Reklama

neděle 14. března 2021

K výročí německé okupace českých zemí 15. března 1939

Marie Neudorflová
14. 3. 2021
Německá okupace českých zemí začala v noci ze 14. na 15. března 1939 vtržením hord německých vojáků do malé již Mnichovem Německem zmrzačené a bezmocné země. Sedmileté řádění Němců začalo popravami Čechů, stálo český národ 360 tisíc krutým násilím zničených životů, zničení svébytné kultury, zničení vysokých škol a snížení úrovně školství, průmyslu a samozřejmě posledních zbytků demokratických principů a respektu pro lidskou důstojnost. To vše jen proto, že jsme Češi, Slované, které Němci většinou považovali za méněcennou rasu a sebe za vyšší rasu s právem na expansi, s právem vládnout ostatním, s právem ožebračovat a ničit slabší. Většina Čechů se obdivuhodně bránila nejrůznějšími prostředky a lidé za to často platili cenu nejvyšší.

Okupace jako expanse ničivého pangermanismu nepřišla náhodou, naopak byla součástí německé strategie už v 1. světové válce. Němci si nikdy nepřiznali, že ji prohráli. Myšlenka expanse se od 30. let stala znovu součástí politiky hitlerovského Německa. První velkou obětí se stalo Československo Mnichovskou dohodou z 29. září 1938 za vydatné asistence Anglie, Francie a Itálie.

Slovo Mnichov v nás oprávněně vyvolává pocit zrady, která zanechala v českých a slovenských poněkud důvěřivých duších nezhojitelnou ránu, která je čas od času znovu jitřena, a znovu scelována marnou nadějí a důvěrou.

Je dobré si připomenout verše Františka Halase z té doby, neboť neztratila nic na aktuálnosti:

„Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon,
čí ruce ho rozhoupaly,
Francie sladká, hrdý Albion,
a my jsme je milovali.“

Jak je možné, že Západ, ten opěvovaný Západ, jehož demokracie a vyspělost jsou nám dávány po více jak sto let za příklad, se mohl obrátit proti svému příteli nejvěrnějšímu – demokratickému Československu, aby ho hodil jako kořist Hitlerovi, nacistickému Německu, v nesmyslné naději, že bude zachován mír. Dnes se člověk neubrání myšlence, že zúčastněné strany doufaly, že dojde k válečnému konfliktu mezi Československem a Německem, v němž sice Československo vykrvácí, ale Německo bude oslabeno, jeho pozornost obrácena na východ, a tím bude méně nebezpečné pro Západ, který by se možná stačil vyzbrojit. Zapomíná se, že v tomto případě by Československo bylo po válce označeno jako agresor, původce války, s nedohlednými následky. Západ předstíral, že chrání „utlačenou“ německou menšinu, ač dobře věděl, že požívá rovná občanská, kulturní a politická práva, taková práva, jaká neměla žádná jiná menšina v Evropě, a jaká neměli ani Němci v Německu.

Jakkoli Západ po desetiletí skloňuje ve všech pádech demokracii a lidská práva, jiné principy ve skutečnosti stojí skrytě v popředí hodnot jeho mocenských vrstev: principy, které nemají s demokracií nic společného, zvláště ne ve vztahu k menším národům a státům, s ambicemi budovat svůj stát a demokracii na vlastních možnostech, hlavně vlastními silami, a k vlastnímu prospěchu. Takový charakter měla krátká existence první československé republiky, spolu se snahou, vybudovat ve střední Evropě spojenectví menších nových států, jako ochranu před tradiční expansivností Německa, s jeho pocitem superiority, rasismem a ambicí vládnout ostatním. Demokratizační a mírové snahy Československa v mezinárodních vztazích ve střední Evropě, zčásti dokonce úspěšné, jsou symbolizovány neúnavnou prací Edvarda Beneše ve Společnosti národů a v budování Malé dohody. V podstatě pokračoval v úsilí T. G. Masaryka. Němci, zvláště „sudetští“, stále neschopní vlastní pravdivé sebereflexe, do dnes nemohou Benešovi přijít na jméno, naopak útoky proti němu sílí a řada našich politiků se tomuto trendu přizpůsobuje, ba mu i pomáhá. Pro nás české občany, pro náš národ i pro českou republiku to je velmi nebezpečný postoj. Bylo by užitečné zkoumat, co vše vede některé občany a politiky k neloajalité k českému státu.

Jak to, že Západ, konkrétně Spojenci, kteří nebezpečnou povahu a expansivní snahy Německa viděli během 1. světové války, je neviděli ve 30. letech a věřili nestoudným lžím Hitlera. Je otázka, zda jen nepředstírali, že věří. Informací bylo tehdy dost. Jak to, že Západ v úsilí o větší spolupráci středoevropských států ničím podstatným od konce 20. let nepomohl, naopak, měl daleko více sympatií k polofašistickému Maďarsku a Polsku a nakonec k Německu? Jak to, že Československo, nejúspěšnější demokracie ve střední Evropě, a to i ve smyslu sociálním, a možná právě proto, se stalo první obětí německé nacistické agrese se souhlasem Západu, který věděl, jak zhoubné budou následky pro český národ? Následky neseme dodnes.

Nabízí se vysvětlení, že demokratická orientace Západu byla od 30. let tiše odsouvána ve prospěch nedemokratického politického i ekonomického liberalismu, ve prospěch posílení kolonialismu, zvláště v zahraniční politice. Přibližně v této době se objevila myšlenka, že Západ má demokracii pro vnitřní politiku svých zemí a liberalismus pro zahraniční politiku. Druhá světová válka, strach z Německa, a poválečná konkurence Západu s komunistickým blokem, a to i v sociální oblasti, tuto skutečnost zastřela až do pádu komunismu.

Po té země střední Evropy opět naivně a důvěřivě vložily celý svůj osud do rukou Západu s ne příliš radostnými následky ekonomickými, sociálními i kulturními. Vývoj postupně viditelně odhaloval zvýšenou tendenci Západu k novému antisociálnímu kolonialismu. Západ brzy shledal, že státy střední Evropy byly bohaté, lidé vzdělaní a pracovití -- vynikající příležitost pro expansi. Přesto, že v roce 1989 dostaly země střední Evropy unikátní příležitost k důstojnější existenci, nebyla využita. Vývoj mohl jít jinou cestou, kdyby více spoléhaly na svůj vlastní zdravý rozum, na své zkušenosti, možnosti a svou důstojnost, pozitivní tradice, a vzájemnou spolupráci. Ve svém zájmu Střední Evropa musí pochopit, že nepatří ani na Západ ani na Východ a že v obou směrech nebudí dost respektu, a že se musí spoléhat hlavně sama na sebe, nechce-li být jen prostředkem k expansivním cílům velkých mocností. Důkladné relevantní vzdělání, politická a mravní dospělost, spolupráce států střední Evropy, a schopnost důkladnými argumenty hájit její svébytnost a svéprávnost.

Bylo by dobré si pamatovat myšlenku, která se objevila brzy po skončení druhé světové války v Německu: „Cíle Hitlera ano, ale bez Hitlera“, ekonomicky. Bylo by dobré si pamatovat princip hlásaný jedním americkým presidentem brzy po skončení 2. světové války , že v jakémkoli státě, ve kterém Amerika získá vliv, je nutné zrušit konkurenci schopnost domácí ekonomiky.

Náš národ za více jak tisíc let své existence vytvořil nesmírně cenné kulturní, mravní a myšlenkové hodnoty, musíme mít za ně a za jejich pokračování odpovědnost, navazovat na ně, v tom je hlavní aspekt naší důstojné existence. Je třeba se bránit tlakům na snížení vzdělanostní a polické úrovně veřejnosti, zvláště mladých lidí. Musíme si přiznat, že naše národní úroveň ba i existence, to znamená vše, co nám naši předkové vybojovali a předali k rozvíjení, je opět ohroženo. Nesmíme dopustit rozklad pozičních národních hodnot lživou interpretací naší historie, globalistickým přeléváním bohatství od slabších k mocnějším, či multikulturalismem a nesourodou imigrací. Tyto ideologie a praxe jsou podvodem, nástrojem k vnitřním konfliktům států, ke zničení národů a demokracie. Již Mnichov ukázal, k jakým tragickým koncům vede manipulace menšin mocnými s jejich perverzním pohledem na lidskou existenci, na existenci národů. Pravý multikulturalismus by stál na respektu k identitě a hodnotné kultuře a tradicím každého národa, k uznání důležitosti národních entit pro rozvíjení demokracie, pro úroveň lidí – kulturní, mravní, sociální.

Situace došla tak daleko, že naše velké osobnosti, včetně T. G. Masaryka, se hrubě znevažují, pomlouvají, s cílem znehodnotit jejich práci, odpoutat pozornost od toho, co je pro nás důležité, od našich pozitivních historických tradic, podkopat naše křehké sebevědomí a sebeúctu, drsně narušit naši národní identitu a integritu, proměnit nás v levnou manipulovatelnou pracovní sílu. V zájmu naší úrovně, pozitivních tradic a demokracie se těmto tlakům musíme bránit všemi prostředky. Důležitým krokem k posílení naší zdravé sebeúcty, k posílení naší sounáležitosti, je poctivá sebeznalost, znalost důležitých aspektů naší existence, historie, zvláště pozitivních, a naše schopnost a odhodlání se bránit destruktivním tlakům. Nenechat se manipulovat novými ideologiemi, neoliberalismem, individualismem, genderismem počínaje a globalismem konče. Jen tak je naděje, že získáme i větší respekt ve světě.

Když Masaryk psal roku 1918 Novou Evropu, požadoval na velkých národech a státech respekt k národům a státům menším – již dlouho před tím je považoval kulturně, intelektuálně i ekonomicky za stejně hodnotné jako národy velké. Rozdíly vnímal jako otázku historie, podmínek a vývoje. Presidenta USA Wilsona ujišťoval, že menší svobodné a demokratické státy střední Evropy budou cenným výdobytkem pro úroveň civilizace, když je velké státy „nechají na pokoji“. Pokud se nedospěje k tomuto stupni vztahů mezi státy, zahrnující respekt a etické principy, a pokud dovolíme různé druhy destruktivních expanzí a snahy o nesmyslná velká soustátí, která mají velkou tendenci k nebezpečným konfliktům i k potlačování slabších, nové Mnichovy a okupace jsou pro menší národy a státy trvalým nebezpečím.

Jenom ne strach! Jen žádný strach,
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach,
co my tu zahrajem,
až přijde čas až přijde čas
(....)
Myslete na chorál!

(F. Halas)

87 komentářů :

 1. Žádná okupace nebyla.. V ČT o tom nic není. Takže nic nebylo. Nám se nevedlo podle paní Válkové nejhůře. Byla to povyprávět v Hlučíně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak s tímhle se dá souhlasit. V tzv. ČT celé roky dne 15.3. ani muk. Jak to bude zítra ? Válková to také svým prohlášením potvrdila. To je spolu s Jourovou, Chazarovou a Babischem z Aspen Institutu práva tvář ANO.

   Smazat
  2. Tak s tímhle se dá souhlasit. V tzv. ČT celé roky dne 15.3. ani muk. Jak to bude zítra ? Válková to také svým prohlášením potvrdila. To je spolu s Jourovou, Chazarovou a Babischem z Aspen Institutu práva tvář ANO.

   Smazat
  3. Tak s tímhle se dá souhlasit. V tzv. ČT celé roky dne 15.3. ani muk. Jak to bude zítra ? Válková to také svým prohlášením potvrdila. To je spolu s Jourovou, Chazarovou a Babischem z Aspen Institutu práva tvář ANO.

   Smazat
  4. Ateisto, co kdybyste to sem šoup jenom jednou?

   Smazat
  5. 15. březen 1938 je třeba si stále připomínat! A kdo podepsal a souhlasil s obětováním jedinného demokratického státu v Evropě. Anglie nikdy nedbala na lidská práva, takový Búrové by mohli vyprávět. Stejně jako ostatní Francouzské kolonie. A demokracie? Jen prázdné slovo stejně jako podepsaná smlouva o vzájemné vojenské pomoci s Francií. Anglie nás Čechy a Slováky tolik milovala, že po válce musel náš stát zaplatit za věškerou vojenskou výstroj a výzbroj Československých vojáků, kteří bojovali pod vlajkou Anglie proti Německu. Tolik lásky snad nelze unést. Jinak pěkný článek, díky.

   Smazat
  6. Kráva Válková by tohle asi nemohla říci mým dvěma bratrancům, kteří ve věku tří a čtyř let přišli o tátu. Jen vybíral peníze pro rodiny vězněných v rámci sokolského odboje. Gestapo ho odvedlo a popravili ho v Osvětimě. Teta měla manžela na pamětní desce, která z nějakých důvodů zmizela. Možná, že tam byl společně se strýcem nestraníkem i nějaký nenáviděný komunista. Oba bratranci jsou po smrti. Oba byli dělníky. Jeden z nich mi před smrti řekl, že by sám sebe vypohlavkoval, že vodil svoje syny na manifestace OF. Jednomu z jeho synů se daří dobře. Druhý za vytoužené demokracie ztratil zdraví, práci a rodinu.

   Smazat
  7. Autorka Marie Neudorflová radí, že máme být samostatní a ručit sami zaa sebe. K tomu bychom potřebovali atomové bomby. Za naši samostatnost ručil střídavě Východ a Západ. Záruka z Východu nás bránila před rabováním a měli jsme také dost silnou armádu. Dnes za nás ručí Západ. Bránit se nemůžeme a aktivně nás vykrádají. Jsme nesamostatná kolonie. Nechají nás i zabíjet koronavirem.

   Smazat
  8. 17:03
   Pokud byste sledoval ČT, tak o okupaci byla reportáž.

   Smazat
  9. Unknowne, vy musíte mít zvláštní naturu, když doporučujete sledovat sračkomet, který navíc krade koncesionářské poplatky.

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. Unku
   okupace byla, zavreni skol taky, ale zniceni ceskeho prumyslu co ta pani pise je pitomost, technicky na okupaci prumysl vydelal, ale od 44 roku ho nicili Britove a Amici, a jeste v kvetnu 1945 kurvy Amici bombardovali ceske fabriky, jen proto ze nas obsadi Rusove... takze kdo je kurva??? no odpoved je....
   VENCA KLAUSU, ten znicil cely ci vsecek cesky prumysl

   Smazat
 2. Marie Neudorflová se vždy jen zlehounka dotkne brány pravdy a couvne. I tak jí patří dík, že se nebojí přiznat, že nás nenapadlo nějaké "Nacisticko", ale Němec, že dnes už dokonce naši milí krajané měli v Československu zaručená práva, slušelo by se dodat, že v té samé době už v Německu platily Norimberské zákony pro jiné rasy(!) ... Marii Neudorflové patří dík, že na rozdíl od dnešních historiků, informuje, že pokud by Československo nevyhovělo diktátu "přátel", bude označeno jako agresor a původce války. Slušelo by se dodadat, že jsme dle dohod které za nás spíchli "přátelé" jsme byli povinni agresorovi předat i neporušené
  zbraně, jinak bychom byli za agresora označeni my , atd., atpod. Pak Německu předhodili, jako vždy zblblého Poláka, kterému také smluvně slíbili pomoc. Helfli mu tak, že za čtrnáct dní bylo po všem. Zdá se, že se to bude opakovat.
  No a ohledně toho, aby už snad konečně někdo na západě pochopil jakého zločinu se tehdy dopustili, bych doporučoval, aby tentokrát třeba Německo s Itálií podškráblo dohodu s Africkými státy, že Francie je vhodná k předání státu migrantům a Francouzům s milým úsměvem oznámili, že jim musí předat i neporušenou výzbroj. Jinak na ně pohlíženo jako na agresora a ponesou všechny důsledky. Itak paní Marii Neudorflové ještě jednou dík.

  OdpovědětSmazat
 3. Od paní Neudorflové je to nejlepší, co zde od ní čtu, k věci, dnešku a budoucnosti. Mysleme na chorál!

  OdpovědětSmazat
 4. Proč si připomínáme v našem politickém kroužku smutné události ?Protože vedení země již neslouží Československu , ale pouze pro ekonomické zájmy hnědé vrstvy ignorantů.

  OdpovědětSmazat
 5. "To vše jen proto, že jsme Češi, Slované, které Němci většinou považovali za méněcennou rasu a sebe za vyšší rasu s právem na expansi, s právem vládnout ostatním, s právem ožebračovat a ničit slabší." 

  Ten použitý minulý čas nesedí, paní Marie. Ne považovali, ale považují. A my je v tom, svým slouhovstvým, jen utvrzujeme.

  OdpovědětSmazat
 6. Zkušenosti s Němci mají Češi dlouhá staletí. Vždy bylo co dělat aby si ubránili životy a řeč. Měli jsme to ještě o to horší,že nás pravidelně zrazovala vlastní "jelita" - šlechta s německými jmény a katolická církev vedená Vatikánem. Dnes si můžeme na tuto historii potýkání s Němci zavzpomínat a k nepřátelům ČR přidat zvrhlou ČT, kavárenská média, TOPiče,Lidovce,STAN a Pijáty. Ti - zdá se touží po říšských pasech - jak se vyjádřil soudruh Herman a podporují i výživu uprchlíků z Afriky o které se nechtějí starat vlastní státy,často velmi bohaté a muslimsky spřízněné.
  Docela historicky poučná byla epizoda postupu Německého vůdce ,který za jásotu svých fanatických občanů nejdříve uzavřel smlouvu v Mnichově, pak ji porušil , znásilnil Československo které se zásluhou nácků a fašistů rozdělilo
  a říše rázem získala dva nové spojence - prdelky a velké válečné zásoby. Ty pak použil vůdce k výprasku Polska,Dánska,Norska Holandska,Belgie,Francie a armády V.B. v Evropě a záhy i k útoku na SSSR. Není to poučné ? Nevypovídá to o tom jak uvažují velmoci EU a jak vždy zatočí s těmi slabšími a pak dostanou sami přes zadnici ? Vždyť to zase vypadá v EU na pěkný průšvih z několika vážných důvodů.
  Neutralita by sice náš stát neubránila, ale je to lepší než se nechat dobrovolně zatáhnout do dalších válek a nuceného stěhování národů proto - aby bylo místo pro muslimy z Afriky.

  OdpovědětSmazat
 7. Válka vyvolaná Němcem, byla svinstvo. Od války Němec nevyvolal žádný konflikt, rozloučil se s fašismem, což se dnes nedá říct o Rusku, které od války napadlo mnoho státu, stála podpora zločince Stalina dodnes.
  Němec je pro mně dnes daleko více přijatelný než Rus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Od války je Německé území obsazeno spojeneckými vojsky.
   US-Army je tam zárukou udržení kontroly nad nyní opět
   nejmocnějším státem Evropy s 90 miliony obyvatel.
   Německo je nejbohatším státem EU a skrze vlastnictví výrobních prostředku států východní Evropy i ovládá mnoho zcela na sobě závislých státu - včetně ČR. Ano ,dnes se nezdá že Německo je agresivní. Proč ale podporuje řadu neziskovek i v ČR které se snaží přepsat historii a výsledky války ? A co ty pokusy
   využít k změně poválečných poměrů prdelky jako jsou TOPiči,Lidovci,STAni a kluci z ČT ? Proč to finančně podporují ?

   Smazat
  2. tomasi, zapomněl jsi na Rusko to cca 160 mil. obyvatel a jeho zadluženost je podstatně menší než si myslíš. To nelze napsat o Německu.

   Smazat
  3. Německo podporou chorvatských ustašovců, bosenskych džihádistů a kosovsko-albánských mafiánů byla hlavním architektem posledních balkánských válek!!!

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. P. Dvořák, ano Německo politicky a finančně podpořilo rozdělení Jugoslávie v roce 1991. To jejich strategie, rozhádat Slovany.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 8. Bla bla bla...snúška kravin. A největší je ta, že by bylo Československo, kdyby se bránilo bylo označené za agresora. To je teda názor hodný Chocholouška. Zase někdo, kdo obhajuje zbabělost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kasteláne, ale to je pravda. Tuhle kličku si vymyslela Anglie s Francií. Chtěli mít zajištěný mír a nějaké Československo je v podstatě nezajímalo. To se ovšem děje stále např. Kosovo vs Srbsko. Ovšem za příčinu války bych označil versailleskou smlouvu. Ta Německo ožebračila totálně stejně jako Rusko.

   Smazat
 9. Kasteláne, zkuste bojovat dnes! Proti komu(zbraněmi)? Proti Rusům, NATO? Koho spojíte? Vžijte se do situace tehdejších lidí. Koho kdo zradí, Vláda, západ, východ?

  Nejsme v podobné situaci?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se, že jsem to nedal z rozčilení pod vlákno.

   Smazat
  2. No mě jde hlavně o to tvrzení, že bychom byli považováni za agresora. To by nemohlo před mezinárodním tribunálem projít, je to nesmysl.
   Dnes je samozřejmě jiná situace, dnes nás zatím nikdo nenapadá ani nám nechce ukrást území (teda aspoň zatím)

   Smazat
  3. Kasteláne, jsme již postaveni do bloku, jako za protektorátu, toho jste si nevšiml?

   Smazat
  4. Kastelan
   To území nám už bylo dávno ukradeno. Jen nás zatím nikdo nevyhání, protože jsme potřeba jako levné pracovní síly, jelikož roboti jsou pořád zatím ještě dražší než my.
   Podle Němců nám to území ani nikdy nepatřilo, máme ho od nich jen propůjčené jako léno. Žádný Němec vám to do očí neřekne, ale většina z nich si to myslí, protože je to tisíciletá německá tradice. To ONI nám přece "povolili" mít vlastní knížectví či království. Ale samozřejmě pod kuratelou jejich císařů, führerů nebo kancléřů.

   Smazat
  5. Kubrt, ta historie je trochu jinak.
   Germáni nemají tak bohaté dějiny a mocnářství.
   To došlo až později.

   Smazat
  6. 19:26
   Tak srovnáváte zase nesrovnatelné. Protektorát byl trochu cosi jiného. Nebo snad víte o nějakých popravách, koncentrácích, střílení lidí?
   To že bychom se měli bránit pomalému poněmčování je jasné, ale tady zase narážím na tu připosranost naší vlády a zaprodanost našich opozičních stran. S tím ovšem já jako občan mohu dělat jediné. Apelovat u svého okolí na zdravý úsudek a volit ty správné lidi. Nic jiného se momentálně dělat nedá. Já jsem do EU nechtěl, bohužel polovina našich občanů tam strčila hlavu dobrovolně. Snad už ti, co hlasovali pro, trochu prohlédli o co jde.

   Smazat
  7. Kasteláne, v čem je to jiné? Že se to neděje ve jménu Německa? Jistě, ani vojáci zde zatím nejsou. Zkuste se ozvat proti NATO! Copak nemáme nové politické vězně? Že se nepopravují? Zatím, ještě nejsme v této fázi.

   Dnes se postupuje sofistikovaněji, zatím.

   Smazat
  8. Dnes se zavírá za malování tikadýlek a za výzvy k podřezání prezidenta se vlastně nic neděje.
   Trestně se stíhají nepohodlní lidé celá desetiletí a když jsou zproštěni viny, nikdo se alespoň veřejně neomluví.
   Zodpovědní státní zástupci se podílejí na výrobě falešných důkazů. Soudci jak bysmet.
   Už tohle naznačuje, kam tahle země směřuje.
   Vracejí se majetky které spadají pod Benešovy dekrety.
   O podobné průlomy jsou snahy i v EU parlamentu.
   To je návrat ke zpětné fašizaci naší země.
   Už vlastně dnes jsme opět v područí nadnárodních německých společností.
   Naši politikové lezou do zadku kdekomu kdo zaplatí.
   Krev našich dědů proměňujeme za almužnu.
   Kde je naše hrdost.
   Potomci Husa a seserou se před pytlíkem plným desetníčků.
   Velebnosti ............

   Smazat
 10. Neotravuj zase s tím Ruskem, trapný přemřelo. Tebe se to netýká, ty už máš v sobě ten Pfizer, jak ses holedbal (máš v sobě leda to velké ho.no), tak stul pysk, diagnostikovaný DEBILE.


  9 evropských států pozastavilo očkování kvůli "záhadným" úmrtím

  Evropská unie:
  V české republice je doloženo 11 případů úmrtí, které nastaly po aplikaci vakcíny, ale my budeme hrdině očkovat nadále klidně přes mrtvoly.

  Mezi vznikem sraženin v krvi a úmrtím se prý neprokázala souvislost. Jak velký ti "odborníci" podvodníci dostali úplatek, že naprosto jasnou věc zpochybnili? Pak se nelze divit, že lidé takovým šarlatánům přestávají věřit.

  Zdroj: https://cnn.iprima.cz/devet-statu-pozastavilo-ockovani-astra...

  OdpovědětSmazat
 11. Jsem zvědav jestli to výročí štavá, protinárodní, dezinformační neČT zítra připomene.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:29
   Už dnes připomněla výročí okupace ČT.

   Smazat
  2. Protože jsme ji donutili a vedení ČT začíná mít strach. Doba se mění!

   Smazat
 12. Napiš jméno a adresu, anonyme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nenapíše. To je jako kdybyste červa nutil, aby vylaz zpod kamene.

   Smazat
 13. Mění se jen letopočty, názvy a ideologie, ale národy a lidé zůstávají stejní. Němci jsou stejní už více než 1500 let a nikdy tomu nebude jinak. V raném středověku nám vládla germánská Francká říše, potom Svatá říše římská národa německého, nakonec Třetí říše a teď nám vládne Evropská Unie, neboli Evropská říše národa německého. Protože Germán je patologický uchvatitel. Ostatně, Angličané se svou bývalou koloniální říší jsou taky Germáni a neokoloniální Američané z větší části také.
  Kdyby dnešní Němci žili před 80 lety, tak by na klopě místo odznáčku Evropské Unie nosili odznak s hakenkrajcem a chodili by v uniformách SS nebo SA, stejně jako jejich otcové a dědové. Merkelová před 35 lety hrdě nosila uniformu východoněmecké komunistické FDJ a teď chodí v liberální "uniformě" EU. Ale před 80 lety by nejspíš byla BDM-Reichsreferentin v Hitlerjugend.
  V horším případě by byla SS-Oberaufseherin v některém z koncentračních táborů. Schumacher se svou správnou árijskou fyziognomií by nejspíš byl Obergruppenführer Waffen-SS a místo aby hnil doma v posteli jako dnes, tak by nejspíš hnil v zemi někde v ruských stepích.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kubrte, máš pravdu a jen jsem se zasmál, když jsi zmínil Árijskou rasu :-) Árijci určitě nejsou blond s modrýma očima: https://www.dotyk.cz/magazin/kdo-byli-arijci-30000120.html

   Smazat
  2. reproduktor
   Tak samozřejmě, že to jejich "árijství" byl absolutní blábol vymyšlený už v 19.století, kterého se nacisti jen chytili, aby zdůraznili svoji nadřazenost na ostatními "podřadnými" národy.
   Podobně jako mnozí lidé u nás se dnes považují za Kelty, aby se odlišili od z jejich pohledu podřadného slovanského živlu. "Nené, my nejsme takový póvl jako vy Poláci, Ukrajinci, Rusové nebo Jugoši, my jsme přece Keltové, my jsme něco víc!" Kulový. Těmto lidem bych doporučil, aby si nechali udělat DNA testy o původu. Mnozí by byli asi nemile překvapeni.;-)

   Smazat
 14. Od "Neznámého" je to poněkud zvláštní požadavek.:-D

  OdpovědětSmazat
 15. Tak je fakt, že německá okupace, samozřejemě včetně Mnichova byla od Bílé hory tím nejtragičtějším momentem naší historie.
  Se statisíci mrtvými, zničenými rodinami a ztrátou 6 let života pro každého (kromě obdivovatelů německých nacistů samozřejmě).
  A když si člověk vzpomene na masírky našich médií s ČT v čele každé léto okolo 21. srpna, což je událost zcela nesouměřitelná, tak nezbývá než učinit závěr, že media a ČT s politiky demobloku, hlavloidy a kavárnou nejsou nic jiného než pátá kolona obživlých nacistů, která si s těmi s třicátých let nijak nezadá...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. heriot
   No, však taky není divu, když nás za tohoto protektorátu z ČT vychovává zase člověk příjmením Moravec, stejně jako za prvního protektorátu.;-)

   Smazat
  2. Když sleduji Německou ZDF či ARD tv stanici, kde mimochodem stále dokola dávají dokumenty z dob nacismu společně s Hitlerem, tak si říkám ..... kdy? Ovšem všechny komentéře označují za viníky všech zvěrstvech nacisty. Žádní Němci, prostě nacisti.:-) Němci za nic nemohli.

   Smazat
  3. 19:40. Přesně. A tak je tomu i u nás. Lidice nevypálili Němci, ale nacisti...

   Smazat
  4. reproduktor
   No samozřejmě, Němci jsou ti mírumilovní. Těch 92% německých voličů, kteří při volbách v roce 1933 dostali nacisty k moci, to udělali prakticky jen z čistého a jim vrozeného dobráctví. Ty desítky milionů Němců, kteří potom byli dobrovolně členy nacistických organizací, tam byli pouze z charitativních důvodů.
   A pokud byl Němec v armádě nebo v SS, tak zásadně střílel jen do vzduchu. Prakticky co Němec, to svatý člověk.

   Smazat
 16. Blbečku Unknowne , jsi tupé hovádko zblblé proturuskou propagandou, ty úchylný, prolhaný idiote!!! Ten rozdíl je naprosto jasný , v Moskvě nebo v Petrohradě je otevřená ekonomika a tam si můžeš jít večer do kavárny nebo do hospody a tady budeš blbečku večer smrdět doma , zavřený jako v kriminále a ještě hodně dlouho, kriple prolhaný a hnusný!!!

  OdpovědětSmazat
 17. V Německu žádné protičeské nálady nejsou,takže bych byl také zastáncem nerozdmýchávat nějaké protiněmecké nálady. Znám Německo dobře, jak na západě, či východě a opravdu obyvatelé v Německu mají jiné problémy, než je Česká republika! To jenom nějací hlupáci od "Sudeťáků" ,což je marginální počet a u nás jde také o jakousi politickou "onanii" , kdy si někdo honí politické body na "německé otázce" , která je vyčpělá a nezajímavá!! Ani v Bruselu se nic nestane, protože na stávajícím mezinárodním právním poválečném upořádání nikdo nic nezmění!! Ten problém je v úplně jiné podobě , kdy nadnárodní koncerny si podřídili státy a tito "majitelé" vlastní v České republice cca 70% ekonomiky a je jasné, že ten kdo vlastní, tak ten velí!! Takže bych nezaměňoval mezi "německým" a systémem, který už není "kapitalismem" , nýbrž nějakou formou "finančního feudalismu", kdy také končí "svoboda", svoboda projevu, demokracie,svobodné volby, protože kdo má ty "správné" peníze , tak má pravdu a moc!! Už zde nemáme "svobodná" média a to je základ "demokracie" , ale celý problém je na delší rozbor a na ten tady není prostor!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hodný člověk
   To máte jistě pravdu. Jen bych doplnil, že se ale pořád jedná o "německý finanční feudalismus". Německo se poučilo z těch dvou prohraných válek a stejně jako již před ním Japonsko vsadilo na sílu peněz, místo síly zbraní. Německo je zatím ještě bohaté, protože na něj pracuje půlka Evropy. Ale nebude vždycky bohaté, stejně jako už není bohaté Japonsko, které je nejzadluženější zemí na světě a jeny tiskne jako divé. Podobně to dopadne i s Německem a bohužel i s celou Evropou, protože, která je tristně nekonkurenceschopná ostatnímu světu. Zatím to ještě furt jde, ale těžké černé mraky už jsou blízko za obzorem.

   Smazat
  2. Mýlíte se, revize Benešových dekretů je míněna zcela vážně a má podporu evropské komise... Je to otázka času... I Němci žádají změnu, naposledy jsem takto slyšel mluvit europoslance Petera Jahra z CDU. Nazdar!

   Smazat
  3. Vážený pane doktore, revidovat Benešovi dekrety nelze, to by se muselo změnit celé právní poválečné uspořádání. Najdu materiály , které k tomu problému mám a dám je sem , aby si je mohl každý přečíst!! To nejde o Benešovi dekrety , ale teprve v roce 1954 SRN uznala a právně zakotvila odstoupení všech území a majetku, který zde byl a zároveň se zřekla jakýchkoliv požadavků! Pokud vystupují v EU nějací poslanci, je nutné právní akty vyhledat a poslance právně umravnit.

   Smazat
  4. Komentáře k Druhé světové válce a událostem souvisejícím.

   Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA.
   Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Sužoval se myšlenkou, že Anglie se třeba neubrání Němcům v bitvě o Británii v roce 1940, protože sám zdržel zbrojení v rámci �mír za našeho života�. Anglii chyběly zbraně všeho druhu jeho vinou. Jednal na základě léčky, kterou mu nastražili Němci pomocí exponentů německé menšiny v Československu, Henleina a druhů, kteří jednali dle směrnic německé vlády, že chtějí mír a mírové řešení.
   Anglie se zasloužila po první světové válce o odsun řecké menšiny z Turecka do Řecka na základě Lausanské smlouvy mezi Řeckem a Tureckem z roku 1923 (Treaty on Exchange of Greek and Turkich populations, January 30, 1923, 32LNTS 75). Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
   Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřejmé, že Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.
   Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
   Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat proti vlastním zájmům.
   Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.
   Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války. Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci, neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

   Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý majetek. Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.

   Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

   Smazat
  5. Já to hledat dále nebudu, ale je zde číslo protokolu z roku 1954 a tam je přesně napsáno,jaké jsou právní ujednání ohledně majetku odsunutých Němců. Já si myslím, že některé ty kauzy jsou bohužel tak složité , protože v rámci roku 1989 a revoluční euforie, byla některým Němcům nevráceno občanství ČR a tam je ten problém! Jinak odsunutí Němci nemají na žádný majetek právo a takové právo nikdy nezískají, bez ohledu na Benešovi dekrety.

   Smazat
  6. Vážený pane doktore Davide , příslušný předpis a dohodu jsem našel, ale je hrozně rozsáhlá, tak to zadejte nějakému svému asistentovi, aby se v tom probral! Samotného by mě zajímalo, jak se na to dneska právník z hlediska mezinárodního práva bude dívat! Ale vážený pane, jsem bytostně přesvědčen, že se možná budou konat nějaké právní kravály v EP v Bruselu, ale to je asi tak všechno! Nedovedu si představit , že by se odsunutým Němcům něco vracelo! Možná by si mohli nárokovat nějaké "odškodnění" za útrapy při odsunu , ale i to je hodně nepravděpodobné !! Jenom bych připomněl stále platné právo ČSR, kdy záměrné usmrcení osoby německé národnosti na území ČSR od 15. března 1939 až do 28.října 1945 není trestným činem a není stíhatelné!

   https://www.dipublico.org/111134/convention-on-the-settlement-of-matters-arising-out-of-the-war-and-the-occupation-bonn-26-may-1952/

   Smazat
  7. Odsunutí Němci dostali po svém příchodu do Německa docela slušné peníze do začátku nového života.

   Smazat
  8. Nesouhlasím, tlaky na Benešovy dekrety, jsou vidět i u nás. Černoprdelníci v čele a ostatní opozice se vystavují na sjezdech sudeťáků. Bratří se spolu. Copak to nevidíte?
   U nás se znevažuje odsun německého obyvatelstva a vydává se to neli za zločin.
   Salámek se krájí postupně. Kdo stojí v kouťě, dopadne jak nekňuba.
   A v téhle pozici se dnes nacházíme.

   Smazat
  9. Pane Dvořák: za což my se zřekli reparací!

   Smazat
 18. Co je opravdu blbé ,až trapné, kdy jsou němečtí okupanti z roku 1939 zásadně v médiích nazýváni "nacisty", což je v pořádku, ale to nás tedy v roce 1968 okupovali "komunisté" z pěti států a nikoliv "Rusáci" , jak se nám snaží vnutit patologické rusofóbní nálady v médiích!! Kdo si dnes v médiích nekopne do Rusů , tak není in a nemá "úřední" postup!!! Jak u nás v padesátých letech, kdy zase začne "udávání" a jiné kratochvíle?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dekuji vojákům Varšavské Smlouvy za to že zpomalila rozkradení našich šachet. Za krásné dětství a za to že jsem republice vychoval dvě inženýrky.

   Smazat
  2. 1968-žádný"obrodný"proces a socialismus s "lidskou tváří"-ani náhodou.Zde se připravoval tvrdý nástup kapitalismu.A to v SSSR věděli a v kontextu doby tuhé studené války to samozřejmě nemohli připustit-druhá strana se chovala stejně.Takže kdyby sem nevstoupila vojska z východu,měli bychom zde český "lumpenkapitalismus"o 20let dříve-no potěš koště!

   Smazat
 19. Podle mého selského rozumu bylo bombardování Dráždan nelidské ale bombardování u Nás nejenom Prahy už tenkrát bylo USSA v pořádku a vidíme to všude -že jo USA -po Hitlerovi největší Zabiják na Světě-no a nyní Mudrlanti říkejte svoje Píčoviny!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vladimír
   Hitler byl proti USA úplnej břídil a lajdák.;-)

   Smazat
  2. Vladimíre, západní historici se shodují, že bombardování německých měst mělo mít psychologický efekt na obyvatele, až druhořadé byly vojenské cíle.

   Ke konci války bombardovali v dohodnutém východním sektoru jen konkurenční hospodářské podniky. Praha měla smůlu, že je neuměli najít v zástavbě.

   Smazat
 20. A dnes doc. Ziegler v rozhovoru připoměl 550 výročí úmrtí Jiříka z Poděbrad (22.3.). Poslední král z české krve...
  Vsadím vše, že v médiích se o něm a jeho významu zmínka neobjeví.

  OdpovědětSmazat
 21. 18:37
  Proč by ti měl psát adresu, na co si to hraješ, blbečku.
  Napsal PRAVDU, ty máš něco proti?? Ruský bordel je dostatečně znám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 20:10 Se bojíš ,že by jsi dostal vakcínu na blbost? Co :)

   Smazat
  2. Ta by mu nepomohla. Už je nemocný a na blbost není léku.

   Smazat
 22. Nelze počítat s tím, že Německo bude někdy jiné, než se chovalo v minulosti. Rozpoutalo v podstatě dvě strašlivé světové války a nebýt jaderných zbraní, zase by zabíjel ten jejich světovládný chtíč. Pořád něco melou o nás jako postkomunistické zemi. A co je Německo? POSFAŠIST. stát se vším všudy. Nejdřív si pozvou vypočítavou lidskou masu bez víz a mnohdy i bez dokladů a pak by to cpali do sousedních zemí. Jestli si pozvu někoho na hodování, pak to není slušné cpát ho k sousedovi. A tak by se dalo pokračovat. Hnus, velebnosti.

  OdpovědětSmazat
 23. Nikdy nesmíme zapomenout že Německý fašismus vraždil a znásilňoval milióny evropanů.

  Rudá armáda nesla největší tíhu druhé světové války a osvobodila většinu evropy včetně ČESKOSLOVENSKA.
  Spasibo za pobjedu Ruskije braťušky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To radši neříkejte, nebo vás havlérka za to ukřižuje. Protože chválit Rusko se dnes rovná vlastizradě, jelikož už zase frčí Deutschland, Deutschland, über alles.;-)

   Smazat
  2. Za slovy Marcela plně stojím.
   Jen mě mrzí dnešní postoj Poláků.
   Raději si nechají rozrajtovat zemi US Arny.

   Smazat
 24. Západní státy chtěli otevřít Mnichovem cestu Německu na východ a dát mu české zbraně a to jsme měli my zaplatit vyhubením, my a Poláci, a Poláci nám jako vždycky vrazili nůž do zad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cholera jasna! Jenže to Pšonci tak úplně neodhadli, tak to potom schytali od svého německého kámoše ne nožem, ale rovnou mačetou.
   Poláci holt už jsou takoví popletové. V roce 1919 například Rusku ukradli kus Maloruska a Běloruska. Což jim Rus v roce 1944 hezky oplatil, když se z druhého břehu Visly v klídku koukal jak Němci topí v krvi to jejich varšavské povstání. Teprve potom je milostivě osvobodil, protože se přes ně potřeboval dostat do Berlína. A to ukradené území si vzal zase zpátky.

   Smazat
 25. Teď má problém EMA , protože je jasné , že pochybila a bude se potýkat s propadem důvěryhodnosti, což je u posuzování léků a léčivých přípravků a vakcín ta nejdůležitější devíza!! Jasně také přijde obvinění z hypotetické podpory od výrobců ve formě provizí a jiných korupčních podpor!! Nijak bych se ani nedivil, protože kde jde o prachy , jde morálka a nějaké lidské "chápání" i když jde o léky , stranou!! To se jedná také o komisi EU a můžeme pokračovat na národní úroveň , Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL!!! Můžeme si myslet o prezidentovi Zemanovi co chceme, ale má pravdu!! V okamžiku kdy EU hanebně selhala a nezajistila dostatek vakcín a přímo tak ohrozila občany ČR na životě , je nutné se ihned postarat o adekvátní náhradu, což jsou v tomto případě vakcíny z jiných zemí, Ruska a Číny, eventuelně dalších výrobců!!! A zde je na vině také vláda, premiér Babiš a ministr Blatný, který nevím z kterých pohnutek chtějí blokovat nákup vakcín z Ruska a Číny!! Očkovat je nutné a orgány EU je potřeba popohnat k soudu , aby se odpovídali ze svého selhání , protože to není náhoda, to je pochybení konkrétní osoby

  OdpovědětSmazat
 26. Astra Zeneca je vadná vakcína, o tom není pochyb! Nevím jak, nejsem odborník, ale už 14 států jí zavrhlo, neočkuje s ní a Švýcarsko jí vůbec nepovolilo! Tak nevím koho a co chrání Blatný a SÚKL, spíše si chrání provize a budou tvrdit , že je AZ způsobilá vakcína, když si to již 14 států nemyslí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krom ruské a čínské vakcíny budou obhajovat ty ostatní.

   Smazat
 27. V té době 1938 a 1939 nás celý svět litoval a byl s námi (jo celý svět asi ne, někde moc nevěděli, kde nějaká Czechoslovakia se vyskytuje). To je vidět i v mnohé literatuře z té doby, zmínky o našem zabrání...

  Podobně v 1968, i když ty představy byly asi dosti přehnané a zkreslené, spojené se vzpomínkou na okupaci německou...

  Jaký je ve světě dnes náš imidž?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rok 1968, byl s tichým souhlasem USA.
   Bylo to přiznáno.
   Nikdo nás nelitoval.
   Komedie v tisku.

   Smazat
  2. Imidž?
   Zaostalá rozvojová země, na úrovni bývalÿch kolonií.

   Smazat
 28. To co se stalo jde vrub imperialistům z VB. Kteří tak chtěli otevřít cestu na zničení prvního socialistického státu na světě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:50 Ano,přesně tak.Takzvané "západní demokracie"doufaly především ve válečný konflikt mezi Německem a SSSR v panické hrůze před socialismem.Celá 30.léta všemožným způsobem podporovaly Hitlera,takže mají velkou zásluhu na rozpoutání 2WW,a ještě mají tu drzost z toho obviňovat Sovětský svaz.To paní autorka eufemisticky nezmínila.Na toto téma doporučuji k přečtení knihu N.V.Starikova -Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina.

   Smazat
 29. Přidám se zde k lidem,kteří jasně hovoří o cílené podpoře "západu" Hitlera proti SSSR už od roku 1933 a tato podpora trvala až do roku 1944 a jsou o tom důkazy!!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.