Reklama

pondělí 1. března 2021

Patrioté na rozcestí mezi lidem a lůzou

Březnová esej Petra Hampla

1. 3. 2021

Pan profesor Budil má obdarování formulovat zásadní myšlenky, které tak nějak visí ve vzduchu, ale až jasná formulace umožní zahájit debatu. Tentokrát v rozhovoru pro Parlamentní listy, když připomněl starý citát Hannah Arendtové, že „legendy jsou určené pro elity, ideologie pro lid a konspirační teorie pro lůzu“.

Nejde jen o vztahy mýtů, ideologií a konspiračních (fantazijních) vyprávění. Podstatné je připomenutí, že je lid a lůza není totéž. To je naprosto klíčové pro pochopení současného dění a předvídání dalšího vývoje. Právě tenhle rozdíl rozhodne o tom, jestli bude úspěšná vzpoura proti panství současné elity, která vede k sebevraždě sebe i celou západní civilizaci.

Všechno je naopak

Narazili jsme na problematiku, jejíž pochopení není snadné. Mimo jiné proto, že současná elita (ve smyslu viditelných držitelů finanční, mediální a politické moci) i aspiranti na členství v této elitě vynikají právě těmi vlastnostmi, které byly v minulosti typické pro lůzu. Davovost, iracionalita, primitivismus, tupá útěk k jednoduchým vyprávěnkám, nezvládnutá agresivita spojená se zbabělostí.

Vedle toho hraje roli, že se tato „elita“ snaží vytvořit mediální obraz, ve kterém existuje pouze elita a lůza. Kde jsou slova jako vlastenectví, národ, tradice, důstojnost zobrazována jako znak „spodiny“. A do určité míry jsou v tom úspěšní. Vzniká tak celý falešný obraz, ve kterém se za „kosmopolitní elitu“ považují ti, kdo jsou chováním i životními šancemi spíše lůza. Pojem „navoněná bída“, který je poslední době používán stále častěji, to vystihuje správně. Výrazy jako „lůza,“ „chátra“ či „póvl“ jsou naopak – neprávem – nálepkování běžní pracující lidé.

K boji o duši nižších tříd

Proč to vůbec rozlišovat? Výraz „lid“ zní hrdě, výraz „lůza“ urážlivě. Ale jde ještě o něco mnohem důležitějšího. Lid, to je cílevědomá masa schopná (za určitých okolností) měnit svůj osud a otáčet směr dějin. Lůza jsou lidé bez naděje, rozšlapáváni pod nohama mocných. Mění se vlastně jen vládci, osud těch dole je stále stejný.

Lid je schopen revolucí (i když nejsou zdaleka všechny úspěšné) nebo alespoň rebelií. Je schopen svrhávat vládu elit, a třeba i přivést krále na popraviště, zradí-li svou zemi. Lůza vyběhne do ulic a vybije se v neproduktivním násilí, často vůči nějaké bezbranné menšině. Lid – to je dav, který vtrhne do sídla zkorumpovaných úředníků či poslanců. Lůza vyběhne do ulic a zapaluje automobily, zpravidla svých sousedů.

V moderních dějinách vidíme téměř neustálý boj o to, jestli nižší společenské vrstvy budou jednat jako lid nebo jako lůza. O to zápasil Masaryk. To měl na mysli Marx svým rozdělením na „proletariát“ a „lumpenproletariát“. S tím souvisí osvětová činnost, ať už obrozenecká nebo nejrůznější dělnické akademie. Nešlo o to, že by se jejich vedoucí chtěli na někoho vytahovat nebo s někým manipulovat. Podstatné bylo dát lidem možnost, aby pochopili, o co jde, a začali sami zápasit o svůj osud.

V penězích ani titulech to není

Nemáme žádnou všeobecně akceptovanou slovníkovou definici, co je to lid, ani co je to lůza. Nicméně to podstatné je vždy chování a způsob myšlení. Nikoliv majetek, formální vzdělání, kariéra nebo jiný vnější znak. Může v tom hrát roli výchova nebo zděděné schopnosti, ale nakonec stejně rozhoduje osobní volba.

Jako u většiny společenských jevů, i zde platí, že čisté typy jsou poměrně vzácné. Většina z nás je někde mezi. V jednání většiny skupin najdeme různé prvky. Kdybychom měli neomezeně času, mohli bychom se třeba pokoušet o vytvoření jakéhosi indexu lůzovitosti.

Nicméně lze si všimnout řady prvků, které se historicky vyskytují poměrně pravidelně. Vybírám z nich sedm nejvýraznějších, a připomínám, že bude jen málo lidí a skupin, o kterých platí „všech sedm“ nebo „nic.“ Většina z nás má v sobě něco ze vznešeného lidu a něco z lůzy. U většiny z nás se to během života mění.

Hrdí burani versus lůza

Za prvé. Hrdost nebo zakomplexovanost.

„Zakomplexovaný buran se stydí za to, čím je. Cítí nesmírnou vděčnost za každý závan pozornosti, kterou mu aristokracie věnuje, i kdyby to mělo spočívat třeba jen v kopanci do obličeje. Nechá si líbit naprosto cokoliv a doufá, že na něm ulpí aspoň malý kousek vznešenosti šlechtice. O co je servilnější vůči šlechtě, o to víc pohrdá spoluburany. Je ochoten tiše tolerovat i vyhlazovací tábory a plynové komory, pokud je řídí kultivovaní lidé, co čtou Goetha a poslouchají Wagnerovy opery. A naopak si nedokáže představit nic děsivějšího než být okraden ještě horším buranem, než je on sám. Doufá, že si ho vrchnost dříve či později všimne a odmění za jeho poníženost.

Hrdý buran hájí svoje zájmy. Klidně se uprdne v přítomnosti knížete nebo dokonce knížete kopne do zadku. Nenechá si nic líbit a je ochoten za svá práva bojovat. Nikdy se nesmíří se špatnými věcmi jen proto, že je požaduje vrchnost. Jeho loajalita vůči spojencům není neomezená. Nikomu nevěří bezmezně.“

Tak jsem zapsal už před mnoha lety v úvaze o politickém a kulturním buranství. Tentokrát připomenu, že ta zmíněná zakomplexovanost se neprojevuje jenom v pokusech o napodobování životního stylu filmových hvězd, ale také třeba v různých označeních typu „univerzita života.“ Dobrý zedník vystačí s tím, že je zedník a nemá potřebu řešit, jestli má vysokou školu. Za tím je celková spokojenost s životem, a hrdost na to, co člověk dosáhl.

Mezi davem a osobností

Za druhé. Osobitost nebo davovost

Pro lůzu (intelektuálskou i bez formálního vzdělání, bohatou i chudou) platí, že v ní neexistují osobnosti. Od všech se očekává, že budou smýšlet stejně. Od všech se očekává, že budou cítit stejně. Vybočení z řady či nová myšlenka je chápána jako ohrožující. Individuální svědomí, které člověku někdy zabrání jít s ostatními, je pokládáno za ohrožující. Vytlačování nežádoucích je běžné. V takovém prostředí nemohou vyrůst osobnosti, protože každý projev osobitosti je potlačen v zárodku. Nahoru jdou lidé, jejichž hlavní výhodou je schopnost číst instinkt davu a podřídit se mu.

Jak píše Gustave Le Bon: „Vědomí naprosté beztrestnosti a vědomí značné okamžité moci dovolují skupině skutky a činy, jež jsou nepředstavitelné u osamělého jedince. Hlupák, nevzdělanec a závistivec jsou v davech zbaveni své bezvýznamnosti a bezmocnosti, a nabývají vědomí brutální, pomíjivé, ale nesmírné síly.“ Le Bon nemohl vidět dnešní univerzity a davy zaměstnanců redakcí podepisující petice za vyloučení toho či onoho, případně strhávající sochy. Nicméně jeho popis je přesný.

Tak to funguje ve vyšších kruzích – managementech, vedení politických stran, velkých redakcích. To je jeden z klíčových rozdílů mezi „novou aristokracií“ a vládnoucími vrstvami minulosti. Bill Gates by mohla být zaměněn za kohokoliv z tisíců jiných a rozdíl by se nepoznal. A liší se Ivan Bartoš od ostatních ještě něčím jiným než účesem a starou fotkou s logem Antifa?

Má-li lid prosadit svoje zájmy, musí vytvářet prostředí, které produkuje osobnosti – další a další Orbány, Salvini a Bannony.

Knihy. Číst nebo pálit?

Za třetí. Vzdělání. Lid nemá úctu před vzdělanci, ale váží si vzdělání. Chce, aby se jejich děti učily matematice, fyzice, biologii a všemu ostatnímu. Chápe vzdělání jako zbraň, kterou se snaží použít pro své účely. Statkář George Washington a jeho přátelé byli vzdělanější než většina královského dvora – i když neměli žádné formální tituly. Husitská vesničanka znala Bibli lépe než profesionální teologové. Husitský lid ovládal moderní technologie podstatně lépe než ti, kdo pracovali pro panstvo.

Lůza vzděláním pohrdá. Zapaluje knihovny a utíká se k jednoduchým pověrám. Lid – to jsou lidé, kteří v chalupách schovávají knihy před razií panstva. Lůza neumí číst a knihy nenávidí.

S tím souvisí i vztah k vyšší kultuře. Dnes zní neuvěřitelně, že na opery chodili do Národního divadla i příslušníci lidových vrstev. Ještě v 80. letech jste bylo normální, že na představení Prodané nevěsty v sobotu večer byla spousta „jezeďáků“. My Pražáci jsme se jim pošklebovali kvůli neelegantnímu oblečení, ale i tak to byla i jejich kultura (vedle dechovky a vesnických tancovaček). Bylo také normální, že se člověk aspoň jednou či dvakrát za život podívá do Národního muzea a Národní galerie. Dnes tyto instituce slouží „kosmopolitní elitě“ a s národem nemají nic společného. Ale lidé si celý ten kus světa nechali ukrást příliš snadno. Kdo dnes pustí svým dětem Smetanovu Mou vlast?

Prvek, který tím vším prostupuje spojuje, je četba. Vzniká celá škála přijímání obsahu od čtení složitých knih přes jednoduché knížky, různě složité články… až po videa, kde vám někdo dramatickým hlasem řekne, čemu máte věřit, vyvolá správnou emoci, a s nějakým zdůvodněním se nenamáhá. Nejde o jednotlivé názory, ale o nastavení myšlení. Jedni se učí složitějšímu přemýšlení, druzí se učí rychle nechat se strhnout pocity. Ty první jsou pak schopni diskutovat s vědci, a do značné míry je kontrolovat, ti druzí jsou bezbranní vůči manipulaci. A kruh se uzavírá.

Zabte černokněžníka!

Mimochodem, i vztah k životní zkušenosti může mít různou podobu. Někdo ji pod vlivem propagandy úplně zahodí nebo změní, někdo se jí vzdává jen velmi neochotně. Všimněte si třeba, kolik lidí se celý život nechávalo očkovat, aniž by jim to působilo jakékoliv problémy. A pak stačilo pár dnů intenzivního přesvědčování, a zjistili, že jsou vlastně rozhodnými odpůrci očkování. Celoživotní zkušenost zahozena.

Za čtvrté. Věda a racionalita. Lid je nedůvěřivý. Posuzuje a porovnává se svou zkušeností. Není imunní vůči hloupým pověrám (stejně jako není imunní žádná jiná společenská vrstva), ale dokáže se učit. Do určité míry uvažuje o následcích a do určité míry přemýšlí o budoucnosti své i dalších generací. To souvisí se vzděláním více, než se zdá na první pohled.

Pokud umím počítat, pokud mám základy logiky, pokud jsem zvyklý přemýšlet, tak své životní zkušenosti vyhodnocuji jinak, a mohu se o ně pevněji opřít.

Lůza je emotivní a impulsivní. Neexistuje pro ni delší přemýšlení. Utíká se k pověrám hlavně proto, že je to snadné – během pár vteřin máte jasno. Rozum vidí jako svého nepřítele.

To se pochopitelně projevuje ve vztahu k technice. Lidový mlynář zavádí ve svém mlýně elektřinu. Lůza hrozí, že mlýn zapálí, protože se bojí ďáblova vynálezu. To je dáno mimo jiné tím, že onen mlynář strávil nějaký čas samostudiem, a ví, o co jde. Ti druzí ten čas strávili nasloucháním hrůzostrašných vyprávění o elektrických strašidlech.

Rozum a cit. I v politice

Za páté. Časový horizont. Lůza chce změnu okamžitě. Vyběhnout na náměstí, změnit režim a večer téhož dne si už užívat vyšší životní úrovně.

Pro lid je naopak typický dlouhodobý setrvalý tlak na změnu. Každý den, každý rok, kousek po kousku. Na to narážel Masaryk, když znovu a znovu doporučoval „každodenní drobnou práci“ místo menších změn.

Za šesté. Zvládání života. Lidové vrstvy dokážou udržet pohromadě rodiny, dokáží si udržet pracovní morálku a sebeúctu. I když je tlak stále větší, pořád ještě dokážou nějak prokličkovat. Životy lůzy se už v mnoha případech rozpadly. A mezi tím je spousta lidí, kteří velice těžce bojují o udržení jakž takže spořádaných životů.

Za sedmé. Rozum nebo emoce. „City projevované davem jsou vždy velmi jednoduché a velmi přehnané. I v tomto směru se jedinec v davu blíží bytostem primitivním. Neschopen odstupňování vidí věci jenom v hrubých rysech a nezná mezistupně… Jednoduchost a přehnanost citů působí, že davy neznají pochybnost ani nejistotu. Zacházejí hned do krajností podobně jako ženy. Jednou vyslovené podezření se stává okamžitě nepopiratelnou pravdou. Počínající antipatie nebo odpor, které by si osamělý jedinec téměř neuvědomil, mění se u jedince v davu ihned v hlubokou nenávist.“ Tolik podruhé Gustave Le Bon.¨

Každý je občas stržen emocemi. Každý se může stát součástí davu. Ale pro lidové vrstvy je to jenom jednou z částí života. Lůza je emotivní a davová z principu. Není schopna se zastavit. Není schopna přemýšlet. Není schopna plánovat.

Proč elity potřebují lůzu

Vlastně bychom mohli vykreslit jakési ideální typy. Na jedné straně sedlák, co dobře spravuje svůj statek, postará se o své blízké, čte knihy, přemýšlí a roky připravuje změnu. Na druhé straně bezdomovec nebo nádeník, který neví, na které ubytovně bude příští týden spát, ale který se dusí vzteky.

Jenže ve skutečném životě se takové krajní typy vyskytují jenom vzácně. Většina lidí je někde mezi. A mění se to i během života.

Kromě toho, rysy lidovosti či lůzovitosti nejsou ani tak otázkou jednotlivců, jako spíš skupin a společenství, které se mohou navzájem povzbuzovat v různých postojích a charakterových rysech.

V celkovém obrazu společnosti nemůže chybět mocenská elita – patriciové, aristokraté, továrníci, příslušníci vládnoucí strany nebo kdokoliv jiný. Je neštěstím naší doby, že „nová aristokracie“ si osvojila psychologii a chování lůzy. Rozpadá se tak celá společnost.

Mocenská elita se pochopitelně vždy snaží, aby lůzovité převládalo nad lidovým. Prostě proto, aby jim nevyrostl soupeř. Ale i proto, že lůza představuje dokonalé zákazníky i dokonalé zaměstnance. A vlastně i dokonalou politicky podřízenou masu neschopnou odporu. To nemusí mít povahu přesného cíleného plánu. Stačí intuitivní nastavení, které působí, že lůzovité rysy jsou systematicky podporovány a že útoky naopak cílí na všechno, co se tomu vymyká. Je náhoda, že Nová republika je atakována častěji než servery šířící absurdní konspirační historky? Není za tím spíš to, že je pokládána za nebezpečnější?

Lidový odpor nebo bezmocný vztek

Vše ovšem nasvědčuje tomu, že sebedestrukce nové aristokracie probíhá rychleji než sebedestrukce společnosti jako celku. Oslabení je otázkou času. Ale objeví se této elitě soupeř? Vznikne vrstva schopná proti neosobnostem postavit osobnosti? Bude jí soupeřem lid schopný odporu nebo lůza schopná jen bezmocného vzteku? Nenechme se mýlit. Motorem společenské změny není zoufalství. Motorem společenské změny je síla. A navzdory tomu, co zpívá Daniel Landa, moc nejsme „my“ – pokud je tím výrazem myšlen momentální dav.

Bylo by krásné apelovat na patriotické politiky, aby povzbuzovali k cílevědomosti, racionalitě a dlouhodobé práci – spíš, než aby se vezli na vlně momentálních emocí. Ale zůstaňme na zemi. Český Orbán ještě nevyrostl.

Nicméně pozitivní je, že se stále častěji mluví o novém národním obrození. Má-li být úspěšné, musí obnášet povzbuzování nové lidovosti. To není jen otázka folklórních tanců a dějepisu, ale celkového vzdělání, racionality, osobnostního růstu a schopnosti zvládat vlastní životy. Bez toho se nezmůžeme na nic jiného než na občasné výbuchy hněvu. Budeme toho schopni?

36 komentářů :

 1. Nevím nevím kdo bude praktikovat národní obrození nás je málo a vymíráme a mládež zajímá tak mobil a počítač. A když jsme u té lůzy tak nás nazývají havloidi a pro mě jsou oni lůza.

  OdpovědětSmazat
 2. Petru Hamplovi vypnuli YouTube a vyhazují knížky z knihoven. Příběh s paní Staněk. A jaký je správný multikulti bojovník?

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Petru-Hamplovi-vypnuli-YouTube-a-vyhazuji-knizky-z-knihoven-Pribeh-s-pani-Stanek-A-jaky-je-spravny-multikulti-bojovnik-655578

  OdpovědětSmazat
 3. Okamura vysvětlil, v čem je významný rozdíl mezi Trikolórou a SPD

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2021030113262942-okamura-vysvetlil-v-cem-je-vyznamny-rozdil-mezi-trikolorou-a-spd/

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Hample!!
  Toto je co?? Píšete

  "Zabte černokněžníka!

  Mimochodem, i vztah k životní zkušenosti může mít různou podobu. Někdo ji pod vlivem propagandy úplně zahodí nebo změní, někdo se jí vzdává jen velmi neochotně. Všimněte si třeba, kolik lidí se celý život nechávalo očkovat, aniž by jim to působilo jakékoliv problémy. A pak stačilo pár dnů intenzivního přesvědčování, a zjistili, že jsou vlastně rozhodnými odpůrci očkování. Celoživotní zkušenost zahozena. "

  Opravdu si myslíte, že lidé mající návyky (i zdravotní a očkovací) ještě z doby socíku, najednou ztratili své návyky a hodnoty?? To vůbec není pravda!! Oni , na rozdíl od vás přesně rozlišují mezi socialistickou farmacií pod kuratelou státu (nikdo se neopovážil zneužít očkování ekonomicky, natož poškodit zdraví) a mafiánskou farmacií divokého korporátního fašismu (všichni již vědí, že se jedná o předražený, vražedný šmejd, co jiného od chazarů lze čekat?).
  Pěkně jste se zařadil a asi je třeba Čechy za každou cenu donutit k očkování emerickým sajrajtem. Proč nebojujete (ani nezmiňujete) za ruský sputnik V?????

  Ten je alespoň bezpečný. Pokud všichni tak tlačíte na západní vakcíny, tak je to krajně podezřelé a již vám budou věřit pouze unkhovnové a jiní nohsledové fašistických farmakorporací.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan Hampl nijak netlačí na prosazování západních vakcín, to jste špatně pochopil. Ale také bych stejně jako vy s ním nesouhlasil, že ti lidé, co měli své návyky, je teď najednou ztratili.

   Smazat
  2. Mýlíte se pouze v jednom, pane Hample. Cituji:
   "A pak stačilo pár dnů intenzivního přesvědčování, a zjistili, že jsou vlastně rozhodnými odpůrci očkování. Celoživotní zkušenost zahozena. "
   Jenže tak to není.
   Právě celoživotní zkušenost stojí za tím odporem proti očkování. Důkazem budiž vaše vlastní slova:
   "Pokud umím počítat, pokud mám základy logiky, pokud jsem zvyklý přemýšlet, tak své životní zkušenosti vyhodnocuji jinak, a mohu se o ně pevněji opřít."
   Přesně tak! Pokud znám základy logiky , jsem zvyklý přemýšlet a mám životní zkušenosti o které se mohu opřít, naplňoval bych beze zbytku právě vámi jmenové znaky lůzy, pokud bych se stal bezduchým "souhlasistou" s perzekucemi hodnými stanného práva, stejně jako s kobercovým proočkováním celé planety!
   A to nejen proto, že je to, vzledem k enormní schopnosti covidu mutovat takovou rychlostí, že ho výroba vakcín na stále nové mutace nemůže v čase nikdy "dohonit", ale i proto, že žádná narychlo spíchnutá vakcína nemůže být už z principu bezpěčná i v čase "potom"! A to z toho jednoduchého důvodu, že pro prokázání bezpečnosti jakéhokoli léku, jakékoli vakcíny, neplatí čas TEĎ, ale čas POTOM! Čas, který je od přítomného času TEĎ vzdálený nejméně pět roků v budoucnosti!
   Pokud bych já, coby hrdý buran obdařený zkušenostmi, užívající logického - a kritického - myšlení měl celoplanetovou (a při každé nové mutaci opakující se) pročkovanost za jediné možné řešení , stal bych se přesně tím, čím bytostně pohrám - příslušníkem lůzy.
   Jinak, až na zde zmíněné, s vaším článkem souhlasím. Držte se!
   S poděkováním
   Hrdý buran.

   Smazat
  3. Ďuro 22:32
   Děsí mě, že jste byl kdysi učitel. Zase jste nic z článku nepochopil. Takže rádoby elitář, ale vlastně lůza???

   Smazat
  4. Kasteláne!

   Nějak nechápu cože jsem to nepochopil. Zkuste mi hodit lano, "tak jako já svým chápavým žákům", nejlépe doplňující otázkou.
   Protože, jak jsem říkal žákům "vaše odpovědi nejsou důležité. Důležité jsou moje otázky, protože v nich jsou již obsaženy všechny odpovědi, dokonce i ty správné!"
   A k té lůze, která nakonec proti své vůli změní dějiny se hrdě hlásím!!!

   Smazat
 5. Vazim si literatu, dokonce pisi nekdy zajimave clanky (ono je ale lepsi jim rikat eseje, Nerudovy a Capkovy ulitby slovotepani se zase jmenovaly jinak, a starej Bass to co vypotil taky jmenoval podle sveho).... takze pan Hampl citil potrebu sdelit svuj nazor co my lidi - stado - plebejci - dav- a dalsi pridomky. Pane Hample dovoluji si Vas ve vsi ucte poucit, a delam to nerad,ale musim, Jak rikavala moje hodna tchyne "Franto je to ve mne a ja ti to musim rict" no a uz to jelo....

  takze pane Hample..kdyz si vezmete lidske stado, dav, ci ulici nebo lepsoreceno misera plebs, a prozkoumate jednoho po druhem, najdete lidi, a nic jineho nez lidske jedince.

  Verte ze vim o cem mluvim, diky memu tatovi ktery vse prochlastal jsem se stal z ditete se stribrnou lzickou v hube parchantem,no tatu jsem znal, ale pro ostatni jsem byl parchant te pradleny a posluhovacky..... to trvalo az do valky, kdy zidi zmizeli a matka se stala z pradleny kucharkou.. po valce jsem status hajzla te posluhovacky ztratil, a stal se ze mne drzkaty parchant stale jeste tak polovicni povl.... To se pozdeji zmenilo kdyz jsem zacal smelinou vydelavat "dlouhe" penize, a uplne se to zmenilo kdyz jsem se po 2015 vratil ze zamori, a to je prave to o cem vam chci rici...diky tomu ze se mi za vodou vedlo sakra dobre (Babise nebo Kellnera jsem nemel cas uz dotahnout) ale pohodlne jsem postavil barak, uzivil zenu a poslal obe holky na universitu, ted na mne ci nas zdejsi lepsolide na betonovem sidlisti ziraji jako na zazobaneho dedka s Babou ktery se vytahuje ameroautem (kurva jedna)

  proc Vam tento traktat pracne smolim, chci Vam jen vyjadrit maly pesk ohledne nazyvani nas ULICE, OVCI, DAVU, temito jmeny, je fakt ze lepsolide se boji davu, ci ulice, ale i dav - ci mob se sklada z lidi, a kazdy na svet prichazi s nahou prdeli a take s ni odchazi

  jinak Vas mam rad, ale prosimvas tenhle dav si strcte do zadku Vy i ja, a bezdomovec linej jak svine jsme bohuzel lide

  OdpovědětSmazat
 6. V naší zemi se měnilo zřízení vždy na popud z venčí 1918_1948,1968,1989. Přizpůsobujeme se a nevymýšlíme si svůj postup .Doufal jsem v Havla a Klause bohužel rozpad Československa ukázal , že jdeme do slepé uličky EU.Třídní vrstvy na změnu nemají žádný vliv , ty se jen přidají.

  OdpovědětSmazat
 7. Článek je žvanění o lůze a elitě. Aktivní lidský věk je 50 nebo 60 roků. Lidé pamatují. Dříve byl člověk elitou, jestliže dobře pracoval. Lůza, která si nedokázala najít nic užitečného, v čem by vynikli, se postarala o převrat. Z elity udělala lůzu, která musela kličkovat, aby dožila. Nic z toho Hampl nechápe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. incognita 2. března 2021 0:34, hádám, že pan Hampl píše o něčem zcela jiném, než vy tušíte. To bude ten problém, bohužel. JiH

   Smazat
  2. Kdy ty lonsky luzy jsou, kde mohou byt...

   Smazat
  3. Vážený JiH, pokud pro vás byl před 30 léty rok 0, pak máte bohužel pravdu. Ono se rádo zapomíná.

   Smazat
  4. incognita!

   Pan Hampl chápe lépe než my všichni spolu. Takže v čem je problém? No přece v tom, že jsme začali chápat i my plebsové, gojové, otroci, proletáři a slušňáci. A to je velmi nebezpečné, protože stačí aby většina pochopila o co se hraje a vystoupila ze hry (žádné krvavé jakobínské revolty, s nimiž se počítalo - gilotina na každé návsi). Výsledkem je, že jelita zdechnou hladem, protože sami si nejsou schopni ani ochotni vyměnit ani pemprsky - posranci. A není k tomu třeba žádné násilí, pouze pasivní odpor - Gándí by mohl dávat školení!!

   Smazat
  5. incognito 2. března 2021 9:03, právě že ne. Čas mi začal běžet mnohem a mnohem dřív. Ale ani tak, nulu v běhu času nikam nestavím. Tak zabedněný snad ještě nejsem. JiH

   Smazat
  6. incognita2. března 2021 0:34
   právě že chápe a velice dobře popisuje. Je to dlouhé čtení, ale zmáknuté velmi dobře. On v tom článku v podstatě říká přesně to co vy.

   Smazat
 8. Odpovědi
  1. Stanislave Ševečku 2. března 2021 1:30, má se tomu rozumět tak, že dáváte přednost gramatice Marcely Augustové s jejími šoféry, pasažéry, helmami ..., protahovanými koncovkami dle byvších pražských adolescentů a dnes už hromadně zlikvidovaného, původně významově plně funkčního zvratného zájména "se"? Když "se", od jisté doby kde co uskuteční či udělá, samo sebou? V tom vedou vesměs všichni ti "moderátoři, moderátorky", "redaktoři" a "redaktorky" České, rádoby veřejnoprávní, televize. Které se zmocnili. Takto to "se" skutečně platí. Pokud "se" popřípadě postaví most, tak ne. Ne a ne! JiH

   Smazat
 9. Mohutna verbalni konstrukce, vyrony nekonecnych zdeformovanych spekulaci a zbloudilych teorii..Bez konce.
  Take svedci o skodlivosti vzdelani pro nektere..
  Neda se,beda, takova vec vyjadrit usporne ,vystizne ,jednoduse.
  A ledabyle.
  Autor je pod velkym tlakem, zmita se a je zmitan uprostred vrelych sopecnych procesu tech ideji..Ktere spaluji..
  Bez odpocinku, bez toho, byt nad veci a zivat pri psani.
  /Voco de,de vo zivot ? Nejde,tak de vo, h..no/.
  Doporucuju.
  Arendt na nas. Hura zase usvedcit/a snizit/,lid a narod.
  Ctenar asi povzdychne pod tihou unavy z nedokonceneho cteni toho vseho, hlavou probleskne vzpominka na Sedesaty osmy, na Osmdesaty devaty,mozna Osmnacty,a na dalsi skutecnosti a mozna na maly gang zradcu,vzdy kolem..
  Nic vic, mozna soucit s autorem a jeho zavislosti na nesplnenych fantasmagorickych pranich, predstirajicich neco a s jeho rostouci zavislosti na nich. A.
  Neobvykle, vehementni propagandy, vyse uvedeneho, mentalne zpatlaneho a nerozlustitelneho textu, autora..

  OdpovědětSmazat
 10. Začal jsem číst a až po prvním bločku zjistil, jak je to dlouhé. To se nedá číst. Snad to mohl pan Hampl zvidealizovat. Dosáhlo by to desetinásobku zhlédnutí proti množství přečtení. Ale stejně něco povím...
  Četl jsem Prolomení hradeb i Cestu z nevolnictví. Velmi zajímavé a podnětné čtení. Přesto nerozumím Hamplovu skepticizmu až despekticizmu vůči spiknutím globálních elit. Vše by chtěl objasňovat jen na základě nějakých sociologických zákonitostí. Nic proti, ať si fungují. Ale nevidět to spiknutí mocných za ovládnutí světa, které je zřejmé minimálně od dob starého Egypta je buď profesní slepota nebo blok v psychice. Materiálů a průkazných historických událostí je k tomu hafo.
  Pak se stane, že i člověk tak vzdělaný a s takovým přehledem, píše články na ruku Covid-agendy. Jak správně poukazuje v podledním článku na Protiproudu pan Hájek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nesouhlasím. Hájek mu vyčítá, že adoruje Husáka. Ale on sám velice často používá rčení, že v detailu se ukrývá ďábel. Ano, za Husáka by například nebyl problém s přejezdem z okresu do okresu, ta evidence byla stonásobně přehlednější. Koukneš na auto a víš odkud je. Jeden z mnoha skrytých ďáblíků.....

   Smazat
  2. kolokole!

   Vyčítat panu Hamplovi slepotu či blok v psychice není na místě. Je to vzdělanec a jako takový ví, že se musí vzdělávat celý život a nové znalosti podrobovat kritickému posuzování pomocí formální logiky, vůči znalostem předchozím a vždy hledat pravdu. Jinak mohou být nové znalosti pouhou vylhanou indoktrinací, vedoucí do pekel filosofie a sociologie. Možná již pan Hampl buší na pekelnou bránu sociologické manipulace davu, davu kterým tak opovrhuje a tak rád jej manipuluje. Inu i sociolog se může zařadit mezi lepšolidi, ikdyž to bude dlouhou dobu před davem tajit (dave dav!!).

   Smazat
  3. kolokole l2. března 2021 9:02, váš problém bude v tom, že svůj stín nepřekročíte. Ono by to nevadilo, nebýt ten stín rozměrný a ať s hnete jak se hnete, setrvale nehybný. JiH

   Smazat
  4. Kolokole a pawe, váš problém je že jste líní číst a chápat.
   No a u vás pane pawe je legrační, že vyčítáte panu Hamplovi neschopnost se vyjádřit. Zrovna vy!!!Zkusil jste si po sobě někdy přečíst vaše dlouhosáhlé výrony? Přečíst je to skutečně katastrofa, pochopit někdy také.:-)

   Smazat
 11. Vazeny hample, vzdelance. Chtela jsem polemizovat s ruznymi body, ale neda se, a názory nekterych naše mnou presvedcily, ze nejsem jedina, komu se vaše myšlení zmatené intelektualstvim a současnou zoufalosti zdá divné. Arendt byla rasistka a a v podstatě mate germanske hierarchicke vidění světa. Oni, elita mají legendy, hrdiny, že, a zbytek, a nejde z toho slepence poznat, kdo z nás je luza a kdo lid, ideologie nebo konspirace. A kdo je pro nás tvoří. Ideologie určitě ta tzv. Elita. Co byl Láhev? Opilec, luza, elita? Když si vezmeme vrsr, kterou udělala tzv. luza, proletariat. Zvysila se vzdelanost, narodni vyroba, kultura, let do vesmíru, topič sel do divadla, cetl vergilia v originale. A ted, demograticke skolstvi, minirodina vytvari luzu a otroky, to staci, misto fyziky vyuka tolerance. Kraluje hloupost. Luza nezalezi na vzdelani nebo puvodu z mesta ci vesnice, ale zfanatizovani. A tak se da pokracovat s kazdou vetou. Zamyslete se a napiste 10 novejch clanku, ale rozumnejch! Urazite a nevím, co kouřite! Dejte si chablis, pak intelektuálně pište.

  OdpovědětSmazat
 12. Račice 2. března 2021 19:30, já nevím, jestli byla nebo nebyla Hannah Arendt rasistkou, ale její výrok, tak jak je citován, mi připadá pravdivý. Vám ne? A o to, myslím, v každé "oponentuře" jde. Pan Hampl, jazykovými prostředky, které jsou co nejběžněji dostupné, otevřel náročnou otázku, zda lze, a když tak jak, kategorizovat lidskou společnost podle reakcí na společenskou realitu. Zvolil určitá kriteria a vyvodil závěry. Máme tu výhodu, že čteme reakce a navíc známe jejich dlouhodobější kontext. Přijde mi, že se úvaha pana Hampla docela potvrdila. Je to poučné. JiH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tom případě jsem elita, lid i luza, protože mám hrdiny i teorie. O Arendt bylo v německém satirickem pořadu "ustav" (Mimochodem výborný, škoda, že něco takového v čr neni), který byl na tema rasismu, BLM. Mluvili o sochach německých velikánů, mezi nimi Kant, Arendt, a ke kazdemu z nich byl pripomenut nějaký z jejich dobovych publikovaných rasistických výroků. Pak mluvili o době, kdy to rasistický neznelo, ale v citlivé soucasnosti ano. Z toho vycházím. Ona patřila k elite a ta je v německu na rozdíl od plebejskeho ceska ctena. To tema je mozna moc tezke na jeden clanek. Cast se mi trochu libila, pak jsem v tom ztratila smysl, ale to bude asi moje nedostatecnost.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Račice 22:37
   Ale pan Hmpl přece přesně tohle v tom článku píše, že v každém z nás je kousek každého, záleží na okolnostech. I slušný člověk se v davu může změnit ve zvíře schopné zapalovat a zabíjet, hranice není ostrá.
   Mně se ten článek velmi líbil a to celá od A až do Z.

   Smazat
 13. Pan Hampl naprosto pomíjí rozdíl mezi zcela novou experimentální MRNA vakcínou a živými vakcínami, které byly doposud používány. Buď je v této věci neinformovaný, pak by se měl dovzdělat nebo podplacený, v tom případě se nedá už nic dělat.

  OdpovědětSmazat
 14. Dobry den pane Hample je pravda ze jste spolecne s pani Wolfovou zproneveril veskerou pokladni hotovost Bloku proti Islamu a tyto penize pouzil na svoji Senatni kampan? Objevuji se takove spekulace prilis jim neverim a budu velmi rad pokud je vyvratite. Prolomeni Hradeb jsem cetl ne se vsim souhlasim ale sepsano je to ctive. Tento clanek se vam ovsem nepovedl je to nesmyslna fabulace podle vasi definice zadny lid neexistuje jen luza je mi lito.
  Nashledanou

  OdpovědětSmazat
 15. Karl 3. března 2021 15:41, pokud byste uměl číst, takovou pitomost nenapíšete. JiH

  OdpovědětSmazat
 16. Pane Dvořáku!

  Zkuste prosím opětovně zařadit nějaký nový článek pana Hampla, ať se poučíme a vyřádíme v diskusi. Vždyť k tomu je NR určena (k odpouštění přetlaku psychologické nasranosti a testování národa - kdo je kdo).
  Zkrátka NR je takový moderní sociální papiňák, plný nepodstatných informací a odvádění pozornosti.
  Proč neřešíte NWO, které se z DEP státe šíří do světa pomocí kovidu a dluhové tyranie jako mor. A někdo tuto agendu plánuje, objednává, platí a platí i likvidaci neposlušných (kdo má tolik papírků a může si dotisknout kolik je třeba?).

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.