Reklama

pondělí 8. března 2021

Mezinárodní den žen - včera a dnes

Stanislava Kučerová
8. 3. 2021  ČeskéNárodníListy

Mezinárodní den žen patří u nás mezi celostátně významné dny, v posledním úseku dějin od r. 1989 se tak děje od roku 2004. MDŽ má za sebou již dlouhou historii.Souvisí s mezinárodním dělnickým hnutím, které nastoupilo do dějin s industrializací společnosti na přelomu 18. a 19. století. Zahrnovalo řadu akcí a programů k zlepšení pracovních podmínek a k spravedlivějšímu odměňování práce. Zpočátku se hnutí projevovalo živelně, od poloviny 19. stol. organizovaně. Postupně se k němu přidalo i ženské dělnické hnutí. Stalo se, že na popud socialistů se o nedělích koncem zimy v roce 1908 scházely na manifestacích v New Yorku švadlenky, dělnice oděvního průmyslu. Halasily za volební právo a za lepší podmínky a odměňování práce. Dne 8. března vyvrcholily jejich manifestace velkým veřejným shromážděním. Akce získala do daleka živý ohlas a na podporu solidarity s účastnicemi a jim podobnými aktivistkami ženského hnutí na celém světě navrhla ten den jako den boje za ženská práva známá socialistická revolucionářka Klára Zetkinová. Bylo to r. 1910 a živý mezinárodní ohlas pokračoval. Uvedený den se veřejně oslavil již r. 1911 v Německu, v Rakousku-Uhersku, ve Švýcarsku a v Dánsku. V Rusku se manifestační ženský svátek konal po prvé r. 1913. Mimořádný význam získal v Petrohradě, kde r.1917 otevřel vlastně únorovou revoluci. Začala tím, že tam ženy demonstrovaly proti hladu, proti válce, proti carismu. Pak ovšem přišla ještě revoluce říjnová. V porevolučních letech v SSSR byl MDŽ příležitostí podat přehlídku úspěchů sovětských žen při budování nového řádu, za druhé světové války pak i příležitostí ukázat podíl žen na heroickém vítězství nad fašismem. Mezinárodní ustavení MDŽ vyhlásila OSN r. 1975. Za „studené války“ byl MDŽ využíván propagandou Sovětského svazu a blokem socialistických zemí kolem něho.


Den matek

V nově vzniklém Československu po 1. válce světové byl MDŽ od r. 1920 přijat jako projev solidarity se ženami všech zemí a všech režimů, jako výraz podpory k dalšímu rozvoji demokratických žen celého světa. Jako potvrzení vzájemnosti s miliony žen celého světa a s jejich úsilím domoci se základních lidských práv. Význam solidarity podtrhovala i skutečnost, že Československé ženy měly od počátku nového státu rovnoprávnost se zřetelem na všeobecné přímé volební právo. Bojovnice za volební právo žen, sufražetky, nebyly ve všech zemích stejně úspěšné. Např. ve Švýcarsku ženy přicházejí k volbám až od r. 1971.

Nedlouho po vzniku Československa byl mezi jeho významné dny přijat Den matek na oslavu výsostné hodnoty mateřství.

Historická paměť učí, že se lidé od počátků svých dějin cítili jako „děti matky Země“ a své lidské matky ctili jako zdroj a záruku své existence, sebezáchovy a rozvoje. . Ona dávala potomstvo, ona pečovala o děti od narození do dospělosti, ona bděla nad výživou, nad péčí o domácnost, o zdraví, o zvyky a tradice. Bez ní by nebylo lidského života. Polyteistická náboženství měla bohyně plodnosti a rodiny, starověk udílel pocty matkám, mateřství. Středověk zavedl mariánský kult a v Anglii od 16. stol. slavili „mateřskou neděli“. Novověk objevil mezi různými lidskými právy i práva matek. Ta idea se v USA zveřejnila r. 1907 a tehdejší president USA W. Wilson prohlásil Den matek r.1914 za celonárodní svátek.

U nás byla oficiální oslava mateřství zavedena r. 1923 zásluhou Alice Masarykové, společensky velmi angažované dcery pana prezidenta. A Den matek byl slaven s city lásky a vděčnosti především ve školách. Pořádaly se besídky, akademie, recitovaly se nezapomenutelné verše Nerudovy, Sládkovy (později i Seifertovy), zpívala se jejich zhudebnění např. K. Bendlem nebo J. B. Foerstrem či J. Křičkou. Byl to svět nevýslovného dojetí z krásy a lásky. Mám v albu kartičky, které se ve škole rozdávaly. Každý rok jiná, ale vždycky s obrázkem jabloňových květů a s řádkem, na kterém se dětským písmem podepisovalo přání všeho dobrého milované mamince. Ty kartičky s barevnými obrázky a s verši vydával Zemský odbor ochrany matek a dětí.

Rok 1948 se svým Vítězným únorem vytlačil Den matek ze seznamu významných dnů státu. Slavil se jen Mezinárodní den žen. Pak přišel Listopadový převrat r. 1989. Ten Den matek opět vrátil a jeho oslavu obnovil. V některých zemích jsou oba Dny spojeny.

V zájmu rovnosti mužů s ženami byl vyhlášen i Den otců. Po prvé se slavil na popud potomků, kteří chovali otce v úctě a lásce v USA r. 1910. Byla to akce na poděkování a projev vděčnosti otcům, kteří se starali a starají o rodinu a pečují o děti. V krajních případech dokonce zastupují nepřítomné matky. Nelze mít námitky. Vedle „mateřské řeči“ máme v kulturní tradici přece též „otcovský dům.“ A mohli bychom opět pořádat cituplné besídky a akademie, vždyť i o otcích máme mnoho krásných veršů Nerudových, Sládkových, Seifertových a jiných. ...Den matek se slaví druhou neděli v květnu, Den otců 3. neděli v červnu. Asi by stálo za to uvažovat i o společném Dni rodičů, o Dni Matky a Otce.Ženská otázka


Vztah muže a ženy je problém prastarý, starý jak lidstvo samo. A „stál mnoho inkoustu“, řekla Simone Beauvoirová. Mohli bychom sledovat úlohy a význam muže a ženy ve starých mýtech, v mytologiích polyteismu i monoteismu, v zobrazení a charakteristice matriarchátu a patriarchátu. Máme obsažnou a výstižnou vývojovou hypotézu o uspořádání a řízení společnosti od nejstarších dob, jak ji podal švýcarský historik starověku, právník a antropolog J. J. Bachofen a jak ji dále rozvinul B. Engels. Hypotéza ukazuje vývoj společenství lidí od primárních přirozených základů daných mateřstvím a matrilineární linií, od Matky. K nim přistupuje dlouhověká tvorba prvků a součástí tak zvané 2. přírody, tvorba Prométheovských hodnot materiálního pokroku. A vzniká a roste majetkové vlastnictví, soukromé vlastnictví, a to vzniká od Otce. Otec se stává nejen hlavou rodiny, ale i rodu či kmene. Stává se vládcem. Vládne i ženě. Matriarchát je vystřídán patriarchátem. Nekonečné bohatství rozmanitostí lidských dějin na planetě Země nás nutí omezit předmět svého zájmu a zůstat v nové době, která staré otázky a problémy nově otevřela.

Konec osvíceného 18. století přinesl lidstvu revoluční ideál demokracie a trojici povznášejících hesel vzrušující trvalé inspirace - Volnost, Rovnost, Bratrství.

Od těchto hesel se odvozují emancipační ideje boje utlačených národů za svobodu. Od nich se odvozují i nápravná hnutí utlačených vrstev společnosti, i hnutí žen.

U nás tvoří ženské hnutí součást národního obrození. Emancipační ideje šíří buditelské spisovatelky vlasteneckého národního povědomí, M.D. Rettigová, Božena Němcová, Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská a další. Jde jim především o sebepochopení ženy a o její vyšší vzdělání. Jeden z buditelů, K. S. Amerling (1807 – 1884) buduje vzdělávací ústav jménem „Budeč“, hlavně od r. 1848. V dívčí výchově vykonal průkopnické dílo. E. krásnohorská dovršuje své vzdělávací úsilí r. 1890, založením dívčího gymnázia „Minerva“. Je to první dívčí gymnázium nejen u nás, ale v celé střední Evropě.

Autoritou pro české feministické hnutí se stal koncem 60. let 19. stol. anglický pozitivistický filosof J. St. Mill (1806 – 1873). R.1851 vydal spis „Poddanství žen“, v kterém na základě vlastní zkušenosti z nedávno uzavřeného sňatku kritizuje za svou manželku zákon, který uvádí ženu do naprosté závislosti na muži. Muž rozhoduje o jejím majetku i o jejím jednání. Ona je odsouzena jen k ustavičné poslušnosti. Vládne mužova moc a síla, žena upadá do otroctví.

T. G. Masaryk četl Milla se svou snoubenkou Charlottou v Lipsku r . 1876, když se tam sešli jako dovršitelé svých studií. Oba se zrušením „poddanství žen“ souhlasili. Pro T.G. Masaryka to byla součást modernizace společnosti, na níž začal pracovat od 80. let. Jeho manželka pak pořídila překlad Millova spisu pro Ottovu ženskou bibliotéku. Oba byli spojeni svým rovnocenným intelektuálním i citovým vnitřním životem, bylo to „manželství duší“, jak si Masaryk přál.

Kulturní přerod v naší společnosti nastal koncem 19. století. Z bohaté myšlenkové činnosti vyčnívají díla Masarykova a Šaldova. Ale v souvislosti s feministickou tématikou uveďme

básnickou sbírku Josefa Svatopluka Machara, „Zde by měly kvést růže“ (1894).

Machar byl jako básník mluvčí generace, sociálního protestu, perspektivy budoucnosti, povznesení nad nespravedlnost, ubohost, malichernost a nízkost přítomnosti. V uvedené sbírce jde o 9 dramat ženských duší, na moderním sociálním pozadí zbavených práva na vlastní osobnost, na pravdivé sebevyjádření, na pochopení a lásku. Poesie se tu ocitá v blízkosti publicistiky, brojí proti nadvládě a proti falešným autoritám. Název jedné z básní je vskutku výstižný: „Otrokyně otroka.“ Spojuje se tu emancipace dělnictva a emancipace žen.

Příběhy žen a jejich často neutěšených osudů sledují i moderní spisovatelky jako R. Svobodová, B. Benešová, M. Majerová a řada dalších. Jde tu vesměs o požadování rovnosti žen s muži. Nikoli však formou„zmužštění žen“, nikoli jejich jednostrannou výchovou podle mužských vzorů. Jde tu vesměs o požadavek rovnocennosti při respektu rozdílnosti. Jde tu v prvé řadě o rovná práva na vědění, poznání, vzdělání.

Redukci poslání ženy na péči o domácnost jsem jako studentka ještě sama zažila. Nejeden známý mých rodičů se divil, že se hlásím na gymnázium. K čemu jí bude maturita? Stejně se vdá. A mí spolužáci mi k mikulášskému dárku přibalili pár veršíků z téže oblasti: „Četla knihy, psala básně, znala sbírky brouků. A když pekla první buchty, zapomněla – mouku.“Antikomunismus a ženská otázka


Ve veřejném prostoru jsme denně svědky ideologické tendence v zájmu vlivu a moci. Nápadné jsou zejména popřevratové změny.

Strategie nových mocenských elit po každém převratu vede k negativnímu posuzování minulosti. Velmi neblaze působí, když nová moc nedbá kontinuity kladných hodnot kulturního vývoje národa a likviduje je jen proto, že v minulém režimu měly uznání a zastání. To se vztahuje i na moc, která se u nás ustavila po převratu 1989. Popírá minulost nejen pro její nedostatky, ale znehodnocuje i její kladné ideály, vzory a tradice. Usiluje přepsat paměť národa. Jen opak tradovaných dějin je podle ní jedině správný, pravdivý a lepší. To se týká celé české minulosti i s obrozením a vznikem Československa. Nejsoustavnějším terčem kritiky je ovšem předchozí režim.

Na období státního socialismu nenacházejí přepisovači dějin ani nit suchou. To se přirozeně týká i interpretace Mezinárodního dne žen.

Pamětníci mohou dosvědčit, že v nedávné minulosti šlo o skutečnou rovnoprávnost žen prostřednictvím jejich zapojení do společenského produktivního procesu, osvobozením od nepřestajné péče o dítě a o domácnost, která byla kolektivizována zřízením jeslí a mateřských školek. Mladá generace se o tom dovídala např. četbou spisku švédského modernisty A. Strindberga (1849 - 1912) „Studentka čili Novostavba.“ Programovou ideou tu bylo neoddělovat trvale profesně muže a ženu, společně je emancipovat jako pracující lidi rovných podmínek a práv pro tvořivé sebeuplatnění v nadosobním zájmu.

MDŽ byl po r. 1989 mediálně často zmiňován a degradován ve svém významu na pouhou záminka pro mužskou pijatiku. Prý stačilo dát ženám kytku karafiátů a pak je „oslavovat“ pitím alkoholu bez zábran a v neomezeném množství. A ten karafiát byl neodmyslitelně ztotožněn s MDŽ, haněn, tupen, posmíván. A přece je to prastará „Diova květina“ z čeledi hvozdíků, květina nádherných barev, vůní a otužilosti. Kytice ve váze dlouho vydrží, nevadne a neopadává. Je praktické rozdávat řezané karafiáty svázané do kytic. Karafiát si rozhodně nezaslouží, aby si nepřátelé socialismu na něm vylévali své pohrdání a svou nenávist.

Vzpomínám na MDŽ na svém někdejším pracovišti. Po každé jsem dostala miniaturní džbáneček moravské ručně malované folklorní keramiky. Mám jich celou řadu, tolik, kolik MDŽ jsem tam slavila. Tehdy jsme měli vychovávat budovatele společnosti. Po převratu se stal cílem podnikatel a jeho soukromý úspěch. Pamatuji se, jak školačky, dcerušky ze zámožných rodin, snily o tom, že budou dojičky a traktoristky. Po převratu chtěly být modelkami a celebritami.

Představitelé převratu 1989 veleli všechen pokrok minulosti zapomenout, překreslit a přepsat. Také zrušit jesle a mateřské školky, vrátit ženy do soukromého domova. Ty bohatší s chůvami a služkami, ty ostatní samotné nebo s babičkami. Neboť v tom prý spočívá svébytnost ženy a její svobodná nezávislost na společnosti. (O závislosti na muži se mluvit nebude.)

Moje generace usilovala o rovnost žen s muži při studiích, v profesích, ve funkcích. O rovnost sociální, ekonomickou, politickou. Dbaly jsme o obecně lidské znalosti, schopnosti a vlastnosti, v nich jsme nechtěly zůstávat pozadu. V žádném případě jsme nechtěly upozorňovat na svou ženskost nebo jí dokonce účelově využívat. Po převratu 1989 nastal protichůdný proces. V ženském světě se přestaly pěstovat přednosti ducha, do popředí vystoupily přednosti těla. Jeho atraktivnost, jeho svůdnost. Co pozornosti se na internetu věnuje výstřihům a rozparkům na odění modelek a celebrit, kolik se jich ukazuje v „sexy prádélku“, v bikinách i bez nich. Nepřehlédnutelné množství vnad a svůdnosti. A to má být dříve sledovaná rovnoprávnost? Intelektuální, sociální, profesní? Nestala se žena zase jen vybraným a vyzývavým pamlskem pro muže?


Závěr


Podle všech antropologických zřetelů se lidská bytost realizuje ve dvou modech: v mužském a ženském. Oba k sobě neodvolatelně patří, oba nezrušitelně vytvářejí lidskou podstatu. Člověk se vyskytuje v jednom nebo druhém modu, jejich spojení tvoří jeho celek. Logicky spojuje oba mody v jednotu pojem člověka. Pojem představuje soubor podstatných a obecných znaků. Každý z obou modů má kromě toho společného základu svá specifika, svá modálně specifická data, své specifické modální obecné a podstatné znaky. Jsou to znaky především biologické a eventuální další data , která na biologický základ navazují. Biologické znaky jsou trvalé a neproměnné. K nim přistupují specifika získaná v historii, data kulturně politická, charakteristiky společenské. Tato specifika jsou proměnlivá. Boj za rovnost a rovnoprávnost se týká obecného lidství, člověčství. Oba mody jsou si rovny jako části lidské bytosti. Podílejí se na jejích obecných povinnostech a právech. Nemá opodstatnění a smysl hledat rovnost pokud jde o specifika. Něco jiného je mužskost, něco jiného je ženskost. Ale to společné, co stojí výše a v čem jsou si oba mody rovny – je lidskost. Humanita.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

56 komentářů :

 1. Dobré. MDŽ beru jako emancipační svátek, profesní a společenský. Den matek jako rodinný, oslava mateřství.

  Chtěl bych ještě dodat, že za socializmu byly profese, kde ze zákona nebo podle zvyklostí nebyly ženy do pracovního poměru přijímány. A to ani tehdy, když na to měly kvalifikaci a jevily zájem. Ten zájem byl síce zřídkavý, ale odmítnutý. Důvody jsem chápal jen u některých profesí, tam to platí v určité podobě dodnes.

  Hodně profesí bylo a stále je svázáno s časem, který se musí profesi věnovat, a to při péči o rodinu jde jen velmi těžko. I tak mnohé ženy dosáhly velkých úspěchů a musely tedy projevit velký talent, pracovitost a odhodhodlání. Všechna čest a vše nejlepší k MDŽ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každá matka je žena. Ale každá žena nemůže být matkou. Jak se po revoluci razilo, žádné MDŽ ale pouze svátek matek stačí a to jen proto, že ho slavili taky komunisté(no Hitler s Evou možná taky slavili Vánoce a nic se nerušilo), bylo vůči ostatním ženám, nematkám velice sobecké!

   Smazat
  2. kutnohorský, považuji ženy Matky za důležitější aspekt svátků, protože jsou nositeli příštího. Neodsuzuji kariéru a emancipaci žen, jen ta morální a hlavně podpora finanční by měla být výrazná mezi matkou a ženou. Taktéž mezi otci a "bez závazků". Zde to bylo za "komoušů" lépe ošetřeno.

   Smazat
  3. Svátek matek je dobrý, ale matka je jasná a vždy byla oslavována, respektována, viz Matka Boží. Cti otce svého a matku svou...

   U žen všeobecně to bylo jinak. Ještě nedávno ženy neměly volební právo. Neměly právo spravovat svůj majetek, vydělávat mizerné peníze si mohly jen v tzv. "nízkých" profesích, nesměly podnikat, neměla právní ochranu.. Byla-li žena matkou, postaral se manžel a syn, když ne, měla velký problém. Hodnota takové osoby klesala k nule.

   Neobhajuju přeemancipované karieristky, ty se mi přímo hnusí, ale výkon některých povolání vyžaduje plné soustředění a celého člověka. U muže to je prosté a nejen, že mu rodina bez jeho větší péče roste (mnohdy založí i další), ale má od ní domácí full servis. To si žena dovolit nemůže.

   V Rusku mají den obránce vlasti, přitom ne každý muž je schopen tím obráncem být. To je jako s MDŽ. Ne každé ženě je dopřáno být matkou, a některé tím trpí celý život. Ale zato můžou být pro svou zemi velmi prospěšné. Navíc jsou "v systému". Jsou manželkami, tetami, dcerami, sestrami, přítelkyněmi, kolegyněmi...

   A buďme rádi. Jestli to bude s feminismem pokračovat dál, zakážou i MDŽ jako urážku žen.

   Smazat
  4. Nevím jak je to nyní, ale dříve byl výrazný rozdíl v daních mezi svobodnými a se závazky. Možná se to nyní řeší dávkami na dítě, porodným atd., což ovšem může být spouštěčem "výroby" dětí bez nutnosti zaměstnání. Hotovost ihned, stát se později postará.

   Smazat
  5. M.Povolný, myslím, že ty daně by byla možná dobrá volba. Jenže nejsem si jistý, jestli by množící stanice zredukovali činnost, protože příspěvek na děti musí dostat. A tenhle stát do určitě svoje prachy vybere i teď, když je spousta živností v úpadku.

   Smazat
  6. Žádné svátky žen už se slavit nebudou. Teď už se budou slavit jen svátky nebinárních lidí a podobných deviantů.;-)

   Smazat
  7. J.J.- pokud si to dobře vybavuji, svobodní zvýšenou daň, ženatí neutrální, do tří dětí zvýhodněná. Možnost děti "dělit" nebo převádět mezi manžely. 4 a další už výhody až tak nepřidávaly. Jsou někde tyto daňové předpisy ještě k nahlédnutí?

   Smazat
  8. PS. přídavky by rodič nedostal v příslušném měsíci za "áčko", dnes i neregistraci na MPSV.

   Smazat
  9. J.J.8. března 2021 9:03, mohl byste vyjmenovat profese, které byly za komunistů, ze zákona, ženám zakázány? A který že to zákon zakazoval? Zakázáno ze zvyklosti? Málem a oxymorón, že. JiH

   Smazat
  10. Děkuji za přání k MDŽ, pěkně se zmastím, jako každý rok.

   Smazat
 2. Opět hezký článek od paní profesorky. Jen malá poznámka k jednomu odstavci. Všude ve světě se brojí proti proti fotkám polonahých žen v reklamách hlavně aut, kde takto oděná žena k autům prostě patří. Proto jako protipól je mi nejapné, když se polonahé ženy svými foty přímo neustále vnucují. Navíc třeba takové ojetini Jako je Bendová, Krajinová, Verešová... padesátileté ženské, v jejíchž věku přijela Babička na staré Bělidlo. Kdyby u těchto žen převyšovala příroda nad umělotinou tak snad. Rád se na krásné mladé(přírodní)ženy podívám. Jsou to paradoxy. Zakazování a vnucování. Jinak všem ženám přeji vše nejlepší k svátku.

  OdpovědětSmazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 4. Manipulante Jakube Jando!
  reaguji na tvůj starší příserek pod článkem: "Vědec a polické školení mužstva o Sputniku" z 6.3.2021, čas 12:41 (který jsem si, bohužel, přečetl až dnes).

  S radostí konstatuji, že jsem se zmýlil, když jsem napsal, že větším nebezpečím pro lidstvo, než prostý blb, je inteligentní blbeček. Leč trapně jsem to, ve tvém případě, přestřelil. Inteligentní blbeček by totiž pochopil, že oním archívem mám na mysli svou mysl, paměť. Ostatně jsem ti to nepřímo napsal, že ta tvá slavná "archivace", která tě tak rozběsnila, až jsi ztratil glanc, není nic jiného, než moje paměť. Že tvá mysl, kultivovaná pohadrákovým školstvím, není schopná chápat metafory, je smutný fakt, ne však můj problém.
  Jediné co jsem udělal, bylo, že jsem se na NR doroval zpět v čase do prosince 2020 (kdy, jak jsem si pamatoval, jsi žvanil v jiném gardu) a pak zkopíroval ty tvé loňské sračky a hodil je do placu, by ostatní věděli na čem s tebou jsou. Žes to s tou archivací nepochopil, vážně není můj problém.

  Jo, k té masturbaci. Kdybys ty masturboval v koupelně, ne před kamerou a za prachy, neměl bych tě za až takového prodejného a prodávajícího se zmetka. Každý chlap někdy honí - ale ne každý za prachy. Ale ani tak bys mi nevadil. Stejně jako mi nevaděj štětule; každej se nějak živí. Jejich věc. Tvoje věc.
  Ale když je potom někdo, s tak sníženou hranici sebeúcty, že masturbuje za prachy pro veřejnost, natolik nestydatě drzý, že se prohlásí za apoštola eurohodnot a začne mentorovat co je a co není správné a co je a co není pravda a cenzuruje a práská své bližní, tak to už mi teda setsakra vadí! Stejně jako mi v politice vadí prošoustaná děvka protahující si za prachy válečkem pekáč, nebo vygumovaná smažka propagující drogy.

  Praktiky estébáka? Eh, ty duše černá prolhaná. Všechny praktiky estébáka naplňuješ svou činností ty - ne já obranou proti nim. A věř, že vím o čem mluvím. Měl jsem tu pochybnout čest se s jejich metodami seznámit dáááávno před tvým narozením.
  Ty se dokonce, pro svou pokřivenou duši, ani v tom svém sebeobhajujícím ataku neobejdeš bez podsouvání a manipulace.

  Napsal jsem: ...šoupnul ze šuplíčku (ve své mysli, abys to při svém pohadrákovém vzdělání pochopil) "Píčoviny" do šuplíčku (ve své mysli) "Žeby?" Co na tom proboha nechápeš?
  Šuplíček "Žeby?" máš za totéž, co šuplíček "Tak jest" nebo "Fakta?" Kde tam vidíš jakou jednostrannost či fanatismus? Nebo máš v hlavě takový guláš, že jako pravý blbeček už nejsi schopný ani základního kritického úsudku?
  Tvrdil jsem snad, že ono konkrétní letadlo "nad Brnem" něco rozprašovalo? Ne! Tvrdil jsem, a tvrdím, že pilot v článku, na který ses odvolal, oblboval! O tom jsem vedl řeč - ne o tom, že předmětné letadlo "práškovalo viry", ale že by je mohlo expedovat práškováním! Ne fedrovat dveřmi či poklopem, ale práškovat, či rozptýlit postřikem!
  Jenže pilot rajtoval na píčovinách - stejně jako ty! To si vážně myslíš, že je až tak velký problém přizpůsobit jakékoli dopravní letadlo k leteckým postřikům či práškování? Není! Leč pilot žvástal, kterak je vyloučené v 11 km. "něco vyhazovat dveřmi či poklopem" atd. atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jsem si řekl - proč pilot rajtuje na kokotinách, když jako pilot velice dobře ví, jakým způsobem by bylo možné viry, ať již ve formě roztoku, či prášku, rozptýlit do ovzduší? Za jakým účelem tu krmí lidu obecnému uši? Načež jsem se zamyslel a do šuplíčku "Žeby?" jsem si uložil, bys to pochopil, přibližně tuto informaci:
   "Šíření viru pomocí letadel nelze považovat, jak z technického, tak "globálně politického" hlediska, za vyloučené, ale za možné." Tečka." Nic víc, nic míň. A toto máš za "jednostrannost" a "fanatismus"?

   Mě nezajímá, co mi v tom svém příserku podsouváš o obrázcích, "důkazech", standardních linkách, a že zrovna nad Brnem a dalších kokotinách. Protože o tom řeč nebyla! Řeč byla o tom, žes šíření virů pomocí letadel označil za dezinformaci - a odvolal ses na jednoznačně dezinformační článek!
   Protože to možné je! Netvrdil jsem fanaticky: "Stalo se!" tvrdil jsem, a tvrdím: "Dalo by se to zařídit!" I standardním dopravním letadlem, aniž by si toho cestující vůbec všimli. Nebo si snad myslíš, že by postřik či prášek v noci světélkovaly?

   Měl by sis to v sobě srovnat a nebobkovat mimo mísu. Nejen v předmětném komentáři, pod článkem: "Vědec a politické školení mužstva o Sputniku" jsem se k tomu, čemu věnuješ poslední čtyři sloky svého příserku ve 12:41 nevyjadřoval, ale nevyjadřoval jsem se k tomu nikde a nikdy! Neser!

   Smazat
  2. Běž masturbovat na jiný článek, tenhle se týká žen. Dnes je MDŽ.

   Smazat
  3. Neměj péči. Věz, že ti nedám pokoj, dokud mi na výzvu neodpovíš.

   Smazat
  4. Omlouvám se Jando, nehodil jsem to sem celé. Schází závěr s výzvou. Tak to dopadne když jeden chvátá. Napravím pod jiným článkem.

   Smazat
 5. Milane, ty sis to tady asi popletl!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uznávám, že se to sem nepasuje. Obzvláště, když chovám Profesorku Kučerovou ve veliké úctě. Jenže mě tak nějak nezbývá nic jiného, než Jandu otravovat dokud mi na výzvu neodpoví.
   Čímž se zároveň omlouvám všem diskutujícím, že je tou výzvou budu prudit pod každým článkem.

   Smazat
 6. Svátky osobního charakteru neslavím, ani ty své. Rodina si již zvykla, jen ještě vytrvale si vynucuje ty mé.

  MDŽ a svátek Matek jsou oba poděkováním, pomyslnou kytičkou.

  Jako barbar se jich neúčastním, pro jejich občasné účelné zneužívání, jako symbol viny, kterou cítí muži darovanou kytkou po nevěře.

  Úcta k jejich práci, údělu, by se neměla zúžit do těchto dvou dnů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Jo to je jen bledá závist že si uměli lidé za socialismu užít život. Liberální bezmozci tvrdí že žena není žena a muž není muž to je dnešní realita. Vše nejlepší ženám k svátku.

   Smazat
  3. U nás každé ženské nějakou tu malou kytku, pak velká rodinná sešlost a dobré jídlo. V rachotě jsme krátce poseděli s kolegyněmi. Bývaly i plesy, ale dával jsem přednost rodině. MDŽ byl družný svátek. I když jsem se se soudružkami nemuchloval, nic proti této činnosti nenamítám. Pořád lepší než zarazit duhovou vlaječku do zadku a vyrazit v kůži a řetězech do ulic.

   Smazat
  4. Britská aliance transgenderů vyzývá k vraždám žen, které zpochybňují genderovou identitu pohlaví

   http://svobodnenoviny.eu/britska-aliance-transgenderu-vyzyva-k-vrazdam-zen-ktere-zpochybnuji-genderovou-identitu-pohlavi/

   Smazat
  5. cablik
   Já si myslím, že všichni tihle transgenderoví buzeranti jsou jen obranou přírody proti přelidnění planety, protože díky těm svým úchylkám nebudou dál předávat své zparchantělé geny. V podstatě je to přirozený přírodní proces vyřazování vadných kusů, které se díky medicíně a příliš humanistickému pojetí západní civilizace přemnožily. Darwin jak vyšitej.;-)

   Smazat
  6. Miroslave Povolný 8. března 2021 10:10, překvapení, žasnu. Beru to a chovám se stejně. A padám do stejné situace. JiH

   Smazat
 7. Svědectví českého občana, jak v Rusku zvládají epidemii Covid-19, které uvádíme v celém znění v nepozměněné formě.

  Právě jsem se vrátil z krátké služební cesty z Ruska, konkrétně z 20ti milionové metropole Moskvy a nedá mně to, abych se s Vámi nepodělil jak si tam ti Rusové žijí v té strašné době kovidové, když tedy podle našich mainstream médií jim vše kolabuje, hlavně zdravotnictví a ta strašná podvodná vakcína nefunguje...

  Takže po příletu a cestou do centra Moskvy klasické zácpy. Po ubytování krátká vycházka a světe div se večeře v otevřené restauraci plné lidí. Vše je otevřeno, obchody, centra, restaurace, kavárny, kluby, kina i divadla. Život funguje naprosto normálně, vše otevřeno.

  Většina ale poctivě nosí roušky nebo respirátory.Všechny sporty i naše sportovní střelba fungují také.

  Rusko dnes má na 100 tisíc obyvatel 100 pozitivních. Mluvil jsem osobně s mnoha lidmi a všichni jsou víceméně v klidu a v pohodě. V lékárnách mají mnoho různých léků (tablety proti virovým onemocněním). Vakcína Sputnik V je očkována starým lidem a těm, kdo mají zájem, zcela bez problémů a je jí dostatek. Dokonce i mně nabízeli možnost bezplatné vakcinace. Nyní finálně testují novou vakcínu Sputnik Light.

  Každý večer v tv jedou reklamy jakým způsobem se mají lidé a starší lidé preventivně bránit onemocnění, tedy užívat vitamíny C, D a Zinek, pít dostatek tekutin a každý den být na čerstvém vzduchu a také nosit roušky nebo respirátory a mít pohybové aktivity.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Testování PCR testy z dutiny ústní nebo nosu probíhá také témeř všude, bez front a davů.

   A teď to hlavní! Ceny testů PCR! Testy PCR jsou ve třech cenových úrovních pro samoplátce.

   PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 24 hodin je v převodu za 550,- Kč.
   PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 3 hodin je v převodu za 750,- Kč.
   No a pecka největší, PCR stěr z dutiny ústní i nosu s výsledkem do 90 minut je za celých 1000,- Kč.


   TO PÍŠI PROTO, ABY JSTE VĚDĚLI, JAK NÁS TADY DOMA V ČR NESTOUDNĚ OKRÁDAJÍ!!!!!

   Já jako samoplátce před touto cestou jsem za PCR test se špejlí strčenou asi až do mozku a mezinárodním potvrzením s výsledkem čekal 24 hodin a zaplatil 1700,- Kč!!!!!

   Nejsem Rusofil, ale myslím, že tam je svět ještě v pořádku.

   O rozčarování, vzteku a bezmoci po příletu domů do ČR je zbytečné psát. Někde je něco špatně a jsem zvědavý, jak dlouho ze sebe necháme dělat okrádané, tupé stádo.

   Smazat
  2. Jsem již starý člověk a je mně hodně smutně a trapně, když vidím, co se děje u nás a do toho vůbec Rusko netahám!! Já jsem toho názoru, že se každý má starat o sebe , ale musíte uznat sám, že nás v současné době vedou neschopní a užvanění hlupáci a to již dlouhou dobu!! V tom opravdu nic ruského nehledejte a mohu vám upřímně říci, že kdyby se v Rusku stavěli na hlavu,tak je mně to srdečně úplně jedno!!!

   Smazat
  3. HČ, je sice hezké být hrdý a starat se o sebe, ale jako starší člověk určitě uvítáte pozornost a péči rodiny a okolí. Tím vám vrátí vaši péči, když jste byl v plné síle. Stejně tak zafunguje sociální a zdravotní systém státu, který hlupáci naštěstí ještě nestihli zničit. Asi jste to myslel jinak...

   Smazat
  4. Odporně lžeš , ty duševní potrate Uknown alias Indický běžec, stejně volně jako v Moskvě žijí lidé v Pekingu, nebo Bělehradě!! Už se ti tady časy krátí, od května dostaneš IP Ban a budeš doma čumět z okna, protože na stránky NR se už nedostaneš, šmejde prolhaný a provokatérský!!!!

   Smazat
 8. Svědectví českého občana, jak v Rusku zvládají epidemii Covid-19, které uvádíme v celém znění v nepozměněné formě.

  Právě jsem se vrátil z krátké služební cesty z Ruska, konkrétně z 20ti milionové metropole Moskvy a nedá mně to, abych se s Vámi nepodělil jak si tam ti Rusové žijí v té strašné době kovidové, když tedy podle našich mainstream médií jim vše kolabuje, hlavně zdravotnictví a ta strašná podvodná vakcína nefunguje...

  Takže po příletu a cestou do centra Moskvy klasické zácpy. Po ubytování krátká vycházka a světe div se večeře v otevřené restauraci plné lidí. Vše je otevřeno, obchody, centra, restaurace, kavárny, kluby, kina i divadla. Život funguje naprosto normálně, vše otevřeno.

  Většina ale poctivě nosí roušky nebo respirátory.Všechny sporty i naše sportovní střelba fungují také.

  Rusko dnes má na 100 tisíc obyvatel 100 pozitivních. Mluvil jsem osobně s mnoha lidmi a všichni jsou víceméně v klidu a v pohodě. V lékárnách mají mnoho různých léků (tablety proti virovým onemocněním). Vakcína Sputnik V je očkována starým lidem a těm, kdo mají zájem, zcela bez problémů a je jí dostatek. Dokonce i mně nabízeli možnost bezplatné vakcinace. Nyní finálně testují novou vakcínu Sputnik Light.

  Každý večer v tv jedou reklamy jakým způsobem se mají lidé a starší lidé preventivně bránit onemocnění, tedy užívat vitamíny C, D a Zinek, pít dostatek tekutin a každý den být na čerstvém vzduchu a také nosit roušky nebo respirátory a mít pohybové aktivity.

  OdpovědětSmazat
 9. Testování PCR testy z dutiny ústní nebo nosu probíhá také témeř všude, bez front a davů.

  A teď to hlavní! Ceny testů PCR! Testy PCR jsou ve třech cenových úrovních pro samoplátce.

  PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 24 hodin je v převodu za 550,- Kč.
  PCR stěr z dutiny ústní i nosu a mezinárodní certifikát s výsledkem do 3 hodin je v převodu za 750,- Kč.
  No a pecka největší, PCR stěr z dutiny ústní i nosu s výsledkem do 90 minut je za celých 1000,- Kč.


  TO PÍŠI PROTO, ABY JSTE VĚDĚLI, JAK NÁS TADY DOMA V ČR NESTOUDNĚ OKRÁDAJÍ!!!!!

  Já jako samoplátce před touto cestou jsem za PCR test se špejlí strčenou asi až do mozku a mezinárodním potvrzením s výsledkem čekal 24 hodin a zaplatil 1700,- Kč!!!!!

  Nejsem Rusofil, ale myslím, že tam je svět ještě v pořádku.

  O rozčarování, vzteku a bezmoci po příletu domů do ČR je zbytečné psát. Někde je něco špatně a jsem zvědavý, jak dlouho ze sebe necháme dělat okrádané, tupé stádo.

  OdpovědětSmazat
 10. MDŽ jsem slavil ,tak jak bylo zvykem.Pro maminku voňavou azalku.Státní televize se snažila ženám připravit slavnostní den ,plný splněných přání .To samé státní rozhlas a v zamėstnání? Příjemné posezení v kolektivu.Dnes ? Reklamní oslava.

  OdpovědětSmazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 12. Francie: Migrant ubodal k smrti ředitele azylového centra

  http://svobodnenoviny.eu/francie-migrant-ubodal-k-smrti-reditele-azyloveho-centra/

  Nadřazenost ideologie

  http://svobodnenoviny.eu/nadrazenost-ideologie/

  Vítejte ve Velkém Resetu: Kalifornské město zakazuje nové čerpací stanice

  http://svobodnenoviny.eu/vitejte-ve-velkem-resetu-kalifornske-mesto-zakazuje-nove-cerpaci-stanice/

  Izrael zveřejní jména občanů, kteří nebyli očkováni proti Covid-19

  http://svobodnenoviny.eu/izrael-zverejni-jmena-obcanu-kteri-nebyli-ockovani-proti-covid-19/

  OdpovědětSmazat
 13. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 14. Komentáře naprosto nehodny k úvodnímu článku. Kdo to proboha jsou ten Ind a unkrovn? VIP 😳

  OdpovědětSmazat
 15. Že naše zem nerozkvétá, jsme si snad už konečně všimli všichni. Z totáče jsme nepřevzali to co bylo dobré, ale opak je pravdou. Vždyť i MDŽ nám na ZŠ autorizovali jako produkt SSSR. Teprvep doma mi táta vysvětlil, že vše vzniklo na památku akce žen v Chicagu. I když u nás doma se víc slavil Den matek, tak se MDŽ omlouvám, Dnes vím, že den poděkovat všem ženàm je stále platný a nemusí to organizovat činovníci ROH. Proto by se neměl vytratit z kalendáře. Jen se rozhlédněte, kolik žen pracuje v nemocnicích, školství i ve službách, přesto že mají hlavní úvazek v rodině. Proto my muži jim dnes poděkujeme.

  OdpovědětSmazat
 16. 11:48
  Asi vyhozené peníze pane podnikateli, tahle zákazova doba hned tak neskončí.

  OdpovědětSmazat
 17. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 18. Adonisi kdyby MDŽ vzniklo na základě např. obětavosti ruských žen a zmaření jejich životů při obléhání Leningradu tak by si to nebral? Já tedy klidně...

  OdpovědětSmazat
 19. 14:26
  Kutnohorský, prosím nechte provokací. Já na ně myslím, když si pustím Šostakovičovu Leningradskou symfonii. Vám asi nejde o lidi, ale o politické systémy a na ty já kašlu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jste mě naštval. O jakém politickém systému píšu? Píšu o ruských ženách v Leningradu. A budu psát stejně tak o amerických šičkách. Reagoval jsem na to, že si Rusové MDŽ přivlastnili, což je pravda, ale zda li by to nebylo jedno, kdyby MDŽ vzniklo třeba tam na základě uvedených skutečností. Ono se tak trochu z vašeho přízpěvku zdá, že není žena jako žena a ta Šostakovičova vám nezní malinko falešně. Teprve teď posledními řadky provokuju!

   Smazat
  2. 8:22
   Nefandím boxu, chodím na ryby a hrají šachy. Proto když hážete rukavici tak nabízím šachovnici. Že není každá žena stejná, je skutečně můj názor a dobře se vám to zdá. Ale život je někdy přivede do neřešitné tragedie a těch si vážím ještě víc. Sinfonie úctu vyjádřila lépe než moje slova. Když to nedokážete, nebo nechcete pochopit, tak máte smůlu a další diskuze je zbytečná.

   Smazat
  3. Neodpovídáte na mou hlavní otázku.Vadilo by vám kdyby MDŽ vzniklo na počest leningradských žen? To se už nedozvím. Na mne Je Šostakovič příliš těžký, já raději Čajkovského. Tím snad neurážím leningradské ženy...

   Smazat
  4. 16:34 Odpovídám :
   Nevadilo, vadí mi když se lže. Kdyby leningradskou blokádu zažil Čajkovský asi by úctu též napsal do notové osnovy. Nerozumím tomu, že se pořád točíte okolo " urážky leningradských žen ". Snad nejsme v ČT.

   Smazat
  5. P.S.
   Pane Kutnohorský, možná by se vám mohl líbit Waltz II od Šostakoviče.

   Smazat
 20. Vono se rekne zenska, ale v Rusku za valky se zeny vymykaly vsem zazitym predstavam.
  Schazi, aby tohle neco uplne novyho a prevratnyho, nekdo popsal a my jejich priklad nasledovali.
  Zrejme zensky hlavne na vychode obsahujou neco, co by stalo za to, vytezit pro lidstvo,/nezneuzit ovsem/, nejdrive zjistit o co se jedna.
  Zatim je to prevazne potlacovany a tim feminismem snad nejvic..

  OdpovědětSmazat
 21. O MDŽ nás chtěli připravit oslavou Valentýna.Proto od té doby oslavuji opět MDŽ.Jen ty ženy jsou dnes jiné.Neberu že jsou dnes "narvané" do riflí,také že "dělají" mužské sporty(hokej,box).Svět se mění-citát(ze života hmyzu):muž chce být polomuž a žena položena.

  OdpovědětSmazat
 22. Vám, milé ženy, poděkování a lásku přeje
  Jan Hamáček.

  https://u-blogidnes.1gr.cz/blogidnes/article/0/76/767020/767020_article_photo_mh2gef0_900x.jpeg

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.