Reklama

čtvrtek 11. března 2021

Touha po moci

JUDr. Oldřich Hein

10. 3. 2021

Touha po moci (mocichtivost, vládychtivost) je nepřirozenou a nezvladatelnou žádostivostí, která se postupně vyvíjí z přirozeného pudu po uznání a uplatnění. Tento poznatek současné psychologie byl přitom znám již Buddhovi (asi 563-483 př.n.l.), který podobně definoval „žízeň po rozvoji v životě“ (vibhava-tanhá).

na snímku busta Marca Tullia Cicera

Soutěživost, snaha o pochvalu, slávu a úspěch provází lidi od raného mládí a některé neopouští ani v pokročilém stáří. Jen člověk zkušený a moudrý však nepřepíná své síly, ať už jde o síly fyzické anebo duševní.


Zbytnělá touha po moci je stejně sžíravá vášeň jako ziskuchtivost, protože ji provází ztráta sebekontroly. Moc sice přináší vysoké kladné emoce z veřejných poct, uznání, obdivu i cizího strachu, avšak nezřídka ji provází i tvrdý pád z výšin, opovržení davu, odsouzení za spáchané zločiny, potrestání a věčná hanba.


Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že jejich vlastnosti, schopnosti a předpoklady jsou mnohem lepší a vyšší než tomu tak ve skutečnosti je. Nesnesou odpor ani ústrky a pokud se tak stane (třeba již v dětství anebo v mládí), dokáží v sobě dusit hněv, zlobu a nenávist až do té doby, než se jim opravdu podaří dostat k moci (občas se to opravdu stane) – a pak všichni v úděsu žasnou (Caligula, Nero, Attila, Mohamed, Čingischán, Tamerlán, Lenin, Stalin, Hitler aj.). Pokud totiž takový člověk není vychován ke skromnosti a autokritickému myšlení, za příznivých společenských okolností snadno podlehne klamné představě, že právě on se hodí pro „vysokou“ politiku anebo je dokonce vyvolen či předurčen k velkým společenským úkolům a přeměnám. Tato zákeřná a opojná ješitnost, samolibost a pýcha dokáže časem nakazit kohokoli, kdo není náležitě mravně vyspělý a není schopen správně vnímat a rozpoznávat nejen okolní pravou skutečnost, ale i sebe sama. Právě proto byla ve starověkém Řecku věnována taková pozornost rozvoji filosofie, neboť v ní byla spatřována přirozená obrana proti možné samovládě. Znalost historie, filosofie, psychologie a mravních zásad totiž umožňují nejen rychlé a správné rozhodnutí, ale i rychlé a správné jednání.


Na rozvoji ješitnosti, samolibosti a pýchy se ve všech dobách účinně podíleli nejen nekritičtí rodiče, ale i rozliční pochybní přátelé, jejichž chvála zaměřená pouze k vlastnímu prospěchu mnohdy vedla ke vzniku nejrůznějších tyranů a diktátorů, kteří zavinili smrt a utrpení mnoha milionů lidí.

Každý (je) sám sobě hlavním a největším pochlebníkem,

a proto lehkomyslně přijímá ve svém okolí toho,

v němž vidí i přeje si mít svého svědka a schvalovatele.“

(Plútarchos z Chairóneie – asi 49-120 n.l.; Jak se rozezná pochlebník od přítele.)

(Přátelé a pochlebníci; Nakladatelství Odeon 1970, str.9-10)


Člověka mohou omámit a dokonce do záhuby strhnout ti,

kdo ho nepravdivě a nezaslouženě vychvalují. (tamtéž, str.51-52)


Někomu spadne moc do klína bez námahy a bez vlastního přičinění díky rozmarům Osudu, Náhody a Štěstěny (po celá staletí platí pořekadlo „chodí štěstí dokola, pak si sedne na vola!), jiný si ji vydobude zbraní a osobní statečností, jiný podlostí, lstí, lží a zákeřností a jiný se dere k moci přes překážky a nezřídka i přes mrtvoly. Historie lidstva zná tisíce nejrůznějších vládců, jejichž mentalita, skutky i osudy byly mnohdy plné násilí a krveprolití – faraonů, králů, císařů, papežů, chánů, sultánů, kalifů, rádžů, šógunů apod., z nichž někteří byli dokonce šílení anebo tělesně postižení.


Jsou lidé, kteří vůbec nedbají práva a cti, jen aby dosáhli moci.“

(Marcus Tullius Cicero – 106-43 př.n.l.; O povinnostech. Kniha třetí/21)

(Nakladatelství Svoboda 1970, str.156)


Vidíš je všady, jak bez cíle bloudí a hledají životní cestu,

jak závodí vtipem a soupeří urozeností,

a s napětím sil se pachtí ve dne i v noci,

aby se dostali k moci a ovládli obec.“ (Titus Lucretius Carus – 94-55 př.n.l.)


Moc je pro každého nerozumného, nevědomého a mravně vyhaslého jedince zdrojem neobyčejně příjemných pocitů. Přináší totiž možnost vládnout, poroučet, nařizovat, urážet, mstít se, ponižovat i trestat a být nejen středem pozornosti, ale i zdrojem obav a strachu, což mnohým mocným přináší potěšení a zlovolnou radost. Kromě toho je takové mocenské postavení velmi často spojeno s nejrůznějšími hmotnými a finančními výhodami, protože kdyby měli být vládci chudí (Platónův ideální vladař), nikdo by vládnout nechtěl.


Rozsah moci závisí na stupni společenského žebříčku, na jaký se danému jedinci podaří „vyšplhat“. Nejníže jsou úředníci, opájející se vlastním minimem moci a rozličným způsobem šikanující své spoluobčany anebo podřízené, na kterých si léčí svůj pocit méněcennosti. Po nich následují policisté, státní zástupci, soudci, poslanci, senátoři, ministři, premiéři a nakonec i hlavy států. Ti všichni jsou nadáni určitou mocí a vlivem a pocit moci je nadýmá až k prasknutí. Přitom z hlediska historie jsou jen nepatrným a bezvýznamným smetím v dějinách lidstva, více či méně otravujícím společenské prostředí v daném úseku dějin. Svoji individuální nesmazatelnou pečeť mohou dějinám vtisknout pouze svojí výjimečností, kterou může být nejen příkladná moudrost a spravedlivost, ale i nemravnost, zhýralost, zkaženost, krutost a hrůzovláda. Bezvýznamný úřednický a mocenský „střed“ přitom bývá velice rychle zapomenut; často již v okamžiku, kdy je takový úředník, státní zástupce, soudce, poslanec, senátor, ministr, premiér anebo dokonce představitel státu vystřídán svým nástupcem.


Pokud kdokoliv podlehne touze po moci, pak čím větší je jeho sebestřednost, tím vyšší je i jeho vytoužený cíl a tím větších se dopouští nemravností, aby tohoto cíle dosáhl. Největších nemravností se dopouštějí ti uchazeči o moc, jejichž skutečné povahové vlastnosti, schopnosti a předpoklady by je nejen měly z mocenského boje úplně vyloučit, ale i doživotně diskvalifikovat. Tato chmurná zkušenost se osvědčila ve všech dobách a je pozoruhodné, že i mnozí současní politici a dokonce i uchazeči o nejrůznější ministerská křesla nejenže nemají potřebnou kvalifikaci k zákonodárné činnosti anebo k řízení určitého rezortu, ale dokonce bezelstně přiznávají, že o zásadách normotvorby a řízení společnosti vlastně vůbec nic nevědí – nehledě na to, že i jejich mravní předpoklady k výkonu obecně prospěšné činnosti jsou mnohdy zcela nulové.


Daleko největší podvodník je ten, kdo klamně vzbudí o sobě představu, že je schopen řídit stát, třebaže není k ničemu dobrý.“ (Sókratés – 469-399 př.n.l.)

(Xenofón – Vzpomínky na Sókrata; Nakladatelství Svoboda 1972, str.54)


A hle, mezi těmi, kteří se chtějí stát odborníky v řečnění a ve veřejné činnosti, jsou také takoví lidé, kteří si myslí, že bez přípravy a bez cvičení, z ničeho nic se jimi stanou sami od sebe.“ (Sókratés; tamtéž, str.143)


Čím je mocný člověk nemravnější a neschopnější, tím větších nemravností se dopouští, aby se udržel u moci. Od nemravného člověka totiž nelze očekávat, že by byl schopen chovat se mravně a že by dokázal vykonávat získanou anebo svěřenou funkci moudře, uvážlivě, spravedlivě, poctivě, slušně a uměřeně. Nerozumný, nevědomý a hloupý člověk totiž nemůže vykonávat činy moudré, uvážlivé a uměřené, stejně tak jako nespravedlivý, nepoctivý, neslušný a zlý člověk nemůže vykonávat činy spravedlivé, poctivé, slušné a dobré.


Mocný člověk se bojí o to více, čím více zlých skutků vykoná, a čím víc se bojí, tím je podezřívavější. Proto přestává věřit svému okolí i svým spolupracovníkům, neustále vyhledává a ničí domnělé nepřátele a jeho podezřívavost se postupně může vyvinout až v duševní poruchu anebo chorobu. Nakonec se stane nejen obávaným, ale i nenáviděným tyranem, jehož konec je zákonitý a neodvratný.


Musíme se podle staré poučky přičinit o to, abychom se vyhýbali trojímu: nenávisti, závisti a opovržení.

Možnost být obávaným způsobila mnohým lidem, že se museli sami bát.“

(Lucius Annaeus Seneca – 4.př.n.l.-65 n.l.; Čtrnáctý list Luciliovi)

(Nakladatelství Svoboda 1982, str.23-24)


Všichni mocní téměř bez výjimky bezmezně věří se svoji „šťastnou hvězdu“, genialitu a osudové předurčení k vládě, ačkoliv ve skutečnosti umějí pouze mistrovsky lhát, „mlžit“, žvanit a slibovat. Přesto však téměř vždycky dokáží přesvědčit své důvěřivé spoluobčany, aby v jejich domnělé a nezřídka i úmyslně předstírané přednosti nekriticky věřili, stejně jako v ně věří i oni sami.


Povinnost, slušnost, důstojnost, poctivost, jednání správné, jednání čestné, činy hodné velitele, činy hodné římského národa, podstoupit kdejaké nebezpečí pro vlast, zemřít za vlast – když takto mluvíš, my hlupáci žasneme, ty se asi v duchu směješ.“

(Marcus Tullius Cicero – O nejvyšším dobru a zlu.)

(Antická próza - Dialog a satira; Nakladatelství Odeon 1977, str.240)


Po všech neblahých historických zkušenostech je neuvěřitelné a nepochopitelné, že na celém světě se stále ještě najde tolik nerozumných, nevědomých a hloupých lidí, kteří nekriticky věří nejrůznějším začínajícím politikům, demagogům i nadšeným uchazečům o moc a mylně se domnívají, že předchozí teoretická, praktická, filosofická i mravní výchova je pro politiky zcela nepotřebná a že schopnost k řízení státu se získává automaticky pouhou volbou k výkonu zodpovědné státní funkce. Nikdo totiž není dokonalý a nikdo se také okamžikem dosažení moci nestane rázem čestným, pokud tento mravní základ již nemá dlouhou dobu v sobě. Vnitřní mravní hodnoty se získávají pouze dlouhodobým mravným způsobem života a nelze je automaticky získat jako součást výbavy poslanecké, senátorské, ministerské, premiérské anebo prezidentské kanceláře. Stejně jako mravný život vytváří předpoklady pro soustavné posilování vlastností kladných, život ve slávě, bohatství, přepychu a v prostředí prolezlém intrikány a pochlebovači vytváří předpoklady pro posilování vlastností záporných. Čestnost totiž nechodí ruku v ruce s mocí a takové náhodné spojení je spíše výjimkou, ke které dochází jen na krátký čas v průběhu dlouhých věků. Rozhodující jsou pouze skutky mocných, podle nichž lze usoudit na míru jejich mravní vyspělosti.


Nikdy nemůže dosáhnouti štěstí ani obec, ani žádný muž, který by se po celý život neřídil spravedlností spolu s rozumností, ať už by měl tyto ctnosti sám v sobě, či že by byl náležitě vychován a vzdělán v zásadách zbožných vládců.“

(Platón vzkazuje Diónovým příbuzným a přátelům přání všeho dobrého.)

(Antická próza – O vlastním osudu. Nakladatelství Odeon 1973, str.20)


Již od starověku je známo přísloví, že „ryba smrdí od hlavy“. Ve státě s nemravnými politiky a státními představiteli se proto zákonitě rozmáhá nemravnost, protože neřesti mocných svádějí ostatní občany k omlouvání vlastních prohřešků a vedou k všeobecnému poklesu kázně a rozvoji zločinnosti. Vzniká tak obecně nemravné společenské prostředí, ze kterého pak lze jen velice obtížně vybrat mravného kandidáta na veřejnou funkci. Koloběh nemravnosti se tím uzavírá a stává se pevným řetězem, který pak dlouhodobě svírá celou společnost.


Opět se blíží volby. Už bychom se opravdu měli poučit z našich chyb a nedávat hlasy populistům, demagogům, dezinformátorům a lhářům. Pokud totiž nedokážeme rozeznat pravdu od lži, bude to zkáza demokracie.


V Plzni dne 10.3.2021 

43 komentářů :

 1. problém jr ale v tom, že jiní nejsou prakticky k mání

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dodal bych, nebyli ani v dlouhé historii k mání (jak příspěvek velmi solidně i s podáním odkazů ukazuje) a to je tedy zdůvodnění toho, že ani teď k mání nejsou .

   Smazat
  2. Pane Skoda,nesnazte se nam tady vnucovat propagandu zmaru,

   kterou na nas chrli ohlupovadla!
   Neni tomu tak!
   S objevem nove verse "Obcanske prime demokracie a to ihned" jako to vidime pred sebou tady na webu NR by melo byt jasne,ze vsichni,kteri se mohou teto informacni revoluce vhodne svymi komenty zucastnuji,maji poprve a sanci pouzit nase pusky pravdy.

   Kazdy kdo prijde s napadem nejlepe dobrym,ale i na prvni pohled spatnym(i ten se muze totiz transformovat)

   SE STAVA NASIM FUJEREM tj lidove vedenim za svetlem na konci tunelu.

   Co myslite je to pravda nebo ne??

   Smazat
  3. Pane Krtecku 13:24
   Vaše příspěvky bývají zhusta špatně čitelné. Velice by vám (tedy v důsledku i nám) pomohlo, kdybyste respektoval úzus, že za čárkou a tečkou se dělá mezera. Tím se text příznivěji "rozláme" a je významně čitelnější.

   Smazat
  4. Dekuji pane anonyme,ze mate snahu mi pomoci k lepsi kvalite

   to me naplnuje potesenim,berte prosim pri tom v uvahu,ze jsem jenom male zvire a tak by me jeste vice potesilo,kdyby jste zaujal postaveni k obsahu sdeleni,alespon te casti,kterou se vam podari odsifrovat.
   Pisi jak mi cumacek narostl,budu li vetsi zvire najmu si sekretariat a peknou sekretarku.
   Pokud jste nespokojen s textem,zkuste ho prepsat tak jak by jste ho napsal vy.
   To mi velice pomuze,pokud jsem videl vase texty tak jsou jakoby z jineho sveta,ci dokonce planety.
   To by chtelo texty dostat na vasi urovni na zdejsi uroven jadrnych lidovych komentaru.
   Zkuste navrhnout na pr. do NPV vasi formulaci pro krtercka na pr.

   Pan Krtecek projde skolenim jak se ma psat(zde nasleduje vas vzor a nazor na obsah),to bude fakt k veci apomuze mi to,nebo si myslite ,ze ne?

   Smazat
  5. Naše "zářná" budoucnost...

   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tvoje-vety-nemaji-zacatek-ani-konec-natocili-jsme-bartose-jak-se-uci-mluvit-144904

   Tomuto národu v této době může vládnout jedině psychopat. Tento národ si ani nic jiného nezaslouží.

   Smazat
  6. Krtecku 11. března 2021 17:01,
   já se s tím Vaším dost zvláštním projevem popatlal tak, jak se mi zdá k přečtení bez zvláštní námahy, s nepatrnými úpravami tak, jak si myslím, že mu má být rozuměno. Stálo to dost času. Co bych ovšem pro Vaši Roztomilost neudělal, když předpokládám, že Anonym z 11. března 2021, 14:58 se s tím takhle patlat nebude. Rozumně soudíc, že to s tou Vaší stylizací nepohne. Tady to máte:
   „Děkuji pane anonyme, že máte snahu mi pomoci k lepší kvalitě. To mě naplňuje potěšením. Berte prosím při tom v úvahu, že jsem jenom malé zvíře a tak by mě ještě více potěšilo, kdybyste zaujal postoj k obsahu sdělení, alespoň té části, kterou se Vám podaří odšifrovat.
   Píši jak mi čumáček narostl, budu li větší zvíře, najmu si sekretariát a pěknou sekretářku. Pokud jste nespokojen s textem, zkuste ho přepsat tak, jak byste ho napsal Vy. To mi velice pomůže. Pokud jsem viděl Vaše texty, tak jsou jakoby z jiného světa, či dokonce planety. To by chtělo texty Vaší úrovně dostat na zdejší úroveň jadrných lidových komentářů.
   Zkuste navrhnout např. do NPV Vaši formulaci pro Krtečka. Např., pan Krteček projde školením, jak se má psát (zde následuje Váš vzor a názor na obsah). To bude fakt k věci a pomůže mi to. Nebo si myslíte, že ne?“
   JiH

   Smazat
 2. Volby se blíží a musí to konečně dojít obyčejným lidem kdo to s nimi myslí dobře a to je jedině SPD.

  OdpovědětSmazat
 3. Unknowne pises,ze pro volice neni nikdo k mani?Neni tomu naopak?

  Preci tu mame jedinou stranu SVOBODY a PRIME DEMOKRACIE a zaroven narizeni nejvyssiho soudce,abychom se sjednotili.
  To by melo znamenat v prekladu vytvrit jednotny program a to v zajmu obcanu volicu a nikoli v zajmu roztristenych mocichtivych majitelu obcanum ohlupvanim na pr.GR TV,ukradene moci,pritom to je okolo neho jen mensina,ktera chce vladnout vetsine!
  Slysel jsem,ze v ruskem parlamentu se mocichtivi nepratele dostali nazev sorosčata.
  Ted pri tom moru C19 se i u nas srocuji ty obcanum nepotrebna sorosčata za jednotnym ucelem pobit sve volice a nedat jim zit,nebot vakcina mRNA vyvolava do 14 dnu pry necekane vysledky,ktere pry jsou jejim ukolem tj misto zabijeni viru jako to dela SPUTNIK V vytvareji u viru,jak na to prisli americti lekari,pry pouze jeho RESISTENCI,tedy se sice nemuzete naazit,ale virus putuje v tele a do jinych organu nez pro ktere byl urcen a tam vznikaji jeho dalsi modifikace.
  To se pry stane do 14 dnu po ockovani a tak tu mame odkudsi anglickou,brazilskou a pry i brzy ceskoslovenskou versi.Je to pravda?

  Otazka je!?

  JSOU TY MOCICHTIVE SOROSČATA JDOUCI PRES MRTVOLY VOLICUM POTREBNE?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono se nyni jevi,ze u pctivych zastupitelu obcanu jakoby nebyla odvaha

   posilovat a posilit jejich programy,aby se dosahlo vetsinoveho souhlasu s instalovanim potrebnych zmen.
   to ma za nasledek,ze do tohoto pratdneho prostoru vnikaji bez zabrana zcela bez skrupuli prave sorosčata,dokonce nepotrebuji k tomu ani program.
   Nestastna uplne rozdercena OS tj obcanska spolecnst,ktera si je ve forme nepratelskych neziskovek dokonce sama financuje,je ke svemu osudu davat se pobit a kdo zustane bude mit z toho nasledky,ani to ji neprobouzi z umele vytvotvorene letargie ,ktera se prohlubuje zmanipulovanymi informacemi,kd se dokonce ma obcanum polozit na krk chomout cenzury nijak se nelisici od minuleho rezimu,ktery jsme vycinkali dvermi a ktery se vraci oknem.

   NEEXISTUJE POUCENI Z TOHOTO VYVOJE A VLEZEME DO DALSI PASTI?

   A to s nazvem neomarxismus-blize trockismu,ktery nam bude to pry DOBRO vnucovat,ale tak,ze se z toho zoufalstvim posereme!

   Smazat
 4. Jak je vidět, problémy s voliči měli již staří Řekové. Jak je vidět, na politologii se stále učí poznat směr větru a jak jej udržovat, místo jej usměrňovat dle poznatků z minulosti, již tisícileté.

  OdpovědětSmazat
 5. Děkuji za článek, je tam hodně mouder, ale není tam návod, jak se dnes zbavit těch parazitů a nadmutých hlupáků, kteří nic nevyřeší, v naší politické scéně!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spravna pripominka,ktera by se mela objevit za kazdym clankem

   ktery navod na konci clanku neobsahuje.
   Do prostoru,ktery nemaji snad odvahu nynejsi "precedove"polit.subjektu naplnit budeme muset jako obcane zajistit NASE nove doposud nevidane polit.subjekty a obcane volici se chte nechte budou muset zkusit transformovat z nebohe ponicene OS na cilevedomou ĆSV tj Ceskou spolecnost volicu a tvorit pro ni kazdy den a kazdou noc vzorovy Narodni program volicu,ktery bude muset ukazat vsehoschopnym tzv "nasim"zasitupitelum,kde hraje muzika,anebo taky ne.!
   Kdyz "ne"pak vsichni zaziji dalsich 31 let morovych ran,zmatek,nase zabijeni a zinvalidovani,nebot budeme prave MY obcane zatlaceni do kouta nepotrebnosti ve kterem jsou dnes ocividnene ty sorosčata,dokonce pry i "nami" znovu a znovu spatne zvoleni!!

   Je to pravda nebo ne?

   Smazat
  2. Volby by mohly vyřešit odstranění debilů z politiky, jenže to by museli ovčané jít volit a ne bučet někde v koutě. Zloději a současní karieristé a jejich rodiny včetně kamarádičků přikrádačů půjdou volit vždycky, protože by mohli přijít o koryta. Matematika říká, že pokud jde volit jen kolem 50 proc. a z toho polovina tu zlodějskou debilblokovou bandu, tak to je zase v hajzlu. To pak znamená, že z celkového počtu voličů stačí asi 2 mil.hlasů, aby si zase koryta rozebrali dosavadní lehkoživkové. To je asi 1 mil.rodin kamárádičků, vlezdoprdelků atd. a zase si to budou v klidu parcelovat. A bohužel ti, kteří by je nevolili, pak nechají hlasy propadnout, protože, bohužel, nepochopili volební matematiku.

   Smazat
  3. Navod je stejny jako u trollu. Nekrmte je. Co krmite, pribyva. Krmte alternativu (tj. slusne lidi, at uz kdekoliv).

   Smazat
 6. ....."Již od starověku je známo přísloví, že „ryba smrdí od hlavy“. Ve státě s nemravnými politiky a státními představiteli se proto zákonitě rozmáhá nemravnost, protože neřesti mocných svádějí ostatní občany k omlouvání vlastních prohřešků a vedou k všeobecnému poklesu kázně a rozvoji zločinnosti. Vzniká tak obecně nemravné společenské prostředí, ze kterého pak lze jen velice obtížně vybrat mravného kandidáta na veřejnou funkci. Koloběh nemravnosti se tím uzavírá a stává se pevným řetězem, který pak dlouhodobě svírá celou společnost......

  Tohle nejde vyresit jen neplodnym a bezzubym kecanim, takze mi nekdo z vas kdo zde narika, laskave sdelte, jak to chcete vy vyresit

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Basosi,dobre,ze pisete a chcete vedet reseni
   Je totiz tady

   1.

   I kdyz je Program OK SPD jen slabsi a predpoklada 6% zisku volicu je bod c.10 z neho nejlip srozumitelny a zejmena proto budeme muset chte nechte volit SPD.

   CO CHCE TO CISLO 10?.
   CHCE rasantni zmanu rezimu.To je to co NIKDO z nami zvolenych tzv sorosčat v parlamentu nechce, prinejmensim to nemaji v programu.
   Tim se ma zafixovat na pevno nyni panujici Kapitalismius bez privlastku,ktery vychazi z gangsterismu a nyni vylupuje OS dve tretiny mezd!
   Ma v tom pokracovat ratolest byvaleho pana presidenta ODS,TRIKKOLONA,ktera chce zrusit dokonce i stanoveni minimalnich mezd a proto
   nemuze byt volitelna ani koalice-schopna i kdyz to vypada jinak!
   Beze zmeny rezimu nelze opravit zakon o exekucich ktery asi polozi po C19 plno malych a strednich poidnikatelu a zivnostniku,bude brzy maler, protoze penize na zachranu pujdou na tzv "zeleny udel"podvodu tj k dalsimu rabovani a zadluzovani,bez prestavky.#

   2.

   Zkume se vsichni venovat na formulovani toho co jako obcane volici opravdu chceme.
   TEnto proces uz zacal a prvni bod tohoto navrhu PRORAMU VOLICU se shoduje s programovym bodem SPD,pricmemz je v nem navrzeno konkretne a dodatecne "vo co de".
   Ano vim,ze zdejsi vynalez OBCANSKE PRIME DEMOKRACIE IHNED vnimate vsichni jako samozrejmost,ale samozrejmost to neni!
   Nikdo ze "sorosčat" si to nechce dovolit-neotevrou bezbarierovy pristup na sve weby,ktere jim platime a proto,jim ani NESMIME sdelit co chceme a to uz 31 let,tak nas devastuji a nici.

   Otazka bude, dokazeme si vybojovat zmenu jen timto ,nebo mam pokracoat,rozumel jste tomu a jak?

   Smazat
  2. Krtku. je cas abys vyrostl z Krtecka na poradnyho makala - rejpala, jinak tady tohle stado remcajicich poseru nevyburcujes, ac mas pravdu

   Lidi si totiz uvedomuji, ten obrossky pruser ktery zpusobili cinaknim a obdivovanim pritulneho Vency, ktery ale nevedel co vlastne chce mimo trosku prdele, a devek

   takze potom hlavne po vyleceni Vencou Klausu, i Vasek Havlu to odsoudil.... jste - jsou vsichni zarazeni jak vetry, a stydi se priznat vlastni pitomost, ci naivitu

   proto je na vas vsech SPDakach abyste mimo kecani zacli byt politicky aktivni, nejen zde ale i vsude, a az otevrou zase ten nas bordel, musite byt aktivni od "hospody do Kostela" zkratka vsude, nebo vam to nalinkuji Pirati a Satanisti

   Smazat
  3. řešení je jenom jedno, ale za to by vás zavřeli

   Smazat
  4. Dekuji pane Basosi za pochvalu,jsem jen male zvire

   ale kdyz se budeme ridit nasim panem vrcnim sudim a kadim US nemame se ceho bat,udelame ty krteckovy zemekupicky vsude tak co.
   No uplne zajimave by bylo,kdyby zdejsi vedouci sily napadlo udelat web,ktery by se dal duplikovat a soucasne hledat sympatizanty a dobrovolniky,kteri by se dali vyskolit na ovladani podobneho info webu ZEZADU,coz by organizacne pomohlo a nahradila by se mezera kterou tvori zamerne dobre nami zaplaceny vylupovac koncesinarskych poplatku pan GR TV,ktery si otocil kolem prstu nebohy parlament plny sorosćat a drzi ho ma uzde vcetne toho borce Babise,kteremu na nose tancuje i jim dosazena joura,ta zbombarduje nami oblibene EU s predsedkyni na sracku a bude klid!

   Smazat
 7. krtku,
  nezapominej na to co rekl Kchon, starymu Sternovi: " Voni Stern tancujou s kurvama"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. basosi nebudte nesrozumitely,ja tu mam jedine slusne holky

   a ty vzkazuji,ze nejsou zadne swindury.
   ANNA je dokonce pobozny husita z KSH a prvni ideolog antineomarxismu,takze pokud nemate ve stari dostatek bab tak se prosim vice snazte.

   Smazat
  2. krtoune, nerej do mne - na to mam Marjanku - ale rej do vladym a do tech co se zde jen tak bepohlavne ci narcisisticky (to je ale blby slovo) projevuji, podivej nech ty tvoje Husi -tky na pokoji a snaz se neco delat s volbama, podivej co se tu nakeca, vse je tedy gramaticky spravne, ale bezduche, takove jalove.

   ohledne tech dvou zidu, co jsem psal, on je to jinotaj, tak neremcej a snaz se ho rozlustit, jinak hodne stesti ve volbach, asi taky dame sve hlasy SPDakum, ale lepsi by bylo to dat Piratum a STANistum aby se to dokonale po#$##% a pak zacit znova

   Smazat
  3. Bazosi- té změny volbou "čím hůře, tím lépe na změnu" bychom se nemuseli dožít. Jinak ten vtip má souvislost s podobným výrokem Madly?

   Smazat
  4. Pane Basosi,dobry napad s volbami a co maslis,ze delam

   Mezitim tim vysledkem stoupaji reference OK SPD a chteji prorazit strop,ackoli neni jasne,zda to pan Okamura opravdu chce.
   Proto je tu napad zkusit vytvorit dalsi polit.subjekty,ktere by prevzaly navrh NARODNIHO PROGRAMU VOLICU,kdyz nami oblibeny pan Babis to nechce udelat a zustava dale bez Programu.
   Basosi,ne aby jsi mym zenskym nadaval,je tu prinejmensim jedna velice pobozna husitka a jakmile ji dopalis natahne si pres oko pasku a bude ZIZKA,kdyz ty sam nechces.

   Smazat
 8. Zdá se ,že je život složitý hlavně v kapitalismu ,proto stát utrousil podporu více jak 70 VŠ , ale výsledek je trapný ,když primitivní síla ničí nejen morálku.

  OdpovědětSmazat
 9. Nehledejme jiné osobnosti, hledejme jiný společenský systém. Nabízím švýcarský.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo jo, davno si to myslim. Vratit vladu mistnim. Zrusit "regiony." Udelat male kantony, ktere si samy urci, jak to tam budou delat podle mistni podminek.

   Smazat
  2. Pane REBEL vas navrh zacit napodobovat svycarsky system

   byl CSV akceptovan,ale plan nestaci.
   Potrebujeme dobrovolniky,kteri by byli ochotni se ve svem zajmu angazovat nad hodnotami volice a dokazi se na pr. naucit ovladat informacni web zezadu a tak se angazovat pro sebe na komunalni urovni a zaroven by s timto webem zpivali pisen SVOBODY a PRIME DEMOKRACIE.
   Pokud jste navazal kontakt s nejblizsi vasi SPD kancelari a starostou,zkuste se tam zeptat zda by bylo mozne na vasi urovni ocekavat v tomto smeru konkretni podporu obce s mozna 7000 obyvateli.
   Myslenka je to dobra a tak i CSV uvita,kdyz zacnete hledat obec,kde by se to zacalo zkouset.
   To same zkusime hledat i my a doporucujeme to i ostatnim obcanum volicum a sympatizantum Nove republiky ,ktera nemuze vzniknou samospadem,nebo jenom vyslovenim planu.
   Neodpovedel jste na otazku,zda je u vas hospoda s vetsim salem,kde se kdysi tancovalo,opatrena WIFI,aby se zkusilo zda se chlapi u piva umi bavit o svobode a prime demokracii,kterou tady uzivate i sam a mozna i s uspechem!

   Smazat
 10. Potvrzuji, že tolik mouder v jednom článku často nenajde, ale bohužel právě ti, kteří by takové statě měli číst, je nečtou, a proto je na světě tolik hlupáků, kteří to o sobě neví a myslí si opak.

  OdpovědětSmazat
 11. Aby bylo jasno z čeho se ta sebranka při volbách vybírala.... Počty členů z května 2020 jsou cca:
  KSČM – 31 564
  KDU-ČSL – 21 634
  ČSSD -13 051
  ODS – 13 000
  SPD – 6 459
  ANO – 3 091
  TOP 09 – 2 479
  Trikolóra – 1 774
  STAN – 1 613
  Piráti – 1 043
  A podotýkám ,že komunisté před Hadrákem StB vybírali pro volby kandidáty ze svých 2 000 000 členů!
  Dnes např. PIRÁTI mají kvalitní kadidáty tj. ty smažky a štětky ,kteří museli opustit žižkovskou Kliniku a přešli do politiky .Inu nová doba…..
  Nyni nastava faze kdy je nutno cistit i krajske a městske instituce od krys..
  Verte mi ze satanisti jsou infiltrovani do kazde instituce …i tech nejmensich. Jsoz to jak ja jim rikam …..metastazy satanisticke moci. Hejtmanove, starostove, kazdy kdo nejak patril a patri k politicke a legislativni a institucni moci ktera pomaha ridit genocidu vlastnich obcanu a nepostavili se ji verejne…patri k nim!!! Od pocatku falesne pandemie , kazdy z nich mel a ma moznost postavit se proti vlade ktera pacha genocidu na lidech.Neudelali to. Všichni dosavadní poblitici co nás od Majdanu okrádali jsou NEVOLITELNÍ !!! Bohužel i v SPD jsou poskoci zednářů...! Snad vstanou noví BOJOVNÍCI a zavedou skutečnou svobodnou Občanskou společnost.

  OdpovědětSmazat
 12. Úctyhodné, avšak nepoužitelné.

  Ostatně kdo vychovával Nerona ? Seneca Mladší. Tohle tak nějak nefunguje už ty dva tisíce let.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bureš McDonald 23:32
   Víc. Víc let. Je to beznadějné. V článku je řečeno všechno. Kvalitní člověk nemá touhu po moci. I když i takový se může nedopatřením k moci dostat. Ale to je velice vzácné. To nám říká historie.

   Smazat
  2. Anonyme,dobre vis,ze MY obcane volici jsme tvurci historie tak

   se jdi se svym skepticismem vycpat!

   Smazat
  3. Netroufal bych si tvrdit, že kdo má tu touhu po moci, že je nutně nikoli kvalitní člověk. A naopak ani ti jinak dobří nebo to té doby dobří lidé, kteří se k té moci dostali nedopatřením či aniž by se k ní za každou cenu drali, nebývali dobrými vládci. A ani ti, kteří o moc sice usilovali, ale jejichž motivace byla nezištná, jimž asi skutečně prvořadě šlo o obecné blaho. Nejlepší příklad: Robespierre.

   Velká část vládců, na které se buď vzpomíná v dobrém nebo je aspoň obecně uznávána jejich velikost, schopnosti a přínos pro stát a národ (ukrutník Petr Veliký a povídat bychom si tu možná mohli též o našem Karlu IV. blahé paměti) zase vytvořila autoritou a vahou své osobnosti a díla stav, kdy po jejich odchodu žádná vláda pořádně fungovat nemohla.

   Nedokázali vytvořit systém vládnutí, který by je přežil (a fungoval v souladu s objektivně danými podmínkami ve společnosti a jejími potřebami) ani si nenašli či nevychovali aspoň srovnatelně schopného nástupce. To se dá říct dokonce i o Stalinovi. A upřímně řečeno, tahleta tragická invarianta historie mi přijde ještě víc na - jak to říká zdvořile Větva, čelinč ?? - než sama morálka psychopatů u moci.

   Smazat

 13. Sny se sni, jak by ne..Kdyz mysl tizi, vybrednou na jine...
  Radost z diskusi,do bezmezne prechytralosti,z praminku nescetnych poucovani pokracuji do sirych rek hysterickych poteseni, sebe ukajeni, ne nepodobna vylevum a projevum, Mistra Bajdena,
  a treba predzahrobnim, upovidanym taneckum mezi rakvemi..
  Snova reseni na realitu skutecnosti.
  Usilovne snahy tapani v bludisti odcizeni, vedouci do zarucene spravnych samozrejmych instrukci,do navrhu reseni ,jedine spravnych ,nechci psat odkud vytazenych, ktere jini pro jejich malomocne mizernosti ani netusi..
  Jak je potom vse bezpracne, snadne a lehke, jako sen..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne nadarmo nam zavreli hospody a pobijeji C19 vsechny ovcany

   kteri chteji jen snit sen o Nove republice,ale zacnou ho uskutecnovat.
   Na komunalni urovni v bunkach SPD musi chtit OK SPD,pokud chce opravdu plnit svuj program zajistit hledani tech obcanu,kteri budou chtit nejen budouci organizacni posty zpet pro nas obcany,ale i premluvit uz existujici "zastupitele",ze jsou cleny ČSV a je treba proto jednat ve svem (nasem) obcanskem zajmu.
   Predevsim musi dojit k zastaveni naseho vykradani,kdy propagandou ohlupeni "CIVILISTI"tleskaji valecnikum alternativy pred nosem jako blbi tomu ,ze jim z kapsy vykradaji dve tretiny platu a oni smutne,rezignovane s placem prihlizeji jak nasi sousede,kteri prohrali valku se topi v penezicha ,kazdy by odtud nejradeji sel za jejich plat tam okamzite lopatovat, ale ne vsichni umi rec a osetrovat v nemocnicich C19,ci cosi opravit a vyrobit atd.
   Musime dosahnou stejnych podminek,jinak nebude mit strejda Babus z ceho vybirat dane a jeste mu ten Gates zajisti QUOTU GATES ,coz je nejmene 50 000 mrtvych i jeho volicu!

   KDE JE SPUTNIK V BABISI NEVYMLOUVEJ SE NA SVOJE PODRIZENE!

   Smazat
 14. Nekolik poznamek k ciste vystiznemu textu.
  Kterej autor nacasoval vcas.
  Stoji za povsim, jake giganticke usili, nadlidske, vydavane a udrzovane dlouhodobe energie, /ktere by jinym poslouzilo treba k vystrizliveni/,s vyskytem casto neuveritelnych schopnosti,/tech jinak neschopnych/ v pravy cas pouzitych/vyuzitych v prihodnych a stastne nahodnych momentech vyvoje.
  /Chance of coincidence/. Krize 1929.
  Spatna rozhodnuti nekdy, ktera presto vedou k prosazeni a realizaci diktatorskych umyslu, planu, jednotlivce,skupin. Vedou.
  K zasahum, "vyssi moci" zdanlivych nahod,za ucelem uchopeni moci k udrzeni nedotknutelnosti v trvani te ci one vlady.
  Lecos z toho slouzi jako napoveda.
  Cim vznesenejsi nadpozemsky slibuji raj na zemi, tim horsi rezim z toho vseho vybesni.
  Jako pravidlo./Cina,Mao,Hitler,+Japonci,120 milionu obeti,mimo nekonecna utrpeni/..
  A nekonecny marxismus treba ,jako drogove opium inteligence..
  Kdyz odhaleno a vse,do detailu, nevadi, presto se opakuje.
  Kazdy pokus o zmenu skonci bezmocne na dlazbe vynikajicich umyslu vedoucich rovnou do Apokalypsy.
  Pravy smysl v rizeni sveta.
  Kdyz prave tam smerujeme /anyway/,vsichni smrtelni k stejnemu demokratickemu v pravde konci, neni jine cesty a neni vubec treba nejakeho vyjimecneho spechu, energie,atd. ..Tedy kdyz ,"marnost nad marnost,je vseho marnost".
  /Salamoun/.

  OdpovědětSmazat
 15. Pane Krtečku, optimismus a energie přímo sálá z vašich slov. Já jsem pesimista. Za vší politikou vidím prachy a touhu po moci, žel bez erudovanosti a bez odpovědnosti. Zblbnutÿ zoufalý dav je přížitostí k nastrčení viníků a naslibování lepších zítřků. Je to prosté, oni na tom budou líp a my v podhradí na tom budeme stejně, nebo hůř. O nás nejde.

  OdpovědětSmazat
 16. https://rumble.com/embed/v9thm2/?pub=4&fbclid=IwAR33Qb10Sw7QybnboqckX6eILkBg
  Věnujte videu čas- vše objasněno.........

  OdpovědětSmazat
 17. Lidé měli za svou historii spoustu příležitostí poučit se, ale je to pořád stejné, nikam se neposunuli, pořád pomáhají dostat se do čela těm nejbezohlednějším a nejzkaženějším z nich. Zřejmě se to nikdy nezmění, staří, kteří mají nejvíc zkušeností a příležitostí zmoudřet umírají a přicházejí mladí, kteří si zopakují všechny omyly starých. Až se jim(některým, protože ani stáří není zárukou moudrosti), v hlavě rozbřeskne, tak včas umřou a tak pořád dokola. Kdyby někdo hledal mustr pro peklo, tak ho má právě tady. Odladěný, funkční a prověřený.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.