Reklama

čtvrtek 8. července 2021

"Zákon pro člověka učiněn jest..."

 JUDr. Oldřich Hein
8. 7. 2021 blog autora

„Hvězda“ nejvyššího státního zástupce dr.Pavla Zemana zachází (ona to ani žádná hvězda nebyla) a „hvězda“ bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty vychází (ona to ani žádná hvězda nebude). V této souvislosti se znovu probírá smutně proslulá kauza „Nečas-Nagyová“ z r.2013, na které měli oba jmenovaní svůj podíl, společně s vrchním státním zástupcem v Olomouci dr.Ivo Ištvanem. Přestože finální výsledek tehdejšího nočního přepadu Úřadu vlády i bytu Jany Nagyové ozbrojeným policejním komandem a následné bombastické mediální prezentace je doslova žalostný, přímí aktéři této akce ji neustále obhajují tím, že byla nezbytná, že postupovali striktně podle zákona (Šlachta) a dokonce tím ukázali, že jsou schopni zasáhnout bez ohledu na postavení člověka, jeho bohatství, veřejnou funkci či vliv (Zeman). Tato vyjádření pouze potvrzují oprávněnost dlouholeté kritiky policistů i státních zástupců, kteří mnohdy postrádají zdravý rozum, uvážlivost, předvídavost i cit pro přiměřenost. Myšlení jim totiž trestní řád přímo neukládá a proto se bez těchto obtěžujících prvků mysli snadno obejdou. Jak jinak si lze vysvětlit tolik selhání a zprošťujících rozsudků? To si předem nekladou otázku, zda jsou vůbec schopni všechny své představy spolehlivě prokázat? To je vůbec nenapadne, jaké škody způsobí na veřejném mínění, pokud nejen selžou, ale dokonce se prokáže, že v zájmu prosazení svých představ manipulovali s důkazy anebo dokonce lhali? 

(socha thébského vojevůdce Epameinondáse)

Na rozdíl od nich již ve starověku lidé pochopili, že striktní (přísný) výklad práva vede až příliš často ke křivdám, nespravedlnostem a krutostem, které nejenže neupevňují kázeň, ale vzbuzují hněv a rozvrat ve společnosti. K takovému nemilosrdnému uplatnění práva došlo např. r.340 př.n.l., kdy římský jezdec Titus Manlius se v rozporu s příkazem konzula a svého otce Tita Manlia Torquata pustil do boje s tusculským velitelem jízdy a přestože nad ním zvítězil a vojsko prosilo o jeho život, pro porušení vojenské kázně byl popraven (Titus Livius – Dějiny římské od založení Města, kniha VIII/7; Nakladatelství Svoboda 1972, str.262-264). Lidé se proto příležitostně snažili vtisknout tehdejšímu právnímu řádu prvky rozumu a lidskosti a nemilosrdnou právní praxi zmírnit, což se však podařilo pouze výjimečně. Takto byl např. r. 321 př.n.l. zachráněn před trestem smrti velitel římské jízdy Quitus Fabius, který se rovněž pustil do boje proti diktátorovu příkazu (tamtéž, kniha VIII/30-35, str.300-310). Římský historik Cornelius Nepos pak ještě takto popisuje soudní proces s thébským vojevůdcem Epameinondásem (410-362 př.n.l.):

„V Thébách byl zákon, který stanovil trest smrti pro toho, kdo by podržel moc déle, než bylo stanoveno zákonem. Protože Epameinondás soudil, že tento zákon byl prosazen pro zachování bezpečnosti státu, nechtěl dopustit, aby byl obrácen k záhubě obce. A tak si podržel vrchní velení o čtyři měsíce déle, než stanovil lid.

Když se vrátili domů, byli jeho kolegové z tohoto přečinu obžalováni. Epameinodás jim dovolil, aby celou odpovědnost přenesli na něho a aby se hájili tím, že neuposlechli zákona na jeho nátlak. Touto obhajobou je osvobodil od nebezpečí a nikdo nepočítal s tím, že by se Epameinondás veřejně zodpovídal, neboť neměl nic, čím by sám sebe mohl hájit. Avšak on přišel k soudu, nepopřel nic z toho, z čeho jej obviňovali odpůrci, přiznal všechno, co řekli jeho kolegové, a neodmítl se podrobit zákonnému trestu. Jenom to jediné od soudců žádal, totiž aby učinili tento zápis:

„Epameinondás byl Thébany odsouzen k smrti, protože je donutil porazit u Leukter Sparťany, které předtím, než se on stal vojevůdcem, se nikdo z Boioťanů neodvážil spatřit v šiku, a protože jedinou bitvou zachránil Théby od záhuby, ale také celému Řecku vrátil svobodu, a protože situaci obou stran dovedl tak daleko, že Thébané obléhali Spartu, kdežto Lakedaimoňané byli spokojeni s tím, jestliže se mohli zachránit, a neustal ve válce dříve, dokud neosvobodil Messénii a nesevřel Spartu do obležení.“

Když toto řekl, nastal všeobecný smích a veselí a žádný soudce se neodvážil o něm hlasovat. A tak z procesu, v němž mu šlo o život, odešel s největší slávou.“

(Cornelius Nepos – Životopisy slavných vojevůdců cizích národů;

Antické válečné umění; Nakladatelství Svoboda 1977, str.102-103)

Nutnost převahy zdravého rozumu nad přísnou literou zákona vyjádřil příhodně i Ježíš Kristus, když jeho učedníci nedodržovali zákonnou povinnost světit den sobotní (2.kniha Mojžíšova, kap.20/8-11).

„I stalo se, že šel Ježíš v sobotu skrze obilí, i počali učedníci jeho, cestou jdouce, vymínati klasy.

Tehdy farizeové řekli jemu: Pohleď, coť dělají v sobotu, čehož nenáleží.

I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co učinil David, když nouze byla, a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli.

Kterak všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze, a jedl chleby posvátné (jichž neslušelo jísti než samým kněžím) a dal i těm, kteříž s ním byli?

I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu.

Protož Syn člověka jest pánem také soboty.“

(Evangelium sv.Marka, kap.2/23-28)

Kdyby byli thébští soudci i římský diktátor Lucius Papirius uvažovali stejně striktně jako pánové Šlachta, Ištván a Zeman, byli by Epameinondás i Quintus Fabius zcela jistě popraveni, neboť by se postupovalo „bez ohledu na postavení člověka, jeho bohatství, veřejnou funkci či vliv“. I Ježíšovi učedníci a Ježíš samotný unikli potrestání pro porušení 4.božího přikázání pouze proto, že mnozí farizeové byli rozumní a uvážliví a přísným trestem nechtěli pobouřit lid.

Ježíšův výrok „Sobota (tj. Zákon) pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu (tj. pro Zákon)“ předběhl dobu o celá tisíciletí a je natolik významný, že by mohl být zařazen i do Justiniánova kodexu vedle výroků všech slavných římských právníků. Ježíš Kristus totiž jako první formuloval myšlenku, že zákony mají sloužit lidem a nikoli lidé zákonům! Naši policisté, státní zástupci i soudci však tento výrok neznají a proto se jím ani neřídí, neboť moudré a uvážlivé lidské myšlení je jim zcela cizí (ostatně ve škole je tomu ani nikdo neučil).

Konflikt mezi právním pozitivismem (tj. striktním až dogmatickým výkladem práva) a právním naturalismem (tj. výkladem práva podle zdravého rozumu a „vyššího principu mravního“) trvá již od starověku. Úzkoprsý právní pozitivismus je přitom ještě ve 21.stol. natolik zakořeněn v mysli mnohých policistů, státních zástupců i soudců, že to vzbuzuje údiv i zděšení. Otrocká poplatnost znění zákona totiž postrádá moudrost, uvážlivost, přiměřenost, vyváženost a předvídavost možných důsledků, což fakticky připustil i nejvyšší státní zástupce svým nedomyšleným výrokem, že se postupuje „bez ohledu“ - tj.

razantně, bezohledně, nemilosrdně a na „momentální vnější efekt“. Pokud je však exekutivní i judikativní aplikace práva pojata tímto „moderně inkvizičním“ způsobem, pak vlastní smysl spravedlnosti a práva je zcela popřen. Přísná, bezohledná, nelítostná a falešně moralizující „nižší spravedlnost“ (iustitia) totiž neplní obecně stabilizující funkci a má pouze místní a časově omezenou funkci (vzbuzuje strach a upevňuje morálku), zatímto moudrá, uvážlivá, přiměřená a vyvážená „vyšší spravedlnost“ (aequitas) má nadčasový dosah a stabilizuje lidskou společnost na celá tisíciletí (upevňuje občanskou kázeň i mravnost). Přesně takové pojetí spravedlnosti a práva totiž nalezeneme nejen v onom nadčasovém výroku Ježíše Krista, ale i ve výrocích Ptahhotepa, Kautiljy, Ašóky, Sün-c´ i slavných římských právníků Cicerona, Celsa, Gaia, Ulpiana, Paula, Modestina aj., které jsou i po dvou tisících létech stále aktuální. V porovnání s nimi budou výroky, skutky i osoby pánů Šlachty, Ištvana a Zemana zapomenuty již za dvě či tři desetiletí, i když všichni tři se úporně snaží, aby se na ně hned tak nezapomnělo.

Všem trestněprávním pozitivistům (bez výjimky!) přitom uniklo, že v tomto státě se neustále hovoří o jednotě právního řádu. Vnímat totiž právní řád jako celek a řídit se jím dialekticky jako nedílným celkem je totiž nejvyšší stupeň právního pozitivismu, avšak tak daleko současní právní pozitivisté včetně pánů Zemana, Ištvana a Šlachty ještě nedospěli. Trestní zákon ani trestní řád totiž neobsahují stejný text jako § 2 odst.3 občanského zákona, který by měl být všeobecně použitelný:

„Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.“

V občanském soudním řízení se soudci vyhýbají tomuto usdtanovení pouze proto, že nedokáží přesně definovat pojmy mravnost, dobré mravy ani obyčejné lidské cítění. Nemají totiž náležité filosofické vzdělání a ani jediný komentář k občanskému zákonu jim neposkytuje přesvědčivá vodítka. Přitom právě pochopení těchto pojmů je základem uplatňování oné „vyšší spravedlnosti“ (ekvity), kterou již před 44 stoletími považoval egyptský vezír Ptahhotep za „velkolepou, trvalou a neměnící se od nepaměti.“ V trestním zákoně i v trestním řádu však toto ustanovení chybí a proto se policisté, státní zástupci i trestní soudci zřejmě domnívají, že jejich striktní „výklad a použití právního předpisu nemůže být v rozporu s dobrými mravy a nemůže vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.“ Tento svůj scestný pohled na uplatňování spravedlnosti a práva už ostatně bezpočtukrát prokázali, stále na něm lpějí a sveřepě jej obhajují. Nedávno jsme to znovu slyšeli.

Pánové Pavel Zeman, Ivo Ištvan a Robert Šlachta selhali (a selhat museli), protože v oslňující vidině obrovského úspěchu a slávy přestali uvažovat nad perspektivami svých činů i předvídat jejich možné důsledky. Takoví právní dobrodruzi jsou proto obecným nebezpečím, což však mnozí občané dosud nepochopili. Až tedy bude vybírán nový nejvyšší státní zástupce, je třeba vybrat takového odborníka, který nebude pouze právním pozitivistou, ale osobou s širokým historickým, filosofickým i právním rozhledem, zdravým rozumem a Ciceronovou výřečností. Přesně takovou osobu totiž v této době potřebujeme.


31 komentářů :

 1. Po dlouhém povídání o dobách dávných autor zapomněl říct, jestli by nechal milenku pana Nečase dál rozhodovat o státních záležitostech a přitom přijímat drahé dary!
  Falka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:50... Souhlas. V té “ aféře” sui vařili politickou polívčičku všichni zúčastnění.
   Bylo to trapné, konzervativní katolík, otec 4 dětiček, se projevil jakou nevybouřený sexuální predátor. Stačilo, že mu dala klimakterická Jaňulka čuchnout k sukýnce. Holka šikovná.

   Vymazat
  2. Paradox je, že kantýnská řídila Švejky z rozvědky lépe než vachmajstr Koudelka.

   Vymazat
  3. Mikesi, kantýnské jsou zřejmě pro české premiéry osudové ženy.
   Tenhle už byl druhej, první byl křišťálově čistý mašinfíra. 😁

   Vymazat
  4. 19/41
   Na navoněnou sukýnku by kovanej katolík nezabral.
   To musely bejt do koše u jeho stolu vhodně pohozené použité tanga. Teprve pak s ním hormony zacloumaly. Ale sukýnka? Leda že pod ní nic neměla... a sedla si na stůl...

   Vymazat
  5. 2/05
   Jako ten kříšťálově nejkříšťálovější, že ani kříšťál nemůže bejt kříšťálově kříšťálovější?
   Jak ze sebe tu větu vysoukal řval jsem smíchy a bylo mi jasné - ty, chlapče lžeš, jak kurva na výslechu.

   Životní zkušenost (draze zaplacená, mimochodem) z lapáku - kdykoli se tam někdo dovolává důvěry, lže a chce vás ojebat. Vypadá to takhle:
   "Přece mi věříš, ne?" "Přece bych ti nekecal." Přece si věříme." "Věř mi!" a tak podobně.
   Zní to sice jinak, ale já slyšel, zatímco Stanouš z depa ze sebe kříšťáloval ten jazykolam, právě tohle.

   Vymazat
  6. V ramci bliziciho se 40 vyroci embarga na Zakon o referendu

   tady navrhuje pan KRTECEK dat do zdejsiho zapisu tento historicky text navrhu zakona piratu

   "Pan Krtecek musi prikatem do sve ruske zemljanky dat okamzite zabudovat okna,aby brzy zvoleni pirati pokrokaci mu tam mohli hodit granat!
   Stale tu otravuje obcany republiky pry komplexnim PROGRAMEM NARODNICH ZAJMU(pnz) a co pet minut ho tu vyvesuje a mezi nimi je bod i nr.3,tj jak toto embargo obejit jinym komplexnim mechanizmem PNZ.

   Abychom tomu dale zamezili daji intelektualove po zabudovani oken do jeho zemljanky prikaz jimi zvolenym piratum,aby mu tam hodili granat!

   Tak se vyresi,to ze 40% volicu se neciti tzv svymi"zastupci"zastopena a k volbam zas nepujdou, zvlaste proto,ze z jejich poliickch formaci

   ANI JEDNA NECHCE DO SVYCH 3! let BOBKOVYCHL
   LISTU PNZ ZABUDOVAT!

   proto museji byt ti papalasi a jejich podpindostnici ZVOLENI!!
   Tak se realizuje vule lidu,ktera je vuli bozi a pan krtecek bude novy mistr J.HUS a bude roztrhan granatem,pricemz se stane novym mucednikem!


   Vymazat
  7. Helanov 8. července 2021 19:41, zdá se mi, že Vy a mnozí okolo, jste snad úvahu JUDr. Heina ani nečetli. Škoda. JiH

   Vymazat
 2. Jaké výsledky má JUDr.Hein a v čem vynikl ? To pojedání o starověku je zbytečně dlouhé a netuším co má ke konkrétním
  případům neobyčejné ostudy premiéra,jeho milenky a později
  ženy, šéfů tajných služeb co ji poslouchali jako pejsci a
  celé řadě pražských boháčů,kteří chodili k milence premiera
  s kabelkami a šperky aby s ní projednali kdo bude třeba v Praze dělat soudce nebo vysokého úředníka. Takový hnus
  není v normální vládě a státní správě možný. Kdo tohle
  nevidí, ať jde se svou právnickou filipikou na ochranu Nečase, jeho milenky ,ODS a kmotrů z Prahy - do hajzlu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám podobný názor, že dva právníci mají tři názory. Pro existenční jistotu.

   Vymazat
  2. Jen další důkaz současné právní ubohosti. A to nám fakticky vládne (především díky užalovanému senátu) ÚS.

   Vymazat
  3. Co je vám...? Doktore?
   Nemáte horečku? Nebo vám COVID zatemnil mozek?
   Ani se nedivím, co jste napsal. Dnešní právníci mají pohled na právo pokřivený jako paragraf. A stejně tak výklad toho práva ohýbají do křivek paragrafu...
   To, že tak zcela jasný případ táhne a nedokážou je hned odsoudit, je právě důsledek toho ohýbání. Hlavní aktéři jsou již ze hry a tak je potřeba vzít koště a nadzvednout koberec...

   Už jen ten váš odstavec, kde uvádíte :

   "„Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.“

   Nakolik se ti obvinění chovali mravně, nakolik jejich činnost někoho urážela, nebo byl na obyčejného člověka páchán bezohledný nátlak hraničící s krutostí, už radši ani nepřipomenete.

   A že je (jak už to tak v této zločinné společnosti bývá) nakonec nějaký soudce zprostí viny, bude jen a jen zásluhou stejné pokřivenosti, jakou jste v tomto článku předvedl.
   Je mi z vás smutno, doktůrku.

   Vymazat
 3. Pokud myslíte skandální rozhodnutí NS, že byla korupce domluvena na půdě parlamentu a to přesto, že jeden z aktérů trafiku přijal a korupce byla dokonána mimo půdu PS.....

  OdpovědětVymazat
 4. Článek je o něčem jiném než o svržení Nečasovy vlády ..
  Třeba následující texty z článku by mohly někoho podnítit k přemýšlení o "lidské spravedlnosti" v současných právních státech, ke kterým se hrdě hlásíme ..

  Přísná, bezohledná, nelítostná a falešně moralizující „nižší spravedlnost“ (iustitia) totiž neplní obecně stabilizující funkci a má pouze místní a časově omezenou funkci (vzbuzuje strach a upevňuje morálku), zatímto moudrá, uvážlivá, přiměřená a vyvážená „vyšší spravedlnost“ (aequitas) má nadčasový dosah a stabilizuje lidskou společnost na celá tisíciletí (upevňuje občanskou kázeň i mravnost).

  Takoví právní dobrodruzi jsou proto obecným nebezpečím, což však mnozí občané dosud nepochopili. Až tedy bude vybírán nový nejvyšší státní zástupce, je třeba vybrat takového odborníka, který nebude pouze právním pozitivistou, ale osobou s širokým historickým, filosofickým i právním rozhledem, zdravým rozumem a Ciceronovou výřečností. Přesně takovou osobu totiž v této době potřebujeme.

  OdpovědětVymazat
 5. Zase jednou jsem se poucil z Recke mytologie, ale bohuzel z chrabrych Reku se stali poseroutkove, kteri svou pitomosti prisli o Kypr, ale to uz je historie.

  Pan autor clanku se mne fakt libi, a je videt ze do naseho soudnictvi vidi....... Takze pokud se to nekomu hodi (at soudci ci advokatovi) tak se pouzije jen a jen "litera zakona"....Ale pokud se to nehodi, tak se to prehraje na "Zdravy rozum, ci Obecnou slusnost", .....proste tak za koho soudce kope......dal uz mlcim

  OdpovědětVymazat
 6. Není pravda,že článek je o něčem jiném než o svržení Nečasovy vlády. To byste musel vynechat první odstavce napsané autorem kritizující Ištvána,Šlachtu i toho Zemana. Osobně jsem rád,že se našli zaměstnanci státu, kteří se tak chovali - a ničeho se nebáli. To se tu již třicet let nestává. Kauzy se zametají , pachatelé osvobozují a ukradený majetek se jim vrací. A připomínám neuvěřitelné zdůvodnění rozsudku Nejvyšším soudem ve věci korupce Tlučhoře,Fuksy a spol. - kteří byli osvobozeni a základ celé kauzy byl tak spláchnut divným soudem do záchoda.

  OdpovědětVymazat
 7. Co se tehdy dělo ve vládě ? "Nečasova vláda" zkažené ODS a její koalice chtěla schválit závažný balík daňových změn a Tlučhoř,Fuksa a Šnajdr byli proti. Hrozil pád vlády. Údajně proto jednala premierova milenka s dobrákem Rittigem,
  který měl poslance zkusit uplatit + měli dostat výnosné
  funkce ve společnostech jako Čepro atd. - v případě že
  složí mandáty. Takže nešlo o žádnou srandičku ale prasárnu
  a korupční origii vyššího stupně. Jak dopadla - víme. Není vyloučeno,že dnešní politik Šlachta s podporou svých voličů se k té akci a rozhodnutí soudu ještě může vrátit. Už ho neváže uniforma ani zákon. Bude ale důležité jak dopadne letos na podzim v Parlamentních volbách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tomáši máte pravdu, že rozhodne podzim, jen ještě najít scénář, jak podpořit všechny protestní strany bez ztráty hlasů. Možná by to mohly tyto strany rozhodnout, zařadit důrazné body v programu, které by probudili chronické nechodiče k volbám, že jde o moc, jejich!

   Vymazat
  2. Myslím si totéž, jsem dálek agitaci, ale prosím všechny na podzim jděte k volbám. Potěšil mne pan poslanec Volný, který je pro mne jinak moc radikální, ale tentokrát i na jeho blogu zve všechny k volbám.

   Vymazat
 8. Ještě má Ištván v trezoru ty desítky kilogramů zabaveného zlata, co nemá majitele?
  Aby mu tak ještě někdo kvůli tomu to "I" ze jména šlohnul!
  Hm... Ale on už si to zpřísahanec pohlídá, že...
  Že blbnu? A co si mám jako myslet, když to ticho o zabaveném zlatě už drahně let řve až uši zaléhají?

  OdpovědětVymazat
 9. Mně ten článek přijde dost zmatečný. Exkurze do antiky je sice zajímavá, ale poněkud od věci.
  Jedna věc je diskuze nad uplatńováním práva a právním purismu v běžném životě, jiná přece o kázni v armádě, tj. příklady páně Heina. Kam by jaká armáda ve válce asi přišla, kdyby nižší nerepektoval rozkazy vyššího...Jsou to úplně rozdílné věci.
  Co se týče Nečase, tam je pohled trochu komplikovaný. Nečas byl bastard, který silou protlačil zvěrstvo zvané církevní restituce, o další excesech jeho vlády nemluvě. Celá jeho vláda byla jedna velká tragédie, která nás ekonomicky stáhla na dno.
  Na druhou stranu je pravda, že jeho výrok o tom, že parta policejních plukovníků nebude rozhodovat o tom kdo je ve vládě je pravdivý...
  Takže grázl byl jn zničen jinými grázly, co bylo skutečně v pozadí (určitě ne tedy Dukovany, to je pohádka) se možná někdy dovíme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Heriote, dobře jste nazval ty tzv. církevní restituce - to bylo zvěrstvo, nejen za které by měli pachatelé pykat, ale které by mělo být napraveno

   Vymazat
 10. Vzácný profesionální rozbor právního pozitivismu, avšak hlas volajícího na poušti.

  OdpovědětVymazat
 11. Dokládat Šlachtovo a Ištvánovo pochybení rozhodnutím českých soudů je stejně chytré, jako tvrdit, že doktorka Horáková nebo Slánský byli odsouzeni podle práva. Česká justiční mafie je od "revoluce" modrácká až běda, máme zde opět třídní justici, což je už celkem historicky dané a typické pro parazitární spolek, který si hlídá jediné, tj. nezávislost, čti: zcela nazasloužené až skandální odměny za mizerně odváděnou práci a pozici nedotknutelné a hlavně pak nepotrestatelné vrchnosti. Spravedlnost je jim zcela lhostejná, viz právě zmiňovaná kauza a v ní patologické chování soudkyně Králové, kauzu Drobil resp. Knetig, v komentářích zde zmíněný Tluchoř a spol., dva ústavní puče a zasahování do pravomoci zákonodárců a další skandály psychopatických ústavních soudců a mnoho dalších malérů. Budu-li parafrázovat Miroslava Horníčka, pak by na půdě této republiky nemělo být trestné utracení právníka, pokud bude provedeno humánním způsobem a jurista při něm nebude obtěžovat okolí svým řevem.

  OdpovědětVymazat
 12. Autor chcel zdôrazniť, že kto pozná minulosť porozumie prítomnosti a dokáže predvídať budúcnosť.
  Právnici počas štúdia musia ovládať Rímske právo, študenti vojenských škôl musia ovládať všetky vojenské bitky z minulosti - napríklad bitku pri Trafalgare, ktorú vyhral Horatio Nelson..... Ale žiadna vysoká škola nenaučí myslieť a cítiť študenta. V tom má autor pravdu a dobrý postreh. Preto dvaja právnici majú 3 právne názory, preto dvaja generáli vidia situáciu odlišne a odlišne ju chcú riešiť...Vedomosti je len jedna strana mince. Druhá strana mince je o človeku, jeho charaktere, morálke, kvalite cítenia, vnímania a chápania.
  Dôkazom toho sú rôzne rozhodnutia súdov o tom istom incidente, hoci zákony sú rovnaké pre každého sudcu.
  Na druhej strane, žiaden zákon nemôže obsiahnuť všetky možné varianty. Preto sa zákony novelizujú ako na bežiacom páse. Je však na sudcovi, ktorý paragraf a ktoré písmeno paragrafu použije pri posudzovaní prípadu. Keď sudca má zadanie niekoho oslobodiť, bude hľadať vhodné paragrafy. Ak nechce oslobodiť, postupuje rovnako - hľadá k tomu vhodné paragrafy. Spoločnosť v 21. storočí má už toľko zákonov, že ich nikto, ani sudca všetky nepozná. Nakoniec, vyhlasovaná nezávislosť nielen sudcov - neexistuje. Je to len fráza nezlučiteľná s realitou. Ľudia tomu však radi veria, najmä u politikov, novinárov....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Juno,
   naše babička by vám odpověděla
   = Co nemáš v hlavě,v apatyce nekoupíš.=

   Vymazat
 13. 2021-06-08 Už jim zvoní hrana? (2)-Fauci,zfalšované volby v USA,Vrbětice. Kdo je na špičce pyramidy? https://www.youtube.com/watch?v=Przj1Ol2UFI

  OdpovědětVymazat
 14. Autor zamlčuje jednu podstatnou věc|!Jak je v normálním státě možné,že tato|"kantýnská" dirigovala tajné SLUŽBY!!!!!To by možná jinde už vyvolalo dávno pád vlády.A nemusely se v tom motat ani Théby !!!!

  OdpovědětVymazat
 15. Dovolím si, Unknowne 9. července 2021 21:44, vyslovit podezření, že Vám je dost srozumitelné leda to, co a jak publikuje například Blesk. Jak ukazuje předchozí nejste, bohužel, zdaleka sám. JiH

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.