Reklama

neděle 2. května 2021

Peníze nesmrdí (Pecunia non olet)


JUDr. Oldřich Hein

2. 5. 2021

Znovu se blíží volby a každá politická strana má opět ve svém programu nesmiřitelný boj proti korupci. Jedno nové politické seskupení dokonce navrhuje zřízení zvláštních soudů pro její trestání, přičemž jeho představitel se domnívá, že právě tento evidentně nereálný slib povede k jeho volebnímu úspěchu. Jako obvykle však všechny takové sliby okamžitě skončí v Poslanecké sněmovně, ve které téměř všichni nově zvolení poslanci začnou ihned vyhledávat kontakty, známosti a finančně perspektivní aktivity. Záhy pak vytvoří nové „svazy známých“ a stejně jako dřívější bojovníci proti korupci se stanou úspěšnými milionáři, úzce provázanými s rozličnými podnikatelskými anebo bankovními kruhy.

Nikdy nevěřme nikomu, kdo tvrdí, že vymýtí korupci! Buď se totiž ve své naivitě mýlí, anebo nestoudně lže. V žádné době, v žádné zemi ani v žádném politickém systému se to ještě nikomu nepodařilo, protože základem korupce je pradávný a přirozený pud shromaždovací, ze kterého se pouze u lidí postupně vyvinula chorobná touha po majetku a zbohatnutí, mnohem silnější než pud sebezáchovy. V dějinách lidstva proto nebylo ani jediné období, kdy by chamtivost a korupce nenabyly obludných a společensky rozvratných rozměrů.

Korupce provází lidstvo již od doby první dělby práce, kdy primitivní lidská společenství bylo nutno nějakým způsobem řídit. Jakmile totiž náčelník tlupy, rodu, kmene anebo raně starověké vesnice ustanovil některého člena společenství funkcí organizátora prací anebo dohližitele (soudcem byl zpravidla on sám), okamžitě se zrodily nabídky anebo požadavky úplatku za získání určitého upřednostnění oproti ostatním členům společenství (např. úleva z práce, přednostní podíl na úlovku, sklizni nebo kořisti apod.). S rozvojem organizovaných lidských společností do podoby prvních městských států (Mezopotámie) anebo mocných státních útvarů (Egypt) pak vznikla potřeba soudců, strážců, dozorců, úředníků, správců a výběrčích daní, což vytvořilo další prostor zištnost, chamtivost, lakotu a korupci.

Úplatkářství vedlo vždycky k neklidu a společenskému rozvratu, protože porušovalo principy rovnosti a spravedlnosti, které jsou pilířem jakékoliv civilizované lidské společnosti. Lidé se proto bouřili a nezřídka i některého úplatného soudce, strážce, dozorce, úředníka, správce anebo výběrčího daní vyhnali, zbili anebo zabili. Tento společenský neklid přiměl již některé starověké vládce k tomu, aby se korupcí vážně zabývali a zkorumpované soudce, strážce, dozorce, úředníky, správce anebo výběrčí daní odvolávali z jejich funkcí anebo je i přísně trestali. Touto reformátorskou činností proslul zejména sumerský vládce v Lagaši Urukagina (asi 2351-2342 př.n.l.), který se sice snažil obnovit společenský soulad, ale odstranit korupci se mu také nepodařilo.

O tom, jak se ve starověku korupce rozmohla a jaký působila společenský rozvrat, svědčí odstrašující příklad římského propraetora na Sicilii Gaia Verra (73-71 př.n.l.), který nejenže kradl cizí majetek a nechával popravovat své odpůrce, ale nestoudně požadoval i rozličné úplatky a otevřeně prohlašoval, že první rok svého působení vydělával pro sebe, druhý rok pro své obhájce a třetí rok pro své budoucí soudce (Jaromír Kincl – Deset slavných procesů Marka Tullia). Ani následující staletí nebyla lepší a tento neutěšený stav přetrval ve všech zemích světa až do dnešní doby.

Současná skutková podstata korupce spočívá v tom, že buď je něco žádáno, nabídnuto anebo slíbeno, aby „v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu“ anebo „v souvislosti s podnikáním svým nebo cizím (tj. podnikáním jiného)“ (§ 331 a 332 trestního zákona) bylo dosaženo nerovné, nezasloužené a nespravedlivé výhody v porovnání s ostatními spoluobčany. Nepřímým úplatkářstvím (§ 333 trestního zákona) je pak takové jednání, kdy někdo požaduje nebo přijme úplatek pod příslibem ovlivnění výkonu pravomoci úřední osoby anebo že v očekávání úplatku tak již učinil. Přímé korupční jednání (přímé úplatkářství) tedy vzniká pouze tehdy, pokud korupční požadavek, slib anebo nabídka byly učiněny před výkonem konkrétní činnosti a se záměrem tuto činnost ovlivnit. Nejedná se tedy o korupci, pokud po řádném výkonu této činnosti dojde k její následné „odměně“ ze strany osoby, která tak učinit nemusela a nebyla o to ani žádána – prostě pouze považovala tuto dodatečnou odměnu za projev slušnosti a vděčnosti (např. vejce, víno apod.). Nepřímé korupční jednání (nepřímé úplatkářství) pak vzniká tehdy, kdy někdo sice sám konkrétní požadovanou činnost nevykonává, ale chce úplatek za to, že ji výhodně zajistí anebo již zajistil.

Podstata úplatku není přesně vymezena – je to vše, čím lze výkon pravomoci úřední osoby anebo kohokoliv jiného nadaného rozhodovací mocí nepoctivě ovlivnit v něčí prospěch. Klasickým úplatkem jsou peníze, ale může to být i plnění věcné anebo osobní. Věcným plněním může být např. láhev koňaku, domácí zvířectvo, zvěřina, automobil, byt, zahraniční zájezd apod. Osobním plněním může být i výkon stavebních prací, bezplatný servis motorových vozidel a dokonce i pohlavní styk. Je pozoruhodné, kolik důležitých rozhodnutí až na nejvyšší státní úrovni bylo již od starověku ovlivněno právě posledně jmenovaným osobním plněním, kolik osob ve vedoucím anebo nadřazeném společenském postavení tento druh úplatku vymáhá a kolik žen vděčí za své vyšší společenské postavení právě tomuto druhu plnění. Prozatím se však ani jediný takový případ neocitl před soudem, neboť k takto nepoctivě získanému prospěchu se žádná žena nepřizná.

Trestně postižitelným úplatkářstvím není úplatkářství do budoucna (pro futuro), označované mnohdy jako klientelismus. Spočívá v poskytování různých výhod (preferencí), pozorností či darů významným osobnostem (zejména politikům) nebo jejich rodinným příslušníkům bez konkrétního požadování přiměřené (adekvátní) protislužby, avšak se skrytým zištným předpokladem (kalkulací) přiměřené protislužby budoucí. Takoví „lobbisté“ cíleně loví ve státním aparátu anebo v politických kruzích a typují si „slabé kusy“, které nedokáží odolat pokušení. Tímto způsobem se pak postupně vytváří i poměrně velmi široký okruh zavázaných osob (tzv. „svaz přátel“ anebo “svaz známých“), které v případě náhlé potřeby musí přispěchat na pomoc, protože jinak by se ve svém „svazu“ znevěrohodnily a v případě jejich potřeby by jim už nikdo nepomohl. Úplatkářstvím do budoucna je např. prodej luxusních bytů, domů nebo jiných nemovitostí pod cenou anebo pronajímání výhodného bydlení pro soudce a státní zástupce. Lze jím také zmanipulovat volby do místních zastupitelstev, poslanecké sněmovny, senátu anebo i volby prezidentské, protože opatřením potřebného počtu rozhodujících hlasů se takto nepoctivě zvýhodněná osoba zavazuje k nějaké příští protislužbě (např. ke jmenování rodinného příslušníka do nějaké významné funkce, k upřednostnění ve výběrovém řízení apod.). Ve „svazu známých“ je totiž každý jeho účastník perspektivně použitelný a na štědré přispívatele anebo dárce se nezapomíná.

Úplatkářství do budoucna je velmi rozšířené v jakémkoliv společenském zřízení. V minulém režimu například každý vedoucí pracovník (nomenklaturní kádr), dosazený na své místo z vůle vládnoucí strany, velmi dobře věděl, co se od něho za tuto výhodu očekává. Proto si různými pozornostmi a úsluhami zavazoval vedoucího tajemníka OV KSČ i stranické funkcionáře na nejrůznějších úrovních, aby jej v případě nějakého maléru (např. „manka“) bránili před vyšetřovateli SNB. Snad každý okresní prokurátor v minulém režimu proto zaslechl na OV KSČ obdobný výrok: „Na Pepíka (Lojzu, Frantu) nám nesahejte, ten je náš!“

Tyto praktiky byly převzaty i ve všech posttotalitních demokraciích. Počet „svazů známých“ se však záhy rozšířil, neboť na rozdíl od předcházejících totalitních režimů začaly být moc a politický i ekonomický vliv dělitelné. Politickými stranami anebo určitými zájmovými skupinami jsou proto do politiky anebo na nejrůznější významná místa ve státním aparátu cíleně „protlačováni“ jejich přívrženci, kteří pak v případě úspěchu ve volbách plní svěřené úkoly a dokonce podepisují sliby loajality. Významným politikům jsou pak poskytovány nejrůznější výhody, pozornosti a dary, kterými sice konkrétně není nic ovlivňováno a tudíž je nelze právně kvalifikovat jako úplatky, ale které lze přesto s odstupem času výhodně zúročit, zvláště pak po vítězných volbách.

Úplatky do budoucna jsou např. automobily na zkoušku, nákladné cesty do zahraničí, účast na automobilových závodech na náklady pořadatelů, výhodné zaměstnání rodinných příslušníků, upřednostnění ve výběrových řízeních apod. Budoucí ekonomický a politický vliv si lze také „zakoupit“ štědrými příspěvky na volební kampaň anebo na nejrůznější nadace, které jsou nezřídka zneužívány pro osobní potřebu politiků. Počátkem devadesátých let byli dokonce významní klienti jedné banky nuceni převádět milionové částky z poskytnutých úvěrů na nadaci „Srdce pomáhá“, jejíž zřizovatel však ohledně svého podílu na zločinné privatizaci národního majetku trpěl až do své smrti „ztrátou paměti“.

„Svazy přátel“ (známých) ovlivňují normotvorbu, ekonomiku, politiku i nejvyšší „patra“ policie, státního zastupitelství a justice. Nemají sice tak přísnou hierarchii ani kázeň jako sicilská mafie a (prozatím) nepoužívají ani násilí, avšak o politický a ekonomický vliv dokáží zápasit se stejnou zákeřností a urputností. Někteří jejich členové pak i uvnitř svého „svazu“ intrikují, vytvářejí znepřátelené frakce a za nejrůznější výhody dokáží i zradit a přeběhnout k jinému „svazu přátel“. Současná politická morálka je tedy ještě nižší než morálka zločinecká, protože v mafii by si to nikdy nedovolili.

Inteligentní, vzdělaný, důvtipný a předvídavý politik proto nejenže nikdy nesmí přijmout nic od osoby, kterou dobře nezná a jejíž pravé úmysly mu nejsou známé, ale ani nesmí přijmout nic, co by jej do budoucna zavazovalo k vděčnosti a nějaké protislužbě. Mravní (ne)kvality mnohých politiků jsou však takové, že za získání významné politické anebo ekonomické funkce (např. poslaneckého nebo ministerského křesla anebo křesla v nějaké dozorčí radě) jsou ochotni k jakékoliv protislužbě, včetně protislužby trestné.


„Těžké je bojovat se žádostivostí, neboť co si přeje, kupuje si za duši.“

(Hérakleitos z Efesu – asi 544-484 př.n.l.)

Klientelismus a poskytování úplatků do budoucna jsou nemravné a společnost hluboce demoralizují. Lidé si totiž postupně zvykají na to, že se známostmi mají větší naději na úspěch než se znalostmi a naproti tomu bez známostí to oni ani jejich děti nikam nedotáhnou. A jelikož všichni účastníci takových „svazů známých“ jsou příliš opatrní na to, aby za poskytnuté pozornosti něco bezprostředně chtěli anebo vykonali, nikdo jim nemůže prokázat, že jednali v zištném úmyslu. Pokud totiž bylo „dobře investováno“, očekávaný výsledek se může dostavit i za několik let. Dobří „přátelé“ totiž nesmějí zapomínat, neboť i oni mohou jednou někoho a něco potřebovat. Takto funguje moc zákonodárná, výkonná i soudní již po celá staletí a fungovat stále bude. Ony zvláštní soudy pro boj s korupcí by tedy nemohly dokázat vůbec nic.

„Mít známé – to je poklad!“

(Taj-ťün Hejzlarová, Josef Hejzlar - Minimum čínského moudra.)

O původ peněz se starají pouze lidé moudří, spravedliví, poctiví a slušní, kteří ovládají svoji mysl a jsou zcela lhostejní k majetku, prospěchu a funkcím. Mezi politiky je stěží najdete. Proto také jeden z našich bývalých prognostiků (věštců), který se velice rád prezentuje jako geniální všeznalec, počátkem devadesátých let takto nefilosoficky odpověděl na dotaz o původu peněz: „A vy dokážete rozlišit čisté a špinavé peníze?“ Podobná otázka přitom padla již před 2000 léty při rozhovoru římského císaře Vespasiána s jeho synem Titem:

„Syn Titus mu vyčítal, že si vymyslel také daň z moči; Vespasián mu přisunul pod nos peníz z prvního výtěžku daně s otázkou: „Cítíš snad nějaký zápach?“, a když on mu to popřel, dodal: „A přece je ze chcanek.“ (Suetonius – Životopisy dvanácti císařů, Kniha osmá/23)

Jakákoliv forma korupce (tj. zjevné, skryté i do budoucna) je neslušná a nepoctivá, neboť vede k nerovnosti a nespravedlivému společenskému prostředí, vyvolávajícímu nejen nedůvěru v politiky a ve státní orgány, ale i hněv a zlobu slušných občanů. Korupční prostředí jakéhokoliv státu je tedy především dílem lidí, kterým „peníze nesmrdí“ (pecunia non olet) a kteří jsou pro ně schopni úplně všeho. A jsou to právě volby, které těmto politickým dobrodruhům, chamtivcům a lhářům umožňují dosažení jejich touženého cíle.

Tisíciletý problém korupce nelze vyřešit jakýmkoliv politickým, organizačním anebo represivním opatřením. Bez přísné a uvědomělé sebekázně to prostě nejde, protože pud shromažďovací, chamtivost ani lakotu nelze potlačit trestem. Za celá tisíciletí se takový zázrak nad zázraky nikdy nikomu nepodařil a ani nepodaří. Důkazů o tom je kolem nás dostatek a historické zkušenosti to pouze potvrzují. Historia magistra vitae est.

„Jak se však podobá, pohrdá lakota každým trestem a hrozná touha po zisku je lidem vrozena. Žádná vášeň nedovede tolik riskovat jako hrabivost. Vždyť ostatní vášně mají i své meze a lze je krotit strachem.“ (Iosephus Flavius – Válka židovská; Kniha pátá, 558,559)

I kdyby tedy všichni současní uchazeči o politické funkce „zpívali hlasy andělskými“ a slibovali „hory, doly“, téměř každý z nich podlehne kouzelnému šustění bankovek (cinkotu penízků).  

„Věř, ale komu věříš, měř!“ (Fide, sed cui fidas, vide!).51 komentářů :

 1. zde je o korupci Babišovy vlády, která si ze začátku také říkala protikorupční: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jeste-ne-cesky-danovy-poplatniku-jeste-jsi-stale-nevypil-ten-svuj-kalich-horkosti-az-do-dna http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/evropske-hodnoty-jako-obvykle-aneb-6-dni-ktere-otrasly-s-kapsou-ceskeho-danoveho-poplatnika

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím zdali autor lže z nevědomosti nebo úmyslně, ale korupce za socializmu neexistovala, protože je spojena pouze se zlodějským kapitalizmem a jiný na světě neexistuje ! Jediný cesta ke snížení korupce je přijmout zákon o prokázání majetku, který platí i v USA !! U nás je naopak téměř "trestním" činem, když se někdo zeptá : " Kde jsi na to vzal " ???

   Vymazat
  2. Pane Tondo,
   korupce existovala, byl to vedlejší produkt nedostatkového zboží. Samosebou nešlo o částky v dnešním rozsahu. Říkalo se tomu "všimné". Vladaři stavěli před soud za korupci poddané. To mezi nimi nebylo veřejné. Jen když průšvih překročil hranice, tak se to rozmázlo. Příkladem může být "semínkový generál" snad se jmenoval Šejna.

   Vymazat
  3. Pane Adonisi, nepleťte mladým hlavu, korupce může vzniknout jedině ve zlodějském kapitalizmu, protože zaměstnanec vám nestrčí miliony, aby jste za jeho pomocí okradl stát !ˇGenerál Šejna, byl produkt Dubčekovy perestrojky , rovněž řízené CIA a před trestem utekl na Západ mezi sobě rovné ! Dnešní zlodějská demokreatura je jako z hororu !!

   Vymazat
  4. Pane Tondo,
   nemám důvod se s vámi hádat, nemám důvod lhát. Píšu jen to co jsem zažil. Nebo to se doma říkalo a venku ne. Asi jsme žili každÿ jinde. Stejně si myslím, že kdyby to Husákovo panování bylo bez chyb, tak by CIA nedokázala běh našich dějin změnit. To máte složité i dnes si někdo myslí, že systém ve kterém žijeme je dokonalý a já ne.

   Vymazat
 2. Jde o těžký systémový problém, protože už nemáme "kapitalismus" , ale "zřízení" , které nazývám pracovně jako "finanční feudalismus" , který je už globálně rozšířen a v tom okamžiku končí "svoboda" podnikání, svoboda jako taková, demokracie, svoboda slova a mohu výčtem pokračovat, protože ten , kdo má ty správné a dlouhé peníze si všechny tyto atribury koupí , včetně justice a dalších "státních" úřadů, protože je přímo ovládá!!!! Však na to u nás dnes hledíme v přímém přenosu to ještě nejsme u konce!! Přijde další systémová zločinnost a to už není žádná "korupce" , to je státní zřízení, které takhle funguje a kdo se postaví , toho systém "semele" na kaší a ještě z vás udělají blbce a pomatence!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hodný člověče, vystihl jste to stručně, přesně a polopaticky, že tomu porozumí i Sttan Jura a Šláfenberg. Toto "zřízení" už nerespektuje žádné zákony a zábrany. A všechno zlo přichází ze Západu i ty podvodné volby v USA. Ano už vidíme, že ten voskový panák se dostává do trapných situací, které americké média ani nekomentují, ale jen dokazují, že v USA vládnou ti, které nikdo nevolil, tedy nadnárodní korporace, které by se tak rády dostali na kobylku Rusku, aby mohli rozkrást to neústupné Rusko. Z USA přichází potlačení svobody podnikání, NS2 a další kauzy ala Huwei jsou toho příkladem. Za každou cenu zabrzdit rozvoj svých konkurentů....dík.

   Vymazat
 3. Budou volby, lidi bděte a neblbněte.Je smutné, že jen debil blok má hlásné trouby, jak bude při jejich panování zase dobře/neříkají, že jen pro ně/. Ty troubové jsou novinářská žumpa a redaktoři profláklých a zaprodaných mědií. Bohužel není síla, která by stejně účinně dokázala lidem vysvětlit, v čem budou zase několik let tápat, jak je to možné, že se tak těžko dovolat soudní spravedlnosti, potrestání lumpáren typu Janoušek atd.

  OdpovědětVymazat
 4. Jsem jen pologramotný starý blbec, ale omezit parazitizmus na nejnižší možnou míru lze dobrými zákony a dobře pracující finanční správou. Porovnáním příjmu a majetku, lze odhalit trestnou činnost. Od 89 roku narostl počet zaměstnanců státní správy na skoro dvojnásobek. Za posledních 6 let přibylo ve státní správě 50 tisíc zaměstnanců.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To počítáte včetně učitelů a policistů?

   Vymazat
  2. Dedku

   kecas, kazdej zakon jde ojebat, jen musis byt tak bohaty abys mel vliv, vliv, vliv.

   Davej pozor, jak na to jdou Pirati, ti na to jdou zezadu, nejdrive si zajistili vliv (diky mladym blbcum) a ten vliv ted promeni v penize, a az budou mit penize budou mit vliv i bez mladych blbcu kteri je volili

   Vymazat
  3. Danny 2. května 2021 23:09, nějak Vám nerozumím. Nevíte, jak byla počítána "administrativa" za komunistů a jak je počítána dnes? Nevíte, jak snadné je srovnání? Potřebujete podrobný výčet? A srovnat úrovně odměňování? Kolikpak Vám je let? JiH

   Vymazat
  4. To jsem slyšel při nějaké politické debatě na YT. Bazosi, to je jasné, ale to je základ. K tomu volební povinnost a zákon o referendu. Jinak se nepohnem.

   Vymazat
  5. Pane pradědo,
   rád bych si přál totéž, ale nedovedu si představit, jak zastavit lavinu či tsunami korupce. Předpokladem jsou srozumitelné zákony, spravedlivé soudy a neúplatná kontrola dodržování. To si lze představit jen jako existenci kontrol nad kontrolami co kontrolují kontroly dodržování zákonů.

   Vymazat
  6. Ještě je tu možnost tzv "všelidové kontroly", ale to už dáte normální lidi všanc udavačům a uličním důvěrnicím. To by byl malér.

   Vymazat
  7. adonisi 3. května 2021 13:09 co to je za instituci "uliční důvěrnice"? To bylo kdy? JiH

   Vymazat
  8. Pane JiHu,
   V činžáku to byla hodnost " domovní důvěrnice ", ve čtvrtích rodinných domků, či vilových byla hodnost " uliční důvěrnice ". V podnicích totéž pokrývala funkce kádrovačky a oddělení pro zvláštní úkoly. Tyto osoby měly státní důvěru a právo zjišťovat v terénu informace o obyvatelstvu.
   Možná jste mladší než já, proto vám vážně odpovídám. Vím že na bratra napsala jedna taková paní nedoporučení na VŠ. Přestěhovali jsme se a podařilo se zlé kouzlo překonat.

   Vymazat
  9. Ten Sejna myslim, byl dobrej priklad ideologicky a zaroven materialni gangstersky korupce.
   Kdo by Sejnu obvinil z gangu kde korupce materialni a ideologicka vladla.
   Prozrazeni,ze vsichni s pouzitim ideologie kradou beztrestne, by oslabilo pozice zkorumpovanych, vsech zlodejskych vladcu.Pisou.
   Tedy.Korupce korumpuje a totalni korupce korumpuje totalne..
   Zda se ze na zapade se pokouseji zavest prave tohle.
   S Bajdenem jako prikladem vseho nahore..

   Vymazat
  10. adonisi 4. května 2021 0:08 já si ten režim prožil, troufám si tvrdit, že mimořádně pestře. Navíc se vší podrobnou pozorností, jakže funguje. A studuju ho, doslova, dodnes. Konstatuji, fantazírujete. Vy jste zřejmě ten režim zažil vylekán pouhými stíny jeho moci.
   „Hodnost“ uliční důvěrnice neexistovala, v tehdy platných zákonech ji taky nenajdete a žádná z organizací KSČ neměla nic takového v „kádrovém pořádku“. Jakpak tedy by takové pozice byla obsazována? Takže, třeba okrskář (dnes velitel místního odd. Policie ČR) ani žádný jiný funkcionář na někoho takového zvlášť reagovat ani nemohl. Stejně tak je tomu s „domovním“ důvěrníkem či důvěrnicí. Takový pojem se mohl objevit leda v „domovním řádu“ tak, jak ho zapracoval „majitel“ objektu, aby „jeho jménem“ přispíval k pořádku a zprostředkoval třeba i údržbu. Žádné „kádrové požadavky“ stanovit ani nemohl. On se taky o takovou „funkci“ málokdo dral, bylo to zadarmo (já se takovým „důvěrníkem“, kolegou ze zaměstnání nechal přesvědčit, že budu vyprošťovat uvázlé ve výtahu a spolu s ním mazat vodící lišty kabiny. Zadarmo).
   Ve vnitropodnikové organizaci té doby se až tak nevyznáte. V roce 1965 byly skartovány „kádrové materiály“ všech zaměstnanců. Byla to sbírka posudků, které se ke komu z nejrůznějších důvodů, většinou na žádost zaměstnavatele, nahromadily. Také k periodickým „třídně politickým prověrkám“, kdy poslední proběhla roku 1959 (a já byl vyobcován na „nedůležité“ pracoviště. Aniž bych prodělal). Pak ještě vlastní životopisy, které kdo z nejrůznějších důvodů sepsal (do svého „svazku“ jsem mohl bleskem nahlédnout, protože kamarád byl mezi těmi, kteří skartovali). Od té doby existovala pouze agenda k odbornosti, výjimečně i vyjádření předchozího zaměstnavatele o pracovní činnosti dotčeného, zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení, záznam o příp. porušeních pracovní kázně, pracovních úrazech a u pracovníků ve funkci dokumentace z periodických (dva nebo čtyři roky, už nevím) „Pracovně politických“hodnocení“. Takové sepisoval přímý nadřízený a s pracovníkem bylo, po předchozím seznámení, projednáváno za účasti zástupce personálního úseku, přísl. organizace KSČ a odborů tak, že hodnocený na závěr zapsal a podepsal svoje stanovisko. Dnes o tyto záležitosti pečuje útvar „Lidské zdroje“. Nepovšimnul jsem si, z praxe, že by byl méně pozorný (krom účasti odborů a politické strany, to už asi je na majiteli).
   Ještě k Vámi zmiňovanému „zvláštnímu oddělení“. To mělo v péči ostrahu objektu, ochranu majetku v socialistickém vlastnictví, ochranu utajovaných skutečností a v té souvislosti i styk s příslušnými orgány veřejné a státní bezpečnosti. Pokud jste tedy byl v jeho evidenci, patřil jste mezi osoby ve styku s utajovanými skutečnostmi a byl patřičně prověřen!
   K příběhu Vašeho bratra: Sám jsem jako synek z „reakcionářské rodiny“ nebyl, ani po mimořádně úspěšně složené přijímací zkoušce přijat na tehdy prestižní Střední průmyslovou školu A.S. Popova kdesi v Praze (tam jsem byl doporučen a vyslán jako premiant z učňovského oboru). S odůvodněním že pořadí je sestavováno s předností uchazečů dělnického původu. Já ho dost dělnický neměl a navíc, byl „reakcionářský“. Psala se léta padesátá.
   A teď, kdopak se té paní, na Vašeho bratra ptal? A kdopak panu bratru pověděl, že jakás paní, cosi napsala? A bylo to kdy? Když už ten režim zkoumám, rád bych věděl i to. Já totiž byl, nakonec, režimem, resp. zaměstnavatelem nucen, abych studoval. Dalo mi dost práce a manévrování, abych se nestal „kádrovou rezervou“. Naštěstí, skromnost a nezištnost, se tenkrát slušely, takže té poctě jsem se vyhnul. JiH
   PS
   Kohopak se dnes chodí vyptávat sociálka, když se rozvedení rodiče tahají o potomky, když se ztratí bicykl, když je někde mejdan a partaje si stěžují, když pošťák se doptává na možného adresáta, když někdo požádal o prověření, protože je státní úředník na jakémsi postu? Reprezentanta „Společenství vlastníků“, sousedů, Anděla strážného? Když už ne „domovního důvěrníka“? Ach jo.

   Vymazat
  11. Promiňte, sice většinou slušně odpovídám, vám asi neodpovím. Protože jsme na pracovišti měli jednoho člověka, který se velmi podobně ptal =kdo to řekl, kdy to řekl=. Závěr si udělejte sám.

   Vymazat
 5. volte SPD a KSČM a bude po problému snad ale každá strana v česku když si sosne tak onemocní ale třeba se dočkáme konečně českého parlamentu který nahradí ten stávající československý a tím ubude minimálně 100 parazitů kteří se tam válí od hadrové revoluce možná potom bude líp jak říká defraudant babiš ten se navíc zaprodal američanům a česko má i s koudelkem u prdele !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Parlament nasich opravdovych zastupcu nepujde instalovat samospadem

   KSCM se vybavila uplne spatnymi managery,kteri tam zatli zuby do koryt a cela verchuska techto zamrzlych clenu strany stale nechape,ze budou muset prosadit moderni OKAMTITOU PRIMOU DEMOKRACII obcanskeho typu,ktera uspesne funguje na zdejsim pokrokovem webu awangardy lidu svobody a demkracie.

   Tomu totiz tito pokrytci zoufale brani pry nevi,ze vule lidu je vule bozi!

   TO AT VNUTI KONECNE TE ZAMRZLE VERCHUSCE,KTERA UZ ZPUSOBILA KSCM KREACHUJICI!

   Vymazat
  2. Pane Pleticha vznikajici ČSV (8 395 142 dusicek),ktera je

   v prvnich radach boje proti nenazranemu kapitalismu bez privlastku vychazejiciho z gangsterismu si vam dovolue sdelit,ze neni mozne,aby jsme padali v prvnich radach a vy si tam v KSCM sedite pod vlivem verchusky,ktera vam pry zakazuje se mezi lidem objevit a bojovat tady s nami.

   TAKOVE PODIVNE KREATURY NECHTEJICI PREVZIT PROGRAM LIDU

   NPV a ani tady nepriju s vlastnim programem bude nefer volit.
   Na co nam tady jsou bafunari,kteri zpusoili oblibene strane totalni krach,ten pokracuje tim,ze pry se tam zacofali a uz lezi a cekaji,ze je budeme jen tak vozic se na hrbetech delniku,@@@@ volit samospadem
   TO tak nejde,jen se podivejte sotva vas vyzveme k aktivite uz nam tu skacou zli lide do klabosnice,aby naznacili,ze jejich koncentracni taboryCo%,,,, 3D, puzzle

   Vymazat
  3. Podivejte se vsichni jak dostali zli pirati ranu do vazu

   uz tim co tady pisi.
   Vztekli a nepricetni zacali rusit komentar bez sebe zlosti,coz ukazuje,ze pocitaji s tim,ze verchuska KSCM bude dale bezzuba a porazenecky prikaze cekat clenum az stranu timto postojem uplne znici.

   Napiste nam obycejni clenove strany tady jak je mozne,ze je pry dokonce vasim vedenim organizovana vase porazka jeste pred volbami a nikdo z vas se tu nesmi objevit a proc.
   Nebojte se ozvat nemate stejne jako my tady valecnici svobody a prime demokracie lidu co ztratit.
   Naopak budete li tise sedet a ani nedutat pak pocitejte s vymiranim svycg clenu a zadny soucasny mlady clovek se k vam vasi vinou hlast uz nikdy nebude.
   Paberkovat a vzpominat na minulost vam nepomuze,naopak vas nepritel NEOMARXISMUS vam uvali brzy jak nohy tak tlapky a budete jen vzpominkou dobijenym zviretem knucim bolesti a nemohoucnosti.

   Je to dostatecne hruzny obraz nebo mam jeste nalozit vice!

   Vymazat
 6. Konec článku je ve stylu filmu Bílá paní.Korupci se daří v demokracii západního střihu,proto má vždy nová generace heslo milionářů-neptejte se jak jsem získal první milión.Byla tady společnost, která ponižovala korupci, ale té jsme dali navždy sbohem a nové demokracie jsou mnohem nebezpečnější.

  OdpovědětVymazat
 7. Jsou volby ale tohle je menší problém než jaké nás čekají a nějaké sliby za 30 let kapitalismu jim nic nevěřím. Bude to souboj vlastenců a Čechů proti západním zaprodancům a poskokům NWO.

  OdpovědětVymazat
 8. Pan JUDr. Hein to dost přehání s korupcí za komunistů. Já jsem se jako čert kříže bál, abych se někomu zavázal nějakou protislužbou. V podniku jsem kupoval malý elektromotor na drtič ovoce. Kdybych souhlasil, tak mi ten motor zadarmo dovezou až domů, ale pak bych musel přivřít oči před ještě většími prasárnami. Nebezpeční byli poctiví komunisté dělníci, kteří mohli dovolit vyřvat cokoliv a nic se jim nestalo. Za demokracie se krade naprosto svobodně. Právo krást si lidi vybojovali v sametové revoluci. O poměrech před převratem se toho už nalhalo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Inco

   za bolsevika to bylo fakt lepsi (no pro mne horsi) jeden se musel poctive zivit, a sikovne a pomalu prikradat, a ani ne prikradat, ale kseftovat pod stolem

   Vymazat
  2. Za komunistů korupce nebyla, všechny zanedbatelné služby a protislužby mezi lidmi byly zahrnuty do občanské výpomoci, lidé si prostě pomáhali ..
   Šmejdi s korupcí mezi slušnými lidmi neměli šanci ..

   Korupcí lze nazývat až služby a protislužby vyšší hodnoty, v článku se srovnává jako korupce dříve a nyní, to co je nesrovnatelné ..

   A teď můžete demokrati nesouhlasit ..

   Vymazat
  3. Pane Heine, přečtěte si můj první příspěvek, tam máte přesně popsáno, jak Babišova vláda korupcí připravila naši zemi o 15 miliard korun, já byl u toho a jak Hamáček teď zajišťuje, aby se nic nevyšetřovalo. Za socialismu korupce nebyla, jestli říkáte jednomu kafé sestře u doktora korupce, tak se běžte bodnout. Já ten socialismus prožil, mě tady nikdo lhát nebude.

   Vymazat
  4. Vespansian byl zrejme chytrej cisar,myslel si ze je chytrej o sobe ale..A dalsi kise..
   My vime svoje.
   Penize nesmrdi ,ale ti kteri je ziskavaji nepoctive a zlocinem smrdi a kazdym dnem jeste vic..
   A toho puchu se nikdy nezbavi..

   Vymazat
 9. „Vstup do Evropské unie byl chybou.“ Institut svobody a demokracie se vyjádřil k budoucnosti Česka

  https://cz.sputniknews.com/20210502/vstup-do-evropske-unie-byl-chybou-institut-svobody-a-demokracie-se-vyjadril-k-budoucnosti-ceska-14356311.html

  OdpovědětVymazat
 10. Ono je to vzákladě stjné. Všichni chtějí to nejlepší pro lid! Ale lid to jsou oni, ti ostatní jsou povl.
  Je to naprosto dokazatelné na Babišovi a Hamáčkovi. Záleží nám na přízní chlebodárců. Nezáleží nám na dalším směřováním naší ekonomiky, soběstačnosti a to ve všech oborech energetice(která je děvkou západu, vodohostodářsství(která je děvkou západu) zemědělství(která je děvkou západu) strojírenství (která je děvkou západu) vývojových pracovišť (které jsou děvkou západu) - ta děvka jen poslouží a potom je odvrnuta. A co nám zbývá jen uklízet hnůj po děvkách a jejich pasácích.

  OdpovědětVymazat
 11. Dnes jsem sledoval pořad bývalého plukovníka policie který dnes usiluje o vstup do politky. Skutečný lidumil, a na ani jednu otázku mi neodpověděl. Nevím, zda ji přeskočil. Nebo jeho řízený manipulátor ji nepředložil. Ale několikrát jsme mu sdělil,že jeho slovům nevěřím .
  Přirovnal jsem ho ke Kubicovi a jeho zprávě těsně před volbami. A trván na tom, že není nic jiného než Kubica.
  Jenom s tím rozdílem. Že Kubica se po té ztratil do soukromé společnosti. A tento exot se rovnou hrne do vrchoné politiky. No to je už vrchol drzosti. Ale je to jen můj názor.

  OdpovědětVymazat
 12. Neber dotace, neber dotace, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. A už tě nezvolej.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený soude, krást se nemá. Nemohu být obhájcem, ale obžalovaný Babiš vyrábí chleba a jogurty, které jím. Naopak z pána ve vile u Ženevského jezera nemáme nic, naopak ta vila je z krádeže na havířích. To nevadí paní Slonkové, ale zase jinÿm.

   Vymazat
  2. Dotace jsou kastrace.
   Pan autor by se mel zamyslet ,kdyz korupce se deli.
   Jedny jsou z nedostatku treba. Neni mliko tak co nadelas..Das uplatek a nebo radeji chcipnes.
   S rodinou..A budes je za to soudit?
   Ja takovy soudit nemuzu..Jsem jeden z nich.
   Ale kdyz autor zacne o demokracii od 89 a nevidi,ze jde o ideologii vymenou za tu predeslou to je horsi.
   Tady viditelne opotrebovana omilana skolni z ucebnic inteligence, zaostava bidne za vyvojem..A nestaci.
   Tato ideologie svym pohunkum dava vse a penize , kariery a beztrestnost za zlociny a valky..
   A kdo by nevidel tu zhoubnou rakovinu metastazujici v dnesni oligarchicke moci a jejich cinnost.
   Zachvacuje celej svet.Vsemi prostredky.
   A mysleni zacpane skolni vedomosti jsou a vbylo jen ochablost. Secesse do ztracena.
   Dale jsou dodnes videt rozdily z minulosti nabozenske.
   Krestane odsuzuji hromadeni majetku i kdyz Vatikan byl a je stale hydra nafouknuta majetky a zlatem.
   U protestantu idologie narizuje pracovat a hromadit zlato a majetek,pujcovat treba na vysoky urok,protoze jejich buh to chce a pozehnava vsem, kteri tak cini..
   Predevsim takhle kazal ten svycar..
   To se ovsem snadno zvrhne do pathologicke a zlocinne chamtivosti. Kdy nekteri nemaji nikdy dost..
   I kdyz maji vice nez dost..
   Za pomoci bohatstvi media,sluhove a propagandy se to dale zvrhne do systemu,kdy penize a zlato ovladaji vse. To se libi tem jednoduchym. Staci mit penize k vytouzene nadrazenosti..

   Vymazat
  3. Pane Pawe,
   jsem jen technik, nestudoval jsem politické ismy, jen jako studenta mne okouzlil Ghandi. Politika doprava, ani doleva mne neinspiruje, praxe se asi na hony vzdálila teoriím. Zbyla jen hořká příchuť pokrytectví. Doba coronová nám snad dává čas na rozmyšlenou, jakou chceme dát budoucnost dětem. Zatím vidím jen chaos a cítím násilí na všech kontinentech. Technika se nezastavila stále se rozvíjí, skoro se utrhla ze řetězu, ale lidé jako by se zastavili ve vývoji. Snad od renezance dokonce couváme zpět. Když destrukci nezabrzdíme, tak se opravdu vrátíme do větví, budou-li ještě stromy.

   Vymazat
  4. Pane Adonis, autor je prikladne ,precpanej viditelne vedomostma na ukor mysleni ,zase je dalsi co furt provokujou a do jiste miry jim vdecim.
   Tedy pracne popisuje autor ty nekonecny tisicilety korupce,uplatkarstvi a chamtivost a strasne zbytecne a stupidni usili je potrit..Az tragicky.
   Tedy hlavu rovnou do zdi.
   To si muzeme leckde precist sami.
   Horsi je v nasi /misplaced/,nedokonalosti ,to viditelne spatne zamereny usili zmenit.
   Kdyz Ty veci jsou nam beda,zaroven vrozeny..
   Tedy pouze to nejhorsi omezit a proc se nezamerit na daleko mensi usili,ale chytrejsi a pohodlnejsi snahy, vyuzit ty neduhy ke sluzbe nam vsem..
   A nedat se porad dusit tim opakovanym bedovanim.
   Nashromazdenym za tisicileti.
   Snadno se to rika,ale tady musi bejt nejaky reseni v ochoceni snad kazdyho problemu..
   Tady vas Ghandhi je prave dobrej priklad ,ze pres nejaky ty vzdelavanosti neztratil chytrej rozum a jeste vytah na imperialisty vetsi presily nez mel Zizka..
   Zizka,nevzdelanej, hloupej a bez vedomosti,vojevudce.
   Z kazdy jejich valecny skoly by mel asi legraci..
   Ovsem dnes je i vzdelani v rukach korporacnich Oligarchu..Ti se staraji aby chytrej rozum nahradily zahnivajicich odpadky tzv. vedomosti..
   Tak Gandhi,vecny priklad pro nas, skoncil jako nepritel, protoze tvorive a moc umel..
   S tema vetvema je to uplny.
   Hadaji a osocuji z rasismu,se ted vsichni se stejnym a rovnym puvodem z opic..
   Svet asi nevydrzi bejt porad chytrej..
   Vase vzdelani neni vubec k zahozeni a poskytuje moznosti a velky,aby jste videl veci problemy a jejich reseni jinak,jinou cestou..
   A odhodit,pouze zateze,co se nejdriv hodi a pak zase nehodi..
   V posledku dle otazek se poznaji schopnosti tazajicich. Otazky mohou stimulovat a ukazat na vnitrni mysleni a upozornit na nevsedni individualitu na hledani odpovedi tech vecnych otazek....
   S pozdravem P.

   Vymazat
 13. Pan Hein napsal, že „...základem korupce je pradávný a přirozený pud shromaždovací, ze kterého se pouze u lidí postupně vyvinula chorobná touha po majetku a zbohatnutí...“ a že je, „...mnohem silnější než pud sebezáchovy...“ Můj názor je opačný. Domnívám se, že ... chorobná touha po majetku..., je vyvrcholením pudu sebezáchovy, když nemajetný je bez rezerv pro případ jakékoli krize. Leda by existovaly věrohodné sociální jistoty. Ani křeček, který dost zásob nenahromadí, nepřežije.
  Pan Hein také napsal „každý okresní prokurátor v minulém režimu proto zaslechl na OV KSČ obdobný výrok: „Na Pepíka (Lojzu, Frantu) nám nesahejte, ten je náš!“ Kde to sebral, netuším. I když pravda, větší ryby byly likvidovány potichu. V těch dobách existoval jistý, nepříliš mravný, očistný mechanizmus. Závist a strach. Pokud si kdo začal žít „nad poměry“ budil pozornost, šla řeč a chodily anonymy. A těch orgánů, kterým nezbylo než věc šetřit, bylo až dost. A důvod ke strachu, aby se jeden s něčím nesvezl, ten byl oprávněný. On vlastně nikdo až tak velký pán nebyl. Ti soudruzi spolu moc nedrželi. Oni si konkurovali, šlo o kariéry! Jakpak dlouho kdo okresně tajemníkoval? Častěji se padalo dolů, třebas s trafikou. Nahoře těch míst kolik zájemců, rozumí se, nebylo.
  A ještě jednu vlastnost ten režim měl. Nestál na zisku, majetek nikoho nezdobil, naopak. A když, jistě, ale o jaké hodnoty šlo? Proti dnešku o „suché z nosu“. Když pomineme vrcholové veksláky, velkoměstskou prostituci a exponenty v institucích zahraničního obchodu. Řezníci, zelináři, meloucháři, přikrádači, kam se hrabou? A nakonec, ještě je chytali, a co chvíli i zavírali. Za rozkrádání či poškozování socialistického majetku. S pálkami, málem, jak za vraždu. JiH

  OdpovědětVymazat
 14. Přečtěte si na Parlamentních listech rozhovor s Ivo Budilem. Takhle si představuji člena vlády. Musím odejít.

  OdpovědětVymazat
 15. Nechci se vnucovat, ale pokud chcete vědět něco o korupci, jak to u nás funguje a jak stačí mít jen mít post ministra vnitra a všechno se zamete pod koberec, přečtěte si alespoň tento první článek, jak z našich peněz ubylo 15 miliard korun díky Babišovi a kdo je zvídavější, at´ si vygogluje ADULARYA, najde tam snad 50 článku o tomto průseru této vlády: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/evropske-hodnoty-jako-obvykle-aneb-6-dni-ktere-otrasly-s-kapsou-ceskeho-danoveho-poplatnika

  OdpovědětVymazat
 16. To už je úplná obsese autorů podobných článků, kteří kdykoliv se rozhodnou napsat několik rozumných vět, musí mezi ně vložit pár zmatečných (nechci napsat rovnou lživých) poznámek k době před převratem.
  Korupce jistě byla i tehdy, nicméně zcela nesouměřitelná s dnešní a spočívala především v poskytnutí nějaké výhody než v devastaci veřejných peněz a okrádání občanů, jako je tomu dnes.
  Kapitalismus sám o sobě je přece na okrádání postaven. Jinak tomu ani nemůže být v systému, kde se vyrábí nikoliv pro potřebu, ale pro podnikatelský zisk.
  Když pomineme všemožné finty uměle odčerpávající protředky už v průběhu výroby, tak už samotná marže je zlodějina. V ceně výrobků jsou přece již zabudovány veškeré náklady, včetně těch mzdových, tudíž i odměna podnikatele.
  A korupce jako taková je neodstranitelná a a bují čím dále více v systému, kde se veřejné peníze přelévají do soukromého sektoru za účelem zajištění společenských potřeb. Tady je to pravé podhoubí a to neodstraní nic, pokud tyto potřeby nebudou zajišťovat firmy státu a samosprávy.
  Např. když se stavěla D1 v 70. letech stál údajně 1 km 1 milion. Dnes stojí těch milionů cca 500 za mnohem horší kvality.
  A tak je tomu všude. Kde v nemocnici zajišťovalo uklid 10 uklízeček s náklady nějakých 200 tisíc měsíčně, dnes zajišťované soukromou firmou to stojí násobně více. A tak by se dalo pokračovat.
  Navíc jak dobře zmínil pan JiH, v tomto systému, kde peníze jsou jedinou obranou před možnou ztrátou možnosti vůbec žít jako člověk, jsou i lidé nuceni si peníze obstarávat za jakoukoliv cenu.
  Z toho všeho vyplývá, že boj s korupcí v tomto systému je boj s větrnými mlýny a kdo slibuje, že s ní zatočí je obyčejný lhář.

  OdpovědětVymazat
 17. Pane Heriote,
  máte skoro pravdu, až na to malování totáče. Vždyť tenkrát vzniklo heslo "kdo některé okrádá svou rodinu". Neřídili se tím všichni a taky se o tom moc nepsalo v novinách. Souhlasím s tím, že dnes je průšvih násobně vyšší a co je nejhorší skoro jsme si na to zvyklí. Možná by trochu pomohlo majetkové přiznání u politiků a vyšších státních úředníků. Je to běžné v západních zemích.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. adonisi 3. května 2021 13:26 "Kdo nekrade, okrádá rodinu" je výstižný a vtipný bonmot, který platí obecně, od chvíle kdy se ustálila kritéria pro formy přivlastňování. Chcete tvrdit, že se kradlo a přikrádalo až za komunistů, že se nekrade a nepřikrádá dnes? Tady, jako jinde? Jestli, pak jakoukoli logiku ignorujete. JiH

   Vymazat
  2. 13:26. Jasně, to byl krásný bonmot, stejně jako třeba - my se tváříme, že pracujeme a oni se tváří, že nás platí...
   Jenže tyto bonmoty vznikaly právě v tom systému, kdy lidé netušili, jak dramaticky může vše zbytnět, jak to vidíme dnes.
   Vždyť stačí se podívat např. na situaci okolo Covidu. Jak krásně funguje to co doc. Švihlíková nazývá dobývání renty. To jest parazitování určitých skupin na celé společnosti.
   V tomto případě příklad testů. Všichni v té partě MeSES, která se de facto chopila moci ve státě, jsou nějakým způsobem angažováni v kšeftech s testy.
   Takže se testuje o sto šest všude kde se dá. Ve školách, kde je záchyt 0,05 % musí mít děti roušky a testovat se, kamkoliv chcete, musíte mít test. V zaměstnáních atd. A to už zůstane napořád. Ti lidé se svých kšeftů nevzdají a Babiš nemá sílu, možná ani snahu s tím něco dělat.
   A to už je ovšem něco jiného než si přikrádat aby si malý český pracující přilepšil, tu pytel cementu, tu něco dřeva, jak se dělo vždy, už jak se říká, za krále Klacka a pochopitelně i za socialismu.
   To je okrádání v absolutně nesouměřitelné míře a možné jen v kapitalismu.

   Vymazat
  3. Pane Heriote,
   souhlasím s vámi, ale když vidím představitele změny u nás, tak nemám důvěru v pozitivní budoucnost. Mrzí mě, že odborníci by se našli např. Doc Švihlíková, ale rádcové mocných jsou absolventi po VŠ. I když jsou zběhlí v komunikaci s médii, mají oblíbené "mantry" a svůj "level" dokazuji studiem v zahraničí, mne nepřesvědčují. Nechci porovnávat minulost s přítomností, asi na to ani nemám dostatečný rozhled, byť jsem "Husákovo dítě", chci na poznání současnosti uregulovat lepší budoucnost. Zatím nevím jak jinak, než při volbách.

   Vymazat
 18. Ano, podsouvají zde mladé generaci, že jsme tu byli všichni z socialismu jen zloději a úplatkáři, je to jen úhel pohledu, když jsem pracoval v socialistickém podniku, počkal jsem, až všichni odešli a vzal jsem si třeba 20 kancelářských papírů domů, protože jsem se učil přes víkend jazyk a psal jsem si na to poznámky. Ano, pane Heine, měl jsem pocit, že jsem zloděj, poté za kapitalismu jsem si ty papíry bral také, ale už jsem nikdy neměl ten pocit, že kradu. Chápete ten úhel pohledu? Tak neblbněte mladým hlavu, ta výchova lidí tenkrát byla jiná, vedla k poctivosti a k pocitu, že bychom se měli blížit k dokonalosti, ale že zkrátka ještě nejsme dokonalí a měli jsem z toho svým způsobem i výčitky a zneužívat těchto našich tehdejších výčitek, to je nízké.

  OdpovědětVymazat
 19. Největší tragedie dneška ve srovnání se socialismem spočívá v tom, že dnešní nové generace už neumí téměř nic z toho, co uměly předchozí generace ..

  Dnešní "lidé" jsou proto lidé zbyteční, jejich žvanění a zabývání se humanitou, kulturou, pavědami a dalšími "vznešenými činnostmi" je neuživí. Zemědělství a průmysl státu jsou z velké míry rozvráceny a nahraženy dovozem potravin a zboží ..
  Celá taková zbytečná společnost neschopná se uživit jenom zabírá místo na území, které "vládci světa" můžou využít produktivněji s jinými "prakticky zaměřenými lidmi -otroky" ..
  Proto imigrace "jiných lidí" do Evropy a covid s očkováním a konečným řešením ..

  Žádné kecy o čemkoli nás nezachrání, a vrácení se k tomu co jsme uměli a živilo nás to, už také nejde, protože nás nový "demokratický systém" potopil do sra*ček ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13,57
   Bohužel pravdivé shrnutí toho,čeho bylo od hadráku dosaženo tady a jak se demokratura od těch dob projevuje všude ve světě.

   Vymazat
 20. Dobrej diskus..Napada mne ,ze vsechny ty nemoce kapitalismus prichazeji z toho ze se nezdarilo kapitalismus zotrocit. Byla opravdu vylozena blbost marx socialistu je zbytecne ,nenavidet. Plytvani energii ,ktera mela bejt vynalozena prave na. Zmaknout kapital.
  Pro nase potreby a pokrok. Takovej chamtivec ve sluzbach spolecnosti je temer idealni zalezitost.
  Jak se ve dne v noci nadre..Kdyz to ma v sobe.
  Potrebujes udelat diry do zeme, pozvi na to experta ,krecka..Misto zatracovani.
  A jak je videt hlavne skrze penize je mozne vsechny druhy jich snadno zvladnout..
  A s potesenim navic z toho, jak na ne vyzrat..
  Bejt chytrej ,ale nemyslet si ,ze jsi chytrej.
  Neprenaset v zadnym pripade pedagogismus do zivota.
  Omezit jeho vliv a podstatne.
  Kdyz vcerejsi chytrost je dnesni hloupost.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.