Reklama

Manifest a stanovy

Manifest a stanovy

Manifest „Nové republiky“


My, kteří nemíníme dále přihlížet rozvratu společnosti a rozkrádání jejího bohatství jsme se rozhodl nesedět se založenýma rukama. Neoliberální režimy, které ovládly kdysi rozkvétající země starého světa, jsou překážkou zdravého vývoje společnosti. Pod hesly o svobodě a demokracii zbavují stále větší část společnosti příležitosti k uplatnění a možnosti reálně spolurozhodovat o jejím dalším směřování.
Hyperburžoazie se chová jako horda barbarů na dobytém území. Za pomoci médií jako nástroje manipulace ovládla klíčové pozice veřejné správy, a ta teď slouží jako jejich soukromá agentura dozorující vykrádání veřejných zdrojů.
Neoliberalismus není obyčejný kapitalismus slučitelný s pozitivním rozvojem společnosti. Je to systém, který na jedné straně vytváří nezasloužené soukromé bohatství a na druhé straně zadlužuje státy, které ovládl. Útočí na samotnou lidskou pospolitost, ekologickou rovnováhu a její udržitelnost, tedy na nutné podmínky přežití lidstva. Lidé jsou hnáni proti sobě a jejich pozornost je záměrně odváděna od vlastních zájmů. Společnost však nemůže existovat bez mezilidských vazeb a solidarity.
Neoliberalismus vede evropské země i Spojené státy americké k hospodářskému, sociálnímu a morálnímu úpadku. Korupce je nevyhnutelným průvodním jevem. Evropská unie, která byla občanům představována jako naděje, se ukazuje být pastí, protože svazuje národní společnosti neoliberálními „reformami“, z nichž nemá být úniku.
Dnešní majitelé států na rozdíl od předchozích vládců necítí odpovědnost za osud většiny společnosti a lidé je zajímají, jen pokud slouží jejich zisku. Zprivatizovali veřejné služby, od zásobování vodou a ovládnutí zdrojů energie, přes školství a zdravotnictví, veřejnou dopravu až po veřejné fondy a úspory občanů. Obecná dostupnost sociální péče je nahrazována charitou s domnělou laskavostí, ačkoli je financována z veřejných zdrojů.
Vedle asociálních dobrodruhů se příležitosti získat díl z kořisti chopily i církve, jako vždy pod záminkou, že chtějí konat dobro. Ve skutečnosti jim jde o reklamu, nábor a zisk pocházející z veřejných zdrojů.Společnost, která se rozkládá, dokazuje, že vyrůstá z vratkých základů. Drobnými změnami nelze na těchto základech dosáhnout žádoucí proměny.
Jistě, media je třeba vrátit k tomu, aby sloužila objektivnímu informování a přestala být nástrojem manipulace a odvádění pozornosti od skutečných problémů. Každý musí mít přístup ke kvalitnímu zpravodajství o podstatných veřejných otázkách a mít právo vstoupit do debaty. Také aktivisté v komunitách mohou rozvrat společnosti zmírnit, ale nemohou dosáhnout obratu.
Rozklad je neudržitelný. K příznakům úpadku náleží i emigrace lidí, kteří nenalézají uplatnění doma, a strmý pokles porodnosti, protože odpovědní lidé neplodí děti do sociální nejistoty. Osud zaniklých říší a prosperujících národů nás učí, že po pádu nemusí následovat nový rozvoj.Mnoho práce bylo vykonáno popisem mechanismů a výsledků řízené destrukce společnosti. V této práci je nutné pokračovat. Ale to nestačí, stejně jako pouhá náprava nejkřiklavějších důsledků řádění hyperburžoazie a jejich sluhů.
Kritika současného stavu společnosti a politického režimu rozhodně není výzvou k návratu předchozího režimu, jehož prohnilost umožnila nástup sil, které zplodily současný neoliberální režim. Nemá také smysl vystupovat paušálně proti všem politikům. I v čele nutné obnovy musejí stát politici jako organizátoři společenských změn, ale musejí to být politici demokraticky zvolení, ne obchodníci s mocí vzešlí ze skrytých dohod partajních špiček.
Vnitrostranická demokracie v současných partajích buď úplně chybí, nebo je naprosto nedostatečná. Veřejnosti jsou nabízení mistři ostrých loktů, nikoli vzdělaní a pracovití reprezentanti, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za vývoj celé společnosti, nejen za vlastní kariéru.
Slýcháme, že změna není možná, že zhoubný nádor neoliberalismu metastázuje po celé Evropě a dávno předtím zachvátil i Spojené státy. Je tedy pozdě? Pozdě by bylo, pokud by se už nenašli lidé odhodlaní a schopní budovat solidární, trvale udržitelnou společnost.
Jak by vypadal svět beze změny? Nejenže „bída z lidí lotry činí“.  Od utrpení je jenom krůček k parazitismu. Oběti společenského a hospodářského rozkladu se tak samy podílejí na pokračujícím rozkladu.
Zastavit to lze jen tak, že lidé dostanou životní perspektivu odpovídající schopnostem, aby se mohli podílet na rozvoji společnosti. Každý musí najít uplatnění, nejen placenou práci (pokud je jí schopen). K základním potřebám patří i podmínky k rozvoji osobnosti, pro přípravu na povolání a smysluplnou rekreační činnost.
Naším cílem je obrat této neblahé historie, proto jsme se rozhodli vybudovat politickou iniciativu „Nová republika“. Chceme koncentrovat síly pro analýzu společenských a hospodářských procesů a navrhnout zdravější vývoj společnosti.
Nelze očekávat nadšenou podporu od dosavadních držitelů moci. Nemůžeme vyhlížet finanční podporu a slibovat aktivistům výnosná místa. Má to i svoji výhodu, vyhneme se zájmu bezcharakterních kariéristů, kteří svými boji o moc strany pohřbívají.
Chceme se opírat o lidi, kteří jsou znepokojeni společenským vývojem a chtějí přispět k nápravě. Spoléháme na odborníky humanitních i technických oborů a na jejich tvořivost při rozvíjení projektu. Jsme si také dobře vědomi, že zásadní změny není možno prosazovat izolovaně, bez koordinace s podobně zaměřenými skupinami v zahraničí.
Spousta práce čeká ty, kdo se chtějí podílet na organizační činnosti. Nic z toho si nemůžeme koupit, musíme to vykonat sami.
Nepočítáme s únavnými schůzemi plnými prázdných řečnických exhibicí. Nemůžeme plýtvat svým volným časem, každý z nás se musí také něčím živit. O to víc nám bude záležet na společném díle, které si nenecháme zkazit.
Musíme také počítat se zájmem profesionálních i amatérských slídilů a mediálních manipulátorů. Právě proto přijímáme zásadu, že můžeme a budeme provádět vše veřejně. Nemáme co tajit.
Přidejte se k nám! Práce pro společnost je nejvyšší občanskou ctností!Stanovy "Nová republika, o.s."

Preambule:

Cílem občanského sdružení „Nová republika, o.s.“ je navrhování a prosazování alternativních řešení závažných společenských problémů, které mají být ve svém souhrnu komplexním návrhem na zlepšení uspořádání společnosti k větší spokojenosti občanů. Takový návrh bude trvale upravován a doplňován tak, aby co nejvíce přispěl k překonání negativních vývojových tendencí ve společnosti, které mohou vést k rozkladu společenské soudržnosti, kulturnímu úpadku a poklesu výkonnosti hospodářství.
Cíle bude dosahováno tvorbou projektů koncepčních řešení, jejich odbornou oponenturou a zveřejňováním všemi vhodnými dostupnými prostředky tak, aby se občané s výsledky práce občanského sdružení mohli seznámit, případně se s nimi ztotožnit a/nebo přispět k oponentuře. Ve společnosti má být překonán pocit existence „jediné správné cesty“.
Dosažení takového cíle předpokládá nalézání spolupracovníků, kteří se mohou podílet na tvorbě alternativních řešení a jejich propagaci, rozvoji organizačních a technických předpokladů pro šíření informací o nich. Následováníhodné příklady podobných aktivit bude  o.s. hledat v České republice i v zahraničí.
Občanské sdružení je připraveno spolupracovat s veřejnou správou a také s jinými nestátními neziskovými organizacemi na dosažení společných cílů. Bude hledat účinné prostředky k ovlivnění legislativy i exekutivních rozhodnutí v zájmu pozitivního společenského vývoje.
           

Čl. 1
Základní ustanovení:

„Nová republika, o.s.“ je občanským sdružením ustanoveným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění,  a je právnickou osobou. K naplnění svých cílů využívá spolupráce s dalšími právnickými a fyzickými osobami, příspěvků, finančních darů a výtěžku z vlastního majetku a to v souladu zejména s ustanovením § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 8) o daních z příjmu, v platném znění.

Čl. 2
Název, sídlo, územní působnost

Název:                                                Nová republika, z.s.
Používaná zkratka:                            NR
Anglický ekvivalent názvu:               New Republic (civic association )
Sídlo:                                                 Praha 8, Přemyšlenská 437/80 182 00 - Kobylisy
Působnost:                                         celé území České republiky

Čl. 3   
Hlavní cíle a vedlejší činnost svazu:
1.   Hlavní cíle
a.       Shromažďování a zprostředkování informací, příprava a prosazování řešení závažných společenských problémů.
b.      Dosažení pozitivních změn společenského, ekonomického a kulturního vývoje zejména v České republice.

2.   Vedlejší (doplňkové) činnosti
Vedlejší (doplňkovou) činností bude pořádání veřejných akcí na podporu cílů občanského sdružení (zejména publikační činnosti, mediálních aktivit a konferencí) a činnost v rámci grantů získaných na podporu činnosti o.s.

Čl. 4
Členství

1.      Členy občanského sdružení „Nová republika, a.s.“ (dále jen „o.s.“) se mohou stát fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli svazu, zaváží se jednat v souladu s nimi a jsou přijati předsednictvem občanského sdružení.
2.      Členství může být konferencí nebo předsednictvem zrušeno zejména při jednání v rozporu se stanovami nebo z jiných důvodů, které celostátní konference nebo předsednictvo uznají jako důvod zrušení členství.
3.      O.s. může rovněž s jejich svolením evidovat sympatizanty, kteří mohou být v případě jejich zájmu být informováni o aktivitách o.s., ale nemají práva a povinnosti členů.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Člen (v případě členství právnické osoby prostřednictvím jejího statutárního zástupce nebo jím pověřené fyzické osoby) má :
 1. právo:
a.       podílet se na činnosti o.s. ve smyslu jejích cílů a v souladu s rozhodnutím orgánů
b.      být pravidelně informován o činnosti a hospodaření
c.       volit a být volen do orgánů o.s.
 1. povinnost:
a.       jednat v souladu se stanovami a usneseními orgánů o.s. a hájit zájmy o.s.
b.      pravidelně přispívat na činnost o.s.
c.       řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a plnit úkoly vyplývající z usnesení příslušných orgánů o.s.
d.      podle svých možností se podílet na činnosti o.s.
 1. Podrobnosti práv a povinností členů, organizace činnosti a stanovení výše členských příspěvků budou upraveny v souladu se zněním těchto stanov jednacím řádem, volebním řádem  a usneseními příslušných orgánů.

Čl. 6
Organizační struktura a orgány

 1. Orgány přechodné (přípravný výbor a ustavující konference)
Do ustavující konference, která zvolí celostátní předsednictvo stojí v čele organizace přípravný výbor, jehož úkolem je příprava ustavující konference.

 1. Orgány trvalé a periodicky působící
  1. Konference
Nejvyšším orgánem o.s. je celostátní konference, která volí a odvolává předsedu o.s. (který je jejím statutárním zástupcem), místopředsedy organizace, předsednictvo a kontrolní komisi a to nejvýše na dva roky a schvaluje zásadní dokumenty o.s. Celostátní konference je svolána předsednictvem o.s. nejméně jedenkrát za rok. Volí nejdéle na dva roky a odvolává předsedu o.s., místopředsedy o.s. a členy předsednictva, Usnesení celostátní konference jsou platná, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina delegátů. O změně stanov je oprávněna rozhodovat celostátní konference.
       b. Celostátní předsednictvo
Celostátní předsednictvo je nejvyšším orgánem mezi celostátními konferencemi, organizuje činnost o.s. mezi konferencemi a koordinuje činnost o.s. Usnesení předsednictva jsou platná, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina  jeho členů.
c.Kontrolní komise
Celostátní kontrolní komise volí a odvolává svého předsedu, má za úkol kontrolovat dodržování stanov, jednacího řádu a náležitého hospodaření o.s. a to z vlastního podnětu nebo z podnětu kteréhokoli člena o.s. Svoji zprávu předkládá celostátní konferenci. Usnesení kontrolní komise jsou platná, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.
 1. Komise
Komise jsou iniciativní a výkonné orgány o.s..  Jsou zřizovány konferencí nebo předsednictvem pro plnění jimi stanovených úkolů.              
 1. Krajské organizace
V krajích mohou být ustaveny krajské organizace o.s., které mohou pořádat krajské konference a volit krajské orgány analogické jako celostátní orgány.

Čl. 7
Právní postavení

1.      Za o.s. v právních vztazích vystupuje  předseda nebo s jeho zmocněním některý místopředseda o.s.. K podpisu uvede svoji funkci.
2.      Pro zřízení bankovního účtu je třeba podpisu předsedy a prvního místopředsedy. O dispozičních právech rozhoduje konference.

Čl. 8
Zásady hospodaření

O.s. hospodaří a vede účetnictví dle platných obecně závazných právních předpisů České republiky. Zdrojem příjmu jsou zejména členské příspěvky, dary a příjem z výnosů vedlejší (doplňkové) činnosti v souladu s cíli svazu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1.      O.s. působí v souladu se zákony České republiky a o jejím zániku může rozhodnout 2/3 členů celostátního předsednictva. Není-li po dobu 27 měsíců svolána  celostátní konference, rozhoduje o zániku aktivech a vypořádání závazků poslední zvolený předseda o.s., v případě jeho neschopnosti jednat jeho statutární místopředseda.
2.      Tyto stanovy schválila schůze přípravného výboru dne  16. 10. 2013 ve složení:
MUDr. Ivan David, CSc., nar. 24. 9. 1952, bytem Praha 10, Starodubečská 50, 107 00
Ing. František Jonáš, CSc., nar.  22. 3. 1957, Na kopcích 367, Třebíč, 67401
MgA Blanka Langerová, nar. 26. 2. 1953, bytem Praha 4, Boleslavova 16/30, 140 00
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD., nar. 1.10. 1977, bytem Angelovova 3170, Praha 12, 143 00

57 komentářů :

 1. Vážení přátelé,
  pečlivě jsem si prostudoval předložené zde dostupné materiály. Nepochybně jsou zpracovány podrobně a pečlivě, nicméně jsem nenašel odpověď na některé, podle mne podstatné, otázky, které mohou mítrozhodující význam pro podporu se strany občanů. Jde především o základní program sdružení a konečná vize o cílovém uspořádání společnosti. S tím souvisí neoddělitelně i předpokládané způsoby a cesty, vedoucí k jejich dosažení. Tyto otázky by měly být vyjasněné a předložené veřejnosti k posouzení, neboť se jednoznačně dotýkají eventuálné veřejné podpory, bez které se nedá nic realizovat. Obecné fráze, uvádějící výrazy, budeme se snažit o "lepší, pro společnost přínosnější, spravedlivější" jsou už dnes málo věrohodné a ve veřejnosti nemají, bez konkrétního obsahu, téměř žádnou odezvu. Rovněž tak fráze "budeme spolupracovat s institucemi a organizacemi, prosazovat u nich své projekty" neobsahuje možnost řešení v případě, že naopak ony organizace vaše projekty nepříjmou, neboť budou pro ně antagonistické a likvidační. Další úsilí vaší společnosti pak bude v těchto případech jaké ? Pokoušet se o další jednání ? Jinak řečeno, bez vyjasnění těchto podstatných záležitostí se mi zamyšlená varianta zdá být silně sociáldemokratická, která v současném světě nemůže žádné podstatné změny dosáhnout. Dovoluji si požádat o nějaký odkaz, kde bych se vaše názory na tyto problémy blíže objasnili. Neboť úmysly jsou sympatické, ale cesty k jejich dosažení často vedoudo pekel.
  S pozdravem
  Ing.Arnold Grega
  Praha
  arnold@seznam.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všude jen prázdno a laciné nicneříkající fráze - zase jedna zbytečná stránka. Ani nevím, jak jsem se sem vlastně dostal a proč jsem zde strávil tak dlouhou dobu...

   Smazat
  2. Milý Radku, co jste tady hledal, že jste zklamán?

   Smazat
 2. Taky jsem si všiml,že chybí jakási PREAMBULE budoucího Programu.Ovšem zdá se mi,že to nebude tak těžké to sestavit.Vznikají už první body DESATERA VOLIČE.Ono volbami předáváme svoji moc polit.stranám,aby ony ji vlastně lhaním ukradnou a zneužijí.
  Proto.Garnitura politiků,kteří svým voličům škodí bude muset být jednoho dne odvolána nově získanou mocí POSPOLITOSTI občanů -voličů.Slovo Pospolitost může obsahovat právě DESATERO VOLIČE z něhož mohu dát první body k zdejší diskuzi.
  A TED TA PREAMBULE.
  Cílem občanů-voličů je vybudovat stát založený na prosazování práv občanů,rozvoji vzdělanosti i osobní odpovědnosti stát,který bude usnadnovat tvořivým,pracovitým a podnikavým lidem jejich práci a tím umožní všem občanům plnohodnotně prožít život s jistotou základních životních potřeb,bezpeči,spravedlnosti,zajištění ve stáři,mateřství,nemoci i při hmotné nouzi.To umožní podle našeho názoru pouze SOCIÁLNÍ STÁT,který jak se domníváme chybí zcela záměrně ,hned v prvním článku naší už tak vadné ÚSTAVY,která nebyla občany ani schválena v referendu.Stát by podle nášeho názoru měl sloužit lidem.Nesmí být dále oslabován s cílem stále více ztrácet na významu.To vede k tvorbě vadných zákonů-v současné době je to exkuční,což by nebylo možné,kdyby Ústava Sociální stát obsahovala vůbec Parlamentem a Senátem odsouhlasit.

  ing.P.W.

  OdpovědětSmazat
 3. V souvislosti s cíli vznikající Občanské Společnosti Voličů vedl náš ambasador OSV akademický rozhovor s panem doktorem Davidem.Postupně tu vyjde.....

  OSV.Pane doktore,vzniká DESATERO VOLIČE,tedy jakési požadavky voliče,které by si měly polit.strany osvojit-tedy - ukrást,jinak je nemusíme volit.Diskuzi tady bude OSV propagovat i na jiných nejen intelektuálních webech.Protože může probíhat na pokračování ,má každý občan k jednotlivým otázkám a bodům možnost napsat připadné připomínky.Krátce,aby se daly připadně zabudovat jako konstruktivní a ukazovaly CO VASTNĚ CHCEME A HLAVNĚ ,JAK NA TO.Mlčení bude znamenat pochvalu a souhlas. S publikací rozhovoru si OSV u pana doktora vyžádala souhlas.

  OSV.Pane doktore začneme tím,že v PREAMBULI budeme muset všichni požadovat do prvního článku naší už tak vadné Ústavy tam chybějící SOCIÁLNÍ STÁT.Co vy na to?

  I.D.Socialní stát je těžko definovat.Co tím myslíte a proč ho vlastně chcete,když tu máme jeho ducha v Ústavě a nikoho ze stovek polit.stran které se živě chtějí dostat do Parlamentu to nenapadlo.Myslím,že když to budeme chtít najde se miliony lidí,kteří budou proti a nakonec to zhavaruje a bude zas klid.

  OSV.Jako vždy máte pane doktore pravdu.V ČR je možné všechno i Kocourkov.Podívejme se však do zahraniči.Sousední Německo prohrálo válku a skončilo komplet v ruinách.V troskách se potuloval mezi jiným i zbytek mužů,kteří vyměnovali vejce za cigarety. V této situaci si ti chudáci dne 25.5.1949 odsouhlasili tzv.GRUNDGESETZ a neváhali v bodě 20 odst.1.napsat Die BRD ist ein demokratischer und socialer Bundesstaat.Reknete jist2 co to je a jak se to bude prosazovat.THOENES dal definici.SOCIALNI STÁT JE TYPEM SOLIDÁRNÍ SPOLEŘNOSTI,v níž vláda přejímá odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociální prosperitu.Vzledem k tomu,že si to polit.strany nedaly jako kometu do svých programů,budou mít brzy ty strany,které si to jako cíl dají nejen naše sympatie,ale budeme je i volit.Ostatní si mohou své zvolení klidně rozmýšlet dál.Nelze jako doposud předávat naši moc-moc voliče ZDARMA polit.stranám,aby ti tzv zastupitelé pak za to ,že je platíme vyráběli zběsile zákony proti vsem,kteří je zvolili.Na přikad by nebylo možné,kdyby Sociální stát Ústava OBSAHOVALA ODSOHLASIT EXEKUČNÍ ZÁKON tak jak se to podařil s 9 500 %RPSN;kterému tleská dodnes PRÝ PARLAMENT.A jen si vzpomente co pritáhl na hřbetě KLAUS za tzv-dřevní kapitalismus nejhoršího zna vědouc,že nikoho nenapadne,že sociálně ekologický hospodářský trzní systém vynalezený pravým pravičákem Ludwigem Erhartem je to co umožnilo těm sousedům vozit se v tlustých autech,koupit si za své peníze co chtějí s cílem podporovat ten prokletý kapitalismus a hrozně hořekovat,když jim stát umožní při 6000 eur měsíčně být solidární a trošku jim pri tom zvýší dan. Ostatně v bodě čtyři té BRD Ústavy je jasně napsáno,že každý Germánec má právo bojovat proti těm,kterí by takový pořádek porušili.Ostatně se můžete podívat sam,pokud se mi podaři ten Grundgesetz tu dostat http://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html

  OdpovědětSmazat
 4. OSV.PANE DOKTORE,STÁLE VÍCE LIDÍ DOPALUJÍ NAŠE POLIT.STRANY.NA JINÝCH OBČANSKÝCH WEBECH JSME VIDĚLI DOKONCE ČLÁNEČEK ,ŽE JSOU ZÁTĚŽÍ OBČANŮ A BRZDOU SPOLEČNOSTI.OBSAHUJÍ JEN PSYCHOPATY

  Zní to jakoby dobrý námět na výzkumný úkol.Psychopat jak dává definice je prý člověk,který nemá úsudek a cit pro věc.Dělá pouze to co si myslí,že je pro něho výhodné,bez ohledu na to jak škodí ostatním.Tito lidé mají minimální etické hodnoty a nepřijde jim špatné,že škodí republice a dokonce svým voličům v Parlamentu.To jim umožnuje už skoro čtvrtstoletí prý vadný systém.Co se tedy na lidových webech píše.
  DEFINICE.Polit.strany jsou skupiny lidí,kteří chtějí zvýšit své šance na získání polit.moci,vlivu a kontroly státu.Za tímto účelem se vymezují tzv.jednotou názorů,předkládají Programy a v poslední době drze taky ne..Brzy po zvolení je demolují a nehodlají vůbec plnit.Tento polit podnik nepotřebuje vlastně ani členy, ale jen voliče.Tzv. demokratická společnost pak musí být složena z diváků a nikoli participantů.Divákům,je čas od času dovoleno,aby je zvolili jako své zástupce a pak odešli domů a nechali vládnout své prý všemi mastmi mazané hochy.Hned po volbách strany svým členům zajištují tzv.žlaby,do kterých se mají děsně zakousnout na celé čtyři roky.

  JAKÉ JSOU CILE A ZÁJMY STRAN.
  1.jejich přežití a znovuzvolení.Proto žádná polit.strana NEMŮŽE nikdy povýšit zájmy svého národa nad vlastní přežití a udržení moci.Jinak by nemohla existovat jako strana.
  2.Osobní zájmy členů strany a jejich projevy se musí podřídit zájmům strany.Volit podle svého svědomí a vědomí JE ÚPLNĚ VYLOUČENO,anebo to musí být vědomí a svědomí pol.strany.POSLANCI,KTEŘÍ TO PORUŠÍ JSOU ZE STRANY VYHOZENI A JEJICH VÝHODY JSOU JIM ODEBRÁNY.
  3.Lepší strany či stranické osobnosti,proto nemohou NIKDY existovat.Změnou osobností,nelze proměnit vertikální systém přikazů shora a vymluvy ,že věci řeší jakási anonymní grémia stran jen prší.Důkazem je rozvrat společnosti,který bude dále pokračovat a ani novými a novými volbami ho zastavit nelze.ŽÁDOUCÍ BUDOU VŽDY JEN TY OSOBNOSTI,KTERÉ POVÝŠÍ ZÁJMY STRANY NAD ZÁJMY NÁRODA A BUDOU SERVÍROVAT VOLIČŮM PRAVÝ OPAK-LEŽ.
  4.Strany se prezentují vymezením pravicovým či levicovým,aby jako odrážely přání voličů.Zlomky toho co odrážejí vyrovnávají tím,že vstupují do koalic.Svou odlišnost pak ztrácejí,podobají se jedna druhé,disciplína se rozkližuje a začnou se rozkládat..

  JAKÉ JE TEDY ŘEŠENÍ TÉTO PERMANENTNÍ KRIZE.BUDEME LI CHTÍT ZMĚNU NEZBÝVÁ NIC JINÉHO NEŽ PŘESTAT VOLIT TY O KTERÝCH VÍME,ŽE SE ZNOVU CHTĚJÍ STÁT STRANICKÝMI NOHSLEDY A PŘITAKÁVAČI
  Lehce se to pozná.Voliči si brzy vytvoři vlastní návrh Programu,který je už znám pod pracovním názvem DESATERO VOLIČE.Tomuto desateru se stávající polit strany už dnes zoufale brání a doslova terorizují ambasadory OSV,kteří jim chtějí pomoci k výborným výsledkům ve volbách a sdělují jim prozatím existujícící body.,Pokud se k DESATERU začnou modlit a zařadí ho do svých PROGRAMŮ,zcela určitě budou jedničky a nic nebude bránit jejich zvolení.Pokud ovšem si svoje zvolení nepřejí pak nevidíme ŽÁDNÝ důvod je podporovat z našich peněz-peněz rozpočtu.

  NEDEJ BOŽE,ABY SE SE MUSELI VOLIČI DOPUSTIT PRŮLOMU, ZORGANIZOVAT SE A ZVOLIT SAMI SEBE.TO BY BYL VÁŽNĚ,ALE VÁŽNĚ PRŮŠVIH,ŽE ANO ?

  Rozhovor bude pokračovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobré ráno.

   Po letitých zkušenostech vidím, že největším problémem v politice je volební systém, politické strany jako takové včetně jejich financování, političtí turisté, nepostižitelnost poslanců a senátorů, občané bez možnosti něco změnit mezi volbami, např. referendem nebo jiným způsobem. Toto vše je dáno systémem, který si během poslední tří desetiletí poslanci postupně vytvořili sami pro sebe.

   Smazat
  2. ANO,ROZHOVOR OSV S PANEM DOKTOREM DAVIDEM MŮŽE DÁLE POKRAČOVAT

   mezitím se totiž ukazuje,že neflexibilní polit.strany provozující STAROU POLITIKU nechávají NOVÉ REPUBLICE de fakto MONOPOL pro NOVOU POLITIKU,která se v první řadě začiná prosazovat zejména otevřením přimého DIALOGU a kontaktu s možnými voliči ve formě NÁRODNÍHO WEBU NR a to zejména těch VOLIČŮ,kteři by se chtěli postavit za NOVOU SÍLU.Ta se začiná konstituovat ve formě HzNR-tedy Hnutí za Novou Republiku nyní s jedním bodem PROGRAMU,tj pomoci VŠEM politikům a polit.stranám k vítězství ve volbách,Je tu možnost dialogu i s VzV-tedy hnutím Voliči za Voliče s jejich DESATEREM VOLIČE a nejnověji se objevily návrhy na KSD tj Křestansko Sociální Demokratickou stranu,která by mohla nahradit naprosto zcestnou KDU.Ta totiž začala prosazovat, namísto křestanských myšlenek a podpory rodin, dosti nechutným způsobem, invazi ISLAMISTŮ,přičemž jim asi není jasné,že to žádné náboženství není,ale je to DE FAKTO ISLAMSKÝ STÁT,kde Korán je jejich sbírkou středověkých zákonů.Ty musí MUSULMAN prosazovat do konce svého života a to všude tam,kde vstoupí jeho noha,JINAK BUDE ALLAHEM POTRESTÁN.Této straně se nechce poslat do mešit své členy,aby tam reformovali Korán zejména tím,že by islamistům vysvětlili,že milosrdenství není nezabíjet křestany ani dnes ani později,neznásilnovat jejich ženy a dcery,aby se po desátem znásilnění staly automaticky muslimkami.

   TAKOVÁTO MISE BY TOTIŽ BYLA SPOJENA S TÍM,ŽE BY TAM MOHLI BÝT ZABITI.

   Smazat
  3. Já ti to řeknu asi tak: tohle celý vo tý "republice" je blamáž! Realita je taková, že židobolševik david sní o tom, že se stane rudým komisařem jako jeho příbuzní v Rusku před 100 lety! A že to on a jemu podobná svoloč by rozhodovala koho ovládat a koho rovnou "mazat"! Tak to je. Jenže my se jim tu postavíme jináč! My jsme poučený z dějin! Totiž kdyby jeho Výsost Imperátor jednal s jeho předchůdci tak jak s nimi jednali už pozdě bohužel jeho generálové a atamani za občanské války, tak by ani žádná nebyla! U každýho druhýho gaunera rudýho nosatýho - ať to byl Parvus, Zederblum, Bronstein nebo Džugašvili čteš v životopise "utekl z vyhnanství"! Pak se většina objevila někde na západě jako "exulanti"! Kdyby je carská ochranka vhodila zaživa do kotle lokomotivy hned po prvním zatčení, bylo by po problému a navíc jako bonus by zlevnila i přeprava na Transsibiřské magistrále ...

   Smazat
  4. I ja ti neco povim: V prvni rade si sam udelej v makovici poradek o tom kdo byl komunista a kdo byl trockista-komunista a najdi si jejich "vzajemny vztahy",mozna pak najdes souvislosti o kterejch se ti ani nezdalo a pozmenis nazory!I treba na ony "nosaty" co je obetovali "sionosati".Je videt ze v tom pekne plaves a blejes nesmysly........proud

   Smazat
 5. to je hlubší problém,kam živočišné ego nedosáhne https://www.youtube.com/watch?v=1DgPaoObetE

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 7. Vyjadrujem naprostý súhlas s p.Gregom,

  takýchto iniciatív je aj na Slovensku more...a všetky sa vyznačujú tým že majú peknú preambulu, kritizujú jestvujúci systém ale ani vo sne nevedia napísať nič konkretne ako by to chceli zmenit...a pritom stačí tak málo na zmenu tohto systému na dobrý systém...

  1.Zmenit volebný zákon tak aby poslanci mali imperatívny mandát
  2.Štát musí mať svoju vlastnú bezúročnú menu a štátnu banku požičiavajúcu peniaze každému bez úroku
  3.Firmy musia svoj čistý zisk zdaniť 100% alebo ho rozdelit svojim zamestnancom
  4. Musí byť stanovený max.príjem resp. platové triedy
  5.Prírodné zdroje a strategické podniky musia byt v celospoločenskom vlastníctve

  Inými slovami povedané vrátit sa k predchádzajúcemu systému, miesto komunistickej strany by vladla Občianska strana, ktorej členom by bol každý občan štátu . Tot vsjo...
  Netreba nič nové vymýšlat...všetko tu už bolo...len si treba vybrať to dobré...

  orbiv@seznam.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. kdyz ctu vase navrhy, tak mi beha mraz po zadech ... vy jste normalni blazen.

   Smazat
  2. tak to jen nectete ale pokuste se u toho premyslet a komunikovat..s konkretnimi navrhy, pozanamkami a dotazy.. jinak je to jen placnuti do vody..

   ja osobne na tom pripsevku vidim dosti k zamysleni a moznost k posunu ze situace, ve ktere jsme..nic totiz doposud nefungovalo..stale nam zde diky systemu dochazi k upevnovani pozic a moci urcite privilegovane skupiny nad zbylou vetsinou...

   Smazat
  3. Bod 5,přírodní zdroje,to bych dal na první místo........slunce,voda, vzduch,reálné provedení se nemusí vymýšlet,v řadě zemí to tak je od nepaměti

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 8. Přesto, že se tady objevují dost zásadní dotazy a přípomínky, nenašel jsem k ním žádnou odezvu se strany vedení vašeho o.s. K čemu je pak tento portál ? Domníváte se, že to zvyšuje důvěru vaších příznivců ?
  arnold@seznam.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pán je příliš prostoduchý a chybí m u vzdělání i zkušenosti.Jeho psaní je blábol primitiva.Bohužel,je mi ho líto.neměl by nikam psát,maximálně pohledy z dovolené.

   Smazat
 9. Takže bolševici už zakládají novou stranu? Je potřeba být před tím než člověk vleze k vám, členství v SSM nebo KSČ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle mě je to jedno, retardované neberou a tak ti asi nic nepomůže.

   Smazat
 10. Po sametu přišel Klaus jako jeden z prvních apologetů zhoubného thatcherovského neoliberalismu s českou mutací neoliberálního reaganismu a thatcherismu. Tato mutace měla silné estébácko-mafiánské kořeny a sám Klaus při propagaci svého zhoubného thatcherovského klausismu se skvěl v plné síle pod leskem svých hesel typu "Potřebujeme více Kožených", "Ať se každý postará sám o sebe" atd. Hodně kolaborovaly s největšími finančními žraloky z nadnárodního kapitálu proti zájmům většiny občanů ČR též vlády Topolánka a Nečase. Naše republika tak byla zařazena do poslušného stádečka národních ekonomik, které vysává obrovská chobotnice nadnárodního kapitálu. Jak chce docílit změny nešvarů, proti kterým vystupuje, Nová republika ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč to všechno nazýváš cizími slovy. Vždyť čeština je tak krásná jazyk a má výraz úplně pro všechno na světě. Nebylo by jednoduší nazvat Klauze a jeho kamarádíčky prostě partou zlodějů? Já myslím, že určitě.

   Smazat
 11. Supr aktivita, "to se musí podporovat", ale prosím konstruktivně. Nedělejte z toho diskuzi na Seznamu. Máme dost inteligentních a životem zkušených lidí, kteří mohou přinést zajímavé podněty. A když to zakládající členové využijí, něco vznikne. Prosím zakladatele o reakce na příspěvky. Aspoň občas. A díky za váš čas.

  OdpovědětSmazat
 12. Chce to najprv tvrdu ruku vo vztahu k sucasnym politickym subjektom z pravicovo-liberalneho spektra(pripadne aj toho akoze lavicoveho),co znamena,ze kazdy ich navrh zakona ,kazdy ich pohlad na udalosti doma a v zahranici,ktore sa minaju so zdravym rozumom a skutocnou inteligenciou,rozobrat do detailu pred verejnostou kdesi pred TV kamerami,a tym ich povodcov znemoznit pred obcanmi.To bude prvy krok,aby ich ludia viac nevolili.
  Treba vysvetlit,ake dopady kazdy z ich prijatych zaverov,bude mat na bezneho obcana.
  Pretoze ak sucasnych strojcov nasej neradostnej situacie ktosi intelignetny nezmiesa s blatom,tak obcan bude zit v presvedceni,ze ta cesta,aku oni-vyvoleni vymysleli,je ta najspravnejsia.Budu totiz argumentovat ,ze takto funguju kdesi vo "vyspelom" zapade.
  Vsetci dobre vieme,ze nimi prijaty zaver v skutocnosti nasho cloveka-obcana ponizuje a tlaci hlbsie a hlbsie do coraz vacsej nemohucnosti,a to kazdym rokom podarenej demokracie,stale viac a viac.
  Preto tvrdy a nekompromisny pristup.Su zaduce vyzvy pre obcanov,aby sa prestali zucastnovat na verejnom zivote,aby protestami zacali odmietat naordinovany sposob .
  Zvolit presne tu cestu,aku kedysi v 89-tom zvolili provokateri ,nenavidiaci socializmus. Podporovat studentov v ich snahach nesuhlasit so sucastnou politikou.Ludi,ktori boli akymsi sposobom pokrivdeni(akokolvek),nechat verejne vyjadrit sa a ich vyjadrenia spristupnovat vsemoznym sposobom co najsirsej verejnosti.
  Taky Palach bol urcite k svojmu cinu nahuckany prozapadnou zberbou.Az umrel,tak si ta zberba ocistila ruky a nadovazok jeho obet zacala pouzivat vo svoj prospech.
  Pocul som,ze v tejto tragickej demokracii sa uz nejaky ten clovek upalil.Urcite to nebolo z nestastnej lasky.Take pripady musia v spolocnosti rezonovat.Akakolvek tragedia kohokolvek,ktora odraza spolocensky upadok ,musi rezonovat v mysliach obcanov ,pricom pricina musi byt kazdemu jasna - tragicke spolocneske zriadenie.
  Ze zatahujem tragediu ludi do politiky na presadzovanie svojich cielov?A co robili tie prozapadne zvierata v casoch prevratu u nas?Tiez podlo a svinsky zneuzivali akukolvek udalost ,ci tragediu vo svoj prospech.A ludia na nich dali.
  Preto netreba im ostat nic dlzny a zacat bojovat ich zbranami ,cim im - parchantom - nastavit zrkadlo.Bojovali oni podlostou?Nech tou aj umru.
  Dakujem ,sorbon

  OdpovědětSmazat
 13. Lépe by vám slušel název Nová KSČ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. COPAK KOMUNISTI,TI JSOU PÁTÉ KOLO U VOZU

   nejsou schopni DIALOGU s jejich možnými voliči a svou vedoucí úlohu pro ostatní chcipácké strany ukazují tím,svým předváděním celé republice, jak jejich diversanti ve vedení umějí ubohému jejich pohlavárovi ZAKÁZAT OTEVŘENÍ DISKUZNÍCH RUBRIK pod jejich stranickými články,které jsou tak nudné,že by je nečetl ani TROCKUJ.

   Smazat
 14. Úvodní věta z preambule zní:
  Cílem občanského sdružení „Nová republika, o.s.“ je navrhování a prosazování alternativních řešení závažných společenských problémů,...
  A tady vidím zakopaného psa. Ty závažné společenské problémy bude nastolovat KDO? Pokud stávající společenská jELITA, tak celá o.s. Nová republika je naprosto zbytečným projektem, protože bude vždy jako pouliční voříšek klopýtat nejméně o krok vzadu za vlčáky, kteří problémy nastolují tak, jak jim vyhovuje a bude jen bezmocně poštěkávat své návrhy na alternativní řešení. MY, tzn. OBČANÉ musíme nastolovat závažné problémy, navrhovat jejich řešení,trvat na jejich optimálním řešení a k tomu využívat všech možných způsobů. Musíme vyvíjet soustavný tlak na to, aby jELITY byly nahrazeny skutečnými ELITAMI. Tenhle cíl by měl figurovat v preambuli o.s., nikoliv bezmocné poštěkávání alternativních řešení.
  M. Š.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud nám z HzNR a NR, pomůžete vylít lavor špinavé vody představující Netáhla polit.třidy,které se přiživují na našich penězích z ROZPOČTU tak si brzy zazpíváme známy demokratický hit, SVĚT PATŘI NÁM..

   Smazat
  2. ano..vypadá to, že je zde tendence řešit důsledky ale ne příčiny..cestou k úspěchu může být jen a jen širší komunikace..

   Smazat
  3. Svatá pravda, vlčáci jsou vždy o krok vepředu. Uvedu příklad solárů. Dnes je mi jasné,že jim
   (solárbaronům) byl znám cíl (nefér zisk) a dopředu si nechali uzákonit dlouhodobou dotaci na obnovitelné zdroje. Souhlas parlamentu však nesvědčí o jeho kompetencí (nejslušněji o jeho zbrklosti).Existuje i opak, liknavost v řešení topných olejů. Problém nevidím v politických stranách, ty pouze dávají různé preference v řešení existujících problémů. Podle mne se státní orgány a jejich zaměstnanci nechovají ve prospěch státu,ale podřizují se zájmům privátních skupin a to buď z amaterizmu nebo díky korupci. Jsem skeptik, vytvoření nové politické strany nedokáže převléknout státní úřezníky do dresu státu a donutit je kopat za nás. Přidám trochu optimismu na závěr, přeji vašemu sdružení vítr do plachet ať se vše daří.

   Smazat
 15. Vy všichni co jste tady na te křižovatce jste kokoti.
  Hancock

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Q,Q,Q zní s žabí perspektivy a z kruhového objezdu

   Smazat
 16. Je to moc hezky napsáno. Což nic nemění na faktu, že tuhle společnost může zachránit jen zázrak. A tím nemyslím, že naučíte medvěda jezdit na babetě nebo krokodýla skákat salta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A lidé řeknou: Spravedliví přece dojdou odměny, Bůh skutečně soudí svět ...
   Přichází v oblacích textu Bible, kde se naplňují poslední háčky a čárky před zánikem zla na zemi. Každý o tom může přemýšlet a někdo Ho, našeho Boha a náš Domov, Ježíše Krista, znovu probodne, jako ten žoldnéř na kříži. Ti "naši" vlastizrádci už byli od Něho viditelně raněni prašivinou a mají cejch, včetně novodobých farizejů, co jim jde jen o majetky a lžou a lžou a lžou. Jako je papež a celá ta banda hrůzy a židé, kteří to jenom říkají ale jsou shromáždění satanovo (Izaiáš3 a Zjevení Janovo) ... Amen Čtěte třeba na bible21 cz

   Smazat
 17. Ano, zázrak se děje, kdyby vám to někdo vyprávěl, že se to děje dnes, nebudete tomu věřit. Vzbouzím Babyloňany, aby se rozešli širou zemí a zabavili území, jež jim nepatří (Abakuk). Pojďme společně k soudu přistoupit. Kdo to na východě vzbudil vítěze a povolal ho do služby ? (Izaiáš 41) Kdo to jde z Edomu a Bosry v rouchu rudě zbarveném ? Kdo to kráčí v hávu Svého majestátu v ohromné síle Své ? Já, který spravedlnost vyhlašuji, Já , mocný k vítězství. (Izaiáš 63) Kdysi jste bydleli v Egyptě a nakonec vás obtěžovala Asýrie. Ti, co vám vládnou se vám smějí a Moje Jméno je uráženo každý den. Co mám tedy udělat? Říká Ježíš Kristus. Můj lid pozná jméno Mé. Ano, pozná že jsem Ten co říká, podívej tady Jsem!!! Krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, který spásu ohlašuje a říká: Tvůj Bůh kraluje !!!!!! (Izaiáš 52) Ano, My jsme Jeho svědkové, On je náš domov. Ježíš Kristus se mnou mluvil a viděl jsem Ho. Hrůza s těmi zvířaty co je poslal proti národu, co v něm budí zlost bude trvat rok (Izaiáš 10, 21, 46). Pak bude dobře, těm co mají rádi pravdu a dobro a dělají tak. Amen

  OdpovědětSmazat
 18. Nejvíc potřeba by bylo skoncovat s mocenskými strukturami podílející mi se na rozkrádání a rozprodání této země. Jediné co nám zůstalo je česká ( slovanská ) identita a i tu chtějí zničit mícháním krve s mimoevropany.

  OdpovědětSmazat
 19. Soucasna situace v tomto state a bohuzel i v celem svete je vysledkem bezbreheho materialismu v cele spolecnosti. Lidi se nedeli na ty slusne (my) a na spatne ( politici) ale na ty co kradou, lzou a podvadeji, protoze muzou ( politici )a na ty co to nedelaji ( bezni obcane )- ne proto, ze by byli moralne na vysi, ale proto ze k tomu nemaji moznosti a prilezitosti. Pokud by kdokoli v tomto state vedel ze muze beztrestne ukrast napr. 50 milionu, pricemz riziko dopadeni je male a pripadny trest obnasi jeden rok ve vezeni a symbolickou pokutu, tak do toho pujde nejenom politik, ale kdokoli z obycejnych lidi kteri je ted kritizuji a nenavidi. Proto tento stat urcite nespasi nove tvare v politice. Jedine na co krome penez slysi vsichni lide je strach. Pokud by dotycni verejne znami zlodeji ( korupcnici, odklaneci, lobiste atd.) byli trestani tvrdymi tresty min. 10 let bez moznosti zkraceni trestu + obstaveni veskereho majetku a splaceni ukradene castky do konce zivota tak aby jim zbylo jen zivotni minimum, tak se mnozstvi kradezi ve state vyrazne snizi. Strach by jim pak nedovolil delat to co nyni delaji v systemu, ktery si sami za timto ucelem stvorili.
  Body do vaseho programu:
  1. Kazdy kdo jakymkoli zpusobem prichazi do styku s verejnymi financemi bude mit primo ve sve pracovni smlouve dolozku, ze v pripade, ze tento stat poskodi ( okrade) o castku vetsi nez napr 100 000 kc bude trestan dle jasnych pravidel - pevne daneho tarifu ( podrobnosti viz. vyse ), ktery by znemoznoval podplacenym soudcum udelovat tresty podle sveho uvazeni. Byly by uvedeny ukradene castky od do a konkretni tresty, ktere by korespondovaly s mnozstvim ukradenych penez. Moznost zkraceni vezeni za dobre chovani apod by nebyla mozna.
  2. Z ukradene castky by 10% - (strop napr 1 milion) pripadlo tomu kdo zlodeje odhalil ( udal) - pokud to neni je pracovni napln. Dale by bylo treba nekompromisne vysvetlit vetsine protestujicich politiku, (kteri budou mluvit o nemoralnosti takoveho zakona), ze nemoralni je predevsim kradeni a kdyz se nebude krast nebude ani co udavat a predevsim paklize nekradou, tak se nemaji ceho bat coz zrejme asi nebude jejich pripad, protoze jinak by neprotestovali.
  Dalsim protikorupcnim opatrenim by bylo zrizeni skupiny anonymnich provokateru, kteri by se se snazili uplacet a manipulovat politiky a uredniky, kteri by nasledne putovali do vezeni. Opet je treba vysvetlit, ze toto neni nemoralni, protoze by to zasahlo pouze zlodeje, ktere by na jejich mistech pak vystridali lide co by meli strach krast a neskodili by statu ( lidem ).
  3. Kazdy politik bude mit ze zakona povinnost hlasovat a iniciovat zmeny v zakonech dle sveho predvolebniho programu. Kazdy obcan bude mit pravo zalovat politika ktery hlasuje proti svym predvolebnim slibum a pokud se o techto tematech nehlasuje nepoda navrh (aktivne neprosazuje sve predvolebni sliby ) Za timto ucelem bodou vycleneni bezplatni pravnici. Vysledky hlasovani budou ihned dostupne na internetu a v mediich - napr. Ct24. (Pokud se dve strany na cemkoli dohodnou a jedna z nich svou cast dohody nesplni, tak to obvykle skonci u soudu jako podvod. Nechapu jak je mozne, ze v teto zemi politici pravidelne a hromadne podvadi sve volice a nejdou do vezeni.)
  4. Opatreni proti parazitum:
  Prispevky na deti budou predevsim z odpoctu z dani a tim se omezi zdroj penez trvale nepracujicim parazitum
  Prispevek na treti a kazde dalsi dite bude vyrazne nizsi. Kdo bude chtit vice jak dve deti bude si to muset moci financne dovolit. Paraziti prijdou o zdroj prijmu a stat o dalsi budouci parazity.
  Duchod se bude pocitat z mnozstvi odpracovanych let. Paraziti ( lidi bez vazneho telesneho nebo dusevniho postizeni, keri prevaznou cast zivota nebo nikdy nepracovali) budou v duchodu pobirat castku odpovidajici jejich prinosu pro spolecnost.

  OdpovědětSmazat

 20. 5. Pravo kohokoli nazyvat veci puvodnimi - pravymi jmeny.
  Nevim proc se z cikanu po mnoha stoleti stali romove a puvodni oznacovani se stalo nevhodnym, kdyz se na cikanech samotnych nezmenilo vubec nic. Prejmenovanim se ani trochu nezmenil pomer tech cikanu co pracuji a slusne ziji a tech co parazituji a delaji bordel.
  Nevim proc je nevhodne nazyvat tunelare, korupcniky, odklanece a lobisty atd. jejich pravymi jmeny - zlodeji a podvodnici. Temi totiz doopravdy jsou.
  Nechapu jak je mozne beztrestne nazyvat nekoho komu vadi, ze na nem nekdo parazituje a terorizuje ho xenofobem a rasistou kdyz definice obou techto slov jsou jasne dane a naprosto s takovym clovekem nesouvisi.
  Bohuzel i na takove veci veci by mel byt zakon at vycuranci nemohou pomoci novych a zavadejicich slov prostrednictvim medii manipulovat s davem svych volicu.
  6. Reforma vezenstvi:
  Vezenstvi v soucasne dobe neplni z duvodu falesne pseudohumanity svou funkci - trest a odstraseni od dalsich zlocinu a navic zbytecne zatezuje statni rozpocet.
  Opatreni: U vsech veznic ( s vyjimkou tech nejtezsich ) zridit provozy uzpusobene pro praci veznu. Vezni samotni dostanou na vyber-bud budou pracovat a tim ziskaji nejake materialni vyhody - lepsi strava, televize, cast mzdy nebo kdyz pracovat nebudou chtit, tak budou mit narok pouze na vodu a chleba bez televize posilovny a jinych vymozenosti. Ve vezeni jsou za trest a ne za odmenu a je nesmyslne aby byli ziveni vic nez je nutne spolecnosti vuci niz se sami provinili. Toto je treba zduraznit okolnim statum a organizacim, ktere by protestovaly proti tomuto zakonu jako nehumannimu.

  To je par veci ktere by v pripade prosazeni velmi pomohly vyrazne omezit rozkadani statnich penez a tim znatelne zlepsit statni ekonomiku a tim i situaci beznych obcanu. Je sposta dalsich moznosti napr.zruseni zbytecnych uradu a instituci napr senat, ale to bych psal jeste hodne dlouho. Otazka je, jestli bude nekdo ochotny prosazovat co jsem napsal vzdyt vrana vrane oci nevyklove, ja na brachu, bracha na me apod.

  OdpovědětSmazat
 21. Už bolševici po uchopení moci tvrdili,jak se budou mít lidé dobře.Myslíte si,že vybudujete společnost,kde budou žít jen lidí,chytří,zdraví,pracocvití a bohatí?A co uděláte s těmi,kteří nebudou odpovídat Vašim kategoriím.Postřílite je,pozaviráte do pracovních,nebo koncentračních táborů?Takže vidíte,jste stejní snílkové a hlupáci,jako ty které Vy kritizujete!
  S úctou Pravičák-PRAVIdelný Čtenář AKtualit-to jen pro ty nejchytřejší z Vás.

  OdpovědětSmazat
 22. Prolít jsem to "letem světem", jsou zde tradičně blbé pravičácké žvásty, většinou lidí mladých či mladších, kteří nezažili nic než tu dnešní "demokracii". Také někteří nadšenci zleva, kteří sní sen o spravedlivém světě, který je samozřejmě jen snem, protože lidská společnost je totožná s tou zvířecí. Lovci a lovení, dravci a býložravci. Tam asi nemůže nastat nic nového. U lidské společnosti by ale toto zvířecí chování mohlo mít přece jenom lidské rozměry. To znamená ne člověk člověku vlkem ale člověkem. Jenže lidská bytost je zase jenom mnohdy podobná tomu dravci. Tam už musí zapracovat lidská společnost. Je to ale běh na dlouhou trať a uspořádat takovou společnost nejde nějakou "velkou říjnovou". Desítky generací by se muselo evolučně měnit, jak píše nede mnou jistý "pravičák" to nejde řešit koncentráky. Ovšem pracovní "tábory" pro společensky nepřízpůsobivé, které tady beztak máme, je jediný lék. Jistý Adolf měl v jednom pravdu. Arbeit mach Frei. Samozřejmě ne z politického hlediska. Jenže evoluce se buď nekoná, ba naopak. Lidstvo v globálu žije už dlouho v "míru". A to je zřejmě špatně. Spousta většinou pravičáckých exotů by potřebovala válku jako sůl. Já tu druhou zažil, moji rodiče dokonce dvě. Chvíli to lidstvo stmelilo, jenže to těm, kteří z válek žijí, nebylo vhod. Vždyť mezi první a druhou světovou bylo pouhých dvacet let. Po té první všichni normální lidé říkali, už nikdy. Jenže impéria a kapitalismus znovu dovedli přes osvědčený nacionalismus lidstvo na jatky.

  altman

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skvěle napsáno, zcela s Vámi souhlasím a jsem
   rád, že je tu ještě někdo kdo nemá vypláchnutou hlavu současnou " demokracií".

   Josef

   Smazat
 23. Neuvěřitelné, tak nějak se to soudruhům komunistům s..lo hned po válce, jo dyž to vzali do svých rukou Východní Němci a hanili Sověty a komunisty z NDR, no nedopadlo to, přeci jenom byli poražení z války a ještě komunisty.Později Maďarsko věšelo komunisty a příznivce Sovětů na lampy kolem cest a opět to bylo lidové povstání.V 1968 jsme chtěli reformovat KSČ a oprostit se od Sovětů a doktríny sovětského bloku a tak nás opět Sověti a praví komunisté pěkně podusili.Pak přišlo Polsko a Solidarita a to byla mela. A potom už tu byl konec komunistické éry v Evropě, rozpad starých pořádků ve všech zemích bývalého sovětského bloku a především zánik SSSR, nikde se to soudruhům nedařilo a všude toho měli lidé akorát tak dost.Zbylo nám uražené a ješitné Rusko, které má pocit, že mu všichni neustále ubližují a podlamují ego. Co chtějí ty hordy z Východu přepisovat za dějiny?
  Bolševici vždy lhali.Už ta jejich revoluce byla kontrarevoluce proti řádně zvolené prozatímní vládě,která svrhla carskou vládu a internovala carskou rodinu.V Petrohradě obsadili bez boje zimní palác a pozatýkali poslance.Carskou rodinu a většinu poslanců povraždili.Potom se s jejich dobrodinci-němci dohodli na kapitulaci,když vyhlásili válku válce i když Rusko němce porazilo.
  Pro naši generaci zůstane okupace okupací a bolševik bolševikem. Proto všelikeré paktování s touto svoločí pouze cestu do pekel dláždí! Už kdysi staří kantoři tvrdili, že opakování je matkou moudrosti a proto nezapomínejme.
  Z rusů nikdy nebude velký národ,dokud si nedokáží přiznat i vlastní zločiny.Falšováním si zase jen falešně zvedají sebevědomí. Je to ale jejich věc. Smutnější je ,když těm lžím věří i naši lidé,nad tím pak zůstává rozum stát
  Rus nikdy nepochopí, že když někde rozjezdí svobodu tanky, tak tam potom po dvě generace nebude mít dobré jméno. Potenciál z roku 1945 prošustrovali jedním srpnovým ránem.
  Pravičák roč.1948

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní z 23. listopadu 2016 12:10 má rozhled orla na řetízku s úvahami Hurvínka. Za bibli má pravděpodobně Káju Maříka.

   Smazat
  2. Proč ve svých tvrzeních a návratech k historii nezajdete o pár let zpět ? Chybí mi tam reakce na vyvražďování miliónů našimi přáteli Němci, kteří nejen že začali obě světové války, ale málem vymazali ze země i náš národ což do značné míry jim překazili právě Vám tolik opovrhovaní "rusáci". Proberte se příteli.

   Smazat
 24. Tisíce roztříštěných názorů ve stovkách proudů a desítkách hnutí... Jak typické. Tady končí možnosti demokratických snah dosáhnout zvratu současného marasmu a rozkladu. Tak, jako lidé stavějící věž v Babylónu skončivši na roztříštěnosti jazyků, končí i věž této civilizace. Bohužel - a ještě jednou podtrhuji, že radost z toho nemám - bohužel, zde už pomůže jedině geniální, osvícený Vůdce.
  Ten ale stále chybí a tak padáme volným pádem, většina navíc ještě s růžovými brýlemi.

  OdpovědětSmazat
 25. Je mě 69.let a jen by mě zajímalo,v čem anonym s 23. listopadu 2016 nemá pravdu?rak se od lodí narozených po roce 1990,nechá poučit.

  OdpovědětSmazat
 26. V stankvach chybi to hlavni, ze havlista komunista korouhvicka Vaclav Dvorak cenzoruje
  Tento server je vladni false flag, aby manipuloval lid, aby si nastvani lide upousteli paru, a aby havlovsky rezim registroval cechy k trestu

  OdpovědětSmazat
 27. Václav Vodrážka září 2017 1:28
  Vážený pane, nevím co Vás vede k tomuto názoru, ale patrtně jsme hodně mladý. Protože jinak by jsem pochopil, že ti co chtějí něco změnit jsou třeba odhodláni řici svůj názor bez ohledu na nějakou úhonu. No a Vy jsem jenom takový hnidopich.

  OdpovědětSmazat
 28. Anonymní9. listopadu 2016 17:18.Píšete
  Chvíli to lidstvo stmelilo, jenže to těm, kteří z válek žijí, nebylo vhod. Vždyť mezi první a druhou světovou bylo pouhých dvacet let. Po té první všichni normální lidé říkali, už nikdy. Jenže impéria a kapitalismus znovu dovedli přes osvědčený nacionalismus lidstvo na jatky.
  Víte, jak vypadá český propagandou ovlivněný občan? HájiRusko, kde dodnes žijí někde v zemljankách, jsou to ti, co nadávají na platy,ale souhlasí s Ruským „blahobytem“, důchody a zdravotnictvím. Jsou to ti,kteří hájí Zemana a jeho Čínu, kde lidé jezdí do práce tisíce kilometrů a jejich rodiny žijí bez proudu a tepla, ta Čína, která bude na pokraji krachu.Obhajují Ruské angažmá na Ukrajině a v Sýrii, přitom, by se mohli mít lépe, kdyby tento východní blok patřil k zádnímu vlivu. Jejich názory jsou tak roztříštěné, že když inteligentní člověk zapřemýšlí, musí každému dojit, že oni žijí v propagandě a lžích. Přitom na diskuzích v demokratickém státě útočí a hanobí vše, co není dle ruské propagandy, kdyby ovšem zde bylo tak zle, mohli by za své výroky v opačném případě sedět. Je mi jich líto.
  Z téhle diskuze je vidět, že 40 let morální devastace některým jedincům skutečně zatemnilo mozek a už uvažují jen tak, jak je to ve škole, na PŠM (politické školení mužstva) či na seminářích VUML učili. Dneska je k dispozici nepřeberné množství pramenů a hlavně spousta dobových dokumentů, kterým skončila sanitační doba a jsou postupně uvolňovány z archivů a jsou dostupné. Stačí si jen najít a přečíst a vyžaduje to ale aspoň základní znalosti i jiných jazyků než jen ČJ.

  Jožo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat

  2. NR je běžný tu dobře, jindy mizerně z ruštiny přeloženej putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené kremelskou klikou anti-ruských židočekistů proti Bílé civilizaci! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/image02021.jpg

   Smazat
  3. Jožo, určitě si myslíte, že Vy jste ten inteligentní, který ví, jak to ve skutečnosti je. Až získáte více zkušeností, případně něco i nastudujete, zjistíte, že to může být i naopak. Doporučuji začít studovat. Až toho budete vědět více, tak možná, budete-li moudrý, zjistíte, že platí "Scio me nihil scire". Zdravím. K.

   Smazat
 29. vážení,již tady máme Stranu práv občanů SPO, čím se od ní lišíte?

  OdpovědětSmazat
 30. https://uloz.to/live/!SWPrDo21/duchcovske-lyncovani-manzelskeho-paru-dost-bylo-zmocnencu-pro-lidska-prava-made-in-czech-2o13-tudy-vede-cesta-do-zumpy-ne-cesta-do-lesa-jak-maloval-vaclav-havel-byt-to-etnicky-obracene-15-na-2-aktiviste-z-prahe-multiload-mp4

  OdpovědětSmazat
 31. Ahoj kluci, jak jsem dostal svého bývalého manžela zpět rychle, Dr.Padman láska kouzla casting opravdu fungoval! Můj manžel mě před třemi měsíci opustil pro jinou ženu a od té doby se můj život naplnil bolestmi smutkem a zlomeninami srdce, protože on byl moje první láska, se kterou jsem celý svůj život prožil. Můj přítel mi řekl, že viděl několik svědectví o kouzelníkovi s názvem Dr.Padman, že může přinést zpět milence během několika dní, rozesmál jsem to a řekl, že mě nezajímá, ale kvůli lásce, kterou pro mě můj přítel měl, konzultovala můj kněz jménem mého a k mému největšímu překvapení po 11 hodinách později mě můj manžel zavolal poprvé po třech měsících, že mi chybí a že je tak líto za všechno, co mě donutil projít. Přišel zpět ke mně a teď jsme spolu šťastní. Stále tomu nemohu uvěřit, protože je to velmi neuvěřitelné. Děkuji Dr.Padmanovi, že jste mi přivedl zpět svého milence a také mému milému příteli, který se za mě přimlouval, za kohokoli, kdo by mohl potřebovat pomoc tohoto skvělého doktora, je e-mailová adresa: padmanlovespell@yahoo.com,
  můžete mu také zavolat nebo přidat do aplikace Whats-app: 2348053823815,

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.