Iniciativa hájící v České republice oprávněné zájmy zákazníků odebírajících elektrickou energii, Maloodběratelé elektrické energie z.s., poslala dne 25. 10. 2016, České tiskové kanceláři následující prohlášení:

Avatar
Původní autoři

29. 10. 2016
My, členové a sympatizanti výše uvedené iniciativy, prohlašujeme, že způsoby stanovení dílčích složek ceny za elektrickou energii pro maloodběratele v České republice jsou, v závislosti na nepromyšlených změnách, zavedených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem, velmi deformované a diskriminační. Tyto způsoby stanovení ceny jsou proto v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a zákonem na ochranu spotřebitele.


První takovou změnu uskutečnil Energetický regulační úřad od 1.7.2001 zavedením rezervovaného příkonu na základě velikosti jističe před elektroměrem do stanovení ceny za distribuci pouze pro maloodběratele. Tato změna diskriminuje zákazníky v pěti oblastech:

a/ U velkoodběratelů se rezervovaný příkon určuje smluvně mezi dodavatelem a zákazníkem, a je to přibližně dvojnásobek průměrného skutečného příkonu. U maloodběratelů se rezervovaný příkon určuje podle velikosti jističe před elektroměrem, a je to přibližně 32násobek až 96násobek průměrného skutečného příkonu.

b/ Zákazníkovi, který má z důvodů úspory místa a úspory pořizovacích i udržovacích nákladů, svoji domácnost na dvou nebo třech místech, je cena za stejné náklady způsobené dodavateli počítána z velikosti dvou nebo tří jističů proti zákazníkovi, který má svoji domácnost v jednom místě.

c/ Zákazník, jehož elektroinstalace je připojena třífázovým způsobem, platí za stejné náklady způsobené dodavateli přibližně třikrát více než zákazník, připojený jednofázovým způsobem.

d/ Zákazníkům, kteří jsou připojeni ve společných objektech, určuje rezervovaný příkon, velikost pojistek ve společné skříni, nikoliv velikost jističe před elektroměrem. Zákazník, který má pouze svou přípojku, jež není společná jako například bytový dům, má pojistky s vyšší hodnotou a rezervovaný příkon je dán jističem.

e/ Zákazníkům, kteří šetří, je používáním velikosti jističe snižováno procento ceny, které mohou ovlivnit.

Druhou takovou změnu uskutečnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novelizací Energetického zákona a Zákona na podporu obnovitelných zdrojů od 1.1.2016.Většina zákazníků o ní ještě neví.

Novelizací Energetického zákona byla deformována složka ceny na činnost Energetického regulačního úřadu. A tak od 1.1.2016 bude řadový občan vlastnící panelový byt a 50m vzdálenou garáž, který má z činnosti ERÚ 50000x nižší zisk než majitel železáren, platit 2x tolik než majitel železáren.

Novelizací Zákona na podporu obnovitelných zdrojů byla deformována složka na dotaci pro neefektivní výrobce elektrické energie. Zásahem poslanců se cena pro maloodběratele nezvyšuje 15x, jak požadovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale velkoodběratelům se snižuje cena přibližně o 50%. Domníváme se, že proto Energetický regulační úřad deformoval od 1.1.2016 zbývající dvě složky elektrické energie, které zákazník platí za činnosti operátora trhu. Což způsobilo zvýšení ceny elektřiny domácností v České republice.

Všechny tyto deformace složek ceny za elektrickou energii jsou namířeny proti základnímu oprávněnému zájmu maloodběratelů elektrické energie „Platit za oprávněné náklady dodavatele.“ Tím porušují právo občanů České republiky na spravedlivou cenu od monopolního dodavatele. Ve spolupráci s právníky připravujeme podklady pro ústavní stížnost. S tímto návrhem se budeme obracet na poslance a senátory s žádostí, aby skupina 41 poslanců nebo 17 senátorů podala jménem poškozovaných občanů, kteří je zvolili ve volbách, ústavní stížnost s návrhem na zrušení protiústavních částí obou zákonů (a jejich novel) a na ně navazující protiústavní rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Cílem výše uvedené iniciativy je tento trvale neudržitelný stav napravit. Proto se obracíme na odpovědné složky veřejného života, zástupce tisku a volené zástupce občanů s požadavkem na spojení našich sil, který by vedl k systémovému řešení. Všechny nabídky spolupráce, dotazy, připomínky nebo slovní podporu můžete posílat na naši e-mailovou adresu: smaee2016@gmail.com.

Ing. Václav Marek v. r.
Miroslav Neubauer v. r.
Jaroslav Otýpka v. r.