl).

  V obou případech byl zahájen rozklad celého socialismu východní Evropy a jeho konec byl pouze otázkou času. No a vyrostla nová generace (ta naše poúnorová) a z vlastní konceptuální neznalosti nenáviděla své osvoboditele (rusáky jak píší kachny a hovnové). Obrovský majstrštych a po 89tém ještě větší, jak vidno z odezev hlupáků, které nedopatřením naučili mí kolegové číst a bohužel nikoliv myslet nebo dokonce vědět.
  Socialismus již je pasé ze dvou důvodů:

  1) ve své době to byla druhá barevná revolta (první byla ta jakobínská), placená volstrýtem a Vilémem a měla vést k rudému teroru po celé planetě a rozpadu Ruska a jeho obsazení (kým neřeknu bo Dvořák). Do toho hodil vidle jejich slouha lenin mírem Brestlitevským a pak Stalin výměnou sionistů v ÚV a jejich zgulagováním (proto z něj udělali arcilumpa světa).

  2) dnes socík netřeba, páníškové již zemičku ovládají a perou se mezi sebou o koryta, takže do socíku nikdo nezainvestuje ani rubl či tolarek. Na pořadu dne je ovládnutí zdrojů, depopulace, totální robotizace a opuštění planety před velkou dobou ledovou (cca 2050).
  Okno overtona se rychle zavírá a planeta zamrzne (proto vám lhali o oteplování, abyste neměli ani stín podezření o pravdě, jako vždy posledních 4500 let). Klidně mi nasaďte jakoukoliv hlavu, já už vám svoje sdělil vícekrát a tupé stádo jenom bučí a řítí se do propasti.

  smutný a nešťastný Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No,no, no co to je smutny a nestastny pane Duro,co je to za caglovina

   zkuste dat slovo do pranice nahore,objevil se tam nejaky Vlasta a muze byt mozna diskuzni mela,kdyz nezvadne.
   Dnes uz nas moc nezajima r 68,ale neco dat do placu pro buducnost to by byly rakety no ni?

   Smazat
  2. No Ďuro Trulo 20. března 2021 19:24, máte v tom malinko guláš. Mj., Stalin nezemřel na dače, ale ve svém kremelském apartmá, kdy jeho vlastní opatření prakticky znemožnila efektivní pomoc za zdravotní krize. Poskytla i alibi s prostorem na strkanici o mocenské šňůrky.
   Takže Malenkov s Bulganinem, Chruščova divadélko, Brežněvovská normalizace, stagnace, po jeho smrti kolísání, analýzy, Andropov překážel. Černěnko nevadil nikomu a komsomolská, na nedokončených analýzách postavená aktivita Gorbačova (kamaráda to Zdeňka Mlynáře) laděná Ronalda Reagana vábením, se kapitánům průmyslu, podniků zahraničního obchodu a tu a tam nějakým těm silovikům, docela hodila. Bylo jim jasné, že lepší než mít státní daču, auto s řidičem, posluhu a důstojnou pracovnu jen po nejistou dobu výkonu funkce, bude lepší, mít to doživotně a dědičně. A tak se taky stalo, od toho byl Jelcin. Podělil se kde kdo na úkor státu a jeho existenčních zájmů ...
   Kampak s ideály. Moc korumpuje a majetek, majetek neodolatelně přitahuje. Zdá se tou největší životní jistotou. Pak to beru tak, že celé to Pražské jaro by dopadlo nejinak. Snad, za existence SSSR, pouhou finlandisací. Tedy pro dnešek s jistou výhodou. JiH

   Smazat
  3. No Ďuro, jste prostě kovaný stalinista, tak cítíte smutek po diktatuře. Každá vaše věta smrdí komunistou. Ne všechno bylo špatné, ale toho špatného bylo víc. Tohle prostě už NIKDY! S Džugašvilim běže do pr**le.!

   Smazat
 12. Každý názor zde uveřejněný,je subjektivní.Odhlédnout od vlastní účasti v té době-paní profesorka má pravdu.Nejsou v historii chvíle,aby nebylo někomu ublíženo,někomu bylo šlápnut na palec.Objektivně se dá měřit co bylo v které době vybudovánove prospěch lidí,národa.Stesky pro cyklisty nelze srovnávat významově s budováním infrastruktury za socialismu(prodejny v každé vesnici,kulturní domy,veřejná funkční doprava,školky,jesle).Všechno dobré se dle něčího úsudku obrací ve špatné,protože byly také histirické-spíše politické chyby(popravy v 50 letech).Kvůli tomu nelze zatratit celou tu dobu,dějinné události,staly se v kontextu doby-historie.Dnes chtějí někteří žít na základě falšování dějin a událostí,které ale zatím pamatujeme,jsou dobré pro nepřátele státu a národa,ne pro lidi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dodatečně se vyjeví celá pravda, obvykle o přítomnosti víme jen část. Proto nesuďme generace před námi. I já se stydím, že jsem naletěl na ubitého studenta.

   Smazat
 13. Ano rok 1989 ukázal jak by dopadl revoluční rok 1968.Sovětský svaz musel utvořit hráz proti fašisticko-kapitalistické ideologii k obnově zničené země po 2sv.válce.ČR se chovala od roku 1945 odpovědně k vlastnįm lidem , po roce 1989 se otevřela možnost rozkrást a zadlužit vlast na příkaz Klause.Na další změnu si musíme počkat podle mezinárodní situace ,zloději si přeci nepodříznou pod sebou větev hojnosti.

  OdpovědětSmazat
 14. Tak je jich cela rada a vedi vsechno ,bohuzel ale vzdy nejak az potom a dalsi se jim nezrizene ,nekonecne obdivuji a klani..
  Az potom zacnou videt. Pouceni neberou konce.
  Nikdy za nic nemohou, zadnou zodpovednost nikdy nevezmou.
  Nepripusti.To jini..
  Kdyz je treba jit do ulic bojovat za lepsi svet,tam je nikdy neuvidite.. Musi psat knihy !!!
  V tech knihach zhusta popisuji,co sprtali ve skolach, nekonecnym biflovanim ,co rekli jini, az od treba pateho kolena, zacnou vetsinou velmi aktualnim Aristotelesem, davaji nam stedre vzory, otrokarskym Reckem ,vzdycky...
  Svete obdivuj se a naval ty medajle a funkce v kancelari.
  Aby si poucovanim cely zivot ukajeli sve rozsahle komplexy prechytralosti..
  Kupodivu ty rozsahle vedomosti jim nikdy nedovoli jit v prvnich radach, kdyz vedi vsechno.
  Vzdycky jsou to jini, potom velmi kritizovani..
  Udelaji tihle vsecko spatne..Agrese ze zahranici, zjevne i tajne se nepocitaji. O tech se nemluvi, muze se narazit a hrozi ztrata kancelare..
  A tak se vse opakuje..A rozmnozili se hodne..
  Odmitaji,boji se kazde zodpovednosti s tim ze, kdo nic nedela,nic nezkazi..
  Nevideli jsme je v 1918 v rijnu, ani v radach Legii,ani v 38, ani v radach odboje, radeji bojovali z Londyna, to je nejlepsi a narod nas tam nezbytne potrebuje a v 48 utekli z vlady...Nemluvim o tech balkonovych v 68 a 89..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Páve!

   A co jsi šprtal ty. Denně počet navzpíraných piv a panáků? A jakou zodpovědnost jsi přijal za to co se za tvého života stalo?

   Smazat
  2. Jo pawe, máte pravdu. Největší revolucionáři jsou ti z kanceláří. A ti, kteří si počkají, jak ta revoluce dopadne.

   Smazat
 15. Pane Ďuro Trulo, přesně tak to vidím i já. PERFEKTNÍ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pradědo 20:56
   Při vší úctě k vám, nevím co bylo na výkonu Ďura perfektní? Že by mi něco uniklo???

   Smazat
 16. Nechali jsme si ukrást pojem ,,MY". My, jako společnost, národ, stát. My, není jen nějaká skupina lidí, žijících na nějakém území a podléhající nějakému razítku. To by bylo sakra málo. My jsme ti, kteří mají, v této zemi, hroby svých předků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My jsme ti, kteří své vědomí naplňujeme přirozenými prvky minulosti, které jako stavební kameny slouží k stavbě pevných slovanských základů naší země a ke spojenectví všech takto orientovaných a vědomých slovanských sil. pak poznáme, kolik slovanství je i tam, kde bychom je mnozí znás ani nečekali. To Slované kultivovali velkou část naší rodné planety Země a my jsme jejich potomci. Víme, co je naše povinnost a víme, že otrokáři se bez svých optroků neobejdou, takže stačí odhodit okovy a vybrat ty nejmoudřejší z nás k řízení dle konceptuální predikce slovanských mudrců, jíž jsme si osvojili a řídíme se jí.

   Smazat
 17. Jak chcete v kapitalismu dělat lepší společnost to asi nelze na jedné straně lepšolidi a na druhé lůza. Pokud by se pyjátský sen povedl tak ještě se slzou v oku si vzpomenete na socialismus.

  OdpovědětSmazat
 18. Máte nedorozumění se svým milencem, které vedlo k rozchodu, a pokusili jste se s ním smířit, ale nedává vám pozitivní odezvu a máte pocit, že se ve vašem vztahu něco nedaří a potřebujete rychlé řešení , kontaktujte Dr. Ajayi ještě dnes a postarejte se o to, aby se váš milostný život vrátil k tomu nejlepšímu s vaší bývalou, Dr. Ajayi mi pomohl obnovit mír v mém domě, protože můj manžel mě opustil po dobu 9 měsíců a žil s jinou ženou a nikdy Vraťte se domů, ale s pomocí sesilatele kouzel Dr. Ajayiho se vrátil domů po 3 dnech poté, co Dr. Ajayi provedl silné kouzlo obnovy. Pokud tedy potřebujete rychlé řešení ve vztahu nebo manželství pomocí kouzelníka, kontaktujte Dr. Ajayiho nyní na e-mailu: drajayi1990@gmail.com nebo Viber / Whatsapp: +2347084887094

  Může také provést následující kouzlo níže
  1. Loterie kouzlo
  2 Kouzlo štěstí
  3. Kouzlo k výhře u soudu
  4. těhotenství kouzlo
  atd..

  OdpovědětSmazat
 19. Klíčem ke všemu je vymanit se z globálního řízení. My, Češi, jsme národem tvůrců a protagonistů ideálů a dokonce i snah o jejich uvádění v život. jenže jsme vždy byli pod jhme cizích mocenských struktur sloužícím těm, kteří tomu odedávna bezstrukturně veleli. Nyní ale máme příležitost, jaká se doposud nenaskyutla - využít globální změny ve změnu naší národní a k reinkarnace slovanského svazu dle naší slavné minulosti. V občinách se vždy rodili lidé moudří, kteří se pak stávali vůdčími obecně respektovanými osobami. musíme na to navázat. My, vědomí lidé nabízející své vědomosti a schopnosti ve prospěch celé obrozené společnosti známe cenu svobody, kterou je odpovědnost. Bez ní a bez mravních kořenů nelze vybudovat silný obranný slovanský svaz. Usilujme proto o něj, euroatlantické vazby jsou pouze vazbami ortokářů a otroků.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.