Západem zapomenuté Aleppo / Aleppo is Forgotten by the West

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
19. 1. 2017
Až do nedávné doby mnoho západních politiků a představitelů některých členských států OSN přišlo s různými lživými obviněními k situaci ve východním Aleppu, které bylo dlouhou dobu pod kontrolou teroristů. Není žádným tajemstvím, že “radikální skupiny”, které se skrývaly mezi civilisty, byly podporovány a financovány ze zahraničí. Bylo prokázáno,  na konci prosince 2016 byly syrskou armádou objeveny obrovské sklady zbraní a munice západní provenience. Kromě toho se Západ opakovaně snažil přesvědčit světové společenství, že teroristé v Aleppu jsou příslušníci takzvané “umírněné” opozice.


Je třeba zmínit, že ještě předtím, než Aleppo bylo osvobozeno od teroristů, západní masmédia pravidelně přinášela nepravdivé informace o tom, že syrská vláda a její spojenci bránili dodávkám humanitární pomoci do Aleppa. Například americké ministerstvo zahraničí se opakovaně snažilo přesvědčit mezinárodní společenství, že syrský prezident Bašár Asad záměrně brání dodávkám humanitární pomoci pro obyvatele Aleppa a OSN vytrvale požadovala bezpečnostní záruky od syrské armády a jejích spojenců. V reakci na to, syrská vláda vyhlásila v Aleppu několik humanitárních příměří , která byla následně  zmařena radikály. Nicméně, i přes veškerou snahu oficiálního Damašku navázat kontakt s mezinárodními organizacemi, humanitární pomoc nebyla během příměří dodána až do 12. prosince, kdy velení syrské armády oznámilo úplné osvobození východního Aleppa.

Dnes se město vrací k mírovému životu, ale jen Rusko, Mezinárodní výbor Červeného kříže a syrský Červený půlměsíc poskytují skutečnou pomoc obyvatelům. To se zdá být velmi podivné zejména proto, že v současné době je situace ve východní části Aleppa je relativně klidná a bezpečná, a technici úspěšně odminovávají domy a ulice města.

Západ ani neuvažuje o rekonstrukci města, které utrpělo bojovými akcemi militantů, kteří neustále ostřelovali rezidenční čtvrti a terorizovali místní obyvatelstvo. Jako kdyby Západ v čele se Spojenými státy najednou zapomněl, že hájil zájmy radikálů, nikoliv civilistů.

Tak proč Západ a velké mezinárodní organizace, jako jsou UNICEF a Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti, které se předtím “snažily” dodávat humanitární pomoc do obleženého Aleppa, náhle po osvobození Aleppa ztratily veškerý svůj zájem?

Bylo jasné, že reakce Západu odráží jeho nečekané globální selhání informační kampaňe proti syrské vládě. Pouze tímto způsobem lze vysvětlit jeho nepravdivé prohlášení v médiích a neochotu skutečně se podílet na zlepšení humanitární situace v Sýrii.

Aleppo is Forgotten by the West
Until recently lots of western politicians and representatives of some UN member-states have brought into play different allegations and lie concerning the situation in eastern Aleppo, which had been controlled by the terrorists for a long time.

It’s no secret that the radical groups who daily kept at bay civilians of the city, are financed and received support from abroad. It was proven by the Syrian army at the end of December 2016 when it disclosed huge dumps with ammunition and Western-made weapons. In addition, the West has repeatedly tried to convince the world community that the terrorists in Aleppo are militants of so-called “moderate” opposition.

It should be mentioned that even before Aleppo was liberated from the terrorists, Western mass media regularly gave false information about the fact that the Syrian government and its allies prevented the delivery of humanitarian aid to Aleppo. For example, the US State Department has repeatedly tried to persuade the international community that the Syrian President Bashar Assad is deliberately hinders the delivery of humanitarian aid to the inhabitants of Aleppo, and the UN relentlessly demanded security guarantees from the Syrian army and its allies. In response to this, the Syrian government has initiated several humanitarian pauses in Aleppo, which subsequently were thwarted by radicals. However, despite all the efforts of the official Damascus to establish contact with international organizations, humanitarian aid has not been delivered during breaks or after December 12 when the command of the Syrian army announced the full release of eastern Aleppo.

Today the city is returning to a peaceful life, but only Russia, the International Committee of the Red Cross and the Syrian Red Crescent Society provide real help to the residents. It seems very strange, especially considering that currently the situation in eastern Aleppo is relatively calm and safe, and engineers are successfully demining of houses and streets of the city.

West does not even think about rebuilding the city, which has suffered from the hands of the militants, who were constantly shelling residential neighborhoods and terrorizing the local population. As if the West led by the United States suddenly forgot that they defended the interests of the radicals, not of the civilians.

So why the West and such large international organizations such as UNICEF, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, which previously “tried” to deliver humanitarian aid to the besieged Aleppo, the city does suddenly lose all their interest after the liberation of Aleppo?

It became clear that the West’s reaction reflects its unexpected failure of global, but poorly thought information campaign against the Syrian government. Only in this way its false statements in the media and the reluctance to actually participate in the improvement of the humanitarian situation in Syria can be explained.