Reklama

úterý 6. července 2021

Jan Hus – sůl země


Lenka Procházková
6. 7. 2021
text projevu z roku 2015 v Betlémské kapli

 V Čechách si na život bez vzruchů vsadit nemůžeme a což teprve naši předkové! Avšak i v obdobích zdánlivě monotónních, která vždy nastolila vítězná moc a její pořádkové čety, doutnaly pod povrchem apatie živé myšlenky a bylo jen otázkou času, kdy vyvřou nad terén násilně zválcovaný do jediné pravdy. Opakuje se to znovu a znovu a už to působí jako úděl. Není i naše dnešní snaha hledat pod nánosem lží ukryté odkazy a znovu obhajovat čest předků, marná? Kdo to potřebuje, když oni jsou mrtví? Jsou mrtví. Mnozí nemají ani hrob. Přesto nám stojí za zády jako zeď.

  A tak v časech, kdy je nedostatek mravních a intelektuálních vzorů mezi živými, saháme do skladiště nebožtíků. A mrtví hrdinové se znovu vracejí do krevního oběhu národa, aby nám dodali inspiraci a kuráž.

Všichni asi známe historku o stařence, která přinesla ke kostnické hranici otýpku klestí. „Svatá prostoto!“ povzdechl prý Mistr Jan Hus. Petr z Mladoňovic, Husův žák, se o této věci ve svém pečlivém a hodnověrném zápisu o událostech v Kostnici nezmiňuje. Jedná se tedy zřejmě o dodatečnou legendu, avšak legendu, která v geniální zkratce vystihla situaci, i charakter odsouzeného. Autentická věta, jíž Mistr Jan naposledy odmítl uznat, že je kacíř a zachránit si tím život, zněla podle záznamu takto: „V pravdě evangelia, kterou jsem psal a učil a kázal, dnes vesele chci umřít.“ Výraz vesele v souvislosti s umíráním, natož tak strašným, nám dnes připadá nepochopitelný. Musíme se vrátit napříč časem, připomenout si, o jaký střet principů a zájmů tehdy šlo, abychom porozuměli snáze, že Mistr Jan Hus zvolil smrt s hlubokým rozmyslem.

Po celá léta žil v její blízkosti, mluvil o ní a psal, počítal s ní, ale souběžně se ji snažil oddálit. Nechtěl od svého díla odejít předčasně. Každý měsíc, týden, ba i den vnímal jako dar, ne kvůli přežívání na tomto světě, ale kvůli práci pro tento svět. Psal do poslední chvíle, v horečkách, nemocný a ke konci v okovech i na rukou. Většina jeho kostnických listů se zachovala, na rozdíl od dopisů přátel, které po přečtení obezřetně ničil, aby své nejvěrnější chránil před mocenským postihem. Opakovaně naléhavě žádal koncil o veřejné slyšení, kvůli kterému dobrovolně do Kostnice přijel, ale ani písemná a statečně jmenovitá podpora českých a moravských pánů nedokázala změnit postoj církevní a světské vrchnosti. A tak byl Mistrův dramatický boj o reformu církve, k němuž mravně i intelektuálně dorostl jako k životnímu úkolu, v Kostnici zdevalvován na ubohou frašku o usvědčování kacíře. Pokrytecká režie a ponižující podmínky byly samozřejmě kalkulem s lidskou slabostí. Koncil počítal s tím, že zjevná neregulérnost procesu rozleptá odpor vězněného a že Jan Hus „realisticky“ pochopí, že z labyrintu nástrah může uniknout jen nabízenou „krysí cestičkou“. Pokud se podvolí, uzná, že šířil bludy a odvolá je, koncil ho nechá kajícně dožít v ústraní. Byla to osvědčená metoda lámání charakterů strachem a v obměnách se užívá dodnes.

Vždyť i Husův univerzitní kolega a někdejší spolubojovník reformista Štěpán z Pálče „prohlédl“ včas a z radikálního zastánce Wicklefova učení se stal jeho odpůrcem a nakonec i žalobcem proti Husovi. Mistr Jan tedy prožil trpkost ze zrady blízkého přítele, na vlastní kůži poznal důsledky Štěpánova intelektuálního a mravního selhání. Dá se usuzovat, že i pro tuto zkušenost dokázal Jan Hus předvídat, jakou smršť následků by jeho vlastní únik „krysí cestičkou“ vyvolal v Čechách a na Moravě. Uvědomoval si paradox, že reformní hnutí, rozšířené už ve všech vrstvách společnosti, hnutí, jehož byl nyní hlavním představitelem, může zachovat při životě jen jeho nespravedlivá smrt. Nemohl odvolat své učení, protože by tím zradil nejen sebe, své přívržence, zastánce a následovníky, ale především Ježíše, k němuž své jednání vztahoval a kterého považoval za svého jediného soudce.

Stejně jako kdysi přijal Ježíš nejpotupnější způsob exekuce, kterým pro Židy bylo ukřižování, přijal i křesťan Jan Hus smrt v plamenech, která (podle církevních zákonů) znamenala i ztrátu naděje na život věčný. Přesto Jan Hus šel na smrt "vesele," stejně jako dvě stě let po něm kacíř Giordano Bruno, který cestou k hranici křikl na přihlížející církevní hodnostáře: „Bojíte se víc než já!“ I tato (nikoliv legendární, ale autentická slova) geniálně vystihla situaci, protože církev se skutečně bála přesahu svých verdiktů. Proto církevní soud ponechával vykonání rozsudku na světské moci a vytvářel si tím pokrytecké alibi. V praktikované souhře, kdy ruka ruku myje, se tak odpovědnost za oprávněnost exekuce stávala neuchopitelnou.

V roce 1431 byla církevním soudem v Rouenu, který plnil politickou objednávku, také Johanka z Arku prohlášena kacířkou a veřejně upálena. Po krátké době však byla na žádost světské moci rehabilitována, později blahořečena a nakonec roku 1920 církví svatořečena. Vesnické dívce Johance ovšem nešlo o reformu církve, ale o následování hlasů z nebe, kdežto Jan Hus poslouchal svůj rozum a vnitřní hlas svého svědomí, aby šířil pravdu boží, tak jak ji vyčetl a vycítil z evangelií. Motivy obou církevních procesů tedy byly zcela odlišné a odlišný byl i pozdější přístup k nim. Smrt Jany z Arku byla účelová z krátkodobého hlediska, avšak z dlouhodobější perspektivy bylo „rozumnější“ se od verdiktu distancovat a obnovit tím obecnou víru ve světskou i církevní spravedlnost a tedy i autoritu obou mocenských složek. V případě Mistra Jana Husa a také Mistra Jeronýma Pražského, upáleného na stejném místě v Kostnici a de facto ze stejných důvodů v roce 1416, by ale revize jejich procesů znamenala pro římskou církev obrovské riziko. Případná plná rehabilitace popravených by byla přiznáním, že zemřeli při obraně boží pravdy, tedy jako mučedníci. A verdikt kostnického koncilu by musel být zpětně zhodnocen jako kacířský. Představa, že by Jan Hus a Jeroným Pražský mohli zaujmout místa v zástupu svatých a podobně jako Johanka by byli uznáni za spolupatrony svého národa, je i po šesti stoletích fantaskní, protože takové „obrácení“ římsko katolické církve by směřovalo k zásadní revizi jejích skutků a k reformě kanonického kodexu. Zásahem do nosných zdí by se pak zřejmě zhroutila celá stavba. Je však nesmyslné vyvozovat, že o cosi takového šlo Janu Husovi. Český reformní myslitel se svou kritikou naopak snažil stavbu zachraňovat před rozvalem, když připomínal smysl jejího úhelného kamene, jímž byl Ježíš. Ten Ježíš, který se před synedriem (tedy židovským církevním soudem v Jeruzalémě) odmítl pokořit a odvolat své bludy. Bludy, z nichž potom vzniklo křesťanství.

O srovnatelnou situaci šlo před šesti sty lety v Kostnici. Římská církev, rozštěpená boji o vedení, což bylo hlavním důvodem svolání koncilu, byla, řečeno současným jazykem, přetížena agendou. Ve složitém předivu jednání církevní hierarchie s evropskými panovníky, kdy včerejší spojenci toho či onoho papeže zrazovali a zítřejší zvyšovali svou cenu, působilo učení šířené z Čech jako nevyžádané zprávy, které je nutné bez čtení odstraňovat. Tato prevence proti šíření kacířského viru však přišla pozdě a Mistr Jan Hus, obdobně jako kdysi Ježíš, mohl jít na smrt s vědomím, že jeho dílo dokonáno jest.

Vzrušená atmosféra Husovy doby je nám dnes srozumitelná jen zprostředkovaně, ale citem se jí přiblížit nedokážeme, protože už v nás zakrněla touha večeřet s Bohem. V časech pozdního středověku však Ježíš podruhé vstal z hrobu, když překlady Bible do národních jazyků začaly pronikat i do kostelů. Příběhy evangelií ukazovaly lidem Ježíše v úchvatně pozměněné podobě a jeho krátká veřejná činnost se náhle zdála být aktuální. Protikladem evangelií, tedy dobrých zvěstí, se pak logicky jevila církev, která se vyvinula v hierarchickou pevnost, tedy v mocenskou instituci. Střet těchto protikladů vytvářel napětí v myslích lidí. Nejen učených, ale všech, kteří po srozumitelném výkladu Písma toužili, protože chtěli něco vědomě následovat. Jejich dychtivost je i napříč časem srovnatelná s dychtivostí malých dětí, které v každém dni objevují nové informace o světě. Nechte maličkých přijít ke mně, žádal učedníky Ježíš. Hus oslovoval zástupy věřících dítka a i v dobách, kdy už byl v klatbě a z Prahy vypuzen, posílal texty kázání, které v Betlémské kapli česky předčítali jeho přívrženci a další je rozepisovali a šířili jako dobový samizdat. I listy sepsané ve vězeňské cele a pašované z Kostnice byly čteny v Betlémské kapli a rozepisovány pro dítka vzdálenější. Lidé z vesnic, měst, šlechtických hradů, zemanských tvrzí, část vysokého kléru, ale i řadoví řeholníci a faráři a samozřejmě univerzitní učitelé a studenti, ti všichni se stávali příjemci poselství. Jeho význam však (i zásluhou vytrvalé královny Žofie a méně vytrvalého Václava IV.) přesáhl území českých zemí a rozklenul se nad Evropu jako duha. Padesát let před vynálezem knihtisku, v době, kterou dnes nazýváme pozdním středověkem, se obrozené křesťanství mohlo stát univerzálním dárcem. Pro tuto naději šel Mistr Jan na smrt vesele. Byl to odraz jeho hluboké jistoty a víry v to, že pravda nezaniká tak, jako její nositelé, že pravda není materie, jejíž popel odnesou vody Rýna, že pravda zůstává s živými, a pro živé.

Dnes už i římskokatolická církev opatrně připouští, že Jan Hus byl reformátor. Ovšem reformátor nevyslyšený, čili kacíř. Když se papež Jan Pavel II. na počátku milénia omluvil českému národu za krutou smrt Jana Husa a vyzvedl jeho statečnost, s kterou setrval na své pravdě, byla to omluva klouzající po povrchu. Jan Hus neprosazoval svou individuální pravdu, ale obecnou pravdu evangelií. A vnímal tuto pravdu jako dům už postavený a uchystaný ke společnému obývání. Jako dům jehož dveřmi byl Ježíš. Jan Hus si uvědomoval, že pochopení Ježíšových přikázání může skutečně proměnit život lidí a vymanit je z pozice outsiderů už v přítomnosti a nikoliv až posmrtnou satisfakcí. Život podle evangelií však vyžaduje jednotu rozumu a svědomí člověka a nikoliv tupou ochotu poslouchat církevní příkazy. Proto Mistr Jan kritizoval odklon církevníků od mravních hodnot evangelií, vytýkal, že dveře vytesané Ježíšem církev zabednila a z domu, který měl být společný pro všechny, si udělala spižírnu a pokladnici. Hus shledal, že církevní hodnostáři, kteří se Ježíšem zaštiťují, jednají pokrytecky, když jeho odkaz pitvoří a zneužívají pro své účely, a proto se obracel v kázáních ke všem, jejichž srdce dosud neokorala, aby pokračovali v Ježíšově úsilí i bez svolení církve nebo dokonce církvi navzdory. Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené ve věcech dovolených a čestných..., tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří v tvář, když žijí v rozporu s božími přikázáními...

Když vybízel k neposlušnosti vůči autoritě, pokud této autoritě chybí mravnost, vlastně hlásal svobodu svědomí pro každého člověka, svobodu, z níž lze vytvořit hlubokou kolektivní odpovědnost za svět náš vezdejší. Hus po vzoru Ježíše vyznával, že víra není v rituálech, ale že se projevuje jednáním, tedy souladem svědomí a činů, neboť: Víra bez skutků mrtvá jest. Stejně jako John Vicklef před ním a Martin Luther po něm neváhal kritizovat i papeže: Papežové zajisté mohou lhát, ale Bůh nelže! Kritickým rozumem vnímal, že víra v církev je náhražka, která neotvírá žádné dveře. Ale také věděl, že, kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.

 Z dnešního českého hlediska nám může připadat, že Husova věrnost pravdě až do smrti byla marná. Tyto trpké úvahy podporuje i nedávno přijatý nemravný zákon o tzv. církevních restitucích, který je dokladem toho, že římskokatolická církev se za šest set let příliš nepolepšila, když se dál opevňuje majetkem a touží po světské moci. Připomenu však výrok ruského spisovatele Solženicyna: Ti, kdož slouží pravdě, mají být věrní, nikoliv úspěšní. Pouze věrní.

 Starodávný příklad věrnosti pravdě nalezneme u Sókrata. Už on se opíral o vnitřní jistotu, vnitřní hlas, který inspiroval jeho jednání. Tušil, že vnitřní hlas není v základní výbavě každého člověka, ale doufal, že jej lze vypěstovat. Když debatoval s tzv. moudrými, což vedlo k odhalování jejich nemoudrosti, nedělal to tedy pro to, aby je zesměšnil, ale naopak přiměl k samostatnému uvažování. A tím i přihlížející studenty, kterými se obklopoval, aby podnítil mládež ke kritickému myšlení. Přesto, či právě proto byl v sedmdesáti letech obžalován, že mládež kazí a hlasováním „lidové poroty“ vybrané z athénských občanů byl shledán vinným a odsouzen k smrti. Pro Platóna, který se soudního jednání účastnil jako jeden ze skupiny Sokratových žáků, to byl doživotní hluboký otřes. Násilnou smrt Sokrata vnímal jako nespravedlivý čin, který spáchaly Athény na svém nejspravedlivějším občanovi. Vždyť myslíte-li, že zabíjením lidí zabráníte tomu, aby vám nikdo nevytýkal nesprávný způsob života, nedobře usuzujete! rozhořčoval se Platón ještě mnoho let po smrti svého učitele. Ano, usuzovali nedobře, nicméně jejich verdikt nad filozofem se stal návodem pro všechny budoucí držitele moci, jak se svých kritiků krátkým procesem zbavit.

Vraťme se však znovu ke stařence přinášející otýpku ke kostnické hranici. Ta stařenka je v legendě použita jako symbol zmanipulovaného člověka. Na koncilu jistě nebyla a i kdyby, nerozuměla by. Vše, co o věci ví, je založeno pouze na tvrzení církve, že Hus je kacíř. To stačí, aby se dobrovolně a aktivně účastnila jeho popravy. Taková „svatá prostota“ je předobrazem tisíců a tisíců dalších lidí, celých zástupů táhnoucích dějinami, zástupů zmanipulovaných nějakou autoritou k pocitům nenávisti vůči pojmenovanému nepříteli. Ukřižuj! Ukřižuj! Ukřižuj! Hučel jeruzalémský dav na příkaz velekněze. Váhající římský prokurátor Pilát se nakonec podřídil nátlaku, aby si zachoval politickou pozici. Když o 300 let později římský císař Konstantin povýšil pronásledované křesťanství na oficiálně uznávané náboženství, jednalo se o taktický způsob, jak využít energii této nové víry k podpoře moci. Mocní se totiž jen málokdy zabývají hledáním a pochopením pravdy, ale ve chvíli, kdy se rozhodnou ji vzít na milost, uchopí ji jako nástroj, a stejně brutálně, jako ji dříve potírali, ji začnou prosazovat. Je to ovšem už jiná pravda. Pozměněná a deklasovaná houfy oficiálních vykladačů. Jménem Ježíše, který hlásal lásku k bližnímu se pak podnikaly křížové výpravy. Jeho jménem se mučilo, vraždilo, ničilo a loupilo. I v jeho zneužitém jménu vzplála hranice v Kostnici.

Nemůže-li pravda být projevena bez pohoršení, lépe je přijmout pohoršení, než pustit pravdu, hlásal Mistr Jan Hus. A dostál svému krédu. Hodnostáři římsko katolické církve se však tradičně bojí přijmout pohoršení plynoucí z projevené pravdy a překrývají je lží, aby ochránili své status quo. I Jana Husa přece v Kostnici přemlouvali, aby se snížil ke lži. Když odmítl, domnívali se, že jej musí pro zachování své autority zabít. Zajisté nepředvídali, jakou odezvu vyvolá Mistrova věrnost pravdě v jeho rodné zemi a v jakou hrozivou sílu se změní v následných husitských válkách.

Sókratovi žáci se s nespravedlivým odsouzením svého učitele vyrovnávali intelektuálně, zpracovali individuální písemná vylíčení průběhu soudu a tím zanechali cenná inspirativní svědectví intelektuálům budoucím. Svědectví je akce zaměřená k budoucnosti, jediný možný projev lidské důstojnosti v hanebné době, věřil ještě ve dvacátém století Romain Roland. Ale už počátkem století patnáctého se „žáci“ Jana Husa odhodlali jeho reformní myšlenky uhájit i v poli. Byl to první evropský boj o svobodu svědomí, tedy o vnitřní statky, které člověk nabývá svým osobním rozhodnutím. Husité bránili Ježíšův návod k životu, jak jej prostřednictvím Mistra Jana pochopili. V těchto počátečních obranných bojích vítězili, neboť šlo o střet autentické víry proti majitelům jejího loga. A tak jako Boží bojovníci odolali husité pěti křížovým výpravám.

Zcela jistě i mnozí křižáci pokládali svou účast v bojích proti kacířským husitům za posvěcenou věc a za záležitost cti. Věřili, že jsou to oni, kdo s mečem v ruce brání křesťanské hodnoty. Jejich „svatá prostota“ zverbovaná do trestných elitních sborů však neuspěla proti „houfům dobrovolníků“. Odborníci na válečnictví jistě správně vyzdvihují genialitu Jana Žižky. Ano, Žižka byl geniálním vojevůdcem, který pochopil JAK se bránit přesile profesionálů. Ale prvotní bylo PROČ.

Zatímco Jan Hus, připoutaný k popravčímu kůlu, jistě měl i pro zmanipulovanou stařenku místo v srdci: Odpusť jí, Bože, neboť neví, co činí, husité s Žižkou v čele už „svatou prostotu“ vyslanou k jejich pokoření, udeřili do tváře.

Málokterý národ má tak hlubinné dějinné okamžiky a tolik proměnlivý jejich výklad. A tak se v některých dobách k husitství hlásíme, v jiných se od něj oprošťujeme a zapíráme motivy jeho vzniku. Včerejší i soudobé debaty vzdělanců o tom, zda by Jan Hus souhlasil s husitským hnutím, nebo se jej zhrozil, zda by kritizoval vznik protestantských náboženství, anebo by tento vývoj uvítal, nemohou nikdy dojít k jednotnému závěru. Mnohem přínosnější debata, inspirovaná Husem, by se však dnes měla vést na téma: odpovědnost intelektuála vůči době, v níž žije. Zdánlivě je to velmi hutné téma. Ale když si je zredukujeme na české poměry, hodně prořídne. A přesto se těch několik desítek osobností, které tvoří osnovu „tkaniny“ objevuje v současných učebnicích dějepisu jen v neúplném výčtu a bez významového propojení.

Nikdo z nich nebyl po smrti svatořečen, přestože zaživa se podíleli na zázracích. Už jen to, že v českém prostoru dnes ještě mluvíme česky, působí jako zázrak. Ale ten zázrak způsobili lidé, svým intelektem, láskou, pracovitostí. A věrností k odkazu předků. Baroknímu světci Janu z Nepomuka musela církev jeho identitu zpětně vytvářet, aby legendou zregulovala směr lidské inspirace pro své účely. Ale duši našeho národa stvořil kacíř Jan Hus a další hledači a šiřitelé pravdy. To oni nám napříč časem posílají svědectví o tom, že intelektuál, který není uzavřen v klauzuře specializace, ale který působí ve veřejném prostoru a ovlivňuje mínění lidí, na sebe vždy bere odpovědnost být takříkajíc solí země.

Jestliže však sůl ztratí svou slanost, co z ní zbude? Stane se pouhým blátem.

Bláto je kluzké a nepevné. Každý vnější tlak v něm zanechá svůj otisk. Bláto je tvárné a dá se vtěsnat do jakékoliv formy. Stát se zaživa blátem, znamená pro intelektuála, že rezignoval na vlastní svědomí a zradil svůj rozum. Pro vzdělance je výmluva na „svatou prostotu“ jen směšné alibi, kterým maskuje své selhání. A intelekt když bez duše, pak podoben je ropuše  či slepci s mečem v tanci... I intelektuál se zajisté může mýlit, tak jako každý hledač pravdy. Ale od chvíle, kdy pravdu na své cestě životem nalezne a přijme, musí být jeho činy v souladu s jeho poznáním a jeho řeč musí být jasná a srozumitelná, i kdyby stanul před koncilem: ANO, ANO nebo NE, NE.

Mistr Jan Hus, který byl nejslanější solí této země, pozvedl pro všechny své následovníky intelektuály laťku velice vysoko. Tím, že ji budeme podlézat, ji snížit nemůžeme.23 komentářů :

 1. Paní Lenka by byla skutečná presidentka, tohoto národa. škoda že si totéž nemyslí další aspoň 4miliony voličů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já už si to myslím dlouho. Jsem přesvědčen, že voliči by se našli. Jenže jak dostat tu informaci k nim, voličům. To je ta kardinální otázka.

   Vymazat
  2. Pani Prochazkova,text vaseho kazani z r.2015 v kapli je jak vidite podle ohlasu sympaticky

   dnes by ho to chtelo zmodernizovat.
   Jiste snad vite,ze ANNA husita z KSH navrhla prvni 4 body PROGRAMU NARODNICH ZAJMU,doposud nikde nez zde na webu svobdy a prime demkracie IHNED se neobjevily.
   Dnes uz je na case zkusit tu reformacni pravdu a la MISTR HUS zdiskutovat a zrealizovat.
   Realizace bude muset jit jen pres politicke formace a my tady na avangarde SV (Spolecnosti volicu) hledame intelektualy,kteri by pomohli SPD zesilit jeji program,ktery jak se zda nedava vetsinu v Parlamentu a ani o ni snad neusiluje,coz je podle nas chyba.
   Bude tedy potreba vzniku dalsich polit.formaci a subjektu,ktere by si dokazaly osvojit vznikajici program NARODNICH ZAJMU obcanu.
   Proto si dovolime doporucit,aby v oblasti Krestansko Socialnich Zajmu o tomto programu vznika konkretni diskuse,aby volici pochopili,ze stavajici polit.formace je krome SPD je nehodlaji zastupovat a za zadnou cenu si tyto Narodni zajmy nehodlaji osvojit a dat do svych programu.

   Pry

   VULE LIDU NENI VULE BOZI A MISTR HUS JE JIM UKRADENY!

   Ta diskuse by byl konkretni prinos do pranice o nase zivoty,nebot clanky bez poradne dynamitove patrony budou do 10 dnu na veky zapomenuty.
   Pokud tedy opravdu chcete necim pohnout,bude mezi nami valecniky webu NOVE REPUBLIKY velke uvitani.
   Co vy na to pani LENKO?


   Vymazat
  3. BUDE OPRAVDU ODKAZ JANA HUSA SUL ZEME?

   z dnesniho hlediska muze skutecne pripadat,ze Husova vernost pravde byla marna.
   To podporuje i zakon o restitucich,kdy se cirkev dale opira o ziskavani majetku a touzi po svetske moci.
   Mame tu obrovske restituce,ktere by reformatot mistr Jan HUS zcela urcite zkritizoval v situaci uz tak rabovaneho a dale pokracujiciho rabovani obcanu republiky, coz je videt mezi jinym vyplacenim jen tretinovch mazd a vadnym zakonem o exekucich.

   BEZ REALIZACE PROGRAMU NARODNICH ZAJMU To ZASTVIT NEPUJDE.

   Proto je zapotrebi inicializovat v tomto smeru misto znicujici strany KDU CSL novou formaci Krestansko Socialnich Hodnot.(KSH),ktera by si dokazala osvojit uz vznikajici Program Narodnich Zajmu.(PNH)
   Schvavat hlavu do pisku a nechat takove vyzvy zajit za obzor i tady na NR a omezit se jen na psani ohnivych clanku uz nasim obcanskym vecem nepomuze a stacit brzy nebude.
   Bude zapotrebi v prvni rade diskuse nad body PNH a to konkretne s cilem jim porozumet primou u volicu.
   Proto se bude tato vyzva opakovat,nebot do prazdeneho prostoru,kdy neni koho volit je primo vyzyvajici moznost ,takovy prostor naplnit krestanskym hnutim trba i tradicemi Jana HUSA naseho opravdoveho tehdejsiho reformatora..
   Ono bude se to zdat nemozne,ale i cirkev ma jiste zajem prstredk z restituce pouzit v zajmu jejich krestanu to by se totiz dalo vv jejich prospech a ne ze ne ANO!

   Vymazat
 2. Paní Lenka Procházková je ženská které to myslí,Petra Procházková to je to co tady vůbec nepotřebujeme !!!!!!Vladimír

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správně.
   Němcová na hrad !!!

   Vymazat
  2. 20:21... Nééé! Geislerku nechci. Já chci Holubovou. ;-D

   Vymazat
  3. Hodíme korunou, těžko říct, která má větší průvan mezi náušnicemi.

   Vymazat
  4. Tak počítám že nám nezbude nic jiného než to hodit Babišovi lepší než nějaký čaput.

   Vymazat
 3. Vzpomínám, že Johanka z Arku chtěla táhnout, až vyřídí co jí hlasy našeptaly, také na husity a hrubě jim lála a síru a oheň pekelný na ně dštila. No nic, budiž jí země lehká.
  Jen si tak říkám - že ona Gréta chce být také svatořečená, když poslouchá ty hlasy a vidí kolem sebe poletovat molekuly Co2?

  OdpovědětVymazat
 4. V Ríme je kľúč na odblokovanie planetárnej karantény ale nevedomá časť ľudstva čo je 80 percent ľudí na svete to nevie. Títo ľudia, čo je stále väčšina, nemajú ani poňatie o tom čo sa na Zemi deje a čo s nami robia tisíce rokov.
  Věřte-nevěřte, ale článek si přečtěte. Kdosi vzdělaný prohlásil: Čím víc toho vím, tak poznávám, že vlastně stále NIC NEVÍM.
  https://qanon.sk/v-rime-je-kluc-na-odblokovanie-planetarnej-karanteny-to-by-viedlo-k-oslobodeniu-7-miliard-utyranych-otrokov-zijucich-v-biede-vo-vojnach-v-nevedomosti-a-hlavne-v-babylonskom-financnom-otroctve/

  OdpovědětVymazat
 5. Hodnota a vecna a vecna Jany spociva v jejim boji a fyzicke ucasti na uspesnem osvobozeni Francie od britu.
  Vedla vse sama ze predu bez bazne..Hrdinka a navzdy..
  Kam az se odtud franatici s i slamkami "odstehovali", kdyz takovej vzor..Nema vliv ten jeji vzor ani trochu ,na veci ostatni i ty nase..
  Na druhou stranu muzeme usuzovat na spolu ucast schizy/a dalsich malickosti a divim se ze to dnes nevyuzivaji do mrte,asi nejsou tak nadseny zpatecnici/ a vlivu na jeji jednani v jejim pripade a priklade..
  Od vedeckeho marx leninismu az do opreni se o zed /i mne?/ do vedeckeho husismu umele a mocne oprasovaneho do detailu..
  Se neopiram..Sem cynik.Zadnou zed nevidim ani necitim..
  Znaci velky touhy pro vyvoj zpet a zpet..Do tretihor , kdyz to bude vyhovovat..
  Dela to samozrejme ohromny dojem diky propagandistum a neunavnym, ze se od te doby nestalo nic zajimaveho, nebo co by stalo aspon trochu za pozornost..
  Na nic jineho nesmi byt misto a prostor.
  Zvejkaci guma a hystericke skakani na husitske trampoline..Zalozene.
  Pouze na hadkach sterilne ideologickych expertu , mezi dvema odpurci, kdy jako obvykle vyhrali chamtivy mocichtivi ideologove, ukrivdenim jednoho , chleb "svoji drinou" ovsem nezlevnili.. Naopak vyprovokovalo to utoky tech viteznych na zniceni naroda..Ucene diskuse neznamenali nic,jen narod povstal na obranu sve existence a na opraveni krivdy a podlosti a Zikmunda a predevsim jeho zameru.
  To bylo vse, navzdory vedcum.Aby dobyli Vatikan /hlavniho padoucha/,ovsem nikdo nepomyslel.
  Sokrates jako parasit , chodil po trzisti a neustale vselijak obvinoval ty co pracovali na obzivu svoji a vyvoj cele spolecnosti a premysleli positivne ,jak by sve usili pouzili pro vsechny , nad temi se vselijakymi kriticko negativnimi triky se S.ukajel..
  Ty jeho "objevy" rozpatlaval az do obludnych konstrukci..
  To ovsem ti ,co si ziji podobne nemohou pripustit, ztratili by obzivu atd.,zavisli jsou na pohodlny existenci mluvicich a pisicich grafomanu...
  Cenu lidske prace neznaji a nikde nechteji videt.
  Proto ta nekonecna zamorovani ruznymi yntelygenti..

  OdpovědětVymazat
 6. ... kľúčom k pravde sú v dnešnej dobe média ...

  OdpovědětVymazat
 7. Zavřeme neočkované do koncentráku?

  http://svobodnenoviny.eu/zavreme-neockovane-do-koncentraku/

  Kapitalismus předluženého spekulanta

  http://svobodnenoviny.eu/kapitalismus-predluzeneho-spekulanta/

  Marocký migrant, který řídil kradené auto, přejel francouzského policistu

  http://svobodnenoviny.eu/marocky-migrant-ktery-ridil-kradene-auto-prejel-francouzskeho-policistu/

  EU zřídí novou azylovou agenturu

  http://svobodnenoviny.eu/eu-zridi-novou-azylovou-agenturu/

  Afghánští migranti zatčeni za vraždu třináctileté rakouské dívky

  http://svobodnenoviny.eu/afghansti-migranti-zatceni-za-vrazdu-trinactilete-rakouske-divky/

  Syrská válka skončila: Co teď?

  http://svobodnenoviny.eu/syrska-valka-skoncila-co-ted/

  OdpovědětVymazat
 8. Tady hrozi pane cabliku,ze cela republika bude koncentrak

  ono totiz 9 vedcu a 6 institutu zkonstruvalo a vypustilo pote,kdyz byly prave jim za tu dukladnou praci vyplaceny miliony dolaru,jak to popisuje clanek z vedeckeho casopisu NATURE,ktery tu nase avangarda tady dala,ale byl s ignoranci "politicke korektnosti" naprosto a beze zbytku ignorovan.
  C 19 proto nezmizi nebot v SAMOTNEM NADPISE TOHO CLANKU JE,ze bude mutovat,dokud mozna Gamalejvci neprijdou na to,jak ty viry pozabijet!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Krtecek už se jistí poskoci koronafašismu snaží:

   Slovenská policie začíná s intenzivními kontrolami na hranicích. Kontroly budou také ve vlacích

   https://cz.sputniknews.com/20210705/slovenska-policie-zacina-s-intenzivnimi-kontrolami-na-hranicich-kontroly-budou-take-ve-vlacich-15058580.html

   Vymazat
  2. Nasi bratri Slvaciska se dali vzdy ohlupovat a uz pan Hitler je poslal

   dobojovat se v Rusku na Kavkaz.meli by nam tu jejich pametnici hezky poslat filmy z te doby,radi se podivame jak nase tanky ze skodovky odstreluji toho certa Stalina.
   Oni nechapou ani dnes,ze jejich mRNA pry vakcina, ty viry dela pouze resistentni a ony dale zike ziji, tak po tzv ockovani jim lezou ty ponravy v tele dal a zadne kontroly na hranicich dalsi jejich zmutovani zastavit nemohou.
   Brzy je budou muset jejich politici,stejne jako nasi znovu opichat,no Babis je na to uz cely zhavy pomoci koncernum s nasim pumpnutim,nebo snad ne?
   Vi nekdo z nasich tzv intelektualu co dela strejda Putin z kremelbudky,aby zaregistrovak dalsi tri kusy vrahu viru C19?
   A vo tom to je denne stale vice mi drazi zubozovani volici,ze Ano nebo snad ne?

   Vymazat
 9. Neco poznamek vyprovokovanych,babskymi,zavadejicimi,medialnimi hysteriemi a bez konce..
  Streetwise je nekdo kdo denne bojuje o svoji existenci na ulici,vi, kde ciha nebezpeci, vi kde dostane petku, kdyz 3 dny nejedl, kde dostane pivo na sekeru, kde muze prespat ,ale nezneuziva toho..Vi.Jak se udrzet nad vodou a denne..
  Supreme realista..Ma na to spravny vzdelani..Babka ktera se modli nikdy nezapricinila nacismus ,komunismus a je v opovrzeni docentiku.
  Vetsinou jsme normalni hloupi blbci..
  Yntelygenti jsou vzdy supreme tragickou zhoubou narodu,nezmeritelnych skod bez konce a jejich hystericka blbost,tupost a slepota jsou nicim nezmeritelne..
  Ideologie jsou jejich heroinem a snupaji nepricetne..
  Miri a vedou neomylne vzdy ke konci do zkazy vseho..
  To je evidentni..Priklad c.1,J.Hus.
  Maly cesky clovek,polichoceny zajmem autority nejvyssi specha do Kostnice. Aby poucoval,ze? Tedy jako slepy kote miri do chrtanu dravce a jeste s umyslem provokovat dravcu super moc.
  Myslel si snad ,ze kostnicisti padnou na kolena pred nim ,budou klecet a kricet o odpusteni, zadat aby se stal papezem nedockavi aby predali obrovskou moc a bohatstvi budovane a nakradena po staleti,prave nikomu jinymu nez,Husovi.
  Kdyz ma tu pravdu.A kdyz oni a vedome pachaji zlociny denne ,opak co Kristus kazal.
  Hus si byl vedom ,jak dopadaji papezove /a kazdej/,kdyz se nezavdeci,nesouhlasi, ti dostavaji pravidelne jednoduse kilo novicoku k snidani..
  A velmi pospichal..
  Za "diskusi" mezi elitami a zpanstel blahosklonosti elit myslel ze je povysen a rovnoceny jim...
  Stretwise by navrhl ,mokrej hadr na hlavu a hodne ledovej na tejden aspon vystrizliveni z te opilosti omamnych drog a zcestnych yntelideji..
  Byl samozrejme predem odsouzen. Navzdory ocekavani.
  Glejt od Zikmunda, zase ,stretwise by to videl jako spek ,od proradnyho Zikmunda na chyceni obeti..
  Zase mokrej hadr a snad vystrizlivi..Nikdy. Uhanel do Kostnice,vydrenej ze svych jeste okopirovanych /prevzatych od Wyclefa/, pravd..
  Navic se jako odcestenej odcizenej ovladanej plne horecnym fanatismem ynteligenta a jako vul, za napady nejakyho Wyclefa ,nechal se zlikvidovat. Trapny.
  Na misto navratu domu,aby narodu pomahal vedl, ukazoval spravnou cestu k jeho vyvoji svym vlivem atd.,atd.
  Aby dokazal,skutky ze ma svuj narod rad..Nic takovyho..
  Pokr.

  OdpovědětVymazat
 10. Pripad c2. Rozsahem skod daleko horsi..
  Masarykismus a jeho ideologie a nepricetny demokratismy..
  Za ucelem totalniho ovladnuti a zblbnuti naroda.
  Jednoduse mame demokracie dve. Jedny jsou agresivni, kolonizacni,valecne a okupacni na cely svet.
  Druhy druh jsou totalne poddane demokracie/jinym slovem okupovane kolonie/ tem velkym a musi kricet vdecnosti,lezt jim do pr..le, kdyz ty si do nich kopnou..
  Utikal do Ruska aby zvladl Legie pro sve loutkovodice ,aby probuh nemeli umysly narod opravdu osvobodit, vyuzil zmatku a dle rozkazu Wilsona,/snatek/, toho nejhorsiho,aby ukoristil moc.
  Nic jineho jemu nikdy neslo.
  Byl odstranen svymi kumpany do presidenstvi..
  Demokracie c 2 pak spociva z naroda nadelat podobne poslusne eunuchy,otroky tolerance, snasenlivosti, trpelivemu ustupovani, stejny prava,pod dozorem zapadu ,pod nimiz se extremni agresori zmocni vseho..Vnucovanim ideologickych,nabozenskych "vznesenosti" bez konce..
  Prisnost na svoje a velka trpeliva tolerance na ostatni.
  Jinak by zapadni svet /pri porusovani jeho planu a zameru u nas/zacal nepricetne vrestet..
  Brzy a velmi brzy se stala fasisticka strana u nas nejsilnejsi a mohla uchopit vladu kdykoliv, dodat germanske ministry a udelat co germani vzdy zamysleli s nami.
  Na druhe strane demokratickych stran ceskych asi 30 demokracii zamerne nejednostnych..No prece svoboda musi bejt!!
  Politicka aktivita se v demo vzdy podporuje a stedre plati. Tak nasi dedove a otcove vydelavali a otrocili na financovani davu germanskych poslancu, vudcu, cetnych organizaci,medii, dle demo pravidel ,proti sobe..Versailem prikazanych na nas..Ponevadz taky ten bolsevik.
  Ti jezdili do Rise se poradit jak nas,zamery stale stejne..
  Prostor ,svobodu a podryvani na zniceni statu,stedre poskytovane demokracii a demokraty..Masaryk jeste zastihnul videt ovoce sve prace..

  OdpovědětVymazat
 11. Taktika stale stejna ,kopni si do nich do eunuchu zpitomnelych ideologii demo a zacni hystericky svobodne vrestet,jak ti krivdi a utlacuji , provokuj toho denne..
  S orgiemi place,narku a voni demo,vzdycky ustoupi a kdyz nechteji ,natlaku zapadu. Musi..
  Na co mame Cechy zaplacena media..Radio,noviny a TV napr.
  To ovsem navnadi a navic vyprovokuji kdejakou bestii,lacnou koristi, aby se taky pridala..Neco se vzdycky najde ,nebo vyprovokuje a vylozene podvodne lzi se zatlaci na misto pravdy.Urci se jako fakta. I na jednani za ucelem okupace.
  Teror na Cechy nikdo nevidi...
  Tak zacaly ty pripravene versailem besneni, napr.kvetnova castecna,nase mobilizace ,vyprovokovala orgie hysterickeho vseobecneho besneni,pohorseni, jak provokujem dobrackeho mirumilovneho Hitlera a Mnichov byl proto za rohem..
  Tak byli nalakani,demoeunuchy,vyprovokovani polaci, madari, slovaci citili snadnou krev a korist na ukor usluznych demo ukaznenych eunuchu..
  Kopni si do nich a zacni vrestet.Vzdycky zalezou do der.
  Proc nenechali vladnout u nas Germany... Hitler by mel problemy napadnout CSR s s jeho totalne Germanskou vetsinovou vladou a okupace by nebyla a nemohla byt tak krvezizniva a vyhlazovacim terorem efektivne masakrujici..
  Mnichovem a okupaci s obrovskou pomoci demozapadu a kriticky dulezitou pak si velmi upevnil svoji pozici a moc na dalsi agrese..Pomoci prave poslusnych eunuchu vsi demo,vychovanych masarykismem do tupe poslusnosti,za kricenim yntel a jejich nechutnych idealu. Rovnou az do vseobecneho zniceni..
  Az je to nuda jak se to opakuje /89/a jak hlucne medialni oslavy ideologu a jejich propagandy nemaji koncu a za ucelem aby se davy duverivych nezmensovaly..Od 6ti let.
  Oslavy pak neberou koncu...Samozrejme nechovam nadeji,ze by se neco zlepsilo,probuzeni se disciplinovane vzdy odmitne..

  OdpovědětVymazat
 12. Podivejte se vsichni nahoru na predchozi komentar.REZIM ZURI

  povolil jedine pismeno P a pokousi se opet zastavit psani pravdy stejne jako za pana HUSA.
  Ano ti,kteri nam obcanum kradou 31 let znova a znova nase volebni hlasy nebudou vahat pred temi nejhorsim hnojem a spinou,jen,aby vladli bezmocnemu davu,na cosi cekajicimu..
  To jim totiz vnucuje system 6 priorit urcench k rizeni neboheho davu slovanskch ovecek.
  Pokud budou i intelektualove k tomu mlcet a strci hlavu do pisku

  NEBUDOU CHTIT SOLIDARNI STAT JAKO PRVNI NASI OBCANSKOU PRIORITU

  a nepridaji k tomu ostatni body PNH z programu NARODNICH HODNOT nebudou umirat jednou jako nas reformator mistr HUS,ale kazdy den jako trest za to,ze sice pisi a pisi, ovsem strachy bez sebe nechtweji a to ve vlastnim zajmu podprovat solidarne to co je potreba tj

  BODY PROGRMU NARODNICH ZAJMU!

  1.
  Zmenu rezimu gangsterskeho kapitalismu na SOLIDARNI STAT
  2.
  System Kontroly nami zvolenych zastupcu a to dnem i noci
  3.
  System rozbiti 31 let embarga na zakon o referendu!
  4.
  Vytvoreni vlastniho obcanskeo informacniho pole bez GR TV!
  5.
  Zabezpeceni Stredni vrstvy,ktera bude jinak rozbita
  6.
  KSCM pani Konecna rika,ze bude hajit boj proti C19
  7.
  Georg zdejsi odvazny lidovy komentator chce pomoci nove politicke formace hajit potravinovo sobestacnost, nechce zdrazovani potravin a jejich nahradu kobylkami a ponravami,aby bohaci meli na nam ukradene bifteky a nam ubohym lhostenakum kredencovali ODPAD!!

  To je treba podporit pane PAVE a zdiskutovat a to vcas nez bude zas ta Bila hora a 300 let Temna,jehoz uz vidime realne obrysy nacisto bez odporu verejnosti!
  Ty nastoupi svou znicujici cestu dalsiho bezzskrupulozniho vykradani republiky a psani hafo clanku o tom,jak jsme "demolovani" vzbudi u tech,kdo to zpusobuje opravdu,ale opravdu jen veseli!

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.