Vnitro má jasno! Díl I.

vlk
26.7.2017 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

K tomuhle článku se chystám už skoro měsíc. Nejdříve jsem s  tím chtěl vyjet hned, pak mne napadlo, že by nebylo od věci trochu počkat, jestli autentické prohlášení mluvčího ministerstva vnitra Františka Korbela ohledně alternativní scény a  vlastně nejen jí, vzbudí a  já dodávám ZASLOUŽENĚ!!! nějaký ohlas na domácí politické scéně nebo aspoň na té mediální. Dnes už vím, že to čekání klidně mohlo trvat věčně a že bych se žádné reakce oficizních psáčů a intervjůků, o politikářích ani nemluvě, nedočkal. Jakkoli to, co ten člověk jménem Korbel pustil do světa je naprostá a  skandální nehoráznost. Dovolím si jej citovat a  vy uděláte dobře, když si ten výrok nenecháte ujít:

„Jednak v to počítáme aktivní autory alternativních médií, jednak skupinu pseudoexpertů či autorit, které se snaží intenzivně prosazovat narativy, které jsou v rozporu s českými bezpečnostními zájmy definovanými Bezpečnostní strategií ČR, do veřejné debaty a mediálního prostoru,“ sdělil mluvčí ministerstva, Jiří Korbel a  takto definoval okruh lidí, kteří podle Chovancova úřadu šíří „dezinformace“.

Toto sdělil oficiálně nikoli jako nějaký občan Korbel nýbrž jako mluvčí ministerstva vnitra serveru Aktualne.cz pro článek, který tam vyšel dne 22.6.2017. Zaznamenal jsem jej a  okamžitě uložil do zásobníku témat budoucích článků a  označil jej jako superprioritu. A čekal, na nějakou odezvu. Nestalo se, jak víte – nic!

Žádný vládní nebo opoziční poslanec tuhle zpanštělou drzost nepokládal za hodnou nějakého komentáře nebo dokonce okamžité interpelace, podobně ani nikdo z politické neparlamentní scény (včetně třeba Pirátů) nebyl iritován, žádný hlídací mopslík demokracie z  informačního mainstreamu nezaštěkal, žádný think thank strážců všelicjakých hodnot, od evropských až po lidská práva nejevil potřebu pozvednout svůj ostříží zrak, atd.atd. Jo, kdyby tohle řekl nějaký čínský nebo ruský Korbel, to byl šrumec!

Nikdo se nepozastavil ani nad dalšími naprosto šílenými informacemi z  tohoto článku:

1 – Seznam sledovaných dezinformačních webů na vnitru oficiálně neexistuje, protože by si jej mohl kdokoli vyžádat podle zákona o poskytování informací.

2 – Na stovkách stran dokumentů určených pouze pro služební využití, které Aktuálně.cz získalo, se však pravidelně objevuje do 40 webových stránek s označením „alternativní“, do této položky jsou zamíchané jak čistě dezinformační servery, tak i weby, které dezinformace či zavádějící informace publikují jen občas.

3 – Dezinformace se podle sociologů nemusí šířit pouze na internetu, stačí, aby ovlivnily názorového vůdce určité skupiny. „Stačí jeden člověk, který dezinformace čte a poté je šíří mezi lidi třeba v hospodě a různých sociálních prostředích. Proto se dezinformace objevují i mezi lidmi, kteří tolik nepřijdou do styku s internetem,“ říká socioložka Markéta Blažejovská z Karlovy univerzity.

Asi žiji někde v jiné galaxii. Opravdu bylo mým názorem, že proti téhle snůšce velkopanské drzosti, ignorance a  stupidity se přece někdo ozvat musí!!! Že si toho všimne nikoli mikroskopická Kosa, ale někdo, jehož jméno má opravdovou rezonanci ve všech vrstvách společnosti a  začne být na poplach – pozor, chtějí nám ukrást svobodu slova!!!!

Protože když to vezmu, počínajíc prvním výrokem mluvčího Korbela – vnitro vás okamžitě začne monitorovat, jakmile si dovolíte luxus vlastního názoru, který podle mínění podobných Korbelů v  ouřadě, kde on je mluvčím, ale i  v kterémkoli jiném, bude v  rozporu s českými bezpečnostními zájmy definovanými Bezpečnostní strategií …

Já jsem se doposud domníval, že Ústava a zejména její součást, která se jmenuje Listina základních lidských práv a svobod je nadřazena všem ostatním zákonům, o nějakých vyhláškách a  směrnicích vůbec nehovoříc a  nyní vidím, že její

Článek 17
který v  prvních dvou odstavcích říká následující

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

platí jen tehdy, když onen názor, vyjádřený slovem, písmem, obrazem nebo jiným způsobem se kryje s  Bezpečnostní strategií!!!! Což je mimochodem dokument přijatý vládou v  roce 2015 o  24 stranách textu. Znovu opakuji, jde o dokument přijatý vládou. Stejně jako třeba strategie rozvoje dopravy nebo ekologie či zemědělství nebo zahraničního obchodu a  stovky a  tisíce jiných.

Dovolím si přidat ještě další odstavec z  článku 17 Listiny základních práv a svobod

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Jinými slovy pro Korbela a  bystrá voka na vnitru a zřejmě leckde jinde je měřítkem přípustnosti a existence nějakého názoru ve veřejném prostoru to, jestli ten názor konvenuje s  nějakým vládním papírem, ačkoli ten nejen že ani náhodou není zákonem, ale dokonce ani neprošel parlamentem. Na rozdíl třeba od takového programového prohlášení vlády!!! Čili má de jure stejný právní statut asi jako Požární plán pro budovu ministerstva vnitra, které se lidově říká kachlíkárna…

Ačkoli Ústava jasně říká, že omezit základní právo na šíření názoru lze jen zákonem za přísně vymezených podmínek….

Takže když to domyslím ad absurdum (zatím) – zítra klidně může nějaký osvícenec Korbelova kalibru navrhnout, že názory hodné pozornosti represivních orgánů jsou i  ty, které mají odlišný pohled na oficiální únikové trasy nebo rozmístění hasičáků na vnitru!!!! Maně si závidím v  této souvislosti Turkům. Není to tak dávno, co celý demokratický svět bouřil proti procesu s  tureckými novináři, kteří zdokladovali dodávky zbraní od jejich vlády pro islamisty v Sýrii a Iráku. Ti, viděno Korbelovou logikou, svými reportážemi skutečně ohrozili nejzákladnější zájmy tureckého státu!!!! Ať už byly jakékoli. Důležitá je přece koncepce jako taková, nikoli to, co je tam věcně! Protože v Korbelově podání má vláda vždycky pravdu! Zejména, když jde o  bezpečnost! V takovém případě musíme stejně měřit i  tureckému prezidentovi!

Může být, že si právě říkáte – obludárium non plus ultra, bludy úřední obludy v míře maximální. Rychle vás vyvedu v  omylu. Já jsem velmi letmo těch 24 stránek té vládní bezpečnostní strategie přelétl. Jen přelétl, nikoli přečetl. Ale stačilo to k tomu, abych tam objevil třeba toto:

68. Komplexním jevem, který může ovlivnit bezpečnost ČR, je mezinárodní migrace. Pro hodnocení migračních jevů, nastavení souvisejících politik a řešení možných hrozeb je určující účast ČR v EU a schengenském prostoru. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích států EU významným způsobem ovlivňuje způsob ochrany území ČR i ve vztahu k potírání nelegální migrace a klade zvýšené nároky na spolupráci členských států EU při ochraně jejich vnějších hranic. Vxoblasti ochrany vnějších hranic EU proto ČR prosazuje dokončení a využívání moderních velkokapacitních informačních systémů a zavedení systémů registrace vstupu a výstupu, které ve svých důsledcích přispějí k zajišťování bezpečnosti společného prostoru. ČR bude nadále prosazovat zachování a efektivní správu klíčových mechanismů migrační politiky EU, které zahrnují spolupráci v oblasti azylové politiky na základě tzv. dublinského systému a důsledné dodržování schengenského acquis všemi státy Evropy, které jsou jím vázány.

69. Pro prevenci případných rizik je klíčové řízení přistěhovalectví, včetně integrace cizinců pobývajících na území ČR. ČR si v této oblasti dosud uchovává velkou míru suverenity. V případě legální migrace ČR prosazuje ucelený a aktivní přístup k ekonomickému přínosu přistěhovalectví s ohledem na potřeby pracovního trhu. Integrace cizinců je na národní úrovni nadále řešena prostřednictvím koncepčního přístupu za účasti širokého spektra aktérů včetně nestátních organizací. ČR nadále usiluje o prolnutí cizineckých komunit a většinové společnosti a zajištění sociální a ekonomické soběstačnosti jednotlivých přistěhovalců.

Dovolím si to interpretovat – vláda identifikovala jako bezpečnostní riziko (zaplať Nejvyšší!) migraci a jejich dopady. Pro mne z  toho vyplývá, že především migraci NELEGÁLNÍ. Legální hodlá podporovat a  při jejím provozování hodlá, pro zvýšení úspěšnosti ingerovat do integračního procesu například i nestátní organizace. Zvláštní mi přijde, že Korbel ani nikdo nad ním, pod ním z  vládních nebo jiných oficiálních struktur, kteří všude čuchají ruské trolly a dezinformátory a od nich čekají jen to nejhorší, včetně rozvratu státu a zničení naší demokracie protože prý porušují vyjádřením SVÝCH NÁZORU bezpečnostní strategii, na což mají z  ústavy nezadatelné právo, nemá problém s  tím, že do migračních toků byly a jsou zapojeny různé české nevládní organizace, které se přímo či nepřímo na nelegální migraci do Evropy, včetně ČR – PODÍLEJÍ! Takže nejen že hlásají názory v rozporu s  vládní strategií, ale oni svou činností explicitně a porušují platné zákony. Vědomě!

Jak je možné, že dokonanou činnost či připravovanou činnost, která jde jednoznačně PROTI zájmům republiky a  proti oné přijaté bezpečnostní strategii státu, které má pro Korbela a šmoky z  Aktuálně.cz vyšší platnost než Ústava a  navíc koliduje s  několika zákony, tahle bystrá voka absolutně neřeší? A  naopak těm věčným páchačům dobra je poskytován v míře nebývalé veřejný prostor ať už v médiích nebo v  přístupu k  vládě a vládním institucím?!

Nepůjdu tak daleko, abych snad tvrdil, že pomoc nelegálnímu migrantovi je něco jako přímá pomoc cizímu špionovi, nicméně obojí je prostě porušením platných zákonů. Ale u  těch, co činem podporují nelegální přechody hranic a  tím podlamují státní suverenitu státu, je jejich počínání stoprocentně pardonováno, zatímco když někdo, v souladu s  ústavou, šíří svůj osobní názor, je minimálně monitorován, protože došel k závěru, který není konformní s  tím, co si MOMENTÁLNĚ myslí vláda!!!!

Dám sem ještě jeden z  bodů té vládní koncepce:

71. Základním přístupem v oblasti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti je prevence a potírání všech forem kriminality. Proto je v první řadě důležitým úkolem bezpečnostních složek země boj proti všem formám organizovaného zločinu a korupce. ČR v této oblasti postupuje na základě ucelené vládní koncepce. Zaměřuje se zejména na podporu přímé policejní spolupráce na národní i mezinárodní úrovni umožňující rychle reagovat na aktivity kriminálních struktur, které často účelově přenášejí svoje aktivity mezi jednotlivými státy. Rovněž se zaměřuje na zdokonalování dlouhodobých podmínek pro práci příslušníků bezpečnostních sborů, včetně právního prostředí, odbornosti a dostupnosti materiálních a finančních zdrojů pro specializované útvary. Klíčová je podpora vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Zásadním problémem boje s organizovaným zločinem a korupcí zůstává případná zranitelnost státu. Proto je v první řadě nezbytné posilovat kapacity státních institucí k ochraně společnosti před organizovanou kriminalitou a korupcí.

Být takovým Jaroslavem Kmentou a  přečíst si to Korbelovo vyjádření, velmi bych se začal bát, že skončím v klepetech. Když ta vládní koncepce je nadřazena úplně všemu, včetně Ústavy.

Já vím, že se vám takovýhle závěr zdá šíleným. Přesto na něm trvám. Mám momentálně co do činění s  Kmentovou trilogií Padrino Krejčíř. Dlouho jsem ji odsouval a nyní se do ní konečně pustil. Úděsné čtení! Zejména druhý díl Žralok. Z  hlediska bezpečnosti státu, protože Kmentův text, opřený zejména o policejní protokoly a vnitřní informační zprávy a zjištění policie, plus další jistě pečlivě prověřované zdroje, musí každého soudného člověka dovést k  závěru, že Česká republika je prostě ideálním hřištěm pro každého těžkého zločince, kde lze realizovat i ten nejtriviálnější a nejdrzejší podvod, pokud máte dost peněz na prvotřídní advokáty a podmazání justice, policie a vrcholných politiků. Pak vám prostě projde úplně všechno. A  nejen vám, i  těm kteří vám ty podvody nějakou svou ne/činností umožnili včetně nejvyšších politických představitelů země! Z mého pohledu, Jaroslav Kmenta promine, je to oslava korupce a podvodů všeho druhu a přímá výzva k  tomu, aby to každý zkusil! Ale vláda v  té bezpečnostní koncepci chce proti tomu bojovat. Ačkoli Kmenta uvádí ve svém textu minimálně TŘI současné vrcholné politiky, kteří v  Krejčířově anabázi sehráli nějakou roli!!!! Takže ještě navíc – Kmenta svými knihami také výrazně koliduje s tou vládní strategií!! Je na Korbelově seznamu sledovaných? Měl by být!

Má podle Korbelova způsobu uvažování vůbec Jaroslav Kmenta právo napsat, natož vydat svou gangsterskou trilogii, která svou dramatičností hravě strčí do kapsy každou detektivku, když vlastně poskytuje excelentní návod jak krást v  maximálně možném měřítku????

Můžete namítnout – jde o popis divokých 90-tých let a  první dekády nového milenia.Nic takového dnes není možné… Vážně? V  tom případě vám musím doporučit tenhle článek, který vyšel minulou sobotu:

Hazardní lobby významně ovlivnila zákon, tvrdí analýza

Dám sem jako ochutnávku jeden malý odstaveček:

Zákon o hazardních hrách, který platí od letoška, doznal při svém projednávání podle vládní analýzy několik změn pod vlivem „hazardní lobby“. Upřednostnil se tak zájem herního průmyslu před zájmem veřejným….

…Podle analýzy ovlivňování úřadů provází klientelismus, nestandardní lobbing, ekonomický i mediální nátlak a střet zájmů. Autoři to označili za jedno z hlavních bezpečnostních rizik, která plynou z jednání zástupců hazardu. Je snaha ovlivňovat přípravy předpisů v Parlamentu, na ministerstvu financí i v obcích…

Můj názor je, že se od Krejčířových dob nic významně nezměnilo. Jen dnešní Krejčířové už mají pod palcem tvorbu a přijímání zákonů, takže vláda už není ani schopna prosadit SVUJ VLASTNÍ návrh zákona!!!! O nějaké Bezpečnostní strategii vůbec nemluvě!

Ovšem Korbelové a na vnitru i jinde, za plného pochopení psáčů z  Aktuálně a podobných, řeší vlastní názory obyčejných lidí, tedy těch, které nejsou v souladu s  nějakou „požární směrnicí“ na vnitru – eh omlouvám se – Bezpečnostní strategií ČR…

Původně jsem si myslel, že tohle téma dám z jedné vody na čisto, tedy jediným článkem. Jsem ovšem skoro na dvou tisících slovech. A  zdaleka jsem jej nevyčerpal. Takže zítra bude určitě druhý díl a  dost možná že i třetí. Pokud budete mít zájem uvidíte sami.

Nicméně – než dnes skončím, musím zmínit ještě jednu drobnost – už jsem výše konstatoval, že Česká republika má hafo vládních strategií. Pro všechny možné oblasti. Pro ekologiii, energetiku, zdravotnictví, dopravu, armádu, sport, vzdělávání, zemědělství, digitalizaci, rozvoj průmyslu, lesní hospodářství a  nejspíš i pro pěstování pampelišek nebo ananasů a  stavění sněhuláků. Ale nechme laciných srandiček. Já si pro účely závěru tohoto textu vyberu, nikoli náhodně jen tři strategie.

ekologii
energetiku
dopravu

Doufám, že mi ani Korbel nebo šmokové z  Aktualne.cz nebudou tvrdit, že jsou méně důležité než ta bezpečnostní. Pro mne je jedna vládní strategie jako druhá. Svým významem. Pro Korbela a spol. zjevně nikoli. Nezaznamenal jsem totiž, že by někdo navrhoval úřední sledování a  boj proti působení ekoteroristů. Kteří naprosto militantně AKTIVNĚ BRÁNÍ – včetně porušování zákonů, například výstavbě dopravní infrastruktury, těžbě uhlí, realizaci nutnosti ukládat jaderný odpad nebo provádět ekologická opatření, která NEJSOU v  souladu s  jejich názorem jak je to správně.

Opakuji AKTIVNĚ BRÁNÍ – včetně porušování zákonů! Nikoli snad, že by je někdo skandalizoval za veřejné vyjádření názoru, který je odlišný od toho, co si myslí v konkrétní koncepci vláda!!!!! Ačkoli jejich počínání poškozuje stát i  zájem většiny jeho obyvatel flagrantně! Stačí si vzpomenout na nedostavěné dálnice na Hradec a  Ústí nebo jez na Labi.

Jak už je konstatováno v  úvodu – měl jsem, přiznávám, že naprosto naivně, zato, že se někdo s hlasem podstatně silnějším a důležitějším, než je tenhle maličký blog, ozve proti té Korbelovské drzosti. Čekal jsem marně.

Zítra si dáme pokračování. Protože je ještě psát o čem. Dokonce si myslím, že to bude větší nářez než to, co jste právě dočetli.

– – –