§ 406 Příprava útočné války

Avatar
Původní autoři
VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE
nám. Hrdinů 1300
140 65 PRAHA 4
 T R E S T N Í  O Z N Á M E N Í
na skutečnosti, nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin
Já, níže podepsaný Jiří B a ť a , ………. tímto podávám 

o z n á m e n í
 na neznámého pachatele, neboť skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin tím, že

Vláda ČR
I. schvaluje návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v Litevské republice, Estonské republice, Lotyšské republice a v  Polské republice v rámci Posílené předsunuté přítomnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v období od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob;
II. pověřuje předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a  předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky;
III. Ukládá
1. ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil a  prostředků resortu Ministerstva obrany podle bodu I tohoto usnesení, odhadované na 362 mil. Kč, z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany,
2. ministrům obrany a zahraničních věcí odůvodnit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení v Parlamentu České republiky;
Jinými slovy:
Vláda ,,ČR” přijala níže uvedené usnesení k odstrašení jiného státu, ve kterém odsouhlasila vyslání vojáků AČR, které označuje za prostředky Ministerstva obrany, na území cizích států a to od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 , tedy celkem na 396 dnů v celkovém počtu do 290 osob.
Tímto jednáním se neznámý pachatel dopustil trestného jednání, protože jednak hrubě porušil Ústavu České republiky, čl. 43 odst. 4), neboť
Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů,
dále se neznámý pachatel mohl dopustit trestného činu dle
  1. § 406 Příprava útočné války

“Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.”
Neznámý pachatel se zřejmě také dopustil trestného činu podle
§ 408 Společné ustanovení
c) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky …. atd., se kterými vyslovuje souhlas Parlament České republiky případně vláda České republiky.
V tomo případě rozhodla pouze vláda a následně pověřila předsedu předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu Senátu Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky;
V této věci nelze nepřehlédnout skutečnosti, podle kterých tak učinil neznámý pachatel ve smyslu § 4 Trestní zákoníku 201 (zákon č. 40/2009 Sb.) :
Zásada teritoriality
(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.
(2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,
a) dopustil-li se tu pachatel zcela nebo zčásti jednání, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo
b) porušil-li nebo ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině.
(3) Účastenství je spácháno na území České republiky,
a) je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle odstavce 2, nebo
b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.
(4) Jednal-li účastník na území České republiky, užije se na účastenství zákona České republiky bez ohledu na to, zda je čin pachatele v cizině trestný.
Z výše uvedeného usuzuji, že neznámý pachatel zneužil své pravomoce, čímž se zřejmě dopustil trestého činu, jak uvedeno.
Žádám, abych byl v souladu s § 158 odst. 2 trestního řádu do jednoho měsíce informován o výsledcích šetření, resp. o dalších zákonných opatřeních.
V Holešově, dne 22. května 2017                                                                         Jiří B a ť a, v.r.