Kyberberkut zveřejil další dokumenty získané z počítačové sítě Ministerstva informační politiky Ukrajiny

Avatar
Původní autoři

22. 3. 2015    zdroj
… dopis, který kolegům zaslala vedoucí oddělení informační politiky administrativy prezidenta Ukrajiny a zároveň i poslankyně za Blok Petra Porošenka Irina Friz. Poznamenejme, že tato dáma je zodpovědná za informační zajištění činnosti současného ukrajinského režimu.


K dopisu přiložená analytická poznámka “Zvláštnosti mentality obyvatel Donbasu” názorně ukazuje, jak junta vnímá své spoluobčany, žijící na východě země. Hitlerovi a Rosenbergovi by se určitě líbil takový rozvoj teorie o “nadčlověku.”

…Uvádíme ty nejzajímavější pasáže:

“Kolektivní mentalita obyvatel Donbasu se výrazně liší od mentality obyvatel ostatních regionů Ukrajiny…

Hlavním v mentalitě obyvatel regionu jsou silná paternalistická očekávání, hledání a přesouvání odpovědnosti za svůj život na symbolického “taťku”, závislost, nesamostatnost, neustálý strach o vlastní životy a finanční situaci, respekt k “nadřízenému”, “autoritě”, ochota delegovat řešení svého vlastního osudu na jiné osoby, respekt k síle, tolerance násilí, kult autorit … “.

“Vzhledem k nízké hodnotě života horníků, psychologické odolnosti k popáleninám a poraněním, nízké průměrné délce života se Donbas jako celek vyznačuje snášenlivostí k násilí, zobrazení zraněných a mrtvých. Region dokonce vykazuje i určitou posedlost násilím a smrtí, a také opětováním násilí… Vzhledem k malé náročnosti výrobních procesů a nízké průměrné úrovni vzdělání, sociální zaostalosti je jediným způsobem pro urovnání výrobních vztahů v dolech morální násilí administrativy směrem dolů. Nejdokonalejší obscénní jazyk, ponižování a okřikování jsou standardní metody řízení…

Vysoké riziko a touha přežít při nedostatečně vysoké inteligenci pro pochopení všech hrozeb a nebezpečí vlastního života vedlo ke slepé poslušnosti horníka vůči nadřízenému.Tato poslušnost, která vznikla v pracovním kolektivu, se rozšířila na úroveň všedního života, přešla do společenského života. Pochybnosti o vlastním rozumu vedou ke strachu z přijímání vlastních rozhodnutí, k neochotě přijmout odpovědnost za své jednání a rozhodnutí… “.

“Zločinný svět je úzce propleten do sociální struktury Donbasu. Populace má vysoké procento dříve odsouzených osob; nesouzení mohou zpravidla jmenovat několik lidí ze svého okolí, kteří byli za mřížemi. Drobné průmyslové krádeže, podvody nadřízených, nelegální obchod, obchod s drogami nejsou velkou částí společnosti odsuzovány, ale spíše mlčky vítány… “.

“Nejvyšší hodnotou pro obyvatele Donbasu jsou peníze. Protože donbaské obyvatelstvo se formovalo při nízké účasti intelektuálů, je možno tvrdit, že duchovní a kulturní hodnoty žádnou roli v životě obyvatele Donbasu nehrají. Obyvatelé Donbasu, orientovaní na zbožní produkci, nechápou hodnoty nehmotných aktiv – například vědomosti, technologie, zejména humanitních oborů, a považují je za pokus o “odhození”, “podvedení”, “oklamání”. Intelektuálové nejsou zahrnuti do řad regionální elity, zachází se s nimi s despektem, platy těchto zaměstnanců jsou velmi nízké a autorita je nulová. Jediný způsob pro přežití je nahromadit materiální hodnoty. Předvádění vlastního blahobytu je měřítkem společenského postavení “.

Dokument končí následující závěry:

1. Jakékoli veřejné mínění na Donbasu je nestálé. Ti lidé, kteří jsou dnes zastánci nezávislosti, se zítra mohou považovat za zastánce Velkého Ruska nebo ukrajinských nacionalistů, v závislosti na okolnostech a na síle té či oné vlády. Vítězství žádné síly není konečné.

2. Státní orgány by měly na Donbasu vytvořit image, která bude imponovat místní komunitě: silná, až nemotivovaná krutost, ale spravedlivá, která se postará o každého občana, bude ho opatrovat.

3. Hlavním jsou pro každého občana na Donbasu ekonomické zabezpečení a ochrana života, překonání nebezpečí hladu a smrti, a také peníze.

Když vycházíme z kolísání hodnotové orientace, absence pevné morálky, lze dospět k závěru, že v  budoucnu zůstává Donbas na dlouhou dobu pohodlným a příznivým prostorem pro vnější manipulaci. Stabilita bude záviset na tom, čí manipulace budou efektivnější.”

Komentovat tuto pseudoanalýzu nedává smysl. Každý si může vyvodit vlastní závěry o tomto dokumentu…

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová