Jak to udělat, aby běžné domácnosti ušetřily stovky korun ročně, domácnosti, které elektřinou topí, ušetřily tisíce korun ročně a v podnikatelském sektoru by mohlo jít o úspory až miliony korun ročně?

Avatar
Původní autoři

 Břetislav Olšer

20.11. 2016   Rukojmí
Opět drzá holka, jako chodící doklad o české justiční mafii; když byla odsouzena na 8,5 roku do vězení, podala okamžitě na svého soudce trestní oznámení pro zneužití pravomoci úředního činitele…
Alena Vitásková vystudovala fakultu pozemních staveb VUT v Brně. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a.s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a.s. a RWE Transgas, a.s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky.

V období 2004–2007 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů. Obdržela titul Manažerka roku 2002; 20. července 2011 byla jmenována předsedkyní Energetického regulačního úřadu, a to s platností od 1. srpna 2011 na funkční období šesti let.

Alena Vitásková poskytla další rozhovor internetovým novinám Rukojmi.cz. V tom prvním jsme mj. řešili její lapálie se soudcem Mgr. Alešem Novotným, který ji odsoudil nepravomocně na 8,5 roku do vězení, na což jako silná a sebevědomá žena zareagovala podáním trestního oznámení právě na onoho soudce. K tomu se Alena Vitásková vyjádřila takto:

Alena Vitásková… Snímky Břetislav Olšer

Celý proces je vykonstruovaný, přesně jak nedávno sdělil Andrej Babiš, tady se zavírá na objednávku, a já jsem jeden z úkazů těchto praktik. Trestní oznámení na zmíněného soudce jsem podala až po té, když nedbal mé výzvy, aby ze svého postu odstoupil a vyhnul se tak další dehonestaci. Jsem přesvědčena a z průběhu hlavního líčení to dokonce vyplývalo, že již při zahájení věděl že mě odsoudí a kolik let mi dá. To je za prvé. Žalobce Radek Mezlík se s tím chlubil svým přátelům ještě v době, kdy nebylo zahájeno ani dokazování před soudem. Domovní prohlídky byly prováděny v rozporu s Ústavou ČR a v rozporu s Listinou práv a svobod.

Senát, který mě soudil, byl vybrán rovněž v rozporu s Ústavou a Listinou práv a svobod. A nyní, proč jsem podala trestní oznámení na soudce? Přece on, jako představitel justice by neměl zneužívat pravomoc úřední osoby a to ještě v postavení soudce. Ale pan Novotný si vybral svůj senát s tím vědomím, že tyto základní právní dokumenty – jakým je Ústava vědomě porušil a přesto si přísedící takto nezákonně vybral. To je přece neomluvitelné. Nemohu opomenout, že členové senátu hlasují rovným hlasem o vině či nevině ale i o výši trestu. Obě dámy se však po celou dobu hlavního líčení chovaly zcela nezúčastněně. Jedna celé hodiny, dny a týdny četla bez skrupulí Blesk, druhá zjevně trpí závažnou nemocí. Třetí přísedící – jako náhradník celou dobu spal.

No a pak jsem byla shledána vinnou, bez důkazů, bez zjištění prospěchu z této „údajně trestné činnosti“. Vzhledem k tomu, že mě silně unavuje vysvětlovat, že jsem licence nevydala, ten kdo je vydal je u soudu jako ctihodný svědek, že jsem na úřadě nebyla, kdy boom nastal atd. tak jsem vydala jednoduchou brožurku „Na prahu vězení“. Podotýkám, že je k dostání ZDARMA, asi nejsem ještě politik, abych žbluňky vydávala za literární dílo a chtěla zpeněžit… http://www.rukojmi.cz/clanky/2902-kauza-vitaskova-deni-pod-klidnou-hladinou

Přestože jste v posledním období odběratelkou jen špatných zpráv, v dnešním rozhovoru naopak pro ostatní přinášíte zvěsti jen pozitivní; třeba sdělení, že spotřebitelé elektřiny se mohou těšit na to, že ušetří až tisíce… Můžete nám vysvětlit, v  čem to vše spočívá?

Spotřebitelé v platbách za elektřinu hradí také příspěvek na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Vzhledem k tomu, že se doposud vybíralo na celý „balík“ podporovaných zdroj, byla částka na základě snažení ERÚ zastropována na 495,- Kč/MWh. Jinak bychom za podporované zdroje všichni připláceli více než 800,- Kč/MWh. Zbytek z celkové částí podpory, který se od zákazníků nevybere, se doplácí ze státního rozpočtu, tedy z daní nás všech.

Zmiňovaný balík podporovaných zdrojů však nemá z velké části platné notifikace Evropské komise, což v důsledku znamená, že tyto zdroje nemají na podporu zákonný nárok. Takže z logiky věci vyplývá, a na základě legislativy je zřejmé, že není třeba na tyto zdroje peníze od spotřebitelů schraňovat.

V budoucnu snad můžeme notifikace očekávat. Zda Evropská komise notifikacemi schválí celou podporu, nebo zda bude tato podpora nějak notifikacemi krácena, je otázkou. Pokud by došlo ke „korekci“ výpočtů podpor, tedy byla-li by Evropskou komisí popsána překompenzace, peníze vybrané od spotřebitelů by byly vybírány nad legislativní rámec.

Na rok 2017 se očekává výplata pro majitelé obnovitelných zdrojů v rozsahu cca 46 mld. Kč. Z toho 26 mld. Kč má být hrazeno ze státního rozpočtu. Cca 20 mld. bude vybráno od konečných spotřebitelů energií. K tomu je nutno dodat, že notifikaci doposud nemají zdroje, které pobírají podporu v rozsahu cca 42 mld. Kč.

Ve hře je termín “notifikace”, můžete ho vysvětlit i laikům, resp. je to tak, že pojem „notifikace“ je odvozen z anglického „to notify“, což znamená oznámit. Právo EU je založeno na principu povinné notifikace veřejné podpory před jejím poskytnutím..?

Jedná se o posouzení, zda je daná podpora v souladu s evropskou legislativou. Konkrétně, zda nenarušuje soutěžní prostředí vnitřního trhu Evropské unie. V případě, že by Brusel notifikaci nevydal, nárok na veřejnou podporu není a dokonce dle unijních pravidel by museli příjemci podpory tuto vracet i s úroky. Dá se očekávat, že se budou právně bránit, že stát jim dal nabídku k této lukrativní investici a nyní ji bere zpět? Ano, a právě stát bude muset rozhodnout, zda bude vyplácet dál a jakým způsobem, přestože to bude v rozporu s Bruselem a nebo se budou s investory soudit. Je to složité dilema a nemůže ho rozhodnout „úředník“, byť by to byla předsedkyně nezávislého úřadu jako je ERÚ. To nám opravdu nepřísluší.

Kolik by tedy zaplatil běžný občan, kolik firmy…?

Může to být dost individuální, ale vezměme tři rámcové skupiny: u běžné domácnosti se jedná o stovky korun ročně. Domácnosti, které elektřinou topí, ušetří tisíce korun ročně. A v podnikatelském sektoru může jít i o miliony korun ročně.

Je fakt, že by ERÚ pod Vašim vedením ušetřil odběratelům až 17 miliard Kč ročně?

Ano, je tomu tak. Pokud by kladné notifikace Evropská komise neudělila, nebylo by na co vybírat.

Hrozí to však dalšími soudy; proč, co by komu v tomto ohledu vadilo?

Jsem si vědoma toho, že spory, které by se mohly týkat investic přislíbených státem a také neúplně definovanou legislativou, by se mohly dotknout České republiky jako účastníka soudních pří. V tomto ohledu je to otázka na zákonodárce.

Zákonodárci jsou povinni připravit legislativu tak, aby vytvořila právní rámec pro všechny účastníky trhu a to také pro ERÚ. V této chvíli si musíme přiznat, že tomu tak není. Pokud mám správně informace, tak na nezákonnou výplatu podpory pro nenotifikované zdroje (výplatu provádí OTE, a.s. – Organizace pověřená výkonem státní správy v energetických odvětvích) bylo poslanci Parlamentu ČR podáno trestní oznámení. Týká se to výplaty v letošním roce v rozsahu cca 40 mld. Kč.

K výše uvedenému musím konstatovat, že legislativa kolem podpory obnovitelných zdrojů není stále dokončena. Notifikace je jedním z důležitých dokumentů. Zákonodárci, gestor zákonů (v daném případě je to MPO) jsou povinni připravit takové legislativní prostředí pro všechny účastníky trhu, stejně tak pro orgány státní správy tak, abychom mohli v mantinelech zákona konat. ERÚ nutně potřebuje jasné právní mantinely pro svoji činnost, a ty doposud nemá.

Zákonodárci jsou jediní, kdo mohou vzít tento problém na sebe a upravit zákony tak, aby ERÚ, OTE, mohli pracovat v mezích zákonů. Já pro ERÚ požaduji zákonné zmocnění, abychom mohli vypsat podporu stejně jako ji vybírat v souladu s legislativou i pro nenotifikované zdroje. Tento požadavek jsem předala gestoru zákona MPO.

Pak bude zcela na vládě, jak se vypořádá s případnou situací, že notifikace nebude, či bude značně omezovat veřejnou podporu pro obnovitelné zdroje. Bude zcela na politicích a jejich vyhodnocení, jak budou postupovat v dané situaci, aby byly škody pro všechny účastníky minimalizovány, ráda bych řekla nulové, tj. jak pro investory tak stát.

Došlo k situaci, že stát svou legislativou nalákal investory do obnovitelných zdrojů a tato legislativa není dotažena do konce. Podpora z veřejných financí musí být notifikována Bruselem, navíc když jsme o tuto notifikaci (MPO) požádali. Přece není možné, aby legislativní nedostatky řešil úředník. To prostě nelze!!!! Není možné, aby úředník dotvářel zákon.

Jste anděl splněných přání, napřed jste chtěla nechat propadnout ve prospěch státu a horníků Bakalův majetek, dnes zase myslíte na odběratele elektrického proudu… Co z toho máte Vy a dopadne záměr ERÚ lépe než kauza Bakala?

Od nástupu do funkce předsedkyně ERÚ jsem jednoznačně prosazovala nastavení rovných – nediskriminačních podmínek pro všechny účastníky energetického trhu. Ochrana spotřebitele byla jedna z priorit. Spotřebitel je přirozeně ve slabší pozici, protože proti němu stojí odborníci – energetičtí, marketingoví, právní a tak dále. Občané České republiky jsou často v podobné pozici nejen v energetice. I proti mně stojí například odborníci z řad soudců a státních zástupců a jsem proti jejich svévoli, zlovůli bezbranná. Možná i proto mi nedělá problém zastat se slabších, kteří jsou zahnáni do kouta. Ať již jde o spotřebitele energií, nebo občany obecně… http://www.rukojmi.cz/clanky/2887-ostravsti-zalobci-ziji-na-marsu

Jak se Vám rýsuje Vaše nejbližší budoucnost v tomto značně zmateném státu?

Do konce července 2017 jsem ve funkci předsedkyně ERÚ. Do konce svého funkčního období chci připravit pravidla pro 5tou periodu, což je nastavení cen pro regulované subjekty (elektřina, plyn) na další období (5 až 7 let). Chci připravit koncepci pro podporu rozvoje teplárenství. Je to oblast, která je zanedbaná a přitom na centrálním vytápění je v České republice závislá téměř polovina obyvatelstva. Jsme zcela odlišní od ostatních zemí EU, je opravdu velmi nutné zahájit rozsáhlé změny v této oblasti. Dále se chci znovu angažovat ve vodárenství, tak jak jsem tuto debatu zahájila při nástupu do funkce, ale bohužel nenašla jsem politickou podporu. Nyní mám pocit, že by se mohlo něco změnit. Další ze zásadních věcí vidím přehodnocení podpory obnovitelných zdrojů, kdy chci připravit návrhy, které by mohli zákonodárci zvážit. Pokročit chci v nastavení tarifů pro decentrální zdroje, či lokální distribuční soustavy.

I přes to všechno, čemu v poslední době čelím, nemohu, neumím a nechci složit ruce do klína. Nemám to v povaze. V této souvislosti jsem vydala brožurku „Na prahu vězení“, která je neprodejná a mám ji jako dárek pro občany, kteří mají zájem nahlédnout do zákulisí boje proti „nezávislému regulátorovi“. Dále připravuji dvě knihy, které zvažuji vydat. V této chvíli nemám dohodu s nakladatelstvím. První se má jmenovat „Solární baroni“ a druhá „Příprava mé vraždy“.