Halíkův svérázný doktorát teologie bez disertace. Vědecký doktorát (za jménem) lze totiž dle našeho vysokoškolského zákona i dle celosvětové praxe získat výhradně absolvováním postgraduálního doktorského studijního programu. Takový program však Mons.prof. PhDr T.Halík nikde neabsolvoval.

Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.
31.5. 2017  Rukojmí
 

Ve Svobodných novinách byl 4.listopadu loňského roku publikován článek „Svěcení T.Halíka na kněze bylo a je neplatné“. Katolický kněz P.Michal v něm dokazoval, že Tomáš Halík v době svého svěcení nesplňoval podmínky, aby mohl řádné kněžské svěcení vůbec přijmout. Byl tudíž vysvěcen v rozporu s tehdy platným Kanonickým právem. V mém příspěvku se pokusím dokázat, že Tomáš Halík i svůj doktorát teologie získal velmi osobitým způsobem, a to v rozporu nejen s naším vysokoškolským zákonem, ale i se všeobecně dodržovanou praxí, s níž jsou doktoráty udělovány na celém světě.

Vědecký doktorát (za jménem) lze totiž dle našeho vysokoškolského zákona i dle celosvětové praxe získat výhradně absolvováním postgraduálního doktorského studijního programu. Takový program však Mons.prof. PhDr T.Halík nikde neabsolvoval. Nepředložil tudíž ani žádnou řádně obhájenou disertační práci, jaká je pro získání takového titulu všeobecně vyžadována.

Mons.prof. Halík používá dle mého přesvědčení za jménem tudíž neoprávněně vědecký titul Th.D, neboť na žádné universitě u nás ani v zahraničí neabsolvoval postgraduální doktorské studium.

Bezprostředně po své „konversi“ obhajuje Halík na Karlově universitě v roce 1972 svou rigorózní práci „Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení“, za niž byl údajně tehdy oceněn Ústavem atheismu. Na základě této rigorózní práce mu byl udělen Karlovou universitou v roce 1972 akademický (před jménem) titul PhDr, tzv.malý doktorát.

Po sametové revoluci strávil Halík nějaký čas studiem na Papežské Lateránské universitě v Římě, kde mu byla v roce 1992 udělena akademická, nikoliv doktorská hodnost licenciáta teologie Th.lic. Doktorské studium, které na Lateránské universitě započal mu zde bylo přerušeno. Aniž by absolvoval doktorské studium teologie zakončené řádným vědeckým doktorátem v Římě nebo v Praze, získal Halík v témže roce 1992 na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi vyšší docentskou hodnost ThDr.hab. Tím byly porušeny dokonce i polské zákony, které pro udělení hodnosti Dr.hab. vyžadují od uchazečů předchozí řádný doktorát v oboru.

V souvislosti se svým habilitačním řízením se Mons.prof.Halík dopustil totiž jednání, které je v příkrém rozporu s akademickou etikou:

K tomu došlo tím způsobem, že Halík ve Wroclavi

a) uvedl svůj akademický titul doktora filosofie PhDr (tzv.malý doktorát) jako titul doktorský a

b) uplatnil zde podruhé svou habilitační práci „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“, za níž mu byl již předtím Karlovou universitou 21.5.1992 udělen titul docenta v oboru sociologie. Papežská teologická fakulta Halíkovi posléze udělila 13.října 1992 titul habilitovaného doktora teologických věd, směru praktické teologie Tomuto polskému titulu Th.D.hab. odpovídá u nás docent teologie. Promoce ve Wroclawi byla tehdy údajně Halíkovi odepřena a diplom s číslem 3 byl mu vystaven až dva roky poté dne 29.9.1994.

Mons.Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu. Není možné, aby někdo mohl získat za tutéž habilitační práci vědecko-pedagogické tituly v různých oborech, jednou sociologie u nás a teologie v Polsku!

Mons.prof.Halík se ohání osvědčením svého titulu doktora teologie Karlovou universitou. Jak je všeobecně známo, nostrifikovat lze pouze v cizině absolvované vzdělání v příslušném studijním programu. V osvědčení profesorovi Halíkovi bývalým rektorem prof.V.Hamplem ze dne 7.12.2006 o právu užívat vědecký doktorský titul byl

a) neoprávněně použit §99 odst.10 zákona č.111 a dále

b) mylně a nepřípustně zaměněn polský akademický titul Dr.habil, který je získáván v habilitačním řízení a odpovídá tudíž našemu docentovi, za vědecký doktorát. Podle polské legislatury je nutnou podmínkou pro získání titulu Dr.habil. vlastnit vědecký doktorát v oboru. Tuto nutnou podmínku Mons.prof. Tomáš Halík očividně nesplnil a namísto doktorátu vědeckého uplatnil ve Wroclawi svůj nižší malý doktorát filosofie. Proto vyslovuji důvodné podezření, že uvedené nostrifikační osvědčení bylo vydáno v rozporu nejen s naším právním řádem, ale i s mezinárodní smlouvou č.104/2006 s Polskem o vzájemném uznávání vzdělání. Mons.prof.PhDr Tomáš Halík by proto neměl dle mého soudu používat titulu Th.D. za jménem.

Protože Karlova universita dvě předchozí má upozornění o zřejmých nesrovnalostech s Halíkovým titulem odmítla, obrátil jsem se v této záležitosti dne 8.února 2017 s Podáním na Veřejného ochránce práv se žalobou ke správnímu soudu proti Karlově universitě s podezřením pro porušení zákona při Halíkově nostrifikaci.

Mons.Halík se nerozpakoval použít v podstatě jednu a tutéž odbornou práci, kterou napsal pod vedením Mons.prof.Karla Skalického v Římě, pro získání čtyř různých titulů: Th.Lic. v Římě, docenta sociologie v roce 1992 v Praze, docenta praktické teologie – ThD.hab. ve Wroclawi, a konečně nostrifikací tohoto titulu Karlovou universitou i vědeckého doktorátu Th.D. za jménem. Právě v tomto faktu spatřuji Halíkovo flagrantní porušení akademické etiky, které z nepochopitelných důvodů Karlova universita kryje.

Prof. Halík je také snad jediným z našich universitních profesorů, komu chybí řádně získaný vědecký doktorát. Všichni kromě Halíka vlastní DrSc., Ph.D. nebo CSc. za jménem.

Doc.RNDr Otakar Jelínek, CSc.