ISIS: Konec je blízko / ISIS: The End is Nigh

Avatar
Původní autoři

Anna Jaunger
7. 3. 2017
V poslední době, šéf ISIS Abu Bakr al-Baghdadi připustil porážku v Iráku a nařídil bojovníkům, aby uprchli. Kromě toho nařídil uzavřít centrály ISIS v Iráku. Podle místních médií, nutil své stoupence utéct a schovat se. Řekl: “Nearabští bojovníci” se buď vrátí domů, nebo se vyhodí do vzduchu s příslibem 72 žen v nebi “.


Zdá se, že jeho prohlášení odráží kritickou situaci v řadách ISIS. Důvod je jasný – teroristé ztrácejí území v Iráku a Sýrii. V poslední době irácké síly zcela osvobodili Wadi al-Hajar – oblast západně od Mosulu. Dříve osvobodili východní část a na letiště. Mezitím probíhají prudké bitvy v západním Mosulu.
V poslední době, syrská armáda provedla další útok proti ISIS a zajistila si kontrolu nad Palmýrou a jejím okolím. Podle armády, osvobození města umožní, aby vládní síly rozšířly protiteroristickou operaci. Zdá se, že syrská armáda bude pokračovat směrem na Deir-ez-Zor a Rakka.
Je jasné, že již bylo dosaženo zlomového bodu ve zmaření teroristických plánů navytvoření vlastního “státu” na území Sýrie a Iráku a teroristé nemají kam uprchnout. ISIS je mezinárodní teroristická organizace s žoldáky z různých zemí ve svých řadách. Teroristé se pravděpodobně budou snažit dostat do EU.
Podle belgického ministra vnitra Jana Jambon několik set teroristů ISIS s pasy EU “převlečených za” uprchlíky mohlo v loňském roce proniknout do Evropy. Podle odborníků mohou vytvořit nové spící buňky organizace objevující se nejen v Evropě, ale na celém světě. To znamená, že teroristická aktivita se bude jistě ještě zvyšovat.
To je důvod, proč nyní představitelé západních zemí se soustředí veškeré své úsilí nikoli na démonizaci Bašára al-Asada a jeho armády, a ale na skutečný boj proti terorismu v Sýrii. Pravděpodobně je lepší spojit síly s oficiálním Damaškem, neboť v současné době pouze syrská armáda a její spojenci účinně bojují proti ISIS.
Dá se říci, že v posledních letech se vládním silám s podporou spojenců podařilo dosáhnout takového poškození ISIS v Sýrii, z něhož se jen obtížně vzpamatují. Je nesmírně důležité teroristické organizace na území Sýrie a Iráku zcela eliminovat, aby se bojovníkům ISIS zabránilo  uprchnout do jiných zemí.
ISIS: The End is Nigh

Recently, ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi has admitted defeat in Iraq and ordered militants to either flee. In addition, he ordered to close the ISIS headquarter in Iraq. According to the local media, he urged his supporters to run and hide and told ‘non-Arab fighters’ to either return home or blow themselves up with the promise of ’72 women in heaven’.

It seems that his statement reflects plight and flap in the ISIS ranks. The reason is clear – terrorists are continuing to lose the territories in Iraq and Syria. Recently, the Iraqi forces have completely liberated Wadi al-Hajar area in the western Mosul. Earlier, they liberated the eastern part and the airport. Meanwhile, fierce battles in western Mosul are going on.
It should be mentioned that recently, the Syrian Army conducted another attack against ISIS and established control over Palmyra and its surroundings. According to the military, the liberation of the city will allow government forces to extend the anti-terrorist operation. Apparently, the Syrian Army will conduct its next operations in Deir-ez-Zor and Raqqa.
It is clear that a turning point has already been reached. The terrorists’ plans to create their own “state” on the territory of Syria and Iraq have failed, and the terrorists have no place to flee to. As ISIS is a multinational terrorist organization with many mercenaries of various countries in its ranks, the terrorists are likely to run to the EU.
According to Belgian Interior Minister, Jan Jambon, last year, several hundreds of ISIS terrorists with the EU passports could penetrate Europe in the guise of refugees. According to experts, it can cause new sleeper cells of the organization emerging not only in Europe but also all over the world. Thus, the terrorist activity is surely to increase.
That is why now the leaders of Western countries have to concentrate all their efforts not on the demonization of Bashar al-Assad and his army, and but on the real fight against terrorism in Syria. Probably, it is better to join forces with the official Damascus as currently only the Syrian Army and its allies are effectively tackling ISIS.
We can say that in recent years, the government forces with the support of the allies managed to deal such damage to ISIS in Syria that would be hard to recover from. It is extremely important to completely eliminate the terrorist organizations on the territory of Syria and Iraq to prevent the radicals fleeing to other countries.