Reklama

pondělí 7. června 2021

Odsun brněnských Němců 30. a 31.5.1945 aneb Kdo jsou dnešní vykladači dějin

Anna Štofanová

7. 6. 2021   ČNL

Historie je velmi široká. Smyslem historické vědy bude vždy nastolování nových otázek a hledání vědeckými metodami objektivní odpovědi k prohlubování našich vědomostí o minulosti. Míchají-li se do tohoto procesu politické zájmy těch, co jsou právě u moci a kteří mají k dispozici sdělovací prostředky, snaží se historii vykládat ve svůj prospěch. 


Tak dochází ke zkreslování dějin. A právě toho jsme dnes svědky při překrucování dějin 2. sv. války a období poválečného. Mezi mladou generaci je šířena zpolitizovaná historie této doby. I to je jeden z důvodů, proč se někteří učitelé dějepisu vyhýbají výuce nejnovějších dějin. Pohled mladých lidí na jim velmi vzdálenou historii, vstřebávaný jak výukou ve školách, tak prostřednictvím politiků a publicistů je tak záměrně zkreslený. Už nezískají vlastní zkušenosti se zatemňováním, zatýkáním, mučením, odvlékáním do koncentračních táborů, vražděním, bombardováním, udáváním. Už nehrozí bezprostřední nebezpečí genocidy českého národa. Nelze se mladým lidem divit, že nejsou schopni vcítit se do pocitů, zkušeností a myšlení lidí dané doby. Ale snahou těch, co jim historii vykládají, by mělo být alespoň jim to připomenout. O to větší zodpovědnost před národem mají nejen historici, ale hlavně ti politici a publicisté, kteří se snaží historii překrucovat.

Dnes jsme svědky, že si mládež prohlíží obrázky z Mauthausenu, Dachau, Osvětimi a dalších míst fašistické krutovlády a klidně jsou mnozí schopni toto utrpení srovnávat s tzv. utrpením Němců při odsunu z našeho území. Nacistické Německo sice vyvolalo 2. sv. válku, okupovalo nás, ale je třeba zapomenout. 360 tisíc našich mrtvých není nic proti nesrovnatelně jiným událostem, na které zapomenout nelze? Mladí lidé nemohou obsáhnout všechna díla renomovaných historiků, za to mají dost příležitostí naslouchat různým politickým zájmovým skupinám a jim podřízeným publicistům. Politika tak vítězí nad pravdou. Účel světí prostředky. V zájmu objektivního pohledu na minulost nezbývá, než konfrontovat vykladače mýtů s výsledky historického bádání.


Kdo jsou dnešní vykladači mýtů?


Brzy po nástupu prezidenta V. Havla byla zrušena vládní komise pro stíhání válečných zločinců. Proč? Následovala omluva tzv. sudetským Němcům za odsun, přestože je nevyvratitelným faktem, že naprostá většina se přihlásila k německé říši a zůstala věrna Hitlerovi až do konce války. Každý třetí československý a tudíž i brněnský Němec dostal medaili, která byla udělována těm osobám, kteří se zasazovali a připravovali podle Hitlera „návrat“ území do „Říše.“ Před příchodem volali: “Chceme do říše!“, aby při odchodu z naší země volali a vyhrožovali: “My se vrátíme!“ Na to zapomněli mnozí naši politici, publicisté, kulturní pracovníci a církevní hodnostáři? Z jakých důvodů se podbízejí Sudetoněmeckému landsmanšaftu /SL/ a pomáhají odsunutým Němcům v jejich letitém a neskrývaném revanšismu?

Když se na některé podíváme, kdo jsou a proč to dělají, nacházíme odpověď ve starém českém přísloví: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“

Město Brno s tím má v posledních letech mnoho zkušeností. Mýty a překrucování fakt o divokém odsunu německého obyvatelstva z Brna jsou příčinou mnoha aktivit brněnských politiků a aktivistů z řad mladých lidí ve spolupráci s některými církevními kruhy a SL. Každoroční pochod Pohořelice – Brno vyvolává řadu negativních reakcí pamětníků a zasvěcené veřejnosti.


A jak to začalo?


Nenápadnou reportáží publicisty Oty Filipa: „Mlčící mrtví pod jetelinou Pohořelic“, která vyšla 30.5.1990 v Frankfurter Allgemeine Zeitung a přetištěný článek uveřejnil časopis Reportér pod názvem Mlčící mrtví pod jetelinou u Pohořelic. A na světě byla neuvěřitelná legenda. Divoký odsun brněnských Němců z města 30.-31.5.1945 byl provázen střílením, vražděním, znásilňováním a dalšími krutostmi, které si nezadají s chováním nacistů. V Pohořelicích leží zavražděno v hromadném hrobu na 900 lidí. Protesty pamětníků a historiků byly jasné. Je to lež. Odkryjte údajný hromadný hrob, ať se ukáže pravda! Zájem ze strany politických špiček tehdy nebyl. Důkaz dodnes není. Bylo to snad proto, že: „pan Franz Neubauer se obrátil na spolkového ministra zahraničí pana Klause Kinkela s žádostí, aby zabránil přemístění ostatků téměř 900 brněnských Němců z hrobů v Pohořelicích do rakouského Drasenhofenu a aby vzal pohořelický hřbitov v ochranu?“, jak zaznamenal v té době historik i pamětník prof. PhDr. Silvestr Nováček, CSc. a uvedl ve své publikaci „Vystěhování Němců z Brna a odsun z jihomoravského pohraničí.“ Dočteme se v ní, že pan Neubauer konstatoval v dopise panu Kinkelovi, že v Pohořelicích u Brna je pohřbeno asi 890 z několika tisíc obětí „brněnského pochodu smrti“ z května 1945.

Ani podrobná publikace renomovaného historika a pamětníka onoho pochodu prof. PhDr. Vojtěcha Žampacha, CSc.: „Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31.května 1945 a nouzový ubytovací tábor v Pohořelicích 1.6.-7.7.1945“, který popsal a prověřil všechny události, včetně úmrtí a hromadný hrob na daném místě vylučuje. Rodák z Rajhradu, ve kterém část vysídlovaných byla přes noc ubytována, ve svých 16 letech pochod sledoval. Navíc jeho otec měl v Rajhradě pohřebnictví. Jeho svědectví není pro mnohé důvěryhodné přesto, že zdokumentoval 388 identifikovaných a 67 bezejmenných, tedy 455 úmrtí v důsledku epidemie úplavice a selhání srdce u starších osob, jejichž jména jsou v publikaci uvedena včetně místa pohřbení?

Jenže toto číslo se blíží i později objevenému pramenu ve fondu NAD-196-MěNv Pohořelice ve státním okresním archívu Břeclav se sídlem v Mikulově, který objevil historik Emil Kordiovský a uvedl na konferenci: „Komu patří omluva? Historická pravda o poválečných událostech“, která se konala 25.5.2016 v Brně a je uveřejněna ve sborníku, který vyšel ve stejném roce. Ačkoliv uvedl, kde všude jsou uloženy archívní dokumenty a seznamy zemřelých, legenda Oty Filipa pokračuje. Lze věřit Otu Filipovi, publicistovi, který zemřel 3. března 2018 v Bavorsku, kde skončil svoji pouť emigranta Německem od r.1974? O jeho osobnosti a charakteru se lze dočíst v literárním měsíčníku HOST z června 2018. Nabízí se silné podezření, že se chtěl zavděčit svým chlebodárcům a pomoci SL oživit jejich letitý revanšismus a za pomoci domácích spojenců podpořit aktivity v Brně.

Nic na tom nezměnila ani „Smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“, která byla 27.2.1992 podepsána V.Havlem a H.Kohlem a 22.4.1992 ratifikována Federálním shromážděním. Kritické hlasy k této smlouvě byly umlčovány tvrzením, že je to tlustá čára za minulostí. Opravdu?

Polní kříž Jakuba Haška u Smolína, kde má být údajný hromadný hrob, vysvětil 31.5.1992 děkan svatopetrské kapituly Ludvík Horký za účasti českých a německých občanů. Byl zde umístěn v češtině i němčině nápis: “Po skončení 2.sv.války v r.1945 přišlo o svůj život mnoho německy mluvících obyvatel z Brna a okolí. 890 obětí je zde pohřbeno. Vzpomínáme.“ Důkazu není třeba. Mýtus v zájmu dalších cílů musí být udržován.

Ani Česko-německá deklarace z roku 1997 nepřispěla k tomu co slibovala v čl. IV a to, že obě strany se shodují na tom, že spáchané křivdy „patří minulosti.“

Každoroční pochod Pohořelice - Brno, který má připomínat krveprolití při divokém odsunu Němců z Brna vyvolává negativní reakce zasvěcené veřejnosti, protože napomáhá šířit lži o tomto pochodu. A dokud nepřeváží objektivní pravda nad lží a nenávistí, bude odpor rodilých Brňanů, pamětníků a historiků trvat. Pravdu nelze natrvalo umlčet ani tím, že se k nám budou stále šířit účelové publikace z Německa, které se snaží vytvářet názor, že se Češi chovali na konci války stejně, jako Němci.

V r. 1998 vyšla v Německu a u nás v r. 2001 kniha: “Němci ven! die Deutschen raus! Brněnský pochod smrti 1945.“ Když si mladí lidé, kterým je především určena a mezi ně šířena, přečtou tuto knihu, musí se otřást hrůzou a odporem. Historik ji podrobí historické analýze. Kdo jsou autoři knihy vzpomínek? Kdo jsou lidé, kteří vzpomínky vypráví? Kolik jim bylo let? Proč si mnohé výpovědi odporují? Proč jsou zde převážně výpovědi až z 90. let? Atd. Čtyři autoři: Karl Walter Ziegler/1930/, dr.Erich Pillwein/1919/, dr.Helmut Schneider/1918/ a Hans Hertl /1923/ o sobě vydávají svědectví, že žili do r.1945 v Brně. Jejich vzpomínky však chybí.

Proč? Jeden z nich K.W. Ziegler, v té době spolkový předseda BRUNA, vlasteneckého svazu Brňanů v Německu a nemá dost odvahy vylíčit svůj životní příběh? Výpovědi, jak se uvádí v publikaci, jsou uloženy v archívu BRUNA ve Schwabisch Gmunde. Proč jen tam? Pravdivost a ověřitelnost těchto výpovědí je tak mizivá.

Jak důvěryhodný je Jan Mlynárik, který publikaci opatřil emocionální předmluvou? Má snad dodat důkaz pravdivosti slovenský historik s podivnou životní cestou? Bývalý člen KSČ, reformní komunista, žijící od r.1982 v SRN, kde pracoval pro mnoho německých institucí včetně Svobodné Evropy? Typický převlékač kabátu, který jako člen VPN a poslanec parlamentu se dostával po návratu do Československa do ostrých střetů s jinými historiky?

Historikové raději sáhnou k historicko-dokumentačnímu 19dílnému cyklu rakouských historiků a publicistů dr. H.Portische, S.Riffa a G.Bachera, kteří, jak uvádí ve své publikaci prof. Nováček, spolupracovali s desítkami historiků a pamětníků. Vídeňská televize uvedla pořad v r.1985. V tomto dokumentu je i část věnovaná divokému odsunu německého obyvatelstva z Brna do Pohořelic. Vypovídali očití svědci žijící v Rakousku. Stěžovali si na horko, žízeň a namáhavý pochod….“Pan farář pak vyprávěl o tom, jak pomáhali těm, kteří v obci zůstali u německých rolníků.“ s.19. Co bránilo těmto svědkům vyjádřit vše, co viděli, čeho byli svědky?

Jsem přesvědčena, že právě kniha Němci ven a další vycházející knihy německé provenience, bez znalosti výsledků bádání našich historiků např. ze Svazu bojovníků za svobodu, se stala jedním z motivů pro tzv. akce smíření organizované hlavně pro brněnskou studující mládež. Pod vedením pana Ostrčilíka se začaly organizovat pochody Brno-Pohořelice, které následně se změnily na pochod Pohořelice-Brno, aby se zdůraznil i za účasti zástupců SL včetně pana B.Posselta návrat brněnských Němců do Brna. O rodině pana Ostrčilíka vědí více lidé ze Žabčic. Stejně jako mnozí jiní, kteří se aktivně do pochodu zařazují, nebo o něm píší romány, nepatří mezi rodilé občany města Brna. Pan Jaroslav Ostrčilík vystudoval gymnázium v Rakousku, kde jeho otec po r.1990 pracoval. Následně vystudoval německý jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 4.12.2018 dostal za organizování pochodu Pohořelice-Brno a tzv. akce smíření medaili za zásluhy od německého prezidenta. K převzetí medaile uvedl v MF Dnes 4.12.2018 v článku „Nejde ignorovat klíčový okamžik našich dějin“, že se od mládí zajímal o dějiny Brna a jižní Moravy, zejména o odsun německého obyvatelstva po 2. sv. válce. Trochu výběrový zájem. V období 2.sv. války žilo v Brně i mnoho českých občanů. I ti mohli poskytnout mnoho informací o soužití Čechů a Němců za nacistické okupace. Spíše než tomu, lze více věřit, že ho ovlivnila rodina bývalé partnerky.

V článku redaktorky MF Dnes Markéty Lankašové uvádí, že jeho rakouská partnerka patřila do rodiny, která měla takový rituál: „Babička s dědečkem naházeli vnoučata do auta, dovezli je na kopce kolem Drasenhofenu, všichni mlčky vystoupili a děda ukázal, tam je náš barák.“ Nebo to byli i další spolužáci? Byl to ten motiv, aby začal od roku 2007 organizovat pochod Brno-Pohořelice, aby jej na popud kamaráda Jana Hanáka, faráře z Vyškovska, obrátil v pochod Pohořelice-Brno?

Jaký motiv ho vedl k tomu, aby se začal podílet na organizování Meetingu Brno, jehož součástí jsou i takové akce, jako vystavení růžového tanku jako výsměch osvoboditelům, bojovníkům Rudé armády, jichž za osvobození Brna padlo více jak 4 tisíce a přes tisíc rumunských vojáků a v jeho blízkosti umístit megalomanskou konstrukci makety bývalého Německého domu, který byl za války bombardován jako bašta nacistů, následně vyhořel a byl odstraněn? Jaký motiv má pan Ostrčilík k tomu, aby navrhoval konání Sudetoněmeckých dnů v městě Brně? I to pobuřuje ještě mnoho žijících Brňanů, kteří mají hluboké rodové kořeny v tomto městě. Patřím mezi ně.

Má-li rodina s rozvětveným příbuzenstvem více jak 100 lidí, je to mnoho osudů udržovaných ve vzpomínkách potomků. I v naší rodině byli lidé v odboji, popravení i indiferentní. Jen jedna příbuzná se našla, která kolaborovala. Se svým manželem, také Čechem, přijali po okupaci německé občanství. Lákala je vidina lepších přídělů a životních podmínek. Možná nepočítali s tím, že Němci povolají muže bojovat proti Slovenskému národnímu povstání. Tam byl při rekvírování dobytka vesničanům partyzány zabit. A tak tato sestřenice mojí matky, navíc sousedka, byla zařazena se šestiletým synem do pochodu a absolvovala jej. Bez újmy na zdraví. Až v Pohořelicích se rozpomněla na svoje české kořeny a byla vrácena zpět. Nakonec jí bylo vráceno i československé občanství. Opravdu byla ale bez viny? Domnívá se snad někdo, že syn, spolužák a kamarád mého bratra, by dokázal udržet v tajnosti hrůzy, které viděl a prožil na pochodu?

To jen potvrzuje to, co ve své publikace uvedl prof. Nováček na str.36: „Komise ustavená v červnu 1945 předsedou Okresní správní komise v Mikulově JUDr. Václavem Hanzlíčkem, složená ze dvou Čechů a dvou Němců, antifašistů, vyslechla desítky brněnských Němců z pochodu, desítky českých a německých obyvatel z obcí na trase pochodu, příslušníky SNB, policie a finanční stráže, členy místních správních komisí, resp. MNV a německé kněze v obcích na trase pochodu a nezjistila ani jeden případ fyzického násilí, které by mělo za následek zranění nebo dokonce smrt některého z účastníků pochodu.“ A ani náznak nějakého hromadného hrobu. 

Divoký odsun německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31.5.1945 byl unáhlený, špatně organizačně a logisticky zajištěný a rozhodně samotný akt nikdo neobhajuje. Z pramenů vyplývá, že celý záměr řešit těžkou situaci v Brně, nedostatek jídla a zdravotního materiálu, který vyvezla i zničila odcházející německá armáda, nedostatek bytů, zabezpečení lidí přicházejících z koncentračních táborů, množství migrujících Němců hledajících úkryt u svých soukmenovců, vyvolával napětí u obyvatel Brna a volajících po rychlém řešení německé otázky. To vedlo k úmyslu vyvést ty občany, jejichž pracovní sílu nelze využít k obnově, do vsí s německým obyvatelstvem v pohraničí, aby se o ně postarali. Počáteční chaos v organizaci ubytování, rozšíření úplavice přes snahu povolaných lékařů z Brna, nedostatek léků, stres starších osob vykonal své. Zřejmě tam vznikl podnět k hromadnému odchodu do Rakouska.

Vše nasvědčuje tomu, že mělo jít o vnitrostátní akci, protože nebyla informována rakouská strana, která byla následně zaskočena a došlo k diplomatickým problémům. Rakousko mělo po válce svých problémů také dost. Už v té době to vyvolalo řadu negativních reakcí mezi institucemi i politiky v Brně. „Národní výbor města Brna neměl právo, ještě před rozhodnutím vítězných mocností vystěhovat brněnské Němce…“ napsal např. O. Šling do zprávy pro ÚV KSČ. Otázkou sporu není samotný pochod, ale jeho průběh a falzifikace, kterou nerušeně rozvíjejí sudetoněmečtí a jim naklonění čeští publicisté, školení v Německu. Nelze připustit ono goebbelsovské, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Proto nelze připustit, že divoký odsun z Brna byl pouhým aktem pomsty, že šlo o kolektivní vinu, že šlo o pochod smrti provázený střílením, vražděním nevinných, tak, jak to na pochodech smrti uskutečňovali němečtí vrazi, aby se zbavili co nejvíce svědků své zrůdnosti a lidského hyenismu.

Zatím co nacismus byl státní politikou Německa, podporovaný většinově i sudetskými a brněnskými Němci, státní politikou poválečného Československa nebylo krutě se mstít. Excesy, ke kterým docházelo, byly odsouzeny a nebyly většinovým jevem. Snahou SL i některých kruhů v Německu je přisoudit našim občanům chování, které bylo většinově rozšířené mezi nimi. Přechází k očišťování svého počínání, jak to předpovídal E. Beneš.

Stále opakovaná lež o odsunu brněnských Němců si našla svoje zastánce i na magistrátu města Brna. Koalice složená z hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a SZ přijala 19.5.2015 „Deklaraci smíření a společné budoucnosti.“ V ní se mimo jiné uvádí: „Město Brno upřímně lituje událostí z 30.května 1945 a dní následujících, kdy byly přinuceny k odchodu tisíce lidí na základě uplatnění principu kolektivní viny či užívaného jazyka….Během noci a k ránu je vyvádějí ozbrojené Revoluční gardy a armádní jednotky z města. Procesí asi dvaceti tisíc osob čeká nekonečný pochod směrem k rakouským hranicím. Bez jídla, bez vody, bez lékařské péče, bez základní hygieny, bez odpočinku. Podle očitých svědectví po cestě mnozí umírali vyčerpáním, podléhali epidemiím, které se rozšířily v pohořelickém táboře, někteří byli ozbrojeným doprovodem ubiti či zastřeleni. Tento „akt pomsty“, který měl být odplatou za nacistické zločiny, přitom ty, kteří se na nich aktivně podíleli, postihli jen okrajově. Akce byla namířena především proti ženám, dětem a starým lidem, kteří tvořili naprostou většinu účastníků pochodu. Mezi vyhnanými bylo mimo jiné i mnoho Čechů a německých antifašistů. Tento akt vstoupil do historie jako tzv. “Brněnský pochod smrti.“ Ani slovo o tom, že tomu ,mimo jiné, předcházelo vyhnání Čechů z našeho pohraničí.

Neznalost historických faktů z této Deklarace je zřejmý. Akt usmíření pojala politická reprezentace města Brna přijetím všech nesmyslů o kolektivní vině, pochodu smrti, aktu pomsty, jak ho líčí SL a jeho spojenci. Ztotožnila se s názorem Bernda Posselta, který uvedl např. v Sudetenpost 11.2.216, jak si SL představuje budoucnost našich vztahů: “Česká republika musí čelit minulosti, stejně jako to učinilo Německo. Benešovy dekrety musí být konečně zrušeny a český stát musí nutně odeslat restituční náhrady...“ Dále uvedl, že on a jeho tým pracuje na tom, aby Češi o této době mluvili, a prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu hledali řešení, jak neplatnost Benešových prezidentských dekretů právně prosadit. Skutečnost, že Československo nedostalo za válečné škody způsobené nacistickým Německem žádné náhrady, nezajímá nikoho z těchto aktérů.

Vlna odporu vedla ve městě Brně k uspořádání konference historiků a příspěvky, které na ní zazněly vyšly ve sborníku „Komu sluší omluva. Historická pravda o poválečných událostech, který vydal Občanský a odborný výbor Brno, z.s. v r.2016. Celé městské radě byl sborník předán. Proti Deklaraci smíření.. se ohradily vlastenecké organizace. 24.11.2017 se obrátil MěV KSČM na občany města Brna otevřeným dopisem v němž se mino jiné uvádí:“ Potřebnou vzájemnou důvěru nelze znovu získat podobnými akcemi, jako je Meeting Brno, pochod Pohořelice - Brno, nebo zvaním představitelů SL do Brna. Naopak připomínáním těchto událostí je oživováním všech událostí, které odsunu brněnských Němců předcházely...“KSČM je pro spolupráci mezi německým a českým národem. Jsme pro přátelství mezi oběma národy, jsme pro hospodářskou spolupráci jako rovný s rovným, jsme pro vzájemnou výměnu kulturních hodnot, jsme pro… Takové spolupráci přece nic nebrání. Jsme pro to, aby se už události poválečných roků ponechaly historikům a my všichni se sešli na společném úsilí, aby se nic podobného v Evropě a kdekoliv jinde nemohlo opakovat.“

Letos, stejně jako loni, se pochod Pohořelice –Brno opět konal. Začíná společnou modlitbou nad údajným hromadným hrobem, který není doložen. Pochod byl ukončen triumfálním vstupem primátora města Brna Petra Vokřála společně s představitelem SL Bernem Posseltem do zahrady opatství na Mendlově náměstí. Podle všeho si pánové velmi dobře rozumí.

Není to snad proto, že činnost a kariéra pana primátora je spojena s rakouskou společností A.S.A? Pozice generálního ředitele pro ČR a následně i post v představenstvu byl jistě výnosný a o přátelské vztahy neměl nouzi. Byli to i členové SL?

Ačkoliv nemá primátor rodné kořeny v Brně, politickou kariéru zde udělal. Po ukončení své práce pro rakouskou firmu, kde pracoval v letech 1992 až do roku 2013, vstoupil v březnu 2014 do hnutí ANO 2011 a 25.11.2014 se stal primátorem. Je evidentní, že historie Brna ho zajímá také jen výběrově. Jinak by se zúčastnil např. premiéry filmu Za svobodné Brno, režiséra Pavla Jiráska v r. 2017 v kině Scala. Slouží ke cti mladých tvůrců, že se snažili hledat objektivní pravdu a přiblížili mladé generaci dobu okupace a následující dobu v celé svojí složitosti. Také diplomová práce např. Dagmar Viceníkové: Tábory pro Němce v Brně v letech 1945-1948 z roku 2007 by mohla vedení města zajímat. Bohužel, svojí Deklarací ….se toto vedení města zařadilo mezi politické falzifikátory našich národních dějin.

8.června 2018 primátor města Brna Petr Vokřál obdržel Velký kříž za zásluhy od Spolkové republiky Německo, propůjčené od německého prezidenta. Ocenění mu bylo uděleno za mimořádnou vůli k usmíření, a i proto, že od r. 2015 vede 32km dlouhou „Pouť smíření do Brna, která prý připomíná „brněnský pochod smrti“ a vyhnání německého obyvatelstva z Brna.

Při přejímání Velkého kříže pan Petr Vokřál, primátor města Brna řekl: „Velmi si ocenění vážím. Neberu to ale jako mé osobní ocenění, ale celého vedení města. Je mi velkou ctí, že jsem se zařadil mezi tak významná jména, jako je Václav Havel, Pavel Tigrid, Karel Schwarzenberg a další významné osobnosti, které v minulosti Velký kříž obdržely.“

Rodilí občané města Brna, potomci těch generací, které měli s německým obyvatelstvem města Brna, a nejen v době okupace, svoje zkušenosti, ocenění udělené dnes už bývalému primátorovi neocení. Ocenili by, kdyby se zasadil spolu s panem Ostrčilíkem o otevření a průzkum místa označovaného jako hromadný hrob, aby se ukázala pravda. Padni, komu padni!

Lepší budoucnosti nedosáhneme jednostrannými omluvami a přepisováním historie!


PaedDr. Anna Štofanová
V Brně 15.12.2018Literatura:


1. Žalm Moravy, vydalo nakl. “Mír“, Praha - Brno, 1949

Kniha mapuje působnost gestapa na půdě města Brna od bývalého policejního ředitelství přes Mozartovu ulici, Cejl, Špilberk, Sušilovu kolej, Kounicovy koleje, Pod kaštany a právnickou fakultu až k připravovanému popravišti v podzemí špilberských kasemat a k neuskutečněné již stavbě rozsáhlé věznice s třemi sty samotek v těsném sousedství právnické fakulty Masarykovy univerzity.

2.Dr.Miloš Vítek: Mauthausen 1942, Dachau 1945, vydal Klub Kounicových kolejí v Brně, 1946

Jeden z mála přeživších vysokoškolských pedagogů Masarykovy univerzity napsal v květnu 1945 vzpomínky na své mrtvé druhy z MU v Mauthausenu a Dachau bezprostředně po osvobození tábora Dachau Američany.

3.Ludvík Horčica: Zemřeli pro vlast, vydal OV-ČSBS Brno-venkov, nakl. Šimon Ryšavý,2014

Autor se ve své knize faktu zaměřuje na více jak 500 žen a mužů, kteří zahynuli v protifašistickém boji za naši svobodu a naši budoucnost v letech 1939 - 1945.

4.Ludvík Horčica: Oldřich Kothbauer a Legionářsko-zbrojovácká odbojová skupina Tišnov, vydal OV- ČSBS Brno-venkov, 2015

Publikace věnuje pozornost jedné z odbojových skupin na okrese Brno-venkov. Doplňuje ji životopisy Oldřicha Kothhaubera, jeho rodiny a členů skupiny.

5.František Zřídkaveselý a kol: Brněnští občané v boji proti fašismu, nakl.Blok,1981

Kniha charakterizuje ve stručnosti odbojovou činnost brněnských občanů, kteří se postavili na odpor fašistické hrůzovládě. Uvádí seznam 1518 dohledaných osob, kde a kdy zemřeli, byli umučeni nebo popraveni.

6.Jan Kux a kol: Internační tábor Svatobořice, sborník, Protisk spol.s.r.o Slavkov u Brna, 2008

Publikace je sborník příspěvků historiků, kteří se zúčastnili mezinárodního kolokvia v Kyjově 14.9.2007, aby přispěli k zmapování existence internačního tábora ve Svatobořicích v letech 1942-45, kde bylo internováno na 1900 rodinných příslušníků účastníků zahraničního odboje. Konkrétní výběr jmen schválil státní tajemník K.H.Frank.

7.František Mainuš: Památná místa protifašistického boje Jihomoravského kraje,vydal Český svaz protifašistických bojovníků, nakl. Naše vojsko,1978

Kniha mapuje střediska odporu všech okresů kraje, včetně okresu Brno- město.

8.Zdeněk Müller, Milena Flodrová a kol: Bomby nad Brnem, vydal: Expodata,s.r.o, 2005

Kniha fotografií srovnává obrázky rozbombardovaného Brna v r.1944-1945 se současností. Obrázky jsou doplněny textem: Jak to tenkrát bylo.

9.Silvestr Nováček: Vystěhování Němců z Brna a odsun z jihomoravského pohraničí, Orego,1996

Útlá, ale obsažná publikace odkazuje na řadu listinných pramenů, jednání komisí, porad institucí a zpráv dané doby. Hlavně však reaguje na článek Oty Filipa: Mlčící mrtví pod jetelinou u Pohořelic.

10.Silvestr Nováček: Dějiny moravských židů, Orego 1998

Kniha je věnována památce židovských spoluobčanů odvlečených nacisty z Ivančic na smrt v březnu a dubnu 1942 a památce vlastenců popravených za heydrichiády v červnu 1942.

11.Vojtěch Žampach:Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31.května 1945 a nouzový ubytovací tábor v Pohořelicích 1.6.-7.7.1945,nakl. Šimon Ryšavý , 2014

Nejucelenější výsledek historického bádání kolem odsunu brněnských Němců z Brna. Publikace obsahuje jmenovitý seznam občanů německé národnosti, kteří zemřeli v období od 1.6. do 12.7. 1945 v Pohořelicích a jsou tam pohřbeni.

12.Sborník:Komu patří omluva? Historická pravda o poválečných událostech, Občanský a odborný výbor Brno,z.s., 2016

Sborník přednášek historiků ze stejnojmenné konference pořádané 25.května 2016 v Brně, reagující na „Deklaraci smíření….“ přijaté vedením města Brna v 19.května 2015


63 komentářů :

 1. V roce 1989 se slušná společnost stala v průběhu několika let společností rozhádaní až nevraživou.Zakotvení západnįch společnostį tzv.chlebodárců učinilo z lidí kývačů bez svědomí.Pochod smrti je jen pochoďákem zvaným antikomunismus.Smutná konzumní doba.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po majetkovém převratu se do politiky zapojila především všehoschopná chamraď , která za pomocí zlodějské mafie měla zájem rozkrást státní majetek, aby umožnila vznik zlodějských miliardářů s cílem vytvoření zlodějského kapitalizmu a skrze zločinné NATO udělat z naší země protektorát USA ! K tomu má sloužit prolhaná propaganda, která vrcholu dosáhla akcí Vrbětice !!

   Vymazat
  2. 9,25
   Tvojí Achillovou patou je tvoje hlava!

   Vymazat
  3. spartak Souhlas a o tom to je teď přijímají velkokříže a za protektorátu Svatováclavskou orlici. To za svoje zločiny dopadli skopčáci velice dobře.

   Vymazat
  4. Zasluzne odmeny za dulezitou praci pri plneni planu, kdyz samozrejme si germani ponechaji neco uprchliku, aby se nereklo a skoro vsechny poslou vladnout do lidskopravni demokracie trochu zklonizovane a zkolonizovane, aby poslouchala bez odmluv a na slovo..
   Prace pokracuje dobre..

   Vymazat
  5. ohledne Brna-- tata byl od 42 roku zavrenej v Oranienburgu, ale prezil to a vratil se, s nahou prdeli, hladovej.

   to ze spousta pitomych Moravaku byla silne pronemecka je pravda,

   To ze kolem 50 000 ceskych obcanu ci protektoratnich obcanu bylo zabito jako odveta za Heydrichiadu je pravda, a take je pravda, ze tato naprosto zbytecna lezdoprdelni akce byla provedena (pokud se nemylim tak Benes nebyl s ni nadsen) na "usmireni Anglicanu, vlastne jak vyjadreni protinemecke nalady od Protektoratu -- pravdou ale je, ze Cesi skutecne makali pro Nemce, ale take pravda je, ze v Protektoratu nasi tatove a dedkove na rozkaz od Heydricha dostavali vetsi pridely zradla nez v Nemecku.

   take je pravda, ze nejaky cesky ridic prejel a zabil Heydrichova syna, a byl souzen a OSVOBOZEN s nalezem ze dite si to zavinilo samo. Nejsem obhajce Heydricha, o kterem se toho ted moc rika, ale ten zabitej kluk, a ty pridely jidla mi neco rikaji.

   Take moc nevim co se tenkrat delo s tim Brnenskym pochodem, ale vim ze Sudet prichazelo v 39 roce ceske obyvatelstvo docela beze vseho.

   a taky vim ze - no ale to nevim jasne, ze jsme po valce snad dokonce odmitli reparace, ale muj dojem byl ze to bylo mezi CSSR a NDR.

   a o tom nestesti co jste si na sebe sami pritahli v 89 nechci vedet, ac pomerne hodne tech 'DISSIDENTU ZNAL OSOBNE A BYLY TO JESTE VETSI HAJZLOVE NEZ HA

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  7. Basosi 7. června 2021 19:43, paměť ráda klame, ústní podání často taky. Občané byvšího Protektorátu Čechy a Morava neměli větší potravinové příděly než občané Velkoněmecké říše. Naopak. Zastupující říšský protektor R. Heydrich zavedl tzv. přídavkové potravinové lístky pro zaměstnance v průmyslu, při těžbě apod., tedy v oborech důležitých pro chod válečného hospodářství. Mohlo se stát, že kupříkladu protektorátní dělník u vysoké pece mohl mít vyšší příděl tuků než žena v domácnosti v Říši. To je tak vše. S průběhem války i takové výjimky minuly.
   Z bývalého čs. pohraničí došlo k útěku Čechů současně se záborem, prakticky do konce roku 1938. Je skutečností, že za případné rabování zanechaných českých domácností platily tvrdé tresty a že mnozí z utečenců byli lákání zpět, když leckde chyběli jako pracovní síla. To vím proto, že jsem jedním z utečenců a také navrátilec.
   Za „Reichu“ platila zcela bez výjimek pracovní povinnost. Každé pracovní místo muselo být úředně potvrzeno jako účelné, každý práceschopný se musel prokazovat, vedle občanského průkazu s otiskem palce i aktualizovanou „Pracovní knížkou“ (Arbeitsbuch). Teprve na základě průkazně plněné pracovní povinnosti na uznaném místě byly, podle „kmenového listu“ vydávány potravinové lístky, lístky na obuv, textil i „tabačenky“ ...
   Sabotáž válečné výroby měla za sazbu až trest smrti, u zbrojní zastřelením. V soudním řízení obhájci nevystupovali. Rád bych věděl, jak by všichni ti dnešní hrdinové pro Velkoněmeckou říši nepracovali. Můj otec dokázal, s pomocí českých lékařů, tu dobu prosimulovat co invalida, matka učila na českých školách praktika. Jedna z mála možností, jak práci pro Říši uniknout, ale těžko se uživit a riskovat kriminál. JiH

   Vymazat
 2. "Chudáci" Němci. Že se nechali masově/většinově zmanipulovat Ádou, podporovaným Bank of England se již nenosí. Ty desítky tisíc sovětských i dalších Lidic a Guernik již také není in, stejně jako masové hroby statisíců obeti, znovu především na území SSSR. Mám o tom pěknou knížku od židovského autora Hermana Wouka (masové vraždy, dodatečné prohledávání mrtvol na zlato a cennosti a nakonec pokus o zahlazení stop nebo ukazování na jiné "pachatele"). Jenom stručně, že odsun neprobíhal v rukavičkách je fakt. Ovšem, myslím si, že případné excesy dělali především konfidenti gestapa, bylo jich hodně, a hlavně aby se "rehabilitovali" ..... A obnovený Československý stát měl jiné starosti a bohužel to nechal být. A ti pochodující jsou, aniž by si to uvědomili, jenom užitečnými idioty. Inu jak se říká, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Kdo se nepoučí z historie ji bude muset znovu prožít

  OdpovědětVymazat
 3. Brněnští Němci sklidili tak, jak sami zaseli. Vzpomínat na jejich vyhnání z Brna a jejich útrapy bez uvedení toho, co tomu předcházelo, to je obyčejné svinstvo.

  Kounicovy koleje:

  "Mnozí vězni byli před popravou či deportací do koncentračního tábora krutě mučeni, někteří spáchali raději sebevraždu. Popravy v Kounicových kolejích byly veřejné a v hojném počtu byly navštěvovány brněnskými Němci. Na jejich sledování byly prodávány vstupenky za tři marky. V publiku přitom převažoval podíl německých žen. I během exekucí se ozýval smích a mnozí se netajili radostí, že jsou „české potvory a bestie“ zabíjeny, či povzdechem, že „dnes jich bylo nějak málo.“ Těla popravených byla spalována a jejich popel nacističtí prominenti používali k hnojení svých zahrad. Celkem zde bylo popraveno okolo 800 osob. Někdy se udává i počet 1300 obětí."
  Postupem času se na toto nejen zapomíná ale i historicky přepracovává tak, aby všechna padlo na hlavy oněch pár "fašistů", ale realita byla tvrdě jiná, šlo i o civilisty, kterým brňané, kteří tyto hrůzy museli 6 let snášet, pouze vraceli. Jedním odsunem. Šlo ale přeci o Němce a ty je třeba dnes oslavovat nejvíce. Ano, já zapoměl, zatímco jenom malá hrstka zlých brněnských Němců 6 let vraždila, nebo se účastnila mučení a poprav, tak komplet celé Brno ony Němce po válce vyhánělo - od kojenců po důchodce. Proto jsou "logicky" hlavní viníci všichni brňané a musí se kát dnes jeden vedle druhého.
  V Brně ale po dobu 6. let umírali také civilisté. A ti, co pak rázovali do Rakous se na to chodili ještě dívat - celé rodiny. Ano, ty samotné rodiny, co slavili příchod Adolfa Hitlera.
  Kdo ale dnes vlastní média, ten vlastní i pravdu.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kounicovy_koleje

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den.
   V Kounicových kolejích mi Němci zavraždili kmotřičku, 25 let, byla z Kunčiček u Ostravy, v roce 1945. Ty věty z poprav, jsem tady již dávala, bylo to z dipl. práce studentky, kterou jsem našla na netu, když jsem hledala něco více o Kounicových kolejích. Na pamětní desce na škole v Kunčičkách je jediná žena a 39 mužů z tak malé obce. Je to bez data narození, které mi zjistila matrikářka z úřadu. Farář se mi na dopis ani neozval.
   Děkuji paní doktorce Štofanové za informace a zdroje.
   Mějte všichni přijatelný den.

   Vymazat
  2. Pane Josefe,
   naší rodinu koncem války Kauničky taky neminuly,naštěstí válka skončila dřív než život pár sedláků, co jen dávali jídlo odboji. Pane Josefe problém je v tom,že ti co by snad měli právo,za to jaké hrůzy prožili, ti se při odsunu nemstili. Pokud vím, tak násilí při odsunu nebyla žádná kolektivní msta, ale spíš excesy samozvaných soudců.

   Vymazat

 4. Díky paní doktorko! A hluboce se klaním paní Evě Hahnové za její objektivní a odvážné knihy na toto téma, včetně o českých zrádcích (doporučuji Češi o Češích).

  OdpovědětVymazat
 5. Zmetci si počkali, až bude pamětníků hrstka, hrstka těch kteří prožili peklo a již nemají sílu bránit objektivní pravdu. Hyenismus současných "demokratů" je odsouzeníhodné svins-tvo, které má za cíl v duchu této nově vykládané historie ovlivnit mladou generaci, jde neodpustitelný zločin

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, pamětníci vymírají, sepsané paměti jsou likvidovány a nastupuje generace kolaborantů - přisluhovačů sudeťáků. Jsou uhnizdění v Seznamu cz - viz další pokračování o vyhánění a likvidaci Němců z Jihlavska. Podobně přisluhují akademické kruhy v humanitních universitách. Tak milí vlastenci, přiznejme si jsme v pr...i.

   Vymazat
  2. 11,25
   V Chebu je zvlášť pronacistý starosta.....celej udavač Havel!

   Vymazat
 6. 8,31
  Ten untermensch řval HEIM INS REICH,tak jim bylo umožněno.....být po mém,tak je to jinak!

  OdpovědětVymazat
 7. 9,27
  Škoda,že hloupost není bolestivá.....

  OdpovědětVymazat
 8. Děkuji paní Štofanové za článek. Připomínám,že válku začali Němečtí Hitlerovci a hlavně oni mají zásluhu na tom jaké důsledky válka měla. Pokusy o přepisování historie u nás podporují některé politické strany,co lezou do zadku Říši i v dnešních dobách. Jsou to odjakživa zkažení a protiČeští Lidovci, TOPiči, pár magorů v ČSSD (Marxová,Rouček atd.) ale i Zelení z Prahy a Brna se svým idolem a Bursíkem a bábou Sommerovou atd. Fuj těm haňbářům.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10,03
   Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti!

   Vymazat
 9. 9,56
  Nacisti dostali co zasloužili.....a měli dostat stejně,jako Japonci!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. 11,21
   Omyl,nauč se číst!

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. 11,32
   Čtení v českém jazyce je nad tvoje F73!

   Vymazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 11. Alespoň jeden příspěvek žijícího svědka: Celou naší třídu na konci června na náklaďáku dovezli do jedné vesnice u Mimoně, přespali jsme na seně, a ráno ve 4 hodiny už se před barákem řadili Němci do řady. Fasuňky tažené koňmi, žebřiňáčky a pod., a my nevěděli o co jde. Byl křik, pláč a pak zmizeli a byl klid. S kamarádem, kterému bylo 15 a mně 14 let jsme dostali na starost statek, kde byli dva voli, čtyři krávy, králíci a bezpočet slepic. A stali se z nás skoro na dva měsíce sedláci. A my to zvládli, včetně žní. Němci odešli z vesnice v klidu.
  Drazí potomci očitých svědků, ona byla těsně po válce nenávist k Němcům tak silná, že se dnes člověk musí divit, že jich bylo zastřeleno a popraveno tak málo. Dnes se mi takové řečí jeví jako odporné, ale nejdříve se ptejme, kde to začalo, co všechno se stalo a pak hodnoťme.
  Napsal jsem knížečku o svém tchánovi, odsouzenému k smrti gilotinou za ilegální práci pro Obranu národa plk.Mašína. Po přečtení několika dopisů ze žaláře by vás přestala chuť někoho obhajovat. Popraveni tehdy byli čtyři kamarádi v jednom dnu. Hrob nebyl nikdy objeven.

  Ale pokud jde o odsun, ten, kdo přežil první dva měsíce už měl velkou naději na přežití, protože pak už to dostalo řád.

  A ono to nebylo lepší ani v jiných státech Evropy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Rybo, v každém případě platí neúměrnost obětí našich občanů za Protektorátu 350000 proti "revanši" několika desítek, možná stovek. Obé se dělo, bez válečného stavu mezi oběma zeměmi! Ať Němci drží pysk!

   Vymazat
  3. Těsně po válce a během začátku odsunu bylo mnoho excesů, ale když přešla komplexní správa země zpět do rukou české vlády a českých represních orgánů, po těch cca dvou měsících jak píše ryba, se vše uklidnilo. V té přechodné době dokonce platil úzus, že dva dny tesně po kapitulaci je možnost vyrovnat si účty bez hrozby soudu. Ovšem všechny tyhle skutky nebyly politikou Československého státu, narozdíl od teroru za Protektorátu. V Polsku byla situace mnohem horší, nemluvě o Francii, Holandsku... A všude se tvrdě vyrovnali s kolaboranty.

   Vymazat
  4. To pises o sobe? a v te knizecce taky pises ze jeho deti zabili pri svem uteku na zapad jednoho blbyho policajta a taky toho urednika kteremu ukradli penize, myslim to byly vejplaty.... Neber to ze kopu za komouse, jsem nezaujatej na obe strany, ale ac myslim ze tata Masin byl vlastenec, deti asi ......

   Vymazat
  5. 23,15
   Fakani se NEpovedli.....do jednoho!!!!!!

   Vymazat
 12. INDICKÝ BĚŽEC7. června 2021 10:36, proamerická chátra, jako ty hovade, to je rakovina této země a Evropy. Všeho do času, ludro kolaborantská!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 10,59
   Tvojí Achillovou patou je tvoje hlava!

   Vymazat

  3. dunnslinger Tentokrát ta indická chcíplá nudle nelže tady je protektorát USA spravovaný přes EU. A že vám vyhrožuje i kdyby náhodou vyhráli tak s námi nic nevzmohou.

   Vymazat
  4. 11,05
   Lidské tělo obsahuje 80 procent vody.....u tebe se celý koncentruje v hlavě!

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. 11,29
   Zase myslíš pouze při chůzi,beznohej a ochrnutej?!

   Vymazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11,07
   A má bejt?!!!!!!Jen ŠKODA,ŽE TAM NENAHÁZELI I TEBE S PŘÍBUZENSTVEM!

   Vymazat
 14. Na portálu Kosa nostra zostra, je o této problematice dost rozsáhlý článek s několika referencemi. Link - https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/06/21/brnenska-omluva-sudetskym-nemcum-a-ceske-pohranici-v-roce-1945/

  OdpovědětVymazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 16. V Praze probíhá tisková konference Světlany Tichanovské po setkání s předsedou Senátu Vystrčilem

  https://cz.sputniknews.com/20210607/v-praze-probiha-tiskova-konference-svetlany-tichanovske-po-setkani-s-predsedou-senatu-vystrcilem-14756526.html

  „Největší justiční skandál v dějinách.“ Zpravodaj OSN chce okamžité osvobození Assangeho

  https://cz.sputniknews.com/20210607/nejvetsi-justicni-skandal-v-dejinach-zpravodaj-osn-chce-okamzite-osvobozeni-assangeho-14756635.html

  Zacharovová odpověděla na slova NATO o spolupráci mezi Moskvou a Minskem

  https://cz.sputniknews.com/20210606/zacharovova-odpovedela-na-slova-nato-o-spolupraci-mezi-moskvou-a-minskem-14753513.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Senát reprezentuje pouze 15% voličů. Těch zbylých 85% s tím bohužel nemůže vůbec nic dělat - stejně jako za totality.

   Vymazat
  2. Na PL bylo uvedeno, že prostrčil nebo zastrčil anebo vystrčil tvrdil, že samozvaná prezidentka Světlana získala ve volbách 60%. Jak se to ten prďola dozvěděl?

   Vymazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11,25
   Moudrý člověk je pánem svého ducha,hlupák jeho otrokem!

   Vymazat
 18. 12,44
  Tupý úhel opět na scéně.....!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 20. Re (08:42):
  Je tedy odsun horší než-li genocida a válečné zločiny?
  Zatímco Němci byli podle rozhodnutí vítězných mocností (jen) odsunuti, sami předtím stihli "odsunout do plynu" miliony svých obětí ve svých koncentrácích a na bojištích 2. světové "odsunout" do hrobů na miliony protistojících vojáků a desítky milionů civilních obětí. Všechny pak jako oběti jejich zrůdné ideologie nacionálního socialismu a zločinné války, kterou vedli. Té ideologie, ke které se tak přičinlivě hlásili i jejich zdejší soukmenovci, soukmenovče!

  OdpovědětVymazat
 21. Pokud si připomínáme oběti na naší straně, děláme to až moc skromně a decentně. Oni již mluvit nemohou, my musíme mluvit a třeba i křičet, za ně ! Mnozí měli odvahu ,,křičet" za protektorátu tehdejšího, my musíme ,,křičet" za toho současného !

  OdpovědětVymazat
 22. Já pologramotný člověk jsem už od 68 roku tušil o co jde a v 89 když jsem vyděl co za inteligenci se dere k žlabu už věděl kam to dojde. Kdo si bude chtít uchovat morální život, se bude muset vystěhovat. Kam? Moc možností už není.

  OdpovědětVymazat
 23. Sherlock Holmes by to komentoval:Watsone,jak je to prosté!Stačí provést tzv."exhumaci" na místě údajného místa uložení obětí a je to ÚPLNĚ JASNÉ !!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemusí se exhumovat, drahý Sherlocku, stačí "zemní radar", který používají archeologové.

   Vymazat
  2. K tomu chci taky něco poznamenat: pár měsíců po sametovce nějaký disident, humanista a především napravovač 2.sv zcela vážně publikoval, že během tzv. divokého odsunu Němců v létě 1945 zahynulo v českém severním a západním pohraničí 250 000 nevinných sudeťáčků. No, zkoušel jsem si to představit, jak to technicky probíhalo a vyšlo to samozřejmě jako nesmysl. Hromadné hroby pro stovky zabitých nikdo nikdy nenašel a přitom je jejich zřizování nevyhnutelné. Pálení po lese na vatře asi nepřicházelo v úvahu, že...

   Vymazat
  3. 8,42
   Havel měl za omluvu nacistům VISET!

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.