Český překlad Závěrečné zprávy z vyšetřování katastrofy MH 17 – II.

Avatar
Původní autoři


vybral, přeložil a okomentoval JF
21. 10. 2015  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com


pokračujeme v našem seriálu překladů podstatných informací a shrnutí ze Závěrečné zprávy o vyšetřování sestřelu MH 17


 

ObsahMH17112

Obsah2 Obsah3 Obsah4 Obsah5Obsah6
2.12. Informace o troskách a místech dopadu:
Závěry – místo dopadu trosek:
– bylo určeno 6 míst dopadu trosek na ploše asi 50 kilometrů čtverečních. Tato místa se nacházejí západně a  jihozápadně od vesnice Hrabove
– rozptyl trosek na tak velké ploše ukazuje na rozpad letounu ve vzduchu
– Místo č.1 leží severně od vesnice Petropavlivka, 8.8 km západně od Hrabove. Místo č.3 leží v jižním rohu vesnice Rozsypne, 7 km jihozápadně od Hrabove.
– části trosek, pocházející ze sekcí 41 a  43 letounu, byly nalezeny na Místech č.1, č.2 a č.3. Horní část trupu sekce 41 byla nalezena převážně na Místě č.1. Části trupu, pocházející ze sekce 43, byly nalezeny převážně v Místě č.2. Trup kolem kabiny posádky byl převážně na Místě č.3.
– Místo č.4, ležící 2 km na jih až jihozápad od Hrabove, sousedí s Místem č.5, ležícím 750m jižně od Hrabove. Místo č.6 bylo určeno v jihozápadním cípu Hrabove.
– střední a zadní část letounu byla rozptýlena v Místech č.4, č.5 a č.6. Místo č.4 obsahovalo většinou části vraku, pocházející ze sekcí 44, 46 a 47. Byly zde nalezeny také oba konce křídel a oba stabilizátory. Na místě č.5 byly nalezeny části sekce 48 včetně vertikálního stabilizátoru. Toto místo bylo zčásti spálené ohněm. Obě křídla s motory byly nalezeny v Místě č.6. Části letounu v  tomto místě byly poškozeny nebo zničeny ohněm.
– v přídi letounu bylo nalezeno několik set otvorů a škrábanců. Více než dvanáct otvorů a škrábanců bylo nalezeno také na vstupním prstenci levého motoru a na konci levého křídla.
– byl nalezen značný počet úlomků, které nebyly částí trosek ale měly zjevně souvislost s katastrofou. Ukázalo se, že tyto úlomky pocházejí z rakety země-vzduch serie 9M38.
– některé části trosek, které byly identifikovány na místě pádu bezprostředně po katastrofě, nebyly později během zajišťování trosek nalezeny.
2.13.2. Pitva posádky:
– kapitán a první důstojník směny A a stevard utrpěli mnohočetné smrtelné zranění rychle letícími kovovými úlomky.
2.13.3. Zkoumání na přítomnost drog:
– v těle prvního důstojníka směny A, který byl v okamžiku katastrofy za řízením, nebyly nalezeny žádné stopy po drogách, lécích nebo jedech. Stopy etranolu v játrech a svalových vláknech vznikly post mortem.
– vzhledem k posmrtným změnám nebyla k disposici žádná krev, kterou by mohlo být možno zkoumat toxikologickou analýzou.
2.13.4. Zkoumání zranění ostatních členů posádky a cestujících:
– většina cestujících v kabině utrpěla mnohočetná zranění, spojená s rozpadem letounu za letu a s nárazem na zem.
2.13.5. Oheň:
 – během letu nebyl zaznamenán žádný oheň. Ten vznikl až jako důsledek dopadu na zem, ve dvou místech dopadu.
2.15. Otázky přežití:
– těla obětí a jejich části byly vyzvednuty místně příslušnou Státní záchrannou službou, s výpomocí místních hasičských sboru, místních záchranářů i místních obyvatel.
2.16.1. Forenzní vyšetřování:
– z trosek letounu a z těl posádky a  cestujících bylo vyzvednuto přes 500 úlomků. Mnohé z nich byly identifikovány jako osobní předměty, úlomky letounu nebo částice pochazející ze země v místě dopadu. V mnohých z nich byly kovové úlomky, u kterých bylo podezření, že se jedná o rychle letící částice nebo jejich zlomky. Z této druhé skupiny bylo vybráno 72 úlomků podobného tvaru, velikostí a hmotnosti pro další zkoumání.
– 43 z těchto úlomků bylo z nelegované oceli 4 z nich, ačkoli byly silně deformované, měly zvláštní tvary: krychlový a motýlkovitý.
– na 20 ze 43 úlomků z nelegované oceli byla zjištěna tenká vrstva ztuhlého hliníku a skla. Tyto úlomky byly nalezeny v tělech posádky a v její kabině. Žádné úlomky z nelegované oceli nebyly nalezeny v tělech cestujících.
– rozbor tenkých vrstev skla na úlomcích se shodoval s materiálem skla kabiny. Totéž platí i pro konstrukční materiál letounu.
– deformace a obroušení úlomků byly způsobeny vysokou rychlostí průniku do letounu. Následné třecí teplo způsobilo vytvoření tenkých vrstev skla a hliníku. Tyto fragmenty byly proto vyhodnoceny jako objekty s vysokou kinetickou energií.
– některé z vyzvednutých částí trosek a jedna z nalezených částí rakety vykazovala stopy výbušnin.
– vzorky nátěru, sebrané ze zbytků rakety, nalezených v troskách, se shodují se vzorky nátěrů na cizích objektech vyzvednutých z trosek.
2.18.2. Nouzový kyslíkový systém:
– nouzové kyslíkové masky jsou posádkou dosažitelné kdykoli ručně. Během letu se uvolní automaticky, pokud tlak v  kabině klesne na ekvivalent výšky 13.500 stop.
– proud kyslíku se aktivuje tahem za hadici masky, který odstraní uzavírací kolík
– bylo nalezeno okolo 50 aktivovaných kyslíkových systémů. Jeden neaktivovaný byl nalezen v prostoru odpočinku posádky
– záznamník letových dat indikoval v okamžiku katastrofy tlak v kabině, odpovídající výšce 4800 stop.
– na záznamníku nejsou žádná data týkající se aktivace kyslíkových systémů. Záznamník QAR, který tato data obsahuje, nebyl nalezen.
– jeden cestující byl nalezen s nasazenou kyslíkovou maskou. Analýza jeho DNA nebyla možná.
2.18.3. Vnější zdroje poškození:
– možnost zásahu letounu meteoritem byla vypočtena na 1 případ za 59 až 77 tisíc let.
– na Ukrajině nebyl v době katastrofy zaznamenán žádný „ultrahluk“ – meteoritický roj (ultra-noise)
– nebyl zjištěn žádný kosmický úlomek, který by svým pádem mohl poškodit letoun.
Poznámky:

– 2.12. Nenalezené trosky: měl někdo zájem, aby se nenašly nebo aby se naopak našly?Proč nebylo vyzvednutí trosek včasné a hlavně úplné?

– 2.13.2. Při podrobné pitvě byl omylem pitván kapitán směny B místo kapitána směny A. Ten byl později ohledán jen se zaměřením na kovové úlomky, které byly z jeho těla vyňaty.

Vlkovy poznámky:

2.12. Rozsev trosek na ploše 50 km2…

Kdybych měl dobrou angličtinu, hodně bych nyní sháněl na internetu Závěrečnou zprávu o tragedii na Lockerbie! Abych ověřil, na jaké ploše byly rozesety trosky tohoto letu. Protože došlo v výbuchu na palubě. U MH 17 mám docela problém s tím širokým rozsevem! Pokud Almazu ukázal. že raketa mohla dokonale zabít posádku. Nicméně nemohla způsobit totální destrukci kabiny. A to tak, že se podstatná část dílů kabiny nenašla. Nemohla ani sama způsobit nějakou trochu podstatnější další destrukci konstrukce letadla! Tedy kromě vyražených okének v  pilotní kabině. Ze Zprávě se uvádí, že na palubě nebyl zaznamenán ohen. K tomu došlo až na zemi. A ve Zprávě není nic o nějakém výbuchu paliva. Pak musíme položit otázka, jak to, že máme co do činění s roztrháním letadla na spoustu částí. Které muselo nastat v důsledku neřízeného pádu? A  to dokonce s velkoprostorovým rozsevem trosek. Kladu si tuto otázku jako laik a uznávám, že dynamické síly při pádu z 10-ti km musí být obrovské. Nicméně mi to přijde hodně divné. Vzhledem k záběrům z jiných leteckých katastrof…

2.16.1. Celkem vybrali 72 úlomků. které mají za fragmenty vystřelené hlavicí rakety. Zajímavé je, že výslovně uvádí, že z tohoto počtu 43 bylo z nelegované ocli. Což znamená, že zbylých 29 kusů byl z jiného materiálu!! Pro mne docela podivnost. Nicméně připouštím možnost, že konstruktér skutečně dává do zásahové části fragmenty z různého materiálu, aby zvýšil devastační účinky. V tom případě je problém, že se Zpráva věnuje jen a pouze popisu, kde se našly a co způsobily ty nelegované fragmenty.

Podobný logický problém mám s tvrzením, že nalezené části rakety a NĚKTERE díly z letounu nesou stopy výbušniny! U rakety mi to přijde naprosto logické, opak by byl podivný. Ale u dílů letadla? Když všechny jeho části NEJBLIŽE explozi nebyly nalezeny??? Nechápu a nerozumím.