Byzantský katolický patriarchát vyzývá k vánoční manifestaci proti ohrožení křesťanské kultury

Avatar
Původní autoři

21. 12. 2015
Drazí křesťané a občané Česka!
O Vánocích si připomínáme Kristovo narození. Boží Dítě nám přineslo život věčný. Herodes ale usiloval o Jeho usmrcení. Dnes je Herodův duch smrti především za NWO, za islamizací, za heretickou hierarchií a za heretickými teology. Zabíjí živého Krista v duších. Tam, kde zavládne v plné síle islám a šaría, tam jsou obzvlášť vyznavači Krista, ale i nevěřící, v ohrožení života.

Křesťanům jsou buď rituálně odřezávány hlavy (genocida Arménů 1915…) nebo jsou vydíráni a pokládáni za lidi třetí kategorie. Území Turecka bylo celé křesťanské. Dnes zde de facto křesťané nejsou. To platí i o Severní Africe.
Probíhá úskočná islamizace Evropy. Výrok „papeže“ Františka, že do každé farnosti, do každého kláštera, na každé poutní místo musí být přijaty skupiny muslimů, je zradou Krista a křesťanské víry. Fráze kardinála Duky o milosrdném samaritánovi jsou v dané situaci pokrytectvím a zločinem proti křesťanům i celému národu! Církevní představitelé přijali jidášský žold 200 milionů korun. Jím má Charita zabezpečit odčerpání muslimů z Německa a pak jejich ubytování! Toto má být rozhodujícím zlomem v plánu celoplošné islamizace Česka. Důsledkem by bylo sebezničení křesťanství.
Na Ukrajině by rovněž bez apostatického Vatikánu a heretického kardinála Huzara nebyl ani majdán ani bratrovražedná válka.
V Německu islamizaci dovršuje Merkelová. Půdu jí ale připravila heretická hierarchie s heretickými teology. Ducha Pravdy vyhnali a z křesťanství zde učinili smrdící duchovní mrtvolu.
Tento sebezničujícíprogram přijala i Česká biskupská konference (ČBK). Proto ať se každý biskup radikálně od této farizejské organizace ČBK oddělí. Ať na sebe vezme plnou zodpovědnost za svou diecézi! Kéž je každému biskupovi příkladem papež sv. Pius V. V pravý čas vyzval panovníky k boji za záchranu Evropy před islamizací. Pseudopapež František a současná ČBK koná pravý opak! Podle dogmatické buly Cum Ex Apostolatus Officio a Gal 1,8-9 je František heretik a všechno, co jako papež koná, je neplatné! (Hereze jsou pozitivně formulované lži likvidující pravdy spásy a vnášející prokletí a smrt!) 
Konkrétně k vánoční manifestaci: 
1) Ať biskupové, jako gesto veřejného pokání, vyzvou každý ve své diecézi všechny věřící k vánoční manifestaci proti islamizaci na 26. prosince 2015 a sami se jí osobně zúčastní. Biskup, který bude v tomto strategickém čase bojkotovat manifestaci, ať je pokládán za Jidáše, který za peníze zaprodal Krista!
2) Ať kněží vyzvou věřící k manifestaci a sami se jí osobně zúčastní, a to ve své farnosti i v diecézním městě. Kněz, který bude bojkotovat manifestaci, ať je rovněž pokládán za Jidáše.
3) Řeholníci ať si uvědomí, že jejich povinností je být motorem, a ne kolaborantskou brzdou.
4) Drazí katoličtí věřící, vám byla islamizace vysvětlována pozitivně, jako by šlo o pomoc uprchlíkům. Realita je ale jiná. Lživá masmédia a církevní sluníčkáři ubíjejí pravdu o tom, co islám v minulosti přinesl a dnes přináší (viz teroristická akce v Paříži, letecký teroristický útok nad Egyptem, mučení a zabíjení křesťanů na Dálném východě…). Buďte aktivními iniciátory vánoční manifestace! Pokud zanedbáte svou povinnost, budete mít na svědomí tragickou budoucnost – křesťanství v Česku zanikne!
5) Obracíme se na křesťany nekatolíky: v této historické chvíli vytvořte pravdivou jednotu v boji. Jde o bytí a nebytí křesťanství a českého národa!
6) Vážení studenti, nebuďte pasivní! Ať jsou vám příkladem obrodná hnutí českých studentů v minulosti. V krizových chvílích národa vyšli do ulic! Vás ale dnes sluníčkáři v masmédiích a sociálních sítích paralyzují. Vy se naopak přes internet zmobilizujte k manifestaci za záchranu národa!
7) Vážení důchodci a důchodkyně, vy máte životní moudrost, vy buďte slovem i skutkem mladé generaci příkladem. Zúčastněte se vánoční manifestace a podpořte ji svými modlitbami!
8) Muži a ženy střední generace, obáváte se o budoucnost svých dětí. Spolu s nimi se zúčastněte vánoční manifestace. Kéž je vám příkladem vlastenectví český prezident.
V Praze bude vánoční manifestace na Václavském náměstí ve 14:30. V ostatních krajských městech ať je paralelní manifestace rovněž ve 14:30.
Drazí křesťané a občané Česka, o Vánocích si připomínáme Kristovo narození. Herodes ale usiloval o usmrcení Božího Dítěte. Dnes Herodes zabíjí živého Krista v duších herezemi, globalizací a islamizací! I vy jste vůči tomuto Herodu jako bezbranné děti. Jestliže se v této rozhodné chvíli postavíte za Krista a proti islamizaci, Bůh pro vás zachrání českou zem! O Vánocích, 26. prosince, můžete pak pravdivě zpívat slova hymny: „Kde domov můj“. Ano, ten dočasný je tu, v Česku a na Moravě! Věčný domov je v nebi! Nedejte zahynouti nám, ni budoucím! Kyrie Eleison! Kriste Eleison!
 
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
(Pastýřský list křesťanům a lidem dobré vůle)
 
Byzantský katolický patriarchát